Index of /passim01022020/Shamela0095735-ara1/


../
Shamela0095735-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       115970
Shamela0095735-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        4574
Shamela0095735-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        2511
Shamela0095735-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        11030
Shamela0095735-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2511
Shamela0095735-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        10242
Shamela0095735-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07       316970
Shamela0095735-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        15967
Shamela0095735-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        82069
Shamela0095735-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30       276038
Shamela0095735-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        13508
Shamela0095735-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        19512
Shamela0095735-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1642
Shamela0095735-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2730
Shamela0095735-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        67645
Shamela0095735-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1249
Shamela0095735-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        11293
Shamela0095735-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        39172
Shamela0095735-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        10373
Shamela0095735-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        3006
Shamela0095735-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        12941
Shamela0095735-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        76227
Shamela0095735-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        9890
Shamela0095735-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        16063
Shamela0095735-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       401111
Shamela0095735-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        24973
Shamela0095735-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        74617
Shamela0095735-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3797
Shamela0095735-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        17802
Shamela0095735-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        23178
Shamela0095735-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9920
Shamela0095735-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        15344
Shamela0095735-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3339
Shamela0095735-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3601
Shamela0095735-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1233
Shamela0095735-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6005
Shamela0095735-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        38709
Shamela0095735-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1838
Shamela0095735-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       391376
Shamela0095735-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3408
Shamela0095735-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1719
Shamela0095735-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1232
Shamela0095735-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:36         872
Shamela0095735-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        31984
Shamela0095735-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1401
Shamela0095735-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        7551
Shamela0095735-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        34664
Shamela0095735-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1196
Shamela0095735-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1465
Shamela0095735-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        5267
Shamela0095735-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1195
Shamela0095735-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        9911
Shamela0095735-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        43817
Shamela0095735-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        3584
Shamela0095735-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1221
Shamela0095735-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:12        1821
Shamela0095735-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19       127349
Shamela0095735-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        6605
Shamela0095735-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7553
Shamela0095735-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        15281
Shamela0095735-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        19118
Shamela0095735-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2236
Shamela0095735-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3966
Shamela0095735-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        17507
Shamela0095735-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        10050
Shamela0095735-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:12       224970
Shamela0095735-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        72643
Shamela0095735-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1669
Shamela0095735-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4583
Shamela0095735-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        11188
Shamela0095735-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        99817
Shamela0095735-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        9984
Shamela0095735-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        5989
Shamela0095735-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        17919
Shamela0095735-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4726
Shamela0095735-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23         870
Shamela0095735-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        8731
Shamela0095735-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        16593
Shamela0095735-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1610
Shamela0095735-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2199
Shamela0095735-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2946
Shamela0095735-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1744
Shamela0095735-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2581
Shamela0095735-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1548
Shamela0095735-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4353
Shamela0095735-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        34479
Shamela0095735-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2007
Shamela0095735-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1937
Shamela0095735-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        14079
Shamela0095735-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        10925
Shamela0095735-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8600
Shamela0095735-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        4529
Shamela0095735-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3520
Shamela0095735-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4781
Shamela0095735-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1204
Shamela0095735-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2032
Shamela0095735-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2943
Shamela0095735-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21        5316
Shamela0095735-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        5983
Shamela0095735-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1113
Shamela0095735-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        19572
Shamela0095735-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        1502
Shamela0095735-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3075
Shamela0095735-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6188
Shamela0095735-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        4278
Shamela0095735-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07        87222
Shamela0095735-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        59411
Shamela0095735-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1447
Shamela0095735-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1609
Shamela0095735-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1355
Shamela0095735-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2987
Shamela0095735-ara1_JK000895-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1060
Shamela0095735-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2164
Shamela0095735-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2536
Shamela0095735-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2368
Shamela0095735-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:12        4246
Shamela0095735-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        19329
Shamela0095735-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       575053
Shamela0095735-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        6611
Shamela0095735-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2612
Shamela0095735-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3109
Shamela0095735-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4677
Shamela0095735-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5446
Shamela0095735-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        1296
Shamela0095735-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2809
Shamela0095735-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1612
Shamela0095735-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        56276
Shamela0095735-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4647
Shamela0095735-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3308
Shamela0095735-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2010
Shamela0095735-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4422
Shamela0095735-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4955
Shamela0095735-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2956
Shamela0095735-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2356
Shamela0095735-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        30557
Shamela0095735-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1130
Shamela0095735-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        8870
Shamela0095735-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4102
Shamela0095735-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3049
Shamela0095735-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4354
Shamela0095735-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4900
Shamela0095735-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         813
Shamela0095735-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3969
Shamela0095735-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        19961
Shamela0095735-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        1897
Shamela0095735-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        7450
Shamela0095735-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3377
Shamela0095735-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        3142
Shamela0095735-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        2034
Shamela0095735-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2929
Shamela0095735-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        22731
Shamela0095735-ara1_JK001219-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29         952
Shamela0095735-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1148
Shamela0095735-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3411
Shamela0095735-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        22588
Shamela0095735-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        63408
Shamela0095735-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         816
Shamela0095735-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1333
Shamela0095735-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6865
Shamela0095735-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        4243
Shamela0095735-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        11947
Shamela0095735-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2902
Shamela0095735-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5171
Shamela0095735-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2396
Shamela0095735-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8998
Shamela0095735-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        17230
Shamela0095735-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        37683
Shamela0095735-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1261
Shamela0095735-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3829
Shamela0095735-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7273
Shamela0095735-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        35398
Shamela0095735-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        11285
Shamela0095735-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5442
Shamela0095735-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1116
Shamela0095735-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        31951
Shamela0095735-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        13940
Shamela0095735-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12         839
Shamela0095735-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2989
Shamela0095735-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        45582
Shamela0095735-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        22302
Shamela0095735-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5235
Shamela0095735-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2576
Shamela0095735-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12072
Shamela0095735-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1387
Shamela0095735-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        1111
Shamela0095735-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        12084
Shamela0095735-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3191
Shamela0095735-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        37263
Shamela0095735-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        16414
Shamela0095735-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         819
Shamela0095735-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1727
Shamela0095735-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1017
Shamela0095735-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        34844
Shamela0095735-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        30725
Shamela0095735-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        13399
