Index of /passim01022020/Shamela0036066-ara1/


../
Shamela0036066-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5169
Shamela0036066-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1493
Shamela0036066-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        13455
Shamela0036066-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1321
Shamela0036066-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9728
Shamela0036066-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        5257
Shamela0036066-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2900
Shamela0036066-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1468
Shamela0036066-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2539
Shamela0036066-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        13278
Shamela0036066-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3786
Shamela0036066-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1003
Shamela0036066-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2698
Shamela0036066-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1635
Shamela0036066-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1354
Shamela0036066-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1709
Shamela0036066-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1399
Shamela0036066-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        13689
Shamela0036066-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2845
Shamela0036066-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5151
Shamela0036066-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3002
Shamela0036066-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1686
Shamela0036066-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1795
Shamela0036066-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        7366
Shamela0036066-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2541
Shamela0036066-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9917
Shamela0036066-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3046
Shamela0036066-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7225
Shamela0036066-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3110
Shamela0036066-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1474
Shamela0036066-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5541
Shamela0036066-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1293
Shamela0036066-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1688
Shamela0036066-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5134
Shamela0036066-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2489
Shamela0036066-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        4226
Shamela0036066-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1383
Shamela0036066-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3042
Shamela0036066-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        8418
Shamela0036066-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2702
Shamela0036066-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1594
Shamela0036066-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1961
Shamela0036066-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3746
Shamela0036066-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12496
Shamela0036066-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3430
Shamela0036066-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1702
Shamela0036066-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3052
Shamela0036066-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1165
Shamela0036066-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1700
Shamela0036066-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1710
Shamela0036066-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4305
Shamela0036066-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2700
Shamela0036066-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2444
Shamela0036066-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        9825
Shamela0036066-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1663
Shamela0036066-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        6444
Shamela0036066-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11023
Shamela0036066-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2324
Shamela0036066-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        3588
Shamela0036066-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6785
Shamela0036066-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2586
Shamela0036066-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1702
Shamela0036066-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1492
Shamela0036066-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1190
Shamela0036066-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1253
Shamela0036066-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3158
Shamela0036066-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2971
Shamela0036066-ara1_Shamela0008238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1276
Shamela0036066-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8686
Shamela0036066-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        4363
Shamela0036066-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1515
Shamela0036066-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1148
Shamela0036066-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1474
Shamela0036066-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5274
Shamela0036066-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1153
Shamela0036066-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1675
Shamela0036066-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2660
Shamela0036066-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1072
Shamela0036066-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1454
Shamela0036066-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        28678
Shamela0036066-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1625
Shamela0036066-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3404
Shamela0036066-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1988
Shamela0036066-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1895
Shamela0036066-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1674
Shamela0036066-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1850
Shamela0036066-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4100
Shamela0036066-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4838
Shamela0036066-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3414
Shamela0036066-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4236
Shamela0036066-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1673
Shamela0036066-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5224
Shamela0036066-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3785
Shamela0036066-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1689
Shamela0036066-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1510
Shamela0036066-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3647
Shamela0036066-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         921
Shamela0036066-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2062
Shamela0036066-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2156
Shamela0036066-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1676
Shamela0036066-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1127
Shamela0036066-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1601
Shamela0036066-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1956
Shamela0036066-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        6127
Shamela0036066-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        4145
Shamela0036066-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1552
Shamela0036066-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1348
Shamela0036066-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3863
Shamela0036066-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1378
Shamela0036066-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        4223
Shamela0036066-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1914
Shamela0036066-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2072
Shamela0036066-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1057
Shamela0036066-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1699
Shamela0036066-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1739
Shamela0036066-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1441
Shamela0036066-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6658
Shamela0036066-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2474
Shamela0036066-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3429
Shamela0036066-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1507
Shamela0036066-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1300
Shamela0036066-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         907
Shamela0036066-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         951
Shamela0036066-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2648
Shamela0036066-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4436
Shamela0036066-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1690
Shamela0036066-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2420
Shamela0036066-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1670
Shamela0036066-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        4417
Shamela0036066-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         998
Shamela0036066-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3074
Shamela0036066-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3021
