Index of /passim01022020/Shamela0037837-ara1/


../
Shamela0037837-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        91829
Shamela0037837-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        4624
Shamela0037837-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        7053
Shamela0037837-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2527
Shamela0037837-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       184684
Shamela0037837-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        24221
Shamela0037837-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        86009
Shamela0037837-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2212
Shamela0037837-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1782
Shamela0037837-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3519
Shamela0037837-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        33284
Shamela0037837-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9804
Shamela0037837-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        26532
Shamela0037837-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2176
Shamela0037837-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        36676
Shamela0037837-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        18895
Shamela0037837-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3404
Shamela0037837-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        12790
Shamela0037837-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2901
Shamela0037837-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       354171
Shamela0037837-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4828
Shamela0037837-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        50604
Shamela0037837-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        14441
Shamela0037837-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        20722
Shamela0037837-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        61437
Shamela0037837-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        35741
Shamela0037837-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        12591
Shamela0037837-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         854
Shamela0037837-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6786
Shamela0037837-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        14628
Shamela0037837-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2673
Shamela0037837-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        67804
Shamela0037837-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       578509
Shamela0037837-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        9993
Shamela0037837-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       680967
Shamela0037837-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        5507
Shamela0037837-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        9718
Shamela0037837-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29         922
Shamela0037837-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2587
Shamela0037837-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       191783
Shamela0037837-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        6473
Shamela0037837-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        7561
Shamela0037837-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       186433
Shamela0037837-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       101814
Shamela0037837-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1096
Shamela0037837-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       117564
Shamela0037837-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        31881
Shamela0037837-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3369
Shamela0037837-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1330
Shamela0037837-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2970
Shamela0037837-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        44511
Shamela0037837-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       132213
Shamela0037837-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        3094
Shamela0037837-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        21783
Shamela0037837-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2688
Shamela0037837-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2471
Shamela0037837-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1535
Shamela0037837-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        17577
Shamela0037837-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3724
Shamela0037837-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1568
Shamela0037837-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4325
Shamela0037837-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        6209
Shamela0037837-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        19990
Shamela0037837-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2286
Shamela0037837-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        30395
Shamela0037837-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        13634
Shamela0037837-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        30393
Shamela0037837-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1844
Shamela0037837-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       259950
Shamela0037837-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        8044
Shamela0037837-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       298901
Shamela0037837-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        6905
Shamela0037837-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       175200
Shamela0037837-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8002
Shamela0037837-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1800
Shamela0037837-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1332
Shamela0037837-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        27291
Shamela0037837-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       244287
Shamela0037837-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2389
Shamela0037837-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3109
Shamela0037837-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        16362
Shamela0037837-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       101845
Shamela0037837-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        75451
Shamela0037837-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1595
Shamela0037837-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        2048
Shamela0037837-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        13034
Shamela0037837-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        37277
Shamela0037837-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        68168
Shamela0037837-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3305
Shamela0037837-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        16827
Shamela0037837-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7579
Shamela0037837-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2511
Shamela0037837-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        9746
Shamela0037837-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        3250
Shamela0037837-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1262
Shamela0037837-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        12845
Shamela0037837-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9646
Shamela0037837-ara1_JK000596-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2616
Shamela0037837-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2492
Shamela0037837-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        50226
Shamela0037837-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        23938
Shamela0037837-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        9294
Shamela0037837-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        26658
Shamela0037837-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        16661
Shamela0037837-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1964
Shamela0037837-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        49031
Shamela0037837-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1229
Shamela0037837-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        5217
Shamela0037837-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3868
Shamela0037837-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4780
Shamela0037837-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       104355
Shamela0037837-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2710
Shamela0037837-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1178
Shamela0037837-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1873
Shamela0037837-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        68758
Shamela0037837-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2478
Shamela0037837-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        20406
Shamela0037837-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1524
Shamela0037837-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        7290
Shamela0037837-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1126
Shamela0037837-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1001
Shamela0037837-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       131143
Shamela0037837-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1249
Shamela0037837-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        34791
Shamela0037837-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        48989
Shamela0037837-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1077
Shamela0037837-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        63653
Shamela0037837-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        12500
Shamela0037837-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5380
Shamela0037837-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        7342
Shamela0037837-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        38787
Shamela0037837-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       241735
Shamela0037837-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        44613
Shamela0037837-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1444
Shamela0037837-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2412
Shamela0037837-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        6930
Shamela0037837-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1749
Shamela0037837-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1670
Shamela0037837-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3049
Shamela0037837-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2771
Shamela0037837-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3882
Shamela0037837-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1228
Shamela0037837-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        12005
Shamela0037837-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2452
Shamela0037837-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        12270
Shamela0037837-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        27204
Shamela0037837-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        38752
Shamela0037837-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       1012570
Shamela0037837-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        33555
Shamela0037837-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1179
Shamela0037837-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        11595
Shamela0037837-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        29645
Shamela0037837-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        4517
Shamela0037837-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        6049
Shamela0037837-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2470
Shamela0037837-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        21448
Shamela0037837-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        8712
Shamela0037837-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        23477
Shamela0037837-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       549565
Shamela0037837-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6893
Shamela0037837-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        6701
Shamela0037837-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        45471
Shamela0037837-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        7622
Shamela0037837-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        7944
Shamela0037837-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1075
Shamela0037837-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        3258
Shamela0037837-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        52440
Shamela0037837-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         933
Shamela0037837-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        2068
Shamela0037837-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        21032
Shamela0037837-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        4658
Shamela0037837-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         907
Shamela0037837-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        5768
Shamela0037837-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5888
Shamela0037837-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2483
Shamela0037837-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        30048
Shamela0037837-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        3019
Shamela0037837-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1438
Shamela0037837-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1095
Shamela0037837-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        9331
Shamela0037837-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        5562
Shamela0037837-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3038
Shamela0037837-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        6506
Shamela0037837-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2600
Shamela0037837-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2435
Shamela0037837-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        9218
Shamela0037837-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1460
Shamela0037837-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5409
Shamela0037837-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3230
Shamela0037837-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        33149
Shamela0037837-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1265
Shamela0037837-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3104
Shamela0037837-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2824
Shamela0037837-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3050
Shamela0037837-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4853
Shamela0037837-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9346
Shamela0037837-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        31463
Shamela0037837-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1869
Shamela0037837-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        2172
Shamela0037837-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       156821
Shamela0037837-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1704
Shamela0037837-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3632
Shamela0037837-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        17669
Shamela0037837-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        41473
Shamela0037837-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1241
Shamela0037837-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3642
Shamela0037837-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        1014
Shamela0037837-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        11409
Shamela0037837-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1088
Shamela0037837-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        92618
Shamela0037837-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1081
Shamela0037837-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2459
Shamela0037837-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3590
Shamela0037837-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        17422
Shamela0037837-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1254
Shamela0037837-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1092
Shamela0037837-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        8986
Shamela0037837-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        2318
Shamela0037837-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01       103544
Shamela0037837-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        85345
Shamela0037837-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        45546
Shamela0037837-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        6174
Shamela0037837-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3018
Shamela0037837-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7948
Shamela0037837-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        85981
Shamela0037837-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        8433
Shamela0037837-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1446
Shamela0037837-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        8683
Shamela0037837-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4281
