Index of /passim01022020/Shia003666-ara1/


../
Shia003666-ara1_JK000022-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:30        3178
Shia003666-ara1_JK000030-ara1.csv         17-Mar-2020 18:00        1709
Shia003666-ara1_JK000079-ara1.csv         17-Mar-2020 12:08        1111
Shia003666-ara1_JK000130-ara1.csv         17-Mar-2020 16:14         931
Shia003666-ara1_JK000134-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:30        2979
Shia003666-ara1_JK000201-ara1.csv         17-Mar-2020 15:26        2030
Shia003666-ara1_JK000294-ara1.csv         17-Mar-2020 16:15         929
Shia003666-ara1_JK000412-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 17:25        8816
Shia003666-ara1_JK000449-ara1.csv         17-Mar-2020 12:13        1044
Shia003666-ara1_JK000482-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 18:04        2079
Shia003666-ara1_JK000533-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 16:57        10777
Shia003666-ara1_JK000773-ara1.csv         17-Mar-2020 17:12        1169
Shia003666-ara1_JK000778-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 17:56        15701
Shia003666-ara1_JK000786-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:13        8505
Shia003666-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv     17-Mar-2020 12:07       163699
Shia003666-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv     17-Mar-2020 15:37       184628
Shia003666-ara1_JK000919-ara1.csv         17-Mar-2020 15:54        2786
Shia003666-ara1_JK001030-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:19       128867
Shia003666-ara1_JK001231-ara1.csv         17-Mar-2020 15:45        1977
Shia003666-ara1_JK001233-ara1.csv         17-Mar-2020 16:22        1179
Shia003666-ara1_JK001239-ara1.csv         17-Mar-2020 12:07        1429
Shia003666-ara1_JK001288-ara1.csv         17-Mar-2020 15:44        1417
Shia003666-ara1_JK001325-ara1.csv         17-Mar-2020 16:22        6854
Shia003666-ara1_JK001336-ara1.csv         17-Mar-2020 17:54        2213
Shia003666-ara1_JK001455-ara1.csv         17-Mar-2020 12:08         869
Shia003666-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv     17-Mar-2020 17:03        10189
Shia003666-ara1_JK003503-ara1.csv         17-Mar-2020 12:35        26278
Shia003666-ara1_JK003609-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 16:01        18993
Shia003666-ara1_JK006476-ara1.csv         17-Mar-2020 12:25         816
Shia003666-ara1_JK006801-ara1.csv         17-Mar-2020 12:24        3926
Shia003666-ara1_JK006907-ara1.csv         17-Mar-2020 17:05        1553
Shia003666-ara1_JK006908-ara1.csv         17-Mar-2020 16:00        2019
Shia003666-ara1_JK006921-ara1.csv         17-Mar-2020 15:53        2214
Shia003666-ara1_JK007018-ara1.csv         17-Mar-2020 15:51        1052
Shia003666-ara1_JK007040-ara1.csv         17-Mar-2020 12:13        2709
Shia003666-ara1_JK007063-ara1.csv         17-Mar-2020 17:04        1484
Shia003666-ara1_JK007502-ara1.csv         17-Mar-2020 12:24        1004
Shia003666-ara1_JK007519-ara1.csv         17-Mar-2020 15:37         959
Shia003666-ara1_JK007530-ara1.csv         17-Mar-2020 12:13        1297
Shia003666-ara1_JK007540-ara1.csv         17-Mar-2020 12:08        2959
Shia003666-ara1_JK007541-ara1.csv         17-Mar-2020 18:10        20837
Shia003666-ara1_JK007639-ara1.csv         17-Mar-2020 12:19         985
Shia003666-ara1_JK009174-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:30        2515
Shia003666-ara1_JK009225-ara1.csv         17-Mar-2020 17:24         788
Shia003666-ara1_JK009228-ara1.csv         17-Mar-2020 12:13        35776
Shia003666-ara1_JK009266-ara1.csv         17-Mar-2020 16:16        1045
Shia003666-ara1_JK009270-ara1.csv         17-Mar-2020 15:52        1047
Shia003666-ara1_JK009291-ara1.csv         17-Mar-2020 14:22        7738
Shia003666-ara1_JK009302-ara1.csv         17-Mar-2020 12:19        10213
Shia003666-ara1_JK009327-ara1.csv         17-Mar-2020 12:30        2284
Shia003666-ara1_JK009364-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 12:35        1352
Shia003666-ara1_JK010001-ara1.csv         17-Mar-2020 17:40        1069
Shia003666-ara1_JK010344-ara1.completed.csv    17-Mar-2020 16:09        38525
Shia003666-ara1_JK010473-ara1.csv         17-Mar-2020 12:08        2055
Shia003666-ara1_JK010542-ara1.csv         17-Mar-2020 17:26         794
Shia003666-ara1_JK010552-ara1.csv         17-Mar-2020 12:19        5648
Shia003666-ara1_JK010605-ara1.csv         17-Mar-2020 16:00        1446
Shia003666-ara1_JK010627-ara1.csv         17-Mar-2020 18:11        2061
Shia003666-ara1_JK010635-ara1.csv         17-Mar-2020 18:08        1551
Shia003666-ara1_JK010637-ara1.csv         17-Mar-2020 15:06        3747
Shia003666-ara1_JK010640-ara1.csv         17-Mar-2020 15:57        1535
Shia003666-ara1_JK010670-ara1.csv         17-Mar-2020 16:48        2093
