Index of /passim01022020/Shamela0096337-ara1/


../
Shamela0096337-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2411
Shamela0096337-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        3943
Shamela0096337-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2495
Shamela0096337-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3795
Shamela0096337-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1383
Shamela0096337-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1157
Shamela0096337-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        16697
Shamela0096337-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2292
Shamela0096337-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        5837
Shamela0096337-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1518
Shamela0096337-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5802
Shamela0096337-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2544
Shamela0096337-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3190
Shamela0096337-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1599
Shamela0096337-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        4753
Shamela0096337-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1805
Shamela0096337-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        15357
Shamela0096337-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2149
Shamela0096337-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5500
Shamela0096337-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1930
Shamela0096337-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5082
Shamela0096337-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1208
Shamela0096337-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2332
Shamela0096337-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1114
Shamela0096337-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1893
Shamela0096337-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1267
Shamela0096337-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        15213
Shamela0096337-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1405
Shamela0096337-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4595
Shamela0096337-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1305
Shamela0096337-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1300
Shamela0096337-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1723
Shamela0096337-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3618
Shamela0096337-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3040
Shamela0096337-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1971
Shamela0096337-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5961
Shamela0096337-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1945
Shamela0096337-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1496
Shamela0096337-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        4482
Shamela0096337-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        38113
Shamela0096337-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2403
Shamela0096337-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1540
Shamela0096337-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1554
Shamela0096337-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        2548
Shamela0096337-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        10247
Shamela0096337-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5100
Shamela0096337-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1794
Shamela0096337-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11         929
Shamela0096337-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4609
Shamela0096337-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1919
Shamela0096337-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2449
Shamela0096337-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         806
Shamela0096337-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4092
Shamela0096337-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1144
Shamela0096337-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2158
Shamela0096337-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        34383
Shamela0096337-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         830
Shamela0096337-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1596
Shamela0096337-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        11994
Shamela0096337-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         941
Shamela0096337-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7196
Shamela0096337-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1686
Shamela0096337-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1707
Shamela0096337-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        8313
Shamela0096337-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        10652
Shamela0096337-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        9186
Shamela0096337-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3194
Shamela0096337-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1378
Shamela0096337-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         852
Shamela0096337-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3837
Shamela0096337-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        11969
Shamela0096337-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1570
Shamela0096337-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        3150
Shamela0096337-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2120
Shamela0096337-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2724
Shamela0096337-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        6016
Shamela0096337-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2287
Shamela0096337-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30         793
Shamela0096337-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        12658
Shamela0096337-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10         981
Shamela0096337-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11731
Shamela0096337-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1903
Shamela0096337-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3114
Shamela0096337-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1592
Shamela0096337-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4176
Shamela0096337-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         807
Shamela0096337-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         926
Shamela0096337-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        4810
Shamela0096337-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2135
Shamela0096337-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1764
Shamela0096337-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2122
Shamela0096337-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        6842
Shamela0096337-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2750
Shamela0096337-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3726
Shamela0096337-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        5023
Shamela0096337-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1610
Shamela0096337-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         866
Shamela0096337-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6306
Shamela0096337-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1909
Shamela0096337-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51         981
Shamela0096337-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5884
Shamela0096337-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        7168
Shamela0096337-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        8525
Shamela0096337-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5465
Shamela0096337-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        5725
Shamela0096337-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1209
Shamela0096337-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5897
Shamela0096337-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        2755
Shamela0096337-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         977
Shamela0096337-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3755
Shamela0096337-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1033
Shamela0096337-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2844
Shamela0096337-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1443
Shamela0096337-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2123
Shamela0096337-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1568
Shamela0096337-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        18251
Shamela0096337-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8937
Shamela0096337-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1660
Shamela0096337-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1002
Shamela0096337-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5268
Shamela0096337-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2120
Shamela0096337-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1087
Shamela0096337-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1734
Shamela0096337-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5142
Shamela0096337-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2422
Shamela0096337-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3623
Shamela0096337-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2173
Shamela0096337-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2226
Shamela0096337-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        2222
Shamela0096337-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1761
Shamela0096337-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11358
Shamela0096337-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8116
Shamela0096337-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        25473
Shamela0096337-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2800
Shamela0096337-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        20928
Shamela0096337-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        6261
Shamela0096337-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        18084
Shamela0096337-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1283
Shamela0096337-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3855
Shamela0096337-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         820