Shamela0037837-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3531
Shamela0037837-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        7644
Shamela0037837-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         962
Shamela0037837-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       1012744
Shamela0037837-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        17032
Shamela0037837-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        40483
Shamela0037837-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       130884
Shamela0037837-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        10747
Shamela0037837-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        19422
Shamela0037837-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2629
Shamela0037837-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        5207
Shamela0037837-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        17567
Shamela0037837-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3419
Shamela0037837-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2937
Shamela0037837-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        21913
Shamela0037837-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       759013
Shamela0037837-ara1_JK006857-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1175
Shamela0037837-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        20269
Shamela0037837-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        21848
Shamela0037837-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5658
Shamela0037837-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        22237
Shamela0037837-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        8551
Shamela0037837-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       562704
Shamela0037837-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        27409
Shamela0037837-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        13991
Shamela0037837-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1471
Shamela0037837-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28       107326
Shamela0037837-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1356
Shamela0037837-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1034
Shamela0037837-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        23022
Shamela0037837-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1999
Shamela0037837-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1367
Shamela0037837-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        19548
Shamela0037837-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        9484
Shamela0037837-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12931
Shamela0037837-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        23037
Shamela0037837-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2982
Shamela0037837-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1126
Shamela0037837-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        95875
Shamela0037837-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        18166
Shamela0037837-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        43888
Shamela0037837-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       119388
Shamela0037837-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3796
Shamela0037837-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05       120984
Shamela0037837-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        88977
Shamela0037837-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       2978402
Shamela0037837-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        12595
Shamela0037837-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        20249
Shamela0037837-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       229184
Shamela0037837-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2478
Shamela0037837-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        38900
Shamela0037837-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        45508
Shamela0037837-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1897
Shamela0037837-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       246227
Shamela0037837-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1889
Shamela0037837-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01       133525
Shamela0037837-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2356
Shamela0037837-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       152693
Shamela0037837-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        10904
Shamela0037837-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        2137
Shamela0037837-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5571
Shamela0037837-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        2466
Shamela0037837-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        19442
Shamela0037837-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        3099
Shamela0037837-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        5730
Shamela0037837-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        8675
Shamela0037837-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        7025
Shamela0037837-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1141
Shamela0037837-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2104
Shamela0037837-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3637
Shamela0037837-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        27765
Shamela0037837-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        4343
Shamela0037837-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        30465
Shamela0037837-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       236454
Shamela0037837-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        74193
Shamela0037837-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1412
Shamela0037837-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3798
Shamela0037837-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       331757
Shamela0037837-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       241797
Shamela0037837-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       184301
Shamela0037837-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6205
Shamela0037837-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2147
Shamela0037837-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        5629
Shamela0037837-ara1_JK009290-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1053
Shamela0037837-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2005
Shamela0037837-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2128
Shamela0037837-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7869
Shamela0037837-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        48916
Shamela0037837-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        13402
Shamela0037837-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4590
Shamela0037837-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       2796844
Shamela0037837-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1247
Shamela0037837-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2158
Shamela0037837-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2796
Shamela0037837-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        4064
Shamela0037837-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1815
Shamela0037837-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5036
Shamela0037837-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10356
Shamela0037837-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        12267
Shamela0037837-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        24924
Shamela0037837-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        17753
Shamela0037837-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1542
Shamela0037837-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       266430
Shamela0037837-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2290
Shamela0037837-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        2758
Shamela0037837-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7346
Shamela0037837-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2334
Shamela0037837-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3774
Shamela0037837-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3392
Shamela0037837-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1396
Shamela0037837-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1142
Shamela0037837-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1672
Shamela0037837-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        20187
Shamela0037837-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1505
Shamela0037837-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        52750
Shamela0037837-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1997
Shamela0037837-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1055
Shamela0037837-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3196
Shamela0037837-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2287
Shamela0037837-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1192
Shamela0037837-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1307
Shamela0037837-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         993
Shamela0037837-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1504
Shamela0037837-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        5059
Shamela0037837-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        22758
Shamela0037837-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1916
Shamela0037837-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3241
Shamela0037837-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5710
Shamela0037837-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        36055
Shamela0037837-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        13959
Shamela0037837-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        65930
Shamela0037837-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        5294
Shamela0037837-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        47396
Shamela0037837-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1076
Shamela0037837-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1865
Shamela0037837-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2717
Shamela0037837-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2764
Shamela0037837-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        11451
Shamela0037837-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        2023
Shamela0037837-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        6264
Shamela0037837-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2397
Shamela0037837-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        7341
Shamela0037837-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        21849
Shamela0037837-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        3577
Shamela0037837-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1828
Shamela0037837-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        5890
Shamela0037837-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        15398
Shamela0037837-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        11813
Shamela0037837-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        9837
Shamela0037837-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3902
Shamela0037837-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        27092
Shamela0037837-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2969
Shamela0037837-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1367
Shamela0037837-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        5252
Shamela0037837-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       571375
Shamela0037837-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        28464
Shamela0037837-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       855411
Shamela0037837-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6501
Shamela0037837-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1260
Shamela0037837-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        63293
Shamela0037837-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       771918
Shamela0037837-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       297217
Shamela0037837-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       212172
Shamela0037837-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2652
Shamela0037837-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2251
Shamela0037837-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        31323
Shamela0037837-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2204
Shamela0037837-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9931
Shamela0037837-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1057
Shamela0037837-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3682
Shamela0037837-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3088
Shamela0037837-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       935682
Shamela0037837-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1528
Shamela0037837-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4685
Shamela0037837-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       150443
Shamela0037837-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       129109
Shamela0037837-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        28693
Shamela0037837-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1100
Shamela0037837-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       442518
Shamela0037837-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4361
Shamela0037837-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1047
Shamela0037837-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15196
Shamela0037837-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8302
Shamela0037837-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5962
Shamela0037837-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        24616
Shamela0037837-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25812
Shamela0037837-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1116
Shamela0037837-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        22802
Shamela0037837-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        41845
Shamela0037837-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       258692
Shamela0037837-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1826
Shamela0037837-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2298
Shamela0037837-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       449786
Shamela0037837-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4829
Shamela0037837-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       299034
Shamela0037837-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        29061
Shamela0037837-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        24280
Shamela0037837-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        17618
Shamela0037837-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        5430
Shamela0037837-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3072
Shamela0037837-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1426
Shamela0037837-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2031
Shamela0037837-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6361
Shamela0037837-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        10497
Shamela0037837-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2284
Shamela0037837-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        16979
Shamela0037837-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6761
Shamela0037837-ara1_Shamela0001187-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1907
Shamela0037837-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        13796
Shamela0037837-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1059
Shamela0037837-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       130539
Shamela0037837-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7126
Shamela0037837-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        13335
Shamela0037837-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8730
Shamela0037837-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1944
Shamela0037837-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9772
Shamela0037837-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        16674
Shamela0037837-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7919
Shamela0037837-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1674
Shamela0037837-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        61025
Shamela0037837-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7657
Shamela0037837-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2657
Shamela0037837-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10592
Shamela0037837-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       560282
Shamela0037837-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10399
Shamela0037837-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       177063
Shamela0037837-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        43197
Shamela0037837-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        60015
Shamela0037837-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       120235
Shamela0037837-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       331918
Shamela0037837-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       397890
