Index of /passim01022020/Shamela0096180-ara1/


../
Shamela0096180-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2351
Shamela0096180-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1215
Shamela0096180-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        4765
Shamela0096180-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3230
Shamela0096180-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3543
Shamela0096180-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1267
Shamela0096180-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         933
Shamela0096180-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00         937
Shamela0096180-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3236
Shamela0096180-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        16689
Shamela0096180-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         863
Shamela0096180-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1111
Shamela0096180-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        16570
Shamela0096180-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4008
Shamela0096180-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17        3218
Shamela0096180-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        48300
Shamela0096180-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1169
Shamela0096180-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3121
Shamela0096180-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10490
Shamela0096180-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        7599
Shamela0096180-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4494
Shamela0096180-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10221
Shamela0096180-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        3398
Shamela0096180-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3715
Shamela0096180-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        4879
Shamela0096180-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        6062
Shamela0096180-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06         961
Shamela0096180-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2508
Shamela0096180-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:34        12304
Shamela0096180-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        6852
Shamela0096180-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        58036
Shamela0096180-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         831
Shamela0096180-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1112
Shamela0096180-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        5254
Shamela0096180-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        2136
Shamela0096180-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1948
Shamela0096180-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        3911
Shamela0096180-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2633
Shamela0096180-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1310
Shamela0096180-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        9387
Shamela0096180-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        14189
Shamela0096180-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2103
Shamela0096180-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1686
Shamela0096180-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1943
Shamela0096180-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6367
Shamela0096180-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2659
Shamela0096180-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        33601
Shamela0096180-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1119
Shamela0096180-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3809
Shamela0096180-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3096
Shamela0096180-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14435
Shamela0096180-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1270
Shamela0096180-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        35217
Shamela0096180-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1117
Shamela0096180-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3770
Shamela0096180-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3262
Shamela0096180-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4658
Shamela0096180-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        1127
Shamela0096180-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        20533
Shamela0096180-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1149
Shamela0096180-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1503
Shamela0096180-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3754
Shamela0096180-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         937
Shamela0096180-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        18555
Shamela0096180-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2303
Shamela0096180-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        26529
Shamela0096180-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         937
Shamela0096180-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3788
Shamela0096180-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         934
Shamela0096180-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2412
Shamela0096180-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2250
Shamela0096180-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1518
Shamela0096180-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1464
Shamela0096180-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        14648
Shamela0096180-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2345
Shamela0096180-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:24        18313
Shamela0096180-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        10467
Shamela0096180-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2909
Shamela0096180-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3131
Shamela0096180-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1726
Shamela0096180-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2836
Shamela0096180-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1187
Shamela0096180-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1217
Shamela0096180-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5051
Shamela0096180-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3208
Shamela0096180-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        31231
Shamela0096180-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        12566
Shamela0096180-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         948
Shamela0096180-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7743
Shamela0096180-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4303
Shamela0096180-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3619
Shamela0096180-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         946
Shamela0096180-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1680
Shamela0096180-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         946
Shamela0096180-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10057
Shamela0096180-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         966
Shamela0096180-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11646
Shamela0096180-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4678
Shamela0096180-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3017
Shamela0096180-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17229
Shamela0096180-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1397
Shamela0096180-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6698
Shamela0096180-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        67177
Shamela0096180-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5558
Shamela0096180-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4256
Shamela0096180-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7140
Shamela0096180-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13176
Shamela0096180-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        10029
Shamela0096180-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4077
Shamela0096180-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4550
Shamela0096180-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5225
Shamela0096180-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1869
Shamela0096180-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        34872
Shamela0096180-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3182
Shamela0096180-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        7566
Shamela0096180-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        32869
Shamela0096180-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        23499
Shamela0096180-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12236
Shamela0096180-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1004
Shamela0096180-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5376
Shamela0096180-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2389
Shamela0096180-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1143
Shamela0096180-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1317
Shamela0096180-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        68810
Shamela0096180-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4765
Shamela0096180-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2384
Shamela0096180-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1812
Shamela0096180-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3655
Shamela0096180-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1178
Shamela0096180-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4282
Shamela0096180-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3890
Shamela0096180-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7354
Shamela0096180-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1520
Shamela0096180-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1970
Shamela0096180-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1741
Shamela0096180-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4768
Shamela0096180-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1785
Shamela0096180-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4088