Shamela0096337-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5711
Shamela0096337-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4076
Shamela0096337-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1400
Shamela0096337-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4442
Shamela0096337-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        23054
Shamela0096337-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1821
Shamela0096337-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4506
Shamela0096337-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4333
Shamela0096337-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2419
Shamela0096337-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2188
Shamela0096337-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        5795
Shamela0096337-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3921
Shamela0096337-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        21291
Shamela0096337-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1350
Shamela0096337-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4094
Shamela0096337-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9533
Shamela0096337-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13170
Shamela0096337-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6228
Shamela0096337-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3021
Shamela0096337-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4128
Shamela0096337-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11786
Shamela0096337-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4039
Shamela0096337-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1191
Shamela0096337-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1100
Shamela0096337-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        36455
Shamela0096337-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3613
Shamela0096337-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1992
Shamela0096337-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        12711
Shamela0096337-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        33833
Shamela0096337-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        32472
Shamela0096337-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1549
Shamela0096337-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1095
Shamela0096337-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4344
Shamela0096337-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2516
Shamela0096337-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1476
Shamela0096337-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        30355
Shamela0096337-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4428
Shamela0096337-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1731
Shamela0096337-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2518
Shamela0096337-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1568
Shamela0096337-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2238
Shamela0096337-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3438
Shamela0096337-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        6660
Shamela0096337-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4688
Shamela0096337-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         998
Shamela0096337-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1722
Shamela0096337-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1583
Shamela0096337-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4209
Shamela0096337-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1260
Shamela0096337-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8280
Shamela0096337-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1561
Shamela0096337-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5810
Shamela0096337-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2417
Shamela0096337-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1396
Shamela0096337-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2297
Shamela0096337-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        27290
Shamela0096337-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2315
Shamela0096337-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1781
Shamela0096337-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2647
Shamela0096337-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1236
Shamela0096337-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4447
Shamela0096337-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1142
Shamela0096337-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5575
Shamela0096337-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1366
Shamela0096337-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4549
Shamela0096337-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         956
Shamela0096337-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        9584
Shamela0096337-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6584
Shamela0096337-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1439
Shamela0096337-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        13911
Shamela0096337-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3885
Shamela0096337-ara1_Shamela0008238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3132
Shamela0096337-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7658
Shamela0096337-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7013
Shamela0096337-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5990
Shamela0096337-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         958
Shamela0096337-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1512
Shamela0096337-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         960
Shamela0096337-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2855
Shamela0096337-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1066
Shamela0096337-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        13050
Shamela0096337-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3433
Shamela0096337-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2449
Shamela0096337-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1431
Shamela0096337-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1400
Shamela0096337-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2922
Shamela0096337-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14408
Shamela0096337-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         945
Shamela0096337-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9536
Shamela0096337-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1934
Shamela0096337-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1018
Shamela0096337-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        12853
Shamela0096337-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3286
Shamela0096337-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        13666
Shamela0096337-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2193
Shamela0096337-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4948
Shamela0096337-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1154
Shamela0096337-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1000
Shamela0096337-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3326
Shamela0096337-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1290
Shamela0096337-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2281
Shamela0096337-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3604
Shamela0096337-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3572
Shamela0096337-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2262
Shamela0096337-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2683
Shamela0096337-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1864
Shamela0096337-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12313
Shamela0096337-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1144
Shamela0096337-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7073
Shamela0096337-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        10430
Shamela0096337-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        9443
Shamela0096337-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       111575
Shamela0096337-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3071
Shamela0096337-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1865
Shamela0096337-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8806
Shamela0096337-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1582
Shamela0096337-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2676
Shamela0096337-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1153
Shamela0096337-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1290
Shamela0096337-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4170
Shamela0096337-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5087
Shamela0096337-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2185
Shamela0096337-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3183
Shamela0096337-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1543
Shamela0096337-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1133
Shamela0096337-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2665
Shamela0096337-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2476
Shamela0096337-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5433
Shamela0096337-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        14092
Shamela0096337-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1959
Shamela0096337-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2581
Shamela0096337-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        24134
Shamela0096337-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10487
Shamela0096337-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2361
Shamela0096337-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2783
Shamela0096337-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7587
Shamela0096337-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1835
Shamela0096337-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3583
Shamela0096337-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11625
Shamela0096337-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        9598
Shamela0096337-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4131
Shamela0096337-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10471
Shamela0096337-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1386