Shamela0037837-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        19612
Shamela0037837-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7254
Shamela0037837-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10314
Shamela0037837-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        48275
Shamela0037837-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1020
Shamela0037837-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12809
Shamela0037837-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        62099
Shamela0037837-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7932
Shamela0037837-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         835
Shamela0037837-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        27255
Shamela0037837-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1222
Shamela0037837-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1659
Shamela0037837-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       131309
Shamela0037837-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       1214239
Shamela0037837-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7097
Shamela0037837-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       8207150
Shamela0037837-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1519
Shamela0037837-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54       298378
Shamela0037837-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        35402
Shamela0037837-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       518700
Shamela0037837-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       1361936
Shamela0037837-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       1080678
Shamela0037837-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2071
Shamela0037837-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       1217951
Shamela0037837-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       303074
Shamela0037837-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1211
Shamela0037837-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        58930
Shamela0037837-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1358
Shamela0037837-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7103
Shamela0037837-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19994
Shamela0037837-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2636
Shamela0037837-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        52696
Shamela0037837-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       153844
Shamela0037837-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        49092
Shamela0037837-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        14471
Shamela0037837-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        26759
Shamela0037837-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4793
Shamela0037837-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        36182
Shamela0037837-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        12164
Shamela0037837-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       374317
Shamela0037837-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        74477
Shamela0037837-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       147926
Shamela0037837-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14       722605
Shamela0037837-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1349
Shamela0037837-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2730
Shamela0037837-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4919
Shamela0037837-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       197262
Shamela0037837-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        13900
Shamela0037837-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4753
Shamela0037837-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1297
Shamela0037837-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       178444
Shamela0037837-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1299
Shamela0037837-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5824
Shamela0037837-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6909
Shamela0037837-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       1808341
Shamela0037837-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1595512
Shamela0037837-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       736820
Shamela0037837-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        34829
Shamela0037837-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11866
Shamela0037837-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4971
Shamela0037837-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1659
Shamela0037837-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7658
Shamela0037837-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6200
Shamela0037837-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9692
Shamela0037837-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        29392
Shamela0037837-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1086
Shamela0037837-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        16741
Shamela0037837-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1983
Shamela0037837-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1432
Shamela0037837-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1192
Shamela0037837-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2828
Shamela0037837-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        31366
Shamela0037837-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        68267
Shamela0037837-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2885
Shamela0037837-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1388
Shamela0037837-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4281
Shamela0037837-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7035
Shamela0037837-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2940
Shamela0037837-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        10226
Shamela0037837-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        79190
Shamela0037837-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7100
Shamela0037837-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        89147
Shamela0037837-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2123
Shamela0037837-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6976
Shamela0037837-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       7419347
Shamela0037837-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       178644
Shamela0037837-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       450611
Shamela0037837-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        1816
Shamela0037837-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11124
Shamela0037837-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1851
Shamela0037837-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       116792
Shamela0037837-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49       136089
Shamela0037837-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2286
Shamela0037837-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1030
Shamela0037837-ara1_Shamela0005862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:26        1374
Shamela0037837-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4952
Shamela0037837-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       214865
Shamela0037837-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       389605
Shamela0037837-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        22488
Shamela0037837-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2811
Shamela0037837-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        12332
Shamela0037837-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6660
Shamela0037837-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1452
Shamela0037837-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2796
Shamela0037837-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        33799
Shamela0037837-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1259
Shamela0037837-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5556
Shamela0037837-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2561
Shamela0037837-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       151926
Shamela0037837-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2894
Shamela0037837-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2102
Shamela0037837-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7462
Shamela0037837-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1705
Shamela0037837-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        23049
Shamela0037837-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1529
Shamela0037837-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        87764
Shamela0037837-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1177
Shamela0037837-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       155338
Shamela0037837-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4763
Shamela0037837-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1354
Shamela0037837-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3251
Shamela0037837-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2660
Shamela0037837-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        17286
Shamela0037837-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5230
Shamela0037837-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1768
Shamela0037837-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1034
Shamela0037837-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2162
Shamela0037837-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       159447
Shamela0037837-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5107
Shamela0037837-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6328
Shamela0037837-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        22254
Shamela0037837-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       121768
Shamela0037837-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        14350
Shamela0037837-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4630
Shamela0037837-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        27528
Shamela0037837-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        18676
Shamela0037837-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3344
Shamela0037837-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        80118
Shamela0037837-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       291408
Shamela0037837-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11033
Shamela0037837-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        35574
Shamela0037837-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       654233
Shamela0037837-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        37469
Shamela0037837-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       395972
Shamela0037837-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        19203
Shamela0037837-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        11853
Shamela0037837-ara1_Shamela0006724-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1180
Shamela0037837-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9341
Shamela0037837-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6844
Shamela0037837-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1121
Shamela0037837-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8345
Shamela0037837-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9932
Shamela0037837-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        15492
Shamela0037837-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        12084
Shamela0037837-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        13297
Shamela0037837-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        87084
Shamela0037837-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16572
Shamela0037837-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        16709
Shamela0037837-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5196
Shamela0037837-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1409
Shamela0037837-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       240292
Shamela0037837-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2496
Shamela0037837-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4699
Shamela0037837-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1351
Shamela0037837-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        49642
Shamela0037837-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7414
Shamela0037837-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        22514
Shamela0037837-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1369
Shamela0037837-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        17674
Shamela0037837-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        65932
Shamela0037837-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4684
Shamela0037837-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4949
Shamela0037837-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        32891
Shamela0037837-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        66299
Shamela0037837-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        12031
Shamela0037837-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5015
Shamela0037837-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        79302
Shamela0037837-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6364
Shamela0037837-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1247
Shamela0037837-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6585
Shamela0037837-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4810
Shamela0037837-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4438
Shamela0037837-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6771
Shamela0037837-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1439
Shamela0037837-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        9850
Shamela0037837-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        32943
Shamela0037837-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8341
Shamela0037837-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1521
Shamela0037837-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1104
Shamela0037837-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3043
Shamela0037837-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1485
Shamela0037837-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4436
Shamela0037837-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7373
Shamela0037837-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2874
Shamela0037837-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1562
Shamela0037837-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       291301
Shamela0037837-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14258
Shamela0037837-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       1677779
Shamela0037837-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       1339778
Shamela0037837-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2533
Shamela0037837-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9525
Shamela0037837-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2276
Shamela0037837-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8304
Shamela0037837-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       115702
Shamela0037837-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2826
Shamela0037837-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        56375
Shamela0037837-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2082
Shamela0037837-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6931
Shamela0037837-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        44584
Shamela0037837-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5941
Shamela0037837-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8879
Shamela0037837-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3898
Shamela0037837-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10447
Shamela0037837-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        30873
Shamela0037837-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1956
Shamela0037837-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        1720
Shamela0037837-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5354
Shamela0037837-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        7172
Shamela0037837-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        5854
Shamela0037837-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10880
Shamela0037837-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        13385
Shamela0037837-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        10929
Shamela0037837-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3031
Shamela0037837-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3080
Shamela0037837-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        2357
Shamela0037837-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        4068
Shamela0037837-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        5821
Shamela0037837-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1607
Shamela0037837-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5033
Shamela0037837-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1392
Shamela0037837-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        56089
Shamela0037837-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       1062637