Shamela0095735-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        35407
Shamela0095735-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1218
Shamela0095735-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7088
Shamela0095735-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        20098
Shamela0095735-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5455
Shamela0095735-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        11546
Shamela0095735-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3247
Shamela0095735-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        39818
Shamela0095735-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        25422
Shamela0095735-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1940
Shamela0095735-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2272
Shamela0095735-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5608
Shamela0095735-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3351
Shamela0095735-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1356
Shamela0095735-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        45967
Shamela0095735-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2331
Shamela0095735-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1177
Shamela0095735-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        25033
Shamela0095735-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3877
Shamela0095735-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1423
Shamela0095735-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5398
Shamela0095735-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        27268
Shamela0095735-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2079
Shamela0095735-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7753
Shamela0095735-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2209
Shamela0095735-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1013
Shamela0095735-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         991
Shamela0095735-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        15112
Shamela0095735-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        43491
Shamela0095735-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3376
Shamela0095735-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        83156
Shamela0095735-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4571
Shamela0095735-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       160003
Shamela0095735-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        11953
Shamela0095735-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        42742
Shamela0095735-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        13414
Shamela0095735-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1008
Shamela0095735-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        11849
Shamela0095735-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3900
Shamela0095735-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        49492
Shamela0095735-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        10192
Shamela0095735-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4294
Shamela0095735-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        26285
Shamela0095735-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        13171
Shamela0095735-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4695
Shamela0095735-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1442
Shamela0095735-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1689
Shamela0095735-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        1334
Shamela0095735-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1473
Shamela0095735-ara1_JK007582-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1003
Shamela0095735-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1409
Shamela0095735-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2138
Shamela0095735-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:10         949
Shamela0095735-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        4044
Shamela0095735-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29         910
Shamela0095735-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2679
Shamela0095735-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        68500
Shamela0095735-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        4956
Shamela0095735-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        6241
Shamela0095735-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3017
Shamela0095735-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        15039
Shamela0095735-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3231
Shamela0095735-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2551
Shamela0095735-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        51121
Shamela0095735-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2384
Shamela0095735-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        28578
Shamela0095735-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2004
Shamela0095735-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        22656
Shamela0095735-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4297
Shamela0095735-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        6009
Shamela0095735-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        22142
Shamela0095735-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        77746
Shamela0095735-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        37570
Shamela0095735-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        22120
Shamela0095735-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        6424
Shamela0095735-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2463
Shamela0095735-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2322
Shamela0095735-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1721
Shamela0095735-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7591
Shamela0095735-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5639
Shamela0095735-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        13793
Shamela0095735-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        5742
Shamela0095735-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        11367
Shamela0095735-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        62862
Shamela0095735-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2904
Shamela0095735-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1593
Shamela0095735-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1454
Shamela0095735-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1519
Shamela0095735-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10645
Shamela0095735-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        17757
Shamela0095735-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7121
Shamela0095735-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        43825
Shamela0095735-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2201
Shamela0095735-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        46140
Shamela0095735-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3936
Shamela0095735-ara1_JK010180-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1173
Shamela0095735-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3344
Shamela0095735-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07         994
Shamela0095735-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3985
Shamela0095735-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55         825
Shamela0095735-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2942
Shamela0095735-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        3374
Shamela0095735-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1974
Shamela0095735-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02         907
Shamela0095735-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1388
Shamela0095735-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         847
Shamela0095735-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        30190
Shamela0095735-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        13280
Shamela0095735-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1184
Shamela0095735-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3044
Shamela0095735-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2800
Shamela0095735-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2680
Shamela0095735-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         971
Shamela0095735-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3001
Shamela0095735-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1996
Shamela0095735-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10299
Shamela0095735-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1761
Shamela0095735-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1664
Shamela0095735-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1010
Shamela0095735-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1481
Shamela0095735-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         932
Shamela0095735-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1596
Shamela0095735-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2427
Shamela0095735-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07         943
Shamela0095735-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1145
Shamela0095735-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1075
Shamela0095735-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8570
Shamela0095735-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3563
Shamela0095735-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        5928
Shamela0095735-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        83475
Shamela0095735-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        5850
Shamela0095735-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1379
Shamela0095735-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        3382
Shamela0095735-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1697
Shamela0095735-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1221
Shamela0095735-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1950
Shamela0095735-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        4207
Shamela0095735-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1715
Shamela0095735-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2974
Shamela0095735-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        12212
Shamela0095735-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        4174
Shamela0095735-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1239
Shamela0095735-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        16502
Shamela0095735-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5234
Shamela0095735-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        11656
Shamela0095735-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3243
Shamela0095735-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:06       127637
Shamela0095735-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5378
Shamela0095735-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       126143
Shamela0095735-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14219
Shamela0095735-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       144723
Shamela0095735-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       108718
Shamela0095735-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        33343
Shamela0095735-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        38384
Shamela0095735-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4050
Shamela0095735-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8194
Shamela0095735-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8959
Shamela0095735-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2164
Shamela0095735-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38417
Shamela0095735-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3670
Shamela0095735-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1542
Shamela0095735-ara1_Shamela0000243-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2323
Shamela0095735-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1458
Shamela0095735-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7504
Shamela0095735-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        13849
Shamela0095735-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6867
Shamela0095735-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1176
Shamela0095735-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        20597
Shamela0095735-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4902
Shamela0095735-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1136
Shamela0095735-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10889
Shamela0095735-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        34677
Shamela0095735-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        38353
Shamela0095735-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        41255
Shamela0095735-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1698
Shamela0095735-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        30834
Shamela0095735-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         849
Shamela0095735-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        11002
Shamela0095735-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2709
Shamela0095735-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1231
Shamela0095735-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3629
Shamela0095735-ara1_Shamela0000667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        51161
Shamela0095735-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7290
Shamela0095735-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2671
Shamela0095735-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3163
Shamela0095735-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        8578
Shamela0095735-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         958
Shamela0095735-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        4151
Shamela0095735-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2191
Shamela0095735-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4522
Shamela0095735-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4951
Shamela0095735-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       148815
Shamela0095735-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1980
Shamela0095735-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       141775
Shamela0095735-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        20226
Shamela0095735-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        29062
Shamela0095735-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        9796