Shamela0096180-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1754
Shamela0096180-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        15176
Shamela0096180-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1239
Shamela0096180-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2842
Shamela0096180-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2432
Shamela0096180-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1742
Shamela0096180-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         948
Shamela0096180-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        4349
Shamela0096180-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        16870
Shamela0096180-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        41700
Shamela0096180-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2145
Shamela0096180-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1339
Shamela0096180-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2430
Shamela0096180-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        22005
Shamela0096180-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17001
Shamela0096180-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1691
Shamela0096180-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3761
Shamela0096180-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        20880
Shamela0096180-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2115
Shamela0096180-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1141
Shamela0096180-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1002
Shamela0096180-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        17152
Shamela0096180-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1459
Shamela0096180-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7031
Shamela0096180-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52         834
Shamela0096180-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1339
Shamela0096180-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        9725
Shamela0096180-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        9545
Shamela0096180-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2410
Shamela0096180-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2268
Shamela0096180-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3498
Shamela0096180-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2107
Shamela0096180-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        5448
Shamela0096180-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2444
Shamela0096180-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        9619
Shamela0096180-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6482
Shamela0096180-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7615
Shamela0096180-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4851
Shamela0096180-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3065
Shamela0096180-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2494
Shamela0096180-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1912
Shamela0096180-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         944
Shamela0096180-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05         944
Shamela0096180-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4793
Shamela0096180-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         974
Shamela0096180-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        9043
Shamela0096180-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6751
Shamela0096180-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6140
Shamela0096180-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12447
Shamela0096180-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3216
Shamela0096180-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         944
Shamela0096180-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3240
Shamela0096180-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1227
Shamela0096180-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3761
Shamela0096180-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1216
Shamela0096180-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        11238
Shamela0096180-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2464
Shamela0096180-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2031
Shamela0096180-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1292
Shamela0096180-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02         971
Shamela0096180-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        16812
Shamela0096180-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        26898
Shamela0096180-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1046
Shamela0096180-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4061
Shamela0096180-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1780
Shamela0096180-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1995
Shamela0096180-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2869
Shamela0096180-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6325
Shamela0096180-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4925
Shamela0096180-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2120
Shamela0096180-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1322
Shamela0096180-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7436
Shamela0096180-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        3918
Shamela0096180-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1337
Shamela0096180-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1030
Shamela0096180-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3376
Shamela0096180-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2390
Shamela0096180-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11824
Shamela0096180-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2672
Shamela0096180-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2480
Shamela0096180-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        7576
Shamela0096180-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14584
Shamela0096180-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2472
Shamela0096180-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5567
Shamela0096180-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1557
Shamela0096180-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2878
Shamela0096180-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        6047
Shamela0096180-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3382
Shamela0096180-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5454
Shamela0096180-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         943
Shamela0096180-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1177
Shamela0096180-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1016
Shamela0096180-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         844
Shamela0096180-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1572
Shamela0096180-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2819
Shamela0096180-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3138
Shamela0096180-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1521
Shamela0096180-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2277
Shamela0096180-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2399
Shamela0096180-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1573
Shamela0096180-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2861
Shamela0096180-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2792
Shamela0096180-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2286
Shamela0096180-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2402
Shamela0096180-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2792
Shamela0096180-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1471
Shamela0096180-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        4894
Shamela0096180-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3018
Shamela0096180-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2290
Shamela0096180-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6070
Shamela0096180-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3591
Shamela0096180-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3362
Shamela0096180-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4204
Shamela0096180-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3167
Shamela0096180-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1046
Shamela0096180-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4124
Shamela0096180-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1818
Shamela0096180-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1829
Shamela0096180-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3578
Shamela0096180-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1052
Shamela0096180-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4863
Shamela0096180-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1053
Shamela0096180-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3598
Shamela0096180-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1126
Shamela0096180-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1125
Shamela0096180-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       100145
Shamela0096180-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1045
Shamela0096180-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1385
Shamela0096180-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2090
Shamela0096180-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5426
Shamela0096180-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2182
Shamela0096180-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        14581
Shamela0096180-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5651
Shamela0096180-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1092
Shamela0096180-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         944
Shamela0096180-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6856
Shamela0096180-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1557
Shamela0096180-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9983
Shamela0096180-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1991
Shamela0096180-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8534
