Index of /passim01022020/Shamela0038067-ara1/


../
Shamela0038067-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2727
Shamela0038067-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1307
Shamela0038067-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        63713
Shamela0038067-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3846
Shamela0038067-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2188
Shamela0038067-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        21227
Shamela0038067-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1859
Shamela0038067-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        6346
Shamela0038067-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        16305
Shamela0038067-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        5299
Shamela0038067-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        18403
Shamela0038067-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1926
Shamela0038067-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1420
Shamela0038067-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3518
Shamela0038067-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1788
Shamela0038067-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        3044
Shamela0038067-ara1_JK000442-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2114
Shamela0038067-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13       577941
Shamela0038067-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        5695
Shamela0038067-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31         982
Shamela0038067-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4900
Shamela0038067-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1074
Shamela0038067-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1627
Shamela0038067-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        16201
Shamela0038067-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        7515
Shamela0038067-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        5957
Shamela0038067-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2795
Shamela0038067-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1694
Shamela0038067-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1357
Shamela0038067-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        6065
Shamela0038067-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        4628
Shamela0038067-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1450
Shamela0038067-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1412
Shamela0038067-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        15429
Shamela0038067-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        7127
Shamela0038067-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1553
Shamela0038067-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1782
Shamela0038067-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1263
Shamela0038067-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:12        2401
Shamela0038067-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6512
Shamela0038067-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        23726
Shamela0038067-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       191344
Shamela0038067-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4899
Shamela0038067-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1964
Shamela0038067-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5043
Shamela0038067-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1615
Shamela0038067-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        3584
Shamela0038067-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         865
Shamela0038067-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1670
Shamela0038067-ara1_JK001088-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1324
Shamela0038067-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1571
Shamela0038067-ara1_JK001204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4446
Shamela0038067-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3074
Shamela0038067-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1861
Shamela0038067-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1212
Shamela0038067-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5422
Shamela0038067-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        4263
Shamela0038067-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        18330
Shamela0038067-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6749
Shamela0038067-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1836
Shamela0038067-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        10324
Shamela0038067-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1265
Shamela0038067-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        2686
Shamela0038067-ara1_JK001441-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         952
Shamela0038067-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2046
Shamela0038067-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1641
Shamela0038067-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3494
Shamela0038067-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        8752
Shamela0038067-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1313
Shamela0038067-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19       151254
Shamela0038067-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        35247
Shamela0038067-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5433
Shamela0038067-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3181
Shamela0038067-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1355
Shamela0038067-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1002
Shamela0038067-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01         984
Shamela0038067-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        10307
Shamela0038067-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2253
Shamela0038067-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1513
Shamela0038067-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         922
Shamela0038067-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1569
Shamela0038067-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1331
Shamela0038067-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3638
Shamela0038067-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2410
Shamela0038067-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1809
Shamela0038067-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5918
Shamela0038067-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3235
Shamela0038067-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        6626
Shamela0038067-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        16703
Shamela0038067-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        9367
Shamela0038067-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5018
Shamela0038067-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1989
Shamela0038067-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1761
Shamela0038067-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2733
Shamela0038067-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1960
Shamela0038067-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        6759
Shamela0038067-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4749
Shamela0038067-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7600
Shamela0038067-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2928
Shamela0038067-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        5134
Shamela0038067-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1924
Shamela0038067-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1981
Shamela0038067-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4373
Shamela0038067-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        5254
Shamela0038067-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3685
Shamela0038067-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5800
Shamela0038067-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        3638
Shamela0038067-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2081
Shamela0038067-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         850
Shamela0038067-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1966
Shamela0038067-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1048
Shamela0038067-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3321
Shamela0038067-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1798
Shamela0038067-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3832
Shamela0038067-ara1_JK010654-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        2118
Shamela0038067-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07         992
Shamela0038067-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1750
Shamela0038067-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1257
Shamela0038067-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1474
Shamela0038067-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        1360
Shamela0038067-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        3596
Shamela0038067-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52         998
Shamela0038067-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2764
Shamela0038067-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10         861
Shamela0038067-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2105
