Index of /passim01022020/Shamela9007669-ara1/


../
Shamela9007669-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14119
Shamela9007669-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        22271
Shamela9007669-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2320
Shamela9007669-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        13490
Shamela9007669-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2763
Shamela9007669-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1304
Shamela9007669-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1528
Shamela9007669-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        9280
Shamela9007669-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        18907
Shamela9007669-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1299
Shamela9007669-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        34589
Shamela9007669-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1279
Shamela9007669-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1702
Shamela9007669-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        9473
Shamela9007669-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2884
Shamela9007669-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2299
Shamela9007669-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5069
Shamela9007669-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1196
Shamela9007669-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6601
Shamela9007669-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1155
Shamela9007669-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        76693
Shamela9007669-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2671
Shamela9007669-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1254
Shamela9007669-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1150
Shamela9007669-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        5700
Shamela9007669-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1911
Shamela9007669-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2707
Shamela9007669-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        14073
Shamela9007669-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4041
Shamela9007669-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4447
Shamela9007669-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6134
Shamela9007669-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2903
Shamela9007669-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1301
Shamela9007669-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2963
Shamela9007669-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10146
Shamela9007669-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        11534
Shamela9007669-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        62156
Shamela9007669-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2337
Shamela9007669-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        1246
Shamela9007669-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2062
Shamela9007669-ara1_JK000648-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1477
Shamela9007669-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1438
Shamela9007669-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1797
Shamela9007669-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3111
Shamela9007669-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10710
Shamela9007669-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        8851
Shamela9007669-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        4845
Shamela9007669-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3755
Shamela9007669-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2128
Shamela9007669-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1240
Shamela9007669-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        13996
Shamela9007669-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        5987
Shamela9007669-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        7217
Shamela9007669-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2401
Shamela9007669-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1380
Shamela9007669-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1817
Shamela9007669-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        52288
Shamela9007669-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1370
Shamela9007669-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       126543
Shamela9007669-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        5748
Shamela9007669-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4179
Shamela9007669-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        5217
Shamela9007669-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        16607
Shamela9007669-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6639
Shamela9007669-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        1585
Shamela9007669-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        50716
Shamela9007669-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        17801
Shamela9007669-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        6762
Shamela9007669-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1866
Shamela9007669-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2381
Shamela9007669-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2247
Shamela9007669-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        13158
Shamela9007669-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        26206
Shamela9007669-ara1_JK001086-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2586
Shamela9007669-ara1_JK001088-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6462
Shamela9007669-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3950
Shamela9007669-ara1_JK001124-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3740
Shamela9007669-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2328
Shamela9007669-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1137
Shamela9007669-ara1_JK001156-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2380
Shamela9007669-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1889
Shamela9007669-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1255
Shamela9007669-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        26205
Shamela9007669-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        5374
Shamela9007669-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1545
Shamela9007669-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         957
Shamela9007669-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2348
Shamela9007669-ara1_JK001314-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3579
Shamela9007669-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04       203075
Shamela9007669-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        23747
Shamela9007669-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        38577
Shamela9007669-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22       103711
Shamela9007669-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        7698
Shamela9007669-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4507
Shamela9007669-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3439
Shamela9007669-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4813
Shamela9007669-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        10833
Shamela9007669-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1099
Shamela9007669-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        6734
Shamela9007669-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1919
Shamela9007669-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        35019
Shamela9007669-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3786
Shamela9007669-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3117
Shamela9007669-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        41011
Shamela9007669-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        19511
Shamela9007669-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2757
Shamela9007669-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        22272
Shamela9007669-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1137
Shamela9007669-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1930
Shamela9007669-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         852
Shamela9007669-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1154
Shamela9007669-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        23180
Shamela9007669-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1430
Shamela9007669-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1510
Shamela9007669-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7830
Shamela9007669-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1323
Shamela9007669-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2567
Shamela9007669-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1469
Shamela9007669-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2376
Shamela9007669-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        5111
Shamela9007669-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2655
Shamela9007669-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        9010
Shamela9007669-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2440
Shamela9007669-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1180
Shamela9007669-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3719
Shamela9007669-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1324
Shamela9007669-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2664
Shamela9007669-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        8221
Shamela9007669-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1004
Shamela9007669-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1482
Shamela9007669-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1392
Shamela9007669-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2390
Shamela9007669-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        13435
Shamela9007669-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2462
