Index of /passim01022020/Shamela0098093-ara1/


../
Shamela0098093-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9824
Shamela0098093-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        22557
Shamela0098093-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        14039
Shamela0098093-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        43523
Shamela0098093-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3198
Shamela0098093-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43         889
Shamela0098093-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3922
Shamela0098093-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        24449
Shamela0098093-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        18788
Shamela0098093-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3532
Shamela0098093-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        7923
Shamela0098093-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        78824
Shamela0098093-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4184
Shamela0098093-ara1_JK000070-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:48        1117
Shamela0098093-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        9282
Shamela0098093-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        9367
Shamela0098093-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        5584
Shamela0098093-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        8008
Shamela0098093-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        99695
Shamela0098093-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3928
Shamela0098093-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        26568
Shamela0098093-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1668
Shamela0098093-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5254
Shamela0098093-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4511
Shamela0098093-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6147
Shamela0098093-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3782
Shamela0098093-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        14547
Shamela0098093-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1807
Shamela0098093-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         996
Shamela0098093-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2850
Shamela0098093-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        8744
Shamela0098093-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       101326
Shamela0098093-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1951
Shamela0098093-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7585
Shamela0098093-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2976
Shamela0098093-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6780
Shamela0098093-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1954
Shamela0098093-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        7233
Shamela0098093-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1133
Shamela0098093-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1687
Shamela0098093-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        6968
Shamela0098093-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1088
Shamela0098093-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        7454
Shamela0098093-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6082
Shamela0098093-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        2957
Shamela0098093-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2054
Shamela0098093-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        27179
Shamela0098093-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       103228
Shamela0098093-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29         876
Shamela0098093-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        28999
Shamela0098093-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4292
Shamela0098093-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2055
Shamela0098093-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1140
Shamela0098093-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1364
Shamela0098093-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        31359
Shamela0098093-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1043
Shamela0098093-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1678
Shamela0098093-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1262
Shamela0098093-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1997
Shamela0098093-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4149
Shamela0098093-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2567
Shamela0098093-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1955
Shamela0098093-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        9239
Shamela0098093-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2975
Shamela0098093-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1333
Shamela0098093-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        24217
Shamela0098093-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1506
Shamela0098093-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1656
Shamela0098093-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        49494
Shamela0098093-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        17374
Shamela0098093-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1475
Shamela0098093-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2139
Shamela0098093-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1568
Shamela0098093-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12         925
Shamela0098093-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3689
Shamela0098093-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01         854
Shamela0098093-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4643
Shamela0098093-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        53916
Shamela0098093-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3453
Shamela0098093-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1440
Shamela0098093-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3222
Shamela0098093-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1552
Shamela0098093-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        17153
Shamela0098093-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1691
Shamela0098093-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1816
Shamela0098093-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         977
Shamela0098093-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1209
Shamela0098093-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         795
Shamela0098093-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1065
Shamela0098093-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1623
Shamela0098093-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        43414
Shamela0098093-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        23985
Shamela0098093-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        11527
Shamela0098093-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2814
Shamela0098093-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2179
Shamela0098093-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        9339
Shamela0098093-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1491
Shamela0098093-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        3109
Shamela0098093-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         815
Shamela0098093-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1587
Shamela0098093-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        7999
Shamela0098093-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         828
Shamela0098093-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2508
Shamela0098093-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1549
Shamela0098093-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1142
Shamela0098093-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3244
Shamela0098093-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        6930
Shamela0098093-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         790
Shamela0098093-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        8718
Shamela0098093-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4629
Shamela0098093-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2331
Shamela0098093-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4402
Shamela0098093-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1526
Shamela0098093-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         937
Shamela0098093-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1878
Shamela0098093-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1602
Shamela0098093-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        11487
Shamela0098093-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1554
Shamela0098093-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        24832
Shamela0098093-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1296
Shamela0098093-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4948
Shamela0098093-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4707
Shamela0098093-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        18677
Shamela0098093-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        4431