Shamela0095735-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9547
Shamela0095735-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        5106
Shamela0095735-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2682
Shamela0095735-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        4245
Shamela0095735-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1122
Shamela0095735-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2839
Shamela0095735-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        6634
Shamela0095735-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4253
Shamela0095735-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1556
Shamela0095735-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2314
Shamela0095735-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        19081
Shamela0095735-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1443
Shamela0095735-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        18345
Shamela0095735-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1493
Shamela0095735-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9799
Shamela0095735-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3929
Shamela0095735-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2214
Shamela0095735-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        25800
Shamela0095735-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        20220
Shamela0095735-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        1276
Shamela0095735-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        45736
Shamela0095735-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2740
Shamela0095735-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4217
Shamela0095735-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2262
Shamela0095735-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       341750
Shamela0095735-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5864
Shamela0095735-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1619
Shamela0095735-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        22659
Shamela0095735-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        19520
Shamela0095735-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6238
Shamela0095735-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        20027
Shamela0095735-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        68024
Shamela0095735-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3668
Shamela0095735-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2894
Shamela0095735-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2847
Shamela0095735-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        45012
Shamela0095735-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4477
Shamela0095735-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5562
Shamela0095735-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        20688
Shamela0095735-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6918
Shamela0095735-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1505
Shamela0095735-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1054
Shamela0095735-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4438
Shamela0095735-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        74766
Shamela0095735-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1436
Shamela0095735-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       119655
Shamela0095735-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        22084
Shamela0095735-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2887
Shamela0095735-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        48411
Shamela0095735-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       128852
Shamela0095735-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       178922
Shamela0095735-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4247
Shamela0095735-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        96149
Shamela0095735-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       189042
Shamela0095735-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4973
Shamela0095735-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        4681
Shamela0095735-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1064
Shamela0095735-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8497
Shamela0095735-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       163999
Shamela0095735-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        57680
Shamela0095735-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1039
Shamela0095735-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        20082
Shamela0095735-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5093
Shamela0095735-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8633
Shamela0095735-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3228
Shamela0095735-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10123
Shamela0095735-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        84725
Shamela0095735-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        10569
Shamela0095735-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        88721
Shamela0095735-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       414704
Shamela0095735-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2075
Shamela0095735-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1742
Shamela0095735-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4383
Shamela0095735-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4978
Shamela0095735-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11161
Shamela0095735-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2114
Shamela0095735-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1737
Shamela0095735-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8020
Shamela0095735-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        84690
Shamela0095735-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3506
Shamela0095735-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       278776
Shamela0095735-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       375853
Shamela0095735-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       225736
Shamela0095735-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        22225
Shamela0095735-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         842
Shamela0095735-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1716
Shamela0095735-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1812
Shamela0095735-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1245
Shamela0095735-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1117
Shamela0095735-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2481
Shamela0095735-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1658
Shamela0095735-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2432
Shamela0095735-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1248
Shamela0095735-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3469
Shamela0095735-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2737
Shamela0095735-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1087
Shamela0095735-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        28607
Shamela0095735-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1825
Shamela0095735-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1178
Shamela0095735-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4334
Shamela0095735-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         928
Shamela0095735-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6274
Shamela0095735-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8524
Shamela0095735-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        13836
Shamela0095735-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1551
Shamela0095735-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10834
Shamela0095735-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       148874
Shamela0095735-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        31406
Shamela0095735-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7942
Shamela0095735-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33         978
Shamela0095735-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8641
Shamela0095735-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5020
Shamela0095735-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4651
Shamela0095735-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2415
Shamela0095735-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        4381
Shamela0095735-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3100
Shamela0095735-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        19450
Shamela0095735-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10828
Shamela0095735-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1461
Shamela0095735-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2062
Shamela0095735-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1028
Shamela0095735-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        12707
Shamela0095735-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24         910
Shamela0095735-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        16919
Shamela0095735-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4745
Shamela0095735-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3723
Shamela0095735-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1430
Shamela0095735-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3705
Shamela0095735-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2459
Shamela0095735-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1907
Shamela0095735-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2606
Shamela0095735-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5169
Shamela0095735-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1780
Shamela0095735-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6158
Shamela0095735-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7738
Shamela0095735-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1419
Shamela0095735-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1363
Shamela0095735-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1017
Shamela0095735-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4146
Shamela0095735-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1158
Shamela0095735-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6158
Shamela0095735-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8839
Shamela0095735-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        46131
Shamela0095735-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2813
Shamela0095735-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8583
Shamela0095735-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3478
Shamela0095735-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9991
Shamela0095735-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1128
Shamela0095735-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6386
Shamela0095735-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        39610
Shamela0095735-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1214
Shamela0095735-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        66688
Shamela0095735-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6216
Shamela0095735-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4216
Shamela0095735-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2003
Shamela0095735-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17339
Shamela0095735-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        11940
Shamela0095735-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4126
Shamela0095735-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1514
Shamela0095735-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         876
Shamela0095735-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1926
Shamela0095735-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3425
Shamela0095735-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        1944
Shamela0095735-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2494
Shamela0095735-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        15535
Shamela0095735-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2283
Shamela0095735-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        24008
Shamela0095735-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3053
Shamela0095735-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13344
Shamela0095735-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19817
Shamela0095735-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4662
Shamela0095735-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1607
Shamela0095735-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3223
Shamela0095735-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        4049
Shamela0095735-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        75366
Shamela0095735-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1697
Shamela0095735-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2610
Shamela0095735-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11226
Shamela0095735-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1332
Shamela0095735-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1472
Shamela0095735-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1483
Shamela0095735-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        37051
Shamela0095735-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10513
Shamela0095735-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1789
Shamela0095735-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3994
Shamela0095735-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2448
Shamela0095735-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12249
Shamela0095735-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1086
Shamela0095735-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8784
Shamela0095735-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1552
Shamela0095735-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2564
Shamela0095735-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3026
Shamela0095735-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2184
Shamela0095735-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16774
Shamela0095735-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1101
Shamela0095735-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        41574
Shamela0095735-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11219
Shamela0095735-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16680
Shamela0095735-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3765
Shamela0095735-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1937
Shamela0095735-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2355