Shamela9007669-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        75529
Shamela9007669-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2687
Shamela9007669-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1185
Shamela9007669-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        8928
Shamela9007669-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        6342
Shamela9007669-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2322
Shamela9007669-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45       124087
Shamela9007669-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1613
Shamela9007669-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        23136
Shamela9007669-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5239
Shamela9007669-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1206
Shamela9007669-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1835
Shamela9007669-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        18877
Shamela9007669-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        10610
Shamela9007669-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1368
Shamela9007669-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        13509
Shamela9007669-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         984
Shamela9007669-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2513
Shamela9007669-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        12887
Shamela9007669-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5511
Shamela9007669-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4611
Shamela9007669-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6092
Shamela9007669-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        9145
Shamela9007669-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         858
Shamela9007669-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1360
Shamela9007669-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1954
Shamela9007669-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        4494
Shamela9007669-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        14550
Shamela9007669-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1678
Shamela9007669-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1739
Shamela9007669-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        63359
Shamela9007669-ara1_JK009356-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4456
Shamela9007669-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4069
Shamela9007669-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1123
Shamela9007669-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5509
Shamela9007669-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1312
Shamela9007669-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2297
Shamela9007669-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1185
Shamela9007669-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        6488
Shamela9007669-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        25795
Shamela9007669-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1371
Shamela9007669-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1631
Shamela9007669-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2823
Shamela9007669-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5408
Shamela9007669-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4678
Shamela9007669-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1586
Shamela9007669-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         912
Shamela9007669-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2778
Shamela9007669-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1723
Shamela9007669-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1056
Shamela9007669-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1044
Shamela9007669-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        22642
Shamela9007669-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        22612
Shamela9007669-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1182
Shamela9007669-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        5910
Shamela9007669-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2001
Shamela9007669-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1542
Shamela9007669-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5363
Shamela9007669-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1403
Shamela9007669-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3114
Shamela9007669-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        8255
Shamela9007669-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        34708
Shamela9007669-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        16062
Shamela9007669-ara1_Sham30K0046642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        9903
Shamela9007669-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        21415
Shamela9007669-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1980
Shamela9007669-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3176
Shamela9007669-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6943
Shamela9007669-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8367
Shamela9007669-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1513
Shamela9007669-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1648
Shamela9007669-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4563
Shamela9007669-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2604
Shamela9007669-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1268
Shamela9007669-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4136
Shamela9007669-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14281
Shamela9007669-ara1_Shamela0000435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1489
Shamela9007669-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1792
Shamela9007669-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1985
Shamela9007669-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        97338
Shamela9007669-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        10639
Shamela9007669-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4214
Shamela9007669-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7530
Shamela9007669-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5208
Shamela9007669-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         969
Shamela9007669-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1303
Shamela9007669-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        33543
Shamela9007669-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        24377
Shamela9007669-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        39856
Shamela9007669-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        29279
Shamela9007669-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       109548
Shamela9007669-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        2956
Shamela9007669-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        5927
Shamela9007669-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1542
Shamela9007669-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5630
Shamela9007669-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        5588
Shamela9007669-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5263
Shamela9007669-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        4357
Shamela9007669-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8911
Shamela9007669-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         966
Shamela9007669-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2927
Shamela9007669-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        18354
Shamela9007669-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        55389
Shamela9007669-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8248
Shamela9007669-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        15243
Shamela9007669-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2931
Shamela9007669-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        19685
Shamela9007669-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        10903
Shamela9007669-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1506
Shamela9007669-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3565
Shamela9007669-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9810
Shamela9007669-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3649
Shamela9007669-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6108
Shamela9007669-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1581
Shamela9007669-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2129
Shamela9007669-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        25831
Shamela9007669-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4880
Shamela9007669-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        38520
Shamela9007669-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       176789
Shamela9007669-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        23561
Shamela9007669-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10567
Shamela9007669-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        70912
Shamela9007669-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        35686
Shamela9007669-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8898
Shamela9007669-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        27610
Shamela9007669-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        49535
Shamela9007669-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8995
Shamela9007669-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2306
Shamela9007669-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2707
Shamela9007669-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2085
Shamela9007669-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6194
Shamela9007669-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8195
Shamela9007669-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1340
Shamela9007669-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4573
Shamela9007669-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1164