Shamela0037837-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       1418146
Shamela0037837-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06       118869
Shamela0037837-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10423
Shamela0037837-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15046
Shamela0037837-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       270256
Shamela0037837-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2036
Shamela0037837-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       215110
Shamela0037837-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       1000818
Shamela0037837-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        61527
Shamela0037837-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        31266
Shamela0037837-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        84048
Shamela0037837-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        10266
Shamela0037837-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5136
Shamela0037837-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11742
Shamela0037837-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1897
Shamela0037837-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       103921
Shamela0037837-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        54712
Shamela0037837-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4322
Shamela0037837-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        10265
Shamela0037837-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2715
Shamela0037837-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4276
Shamela0037837-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9729
Shamela0037837-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3695
Shamela0037837-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1012
Shamela0037837-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        16206
Shamela0037837-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2081
Shamela0037837-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6312
Shamela0037837-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1647
Shamela0037837-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11412
Shamela0037837-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       227655
Shamela0037837-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       205246
Shamela0037837-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6129
Shamela0037837-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3164
Shamela0037837-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        45625
Shamela0037837-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1092
Shamela0037837-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5815
Shamela0037837-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6708
Shamela0037837-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2882
Shamela0037837-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1662
Shamela0037837-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        13970
Shamela0037837-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        52679
Shamela0037837-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3835
Shamela0037837-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        12692
Shamela0037837-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3309
Shamela0037837-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        84845
Shamela0037837-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        78996
Shamela0037837-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1711
Shamela0037837-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        35352
Shamela0037837-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       185596
Shamela0037837-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2847
Shamela0037837-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3054
Shamela0037837-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8628
Shamela0037837-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       714160
Shamela0037837-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       170283
Shamela0037837-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9791
Shamela0037837-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1220
Shamela0037837-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3368
Shamela0037837-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2331
Shamela0037837-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        3341
Shamela0037837-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        16456
Shamela0037837-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10195
Shamela0037837-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5846
Shamela0037837-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9743
Shamela0037837-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        24630
Shamela0037837-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2145
Shamela0037837-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        12952
Shamela0037837-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4899
Shamela0037837-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        18091
Shamela0037837-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1272
Shamela0037837-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        16851
Shamela0037837-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        30395
Shamela0037837-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1975
Shamela0037837-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        11350
Shamela0037837-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1322
Shamela0037837-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2645
Shamela0037837-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12512
Shamela0037837-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1537
Shamela0037837-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9356
Shamela0037837-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1707
Shamela0037837-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6579
Shamela0037837-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11568
Shamela0037837-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        23991
Shamela0037837-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3066
Shamela0037837-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        24205
Shamela0037837-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3574
Shamela0037837-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1900
Shamela0037837-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1412
Shamela0037837-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6097
Shamela0037837-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        7314
Shamela0037837-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6950
Shamela0037837-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        24641
Shamela0037837-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        18745
Shamela0037837-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2100
Shamela0037837-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2469
Shamela0037837-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        18520
Shamela0037837-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        13303
Shamela0037837-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3425
Shamela0037837-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        17270
Shamela0037837-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2782
Shamela0037837-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4057
Shamela0037837-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14339
Shamela0037837-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12633
Shamela0037837-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1056
Shamela0037837-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3005
Shamela0037837-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6166
Shamela0037837-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6032
Shamela0037837-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        58654
Shamela0037837-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1057
Shamela0037837-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3201
Shamela0037837-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6489
Shamela0037837-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       111436
Shamela0037837-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        45447
Shamela0037837-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7705
Shamela0037837-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        24318
Shamela0037837-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2593
Shamela0037837-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        20571
Shamela0037837-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         984
Shamela0037837-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11300
Shamela0037837-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5536
Shamela0037837-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        88195
Shamela0037837-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       104527
Shamela0037837-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       131666
Shamela0037837-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        61729
Shamela0037837-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2655
Shamela0037837-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       268444
Shamela0037837-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       357138
Shamela0037837-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        67407
Shamela0037837-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       244587
Shamela0037837-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1699
Shamela0037837-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        18883
Shamela0037837-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       139260
Shamela0037837-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4360
Shamela0037837-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       191022
Shamela0037837-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2084
Shamela0037837-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        89187
Shamela0037837-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        8862
Shamela0037837-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       201980
Shamela0037837-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        17326
Shamela0037837-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        96167
Shamela0037837-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4285
Shamela0037837-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2121
Shamela0037837-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10290
Shamela0037837-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5113
Shamela0037837-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4868
Shamela0037837-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6533
Shamela0037837-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6196
Shamela0037837-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3278
Shamela0037837-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       303539
Shamela0037837-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2648
Shamela0037837-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       156724
Shamela0037837-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        31903
Shamela0037837-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1323
Shamela0037837-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4583
Shamela0037837-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6325
Shamela0037837-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        49185
Shamela0037837-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8292
Shamela0037837-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1291
Shamela0037837-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        18734
Shamela0037837-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1214
Shamela0037837-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3244
Shamela0037837-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        5070
Shamela0037837-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        29666
Shamela0037837-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       227997
Shamela0037837-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4464
Shamela0037837-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        17976
Shamela0037837-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        24144
Shamela0037837-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        74554
Shamela0037837-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        44768
Shamela0037837-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2092
Shamela0037837-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8787
Shamela0037837-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       155465
Shamela0037837-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1400
Shamela0037837-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        43034
Shamela0037837-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        34797
Shamela0037837-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       165403
Shamela0037837-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5542
Shamela0037837-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8023
Shamela0037837-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       458617
Shamela0037837-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1242
Shamela0037837-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5118
Shamela0037837-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3328
Shamela0037837-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4684
Shamela0037837-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6261
Shamela0037837-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        70118
Shamela0037837-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        6560
Shamela0037837-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9551
Shamela0037837-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2178
Shamela0037837-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       129245
Shamela0037837-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       107203
Shamela0037837-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10348
Shamela0037837-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       148560
Shamela0037837-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       456432
Shamela0037837-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        57760
Shamela0037837-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7795
Shamela0037837-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        36205
Shamela0037837-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7056
Shamela0037837-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3251
Shamela0037837-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        16084
Shamela0037837-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1363
Shamela0037837-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11979
Shamela0037837-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4624
Shamela0037837-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        87196
Shamela0037837-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3172
Shamela0037837-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2981
Shamela0037837-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        40267
Shamela0037837-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       519183
Shamela0037837-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8793
Shamela0037837-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3587
Shamela0037837-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4108
Shamela0037837-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        97738
Shamela0037837-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58       130073
Shamela0037837-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        42071
Shamela0037837-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13796
Shamela0037837-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        12675
Shamela0037837-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       842738
Shamela0037837-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        49749
Shamela0037837-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8291
Shamela0037837-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        21702
Shamela0037837-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2928
Shamela0037837-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       264381
Shamela0037837-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3116
Shamela0037837-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2905
Shamela0037837-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        14246
Shamela0037837-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3356
Shamela0037837-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3771
Shamela0037837-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3442
Shamela0037837-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4829
Shamela0037837-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17407
Shamela0037837-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3249
Shamela0037837-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1940
Shamela0037837-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3906
Shamela0037837-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7264
Shamela0037837-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        12312
Shamela0037837-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3688