Shia003666-ara1_JK010743-ara1.csv         17-Mar-2020 17:04        2733
Shia003666-ara1_JK010766-ara1.csv         17-Mar-2020 18:12        2886
Shia003666-ara1_JK011358-ara1.csv         17-Mar-2020 18:11        1355
Shia003666-ara1_JK011365-ara1.csv         17-Mar-2020 12:19        1451
Shia003666-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30       109507
Shia003666-ara1_Shamela0000041-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:28        2109
Shia003666-ara1_Shamela0000091-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        2184
Shia003666-ara1_Shamela0000136-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        2136
Shia003666-ara1_Shamela0000352-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        3232
Shia003666-ara1_Shamela0000551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1951
Shia003666-ara1_Shamela0000558-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36         801
Shia003666-ara1_Shamela0000677-ara1.csv      17-Mar-2020 16:32         854
Shia003666-ara1_Shamela0000782-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07        2480
Shia003666-ara1_Shamela0000894-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        2491
Shia003666-ara1_Shamela0001000-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        3719
Shia003666-ara1_Shamela0001013-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57         818
Shia003666-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:19        16484
Shia003666-ara1_Shamela0001394-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1121
Shia003666-ara1_Shamela0001397-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1122
Shia003666-ara1_Shamela0001438-ara1.csv      17-Mar-2020 16:32        5694
Shia003666-ara1_Shamela0001449-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53         779
Shia003666-ara1_Shamela0001453-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1020
Shia003666-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 16:45        2197
Shia003666-ara1_Shamela0001686-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:55        6495
Shia003666-ara1_Shamela0001733-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        3893
Shia003666-ara1_Shamela0002266-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        6511
Shia003666-ara1_Shamela0002512-ara1.csv      17-Mar-2020 17:42        8195
Shia003666-ara1_Shamela0003055-ara1.csv      17-Mar-2020 16:02        2939
Shia003666-ara1_Shamela0003118-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:24       140895
Shia003666-ara1_Shamela0003283-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1886
Shia003666-ara1_Shamela0003617-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1408
Shia003666-ara1_Shamela0003722-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:30        6298
Shia003666-ara1_Shamela0004445-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:50        95688
Shia003666-ara1_Shamela0004473-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        17016
Shia003666-ara1_Shamela0005372-ara1.csv      17-Mar-2020 16:45        2987
Shia003666-ara1_Shamela0005416-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1054
Shia003666-ara1_Shamela0005446-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1736
Shia003666-ara1_Shamela0005448-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1306
Shia003666-ara1_Shamela0005449-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1302
Shia003666-ara1_Shamela0005502-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:35        1402
Shia003666-ara1_Shamela0005550-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1058
Shia003666-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgress.csv 17-Mar-2020 16:18        5299
Shia003666-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:35        2432
Shia003666-ara1_Shamela0005816-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:24        18667
Shia003666-ara1_Shamela0005880-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:23        2197
Shia003666-ara1_Shamela0006157-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1310
Shia003666-ara1_Shamela0006624-ara1.csv      17-Mar-2020 14:42        7580
Shia003666-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 17:46        1160
Shia003666-ara1_Shamela0006897-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:10        2626
Shia003666-ara1_Shamela0006904-ara1.csv      17-Mar-2020 12:19        1015
Shia003666-ara1_Shamela0007434-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1290
Shia003666-ara1_Shamela0008473-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        1076
Shia003666-ara1_Shamela0008494-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:08        1343
Shia003666-ara1_Shamela0008505-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:54        16547
