Index of /passim01022020/Shamela0038160-ara1/


../
Shamela0038160-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3374
Shamela0038160-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1276
Shamela0038160-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2379
Shamela0038160-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1224
Shamela0038160-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         985
Shamela0038160-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        6756
Shamela0038160-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        7938
Shamela0038160-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3542
Shamela0038160-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3248
Shamela0038160-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        3021
Shamela0038160-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2134
Shamela0038160-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1180
Shamela0038160-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1417
Shamela0038160-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        4386
Shamela0038160-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3782
Shamela0038160-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        5025
Shamela0038160-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        5948
Shamela0038160-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3491
Shamela0038160-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2999
Shamela0038160-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        5559
Shamela0038160-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        3868
Shamela0038160-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1963
Shamela0038160-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        28917
Shamela0038160-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3849
Shamela0038160-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3853
Shamela0038160-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2182
Shamela0038160-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1956
Shamela0038160-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         852
Shamela0038160-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2043
Shamela0038160-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2982
Shamela0038160-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1171
Shamela0038160-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1598
Shamela0038160-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3727
Shamela0038160-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6679
Shamela0038160-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2988
Shamela0038160-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2634
Shamela0038160-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5338
Shamela0038160-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2361
Shamela0038160-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6692
Shamela0038160-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3550
Shamela0038160-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        10900
Shamela0038160-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1090
Shamela0038160-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        12466
Shamela0038160-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1596
Shamela0038160-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3751
Shamela0038160-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2732
Shamela0038160-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1372
Shamela0038160-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        10821
Shamela0038160-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2844
Shamela0038160-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8397
Shamela0038160-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3840
Shamela0038160-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        5607
Shamela0038160-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6445
Shamela0038160-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3769
Shamela0038160-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6702
Shamela0038160-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3996
Shamela0038160-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1922
Shamela0038160-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        10772
Shamela0038160-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1987
Shamela0038160-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1799
Shamela0038160-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        10738
Shamela0038160-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        9691
Shamela0038160-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1216
Shamela0038160-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1893
Shamela0038160-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3533
Shamela0038160-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2137
Shamela0038160-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2081
Shamela0038160-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5512
Shamela0038160-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6251
Shamela0038160-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1909
Shamela0038160-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5448
Shamela0038160-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7369
Shamela0038160-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3589
Shamela0038160-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1316
Shamela0038160-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7152
Shamela0038160-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11317
Shamela0038160-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1522
Shamela0038160-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1458
Shamela0038160-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6725
Shamela0038160-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3458
Shamela0038160-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        27320
Shamela0038160-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        21565
Shamela0038160-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14326
Shamela0038160-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5413
Shamela0038160-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1921
Shamela0038160-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6678
Shamela0038160-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5005
Shamela0038160-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2162
Shamela0038160-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2710
Shamela0038160-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6428
Shamela0038160-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9481
Shamela0038160-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4877
Shamela0038160-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        24313
Shamela0038160-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2860
Shamela0038160-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2080
Shamela0038160-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        14441
Shamela0038160-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13577
Shamela0038160-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        24238
Shamela0038160-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1192
Shamela0038160-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2147
Shamela0038160-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4841
Shamela0038160-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        28679
Shamela0038160-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2528
Shamela0038160-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3202
Shamela0038160-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3797
Shamela0038160-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2378
Shamela0038160-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3568
Shamela0038160-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3387
Shamela0038160-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5065
Shamela0038160-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4729
Shamela0038160-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1444
Shamela0038160-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4098
Shamela0038160-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1359
Shamela0038160-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        10819
Shamela0038160-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9393
Shamela0038160-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6488
Shamela0038160-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5379
Shamela0038160-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3241
Shamela0038160-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        15204
Shamela0038160-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5020
Shamela0038160-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        12092
Shamela0038160-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3554
Shamela0038160-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2717
Shamela0038160-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3712
Shamela0038160-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2103
Shamela0038160-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1424
Shamela0038160-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3868
Shamela0038160-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3216
Shamela0038160-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6374
Shamela0038160-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5353
Shamela0038160-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2022
Shamela0038160-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2817
Shamela0038160-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4401
Shamela0038160-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        4389
Shamela0038160-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4570
Shamela0038160-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4752
Shamela0038160-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2956
Shamela0038160-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5167
Shamela0038160-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2177
Shamela0038160-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4670