Shamela0038067-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1759
Shamela0038067-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:35        33618
Shamela0038067-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        9978
Shamela0038067-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        14390
Shamela0038067-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2866
Shamela0038067-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4309
Shamela0038067-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4799
Shamela0038067-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4521
Shamela0038067-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2051
Shamela0038067-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1150
Shamela0038067-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        12574
Shamela0038067-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2012
Shamela0038067-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10623
Shamela0038067-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7557
Shamela0038067-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1697
Shamela0038067-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1554
Shamela0038067-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2601
Shamela0038067-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        19123
Shamela0038067-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        18731
Shamela0038067-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        17163
Shamela0038067-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1110
Shamela0038067-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1586
Shamela0038067-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1562
Shamela0038067-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1684
Shamela0038067-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1202
Shamela0038067-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1849
Shamela0038067-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1612
Shamela0038067-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4757
Shamela0038067-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17006
Shamela0038067-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        26318
Shamela0038067-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1358
Shamela0038067-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4681
Shamela0038067-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4636
Shamela0038067-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3812
Shamela0038067-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1105
Shamela0038067-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         995
Shamela0038067-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1607
Shamela0038067-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2110
Shamela0038067-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2053
Shamela0038067-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1145
Shamela0038067-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10189
Shamela0038067-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24314
Shamela0038067-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        26488
Shamela0038067-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        8907
Shamela0038067-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2155
Shamela0038067-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        25619
Shamela0038067-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7835
Shamela0038067-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2364
Shamela0038067-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2762
Shamela0038067-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        16137
Shamela0038067-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1612
Shamela0038067-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2322
Shamela0038067-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         915
Shamela0038067-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2661
Shamela0038067-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07       100626
Shamela0038067-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        44733
Shamela0038067-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        16543
Shamela0038067-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        54260
Shamela0038067-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        12058
Shamela0038067-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        28810
Shamela0038067-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        60420
Shamela0038067-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         928
Shamela0038067-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6872
Shamela0038067-ara1_Shamela0005527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2063
Shamela0038067-ara1_Shamela0005555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2647
Shamela0038067-ara1_Shamela0005556-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9044
Shamela0038067-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1188
Shamela0038067-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        23836
Shamela0038067-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        2918
Shamela0038067-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        16925
Shamela0038067-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2277
Shamela0038067-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5584
Shamela0038067-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3350
Shamela0038067-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1012
Shamela0038067-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4470
Shamela0038067-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1738
Shamela0038067-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1378
Shamela0038067-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4958
Shamela0038067-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6658
Shamela0038067-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1289
Shamela0038067-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       171590
Shamela0038067-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        3797
Shamela0038067-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        10670
Shamela0038067-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1169
Shamela0038067-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        6324
Shamela0038067-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         951
Shamela0038067-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        15545
Shamela0038067-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        10541
Shamela0038067-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1244
Shamela0038067-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         873
Shamela0038067-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1370
Shamela0038067-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1287
Shamela0038067-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2835
Shamela0038067-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05         952
Shamela0038067-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        1379
Shamela0038067-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2166
Shamela0038067-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1738
Shamela0038067-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1721
Shamela0038067-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2067
Shamela0038067-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4086
Shamela0038067-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8351
Shamela0038067-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6450
Shamela0038067-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         868
Shamela0038067-ara1_Shamela0007795-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1397
Shamela0038067-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3380
Shamela0038067-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5976
Shamela0038067-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18064
Shamela0038067-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1448
Shamela0038067-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1522
Shamela0038067-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1872
Shamela0038067-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2287
Shamela0038067-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1781
Shamela0038067-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1127
Shamela0038067-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1075
Shamela0038067-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1033
Shamela0038067-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2779
Shamela0038067-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6298
Shamela0038067-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        14893
Shamela0038067-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        15329
Shamela0038067-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7250
Shamela0038067-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6083
Shamela0038067-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        22150
Shamela0038067-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1993
Shamela0038067-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1241
Shamela0038067-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         976
Shamela0038067-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        15063
