Index of /passim01022020/Shamela0096283-ara1/


../
Shamela0096283-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        84329
Shamela0096283-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        3021
Shamela0096283-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2694
Shamela0096283-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2107
Shamela0096283-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       112749
Shamela0096283-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        15402
Shamela0096283-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        90740
Shamela0096283-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3038
Shamela0096283-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        28446
Shamela0096283-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        13799
Shamela0096283-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        21968
Shamela0096283-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4481
Shamela0096283-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        11668
Shamela0096283-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        13701
Shamela0096283-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4720
Shamela0096283-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        11746
Shamela0096283-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4408
Shamela0096283-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18       375364
Shamela0096283-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4784
Shamela0096283-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        46510
Shamela0096283-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        16010
Shamela0096283-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        12085
Shamela0096283-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        45681
Shamela0096283-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        33012
Shamela0096283-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        8236
Shamela0096283-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         855
Shamela0096283-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6465
Shamela0096283-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4956
Shamela0096283-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        8758
Shamela0096283-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        42435
Shamela0096283-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       370054
Shamela0096283-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       530741
Shamela0096283-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        5083
Shamela0096283-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        7529
Shamela0096283-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3133
Shamela0096283-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       102740
Shamela0096283-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2142
Shamela0096283-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3809
Shamela0096283-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       175978
Shamela0096283-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        55841
Shamela0096283-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         990
Shamela0096283-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       132301
Shamela0096283-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        27533
Shamela0096283-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4296
Shamela0096283-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        30646
Shamela0096283-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       102044
Shamela0096283-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        13337
Shamela0096283-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1483
Shamela0096283-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1314
Shamela0096283-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        8232
Shamela0096283-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        2707
Shamela0096283-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7552
Shamela0096283-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1780
Shamela0096283-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1287
Shamela0096283-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4138
Shamela0096283-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        20131
Shamela0096283-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1376
Shamela0096283-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        31988
Shamela0096283-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        12392
Shamela0096283-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        25757
Shamela0096283-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1176
Shamela0096283-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:12       225578
Shamela0096283-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        12596
Shamela0096283-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       254640
Shamela0096283-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        5234
Shamela0096283-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29       100752
Shamela0096283-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3079
Shamela0096283-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1517
Shamela0096283-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1392
Shamela0096283-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        22976
Shamela0096283-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       175102
Shamela0096283-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2801
Shamela0096283-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        12733
Shamela0096283-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        72934
Shamela0096283-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        54367
Shamela0096283-ara1_JK000515-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:07        2724
Shamela0096283-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        4796
Shamela0096283-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        16581
Shamela0096283-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        43670
Shamela0096283-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        7740
Shamela0096283-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4243
Shamela0096283-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3810
Shamela0096283-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3417
Shamela0096283-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1622
Shamela0096283-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3705
Shamela0096283-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1430
Shamela0096283-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2361
Shamela0096283-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2454
Shamela0096283-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        42573
Shamela0096283-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5678
Shamela0096283-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1393
Shamela0096283-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5166
Shamela0096283-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        16499
Shamela0096283-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        7388
Shamela0096283-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2033
Shamela0096283-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        29532
Shamela0096283-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2383
Shamela0096283-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1035
Shamela0096283-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1569
Shamela0096283-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1618
Shamela0096283-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5710
Shamela0096283-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        50322
Shamela0096283-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1972
Shamela0096283-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1342
Shamela0096283-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        45763
Shamela0096283-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1193
Shamela0096283-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        11022
Shamela0096283-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        3049
Shamela0096283-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        4086
Shamela0096283-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1134
Shamela0096283-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1779
Shamela0096283-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        70269
Shamela0096283-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        33358
Shamela0096283-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        45000
Shamela0096283-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        59305
Shamela0096283-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        3167
Shamela0096283-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1340
Shamela0096283-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        24113
Shamela0096283-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23       135032
Shamela0096283-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        41357
Shamela0096283-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1020
Shamela0096283-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        4574
Shamela0096283-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3854
Shamela0096283-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        1693
Shamela0096283-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        4482
Shamela0096283-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1107
Shamela0096283-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1432
Shamela0096283-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        3555
Shamela0096283-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        10605
Shamela0096283-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:34        18158
Shamela0096283-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        26408
Shamela0096283-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       613718
Shamela0096283-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        18538
Shamela0096283-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1540
Shamela0096283-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3423
Shamela0096283-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        15361
Shamela0096283-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5176
Shamela0096283-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2364
Shamela0096283-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        11353
Shamela0096283-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3555
Shamela0096283-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        14205
Shamela0096283-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       343583
Shamela0096283-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4658
Shamela0096283-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5427
Shamela0096283-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        18626
Shamela0096283-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2518
Shamela0096283-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6729
Shamela0096283-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2483
Shamela0096283-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        57127
Shamela0096283-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1046
Shamela0096283-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1960
Shamela0096283-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        21630
Shamela0096283-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1644
Shamela0096283-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1341
Shamela0096283-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3089
Shamela0096283-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4337
Shamela0096283-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2430
Shamela0096283-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1031
Shamela0096283-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3286
Shamela0096283-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        7415
Shamela0096283-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3443
Shamela0096283-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        6963
Shamela0096283-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1367
Shamela0096283-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4407
Shamela0096283-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2414
Shamela0096283-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3206
Shamela0096283-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        31438
Shamela0096283-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        6747
Shamela0096283-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3320
Shamela0096283-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3141
Shamela0096283-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2044
Shamela0096283-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7365
Shamela0096283-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        9963
Shamela0096283-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5370
Shamela0096283-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       181754
Shamela0096283-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5141
Shamela0096283-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1630
Shamela0096283-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        10080
Shamela0096283-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6652
Shamela0096283-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        41944
Shamela0096283-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2721
Shamela0096283-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        64003
Shamela0096283-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1091
Shamela0096283-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1382
Shamela0096283-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1707
Shamela0096283-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5426
Shamela0096283-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        24622
Shamela0096283-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1125
Shamela0096283-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3873
Shamela0096283-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        86617
Shamela0096283-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        36624
Shamela0096283-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        12259
Shamela0096283-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        9364
Shamela0096283-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1335
Shamela0096283-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        14082
Shamela0096283-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33       103620
Shamela0096283-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        16704
Shamela0096283-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1298
Shamela0096283-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        7788
Shamela0096283-ara1_JK001465-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1397
Shamela0096283-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3020
Shamela0096283-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        9249