Shamela0038160-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         931
Shamela0038160-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        4268
Shamela0038160-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3989
Shamela0038160-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3888
Shamela0038160-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3801
Shamela0038160-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        3193
Shamela0038160-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1912
Shamela0038160-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        22079
Shamela0038160-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4199
Shamela0038160-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3348
Shamela0038160-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4137
Shamela0038160-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        12846
Shamela0038160-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6756
Shamela0038160-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6004
Shamela0038160-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4938
Shamela0038160-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1470
Shamela0038160-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        12317
Shamela0038160-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1385
Shamela0038160-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2303
Shamela0038160-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2529
Shamela0038160-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4942
Shamela0038160-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7805
Shamela0038160-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1929
Shamela0038160-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2808
Shamela0038160-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1500
Shamela0038160-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1387
Shamela0038160-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3167
Shamela0038160-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2173
Shamela0038160-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        11706
Shamela0038160-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1639
Shamela0038160-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3666
Shamela0038160-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1345
Shamela0038160-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8695
Shamela0038160-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7597
Shamela0038160-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1014
Shamela0038160-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1362
Shamela0038160-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1345
Shamela0038160-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14161
Shamela0038160-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2137
Shamela0038160-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4177
Shamela0038160-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4551
Shamela0038160-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3916
Shamela0038160-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8043
Shamela0038160-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2145
Shamela0038160-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1924
Shamela0038160-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2685
Shamela0038160-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        40287
Shamela0038160-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2468
Shamela0038160-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5159
Shamela0038160-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        7325
Shamela0038160-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11042
Shamela0038160-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7835
Shamela0038160-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6526
Shamela0038160-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6631
Shamela0038160-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2532
Shamela0038160-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7123
Shamela0038160-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        8444
Shamela0038160-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3853
Shamela0038160-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1607
Shamela0038160-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3763
Shamela0038160-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1762
Shamela0038160-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1147
Shamela0038160-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5921
Shamela0038160-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9992
Shamela0038160-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6600
Shamela0038160-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2325
Shamela0038160-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1584
Shamela0038160-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4541
Shamela0038160-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        4661
Shamela0038160-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5572
Shamela0038160-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        14887
Shamela0038160-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2106
Shamela0038160-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1893
Shamela0038160-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1828
Shamela0038160-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        3647
Shamela0038160-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1075
Shamela0038160-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        24699
Shamela0038160-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13665
Shamela0038160-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2600
Shamela0038160-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2841
Shamela0038160-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2683
Shamela0038160-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3293
Shamela0038160-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1274
Shamela0038160-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1924
Shamela0038160-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4919
Shamela0038160-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2209
Shamela0038160-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6259
Shamela0038160-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        10040
Shamela0038160-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6094
Shamela0038160-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2151
Shamela0038160-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3501
Shamela0038160-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2910
Shamela0038160-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2187
Shamela0038160-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6242
Shamela0038160-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        10484
Shamela0038160-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14928
Shamela0038160-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4129
Shamela0038160-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3205
Shamela0038160-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2235
Shamela0038160-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        5295
Shamela0038160-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        6090
Shamela0038160-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4299
Shamela0038160-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7728
Shamela0038160-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        10912
Shamela0038160-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        7565
Shamela0038160-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2198
Shamela0038160-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2269
Shamela0038160-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        9967
Shamela0038160-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5863
Shamela0038160-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2133
Shamela0038160-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3777
Shamela0038160-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        2216
Shamela0038160-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1562
Shamela0038160-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2142
Shamela0038160-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8328
Shamela0038160-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1924
Shamela0038160-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9338
Shamela0038160-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2179
Shamela0038160-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2242
Shamela0038160-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5767
Shamela0038160-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4035
Shamela0038160-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2217
Shamela0038160-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        8652
Shamela0038160-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        4315
Shamela0038160-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4822
Shamela0038160-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2707
Shamela0038160-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3033
Shamela0038160-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3262
Shamela0038160-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        26276
Shamela0038160-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        1968
Shamela0038160-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2520
Shamela0038160-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5335
Shamela0038160-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        18150
Shamela0038160-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1786
Shamela0038160-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6628
Shamela0038160-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9407
Shamela0038160-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        15781
Shamela0038160-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6030
Shamela0038160-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3559
Shamela0038160-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        10834
Shamela0038160-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1633