Shamela0096180-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8418
Shamela0096180-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        16941
Shamela0096180-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1130
Shamela0096180-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2840
Shamela0096180-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1208
Shamela0096180-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         948
Shamela0096180-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         949
Shamela0096180-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2555
Shamela0096180-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         952
Shamela0096180-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7892
Shamela0096180-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         950
Shamela0096180-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4678
Shamela0096180-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39         951
Shamela0096180-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        12239
Shamela0096180-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2533
Shamela0096180-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18         951
Shamela0096180-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2948
Shamela0096180-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         892
Shamela0096180-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3269
Shamela0096180-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2441
Shamela0096180-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2149
Shamela0096180-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        11855
Shamela0096180-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8141
Shamela0096180-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        2801
Shamela0096180-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3171
Shamela0096180-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        30668
Shamela0096180-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        49472
Shamela0096180-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2496
Shamela0096180-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4873
Shamela0096180-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1234
Shamela0096180-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3166
Shamela0096180-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1264
Shamela0096180-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1278
Shamela0096180-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2016
Shamela0096180-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1788
Shamela0096180-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1380
Shamela0096180-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4226
Shamela0096180-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1218
Shamela0096180-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         949
Shamela0096180-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1118
Shamela0096180-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1289
Shamela0096180-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2260
Shamela0096180-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1177
Shamela0096180-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2178
Shamela0096180-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        47336
Shamela0096180-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4579
Shamela0096180-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        32592
Shamela0096180-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        81405
Shamela0096180-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1883
Shamela0096180-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4208
Shamela0096180-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        36755
Shamela0096180-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4737
Shamela0096180-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        28803
Shamela0096180-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1869
Shamela0096180-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1833
Shamela0096180-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5542
Shamela0096180-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6878
Shamela0096180-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1237
Shamela0096180-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13       113961
Shamela0096180-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7483
Shamela0096180-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1267
Shamela0096180-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6943
Shamela0096180-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         937
Shamela0096180-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1610
Shamela0096180-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1660
Shamela0096180-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        1976
Shamela0096180-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1087
Shamela0096180-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7418
Shamela0096180-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2167
Shamela0096180-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2454
Shamela0096180-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1746
Shamela0096180-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2853
Shamela0096180-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        1641
Shamela0096180-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1559
Shamela0096180-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        23153
Shamela0096180-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2022
Shamela0096180-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6043
Shamela0096180-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1575
Shamela0096180-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4046
Shamela0096180-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2781
Shamela0096180-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4010
Shamela0096180-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1040
Shamela0096180-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1906
Shamela0096180-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        23157
Shamela0096180-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1084
Shamela0096180-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34         978
Shamela0096180-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3760
Shamela0096180-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1081
Shamela0096180-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        7164
Shamela0096180-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1075
Shamela0096180-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        4548
Shamela0096180-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        19466
Shamela0096180-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2278
Shamela0096180-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6224
Shamela0096180-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         876
Shamela0096180-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7634
Shamela0096180-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1452
Shamela0096180-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         892
Shamela0096180-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7896
Shamela0096180-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        3544
Shamela0096180-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        6016
Shamela0096180-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1903
Shamela0096180-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2737
Shamela0096180-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2725
Shamela0096180-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1124
Shamela0096180-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        16284
Shamela0096180-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3374
Shamela0096180-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         979
Shamela0096180-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2954
Shamela0096180-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1075
Shamela0096180-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6707
Shamela0096180-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1474
Shamela0096180-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2959
Shamela0096180-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        14355
Shamela0096180-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7691
Shamela0096180-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12047
Shamela0096180-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2368
Shamela0096180-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2998
Shamela0096180-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1360
Shamela0096180-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4011
Shamela0096180-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:18        6394
Shamela0096180-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        9405
Shamela0096180-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33         987
Shamela0096180-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        19305
Shamela0096180-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        8096
Shamela0096180-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        4424
Shamela0096180-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2666
Shamela0096180-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2206
Shamela0096180-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        13611
Shamela0096180-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2286
Shamela0096180-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1083
Shamela0096180-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         963
Shamela0096180-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1629
Shamela0096180-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1115
Shamela0096180-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4258
Shamela0096180-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7703
Shamela0096180-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1336
Shamela0096180-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         945
Shamela0096180-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2287