Shamela0096283-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2664
Shamela0096283-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       608122
Shamela0096283-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13593
Shamela0096283-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        42095
Shamela0096283-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        99623
Shamela0096283-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        5392
Shamela0096283-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        16900
Shamela0096283-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        10003
Shamela0096283-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        16756
Shamela0096283-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1499
Shamela0096283-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3202
Shamela0096283-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        13714
Shamela0096283-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       506481
Shamela0096283-ara1_JK006857-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1165
Shamela0096283-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        23037
Shamela0096283-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        23536
Shamela0096283-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4252
Shamela0096283-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3269
Shamela0096283-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        6571
Shamela0096283-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       441482
Shamela0096283-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        25020
Shamela0096283-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        14809
Shamela0096283-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2822
Shamela0096283-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        74246
Shamela0096283-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1294
Shamela0096283-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        22360
Shamela0096283-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1705
Shamela0096283-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        13249
Shamela0096283-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2397
Shamela0096283-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        11415
Shamela0096283-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        8389
Shamela0096283-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        74533
Shamela0096283-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        9608
Shamela0096283-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        30996
Shamela0096283-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        80702
Shamela0096283-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        6142
Shamela0096283-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05       101383
Shamela0096283-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        74625
Shamela0096283-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       1930842
Shamela0096283-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6746
Shamela0096283-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        14040
Shamela0096283-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       224394
Shamela0096283-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        6352
Shamela0096283-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        26846
Shamela0096283-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        40961
Shamela0096283-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       265589
Shamela0096283-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2054
Shamela0096283-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        97048
Shamela0096283-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2309
Shamela0096283-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       100285
Shamela0096283-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        5203
Shamela0096283-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        1980
Shamela0096283-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6567
Shamela0096283-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2828
Shamela0096283-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2814
Shamela0096283-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19         894
Shamela0096283-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7756
Shamela0096283-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3225
Shamela0096283-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1115
Shamela0096283-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3859
Shamela0096283-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2587
Shamela0096283-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        17178
Shamela0096283-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        19204
Shamela0096283-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       233983
Shamela0096283-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        73321
Shamela0096283-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        5736
Shamela0096283-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       126856
Shamela0096283-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       178634
Shamela0096283-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07       145213
Shamela0096283-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        9498
Shamela0096283-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         899
Shamela0096283-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        5890
Shamela0096283-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2552
Shamela0096283-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2056
Shamela0096283-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6221
Shamela0096283-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        40084
Shamela0096283-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        25684
Shamela0096283-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1929
Shamela0096283-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       1575869
Shamela0096283-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2259
Shamela0096283-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3071
Shamela0096283-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3295
Shamela0096283-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1807
Shamela0096283-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        8322
Shamela0096283-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2938
Shamela0096283-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        21013
Shamela0096283-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        12679
Shamela0096283-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       122747
Shamela0096283-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4900
Shamela0096283-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1858
Shamela0096283-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        6708
Shamela0096283-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1656
Shamela0096283-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3926
Shamela0096283-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1146
Shamela0096283-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1509
Shamela0096283-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1118
Shamela0096283-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         928
Shamela0096283-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        20007
Shamela0096283-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1704
Shamela0096283-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        50882
Shamela0096283-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1028
Shamela0096283-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1685
Shamela0096283-ara1_JK010654-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1333
Shamela0096283-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        5247
Shamela0096283-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1624
Shamela0096283-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1730
Shamela0096283-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1293
Shamela0096283-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1482
Shamela0096283-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        6429
Shamela0096283-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        25456
Shamela0096283-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1942
Shamela0096283-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        6689
Shamela0096283-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4268
Shamela0096283-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        35391
Shamela0096283-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3432
Shamela0096283-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        33597
Shamela0096283-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        2700
Shamela0096283-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        35059
Shamela0096283-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1426
Shamela0096283-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1305
Shamela0096283-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3185
Shamela0096283-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1234
Shamela0096283-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        9302
Shamela0096283-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2025
Shamela0096283-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        9924
Shamela0096283-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1271
Shamela0096283-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2286
Shamela0096283-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        2088
Shamela0096283-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        12402
Shamela0096283-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3380
Shamela0096283-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        20646
Shamela0096283-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2940
Shamela0096283-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        2733
Shamela0096283-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:23       417019
Shamela0096283-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        18371
Shamela0096283-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       547597
Shamela0096283-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5467
Shamela0096283-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1360
Shamela0096283-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        42872
Shamela0096283-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       422882
Shamela0096283-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       219421
Shamela0096283-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       167265
Shamela0096283-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3647
Shamela0096283-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1418
Shamela0096283-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2380
Shamela0096283-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        38528
Shamela0096283-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1603
Shamela0096283-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7253
Shamela0096283-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1801
Shamela0096283-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1260
Shamela0096283-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       176876
Shamela0096283-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2061
Shamela0096283-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5225
Shamela0096283-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        99670
Shamela0096283-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       107317
Shamela0096283-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4107
Shamela0096283-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        33633
Shamela0096283-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1465
Shamela0096283-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       284920
Shamela0096283-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1483
Shamela0096283-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1318
Shamela0096283-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9505
Shamela0096283-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4014
Shamela0096283-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7601
Shamela0096283-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        24054
Shamela0096283-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18141
Shamela0096283-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20321
Shamela0096283-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        34074
Shamela0096283-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       186722
Shamela0096283-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2109
Shamela0096283-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2905
Shamela0096283-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3091
Shamela0096283-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       411192
Shamela0096283-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2532
Shamela0096283-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       209063
Shamela0096283-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8751
Shamela0096283-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        31608
Shamela0096283-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        14355
Shamela0096283-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         895
Shamela0096283-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1065
Shamela0096283-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1984
Shamela0096283-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:07        4419
Shamela0096283-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4066
Shamela0096283-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8083
Shamela0096283-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3529
Shamela0096283-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5487
Shamela0096283-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1021
Shamela0096283-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        97108
Shamela0096283-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5170
Shamela0096283-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5313
Shamela0096283-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2609
Shamela0096283-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4916
Shamela0096283-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        14324
Shamela0096283-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2151
Shamela0096283-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        53162
Shamela0096283-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3789
Shamela0096283-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2727
Shamela0096283-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5204
Shamela0096283-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       461918
Shamela0096283-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        11622
Shamela0096283-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       119601
Shamela0096283-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        36705
Shamela0096283-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        58428
Shamela0096283-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        91826