Shamela9007669-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1997
Shamela9007669-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1115
Shamela9007669-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5927
Shamela9007669-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2358
Shamela9007669-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17943
Shamela9007669-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5856
Shamela9007669-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        77002
Shamela9007669-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        12453
Shamela9007669-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5781
Shamela9007669-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2458
Shamela9007669-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3622
Shamela9007669-ara1_Shamela0003622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3551
Shamela9007669-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        21615
Shamela9007669-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1525
Shamela9007669-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        54873
Shamela9007669-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        37843
Shamela9007669-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        87522
Shamela9007669-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1863
Shamela9007669-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7112
Shamela9007669-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1640
Shamela9007669-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1970
Shamela9007669-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1128
Shamela9007669-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        53945
Shamela9007669-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2479
Shamela9007669-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5206
Shamela9007669-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3633
Shamela9007669-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3059
Shamela9007669-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2797
Shamela9007669-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1421
Shamela9007669-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        20326
Shamela9007669-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1446
Shamela9007669-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       145807
Shamela9007669-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8861
Shamela9007669-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17339
Shamela9007669-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2140
Shamela9007669-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1262
Shamela9007669-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1562
Shamela9007669-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7027
Shamela9007669-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        15469
Shamela9007669-ara1_Shamela0005940-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1207
Shamela9007669-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1839
Shamela9007669-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        31876
Shamela9007669-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1309
Shamela9007669-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3282
Shamela9007669-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3430
Shamela9007669-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         870
Shamela9007669-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5937
Shamela9007669-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1086
Shamela9007669-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2667
Shamela9007669-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1479
Shamela9007669-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        24609
Shamela9007669-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1703
Shamela9007669-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6734
Shamela9007669-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15096
Shamela9007669-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4136
Shamela9007669-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3156
Shamela9007669-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24         952
Shamela9007669-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        8016
Shamela9007669-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1073
Shamela9007669-ara1_Shamela0006532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3030
Shamela9007669-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13497
Shamela9007669-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        28843
Shamela9007669-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1390
Shamela9007669-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        1613
Shamela9007669-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9566
Shamela9007669-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1272
Shamela9007669-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1166
Shamela9007669-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        76514
Shamela9007669-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6461
Shamela9007669-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5097
Shamela9007669-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       233784
Shamela9007669-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        2151
Shamela9007669-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        12743
Shamela9007669-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2396
Shamela9007669-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2885
Shamela9007669-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10896
Shamela9007669-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1133
Shamela9007669-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       312982
Shamela9007669-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1182
Shamela9007669-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1567
Shamela9007669-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5804
Shamela9007669-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6803
Shamela9007669-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1570
Shamela9007669-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2885
Shamela9007669-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1442
Shamela9007669-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2087
Shamela9007669-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5590
Shamela9007669-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        16265
Shamela9007669-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        70106
Shamela9007669-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        71992
Shamela9007669-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4850
Shamela9007669-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2807
Shamela9007669-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11164
Shamela9007669-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1401
Shamela9007669-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8641
Shamela9007669-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1531
Shamela9007669-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3301
Shamela9007669-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        15209
Shamela9007669-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        49787
Shamela9007669-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        57275
Shamela9007669-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20212
Shamela9007669-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1840
Shamela9007669-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4392
Shamela9007669-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1134
Shamela9007669-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        22181
Shamela9007669-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5089
Shamela9007669-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        5856
Shamela9007669-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5070
Shamela9007669-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1136
Shamela9007669-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8233
Shamela9007669-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4009
Shamela9007669-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07         924
Shamela9007669-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        59694
Shamela9007669-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6574
Shamela9007669-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6318
Shamela9007669-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2677
Shamela9007669-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1714
Shamela9007669-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7791
Shamela9007669-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3149
Shamela9007669-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        19081
Shamela9007669-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3518
Shamela9007669-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1640
Shamela9007669-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1396
Shamela9007669-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        19070
Shamela9007669-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        11935
Shamela9007669-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        25268
Shamela9007669-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1887
Shamela9007669-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        8643
Shamela9007669-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4653
Shamela9007669-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6670
Shamela9007669-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1074
Shamela9007669-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6889
Shamela9007669-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8556
Shamela9007669-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3311
Shamela9007669-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1479
Shamela9007669-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2361