Shamela0038067-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1744
Shamela0038067-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3606
Shamela0038067-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2542
Shamela0038067-ara1_Shamela0009061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         888
Shamela0038067-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1205
Shamela0038067-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6347
Shamela0038067-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2357
Shamela0038067-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7424
Shamela0038067-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        13593
Shamela0038067-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        10305
Shamela0038067-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2296
Shamela0038067-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2665
Shamela0038067-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         939
Shamela0038067-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1204
Shamela0038067-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1451
Shamela0038067-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2163
Shamela0038067-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1777
Shamela0038067-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2150
Shamela0038067-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1299
Shamela0038067-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7471
Shamela0038067-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2704
Shamela0038067-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        12917
Shamela0038067-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6623
Shamela0038067-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        4901
Shamela0038067-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6618
Shamela0038067-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7501
Shamela0038067-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        41703
Shamela0038067-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2981
Shamela0038067-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1741
Shamela0038067-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3640
Shamela0038067-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7223
Shamela0038067-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1582
Shamela0038067-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2854
Shamela0038067-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6802
Shamela0038067-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         896
Shamela0038067-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2223
Shamela0038067-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2827
Shamela0038067-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3221
Shamela0038067-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         904
Shamela0038067-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4454
Shamela0038067-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6011
Shamela0038067-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4059
Shamela0038067-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1226
Shamela0038067-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2414
Shamela0038067-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        31889
Shamela0038067-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5398
Shamela0038067-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3509
Shamela0038067-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9257
Shamela0038067-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8692
Shamela0038067-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4967
Shamela0038067-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        43517
Shamela0038067-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2453
Shamela0038067-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3772
Shamela0038067-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        17078
Shamela0038067-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4559
Shamela0038067-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1865
Shamela0038067-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3775
Shamela0038067-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1690
Shamela0038067-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        19174
Shamela0038067-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4495
Shamela0038067-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5139
Shamela0038067-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       303639
Shamela0038067-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1424
Shamela0038067-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         884
Shamela0038067-ara1_Shamela0010925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21874
Shamela0038067-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4635
Shamela0038067-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1725
Shamela0038067-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4563
Shamela0038067-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2519
Shamela0038067-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3700
Shamela0038067-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5068
Shamela0038067-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1106
Shamela0038067-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        1739
Shamela0038067-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1379
Shamela0038067-ara1_Shamela0011484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        1420
Shamela0038067-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1328
Shamela0038067-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        43808
Shamela0038067-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         912
Shamela0038067-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1682
Shamela0038067-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8521
Shamela0038067-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1399
Shamela0038067-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1954
Shamela0038067-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       146714
Shamela0038067-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         882
Shamela0038067-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        22162
Shamela0038067-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2616
Shamela0038067-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        34429
Shamela0038067-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       1372887
Shamela0038067-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7222
Shamela0038067-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1137
Shamela0038067-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        4453
Shamela0038067-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6738
Shamela0038067-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        58105
Shamela0038067-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        23076
Shamela0038067-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4345
Shamela0038067-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        79116
Shamela0038067-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1833
Shamela0038067-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4514
Shamela0038067-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1113
Shamela0038067-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7388
Shamela0038067-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        9902
Shamela0038067-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2177
Shamela0038067-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3223
Shamela0038067-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1060
Shamela0038067-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42         972
Shamela0038067-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2748
Shamela0038067-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1444
Shamela0038067-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        2277
Shamela0038067-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1681
Shamela0038067-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2097
Shamela0038067-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7343
Shamela0038067-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1597
Shamela0038067-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4673
Shamela0038067-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5584
Shamela0038067-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1568
Shamela0038067-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3790
Shamela0038067-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2337
Shamela0038067-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1856
Shamela0038067-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        22017
Shamela0038067-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1787
Shamela0038067-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1929
Shamela0038067-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        20160
Shamela0038067-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2498
Shamela0038067-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1023
Shamela0038067-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1497
Shamela0038067-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        4495
Shamela0038067-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3506