Shamela0095735-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        10105
Shamela0095735-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1217
Shamela0095735-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       133400
Shamela0095735-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1711
Shamela0095735-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       128801
Shamela0095735-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        13013
Shamela0095735-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       264774
Shamela0095735-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1494
Shamela0095735-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1665
Shamela0095735-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20953
Shamela0095735-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        35502
Shamela0095735-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4261
Shamela0095735-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7708
Shamela0095735-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        18383
Shamela0095735-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1052
Shamela0095735-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        9577
Shamela0095735-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45         828
Shamela0095735-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6677
Shamela0095735-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4105
Shamela0095735-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        2813
Shamela0095735-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        2536
Shamela0095735-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3504
Shamela0095735-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        5651
Shamela0095735-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        2540
Shamela0095735-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1043
Shamela0095735-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1607
Shamela0095735-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3431
Shamela0095735-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1465
Shamela0095735-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1800
Shamela0095735-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        4159
Shamela0095735-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1206
Shamela0095735-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        42617
Shamela0095735-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        5905
Shamela0095735-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3510
Shamela0095735-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1032
Shamela0095735-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1820
Shamela0095735-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1036
Shamela0095735-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        66845
Shamela0095735-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       215890
Shamela0095735-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       128463
Shamela0095735-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9306
Shamela0095735-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10919
Shamela0095735-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        48378
Shamela0095735-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1543
Shamela0095735-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        53379
Shamela0095735-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        28515
Shamela0095735-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       488077
Shamela0095735-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7860
Shamela0095735-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        5932
Shamela0095735-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4171
Shamela0095735-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        51043
Shamela0095735-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2698
Shamela0095735-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        18961
Shamela0095735-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10062
Shamela0095735-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        20933
Shamela0095735-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2801
Shamela0095735-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1267
Shamela0095735-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1884
Shamela0095735-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1261
Shamela0095735-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1882
Shamela0095735-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         969
Shamela0095735-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2417
Shamela0095735-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6867
Shamela0095735-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3672
Shamela0095735-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8631
Shamela0095735-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       168877
Shamela0095735-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         825
Shamela0095735-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1960
Shamela0095735-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        26757
Shamela0095735-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3550
Shamela0095735-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6299
Shamela0095735-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        13638
Shamela0095735-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        27818
Shamela0095735-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1790
Shamela0095735-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7204
Shamela0095735-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2745
Shamela0095735-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        22051
Shamela0095735-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7900
Shamela0095735-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        25209
Shamela0095735-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1075
Shamela0095735-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5447
Shamela0095735-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2340
Shamela0095735-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        44741
Shamela0095735-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        70382
Shamela0095735-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        17172
Shamela0095735-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4805
Shamela0095735-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1046
Shamela0095735-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        18497
Shamela0095735-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1395
Shamela0095735-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2768
Shamela0095735-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1114
Shamela0095735-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1760
Shamela0095735-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6890
Shamela0095735-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7530
Shamela0095735-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3924
Shamela0095735-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4069
Shamela0095735-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2727
Shamela0095735-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14388
Shamela0095735-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1503
Shamela0095735-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4270
Shamela0095735-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        4205
Shamela0095735-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        10347
Shamela0095735-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        97348
Shamela0095735-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3510
Shamela0095735-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1439
Shamela0095735-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3704
Shamela0095735-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       105785
Shamela0095735-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        9133
Shamela0095735-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3375
Shamela0095735-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1322
Shamela0095735-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        12077
Shamela0095735-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5082
Shamela0095735-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5251
Shamela0095735-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1357
Shamela0095735-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10996
Shamela0095735-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        53786
Shamela0095735-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7224
Shamela0095735-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7143
Shamela0095735-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1207
Shamela0095735-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        13892
Shamela0095735-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4995
Shamela0095735-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        11511
Shamela0095735-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        55740
Shamela0095735-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12643
Shamela0095735-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        11694
Shamela0095735-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6572
Shamela0095735-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2230
Shamela0095735-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3251
Shamela0095735-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2679
Shamela0095735-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11343
Shamela0095735-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1177
Shamela0095735-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1499
Shamela0095735-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        69957
Shamela0095735-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        36720
Shamela0095735-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2057
Shamela0095735-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1294
Shamela0095735-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7126
Shamela0095735-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         929
Shamela0095735-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6466
Shamela0095735-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        25823
Shamela0095735-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3427
Shamela0095735-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2785
Shamela0095735-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6435
Shamela0095735-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1307
Shamela0095735-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1434
Shamela0095735-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        15090
Shamela0095735-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1165
Shamela0095735-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        8308
Shamela0095735-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         973
Shamela0095735-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1430
Shamela0095735-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        11419
Shamela0095735-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1158
Shamela0095735-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1168
Shamela0095735-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        6776
Shamela0095735-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        47968
Shamela0095735-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4386
Shamela0095735-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        31255
Shamela0095735-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5124
Shamela0095735-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1615
Shamela0095735-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        13049
Shamela0095735-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       436689
Shamela0095735-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2694
Shamela0095735-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8025
Shamela0095735-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24       2265813
Shamela0095735-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7996
Shamela0095735-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        35537
Shamela0095735-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4844
Shamela0095735-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        42587
Shamela0095735-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        47350
Shamela0095735-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1327
Shamela0095735-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6411
Shamela0095735-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        2738
Shamela0095735-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2876
Shamela0095735-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        56518
Shamela0095735-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1480
Shamela0095735-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7282
Shamela0095735-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1314
Shamela0095735-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1696
Shamela0095735-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         882
Shamela0095735-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7640
Shamela0095735-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1659
Shamela0095735-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        38665
Shamela0095735-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2061
Shamela0095735-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        8015
Shamela0095735-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1360
Shamela0095735-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:07        8107
Shamela0095735-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6374
Shamela0095735-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8311
Shamela0095735-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        30612
Shamela0095735-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        29798
Shamela0095735-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4853
Shamela0095735-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       248016
Shamela0095735-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        33869
Shamela0095735-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        20695
Shamela0095735-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2388
Shamela0095735-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6192
Shamela0095735-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4980
Shamela0095735-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3222
Shamela0095735-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2574