Shamela9007669-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        12407
Shamela9007669-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1995
Shamela9007669-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1173
Shamela9007669-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        20857
Shamela9007669-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2243
Shamela9007669-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        11848
Shamela9007669-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4713
Shamela9007669-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5453
Shamela9007669-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1816
Shamela9007669-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        8379
Shamela9007669-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        23197
Shamela9007669-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8640
Shamela9007669-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        18457
Shamela9007669-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        11286
Shamela9007669-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6787
Shamela9007669-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        41825
Shamela9007669-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8485
Shamela9007669-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        5784
Shamela9007669-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8553
Shamela9007669-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8330
Shamela9007669-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        56282
Shamela9007669-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1443
Shamela9007669-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9256
Shamela9007669-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2466
Shamela9007669-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        35024
Shamela9007669-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2119
Shamela9007669-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7983
Shamela9007669-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3722
Shamela9007669-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1963
Shamela9007669-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       116684
Shamela9007669-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        86916
Shamela9007669-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4004
Shamela9007669-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3836
Shamela9007669-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        51629
Shamela9007669-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1644
Shamela9007669-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1367
Shamela9007669-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2111
Shamela9007669-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9117
Shamela9007669-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4340
Shamela9007669-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        9336
Shamela9007669-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1484
Shamela9007669-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        13748
Shamela9007669-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2545
Shamela9007669-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11102
Shamela9007669-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4678
Shamela9007669-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5557
Shamela9007669-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        32322
Shamela9007669-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3942
Shamela9007669-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1137
Shamela9007669-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12599
Shamela9007669-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        14561
Shamela9007669-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        11265
Shamela9007669-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        22785
Shamela9007669-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1061
Shamela9007669-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        22638
Shamela9007669-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8610
Shamela9007669-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6453
Shamela9007669-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1523
Shamela9007669-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        78455
Shamela9007669-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2655
Shamela9007669-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4361
Shamela9007669-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        5603
Shamela9007669-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        22083
Shamela9007669-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7082
Shamela9007669-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        21485
Shamela9007669-ara1_Shamela0010883-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1046
Shamela9007669-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5548
Shamela9007669-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1303
Shamela9007669-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        75322
Shamela9007669-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4906
Shamela9007669-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2772
Shamela9007669-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        12678
Shamela9007669-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2305
Shamela9007669-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3925
Shamela9007669-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2196
Shamela9007669-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         852
Shamela9007669-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1521
Shamela9007669-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3129
Shamela9007669-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3756
Shamela9007669-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11156
Shamela9007669-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        9884
Shamela9007669-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3864
Shamela9007669-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2366
Shamela9007669-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        8239
Shamela9007669-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1214
Shamela9007669-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1139
Shamela9007669-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3575
Shamela9007669-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2649
Shamela9007669-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12367
Shamela9007669-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12291
Shamela9007669-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1494
Shamela9007669-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        23422
Shamela9007669-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1082
Shamela9007669-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11194
Shamela9007669-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        5192
Shamela9007669-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2385
Shamela9007669-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1209
Shamela9007669-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6713
Shamela9007669-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1175
Shamela9007669-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3711
Shamela9007669-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        36706
Shamela9007669-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        66429
Shamela9007669-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5037
Shamela9007669-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7634
Shamela9007669-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13106
Shamela9007669-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        25485
Shamela9007669-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2490
Shamela9007669-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2554
Shamela9007669-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        42127
Shamela9007669-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        12196
Shamela9007669-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1170
Shamela9007669-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2601
Shamela9007669-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2808
Shamela9007669-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3088
Shamela9007669-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        28277
Shamela9007669-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2072
Shamela9007669-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3648
Shamela9007669-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1707
Shamela9007669-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        57376
Shamela9007669-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        6353
Shamela9007669-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        21667
Shamela9007669-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       104288
Shamela9007669-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4366
Shamela9007669-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        28100
Shamela9007669-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10790
Shamela9007669-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        5392
Shamela9007669-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3958
Shamela9007669-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3196
Shamela9007669-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        7625
Shamela9007669-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        18078
Shamela9007669-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        3507
Shamela9007669-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2143
Shamela9007669-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        13324
Shamela9007669-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        16198
Shamela9007669-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        17547
Shamela9007669-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        19760