Shamela0096337-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6512
Shamela0096337-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3756
Shamela0096337-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        2313
Shamela0096337-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4702
Shamela0096337-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2186
Shamela0096337-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5494
Shamela0096337-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3480
Shamela0096337-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6857
Shamela0096337-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1298
Shamela0096337-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1488
Shamela0096337-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1471
Shamela0096337-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4447
Shamela0096337-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        16753
Shamela0096337-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1953
Shamela0096337-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6567
Shamela0096337-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1477
Shamela0096337-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2203
Shamela0096337-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1245
Shamela0096337-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2750
Shamela0096337-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2325
Shamela0096337-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4613
Shamela0096337-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4550
Shamela0096337-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1329
Shamela0096337-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1123
Shamela0096337-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23         835
Shamela0096337-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7250
Shamela0096337-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1547
Shamela0096337-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2044
Shamela0096337-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1498
Shamela0096337-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5631
Shamela0096337-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2715
Shamela0096337-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3439
Shamela0096337-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1131
Shamela0096337-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34         965
Shamela0096337-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9321
Shamela0096337-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3637
Shamela0096337-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4081
Shamela0096337-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1123
Shamela0096337-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        11804
Shamela0096337-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2463
Shamela0096337-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        5757
Shamela0096337-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1494
Shamela0096337-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1355
Shamela0096337-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1174
Shamela0096337-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3448
Shamela0096337-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1162
Shamela0096337-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3512
Shamela0096337-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3368
Shamela0096337-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1582
Shamela0096337-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1498
Shamela0096337-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         931
Shamela0096337-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15087
Shamela0096337-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6687
Shamela0096337-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        15733
Shamela0096337-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2687
Shamela0096337-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2929
Shamela0096337-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1950
Shamela0096337-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25022
Shamela0096337-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2167
Shamela0096337-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1564
Shamela0096337-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1933
Shamela0096337-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1419
Shamela0096337-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2061
Shamela0096337-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2408
Shamela0096337-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4915
Shamela0096337-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1979
Shamela0096337-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2418
Shamela0096337-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5095
Shamela0096337-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6046
Shamela0096337-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2155
Shamela0096337-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3915
Shamela0096337-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5882
Shamela0096337-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2260
Shamela0096337-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9027
Shamela0096337-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1581
Shamela0096337-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         966
Shamela0096337-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6924
Shamela0096337-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1043
Shamela0096337-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6912
Shamela0096337-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6701
Shamela0096337-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2762
Shamela0096337-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1936
Shamela0096337-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1708
Shamela0096337-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        32123
Shamela0096337-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1997
Shamela0096337-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2939
Shamela0096337-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3843
Shamela0096337-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1611
Shamela0096337-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15096
Shamela0096337-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1926
Shamela0096337-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7413
Shamela0096337-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1180
Shamela0096337-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         960
Shamela0096337-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1787
Shamela0096337-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1631
Shamela0096337-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1123
Shamela0096337-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1011
Shamela0096337-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1090
Shamela0096337-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7169
Shamela0096337-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        96484
Shamela0096337-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1531
Shamela0096337-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7862
Shamela0096337-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1755
Shamela0096337-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5223
Shamela0096337-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7090
Shamela0096337-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3552
Shamela0096337-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7732
Shamela0096337-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4668
Shamela0096337-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1856
Shamela0096337-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8059
Shamela0096337-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5126
Shamela0096337-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         846
Shamela0096337-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        13090
Shamela0096337-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4517
Shamela0096337-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10994
Shamela0096337-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6281
Shamela0096337-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13011
Shamela0096337-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4627
Shamela0096337-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2607
Shamela0096337-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9165
Shamela0096337-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         840
Shamela0096337-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1310
Shamela0096337-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        5716
Shamela0096337-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4414
Shamela0096337-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         939
Shamela0096337-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        21655
Shamela0096337-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        6513
Shamela0096337-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        14565
Shamela0096337-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13477
Shamela0096337-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1740
Shamela0096337-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1217
Shamela0096337-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4486
Shamela0096337-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1130
Shamela0096337-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3659
Shamela0096337-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3494
Shamela0096337-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1599
Shamela0096337-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2514
Shamela0096337-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1020
Shamela0096337-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1381
Shamela0096337-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3605
Shamela0096337-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1486
Shamela0096337-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2279
Shamela0096337-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3471
Shamela0096337-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10600