Shia003666-ara1_Shamela0008540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        1553
Shia003666-ara1_Shamela0009091-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:07        1734
Shia003666-ara1_Shamela0009231-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1079
Shia003666-ara1_Shamela0009390-ara1.csv      17-Mar-2020 12:19        1174
Shia003666-ara1_Shamela0009429-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        28301
Shia003666-ara1_Shamela0009654-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10         799
Shia003666-ara1_Shamela0009773-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:13        83968
Shia003666-ara1_Shamela0009776-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1060
Shia003666-ara1_Shamela0009783-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:34       324218
Shia003666-ara1_Shamela0009788-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:30        1090
Shia003666-ara1_Shamela0009789-ara1.csv      17-Mar-2020 16:14        4041
Shia003666-ara1_Shamela0009790-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2150
Shia003666-ara1_Shamela0009793-ara1.csv      17-Mar-2020 12:19        1290
Shia003666-ara1_Shamela0009810-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        2692
Shia003666-ara1_Shamela0009873-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        1939
Shia003666-ara1_Shamela0009898-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        20372
Shia003666-ara1_Shamela0010273-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1061
Shia003666-ara1_Shamela0010283-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:30       113762
Shia003666-ara1_Shamela0010490-ara1.csv      17-Mar-2020 15:41        3149
Shia003666-ara1_Shamela0010496-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        2010
Shia003666-ara1_Shamela0010614-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:13        4279
Shia003666-ara1_Shamela0010646-ara1.csv      17-Mar-2020 17:27        16070
Shia003666-ara1_Shamela0010660-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        2372
Shia003666-ara1_Shamela0010664-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47         805
Shia003666-ara1_Shamela0010668-ara1.csv      17-Mar-2020 17:27        8941
Shia003666-ara1_Shamela0010709-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:33        9725
Shia003666-ara1_Shamela0010768-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        2204
Shia003666-ara1_Shamela0010798-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:02        99881
Shia003666-ara1_Shamela0010806-ara1.csv      17-Mar-2020 17:43        2023
Shia003666-ara1_Shamela0010906-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:58        14679
Shia003666-ara1_Shamela0010913-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:25        1088
Shia003666-ara1_Shamela0011566-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        2158
Shia003666-ara1_Shamela0011688-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36         979
Shia003666-ara1_Shamela0011730-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1057
Shia003666-ara1_Shamela0011789-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        2177
Shia003666-ara1_Shamela0012031-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:35        1426
Shia003666-ara1_Shamela0012091-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        4261
Shia003666-ara1_Shamela0012094-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2945
Shia003666-ara1_Shamela0012129-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1510
Shia003666-ara1_Shamela0012286-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:56        2091
Shia003666-ara1_Shamela0012317-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29        1413
Shia003666-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgress.csv 17-Mar-2020 15:24        18504
Shia003666-ara1_Shamela0012396-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:13       103240
Shia003666-ara1_Shamela0012398-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:36        2217
Shia003666-ara1_Shamela0012402-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1103
Shia003666-ara1_Shamela0012404-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:35        2758
Shia003666-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 17:49        34190
Shia003666-ara1_Shamela0012581-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13         927
Shia003666-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgress.csv 17-Mar-2020 12:13        11521
Shia003666-ara1_Shamela0012935-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1049
Shia003666-ara1_Shamela0021477-ara1.csv      17-Mar-2020 17:13        1464
Shia003666-ara1_Shamela0021493-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3103