Shamela0038067-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1083
Shamela0038067-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2086
Shamela0038067-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         873
Shamela0038067-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2742
Shamela0038067-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2255
Shamela0038067-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4699
Shamela0038067-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1409
Shamela0038067-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2671
Shamela0038067-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2793
Shamela0038067-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1321
Shamela0038067-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        29137
Shamela0038067-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1325
Shamela0038067-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3761
Shamela0038067-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6914
Shamela0038067-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3744
Shamela0038067-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13338
Shamela0038067-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8328
Shamela0038067-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2825
Shamela0038067-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5700
Shamela0038067-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         930
Shamela0038067-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3195
Shamela0038067-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2461
Shamela0038067-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1904
Shamela0038067-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        38143
Shamela0038067-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        13592
Shamela0038067-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1126
Shamela0038067-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:29        11964
Shamela0038067-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         915
Shamela0038067-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6541
Shamela0038067-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5572
Shamela0038067-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2571
Shamela0038067-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56       241214
Shamela0038067-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3164
Shamela0038067-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11797
Shamela0038067-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        3014
Shamela0038067-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1227
Shamela0038067-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1125
Shamela0038067-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        6799
Shamela0038067-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1611
Shamela0038067-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1651
Shamela0038067-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10671
Shamela0038067-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3890
Shamela0038067-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5391
Shamela0038067-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3798
Shamela0038067-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8390
Shamela0038067-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3684
Shamela0038067-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        14828
Shamela0038067-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         889
Shamela0038067-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2722
Shamela0038067-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3915
Shamela0038067-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5167
Shamela0038067-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4369
Shamela0038067-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6528
Shamela0038067-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4865
Shamela0038067-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        11898
Shamela0038067-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3946
Shamela0038067-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       263317
Shamela0038067-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1552
Shamela0038067-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11847
Shamela0038067-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2503
Shamela0038067-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        22739
Shamela0038067-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        25047
Shamela0038067-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        7304
Shamela0038067-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1627
Shamela0038067-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43        2353
Shamela0038067-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         954
Shamela0038067-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2478
Shamela0038067-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2002
Shamela0038067-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2480
Shamela0038067-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11393
Shamela0038067-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6537
Shamela0038067-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2660
Shamela0038067-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3604
Shamela0038067-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2361
Shamela0038067-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2250
Shamela0038067-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1388
Shamela0038067-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1216
Shamela0038067-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3781
Shamela0038067-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        82355
Shamela0038067-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2466
Shamela0038067-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3523
Shamela0038067-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        14764
Shamela0038067-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4915
Shamela0038067-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1428
Shamela0038067-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3821
Shamela0038067-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        10543
Shamela0038067-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         970
Shamela0038067-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9530
Shamela0038067-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1663
Shamela0038067-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6975
Shamela0038067-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         990
Shamela0038067-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        9001
Shamela0038067-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1970
Shamela0038067-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3561
Shamela0038067-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2264
Shamela0038067-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1549
Shamela0038067-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        5047
Shamela0038067-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3212
Shamela0038067-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       351723
Shamela0038067-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4169
Shamela0038067-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1050
Shamela0038067-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2197
Shamela0038067-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3598
Shamela0038067-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8557
Shamela0038067-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10301
Shamela0038067-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3285
Shamela0038067-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2126
Shamela0038067-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1883
Shamela0038067-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1275
Shamela0038067-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3783
Shamela0038067-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        51441
Shamela0038067-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8729
Shamela0038067-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        31983
Shamela0038067-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3463
Shamela0038067-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11887
Shamela0038067-ara1_Shamela0038080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3087
Shamela0038067-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11180
Shamela0038067-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        13131
Shamela0038067-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6960
Shamela0038067-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        20005
Shamela0038067-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4130
Shamela0038067-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1869
Shamela0038067-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4958
Shamela0038067-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4611
Shamela0038067-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7654
Shamela0038067-ara1_Shamela0096603-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1598
Shamela0038067-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10605