Shamela9007669-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        7431
Shamela9007669-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13384
Shamela9007669-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1073
Shamela9007669-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5530
Shamela9007669-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        27641
Shamela9007669-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1555
Shamela9007669-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5480
Shamela9007669-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5298
Shamela9007669-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6715
Shamela9007669-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        11077
Shamela9007669-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1267
Shamela9007669-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3722
Shamela9007669-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6518
Shamela9007669-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3393
Shamela9007669-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3970
Shamela9007669-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1001
Shamela9007669-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2485
Shamela9007669-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2887
Shamela9007669-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3073
Shamela9007669-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2003
Shamela9007669-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        65122
Shamela9007669-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3166
Shamela9007669-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        28443
Shamela9007669-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8653
Shamela9007669-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13518
Shamela9007669-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        25874
Shamela9007669-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2118
Shamela9007669-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10512
Shamela9007669-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4209
Shamela9007669-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        16283
Shamela9007669-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1212
Shamela9007669-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11553
Shamela9007669-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2444
Shamela9007669-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4577
Shamela9007669-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1687
Shamela9007669-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        11915
Shamela9007669-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         963
Shamela9007669-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5963
Shamela9007669-ara1_Shamela0021610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1451
Shamela9007669-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1595
Shamela9007669-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         962
Shamela9007669-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        36447
Shamela9007669-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4731
Shamela9007669-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3221
Shamela9007669-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8694
Shamela9007669-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        10401
Shamela9007669-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2108
Shamela9007669-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3746
Shamela9007669-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1111
Shamela9007669-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       246996
Shamela9007669-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2349
Shamela9007669-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7493
Shamela9007669-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        13560
Shamela9007669-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        14311
Shamela9007669-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1614
Shamela9007669-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4143
Shamela9007669-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        13806
Shamela9007669-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         902
Shamela9007669-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4597
Shamela9007669-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        21468
Shamela9007669-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        18636
Shamela9007669-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         933
Shamela9007669-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9667
Shamela9007669-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1762
Shamela9007669-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        16826
Shamela9007669-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        6244
Shamela9007669-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3247
Shamela9007669-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4155
Shamela9007669-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5317
Shamela9007669-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1529
Shamela9007669-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2472
Shamela9007669-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        10791
Shamela9007669-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3450
Shamela9007669-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1564
Shamela9007669-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1117
Shamela9007669-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        11308
Shamela9007669-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3597
Shamela9007669-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        10057
Shamela9007669-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        50808
Shamela9007669-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1619
Shamela9007669-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3442
Shamela9007669-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5909
Shamela9007669-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5098
Shamela9007669-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1844
Shamela9007669-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5972
Shamela9007669-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1491
Shamela9007669-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1094
Shamela9007669-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2736
Shamela9007669-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        24446
Shamela9007669-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        6238
Shamela9007669-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4729
Shamela9007669-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2552
Shamela9007669-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1326
Shamela9007669-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         988
Shamela9007669-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7614
Shamela9007669-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1326
Shamela9007669-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4118
Shamela9007669-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1292
Shamela9007669-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        25538
Shamela9007669-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        16081
Shamela9007669-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1324
Shamela9007669-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6125
Shamela9007669-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10038
Shamela9007669-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8309
Shamela9007669-ara1_Shamela0023660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1760
Shamela9007669-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1869
Shamela9007669-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2853
Shamela9007669-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        23439
Shamela9007669-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12134
Shamela9007669-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        39078
Shamela9007669-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4309
Shamela9007669-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1194
Shamela9007669-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        24914
Shamela9007669-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1476
Shamela9007669-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1697
Shamela9007669-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        31461
Shamela9007669-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        7684
Shamela9007669-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4254
Shamela9007669-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        8842
Shamela9007669-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5364
Shamela9007669-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2690
Shamela9007669-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10565
Shamela9007669-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        52689
Shamela9007669-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        92596
Shamela9007669-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8176
Shamela9007669-ara1_Shamela0026033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1635
Shamela9007669-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1788
Shamela9007669-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1737
Shamela9007669-ara1_Shamela0026111-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        17522
Shamela9007669-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2867
Shamela9007669-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4647
Shamela9007669-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         882
Shamela9007669-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16971
Shamela9007669-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        10831
Shamela9007669-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13398