Shamela0098093-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        13944
Shamela0098093-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3018
Shamela0098093-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1136
Shamela0098093-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        15077
Shamela0098093-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         977
Shamela0098093-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        16382
Shamela0098093-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2637
Shamela0098093-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9017
Shamela0098093-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        15811
Shamela0098093-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9647
Shamela0098093-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2370
Shamela0098093-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        37183
Shamela0098093-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        5263
Shamela0098093-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2804
Shamela0098093-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1155
Shamela0098093-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        5626
Shamela0098093-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         991
Shamela0098093-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        27232
Shamela0098093-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2333
Shamela0098093-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4512
Shamela0098093-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1368
Shamela0098093-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1460
Shamela0098093-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        6546
Shamela0098093-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2033
Shamela0098093-ara1_JK007543-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1216
Shamela0098093-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1343
Shamela0098093-ara1_JK007578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         907
Shamela0098093-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1066
Shamela0098093-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        1762
Shamela0098093-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        18863
Shamela0098093-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         937
Shamela0098093-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10238
Shamela0098093-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        13229
Shamela0098093-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2269
Shamela0098093-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3950
Shamela0098093-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1419
Shamela0098093-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2200
Shamela0098093-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        18518
Shamela0098093-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        17077
Shamela0098093-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         791
Shamela0098093-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         808
Shamela0098093-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1673
Shamela0098093-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        8975
Shamela0098093-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        19036
Shamela0098093-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        29605
Shamela0098093-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2759
Shamela0098093-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1320
Shamela0098093-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02         806
Shamela0098093-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4019
Shamela0098093-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3408
Shamela0098093-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        4020
Shamela0098093-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        11100
Shamela0098093-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        17170
Shamela0098093-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1102
Shamela0098093-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09         994
Shamela0098093-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2660
Shamela0098093-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02         818
Shamela0098093-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1137
Shamela0098093-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3096
Shamela0098093-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        18816
Shamela0098093-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1975
Shamela0098093-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        7950
Shamela0098093-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         789
Shamela0098093-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         798
Shamela0098093-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         787
Shamela0098093-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        3732
Shamela0098093-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        21687
Shamela0098093-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5975
Shamela0098093-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        10667
Shamela0098093-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2825
Shamela0098093-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        3969
Shamela0098093-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3208
Shamela0098093-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1231
Shamela0098093-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2570
Shamela0098093-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1179
Shamela0098093-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1902
Shamela0098093-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3905
Shamela0098093-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2890
Shamela0098093-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        24498
Shamela0098093-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         874
Shamela0098093-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        28156
Shamela0098093-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5162
Shamela0098093-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6347
Shamela0098093-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        36899
Shamela0098093-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        15518
Shamela0098093-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22412
Shamela0098093-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4217
Shamela0098093-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4555
Shamela0098093-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7531
Shamela0098093-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16613
Shamela0098093-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3691
Shamela0098093-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7180
Shamela0098093-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1839
Shamela0098093-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26         817
Shamela0098093-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5642
Shamela0098093-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         827
Shamela0098093-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2859
Shamela0098093-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        70340
Shamela0098093-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1998
Shamela0098093-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2503
Shamela0098093-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1520
Shamela0098093-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         837
Shamela0098093-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2078
Shamela0098093-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2572
Shamela0098093-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16553
Shamela0098093-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1241
Shamela0098093-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        92112
Shamela0098093-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9747
Shamela0098093-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18532
Shamela0098093-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         928
Shamela0098093-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2421
Shamela0098093-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3090
Shamela0098093-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3519
Shamela0098093-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3892
Shamela0098093-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1335
Shamela0098093-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        4355
Shamela0098093-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2342
Shamela0098093-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2781
Shamela0098093-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1110
Shamela0098093-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5454
Shamela0098093-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1886
Shamela0098093-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8161
Shamela0098093-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5752
Shamela0098093-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7267
Shamela0098093-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1936
Shamela0098093-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1751