Shamela0038067-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7549
Shamela0038067-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1491
Shamela0038067-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1268
Shamela0038067-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1851
Shamela0038067-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1830
Shamela0038067-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3756
Shamela0038067-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1154
Shamela0038067-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2161
Shamela0038067-ara1_Shia000211-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        1544
Shamela0038067-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2086
Shamela0038067-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1254
Shamela0038067-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3890
Shamela0038067-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2092
Shamela0038067-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3142
Shamela0038067-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1416
Shamela0038067-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        2102
Shamela0038067-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1613
Shamela0038067-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1480
Shamela0038067-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10641
Shamela0038067-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1538
Shamela0038067-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         963
Shamela0038067-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9512
Shamela0038067-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         867
Shamela0038067-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1573
Shamela0038067-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        2526
Shamela0038067-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1420
Shamela0038067-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3660
Shamela0038067-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        17006
Shamela0038067-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2564
Shamela0038067-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1504
Shamela0038067-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        7290
Shamela0038067-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1610
Shamela0038067-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1451
Shamela0038067-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        32794
Shamela0038067-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        5819
Shamela0038067-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        4572
Shamela0038067-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        26083
Shamela0038067-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2670
Shamela0038067-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2682
Shamela0038067-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2030
Shamela0038067-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3656
Shamela0038067-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        12660
Shamela0038067-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1959
Shamela0038067-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        12396
Shamela0038067-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16537
Shamela0038067-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2092
Shamela0038067-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4239
Shamela0038067-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7164
Shamela0038067-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2271
Shamela0038067-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2694
Shamela0038067-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        15734
Shamela0038067-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1684
Shamela0038067-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3382
Shamela0038067-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2317
Shamela0038067-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2607
Shamela0038067-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3021
Shamela0038067-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1938
Shamela0038067-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1321
Shamela0038067-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1088
Shamela0038067-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1721
Shamela0038067-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        15035
Shamela0038067-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2340
Shamela0038067-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5778
Shamela0038067-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3990
Shamela0038067-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4378
Shamela0038067-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1659
Shamela0038067-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        32290
Shamela0038067-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2918
Shamela0038067-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1559
Shamela0038067-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3954
Shamela0038067-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1261
Shamela0038067-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        9763
Shamela0038067-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1422
Shamela0038067-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6518
Shamela0038067-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         815
Shamela0038067-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        14062
Shamela0038067-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2611
Shamela0038067-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        4191
Shamela0038067-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3677
Shamela0038067-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        2190
Shamela0038067-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3350
Shamela0038067-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1846
Shamela0038067-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2287
Shamela0038067-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24         959
Shamela0038067-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1883
Shamela0038067-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1090
Shamela0038067-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:30         886
Shamela0038067-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        1935
Shamela0038067-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        6464
Shamela0038067-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:24        6011
Shamela0038067-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1778
Shamela0038067-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        6548
Shamela0038067-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        11435
Shamela0038067-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2251
Shamela0038067-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1187
Shamela0038067-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1889
Shamela0038067-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13         857
Shamela0038067-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2455
Shamela0038067-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        43182
Shamela0038067-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        1108
Shamela0038067-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        21302
Shamela0038067-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2337
Shamela0038067-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2461
Shamela0038067-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        3396
Shamela0038067-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1654
Shamela0038067-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5890
Shamela0038067-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1288
Shamela0038067-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2141
Shamela0038067-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4656
Shamela0038067-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        28840
Shamela0038067-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6696
Shamela0038067-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3084
Shamela0038067-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         909
Shamela0038067-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         896
Shamela0038067-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2495
Shamela0038067-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38         966
Shamela0038067-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01         941
Shamela0038067-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2839
Shamela0038067-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2244
Shamela0038067-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15427
Shamela0038067-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2906
Shamela0038067-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1559
Shamela0038067-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1505
Shamela0038067-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       103051
Shamela0038067-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        51998
Shamela0038067-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1688
Shamela0038067-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1871