Shamela9007669-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7875
Shamela9007669-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        9401
Shamela9007669-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4609
Shamela9007669-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        29939
Shamela9007669-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3485
Shamela9007669-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3956
Shamela9007669-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4119
Shamela9007669-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        22472
Shamela9007669-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2141
Shamela9007669-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3411
Shamela9007669-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17529
Shamela9007669-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3079
Shamela9007669-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5303
Shamela9007669-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4453
Shamela9007669-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        16106
Shamela9007669-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3451
Shamela9007669-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5464
Shamela9007669-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3505
Shamela9007669-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3816
Shamela9007669-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5043
Shamela9007669-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4214
Shamela9007669-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4095
Shamela9007669-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        36010
Shamela9007669-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14849
Shamela9007669-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1471
Shamela9007669-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1087
Shamela9007669-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       111119
Shamela9007669-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2325
Shamela9007669-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13512
Shamela9007669-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2735
Shamela9007669-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5071
Shamela9007669-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1323
Shamela9007669-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1546
Shamela9007669-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1906
Shamela9007669-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         889
Shamela9007669-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5288
Shamela9007669-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4117
Shamela9007669-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2042
Shamela9007669-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         843
Shamela9007669-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5114
Shamela9007669-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9196
Shamela9007669-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1950
Shamela9007669-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2278
Shamela9007669-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1448
Shamela9007669-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1929
Shamela9007669-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3549
Shamela9007669-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33       114235
Shamela9007669-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5960
Shamela9007669-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4344
Shamela9007669-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       105285
Shamela9007669-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5547
Shamela9007669-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3870
Shamela9007669-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3084
Shamela9007669-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3230
Shamela9007669-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7922
Shamela9007669-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        42517
Shamela9007669-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1022
Shamela9007669-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9355
Shamela9007669-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        81980
Shamela9007669-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2311
Shamela9007669-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8847
Shamela9007669-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4092
Shamela9007669-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        36774
Shamela9007669-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4032
Shamela9007669-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4765
Shamela9007669-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1555
Shamela9007669-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        67982
Shamela9007669-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1832
Shamela9007669-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3275
Shamela9007669-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3939
Shamela9007669-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3588
Shamela9007669-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4017
Shamela9007669-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10584
Shamela9007669-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6946
Shamela9007669-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        12107
Shamela9007669-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3125
Shamela9007669-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        40979
Shamela9007669-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4325
Shamela9007669-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1063
Shamela9007669-ara1_Shamela0096603-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8327
Shamela9007669-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10829
Shamela9007669-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2259
Shamela9007669-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1273
Shamela9007669-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12588
Shamela9007669-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3478
Shamela9007669-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2621
Shamela9007669-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1361
Shamela9007669-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11249
Shamela9007669-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1176
Shamela9007669-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9383
Shamela9007669-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6900
Shamela9007669-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1856
Shamela9007669-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1315
Shamela9007669-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 14:54        1122
Shamela9007669-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1101
Shamela9007669-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1126
Shamela9007669-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        4224
Shamela9007669-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2940
Shamela9007669-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8841
Shamela9007669-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        13963
Shamela9007669-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        7185
Shamela9007669-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3652
Shamela9007669-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         960
Shamela9007669-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1469
Shamela9007669-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        12008
Shamela9007669-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3155
Shamela9007669-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9268
Shamela9007669-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2937
Shamela9007669-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2959
Shamela9007669-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1454
Shamela9007669-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2344
Shamela9007669-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2414
Shamela9007669-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1996
Shamela9007669-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        11423
Shamela9007669-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        4898
Shamela9007669-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2464
Shamela9007669-ara1_Shia001173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1379
Shamela9007669-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        29911
Shamela9007669-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2431
Shamela9007669-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2736
Shamela9007669-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1069
Shamela9007669-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2428
Shamela9007669-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5564
Shamela9007669-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        5408
Shamela9007669-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2283
Shamela9007669-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1892
Shamela9007669-ara1_Shia001302-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1225
Shamela9007669-ara1_Shia001307-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2792
Shamela9007669-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3239
Shamela9007669-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2408
Shamela9007669-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2208
Shamela9007669-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        4538
Shamela9007669-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1904
Shamela9007669-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1046
Shamela9007669-ara1_Shia001379-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        4732
Shamela9007669-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        5875
Shamela9007669-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1867