Shamela0036066-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1226
Shamela0036066-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1502
Shamela0036066-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4944
Shamela0036066-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2193
Shamela0036066-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1707
Shamela0036066-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2523
Shamela0036066-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1167
Shamela0036066-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2147
Shamela0036066-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3865
Shamela0036066-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2171
Shamela0036066-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3648
Shamela0036066-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1482
Shamela0036066-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2473
Shamela0036066-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2487
Shamela0036066-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3660
Shamela0036066-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2172
Shamela0036066-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1669
Shamela0036066-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2852
Shamela0036066-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1148
Shamela0036066-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1940
Shamela0036066-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7765
Shamela0036066-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        1748
Shamela0036066-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4057
Shamela0036066-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1674
Shamela0036066-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        6791
Shamela0036066-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         992
Shamela0036066-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2499
Shamela0036066-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1811
Shamela0036066-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2672
Shamela0036066-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2229
Shamela0036066-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1843
Shamela0036066-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         975
Shamela0036066-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1538
Shamela0036066-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4728
Shamela0036066-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2795
Shamela0036066-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        1691
Shamela0036066-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2671
Shamela0036066-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        74702
Shamela0036066-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1145
Shamela0036066-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1639
Shamela0036066-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3439
Shamela0036066-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1098
Shamela0036066-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1736
Shamela0036066-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1673
Shamela0036066-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2501
Shamela0036066-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1467
Shamela0036066-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1715
Shamela0036066-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        45292
Shamela0036066-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3084
Shamela0036066-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1160
Shamela0036066-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1563
Shamela0036066-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3754
Shamela0036066-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1171
Shamela0036066-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1242
Shamela0036066-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1116
Shamela0036066-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2045
Shamela0036066-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        3212
Shamela0036066-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5861
Shamela0036066-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1298
Shamela0036066-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3738
Shamela0036066-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        4075
Shamela0036066-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4072
Shamela0036066-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4278
Shamela0036066-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4364
Shamela0036066-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3877
Shamela0036066-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1290
Shamela0036066-ara1_Shia001379-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        3120
Shamela0036066-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3572
Shamela0036066-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        3420
Shamela0036066-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        7253
Shamela0036066-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1241
Shamela0036066-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11137
Shamela0036066-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1904
Shamela0036066-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        23436
Shamela0036066-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1327
Shamela0036066-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4609
Shamela0036066-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2893
Shamela0036066-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1520
Shamela0036066-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1693
Shamela0036066-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1257
Shamela0036066-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1333
Shamela0036066-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        1500
Shamela0036066-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2115
Shamela0036066-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        4029
Shamela0036066-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5052
Shamela0036066-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4389
Shamela0036066-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5340
Shamela0036066-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5739
Shamela0036066-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1171
Shamela0036066-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2107
Shamela0036066-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3568
Shamela0036066-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3860
Shamela0036066-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1139
Shamela0036066-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1331
Shamela0036066-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3692
Shamela0036066-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3566
Shamela0036066-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4013
Shamela0036066-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1306
Shamela0036066-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1830
Shamela0036066-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1249
Shamela0036066-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3967
Shamela0036066-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3552
Shamela0036066-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4210
Shamela0036066-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        9372
Shamela0036066-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1277
Shamela0036066-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1643
Shamela0036066-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         913
Shamela0036066-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        7136
Shamela0036066-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4756
Shamela0036066-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6630
Shamela0036066-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3604
Shamela0036066-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        3412
Shamela0036066-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        4280
Shamela0036066-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        7428
Shamela0036066-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3910
Shamela0036066-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        8431
Shamela0036066-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1491
Shamela0036066-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4317
Shamela0036066-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6887
Shamela0036066-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1513
Shamela0036066-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1222
Shamela0036066-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        2819
Shamela0036066-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1709
Shamela0036066-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4014
Shamela0036066-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10668
Shamela0036066-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1798
Shamela0036066-ara1_Shia004052-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        1130
Shamela0036066-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        46367
Shamela0036066-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1854
Shamela0036066-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4915
Shamela0036066-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         874