Shamela0095735-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1122
Shamela0095735-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        88218
Shamela0095735-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        61254
Shamela0095735-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        27060
Shamela0095735-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13658
Shamela0095735-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        17916
Shamela0095735-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13366
Shamela0095735-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        19995
Shamela0095735-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        68176
Shamela0095735-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1016
Shamela0095735-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        20160
Shamela0095735-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        5631
Shamela0095735-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         995
Shamela0095735-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24760
Shamela0095735-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4463
Shamela0095735-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3022
Shamela0095735-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1326
Shamela0095735-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4030
Shamela0095735-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1946
Shamela0095735-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1528
Shamela0095735-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1462
Shamela0095735-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2000
Shamela0095735-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1150
Shamela0095735-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2591
Shamela0095735-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1692
Shamela0095735-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7536
Shamela0095735-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10945
Shamela0095735-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5837
Shamela0095735-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2902
Shamela0095735-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        8083
Shamela0095735-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1114
Shamela0095735-ara1_Shamela0011329-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2898
Shamela0095735-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5368
Shamela0095735-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7212
Shamela0095735-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1934
Shamela0095735-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3565
Shamela0095735-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       121779
Shamela0095735-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         972
Shamela0095735-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        16668
Shamela0095735-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        22042
Shamela0095735-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2335
Shamela0095735-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        7992
Shamela0095735-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        22666
Shamela0095735-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        11543
Shamela0095735-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3570
Shamela0095735-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1761
Shamela0095735-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2158
Shamela0095735-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        26725
Shamela0095735-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3949
Shamela0095735-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1337
Shamela0095735-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4437
Shamela0095735-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6119
Shamela0095735-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        3288
Shamela0095735-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        13156
Shamela0095735-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2908
Shamela0095735-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11892
Shamela0095735-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        15293
Shamela0095735-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1004
Shamela0095735-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1017
Shamela0095735-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4340
Shamela0095735-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        12381
Shamela0095735-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         943
Shamela0095735-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        19102
Shamela0095735-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9065
Shamela0095735-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       187491
Shamela0095735-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4034
Shamela0095735-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        9488
Shamela0095735-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3995
Shamela0095735-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        17996
Shamela0095735-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22448
Shamela0095735-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12621
Shamela0095735-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2386
Shamela0095735-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        16757
Shamela0095735-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       167346
Shamela0095735-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1551
Shamela0095735-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        13564
Shamela0095735-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2247
Shamela0095735-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        19299
Shamela0095735-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2082
Shamela0095735-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3530
Shamela0095735-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9146
Shamela0095735-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        10036
Shamela0095735-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        27624
Shamela0095735-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2742
Shamela0095735-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1137
Shamela0095735-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       109678
Shamela0095735-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4767
Shamela0095735-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3093
Shamela0095735-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        7752
Shamela0095735-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        13683
Shamela0095735-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3502
Shamela0095735-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        36151
Shamela0095735-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        53046
Shamela0095735-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        22289
Shamela0095735-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10922
Shamela0095735-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        9374
Shamela0095735-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2178
Shamela0095735-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        42535
Shamela0095735-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4774
Shamela0095735-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1386
Shamela0095735-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        18151
Shamela0095735-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        18940
Shamela0095735-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2667
Shamela0095735-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:18        8760
Shamela0095735-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6038
Shamela0095735-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8424
Shamela0095735-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3664
Shamela0095735-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5544
Shamela0095735-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1118
Shamela0095735-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4610
Shamela0095735-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        21979
Shamela0095735-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2491
Shamela0095735-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2006
Shamela0095735-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        22970
Shamela0095735-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5187
Shamela0095735-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1507
Shamela0095735-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        21691
Shamela0095735-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4439
Shamela0095735-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        23535
Shamela0095735-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         994
Shamela0095735-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2996
Shamela0095735-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1174
Shamela0095735-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1465
Shamela0095735-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        42633
Shamela0095735-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        19425
Shamela0095735-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         959
Shamela0095735-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1721
Shamela0095735-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        98200
Shamela0095735-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9077
Shamela0095735-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1966
Shamela0095735-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17976
Shamela0095735-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        21453
Shamela0095735-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3291
Shamela0095735-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        49623
Shamela0095735-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5218
Shamela0095735-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         988
Shamela0095735-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        39111
Shamela0095735-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4997
Shamela0095735-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9728
Shamela0095735-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        34944
Shamela0095735-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5939
Shamela0095735-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        20734
Shamela0095735-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1268
Shamela0095735-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        18898
Shamela0095735-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        24850
Shamela0095735-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        12378
Shamela0095735-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        4971
Shamela0095735-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        12339
Shamela0095735-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1439
Shamela0095735-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        15186
Shamela0095735-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6483
Shamela0095735-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1967
Shamela0095735-ara1_Shamela0013076-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:57        4225
Shamela0095735-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8590
Shamela0095735-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16991
Shamela0095735-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2091
Shamela0095735-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1420
Shamela0095735-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1200
Shamela0095735-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1699
Shamela0095735-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        3557
Shamela0095735-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2477
Shamela0095735-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        16815
Shamela0095735-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1480
Shamela0095735-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        7045
Shamela0095735-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3865
Shamela0095735-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        17948
Shamela0095735-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4011
Shamela0095735-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6526
Shamela0095735-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6548
Shamela0095735-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1108
Shamela0095735-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2806
Shamela0095735-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1249
Shamela0095735-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1617
Shamela0095735-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1158
Shamela0095735-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13043
Shamela0095735-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        16341
Shamela0095735-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2868
Shamela0095735-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5020
Shamela0095735-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        32542
Shamela0095735-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4504
Shamela0095735-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9066
Shamela0095735-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        44000
Shamela0095735-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         830
Shamela0095735-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4672
Shamela0095735-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3754
Shamela0095735-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1416
Shamela0095735-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       177200
Shamela0095735-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       102313
Shamela0095735-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         921
Shamela0095735-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        5349
Shamela0095735-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        59987
Shamela0095735-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2607
Shamela0095735-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2188
Shamela0095735-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        18953
Shamela0095735-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        14770
Shamela0095735-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1069
Shamela0095735-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4092
Shamela0095735-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        39509