Shamela0037837-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         949
Shamela0037837-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8781
Shamela0037837-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        12903
Shamela0037837-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2566
Shamela0037837-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1320
Shamela0037837-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        15417
Shamela0037837-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        17878
Shamela0037837-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11561
Shamela0037837-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1102
Shamela0037837-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        21846
Shamela0037837-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6381
Shamela0037837-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3007
Shamela0037837-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       361708
Shamela0037837-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        10403
Shamela0037837-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        32656
Shamela0037837-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        13992
Shamela0037837-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        16074
Shamela0037837-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        51191
Shamela0037837-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1168
Shamela0037837-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        10034
Shamela0037837-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        22620
Shamela0037837-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3481
Shamela0037837-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       111497
Shamela0037837-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        27402
Shamela0037837-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        68257
Shamela0037837-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        43744
Shamela0037837-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2610
Shamela0037837-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5674
Shamela0037837-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4444
Shamela0037837-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3357
Shamela0037837-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        41079
Shamela0037837-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        2131
Shamela0037837-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        26957
Shamela0037837-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5022
Shamela0037837-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        39909
Shamela0037837-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        17430
Shamela0037837-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5594
Shamela0037837-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7395
Shamela0037837-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        10487
Shamela0037837-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2961
Shamela0037837-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1094
Shamela0037837-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       111978
Shamela0037837-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5680
Shamela0037837-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       164315
Shamela0037837-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        12148
Shamela0037837-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        40825
Shamela0037837-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        26507
Shamela0037837-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2525
Shamela0037837-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        19049
Shamela0037837-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        75267
Shamela0037837-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        11619
Shamela0037837-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       272428
Shamela0037837-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5158
Shamela0037837-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        15706
Shamela0037837-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5442
Shamela0037837-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        14667
Shamela0037837-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        11411
Shamela0037837-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       287325
Shamela0037837-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2661
Shamela0037837-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2867
Shamela0037837-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3416
Shamela0037837-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1426
Shamela0037837-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        71550
Shamela0037837-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        4639
Shamela0037837-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        21510
Shamela0037837-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2476
Shamela0037837-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       234544
Shamela0037837-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4751
Shamela0037837-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2987
Shamela0037837-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        8486
Shamela0037837-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       366934
Shamela0037837-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1018
Shamela0037837-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       114604
Shamela0037837-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48       329126
Shamela0037837-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       316454
Shamela0037837-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3469
Shamela0037837-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        37329
Shamela0037837-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7779
Shamela0037837-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1131
Shamela0037837-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        19614
Shamela0037837-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6075
Shamela0037837-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        29686
Shamela0037837-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3746
Shamela0037837-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1315
Shamela0037837-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8969
Shamela0037837-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1375
Shamela0037837-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        21255
Shamela0037837-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1685
Shamela0037837-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3497
Shamela0037837-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       130029
Shamela0037837-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9882
Shamela0037837-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2060
Shamela0037837-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1201
Shamela0037837-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3832
Shamela0037837-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        32776
Shamela0037837-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        44464
Shamela0037837-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2716
Shamela0037837-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4701
Shamela0037837-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        8404
Shamela0037837-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7003
Shamela0037837-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1349
Shamela0037837-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        8752
Shamela0037837-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3522
Shamela0037837-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13979
Shamela0037837-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6610
Shamela0037837-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        21183
Shamela0037837-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        22950
Shamela0037837-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1640
Shamela0037837-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       106568
Shamela0037837-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        6676
Shamela0037837-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       373382
Shamela0037837-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1797
Shamela0037837-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       180727
Shamela0037837-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        71997
Shamela0037837-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        40988
Shamela0037837-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6229
Shamela0037837-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        82407
Shamela0037837-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9115
Shamela0037837-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2621
Shamela0037837-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        25428
Shamela0037837-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        22064
Shamela0037837-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       106490
Shamela0037837-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        39510
Shamela0037837-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       138859
Shamela0037837-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2476
Shamela0037837-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        15105
Shamela0037837-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1485
Shamela0037837-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        39781
Shamela0037837-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        26976
Shamela0037837-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1687
Shamela0037837-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        32783
Shamela0037837-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1767
Shamela0037837-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2969
Shamela0037837-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        98837
Shamela0037837-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8436
Shamela0037837-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        68002
Shamela0037837-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        5405
Shamela0037837-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3325
Shamela0037837-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        18327
Shamela0037837-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5486
Shamela0037837-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        24043
Shamela0037837-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1296
Shamela0037837-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4142
Shamela0037837-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17237
Shamela0037837-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2085
Shamela0037837-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        22160
Shamela0037837-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        13624
Shamela0037837-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1309
Shamela0037837-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3512
Shamela0037837-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        22307
Shamela0037837-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1015
Shamela0037837-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5426
Shamela0037837-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9622
Shamela0037837-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7176
Shamela0037837-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       377604
Shamela0037837-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2630
Shamela0037837-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        13909
Shamela0037837-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         859
Shamela0037837-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4824
Shamela0037837-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2029
Shamela0037837-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       198916
Shamela0037837-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        54148
Shamela0037837-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3646
Shamela0037837-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3815
Shamela0037837-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2400
Shamela0037837-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17388
Shamela0037837-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       205280
Shamela0037837-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        15570
Shamela0037837-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2230
Shamela0037837-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1134
Shamela0037837-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6829
Shamela0037837-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1233
Shamela0037837-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1859
Shamela0037837-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       131964
Shamela0037837-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       106675
Shamela0037837-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2096
Shamela0037837-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        48292
Shamela0037837-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        28412
Shamela0037837-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4262
Shamela0037837-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       108301
Shamela0037837-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       209061
Shamela0037837-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        8423
Shamela0037837-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        59858
Shamela0037837-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6683
Shamela0037837-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2036
Shamela0037837-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6960
Shamela0037837-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6888
Shamela0037837-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        25249
Shamela0037837-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1127
Shamela0037837-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        36421
Shamela0037837-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       167972
Shamela0037837-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3308
Shamela0037837-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1118
Shamela0037837-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2781
Shamela0037837-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        14673
Shamela0037837-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        32502
Shamela0037837-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        23756
Shamela0037837-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        10206
Shamela0037837-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        29578
Shamela0037837-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8093
Shamela0037837-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6381
Shamela0037837-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2873
Shamela0037837-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11900
Shamela0037837-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       1047081
Shamela0037837-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        51819
Shamela0037837-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4040
Shamela0037837-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        35539
Shamela0037837-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       127720
Shamela0037837-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        33711
Shamela0037837-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9213
Shamela0037837-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1193
Shamela0037837-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        77643
Shamela0037837-ara1_Shamela0021646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4818
Shamela0037837-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        27213
Shamela0037837-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       302882
Shamela0037837-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       111066
Shamela0037837-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        15035
Shamela0037837-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1408
Shamela0037837-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6931
Shamela0037837-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        92195
Shamela0037837-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1233
Shamela0037837-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5115
Shamela0037837-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23867
Shamela0037837-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3087
Shamela0037837-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1525
Shamela0037837-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        57545
Shamela0037837-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        11587
Shamela0037837-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7753
Shamela0037837-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       269602
Shamela0037837-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9450
Shamela0037837-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41      10389183