Shamela0096283-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       240648
Shamela0096283-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       334777
Shamela0096283-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        22818
Shamela0096283-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4818
Shamela0096283-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7576
Shamela0096283-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        35330
Shamela0096283-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2970
Shamela0096283-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10025
Shamela0096283-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        49903
Shamela0096283-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9502
Shamela0096283-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        20481
Shamela0096283-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1212
Shamela0096283-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1238
Shamela0096283-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       113800
Shamela0096283-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       387259
Shamela0096283-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5858
Shamela0096283-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       4403921
Shamela0096283-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2359
Shamela0096283-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       153338
Shamela0096283-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        35062
Shamela0096283-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       300111
Shamela0096283-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       910664
Shamela0096283-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       753210
Shamela0096283-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1903
Shamela0096283-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       954226
Shamela0096283-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       315561
Shamela0096283-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        20337
Shamela0096283-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1316
Shamela0096283-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14412
Shamela0096283-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        42456
Shamela0096283-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        99063
Shamela0096283-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        40171
Shamela0096283-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3789
Shamela0096283-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        27702
Shamela0096283-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3298
Shamela0096283-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1029
Shamela0096283-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        21532
Shamela0096283-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4186
Shamela0096283-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       232562
Shamela0096283-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        54825
Shamela0096283-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1556
Shamela0096283-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       128776
Shamela0096283-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36       537774
Shamela0096283-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1281
Shamela0096283-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       139627
Shamela0096283-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11469
Shamela0096283-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2046
Shamela0096283-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1350
Shamela0096283-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        83769
Shamela0096283-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1451
Shamela0096283-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7242
Shamela0096283-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       1170625
Shamela0096283-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       1011319
Shamela0096283-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       629746
Shamela0096283-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        22588
Shamela0096283-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3975
Shamela0096283-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4481
Shamela0096283-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1658
Shamela0096283-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1050
Shamela0096283-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5471
Shamela0096283-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1355
Shamela0096283-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        6678
Shamela0096283-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        22780
Shamela0096283-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5304
Shamela0096283-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1095
Shamela0096283-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3066
Shamela0096283-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16863
Shamela0096283-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        52203
Shamela0096283-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1908
Shamela0096283-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4382
Shamela0096283-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2452
Shamela0096283-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5763
Shamela0096283-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3065
Shamela0096283-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5953
Shamela0096283-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        38057
Shamela0096283-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3178
Shamela0096283-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        74420
Shamela0096283-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1797
Shamela0096283-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6278
Shamela0096283-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       3571864
Shamela0096283-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        93156
Shamela0096283-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       250513
Shamela0096283-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         921
Shamela0096283-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        68656
Shamela0096283-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49       120748
Shamela0096283-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1048
Shamela0096283-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9222
Shamela0096283-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       196104
Shamela0096283-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       295845
Shamela0096283-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        14285
Shamela0096283-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4547
Shamela0096283-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3824
Shamela0096283-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        16179
Shamela0096283-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17987
Shamela0096283-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1142
Shamela0096283-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2888
Shamela0096283-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4189
Shamela0096283-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       155244
Shamela0096283-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3124
Shamela0096283-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2185
Shamela0096283-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7592
Shamela0096283-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1769
Shamela0096283-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        23721
Shamela0096283-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3232
Shamela0096283-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        54380
Shamela0096283-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       114142
Shamela0096283-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1749
Shamela0096283-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         900
Shamela0096283-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2800
Shamela0096283-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14847
Shamela0096283-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6979
Shamela0096283-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1318
Shamela0096283-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       167770
Shamela0096283-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1431
Shamela0096283-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        15007
Shamela0096283-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        97891
Shamela0096283-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8389
Shamela0096283-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1058
Shamela0096283-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        24823
Shamela0096283-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        18298
Shamela0096283-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1132
Shamela0096283-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        58309
Shamela0096283-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       252950
Shamela0096283-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13477
Shamela0096283-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        29398
Shamela0096283-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       544024
Shamela0096283-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        15755
Shamela0096283-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       275432
Shamela0096283-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1150
Shamela0096283-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8667
Shamela0096283-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2872
Shamela0096283-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2196
Shamela0096283-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10787
Shamela0096283-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        27270
Shamela0096283-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        7417
Shamela0096283-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3519
Shamela0096283-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        55480
Shamela0096283-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7335
Shamela0096283-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        16481
Shamela0096283-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2809
Shamela0096283-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5134
Shamela0096283-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1490
Shamela0096283-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       187663
Shamela0096283-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2012
Shamela0096283-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4543
Shamela0096283-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2532
Shamela0096283-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        54382
Shamela0096283-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        10476
Shamela0096283-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        16333
Shamela0096283-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1150
Shamela0096283-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        21675
Shamela0096283-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        48483
Shamela0096283-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4716
Shamela0096283-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4886
Shamela0096283-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16338
Shamela0096283-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        37703
Shamela0096283-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5388
Shamela0096283-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4989
Shamela0096283-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        60054
Shamela0096283-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8527
Shamela0096283-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1334
Shamela0096283-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6549
Shamela0096283-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3821
Shamela0096283-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5178
Shamela0096283-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3680
Shamela0096283-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2804
Shamela0096283-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2199
Shamela0096283-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2576
Shamela0096283-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        41697
Shamela0096283-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7703
Shamela0096283-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1180
Shamela0096283-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1296
Shamela0096283-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4613
Shamela0096283-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3572
Shamela0096283-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2123
Shamela0096283-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       214122
Shamela0096283-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11662
Shamela0096283-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       907684
Shamela0096283-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1530
Shamela0096283-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       1121554
Shamela0096283-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2362
Shamela0096283-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10619
Shamela0096283-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1094
Shamela0096283-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7402
Shamela0096283-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        47147
Shamela0096283-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3912
Shamela0096283-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        33031
Shamela0096283-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2113
Shamela0096283-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6631
Shamela0096283-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        23242
Shamela0096283-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3380
Shamela0096283-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5426
Shamela0096283-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6191
Shamela0096283-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2016
Shamela0096283-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        17950
Shamela0096283-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8603
Shamela0096283-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2847
Shamela0096283-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        4647
Shamela0096283-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8433
Shamela0096283-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9381
Shamela0096283-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5238
Shamela0096283-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3672
Shamela0096283-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        3221
Shamela0096283-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2685
Shamela0096283-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2005
Shamela0096283-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        47554