Shamela0098093-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1761
Shamela0098093-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        88616
Shamela0098093-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6283
Shamela0098093-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1204
Shamela0098093-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5956
Shamela0098093-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11907
Shamela0098093-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10269
Shamela0098093-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13358
Shamela0098093-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        12392
Shamela0098093-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2542
Shamela0098093-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1213
Shamela0098093-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         921
Shamela0098093-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        14524
Shamela0098093-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        51373
Shamela0098093-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4030
Shamela0098093-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13586
Shamela0098093-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        19046
Shamela0098093-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        27610
Shamela0098093-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        41868
Shamela0098093-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        43264
Shamela0098093-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        52403
Shamela0098093-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13738
Shamela0098093-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18501
Shamela0098093-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         996
Shamela0098093-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2028
Shamela0098093-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3683
Shamela0098093-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        32118
Shamela0098093-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2553
Shamela0098093-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       171158
Shamela0098093-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        52156
Shamela0098093-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1032
Shamela0098093-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1323
Shamela0098093-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5564
Shamela0098093-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        5228
Shamela0098093-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        88379
Shamela0098093-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        52895
Shamela0098093-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        72943
Shamela0098093-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12111
Shamela0098093-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         800
Shamela0098093-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2140
Shamela0098093-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4630
Shamela0098093-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2037
Shamela0098093-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3738
Shamela0098093-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1593
Shamela0098093-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5174
Shamela0098093-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        47359
Shamela0098093-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7883
Shamela0098093-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1499
Shamela0098093-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1536
Shamela0098093-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3787
Shamela0098093-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7412
Shamela0098093-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4498
Shamela0098093-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1582
Shamela0098093-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3892
Shamela0098093-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2160
Shamela0098093-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         923
Shamela0098093-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2729
Shamela0098093-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2816
Shamela0098093-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1179
Shamela0098093-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3632
Shamela0098093-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3630
Shamela0098093-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1812
Shamela0098093-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1229
Shamela0098093-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2165
Shamela0098093-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1728
Shamela0098093-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        35518
Shamela0098093-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4411
Shamela0098093-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        23319
Shamela0098093-ara1_Shamela0006616-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3038
Shamela0098093-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2002
Shamela0098093-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1968
Shamela0098093-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2071
Shamela0098093-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         847
Shamela0098093-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8292
Shamela0098093-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6450
Shamela0098093-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        16201
Shamela0098093-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3677
Shamela0098093-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        22205
Shamela0098093-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7600
Shamela0098093-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5182
Shamela0098093-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2263
Shamela0098093-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        26745
Shamela0098093-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1344
Shamela0098093-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1170
Shamela0098093-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2977
Shamela0098093-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7323
Shamela0098093-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3720
Shamela0098093-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1342
Shamela0098093-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        20770
Shamela0098093-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         802
Shamela0098093-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4392
Shamela0098093-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         901
Shamela0098093-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5204
Shamela0098093-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2028
Shamela0098093-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3147
Shamela0098093-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2017
Shamela0098093-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2145
Shamela0098093-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        77839
Shamela0098093-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         897
Shamela0098093-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4357
Shamela0098093-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1673
Shamela0098093-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1492
Shamela0098093-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        23142
Shamela0098093-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1106
Shamela0098093-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        32224
Shamela0098093-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        29740
Shamela0098093-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         801
Shamela0098093-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       105823
Shamela0098093-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1356
Shamela0098093-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7530
Shamela0098093-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3420
Shamela0098093-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        9116
Shamela0098093-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4045
Shamela0098093-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2996
Shamela0098093-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2758
Shamela0098093-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1040
Shamela0098093-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1398
Shamela0098093-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        49447
Shamela0098093-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1043
Shamela0098093-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        19950
Shamela0098093-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        80979
Shamela0098093-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        38833
Shamela0098093-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         986
Shamela0098093-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9985
Shamela0098093-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        37448
Shamela0098093-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         980