Shamela0037837-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        36794
Shamela0037837-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15985
Shamela0037837-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        66864
Shamela0037837-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        51008
Shamela0037837-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        39135
Shamela0037837-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       113500
Shamela0037837-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       196602
Shamela0037837-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       141379
Shamela0037837-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        24300
Shamela0037837-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        94551
Shamela0037837-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        22267
Shamela0037837-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       545222
Shamela0037837-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       179234
Shamela0037837-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2319
Shamela0037837-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       521136
Shamela0037837-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1872
Shamela0037837-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       144773
Shamela0037837-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8424
Shamela0037837-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17152
Shamela0037837-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2329
Shamela0037837-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6792
Shamela0037837-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5978
Shamela0037837-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        27761
Shamela0037837-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4065
Shamela0037837-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4174
Shamela0037837-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2500
Shamela0037837-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       394423
Shamela0037837-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        48918
Shamela0037837-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        38389
Shamela0037837-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        40280
Shamela0037837-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3636
Shamela0037837-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6209
Shamela0037837-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        89876
Shamela0037837-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       178051
Shamela0037837-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1209
Shamela0037837-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12681
Shamela0037837-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6814
Shamela0037837-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7684
Shamela0037837-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        16149
Shamela0037837-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        18170
Shamela0037837-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        26941
Shamela0037837-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2138
Shamela0037837-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5867
Shamela0037837-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27477
Shamela0037837-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        10975
Shamela0037837-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        45903
Shamela0037837-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        49204
Shamela0037837-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2087
Shamela0037837-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       239594
Shamela0037837-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8887
Shamela0037837-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        89456
Shamela0037837-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1970
Shamela0037837-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        49519
Shamela0037837-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3986
Shamela0037837-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        21638
Shamela0037837-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        12872
Shamela0037837-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5707
Shamela0037837-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        45748
Shamela0037837-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3284
Shamela0037837-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        66304
Shamela0037837-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3386
Shamela0037837-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1710
Shamela0037837-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        15620
Shamela0037837-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10728
Shamela0037837-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       194799
Shamela0037837-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3717
Shamela0037837-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       254220
Shamela0037837-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7042
Shamela0037837-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        10605
Shamela0037837-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5798
Shamela0037837-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        31601
Shamela0037837-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        55453
Shamela0037837-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2326
Shamela0037837-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        22296
Shamela0037837-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        72429
Shamela0037837-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       108483
Shamela0037837-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        20114
Shamela0037837-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2675
Shamela0037837-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       202981
Shamela0037837-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        13380
Shamela0037837-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       863332
Shamela0037837-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4737
Shamela0037837-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       354048
Shamela0037837-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        36732
Shamela0037837-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6581
Shamela0037837-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        49563
Shamela0037837-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2169
Shamela0037837-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       265547
Shamela0037837-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        28456
Shamela0037837-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1877
Shamela0037837-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        60236
Shamela0037837-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       347262
Shamela0037837-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       125818
Shamela0037837-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       215334
Shamela0037837-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4157
Shamela0037837-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        83248
Shamela0037837-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1187
Shamela0037837-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5678
Shamela0037837-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        10605
Shamela0037837-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4166
Shamela0037837-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        31923
Shamela0037837-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1483
Shamela0037837-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        54239
Shamela0037837-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1975
Shamela0037837-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1581
Shamela0037837-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        17815
Shamela0037837-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        20499
Shamela0037837-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        80561
Shamela0037837-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       1958157
Shamela0037837-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       3031920
Shamela0037837-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2517
Shamela0037837-ara1_Shamela0026033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1462
Shamela0037837-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        56868
Shamela0037837-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        18903
Shamela0037837-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3047
Shamela0037837-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        94270
Shamela0037837-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5638
Shamela0037837-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3498
Shamela0037837-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1299
Shamela0037837-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3111
Shamela0037837-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        8338
Shamela0037837-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        32437
Shamela0037837-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        12496
Shamela0037837-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        14890
Shamela0037837-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        19730
Shamela0037837-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2803
Shamela0037837-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        34227
Shamela0037837-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2215
Shamela0037837-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2619
Shamela0037837-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2915
Shamela0037837-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10226
Shamela0037837-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2719
Shamela0037837-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6412
Shamela0037837-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        38371
Shamela0037837-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        41118
Shamela0037837-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7346
Shamela0037837-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2347
Shamela0037837-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1648
Shamela0037837-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1120
Shamela0037837-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3338
Shamela0037837-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2236
Shamela0037837-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1323
Shamela0037837-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        77052
Shamela0037837-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8864
Shamela0037837-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        20785
Shamela0037837-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3134
Shamela0037837-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17305
Shamela0037837-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1757
Shamela0037837-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        5585
Shamela0037837-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1605
Shamela0037837-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        16828
Shamela0037837-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3806
Shamela0037837-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4225
Shamela0037837-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2453
Shamela0037837-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2552
Shamela0037837-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9171
Shamela0037837-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        50809
Shamela0037837-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       383522
Shamela0037837-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2471
Shamela0037837-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4446
Shamela0037837-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6058
Shamela0037837-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1377
Shamela0037837-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2012
Shamela0037837-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1787
Shamela0037837-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9069
Shamela0037837-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8802
Shamela0037837-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2587
Shamela0037837-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        86914
Shamela0037837-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1649
Shamela0037837-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3571
Shamela0037837-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       143105
Shamela0037837-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20113
Shamela0037837-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2479
Shamela0037837-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2030
Shamela0037837-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6261
Shamela0037837-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        13459
Shamela0037837-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        46053
Shamela0037837-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1429
Shamela0037837-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35847
Shamela0037837-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        38247
Shamela0037837-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12669
Shamela0037837-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10396
Shamela0037837-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2882
Shamela0037837-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        35451
Shamela0037837-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        5472
Shamela0037837-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        22653
Shamela0037837-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2867
Shamela0037837-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1330
Shamela0037837-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        26309
Shamela0037837-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5439
Shamela0037837-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1910
Shamela0037837-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        15413
Shamela0037837-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2676
Shamela0037837-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5235
Shamela0037837-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1369
Shamela0037837-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3883
Shamela0037837-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13770
Shamela0037837-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3073
Shamela0037837-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3460
Shamela0037837-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        98485
Shamela0037837-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       178015
Shamela0037837-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6032
Shamela0037837-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28815
Shamela0037837-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        13093
Shamela0037837-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4260
Shamela0037837-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1883
Shamela0037837-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1136
Shamela0037837-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1672
Shamela0037837-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        10796
Shamela0037837-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5624
Shamela0037837-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1324
Shamela0037837-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        12905
Shamela0037837-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1477
Shamela0037837-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17779
Shamela0037837-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       241868
Shamela0037837-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4372
Shamela0037837-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4110
Shamela0037837-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2388
Shamela0037837-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1367
Shamela0037837-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7973
Shamela0037837-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1500
Shamela0037837-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1841
Shamela0037837-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7748
Shamela0037837-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1389
Shamela0037837-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2469
Shamela0037837-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2048
Shamela0037837-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1044
Shamela0037837-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       127040
Shamela0037837-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1188
Shamela0037837-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        27773
Shamela0037837-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        46693
Shamela0037837-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7133
Shamela0037837-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1134
Shamela0037837-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3103