Shamela0095735-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3431
Shamela0095735-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5098
Shamela0095735-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2436
Shamela0095735-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9735
Shamela0095735-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5453
Shamela0095735-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2446
Shamela0095735-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         927
Shamela0095735-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        19219
Shamela0095735-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        59551
Shamela0095735-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4890
Shamela0095735-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3266
Shamela0095735-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2876
Shamela0095735-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       150760
Shamela0095735-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6123
Shamela0095735-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15727
Shamela0095735-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2265
Shamela0095735-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8995
Shamela0095735-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3416
Shamela0095735-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        21274
Shamela0095735-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       185305
Shamela0095735-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        61243
Shamela0095735-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5518
Shamela0095735-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3288
Shamela0095735-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        12263
Shamela0095735-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1425
Shamela0095735-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         986
Shamela0095735-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1508
Shamela0095735-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1158
Shamela0095735-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5771
Shamela0095735-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1299
Shamela0095735-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2311
Shamela0095735-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        22702
Shamela0095735-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5748
Shamela0095735-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       170963
Shamela0095735-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7233
Shamela0095735-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        46293
Shamela0095735-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5724
Shamela0095735-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1720
Shamela0095735-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4018
Shamela0095735-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1205
Shamela0095735-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        13493
Shamela0095735-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7310
Shamela0095735-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7511
Shamela0095735-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        95602
Shamela0095735-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        78624
Shamela0095735-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        25198
Shamela0095735-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2047
Shamela0095735-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       157810
Shamela0095735-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        95429
Shamela0095735-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3057
Shamela0095735-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4284
Shamela0095735-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2325
Shamela0095735-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        9502
Shamela0095735-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        28439
Shamela0095735-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6774
Shamela0095735-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3235
Shamela0095735-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3375
Shamela0095735-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        42062
Shamela0095735-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        8752
Shamela0095735-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12244
Shamela0095735-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        63546
Shamela0095735-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4144
Shamela0095735-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        64323
Shamela0095735-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1802
Shamela0095735-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8381
Shamela0095735-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3094
Shamela0095735-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        12166
Shamela0095735-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        25564
Shamela0095735-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3042
Shamela0095735-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1112
Shamela0095735-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3676
Shamela0095735-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12046
Shamela0095735-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       352214
Shamela0095735-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15917
Shamela0095735-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         962
Shamela0095735-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        38395
Shamela0095735-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1190
Shamela0095735-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       129254
Shamela0095735-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5299
Shamela0095735-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4291
Shamela0095735-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1421
Shamela0095735-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15098
Shamela0095735-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7448
Shamela0095735-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16392
Shamela0095735-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3458
Shamela0095735-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        23282
Shamela0095735-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4959
Shamela0095735-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2620
Shamela0095735-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        26080
Shamela0095735-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2300
Shamela0095735-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6435
Shamela0095735-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07       111355
Shamela0095735-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        19961
Shamela0095735-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        26884
Shamela0095735-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        52209
Shamela0095735-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        49531
Shamela0095735-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1900
Shamela0095735-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        12332
Shamela0095735-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        40101
Shamela0095735-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        47186
Shamela0095735-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        31808
Shamela0095735-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1971
Shamela0095735-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       117657
Shamela0095735-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        37264
Shamela0095735-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       154186
Shamela0095735-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        26694
Shamela0095735-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        82112
Shamela0095735-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        36553
Shamela0095735-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        37014
Shamela0095735-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        30139
Shamela0095735-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7265
Shamela0095735-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1236
Shamela0095735-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        61743
Shamela0095735-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        8056
Shamela0095735-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        43186
Shamela0095735-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2326
Shamela0095735-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1725
Shamela0095735-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        53554
Shamela0095735-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2513
Shamela0095735-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        1817
Shamela0095735-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1829
Shamela0095735-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        18898
Shamela0095735-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        15803
Shamela0095735-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4962
Shamela0095735-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        15160
Shamela0095735-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2890
Shamela0095735-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       131221
Shamela0095735-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       410511
Shamela0095735-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       308577
Shamela0095735-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5470
Shamela0095735-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4331
Shamela0095735-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1641
Shamela0095735-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       139031
Shamela0095735-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1405
Shamela0095735-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        31359
Shamela0095735-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4058
Shamela0095735-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2064
Shamela0095735-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1380
Shamela0095735-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2282
Shamela0095735-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6355
Shamela0095735-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5293
Shamela0095735-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2786
Shamela0095735-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        15615
Shamela0095735-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11424
Shamela0095735-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         956
Shamela0095735-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3530
Shamela0095735-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2609
Shamela0095735-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2708
Shamela0095735-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1156
Shamela0095735-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1056
Shamela0095735-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         833
Shamela0095735-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2452
Shamela0095735-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1285
Shamela0095735-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3356
Shamela0095735-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7291
Shamela0095735-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9986
Shamela0095735-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1597
Shamela0095735-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3159
Shamela0095735-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4283
Shamela0095735-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         819
Shamela0095735-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        32106
Shamela0095735-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6447
Shamela0095735-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1340
Shamela0095735-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1477
Shamela0095735-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         998
Shamela0095735-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1049
Shamela0095735-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24         908
Shamela0095735-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        9609
Shamela0095735-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        26480
Shamela0095735-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2683
Shamela0095735-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2177
Shamela0095735-ara1_Shamela0026586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2581
Shamela0095735-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4810
Shamela0095735-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2101
Shamela0095735-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7764
Shamela0095735-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12579
Shamela0095735-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11491
Shamela0095735-ara1_Shamela0026707-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3106
Shamela0095735-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1359
Shamela0095735-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2668
Shamela0095735-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2532
Shamela0095735-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7929
Shamela0095735-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1548
Shamela0095735-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1675
Shamela0095735-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5172
Shamela0095735-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1237
Shamela0095735-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1144
Shamela0095735-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1952
Shamela0095735-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1518
Shamela0095735-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4652
Shamela0095735-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1794
Shamela0095735-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2475
Shamela0095735-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        69959
Shamela0095735-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2213
Shamela0095735-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        66989
Shamela0095735-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4796
Shamela0095735-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        15793
Shamela0095735-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3246
Shamela0095735-ara1_Shamela0026961-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1960