Shamela0098093-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        51511
Shamela0098093-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7072
Shamela0098093-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34       124778
Shamela0098093-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        48728
Shamela0098093-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        16798
Shamela0098093-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1716
Shamela0098093-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5612
Shamela0098093-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3835
Shamela0098093-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1414
Shamela0098093-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1660
Shamela0098093-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         913
Shamela0098093-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1574
Shamela0098093-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1614
Shamela0098093-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1298
Shamela0098093-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1258
Shamela0098093-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        23427
Shamela0098093-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        14708
Shamela0098093-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1460
Shamela0098093-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         804
Shamela0098093-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1129
Shamela0098093-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1096
Shamela0098093-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7680
Shamela0098093-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52         968
Shamela0098093-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3752
Shamela0098093-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1616
Shamela0098093-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2582
Shamela0098093-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4033
Shamela0098093-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2308
Shamela0098093-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1177
Shamela0098093-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        17676
Shamela0098093-ara1_Shamela0009221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1471
Shamela0098093-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        5676
Shamela0098093-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         997
Shamela0098093-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1800
Shamela0098093-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        18645
Shamela0098093-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8621
Shamela0098093-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1760
Shamela0098093-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        3476
Shamela0098093-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1356
Shamela0098093-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2083
Shamela0098093-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        13459
Shamela0098093-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1942
Shamela0098093-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2598
Shamela0098093-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2733
Shamela0098093-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3024
Shamela0098093-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1156
Shamela0098093-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        36481
Shamela0098093-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2009
Shamela0098093-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1045
Shamela0098093-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2221
Shamela0098093-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1338
Shamela0098093-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        41819
Shamela0098093-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1362
Shamela0098093-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1065
Shamela0098093-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1429
Shamela0098093-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2002
Shamela0098093-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        15041
Shamela0098093-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1116
Shamela0098093-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5815
Shamela0098093-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        4976
Shamela0098093-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         857
Shamela0098093-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1900
Shamela0098093-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4535
Shamela0098093-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6006
Shamela0098093-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        9422
Shamela0098093-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9818
Shamela0098093-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3525
Shamela0098093-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1523
Shamela0098093-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4972
Shamela0098093-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1157
Shamela0098093-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         932
Shamela0098093-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2169
Shamela0098093-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        53678
Shamela0098093-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17179
Shamela0098093-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2145
Shamela0098093-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        13063
Shamela0098093-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10674
Shamela0098093-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2810
Shamela0098093-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        23344
Shamela0098093-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        26810
Shamela0098093-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1825
Shamela0098093-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        5581
Shamela0098093-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        29606
Shamela0098093-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3160
Shamela0098093-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1574
Shamela0098093-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         974
Shamela0098093-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2692
Shamela0098093-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        73033
Shamela0098093-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2799
Shamela0098093-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        45958
Shamela0098093-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1801
Shamela0098093-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19758
Shamela0098093-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4560
Shamela0098093-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1995
Shamela0098093-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        70715
Shamela0098093-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4658
Shamela0098093-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9203
Shamela0098093-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        54162
Shamela0098093-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1049
Shamela0098093-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3998
Shamela0098093-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1176
Shamela0098093-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1518
Shamela0098093-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2163
Shamela0098093-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3725
Shamela0098093-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6541
Shamela0098093-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2329
Shamela0098093-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8250
Shamela0098093-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        11540
Shamela0098093-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1196
Shamela0098093-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10853
Shamela0098093-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6192
Shamela0098093-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        22020
Shamela0098093-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1851
Shamela0098093-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2330
Shamela0098093-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2538
Shamela0098093-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1383
Shamela0098093-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1824
Shamela0098093-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4116
Shamela0098093-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        20592
Shamela0098093-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8735
Shamela0098093-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2019
Shamela0098093-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3119
Shamela0098093-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        6291
Shamela0098093-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1992
Shamela0098093-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1218
Shamela0098093-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5180
Shamela0098093-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2108
