Index of /passim01022020/Shia000763-ara1/


../
Shia000763-ara1_Shamela0005922-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2247
Shia000763-ara1_Shamela0006228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        2145
Shia000763-ara1_Shamela0013066-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1699
Shia000763-ara1_Shia000002-ara1.csv        17-Mar-2020 14:56        3759
Shia000763-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 17:20        3269
Shia000763-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv   17-Mar-2020 17:11        3276
Shia000763-ara1_Shia000011-ara1.csv        17-Mar-2020 16:40        5978
Shia000763-ara1_Shia000024-ara1.csv        17-Mar-2020 17:41        3614
Shia000763-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1470
Shia000763-ara1_Shia000041-ara1.csv        17-Mar-2020 14:21        2148
Shia000763-ara1_Shia000042-ara1.csv        17-Mar-2020 17:56        8100
Shia000763-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        5598
Shia000763-ara1_Shia000048-ara1.csv        17-Mar-2020 14:45        2182
Shia000763-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:52        1844
Shia000763-ara1_Shia000054-ara1.csv        17-Mar-2020 17:52        1174
Shia000763-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        1653
Shia000763-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        4340
Shia000763-ara1_Shia000062-ara1.csv        17-Mar-2020 17:56        1092
Shia000763-ara1_Shia000065-ara1.csv        17-Mar-2020 17:00        2168
Shia000763-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2346
Shia000763-ara1_Shia000069-ara1.csv        17-Mar-2020 15:59        9733
Shia000763-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        7022
Shia000763-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:33        3007
Shia000763-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:12        1644
Shia000763-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2342
Shia000763-ara1_Shia000117Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1253
Shia000763-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1422
Shia000763-ara1_Shia000125-ara1.csv        17-Mar-2020 14:30        2528
Shia000763-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1177
Shia000763-ara1_Shia000131-ara1.csv        17-Mar-2020 16:27        1937
Shia000763-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1008
Shia000763-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1208
Shia000763-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1424
Shia000763-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:10        3540
Shia000763-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26        3219
Shia000763-ara1_Shia000210-ara1.csv        17-Mar-2020 14:23        2383
Shia000763-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        5214
Shia000763-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        8829
Shia000763-ara1_Shia000233-ara1.csv        17-Mar-2020 17:05        1997
Shia000763-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        7089
Shia000763-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2174
Shia000763-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3963
Shia000763-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        4522
Shia000763-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        4245
Shia000763-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        5480
Shia000763-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        13304
Shia000763-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        2076
Shia000763-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        2260
Shia000763-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        21222
Shia000763-ara1_Shia000716-ara1.csv        17-Mar-2020 16:46        2355
Shia000763-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17       315410
Shia000763-ara1_Shia000734-ara1.csv        17-Mar-2020 14:19        16182
Shia000763-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        25727
Shia000763-ara1_Shia000739-ara1.csv        17-Mar-2020 17:21       1452504
Shia000763-ara1_Shia000741-ara1.csv        17-Mar-2020 16:23        2433
Shia000763-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03       137914
Shia000763-ara1_Shia000784-ara1.csv        17-Mar-2020 17:01        3998
Shia000763-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:45       187186
Shia000763-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12       319288
Shia000763-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        2677
Shia000763-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:20        4825
Shia000763-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:42        9285
Shia000763-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        8281
Shia000763-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1037
Shia000763-ara1_Shia001374-ara1.csv        17-Mar-2020 16:25        2596
Shia000763-ara1_Shia001399-ara1.csv        17-Mar-2020 16:46        2955
Shia000763-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:54        13345
Shia000763-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2240
Shia000763-ara1_Shia002099-ara1.csv        17-Mar-2020 15:21        1610
Shia000763-ara1_Shia003706-ara1.csv        17-Mar-2020 16:39        8895
Shia000763-ara1_Shia004049-ara1.csv        17-Mar-2020 14:45        10484