Shia003666-ara1_Shamela0021502-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1716
Shia003666-ara1_Shamela0021525-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        26214
Shia003666-ara1_Shamela0021536-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1737
Shia003666-ara1_Shamela0021570-ara1.csv      17-Mar-2020 16:56         961
Shia003666-ara1_Shamela0021660-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2085
Shia003666-ara1_Shamela0021715-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2187
Shia003666-ara1_Shamela0021765-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        1375
Shia003666-ara1_Shamela0021821-ara1.csv      17-Mar-2020 16:52        1058
Shia003666-ara1_Shamela0022835-ara1.csv      17-Mar-2020 17:29        2899
Shia003666-ara1_Shamela0022928-ara1.csv      17-Mar-2020 16:33        1417
Shia003666-ara1_Shamela0023358-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        1669
Shia003666-ara1_Shamela0023578-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:57         853
Shia003666-ara1_Shamela0023594-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        1073
Shia003666-ara1_Shamela0023613-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1060
Shia003666-ara1_Shamela0023614-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1060
Shia003666-ara1_Shamela0023623-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1059
Shia003666-ara1_Shamela0023627-ara1.csv      17-Mar-2020 17:39         871
Shia003666-ara1_Shamela0023628-ara1.csv      17-Mar-2020 16:36        1061
Shia003666-ara1_Shamela0023629-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        1058
Shia003666-ara1_Shamela0023632-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1061
Shia003666-ara1_Shamela0023635-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1118
Shia003666-ara1_Shamela0023644-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        3431
Shia003666-ara1_Shamela0023700-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:58        8270
Shia003666-ara1_Shamela0023735-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:16        6009
Shia003666-ara1_Shamela0023764-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:19        8046
Shia003666-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 15:50        2232
Shia003666-ara1_Shamela0023788-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        3661
Shia003666-ara1_Shamela0023789-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:48        33341
Shia003666-ara1_Shamela0023790-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:35        1902
Shia003666-ara1_Shamela0026484-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        5717
Shia003666-ara1_Shamela0026542-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1186
Shia003666-ara1_Shamela0026552-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:19        4149
Shia003666-ara1_Shamela0028172-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:08        1463
Shia003666-ara1_Shamela0028174-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1898
Shia003666-ara1_Shamela0028175-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55         787
Shia003666-ara1_Shamela0029289-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        1378
Shia003666-ara1_Shamela0029743-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1059
Shia003666-ara1_Shamela0030769-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1271
Shia003666-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 17:18        13335
Shia003666-ara1_Shamela0036082-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2103
Shia003666-ara1_Shamela0036091-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1746
Shia003666-ara1_Shamela0036422-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1293
Shia003666-ara1_Shamela0036506-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1460
Shia003666-ara1_Shamela0036515-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:50        6548
Shia003666-ara1_Shamela0036543-ara1.csv      17-Mar-2020 16:12         779
Shia003666-ara1_Shamela0037063-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        2783
Shia003666-ara1_Shamela0095590-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1058
Shia003666-ara1_Shamela0096239-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1322
Shia003666-ara1_Shamela0096337-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2659
Shia003666-ara1_Shamela0098093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1328
Shia003666-ara1_Shia000001-ara1.csv        17-Mar-2020 17:15        1050
Shia003666-ara1_Shia000023-ara1.csv        17-Mar-2020 16:00        3270
Shia003666-ara1_Shia000047-ara1.csv        17-Mar-2020 12:13        1211
Shia003666-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        1594