Shamela0098093-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2744
Shamela0098093-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3472
Shamela0098093-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2236
Shamela0098093-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        12327
Shamela0098093-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1235
Shamela0098093-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        21887
Shamela0098093-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1111
Shamela0098093-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        11955
Shamela0098093-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        25291
Shamela0098093-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         814
Shamela0098093-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3372
Shamela0098093-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4951
Shamela0098093-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        17266
Shamela0098093-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2232
Shamela0098093-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3201
Shamela0098093-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10129
Shamela0098093-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4555
Shamela0098093-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1123
Shamela0098093-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        17993
Shamela0098093-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        6043
Shamela0098093-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5886
Shamela0098093-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        46575
Shamela0098093-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1184
Shamela0098093-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       106481
Shamela0098093-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6392
Shamela0098093-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        34589
Shamela0098093-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1476
Shamela0098093-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        7284
Shamela0098093-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1304
Shamela0098093-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8558
Shamela0098093-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4893
Shamela0098093-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1815
Shamela0098093-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        5245
Shamela0098093-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1486
Shamela0098093-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1090
Shamela0098093-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1618
Shamela0098093-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3426
Shamela0098093-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4379
Shamela0098093-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1177
Shamela0098093-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1015
Shamela0098093-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1433
Shamela0098093-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4000
Shamela0098093-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         853
Shamela0098093-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1150
Shamela0098093-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7665
Shamela0098093-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2245
Shamela0098093-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1909
Shamela0098093-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4748
Shamela0098093-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        27531
Shamela0098093-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1974
Shamela0098093-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3656
Shamela0098093-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4285
Shamela0098093-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1402
Shamela0098093-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        26154
Shamela0098093-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7429
Shamela0098093-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5547
Shamela0098093-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        23496
Shamela0098093-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5510
Shamela0098093-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1235
Shamela0098093-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1111
Shamela0098093-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3917
Shamela0098093-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4006
Shamela0098093-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4902
Shamela0098093-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2061
Shamela0098093-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2030
Shamela0098093-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2806
Shamela0098093-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3095
Shamela0098093-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1614
Shamela0098093-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        1931
Shamela0098093-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4700
Shamela0098093-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        4386
Shamela0098093-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1121
Shamela0098093-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1952
Shamela0098093-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2289
Shamela0098093-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1701
Shamela0098093-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         868
Shamela0098093-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2423
Shamela0098093-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         829
Shamela0098093-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4558
Shamela0098093-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        27037
Shamela0098093-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        37552
Shamela0098093-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        42322
Shamela0098093-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1330
Shamela0098093-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2528
Shamela0098093-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1794
Shamela0098093-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9175
Shamela0098093-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6486
Shamela0098093-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3099
Shamela0098093-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        3487
Shamela0098093-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5434
Shamela0098093-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4111
Shamela0098093-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         954
Shamela0098093-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3609
Shamela0098093-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4420
Shamela0098093-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1449
Shamela0098093-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1177
Shamela0098093-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2118
Shamela0098093-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5750
Shamela0098093-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1113
Shamela0098093-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4064
Shamela0098093-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        57967
Shamela0098093-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2901
Shamela0098093-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2550
Shamela0098093-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3064
Shamela0098093-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7242
Shamela0098093-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        40397
Shamela0098093-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        36951
Shamela0098093-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1102
Shamela0098093-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        39965
Shamela0098093-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1024
Shamela0098093-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1491
Shamela0098093-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3499
Shamela0098093-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        29892
Shamela0098093-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9080
Shamela0098093-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        78536
Shamela0098093-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7784
Shamela0098093-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1550
Shamela0098093-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3496
Shamela0098093-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5993
Shamela0098093-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1731
Shamela0098093-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        5893
Shamela0098093-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2885
Shamela0098093-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        24677
Shamela0098093-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        35579
Shamela0098093-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3440
Shamela0098093-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        52191
Shamela0098093-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32753
Shamela0098093-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2046