Shamela9007669-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2761
Shamela9007669-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34         800
Shamela9007669-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2497
Shamela9007669-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2304
Shamela9007669-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9915
Shamela9007669-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2068
Shamela9007669-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        65922
Shamela9007669-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         923
Shamela9007669-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        6346
Shamela9007669-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        17654
Shamela9007669-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5197
Shamela9007669-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8208
Shamela9007669-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10049
Shamela9007669-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4418
Shamela9007669-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4611
Shamela9007669-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        28113
Shamela9007669-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        81734
Shamela9007669-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6929
Shamela9007669-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        14645
Shamela9007669-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1865
Shamela9007669-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1120
Shamela9007669-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        1419
Shamela9007669-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1086
Shamela9007669-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2124
Shamela9007669-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4469
Shamela9007669-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1124
Shamela9007669-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1739
Shamela9007669-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        30753
Shamela9007669-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3938
Shamela9007669-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        29900
Shamela9007669-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5585
Shamela9007669-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5400
Shamela9007669-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2166
Shamela9007669-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        11947
Shamela9007669-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        2473
Shamela9007669-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7267
Shamela9007669-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2204
Shamela9007669-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2418
Shamela9007669-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        6282
Shamela9007669-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        84260
Shamela9007669-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3864
Shamela9007669-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2486
Shamela9007669-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11403
Shamela9007669-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1354
Shamela9007669-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3168
Shamela9007669-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        44456
Shamela9007669-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        14067
Shamela9007669-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5802
Shamela9007669-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7328
Shamela9007669-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        13235
Shamela9007669-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1234
Shamela9007669-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2960
Shamela9007669-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4038
Shamela9007669-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1071
Shamela9007669-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1551
Shamela9007669-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1410
Shamela9007669-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        52215
Shamela9007669-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2848
Shamela9007669-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2338
Shamela9007669-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1343
Shamela9007669-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1364
Shamela9007669-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3248
Shamela9007669-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2876
Shamela9007669-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2830
Shamela9007669-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3944
Shamela9007669-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        12609
Shamela9007669-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        10701
Shamela9007669-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1489
Shamela9007669-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        24924
Shamela9007669-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6733
Shamela9007669-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1117
Shamela9007669-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        36541
Shamela9007669-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1460
Shamela9007669-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         916
Shamela9007669-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1923
Shamela9007669-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        2943
Shamela9007669-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3132
Shamela9007669-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1919
Shamela9007669-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1377
Shamela9007669-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        5329
Shamela9007669-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3567
Shamela9007669-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2258
Shamela9007669-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1893
Shamela9007669-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:07        6651
Shamela9007669-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        50768
Shamela9007669-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3044
Shamela9007669-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:29        6389
Shamela9007669-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        17811
Shamela9007669-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2186
Shamela9007669-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        18704
Shamela9007669-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3130
Shamela9007669-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1077
Shamela9007669-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        5439
Shamela9007669-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2400
Shamela9007669-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        23009
Shamela9007669-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        4919
Shamela9007669-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       106435
Shamela9007669-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        30902
Shamela9007669-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3173
Shamela9007669-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3815
Shamela9007669-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        11979
Shamela9007669-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        2676
Shamela9007669-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5776
Shamela9007669-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        6220
Shamela9007669-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3930
Shamela9007669-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3903
Shamela9007669-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        6802
Shamela9007669-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10706
Shamela9007669-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3626
Shamela9007669-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6103
Shamela9007669-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6535
Shamela9007669-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        49727
Shamela9007669-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         972
Shamela9007669-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11574
Shamela9007669-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4888
Shamela9007669-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1138
Shamela9007669-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6136
Shamela9007669-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12709
Shamela9007669-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1609
Shamela9007669-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        3460
Shamela9007669-ara1_Shia003995-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1230
Shamela9007669-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1806
Shamela9007669-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2113
Shamela9007669-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        3870
Shamela9007669-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1469
Shamela9007669-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        5728
Shamela9007669-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1315
Shamela9007669-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11778
Shamela9007669-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2001
Shamela9007669-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        37230
Shamela9007669-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        59698
Shamela9007669-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        3931
Shamela9007669-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1373
Shamela9007669-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1360
Shamela9007669-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3516
Shamela9007669-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3237