Shia003666-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        3024
Shia003666-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        3096
Shia003666-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3090
Shia003666-ara1_Shia000150-ara1.csv        17-Mar-2020 16:41        1590
Shia003666-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2723
Shia003666-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        39141
Shia003666-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        18059
Shia003666-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 16:11        11139
Shia003666-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 17:35        3368
Shia003666-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 18:02        1357
Shia003666-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 12:30        1239
Shia003666-ara1_Shia001153-ara1.csv        17-Mar-2020 16:42        7502
Shia003666-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:37        7438
Shia003666-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        9934
Shia003666-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        82191
Shia003666-ara1_Shia001265-ara1.csv        17-Mar-2020 12:24        23663
Shia003666-ara1_Shia001269-ara1.csv        17-Mar-2020 12:13        1494
Shia003666-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        67674
Shia003666-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        12661
Shia003666-ara1_Shia001278Vols-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:08        34652
Shia003666-ara1_Shia001285-ara1.csv        17-Mar-2020 17:32        11392
Shia003666-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        14015
Shia003666-ara1_Shia001299-ara1.csv        17-Mar-2020 16:05        17567
Shia003666-ara1_Shia001300-ara1.csv        17-Mar-2020 18:03        16959
Shia003666-ara1_Shia001303-ara1.csv        17-Mar-2020 12:34         936
Shia003666-ara1_Shia001332-ara1.csv        17-Mar-2020 17:05        5517
Shia003666-ara1_Shia001334-ara1.csv        17-Mar-2020 12:35        20011
Shia003666-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        12475
Shia003666-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        16117
Shia003666-ara1_Shia001357-ara1.csv        17-Mar-2020 12:24        1663
Shia003666-ara1_Shia001378-ara1.csv        17-Mar-2020 12:18        1038
Shia003666-ara1_Shia001382-ara1.csv        17-Mar-2020 12:18        7568
Shia003666-ara1_Shia001386-ara1.csv        17-Mar-2020 17:05        1673
Shia003666-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        5246
Shia003666-ara1_Shia001399-ara1.csv        17-Mar-2020 16:46        2746
Shia003666-ara1_Shia001415-ara1.csv        17-Mar-2020 12:07        12646
Shia003666-ara1_Shia001416-ara1.csv        17-Mar-2020 18:11        54859
Shia003666-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        8658
Shia003666-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        3856
Shia003666-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:55       1346542
Shia003666-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:42        2881
Shia003666-ara1_Shia001552-ara1.csv        17-Mar-2020 15:53        3710
Shia003666-ara1_Shia001553-ara1.csv        17-Mar-2020 12:29        14930
Shia003666-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        18874
Shia003666-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        34891
Shia003666-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        22596
Shia003666-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        5335
Shia003666-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        32703
Shia003666-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1889
Shia003666-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1277
Shia003666-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        4246
Shia003666-ara1_Shia001884-ara1.csv        17-Mar-2020 12:29        1168
Shia003666-ara1_Shia001900-ara1.csv        17-Mar-2020 17:56       156433
Shia003666-ara1_Shia001970-ara1.csv        17-Mar-2020 12:08        3786
Shia003666-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2108
Shia003666-ara1_Shia002117-ara1.csv        17-Mar-2020 12:18        1062
Shia003666-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35       1687225
Shia003666-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        4095
Shia003666-ara1_Shia002333-ara1.csv        17-Mar-2020 16:41         975
Shia003666-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        6483
Shia003666-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        1053
Shia003666-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1056
Shia003666-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:08        1058
Shia003666-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1151