Shamela0098093-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4256
Shamela0098093-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4230
Shamela0098093-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10957
Shamela0098093-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7746
Shamela0098093-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2963
Shamela0098093-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5924
Shamela0098093-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2119
Shamela0098093-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1400
Shamela0098093-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1721
Shamela0098093-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        29058
Shamela0098093-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4803
Shamela0098093-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1349
Shamela0098093-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        34342
Shamela0098093-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10151
Shamela0098093-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3525
Shamela0098093-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3649
Shamela0098093-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2487
Shamela0098093-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4237
Shamela0098093-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3926
Shamela0098093-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14304
Shamela0098093-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         911
Shamela0098093-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3513
Shamela0098093-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2752
Shamela0098093-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1499
Shamela0098093-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3208
Shamela0098093-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        36185
Shamela0098093-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        9787
Shamela0098093-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5579
Shamela0098093-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        29643
Shamela0098093-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        19779
Shamela0098093-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        2021
Shamela0098093-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        19600
Shamela0098093-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8316
Shamela0098093-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        19605
Shamela0098093-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        20229
Shamela0098093-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        29062
Shamela0098093-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        14539
Shamela0098093-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        36413
Shamela0098093-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12369
Shamela0098093-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       247320
Shamela0098093-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        14676
Shamela0098093-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14477
Shamela0098093-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        13139
Shamela0098093-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        42737
Shamela0098093-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1235
Shamela0098093-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3270
Shamela0098093-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1935
Shamela0098093-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        15593
Shamela0098093-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         821
Shamela0098093-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34         834
Shamela0098093-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        7089
Shamela0098093-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2294
Shamela0098093-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        3704
Shamela0098093-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        47612
Shamela0098093-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       125672
Shamela0098093-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        71140
Shamela0098093-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1676
Shamela0098093-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1196
Shamela0098093-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5423
Shamela0098093-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1844
Shamela0098093-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1981
Shamela0098093-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2235
Shamela0098093-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1300
Shamela0098093-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3622
Shamela0098093-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         831
Shamela0098093-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1091
Shamela0098093-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        36938
Shamela0098093-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2621
Shamela0098093-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1594
Shamela0098093-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         957
Shamela0098093-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1034
Shamela0098093-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1348
Shamela0098093-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4484
Shamela0098093-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        35227
Shamela0098093-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1046
Shamela0098093-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        71874
Shamela0098093-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2327
Shamela0098093-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         866
Shamela0098093-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7567
Shamela0098093-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         995
Shamela0098093-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         798
Shamela0098093-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2578
Shamela0098093-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1660
Shamela0098093-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1492
Shamela0098093-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        41673
Shamela0098093-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1911
Shamela0098093-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2845
Shamela0098093-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1617
Shamela0098093-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1528
Shamela0098093-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        17603
Shamela0098093-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1988
Shamela0098093-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1077
Shamela0098093-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2226
Shamela0098093-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1497
Shamela0098093-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2716
Shamela0098093-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1078
Shamela0098093-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         887
Shamela0098093-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1338
Shamela0098093-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4045
Shamela0098093-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1719
Shamela0098093-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1387
Shamela0098093-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         903
Shamela0098093-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1261
Shamela0098093-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2245
Shamela0098093-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3424
Shamela0098093-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4683
Shamela0098093-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3819
Shamela0098093-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        9577
Shamela0098093-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1010
Shamela0098093-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1361
Shamela0098093-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        40076
Shamela0098093-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1114
Shamela0098093-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4804
Shamela0098093-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4579
Shamela0098093-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1235
Shamela0098093-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5649
Shamela0098093-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        23701
Shamela0098093-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         811
Shamela0098093-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1140
Shamela0098093-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4713
Shamela0098093-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        30170
Shamela0098093-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3475
Shamela0098093-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        23826
Shamela0098093-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1185
Shamela0098093-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        26529
Shamela0098093-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1064