Shamela0037837-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21494
Shamela0037837-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6084
Shamela0037837-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1851
Shamela0037837-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7510
Shamela0037837-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1831
Shamela0037837-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7799
Shamela0037837-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6230
Shamela0037837-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7131
Shamela0037837-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13526
Shamela0037837-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7317
Shamela0037837-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1113
Shamela0037837-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3243
Shamela0037837-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12927
Shamela0037837-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        5397
Shamela0037837-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1705
Shamela0037837-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6629
Shamela0037837-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7635
Shamela0037837-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2708
Shamela0037837-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12837
Shamela0037837-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3394
Shamela0037837-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1362
Shamela0037837-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6504
Shamela0037837-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6391
Shamela0037837-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1455
Shamela0037837-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        8937
Shamela0037837-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1090
Shamela0037837-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10345
Shamela0037837-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3402
Shamela0037837-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        26098
Shamela0037837-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5605
Shamela0037837-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3040
Shamela0037837-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3661
Shamela0037837-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        27454
Shamela0037837-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2401
Shamela0037837-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        28480
Shamela0037837-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1258
Shamela0037837-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1294
Shamela0037837-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15469
Shamela0037837-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4438
Shamela0037837-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3466
Shamela0037837-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3607
Shamela0037837-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3548
Shamela0037837-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5537
Shamela0037837-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3105
Shamela0037837-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1501
Shamela0037837-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6221
Shamela0037837-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1583
Shamela0037837-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        12693
Shamela0037837-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5189
Shamela0037837-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1717
Shamela0037837-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        13757
Shamela0037837-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        18720
Shamela0037837-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1324
Shamela0037837-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3373
Shamela0037837-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2996
Shamela0037837-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        38165
Shamela0037837-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9033
Shamela0037837-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1357
Shamela0037837-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13762
Shamela0037837-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4782
Shamela0037837-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1141
Shamela0037837-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1300
Shamela0037837-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6406
Shamela0037837-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2685
Shamela0037837-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1558
Shamela0037837-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4701
Shamela0037837-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5242
Shamela0037837-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1456
Shamela0037837-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4713
Shamela0037837-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1831
Shamela0037837-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2747
Shamela0037837-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1911
Shamela0037837-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2192
Shamela0037837-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1761
Shamela0037837-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        9559
Shamela0037837-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5327
Shamela0037837-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10355
Shamela0037837-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        9314
Shamela0037837-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2284
Shamela0037837-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1193
Shamela0037837-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1627
Shamela0037837-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4243
Shamela0037837-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2900
Shamela0037837-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        37631
Shamela0037837-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8131
Shamela0037837-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        41117
Shamela0037837-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2348
Shamela0037837-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        39844
Shamela0037837-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       112811
Shamela0037837-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       628110
Shamela0037837-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1675
Shamela0037837-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1622
Shamela0037837-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1673
Shamela0037837-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        20689
Shamela0037837-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2758
Shamela0037837-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8662
Shamela0037837-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5435
Shamela0037837-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       1688298
Shamela0037837-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2741
Shamela0037837-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4301
Shamela0037837-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        82286
Shamela0037837-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14465
Shamela0037837-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        54370
Shamela0037837-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2704
Shamela0037837-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7770
Shamela0037837-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2477
Shamela0037837-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4292
Shamela0037837-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36       182520
Shamela0037837-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1769
Shamela0037837-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       172251
Shamela0037837-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1077
Shamela0037837-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2850
Shamela0037837-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1068
Shamela0037837-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4483
Shamela0037837-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        22507
Shamela0037837-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8102
Shamela0037837-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        14549
Shamela0037837-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2819
Shamela0037837-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11896
Shamela0037837-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2912
Shamela0037837-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1772
Shamela0037837-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        18206
Shamela0037837-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14429
Shamela0037837-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3763
Shamela0037837-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        21771
Shamela0037837-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        62177
Shamela0037837-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2291
Shamela0037837-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        35795
Shamela0037837-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        28820
Shamela0037837-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7964
Shamela0037837-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2726
Shamela0037837-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        32132
Shamela0037837-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1952
Shamela0037837-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2084
Shamela0037837-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       2086667
Shamela0037837-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7671
Shamela0037837-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2950
Shamela0037837-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11256
Shamela0037837-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3307
Shamela0037837-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1223
Shamela0037837-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2866
Shamela0037837-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6057
Shamela0037837-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14325
Shamela0037837-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        26032
Shamela0037837-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        30187
Shamela0037837-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       425937
Shamela0037837-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        15519
Shamela0037837-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6447
Shamela0037837-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1203
Shamela0037837-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       255116
Shamela0037837-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        68022
Shamela0037837-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        11390
Shamela0037837-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1813
Shamela0037837-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        11634
Shamela0037837-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8156
Shamela0037837-ara1_Shia000045-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1501
Shamela0037837-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1935
Shamela0037837-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        13662
Shamela0037837-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2285
Shamela0037837-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1280
Shamela0037837-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        17409
Shamela0037837-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8102
Shamela0037837-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        24211
Shamela0037837-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5143
Shamela0037837-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2130
Shamela0037837-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7453
Shamela0037837-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4601
Shamela0037837-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1775
Shamela0037837-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1768
Shamela0037837-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2981
Shamela0037837-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3819
Shamela0037837-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        6405
Shamela0037837-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5853
Shamela0037837-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1807
Shamela0037837-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2816
Shamela0037837-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        7980
Shamela0037837-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8964
Shamela0037837-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         950
Shamela0037837-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1057
Shamela0037837-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        7572
Shamela0037837-ara1_Shia000383Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1087
Shamela0037837-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1129
Shamela0037837-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8330
Shamela0037837-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        9035
Shamela0037837-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1125
Shamela0037837-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2813
Shamela0037837-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        26216
Shamela0037837-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       143235
Shamela0037837-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        15937
Shamela0037837-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       369718
Shamela0037837-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1314
Shamela0037837-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        24951
Shamela0037837-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1431
Shamela0037837-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1402
Shamela0037837-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       166461
Shamela0037837-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       474657
Shamela0037837-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4450
Shamela0037837-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        8383
Shamela0037837-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        8694
Shamela0037837-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2279
Shamela0037837-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1207
Shamela0037837-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1013
Shamela0037837-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2358
Shamela0037837-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        26041
Shamela0037837-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2269
Shamela0037837-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        17680
Shamela0037837-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4738
Shamela0037837-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        10775
Shamela0037837-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1698
Shamela0037837-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        22161
Shamela0037837-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        2076
Shamela0037837-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        16328
Shamela0037837-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1055
Shamela0037837-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        6262
Shamela0037837-ara1_Shia001307-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3327
Shamela0037837-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1818
Shamela0037837-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1696
Shamela0037837-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        2724
Shamela0037837-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        7340
Shamela0037837-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5305
Shamela0037837-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        12889
Shamela0037837-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17       104500
Shamela0037837-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        61741
Shamela0037837-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        4469
Shamela0037837-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1508
Shamela0037837-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        5029
Shamela0037837-ara1_Shia001375-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        4247
Shamela0037837-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4102
Shamela0037837-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        51886
Shamela0037837-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        4479
Shamela0037837-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        19987
Shamela0037837-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        22508
Shamela0037837-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        6440
Shamela0037837-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1731
Shamela0037837-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        15676
Shamela0037837-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        3169