Shia003666-ara1_Shia002378-ara1.csv        17-Mar-2020 18:11        1952
Shia003666-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        1611
Shia003666-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        4855
Shia003666-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2438
Shia003666-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1060
Shia003666-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        1139
Shia003666-ara1_Shia002526-ara1.csv        17-Mar-2020 12:07        2004
Shia003666-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1867
Shia003666-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2794
Shia003666-ara1_Shia002936-ara1.csv        17-Mar-2020 16:15         908
Shia003666-ara1_Shia002940-ara1.csv        17-Mar-2020 16:38         903
Shia003666-ara1_Shia002942-ara1.csv        17-Mar-2020 12:13        1408
Shia003666-ara1_Shia002943-ara1.csv        17-Mar-2020 12:34        2103
Shia003666-ara1_Shia002944-ara1.csv        17-Mar-2020 17:12         905
Shia003666-ara1_Shia002958-ara1.csv        17-Mar-2020 18:09       258175
Shia003666-ara1_Shia002959-ara1.csv        17-Mar-2020 16:26         932
Shia003666-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:19        4071
Shia003666-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        34918
Shia003666-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2365
Shia003666-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1787
Shia003666-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 12:24       128743
Shia003666-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1205
Shia003666-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        7381
Shia003666-ara1_Shia003429-ara1.csv        17-Mar-2020 17:53        3966
Shia003666-ara1_Shia003444-ara1.csv        17-Mar-2020 16:04        3602
Shia003666-ara1_Shia003461Vols-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:13        2148
Shia003666-ara1_Shia003470-ara1.csv        17-Mar-2020 17:33        2454
Shia003666-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgress.csv 17-Mar-2020 12:35       1935519
Shia003666-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        2547
Shia003666-ara1_Shia003675Vols-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:10       594854
Shia003666-ara1_Shia003692-ara1.csv        17-Mar-2020 16:38        4397
Shia003666-ara1_Shia003697-ara1.csv        17-Mar-2020 12:08       115438
Shia003666-ara1_Shia003699-ara1.csv        17-Mar-2020 17:37        3376
Shia003666-ara1_Shia003704-ara1.csv        17-Mar-2020 12:25        21407
Shia003666-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        17152
Shia003666-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1782
Shia003666-ara1_Shia003725-ara1.csv        17-Mar-2020 12:25        3391
Shia003666-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:19       162281
Shia003666-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        68073
Shia003666-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:28        1401
Shia003666-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1971
Shia003666-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:18        97013
Shia003666-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        11774
Shia003666-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        3039
Shia003666-ara1_Shia003912-ara1.csv        17-Mar-2020 15:43        1207
Shia003666-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46         927
Shia003666-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        9683
Shia003666-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        4023
Shia003666-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:08        6256
Shia003666-ara1_Shia003990-ara1.csv        17-Mar-2020 18:10        1039
Shia003666-ara1_Shia003991-ara1.csv        17-Mar-2020 15:51        1585
Shia003666-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 17:27        6002
Shia003666-ara1_Shia004007-ara1.csv        17-Mar-2020 15:48        3125
Shia003666-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:13        1464
Shia003666-ara1_Shia004024-ara1.csv        17-Mar-2020 16:22        1778
Shia003666-ara1_Shia004026-ara1.csv        17-Mar-2020 15:57        2770
Shia003666-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        45868
Shia003666-ara1_Shia004037-ara1.csv        17-Mar-2020 17:48        1991
Shia003666-ara1_Shia004050-ara1.csv        17-Mar-2020 16:25        6775
Shia003666-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18       144083
Shia003666-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        16876
Shia003666-ara1_Shia004524-ara1.csv        17-Mar-2020 12:30        2019
Shia003666-ara1_Shia004525-ara1.csv        17-Mar-2020 18:08        21604
Shia003666-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        8938