Shamela0096283-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       891563
Shamela0096283-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       945608
Shamela0096283-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        94001
Shamela0096283-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10447
Shamela0096283-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        20208
Shamela0096283-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       274245
Shamela0096283-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       173871
Shamela0096283-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       639850
Shamela0096283-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        41536
Shamela0096283-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        12456
Shamela0096283-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        65017
Shamela0096283-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1290
Shamela0096283-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5039
Shamela0096283-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10263
Shamela0096283-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2482
Shamela0096283-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        72087
Shamela0096283-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        37542
Shamela0096283-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3498
Shamela0096283-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5542
Shamela0096283-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2541
Shamela0096283-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2570
Shamela0096283-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9980
Shamela0096283-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5799
Shamela0096283-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3357
Shamela0096283-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        9159
Shamela0096283-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       113919
Shamela0096283-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       162500
Shamela0096283-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1067
Shamela0096283-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5035
Shamela0096283-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        28229
Shamela0096283-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3798
Shamela0096283-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2841
Shamela0096283-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3383
Shamela0096283-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9609
Shamela0096283-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        38854
Shamela0096283-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         948
Shamela0096283-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        11511
Shamela0096283-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3933
Shamela0096283-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        42498
Shamela0096283-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       147612
Shamela0096283-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        18842
Shamela0096283-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        96318
Shamela0096283-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8819
Shamela0096283-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       496932
Shamela0096283-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       122040
Shamela0096283-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        14681
Shamela0096283-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3284
Shamela0096283-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3819
Shamela0096283-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        2493
Shamela0096283-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6643
Shamela0096283-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2281
Shamela0096283-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2554
Shamela0096283-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6490
Shamela0096283-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12482
Shamela0096283-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1765
Shamela0096283-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3053
Shamela0096283-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        10645
Shamela0096283-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1186
Shamela0096283-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        10635
Shamela0096283-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16893
Shamela0096283-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3424
Shamela0096283-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7690
Shamela0096283-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5543
Shamela0096283-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1653
Shamela0096283-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        6981
Shamela0096283-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5272
Shamela0096283-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3565
Shamela0096283-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2263
Shamela0096283-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        18966
Shamela0096283-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9121
Shamela0096283-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        18364
Shamela0096283-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1198
Shamela0096283-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4044
Shamela0096283-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6409
Shamela0096283-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3959
Shamela0096283-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13595
Shamela0096283-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21090
Shamela0096283-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1623
Shamela0096283-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3291
Shamela0096283-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1409
Shamela0096283-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        16827
Shamela0096283-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1646
Shamela0096283-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4246
Shamela0096283-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10979
Shamela0096283-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8177
Shamela0096283-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1341
Shamela0096283-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        9451
Shamela0096283-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2832
Shamela0096283-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        40483
Shamela0096283-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5642
Shamela0096283-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        74293
Shamela0096283-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        18596
Shamela0096283-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3324
Shamela0096283-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        21514
Shamela0096283-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2109
Shamela0096283-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7216
Shamela0096283-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2717
Shamela0096283-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        46988
Shamela0096283-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        78892
Shamela0096283-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        58737
Shamela0096283-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        23885
Shamela0096283-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2787
Shamela0096283-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       188419
Shamela0096283-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31       256151
Shamela0096283-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        49760
Shamela0096283-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       190910
Shamela0096283-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3107
Shamela0096283-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        13061
Shamela0096283-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       104928
Shamela0096283-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1311
Shamela0096283-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       208028
Shamela0096283-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        51466
Shamela0096283-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7752
Shamela0096283-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       111774
Shamela0096283-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4687
Shamela0096283-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       109424
Shamela0096283-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2070
Shamela0096283-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1110
Shamela0096283-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1857
Shamela0096283-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2385
Shamela0096283-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4722
Shamela0096283-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6494
Shamela0096283-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2234
Shamela0096283-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1822
Shamela0096283-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       246179
Shamela0096283-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       120506
Shamela0096283-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        18503
Shamela0096283-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1175
Shamela0096283-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5233
Shamela0096283-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10257
Shamela0096283-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        33478
Shamela0096283-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6503
Shamela0096283-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7613
Shamela0096283-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1219
Shamela0096283-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1816
Shamela0096283-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         998
Shamela0096283-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        4285
Shamela0096283-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        23673
Shamela0096283-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       187897
Shamela0096283-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1307
Shamela0096283-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10660
Shamela0096283-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        32128
Shamela0096283-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        61530
Shamela0096283-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        27553
Shamela0096283-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7489
Shamela0096283-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7774
Shamela0096283-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       122427
Shamela0096283-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         879
Shamela0096283-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        26432
Shamela0096283-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16737
Shamela0096283-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       100721
Shamela0096283-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1832
Shamela0096283-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5487
Shamela0096283-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       436419
Shamela0096283-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1165
Shamela0096283-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4266
Shamela0096283-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2856
Shamela0096283-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5352
Shamela0096283-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        47388
Shamela0096283-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3190
Shamela0096283-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2872
Shamela0096283-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4164
Shamela0096283-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        79963
Shamela0096283-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       116723
Shamela0096283-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7071
Shamela0096283-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       100671
Shamela0096283-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       250616
Shamela0096283-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        53995
Shamela0096283-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2453
Shamela0096283-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        31975
Shamela0096283-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6790
Shamela0096283-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6030
Shamela0096283-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1607
Shamela0096283-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11955
Shamela0096283-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2671
Shamela0096283-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        55037
Shamela0096283-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1230
Shamela0096283-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3933
Shamela0096283-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        22486
Shamela0096283-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       338733
Shamela0096283-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        12686
Shamela0096283-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3466
Shamela0096283-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        6572
Shamela0096283-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        75098
Shamela0096283-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        36989
Shamela0096283-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        42554
Shamela0096283-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        18686
Shamela0096283-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       551814
Shamela0096283-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        44120
Shamela0096283-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        24165
Shamela0096283-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1281
Shamela0096283-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       191886
Shamela0096283-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        7655
Shamela0096283-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3177
Shamela0096283-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2369
Shamela0096283-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3103
Shamela0096283-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2328
Shamela0096283-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12873
Shamela0096283-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4137
Shamela0096283-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1624
Shamela0096283-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6488
Shamela0096283-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11516
Shamela0096283-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6093
Shamela0096283-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         975
Shamela0096283-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        9596