Shamela0037837-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        19450
Shamela0037837-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        35781
Shamela0037837-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       427132
Shamela0037837-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9617
Shamela0037837-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7874
Shamela0037837-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        8766
Shamela0037837-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        42500
Shamela0037837-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       111595
Shamela0037837-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        39931
Shamela0037837-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        16206
Shamela0037837-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1363
Shamela0037837-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        96066
Shamela0037837-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8592
Shamela0037837-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        50513
Shamela0037837-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       201594
Shamela0037837-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       554579
Shamela0037837-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        12630
Shamela0037837-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       1943197
Shamela0037837-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       156604
Shamela0037837-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        40555
Shamela0037837-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        88121
Shamela0037837-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       203497
Shamela0037837-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3245
Shamela0037837-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        4192
Shamela0037837-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        16342
Shamela0037837-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5545
Shamela0037837-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        28651
Shamela0037837-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        5255
Shamela0037837-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1259
Shamela0037837-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        55078
Shamela0037837-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1070
Shamela0037837-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       161844
Shamela0037837-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        5086
Shamela0037837-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        10032
Shamela0037837-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        98391
Shamela0037837-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1686
Shamela0037837-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        13171
Shamela0037837-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        17580
Shamela0037837-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1481
Shamela0037837-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        7743
Shamela0037837-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2649
Shamela0037837-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        45578
Shamela0037837-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        16665
Shamela0037837-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        8855
Shamela0037837-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        2042
Shamela0037837-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       521343
Shamela0037837-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       104342
Shamela0037837-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       206318
Shamela0037837-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        37259
Shamela0037837-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2120
Shamela0037837-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        28490
Shamela0037837-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        8844
Shamela0037837-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       112628
Shamela0037837-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1029
Shamela0037837-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        11543
Shamela0037837-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        42876
Shamela0037837-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       308116
Shamela0037837-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        5900
Shamela0037837-ara1_Shia002081-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1074
Shamela0037837-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        11199
Shamela0037837-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        14187
Shamela0037837-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3465
Shamela0037837-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1968
Shamela0037837-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 14:29        1538
Shamela0037837-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2189
Shamela0037837-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9472
Shamela0037837-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        28042
Shamela0037837-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        18168
Shamela0037837-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        22060
Shamela0037837-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       312454
Shamela0037837-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        13975
Shamela0037837-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        23789
Shamela0037837-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        21406
Shamela0037837-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        5601
Shamela0037837-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        4172
Shamela0037837-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        23361
Shamela0037837-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        7068
Shamela0037837-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        15290
Shamela0037837-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        2806
Shamela0037837-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3013
Shamela0037837-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        5406
Shamela0037837-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        5332
Shamela0037837-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        15382
Shamela0037837-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        62332
Shamela0037837-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        11782
Shamela0037837-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       540297
Shamela0037837-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3840
Shamela0037837-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        31586
Shamela0037837-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        1173
Shamela0037837-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3067
Shamela0037837-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       188275
Shamela0037837-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       354776
Shamela0037837-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        18204
Shamela0037837-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3139
Shamela0037837-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2440
Shamela0037837-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        18689
Shamela0037837-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        43807
Shamela0037837-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        6460
Shamela0037837-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        60886
Shamela0037837-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        44931
Shamela0037837-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       702865
Shamela0037837-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        43074
Shamela0037837-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        4937
Shamela0037837-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2044
Shamela0037837-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3695
Shamela0037837-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        2625
Shamela0037837-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        11355
Shamela0037837-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        81335
Shamela0037837-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3880
Shamela0037837-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2577
Shamela0037837-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4801
Shamela0037837-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        12801
Shamela0037837-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8802
Shamela0037837-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       125607
Shamela0037837-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6338
Shamela0037837-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2131
Shamela0037837-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7884
Shamela0037837-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        12680
Shamela0037837-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1829
Shamela0037837-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3030
Shamela0037837-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1738
Shamela0037837-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1921
Shamela0037837-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       526082
Shamela0037837-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        5723
Shamela0037837-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10136
Shamela0037837-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        3241
Shamela0037837-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12224
Shamela0037837-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        54964
Shamela0037837-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       229272
Shamela0037837-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         970
Shamela0037837-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13978
Shamela0037837-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1395
Shamela0037837-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        9604
Shamela0037837-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        14260
Shamela0037837-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6704
Shamela0037837-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        16931
Shamela0037837-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        4019
Shamela0037837-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5719
Shamela0037837-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1203
Shamela0037837-ara1_Shia002979-ara1.csv      17-Mar-2020 16:51        2925
Shamela0037837-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5354
Shamela0037837-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1597
Shamela0037837-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        30221
Shamela0037837-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7723
Shamela0037837-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2852
Shamela0037837-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        34545
Shamela0037837-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2691
Shamela0037837-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2229
Shamela0037837-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1039
Shamela0037837-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1939
Shamela0037837-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:12        6780
Shamela0037837-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2115
Shamela0037837-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        15011
Shamela0037837-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9769
Shamela0037837-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13       123699
Shamela0037837-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        21314
Shamela0037837-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        2962
Shamela0037837-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        8264
Shamela0037837-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       1456786
Shamela0037837-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        46575
Shamela0037837-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11611
Shamela0037837-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1609
Shamela0037837-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34         749
Shamela0037837-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2869
Shamela0037837-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1248
Shamela0037837-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1869
Shamela0037837-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        28303
Shamela0037837-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6625
Shamela0037837-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        7985
Shamela0037837-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        14505
Shamela0037837-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        6125
Shamela0037837-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        14299
Shamela0037837-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        6146
Shamela0037837-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        17075
Shamela0037837-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        5202
Shamela0037837-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2749
Shamela0037837-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       172549
Shamela0037837-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        90727
Shamela0037837-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1185
Shamela0037837-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        9018
Shamela0037837-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        23567
Shamela0037837-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        12400
Shamela0037837-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       1116159
Shamela0037837-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2753
Shamela0037837-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6303
Shamela0037837-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        20570
Shamela0037837-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        16945
Shamela0037837-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1452
Shamela0037837-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15130
Shamela0037837-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        42297
Shamela0037837-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2894
Shamela0037837-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        13269
Shamela0037837-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6883
Shamela0037837-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        10924
Shamela0037837-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        13960
Shamela0037837-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2372
Shamela0037837-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4253
Shamela0037837-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        4964
Shamela0037837-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1386
Shamela0037837-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2262
Shamela0037837-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        31487
Shamela0037837-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1394
Shamela0037837-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6584
Shamela0037837-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        46879
Shamela0037837-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        43546
Shamela0037837-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        31679
Shamela0037837-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2549
Shamela0037837-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        3131
Shamela0037837-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8140
Shamela0037837-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        6821
Shamela0037837-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       356923
Shamela0037837-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5907
Shamela0037837-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       220034
Shamela0037837-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        5313
Shamela0037837-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        2769
Shamela0037837-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        22283
Shamela0037837-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10696
Shamela0037837-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8737
Shamela0037837-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3316
Shamela0037837-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        11428
Shamela0037837-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        13713
Shamela0037837-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        2232
Shamela0037837-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3744
Shamela0037837-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         958
Shamela0037837-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2313
Shamela0037837-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        17157
Shamela0037837-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3228
Shamela0037837-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1726