Shamela0095735-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8642
Shamela0095735-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3020
Shamela0095735-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2341
Shamela0095735-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2304
Shamela0095735-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9170
Shamela0095735-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        11620
Shamela0095735-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8867
Shamela0095735-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        18372
Shamela0095735-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1073
Shamela0095735-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         951
Shamela0095735-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3580
Shamela0095735-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1934
Shamela0095735-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1176
Shamela0095735-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        84609
Shamela0095735-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3396
Shamela0095735-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1411
Shamela0095735-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1378
Shamela0095735-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1104
Shamela0095735-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1902
Shamela0095735-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2669
Shamela0095735-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1076
Shamela0095735-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         959
Shamela0095735-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         805
Shamela0095735-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        35843
Shamela0095735-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1289
Shamela0095735-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3502
Shamela0095735-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1968
Shamela0095735-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         980
Shamela0095735-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2328
Shamela0095735-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2504
Shamela0095735-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2403
Shamela0095735-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2339
Shamela0095735-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1345
Shamela0095735-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3579
Shamela0095735-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3163
Shamela0095735-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1737
Shamela0095735-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1669
Shamela0095735-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1055
Shamela0095735-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3939
Shamela0095735-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2114
Shamela0095735-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1370
Shamela0095735-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1611
Shamela0095735-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1318
Shamela0095735-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1548
Shamela0095735-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6687
Shamela0095735-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1660
Shamela0095735-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1464
Shamela0095735-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1980
Shamela0095735-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2352
Shamela0095735-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3065
Shamela0095735-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3433
Shamela0095735-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        12836
Shamela0095735-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1673
Shamela0095735-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5985
Shamela0095735-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3823
Shamela0095735-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5325
Shamela0095735-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3866
Shamela0095735-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1089
Shamela0095735-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3663
Shamela0095735-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         880
Shamela0095735-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1096
Shamela0095735-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1143
Shamela0095735-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1059
Shamela0095735-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1694
Shamela0095735-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3348
Shamela0095735-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3283
Shamela0095735-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1063
Shamela0095735-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1559
Shamela0095735-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         927
Shamela0095735-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1726
Shamela0095735-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1020
Shamela0095735-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4083
Shamela0095735-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4505
Shamela0095735-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3602
Shamela0095735-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1960
Shamela0095735-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33         851
Shamela0095735-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4548
Shamela0095735-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        8677
Shamela0095735-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8833
Shamela0095735-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9519
Shamela0095735-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6184
Shamela0095735-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2481
Shamela0095735-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        46343
Shamela0095735-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1511
Shamela0095735-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1792
Shamela0095735-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4527
Shamela0095735-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4690
Shamela0095735-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1689
Shamela0095735-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12420
Shamela0095735-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5008
Shamela0095735-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       214869
Shamela0095735-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        7073
Shamela0095735-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        43479
Shamela0095735-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8813
Shamela0095735-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9989
Shamela0095735-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1533
Shamela0095735-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07         972
Shamela0095735-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1098
Shamela0095735-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4088
Shamela0095735-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        76789
Shamela0095735-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6604
Shamela0095735-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       101330
Shamela0095735-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5982
Shamela0095735-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         947
Shamela0095735-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3391
Shamela0095735-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3334
Shamela0095735-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1451
Shamela0095735-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        62133
Shamela0095735-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1935
Shamela0095735-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6960
Shamela0095735-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6023
Shamela0095735-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12858
Shamela0095735-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1148
Shamela0095735-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        44678
Shamela0095735-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5061
Shamela0095735-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4463
Shamela0095735-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5542
Shamela0095735-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5604
Shamela0095735-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6369
Shamela0095735-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1122
Shamela0095735-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        62660
Shamela0095735-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         968
Shamela0095735-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2777
Shamela0095735-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1460
Shamela0095735-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1043
Shamela0095735-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6698
Shamela0095735-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31104
Shamela0095735-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        26529
Shamela0095735-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        45361
Shamela0095735-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         926
Shamela0095735-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1754
Shamela0095735-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11814
Shamela0095735-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        28956
Shamela0095735-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1825
Shamela0095735-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1470
Shamela0095735-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        3217
Shamela0095735-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2371
Shamela0095735-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2106
Shamela0095735-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5111
Shamela0095735-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        3263
Shamela0095735-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2296
Shamela0095735-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1183
Shamela0095735-ara1_Shia000211-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        3488
Shamela0095735-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1077
Shamela0095735-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2505
Shamela0095735-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2208
Shamela0095735-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1695
Shamela0095735-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1889
Shamela0095735-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1313
Shamela0095735-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1146
Shamela0095735-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2436
Shamela0095735-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2173
Shamela0095735-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        46110
Shamela0095735-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1744
Shamela0095735-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        23314
Shamela0095735-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        26665
Shamela0095735-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        2429
Shamela0095735-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5233
Shamela0095735-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4468
Shamela0095735-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        3048
Shamela0095735-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        12333
Shamela0095735-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1442
Shamela0095735-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4975
Shamela0095735-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        6233
Shamela0095735-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        9579
Shamela0095735-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        5274
Shamela0095735-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1273
Shamela0095735-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1353
Shamela0095735-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        3331
Shamela0095735-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        3029
Shamela0095735-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4945
Shamela0095735-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4704
Shamela0095735-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        3881
Shamela0095735-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        10668
Shamela0095735-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        17064
Shamela0095735-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26        1152
Shamela0095735-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        14018
Shamela0095735-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18506
Shamela0095735-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3515
Shamela0095735-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2076
Shamela0095735-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3648
Shamela0095735-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3867
Shamela0095735-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4325
Shamela0095735-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        5601
Shamela0095735-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6945
Shamela0095735-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        4406
Shamela0095735-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1237
Shamela0095735-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4970
Shamela0095735-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1395
Shamela0095735-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        6296
Shamela0095735-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2585
Shamela0095735-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4752
Shamela0095735-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1062
Shamela0095735-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3658
Shamela0095735-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3786
Shamela0095735-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        11878
Shamela0095735-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1446
Shamela0095735-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3967
Shamela0095735-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        7076
Shamela0095735-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2097
Shamela0095735-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        3583
Shamela0095735-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        5082