Shamela0096283-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1927
Shamela0096283-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1048
Shamela0096283-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2170
Shamela0096283-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8017
Shamela0096283-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        18716
Shamela0096283-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        7346
Shamela0096283-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        26042
Shamela0096283-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1758
Shamela0096283-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       141972
Shamela0096283-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1246
Shamela0096283-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        30431
Shamela0096283-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        8706
Shamela0096283-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        7255
Shamela0096283-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        30875
Shamela0096283-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        10982
Shamela0096283-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        22713
Shamela0096283-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1308
Shamela0096283-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        71078
Shamela0096283-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        26246
Shamela0096283-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2326
Shamela0096283-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        47301
Shamela0096283-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        27243
Shamela0096283-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2628
Shamela0096283-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1313
Shamela0096283-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2911
Shamela0096283-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5776
Shamela0096283-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        37574
Shamela0096283-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1073
Shamela0096283-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12187
Shamela0096283-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1691
Shamela0096283-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        19355
Shamela0096283-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        27585
Shamela0096283-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2805
Shamela0096283-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        13763
Shamela0096283-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        7723
Shamela0096283-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         846
Shamela0096283-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3262
Shamela0096283-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1487
Shamela0096283-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       105836
Shamela0096283-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6270
Shamela0096283-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       143152
Shamela0096283-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8711
Shamela0096283-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14054
Shamela0096283-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        21520
Shamela0096283-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16667
Shamela0096283-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        50039
Shamela0096283-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5639
Shamela0096283-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       186987
Shamela0096283-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        19977
Shamela0096283-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4240
Shamela0096283-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5415
Shamela0096283-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        12003
Shamela0096283-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       119754
Shamela0096283-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2900
Shamela0096283-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1502
Shamela0096283-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        37952
Shamela0096283-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2239
Shamela0096283-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        17484
Shamela0096283-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1772
Shamela0096283-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       274472
Shamela0096283-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1153
Shamela0096283-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4256
Shamela0096283-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        8568
Shamela0096283-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       256450
Shamela0096283-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1051
Shamela0096283-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        44703
Shamela0096283-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       223116
Shamela0096283-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       153412
Shamela0096283-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6632
Shamela0096283-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        18067
Shamela0096283-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4468
Shamela0096283-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        5063
Shamela0096283-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7948
Shamela0096283-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        10699
Shamela0096283-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2271
Shamela0096283-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3528
Shamela0096283-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1306
Shamela0096283-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19178
Shamela0096283-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2444
Shamela0096283-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5044
Shamela0096283-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        61446
Shamela0096283-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        16921
Shamela0096283-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1619
Shamela0096283-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1124
Shamela0096283-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5617
Shamela0096283-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14749
Shamela0096283-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        20835
Shamela0096283-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3053
Shamela0096283-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1003
Shamela0096283-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7011
Shamela0096283-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1626
Shamela0096283-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9015
Shamela0096283-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53         967
Shamela0096283-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2504
Shamela0096283-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6812
Shamela0096283-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1692
Shamela0096283-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        12065
Shamela0096283-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        21657
Shamela0096283-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3238
Shamela0096283-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        93208
Shamela0096283-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        6145
Shamela0096283-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       303227
Shamela0096283-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3362
Shamela0096283-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        88193
Shamela0096283-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        27476
Shamela0096283-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        32887
Shamela0096283-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5030
Shamela0096283-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        57806
Shamela0096283-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5705
Shamela0096283-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         969
Shamela0096283-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13799
Shamela0096283-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16469
Shamela0096283-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        85582
Shamela0096283-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        17332
Shamela0096283-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        93522
Shamela0096283-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3538
Shamela0096283-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        8100
Shamela0096283-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        18830
Shamela0096283-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15532
Shamela0096283-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20127
Shamela0096283-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        61254
Shamela0096283-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7991
Shamela0096283-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        50938
Shamela0096283-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3072
Shamela0096283-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3301
Shamela0096283-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        13063
Shamela0096283-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1623
Shamela0096283-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        30028
Shamela0096283-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1461
Shamela0096283-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1336
Shamela0096283-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        19090
Shamela0096283-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        13445
Shamela0096283-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        23823
Shamela0096283-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1524
Shamela0096283-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        15816
Shamela0096283-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2320
Shamela0096283-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4265
Shamela0096283-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10705
Shamela0096283-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2644
Shamela0096283-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       230354
Shamela0096283-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1415
Shamela0096283-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6059
Shamela0096283-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         873
Shamela0096283-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2668
Shamela0096283-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1731
Shamela0096283-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1265
Shamela0096283-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       143015
Shamela0096283-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        24998
Shamela0096283-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3353
Shamela0096283-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13103
Shamela0096283-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       146245
Shamela0096283-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2024
Shamela0096283-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        78733
Shamela0096283-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        62244
Shamela0096283-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9616
Shamela0096283-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        42829
Shamela0096283-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14853
Shamela0096283-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2595
Shamela0096283-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       105703
Shamela0096283-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       240773
Shamela0096283-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        4788
Shamela0096283-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        76306
Shamela0096283-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3359
Shamela0096283-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2790
Shamela0096283-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7219
Shamela0096283-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        37374
Shamela0096283-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1128
Shamela0096283-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21776
Shamela0096283-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       189570
Shamela0096283-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2035
Shamela0096283-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1021
Shamela0096283-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16463
Shamela0096283-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        28621
Shamela0096283-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        21769
Shamela0096283-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        10357
Shamela0096283-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1784
Shamela0096283-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        21259
Shamela0096283-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8357
Shamela0096283-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4862
Shamela0096283-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1341
Shamela0096283-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10599
Shamela0096283-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       646751
Shamela0096283-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        32191
Shamela0096283-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2329
Shamela0096283-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        18650
Shamela0096283-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       125572
Shamela0096283-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        19546
Shamela0096283-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1468
Shamela0096283-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1032
Shamela0096283-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        66505
Shamela0096283-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1699
Shamela0096283-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        26123
Shamela0096283-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       302994
Shamela0096283-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        86634
Shamela0096283-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        7390
Shamela0096283-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1551
Shamela0096283-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1003
Shamela0096283-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7086
Shamela0096283-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        65340
Shamela0096283-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1855
Shamela0096283-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7390
Shamela0096283-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10893
Shamela0096283-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1148
Shamela0096283-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        45678
Shamela0096283-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7609