Shamela0096337-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11694
Shamela0096337-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8559
Shamela0096337-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         871
Shamela0096337-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1841
Shamela0096337-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1581
Shamela0096337-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2265
Shamela0096337-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1029
Shamela0096337-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2005
Shamela0096337-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3847
Shamela0096337-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        16697
Shamela0096337-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        45292
Shamela0096337-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       692502
Shamela0096337-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10702
Shamela0096337-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5209
Shamela0096337-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1575
Shamela0096337-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2864
Shamela0096337-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1031
Shamela0096337-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5830
Shamela0096337-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         840
Shamela0096337-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8048
Shamela0096337-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4155
Shamela0096337-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2652
Shamela0096337-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1367
Shamela0096337-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10409
Shamela0096337-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2593
Shamela0096337-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1492
Shamela0096337-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9084
Shamela0096337-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1792
Shamela0096337-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1246
Shamela0096337-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7664
Shamela0096337-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9707
Shamela0096337-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1939
Shamela0096337-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1237
Shamela0096337-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6854
Shamela0096337-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2408
Shamela0096337-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5356
Shamela0096337-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1373
Shamela0096337-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4325
Shamela0096337-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        7747
Shamela0096337-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2936
Shamela0096337-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1906
Shamela0096337-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2437
Shamela0096337-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1678
Shamela0096337-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1662
Shamela0096337-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         838
Shamela0096337-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1131
Shamela0096337-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1932
Shamela0096337-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1495
Shamela0096337-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1074
Shamela0096337-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         967
Shamela0096337-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5854
Shamela0096337-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2962
Shamela0096337-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        5053
Shamela0096337-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        3534
Shamela0096337-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2733
Shamela0096337-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2861
Shamela0096337-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3295
Shamela0096337-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1951
Shamela0096337-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6379
Shamela0096337-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1754
Shamela0096337-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1138
Shamela0096337-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4386
Shamela0096337-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1853
Shamela0096337-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2301
Shamela0096337-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1030
Shamela0096337-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12735
Shamela0096337-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3994
Shamela0096337-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1941
Shamela0096337-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3262
Shamela0096337-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4788
Shamela0096337-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        38868
Shamela0096337-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        6989
Shamela0096337-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7864
Shamela0096337-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4082
Shamela0096337-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        48696
Shamela0096337-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2018
Shamela0096337-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        16088
Shamela0096337-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        9771
Shamela0096337-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2205
Shamela0096337-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1949
Shamela0096337-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        15284
Shamela0096337-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        7396
Shamela0096337-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8785
Shamela0096337-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2683
Shamela0096337-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2954
Shamela0096337-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2560
Shamela0096337-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1108
Shamela0096337-ara1_Shia001173-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        2569
Shamela0096337-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        45924
Shamela0096337-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        16471
Shamela0096337-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7015
Shamela0096337-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6708
Shamela0096337-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        11907
Shamela0096337-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2097
Shamela0096337-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        10002
Shamela0096337-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        24909
Shamela0096337-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3372
Shamela0096337-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4342
Shamela0096337-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3700
Shamela0096337-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        4904
Shamela0096337-ara1_Shia001289-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3833
Shamela0096337-ara1_Shia001290-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2553
Shamela0096337-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2106
Shamela0096337-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1413
Shamela0096337-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        8559
Shamela0096337-ara1_Shia001317-ara1.csv      17-Mar-2020 14:34        2163
Shamela0096337-ara1_Shia001322Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1218
Shamela0096337-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6180
Shamela0096337-ara1_Shia001330-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        6765
Shamela0096337-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        9768
Shamela0096337-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8464
Shamela0096337-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3859
Shamela0096337-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        6062
Shamela0096337-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        8985
Shamela0096337-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2640
Shamela0096337-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        13284
Shamela0096337-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1244
Shamela0096337-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        5050
Shamela0096337-ara1_Shia001366-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2796
Shamela0096337-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        6921
Shamela0096337-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1331
Shamela0096337-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        6947
Shamela0096337-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3155
Shamela0096337-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1666
Shamela0096337-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5604
Shamela0096337-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        9259
Shamela0096337-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        2183
Shamela0096337-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1026
Shamela0096337-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11601
Shamela0096337-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4507
Shamela0096337-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1693
Shamela0096337-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        13894
Shamela0096337-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2600
Shamela0096337-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        15237
Shamela0096337-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        12641
Shamela0096337-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7218
Shamela0096337-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9704
Shamela0096337-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        25190
Shamela0096337-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       289767
Shamela0096337-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        14479