Shamela0095735-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        8542
Shamela0095735-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2373
Shamela0095735-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        4677
Shamela0095735-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3216
Shamela0095735-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5519
Shamela0095735-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        10938
Shamela0095735-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        10995
Shamela0095735-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1903
Shamela0095735-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1345
Shamela0095735-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1448
Shamela0095735-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2755
Shamela0095735-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         878
Shamela0095735-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       200700
Shamela0095735-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1377
Shamela0095735-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        15188
Shamela0095735-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2315
Shamela0095735-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1742
Shamela0095735-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1347
Shamela0095735-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10509
Shamela0095735-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3278
Shamela0095735-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3440
Shamela0095735-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5426
Shamela0095735-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        77630
Shamela0095735-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        33879
Shamela0095735-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        85153
Shamela0095735-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28206
Shamela0095735-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       207685
Shamela0095735-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24089
Shamela0095735-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1402
Shamela0095735-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        6028
Shamela0095735-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        10725
Shamela0095735-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2394
Shamela0095735-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        5670
Shamela0095735-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1263
Shamela0095735-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1090
Shamela0095735-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13593
Shamela0095735-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        4540
Shamela0095735-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1985
Shamela0095735-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        22138
Shamela0095735-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2638
Shamela0095735-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1557
Shamela0095735-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        2549
Shamela0095735-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3379
Shamela0095735-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        3773
Shamela0095735-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        22295
Shamela0095735-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1995
Shamela0095735-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1478
Shamela0095735-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        71618
Shamela0095735-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1108
Shamela0095735-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3932
Shamela0095735-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        6997
Shamela0095735-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3574
Shamela0095735-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1762
Shamela0095735-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2854
Shamela0095735-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        69041
Shamela0095735-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3527
Shamela0095735-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        59247
Shamela0095735-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        63789
Shamela0095735-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1102
Shamela0095735-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3851
Shamela0095735-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1941
Shamela0095735-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4787
Shamela0095735-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3899
Shamela0095735-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3130
Shamela0095735-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2939
Shamela0095735-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        5902
Shamela0095735-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        21798
Shamela0095735-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5425
Shamela0095735-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1408
Shamela0095735-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        6435
Shamela0095735-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3537
Shamela0095735-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1436
Shamela0095735-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2124
Shamela0095735-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2253
Shamela0095735-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1554
Shamela0095735-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1470
Shamela0095735-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1280
Shamela0095735-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1754
Shamela0095735-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        8627
Shamela0095735-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        27705
Shamela0095735-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        85279
Shamela0095735-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5107
Shamela0095735-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        41671
Shamela0095735-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8749
Shamela0095735-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51       1063115
Shamela0095735-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2390
Shamela0095735-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        58463
Shamela0095735-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1444
Shamela0095735-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6749
Shamela0095735-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        45842
Shamela0095735-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        46123
Shamela0095735-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       428648
Shamela0095735-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        51419
Shamela0095735-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4049
Shamela0095735-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1824
Shamela0095735-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3867
Shamela0095735-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3600
Shamela0095735-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        20976
Shamela0095735-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20893
Shamela0095735-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        42982
Shamela0095735-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        18002
Shamela0095735-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        18113
Shamela0095735-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11492
Shamela0095735-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3259
Shamela0095735-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        72398
Shamela0095735-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3814
Shamela0095735-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        2125
Shamela0095735-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3952
Shamela0095735-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2056
Shamela0095735-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4409
Shamela0095735-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2232
Shamela0095735-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       216532
Shamela0095735-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        3427
Shamela0095735-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6050
Shamela0095735-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1291
Shamela0095735-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2239
Shamela0095735-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        12133
Shamela0095735-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07       122534
Shamela0095735-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1954
Shamela0095735-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         960
Shamela0095735-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3379
Shamela0095735-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2741
Shamela0095735-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3522
Shamela0095735-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1549
Shamela0095735-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:36        1020
Shamela0095735-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4310
Shamela0095735-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1385
Shamela0095735-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14308
Shamela0095735-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1293
Shamela0095735-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3523
Shamela0095735-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1729
Shamela0095735-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1807
Shamela0095735-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        6686
Shamela0095735-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        28101
Shamela0095735-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        6953
Shamela0095735-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       157194
Shamela0095735-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:07        13281
Shamela0095735-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3307
Shamela0095735-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3623
Shamela0095735-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        1291
Shamela0095735-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10704
Shamela0095735-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         891
Shamela0095735-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        4198
Shamela0095735-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2056
Shamela0095735-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5298
Shamela0095735-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1196
Shamela0095735-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6715
Shamela0095735-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        2354
Shamela0095735-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4537
Shamela0095735-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3609
Shamela0095735-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5453
Shamela0095735-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1061
Shamela0095735-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        25304
Shamela0095735-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2617
Shamela0095735-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5144
Shamela0095735-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4198
Shamela0095735-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       147429
Shamela0095735-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7601
Shamela0095735-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2299
Shamela0095735-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        12632
Shamela0095735-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1905
Shamela0095735-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1505
Shamela0095735-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3023
Shamela0095735-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1241
Shamela0095735-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2459
Shamela0095735-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1031
Shamela0095735-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1239
Shamela0095735-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2599
Shamela0095735-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2457
Shamela0095735-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3968
Shamela0095735-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3325
Shamela0095735-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4190
Shamela0095735-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1771
Shamela0095735-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2236
Shamela0095735-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33         918
Shamela0095735-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2359
Shamela0095735-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        12602
Shamela0095735-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1455
Shamela0095735-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1941
Shamela0095735-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1974
Shamela0095735-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         969
Shamela0095735-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        17213
Shamela0095735-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        7902
Shamela0095735-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1549
Shamela0095735-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1447
Shamela0095735-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5629
Shamela0095735-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        47915
Shamela0095735-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11850
Shamela0095735-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15367
Shamela0095735-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4416
Shamela0095735-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        20280
Shamela0095735-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1655
Shamela0095735-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3551
Shamela0095735-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4252
Shamela0095735-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2106
Shamela0095735-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3716
Shamela0095735-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2183
Shamela0095735-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1456
Shamela0095735-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2233
Shamela0095735-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2007