Shamela0096283-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2996
Shamela0096283-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       246502
Shamela0096283-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6937
Shamela0096283-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       5680158
Shamela0096283-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        28071
Shamela0096283-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        18746
Shamela0096283-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        62168
Shamela0096283-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        35136
Shamela0096283-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        35397
Shamela0096283-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        33372
Shamela0096283-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       160181
Shamela0096283-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       123542
Shamela0096283-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        18654
Shamela0096283-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        67575
Shamela0096283-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17941
Shamela0096283-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       404535
Shamela0096283-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        97461
Shamela0096283-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4128
Shamela0096283-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       353149
Shamela0096283-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2006
Shamela0096283-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       108801
Shamela0096283-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6926
Shamela0096283-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        14137
Shamela0096283-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1268
Shamela0096283-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4290
Shamela0096283-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1563
Shamela0096283-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        17733
Shamela0096283-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1180
Shamela0096283-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3031
Shamela0096283-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3272
Shamela0096283-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       259517
Shamela0096283-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        31753
Shamela0096283-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1121
Shamela0096283-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        27105
Shamela0096283-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        35568
Shamela0096283-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2152
Shamela0096283-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3367
Shamela0096283-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        98087
Shamela0096283-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       163240
Shamela0096283-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1225
Shamela0096283-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14443
Shamela0096283-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        12606
Shamela0096283-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1567
Shamela0096283-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        8296
Shamela0096283-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3082
Shamela0096283-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1441
Shamela0096283-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        7861
Shamela0096283-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        24637
Shamela0096283-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5003
Shamela0096283-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        29353
Shamela0096283-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         834
Shamela0096283-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        40127
Shamela0096283-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        20560
Shamela0096283-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       194531
Shamela0096283-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        11331
Shamela0096283-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        57441
Shamela0096283-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1843
Shamela0096283-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        19552
Shamela0096283-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        19504
Shamela0096283-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11105
Shamela0096283-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1165
Shamela0096283-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        35827
Shamela0096283-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4211
Shamela0096283-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        45457
Shamela0096283-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3620
Shamela0096283-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2433
Shamela0096283-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4667
Shamela0096283-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6126
Shamela0096283-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        95711
Shamela0096283-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6491
Shamela0096283-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       181311
Shamela0096283-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5981
Shamela0096283-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        10205
Shamela0096283-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3333
Shamela0096283-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9335
Shamela0096283-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        35982
Shamela0096283-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        18365
Shamela0096283-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        74489
Shamela0096283-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        73345
Shamela0096283-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6682
Shamela0096283-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       150767
Shamela0096283-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        10263
Shamela0096283-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       698777
Shamela0096283-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1105
Shamela0096283-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       275128
Shamela0096283-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        10596
Shamela0096283-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        61550
Shamela0096283-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       185639
Shamela0096283-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        24314
Shamela0096283-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        60839
Shamela0096283-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       291836
Shamela0096283-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        83769
Shamela0096283-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18       111378
Shamela0096283-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4684
Shamela0096283-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        42110
Shamela0096283-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5272
Shamela0096283-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1680
Shamela0096283-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        7125
Shamela0096283-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1509
Shamela0096283-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        19284
Shamela0096283-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        36621
Shamela0096283-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2482
Shamela0096283-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1601
Shamela0096283-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        10849
Shamela0096283-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4420
Shamela0096283-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        82650
Shamela0096283-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       1297637
Shamela0096283-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       2129982
Shamela0096283-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10566
Shamela0096283-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9336
Shamela0096283-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2875
Shamela0096283-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        39521
Shamela0096283-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3673
Shamela0096283-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1689
Shamela0096283-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7064
Shamela0096283-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18762
Shamela0096283-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        8620
Shamela0096283-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        18233
Shamela0096283-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        13378
Shamela0096283-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1708
Shamela0096283-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        37599
Shamela0096283-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2829
Shamela0096283-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4705
Shamela0096283-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9737
Shamela0096283-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        23401
Shamela0096283-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        36823
Shamela0096283-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3444
Shamela0096283-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1594
Shamela0096283-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1199
Shamela0096283-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1936
Shamela0096283-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1744
Shamela0096283-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        44962
Shamela0096283-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4922
Shamela0096283-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10453
Shamela0096283-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1046
Shamela0096283-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8889
Shamela0096283-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3631
Shamela0096283-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1581
Shamela0096283-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        6760
Shamela0096283-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         847
Shamela0096283-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16394
Shamela0096283-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1543
Shamela0096283-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1945
Shamela0096283-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3063
Shamela0096283-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1728
Shamela0096283-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5197
Shamela0096283-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        42037
Shamela0096283-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       333839
Shamela0096283-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1230
Shamela0096283-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1051
Shamela0096283-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2967
Shamela0096283-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4682
Shamela0096283-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1387
Shamela0096283-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2056
Shamela0096283-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7603
Shamela0096283-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2998
Shamela0096283-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6583
Shamela0096283-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3532
Shamela0096283-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        60468
Shamela0096283-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2803
Shamela0096283-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4112
Shamela0096283-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       102191
Shamela0096283-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        23229
Shamela0096283-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1325
Shamela0096283-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1056
Shamela0096283-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6603
Shamela0096283-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        10024
Shamela0096283-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        36088
Shamela0096283-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        30426
Shamela0096283-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        29350
Shamela0096283-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4143
Shamela0096283-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3488
Shamela0096283-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        28639
Shamela0096283-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6355
Shamela0096283-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        12542
Shamela0096283-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1321
Shamela0096283-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1518
Shamela0096283-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2456
Shamela0096283-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        18251
Shamela0096283-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8520
Shamela0096283-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        11551
Shamela0096283-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5421
Shamela0096283-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1357
Shamela0096283-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1646
Shamela0096283-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13057
Shamela0096283-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5309
Shamela0096283-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        77850
Shamela0096283-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       119244
Shamela0096283-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12870
Shamela0096283-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        21483
Shamela0096283-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4114
Shamela0096283-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3584
Shamela0096283-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3423
Shamela0096283-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        14130
Shamela0096283-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2261
Shamela0096283-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1246
Shamela0096283-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        9497
Shamela0096283-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1338
Shamela0096283-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5056
Shamela0096283-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       166593
Shamela0096283-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5002
Shamela0096283-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7756
Shamela0096283-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1461
Shamela0096283-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1584
Shamela0096283-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7735