Shamela0098093-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1108
Shamela0098093-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2224
Shamela0098093-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        12296
Shamela0098093-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        11652
Shamela0098093-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5356
Shamela0098093-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2010
Shamela0098093-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2146
Shamela0098093-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3046
Shamela0098093-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6707
Shamela0098093-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        19199
Shamela0098093-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1655
Shamela0098093-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        18140
Shamela0098093-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3670
Shamela0098093-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1083
Shamela0098093-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1091
Shamela0098093-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         965
Shamela0098093-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1042
Shamela0098093-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1166
Shamela0098093-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2324
Shamela0098093-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2269
Shamela0098093-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8439
Shamela0098093-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5047
Shamela0098093-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1638
Shamela0098093-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10726
Shamela0098093-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        2645
Shamela0098093-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1330
Shamela0098093-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9905
Shamela0098093-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4815
Shamela0098093-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        8056
Shamela0098093-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2492
Shamela0098093-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1405
Shamela0098093-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        4031
Shamela0098093-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2767
Shamela0098093-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1993
Shamela0098093-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1843
Shamela0098093-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1617
Shamela0098093-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1348
Shamela0098093-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2203
Shamela0098093-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1650
Shamela0098093-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2724
Shamela0098093-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1815
Shamela0098093-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1769
Shamela0098093-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1610
Shamela0098093-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        70311
Shamela0098093-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1877
Shamela0098093-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1490
Shamela0098093-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2213
Shamela0098093-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1925
Shamela0098093-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7969
Shamela0098093-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6579
Shamela0098093-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        22174
Shamela0098093-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3121
Shamela0098093-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        48041
Shamela0098093-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8460
Shamela0098093-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         940
Shamela0098093-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3068
Shamela0098093-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4649
Shamela0098093-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4124
Shamela0098093-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1559
Shamela0098093-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        15640
Shamela0098093-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1106
Shamela0098093-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        14058
Shamela0098093-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08         959
Shamela0098093-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48         890
Shamela0098093-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8248
Shamela0098093-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7769
Shamela0098093-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5038
Shamela0098093-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6751
Shamela0098093-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2052
Shamela0098093-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        25194
Shamela0098093-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6626
Shamela0098093-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2789
Shamela0098093-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1861
Shamela0098093-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3889
Shamela0098093-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1594
Shamela0098093-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5482
Shamela0098093-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        34819
Shamela0098093-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6008
Shamela0098093-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8632
Shamela0098093-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        6992
Shamela0098093-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11809
Shamela0098093-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1227
Shamela0098093-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6487
Shamela0098093-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        14051
Shamela0098093-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        88678
Shamela0098093-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2274
Shamela0098093-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2357
Shamela0098093-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2212
Shamela0098093-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11849
Shamela0098093-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        12984
Shamela0098093-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        14856
Shamela0098093-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1096
Shamela0098093-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1611
Shamela0098093-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1149
Shamela0098093-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1402
Shamela0098093-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        48939
Shamela0098093-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1066
Shamela0098093-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        48661
Shamela0098093-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2915
Shamela0098093-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1182
Shamela0098093-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3756
Shamela0098093-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12120
Shamela0098093-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1210
Shamela0098093-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1277
Shamela0098093-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1080
Shamela0098093-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3122
Shamela0098093-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        20282
Shamela0098093-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:18        3368
Shamela0098093-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1330
Shamela0098093-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1372
Shamela0098093-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1814
Shamela0098093-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1562
Shamela0098093-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1355
Shamela0098093-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12368
Shamela0098093-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        41674
Shamela0098093-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1860
Shamela0098093-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1140
Shamela0098093-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2096
Shamela0098093-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2347
Shamela0098093-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1202
Shamela0098093-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1191
Shamela0098093-ara1_Shia004051-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1136
Shamela0098093-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1100
Shamela0098093-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2507
Shamela0098093-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        6639
Shamela0098093-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3881
Shamela0098093-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        14573
Shamela0098093-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11691