Shamela0096337-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        15031
Shamela0096337-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3236
Shamela0096337-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48         880
Shamela0096337-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        6270
Shamela0096337-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3837
Shamela0096337-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13635
Shamela0096337-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3957
Shamela0096337-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2313
Shamela0096337-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5327
Shamela0096337-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1690
Shamela0096337-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3640
Shamela0096337-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1629
Shamela0096337-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3794
Shamela0096337-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        19203
Shamela0096337-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1472
Shamela0096337-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1410
Shamela0096337-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1017
Shamela0096337-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1147
Shamela0096337-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2653
Shamela0096337-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1784
Shamela0096337-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2006
Shamela0096337-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4010
Shamela0096337-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1338
Shamela0096337-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3698
Shamela0096337-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4022
Shamela0096337-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1355
Shamela0096337-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56         992
Shamela0096337-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        2745
Shamela0096337-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2294
Shamela0096337-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        55678
Shamela0096337-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2627
Shamela0096337-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3406
Shamela0096337-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        30026
Shamela0096337-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6634
Shamela0096337-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7958
Shamela0096337-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2307
Shamela0096337-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        27654
Shamela0096337-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1468
Shamela0096337-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3437
Shamela0096337-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3441
Shamela0096337-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3578
Shamela0096337-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6441
Shamela0096337-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3197
Shamela0096337-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1383
Shamela0096337-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1623
Shamela0096337-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5458
Shamela0096337-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8754
Shamela0096337-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        33357
Shamela0096337-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6921
Shamela0096337-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        20533
Shamela0096337-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3688
Shamela0096337-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        13389
Shamela0096337-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1190
Shamela0096337-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2873
Shamela0096337-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        8222
Shamela0096337-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1562
Shamela0096337-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        93111
Shamela0096337-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        7544
Shamela0096337-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5606
Shamela0096337-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        10343
Shamela0096337-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5812
Shamela0096337-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1149
Shamela0096337-ara1_Shia002962-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1601
Shamela0096337-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1331
Shamela0096337-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5208
Shamela0096337-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3674
Shamela0096337-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5653
Shamela0096337-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7333
Shamela0096337-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        5936
Shamela0096337-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1190
Shamela0096337-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8081
Shamela0096337-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3314
Shamela0096337-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        1192
Shamela0096337-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1412
Shamela0096337-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1171
Shamela0096337-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        17628
Shamela0096337-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:07        33698
Shamela0096337-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        2662
Shamela0096337-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1334
Shamela0096337-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        3213
Shamela0096337-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1691
Shamela0096337-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         872
Shamela0096337-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        6428
Shamela0096337-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3799
Shamela0096337-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2172
Shamela0096337-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1705
Shamela0096337-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        4644
Shamela0096337-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        25804
Shamela0096337-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6004
Shamela0096337-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1520
Shamela0096337-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5640
Shamela0096337-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5016
Shamela0096337-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1620
Shamela0096337-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1937
Shamela0096337-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1955
Shamela0096337-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        9683
Shamela0096337-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8194
Shamela0096337-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        14046
Shamela0096337-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2506
Shamela0096337-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7600
Shamela0096337-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4681
Shamela0096337-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        13430
Shamela0096337-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2336
Shamela0096337-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8331
Shamela0096337-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3462
Shamela0096337-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2068
Shamela0096337-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         995
Shamela0096337-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1264
Shamela0096337-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2261
Shamela0096337-ara1_Shia003993-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:44        9119
Shamela0096337-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        5112
Shamela0096337-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        4306
Shamela0096337-ara1_Shia004009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1758
Shamela0096337-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1484
Shamela0096337-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9590
Shamela0096337-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        2388
Shamela0096337-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        4049
Shamela0096337-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9081
Shamela0096337-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1137
Shamela0096337-ara1_Shia004023-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        5253
Shamela0096337-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        6421
Shamela0096337-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        53906
Shamela0096337-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        4727
Shamela0096337-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1674
Shamela0096337-ara1_Shia004040-ara1.csv      17-Mar-2020 16:43        1840
Shamela0096337-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        5958
Shamela0096337-ara1_Shia004052-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        2226
Shamela0096337-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13912
Shamela0096337-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1359
Shamela0096337-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        90033
Shamela0096337-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4070
Shamela0096337-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        99093
Shamela0096337-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1327
Shamela0096337-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        15858
Shamela0096337-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2258
Shamela0096337-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 15:25        1473
Shamela0096337-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5071
Shamela0096337-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3095
Shamela0096337-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        16786