Shamela0096283-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2487
Shamela0096283-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6629
Shamela0096283-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2032
Shamela0096283-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11100
Shamela0096283-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3582
Shamela0096283-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1522
Shamela0096283-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        97986
Shamela0096283-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        26497
Shamela0096283-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        40166
Shamela0096283-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2766
Shamela0096283-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1899
Shamela0096283-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7090
Shamela0096283-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7555
Shamela0096283-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1163
Shamela0096283-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3916
Shamela0096283-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1679
Shamela0096283-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5381
Shamela0096283-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2301
Shamela0096283-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7412
Shamela0096283-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5154
Shamela0096283-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2247
Shamela0096283-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7845
Shamela0096283-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1380
Shamela0096283-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1755
Shamela0096283-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1793
Shamela0096283-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7192
Shamela0096283-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1929
Shamela0096283-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1100
Shamela0096283-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2036
Shamela0096283-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10865
Shamela0096283-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1574
Shamela0096283-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1429
Shamela0096283-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        5467
Shamela0096283-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7540
Shamela0096283-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2033
Shamela0096283-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2167
Shamela0096283-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1730
Shamela0096283-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7358
Shamela0096283-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3297
Shamela0096283-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9546
Shamela0096283-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3869
Shamela0096283-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1841
Shamela0096283-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2213
Shamela0096283-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        19420
Shamela0096283-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        22494
Shamela0096283-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1601
Shamela0096283-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10623
Shamela0096283-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1813
Shamela0096283-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3219
Shamela0096283-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2624
Shamela0096283-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4397
Shamela0096283-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2357
Shamela0096283-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2062
Shamela0096283-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3255
Shamela0096283-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         956
Shamela0096283-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2445
Shamela0096283-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2457
Shamela0096283-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2998
Shamela0096283-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        8161
Shamela0096283-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8401
Shamela0096283-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2009
Shamela0096283-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2532
Shamela0096283-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        35625
Shamela0096283-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2957
Shamela0096283-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1854
Shamela0096283-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1436
Shamela0096283-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4101
Shamela0096283-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1260
Shamela0096283-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1195
Shamela0096283-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10195
Shamela0096283-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2287
Shamela0096283-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3969
Shamela0096283-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4326
Shamela0096283-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3326
Shamela0096283-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2821
Shamela0096283-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7175
Shamela0096283-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2233
Shamela0096283-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2324
Shamela0096283-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2987
Shamela0096283-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4088
Shamela0096283-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2504
Shamela0096283-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5650
Shamela0096283-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6311
Shamela0096283-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2282
Shamela0096283-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2819
Shamela0096283-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3109
Shamela0096283-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        40387
Shamela0096283-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2758
Shamela0096283-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        39333
Shamela0096283-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        80573
Shamela0096283-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       433183
Shamela0096283-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1357
Shamela0096283-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1713
Shamela0096283-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11301
Shamela0096283-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5719
Shamela0096283-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        13470
Shamela0096283-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1257
Shamela0096283-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1964
Shamela0096283-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       1199940
Shamela0096283-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4424
Shamela0096283-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3522
Shamela0096283-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        79083
Shamela0096283-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16841
Shamela0096283-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        26914
Shamela0096283-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2403
Shamela0096283-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7596
Shamela0096283-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        66685
Shamela0096283-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1781
Shamela0096283-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       142137
Shamela0096283-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1857
Shamela0096283-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2391
Shamela0096283-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2179
Shamela0096283-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        15919
Shamela0096283-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10635
Shamela0096283-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7202
Shamela0096283-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       2085642
Shamela0096283-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1342
Shamela0096283-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7654
Shamela0096283-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1845
Shamela0096283-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6242
Shamela0096283-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9844
Shamela0096283-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13909
Shamela0096283-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1942
Shamela0096283-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2788
Shamela0096283-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        12223
Shamela0096283-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        62701
Shamela0096283-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1148
Shamela0096283-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        26615
Shamela0096283-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6884
Shamela0096283-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3993
Shamela0096283-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2662
Shamela0096283-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        16621
Shamela0096283-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2540
Shamela0096283-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6854
Shamela0096283-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7814
Shamela0096283-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2341
Shamela0096283-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        3937
Shamela0096283-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3620
Shamela0096283-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        7064
Shamela0096283-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        23628
Shamela0096283-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11652
Shamela0096283-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       254865
Shamela0096283-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7072
Shamela0096283-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4994
Shamela0096283-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1933
Shamela0096283-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       150013
Shamela0096283-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        40979
Shamela0096283-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3285
Shamela0096283-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7139
Shamela0096283-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2872
Shamela0096283-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1096
Shamela0096283-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        8221
Shamela0096283-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1402
Shamela0096283-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1764
Shamela0096283-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15621
Shamela0096283-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1324
Shamela0096283-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        24077
Shamela0096283-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5644
Shamela0096283-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12581
Shamela0096283-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4296
Shamela0096283-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3880
Shamela0096283-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1310
Shamela0096283-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1036
Shamela0096283-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9158
Shamela0096283-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2507
Shamela0096283-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4647
Shamela0096283-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1730
Shamela0096283-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1331
Shamela0096283-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1158
Shamela0096283-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6110
Shamela0096283-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9570
Shamela0096283-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1350
Shamela0096283-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1151
Shamela0096283-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        7459
Shamela0096283-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1450
Shamela0096283-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        6187
Shamela0096283-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2293
Shamela0096283-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2224
Shamela0096283-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3523
Shamela0096283-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        10940
Shamela0096283-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        64552
Shamela0096283-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6706
Shamela0096283-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       318008
Shamela0096283-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         787
Shamela0096283-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        18625
Shamela0096283-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4008
Shamela0096283-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1270
Shamela0096283-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       134114
Shamela0096283-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       238624
Shamela0096283-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6145
Shamela0096283-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2156
Shamela0096283-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2290
Shamela0096283-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        6155
Shamela0096283-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1550
Shamela0096283-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11212
Shamela0096283-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        17693
Shamela0096283-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4971
Shamela0096283-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        12348
Shamela0096283-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1262
Shamela0096283-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        19720
Shamela0096283-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        3267
Shamela0096283-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2232
Shamela0096283-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1356
Shamela0096283-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        2083
Shamela0096283-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        9669
Shamela0096283-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4312
Shamela0096283-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8733
Shamela0096283-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        45274
Shamela0096283-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        46204
Shamela0096283-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1605
Shamela0096283-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        4982
Shamela0096283-ara1_Shia001375-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        4657
Shamela0096283-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        34021
Shamela0096283-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10189
Shamela0096283-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        18251
Shamela0096283-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        3800
Shamela0096283-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        3798
Shamela0096283-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        7496
Shamela0096283-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        3232
Shamela0096283-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13994
Shamela0096283-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        28113
Shamela0096283-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       239298
Shamela0096283-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2291
Shamela0096283-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3671
Shamela0096283-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4799
Shamela0096283-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        16872
Shamela0096283-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        30458
Shamela0096283-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        20264
Shamela0096283-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7541
Shamela0096283-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        82415
Shamela0096283-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3335
Shamela0096283-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        25074
Shamela0096283-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       103221
Shamela0096283-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       345778
Shamela0096283-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1917
Shamela0096283-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       1065267
Shamela0096283-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       117592
Shamela0096283-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        34825
Shamela0096283-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        36077
Shamela0096283-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       163252
Shamela0096283-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5368
Shamela0096283-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        20284
Shamela0096283-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1437
Shamela0096283-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        29726
Shamela0096283-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2643
Shamela0096283-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        37197
Shamela0096283-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1334
Shamela0096283-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       123070
Shamela0096283-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        7431
Shamela0096283-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        55095
Shamela0096283-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1387
Shamela0096283-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        5239
Shamela0096283-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1535
Shamela0096283-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12         973
Shamela0096283-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        2449
Shamela0096283-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        3817
Shamela0096283-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        52467
Shamela0096283-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        9652
Shamela0096283-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2390
Shamela0096283-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1773
Shamela0096283-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       387905
Shamela0096283-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        82470
Shamela0096283-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       124957
Shamela0096283-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        13216
Shamela0096283-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1383
Shamela0096283-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        31169
Shamela0096283-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        73188
Shamela0096283-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5067
Shamela0096283-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        25800
Shamela0096283-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       207506
Shamela0096283-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        4923
Shamela0096283-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2991
Shamela0096283-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3188
Shamela0096283-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        4738
Shamela0096283-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2037
Shamela0096283-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2844
Shamela0096283-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1544
Shamela0096283-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7044
Shamela0096283-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        23530
Shamela0096283-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        7671
Shamela0096283-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        8696
Shamela0096283-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       180814
Shamela0096283-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        21823
Shamela0096283-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        10776
Shamela0096283-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1181
Shamela0096283-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        16240
Shamela0096283-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2115
Shamela0096283-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1269
Shamela0096283-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        17136
Shamela0096283-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3438
Shamela0096283-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        9349
Shamela0096283-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        3101
Shamela0096283-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1939
Shamela0096283-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        6848
Shamela0096283-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        4191
Shamela0096283-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        11685
Shamela0096283-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        12244
Shamela0096283-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        11920
Shamela0096283-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       571663
Shamela0096283-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1647
Shamela0096283-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        16070
Shamela0096283-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1390
Shamela0096283-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1508
Shamela0096283-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       147372
Shamela0096283-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       226295
Shamela0096283-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        19874
Shamela0096283-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2369
Shamela0096283-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        5908
Shamela0096283-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11586
Shamela0096283-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        33177
Shamela0096283-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        7939
Shamela0096283-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        59061
Shamela0096283-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        25684
Shamela0096283-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       551949
Shamela0096283-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        40631
Shamela0096283-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1411
Shamela0096283-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1167
Shamela0096283-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        1826
Shamela0096283-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8973
Shamela0096283-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        75637
Shamela0096283-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1573
Shamela0096283-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2765
Shamela0096283-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4475
Shamela0096283-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        19021
Shamela0096283-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1066
Shamela0096283-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        92167
Shamela0096283-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1475
Shamela0096283-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1648
Shamela0096283-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        11443
Shamela0096283-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        3931
Shamela0096283-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2100
Shamela0096283-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       364568
Shamela0096283-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        3582
Shamela0096283-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7422
Shamela0096283-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1083
Shamela0096283-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5290
Shamela0096283-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        34112
Shamela0096283-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       198768
Shamela0096283-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        16593
Shamela0096283-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5125
Shamela0096283-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        5973
Shamela0096283-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5572
Shamela0096283-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1247
Shamela0096283-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1428
Shamela0096283-ara1_Shia002979-ara1.csv      17-Mar-2020 16:51        1418
Shamela0096283-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1326
Shamela0096283-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1594
Shamela0096283-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        10107
Shamela0096283-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6177
Shamela0096283-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1787
Shamela0096283-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5459
Shamela0096283-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35         972
Shamela0096283-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        2087
Shamela0096283-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2859
Shamela0096283-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        4561
Shamela0096283-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1201
Shamela0096283-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        76079
Shamela0096283-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        19699
Shamela0096283-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1381
Shamela0096283-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       939354
Shamela0096283-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        32268
Shamela0096283-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        14117
Shamela0096283-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1360
Shamela0096283-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        30482
Shamela0096283-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1876
Shamela0096283-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2827
Shamela0096283-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1156
Shamela0096283-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2971
Shamela0096283-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        7548
Shamela0096283-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5579
Shamela0096283-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        3148
Shamela0096283-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1170
Shamela0096283-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       129190
Shamela0096283-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        65259
Shamela0096283-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01         982
Shamela0096283-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        7596
Shamela0096283-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6887
Shamela0096283-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        12477
Shamela0096283-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       1031478
Shamela0096283-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7744
Shamela0096283-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14398
Shamela0096283-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4157
Shamela0096283-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1214
Shamela0096283-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15973
Shamela0096283-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        26986
Shamela0096283-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        12114
Shamela0096283-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5308
Shamela0096283-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12452
Shamela0096283-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        14861
Shamela0096283-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1782
Shamela0096283-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        4562
Shamela0096283-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2847
Shamela0096283-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        21564
Shamela0096283-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        40221
Shamela0096283-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        22821
Shamela0096283-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        9347
Shamela0096283-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1674
Shamela0096283-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        3760
Shamela0096283-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7094
Shamela0096283-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1444
Shamela0096283-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       128252
Shamela0096283-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4651
Shamela0096283-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        75633
Shamela0096283-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12176
Shamela0096283-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2042
Shamela0096283-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        22336
Shamela0096283-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        6573
Shamela0096283-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:30        15327
Shamela0096283-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        18844
Shamela0096283-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1638
Shamela0096283-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        10227
Shamela0096283-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        5597