Index of /passim01022020/Shamela0035261-ara1/


../
Shamela0035261-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1117
Shamela0035261-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1737
Shamela0035261-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1578
Shamela0035261-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1973
Shamela0035261-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1423
Shamela0035261-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         985
Shamela0035261-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5584
Shamela0035261-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2597
Shamela0035261-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2156
Shamela0035261-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1029
Shamela0035261-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4441
Shamela0035261-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2308
Shamela0035261-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1103
Shamela0035261-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13         888
Shamela0035261-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1449
Shamela0035261-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2904
Shamela0035261-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2002
Shamela0035261-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1395
Shamela0035261-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1087
Shamela0035261-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1040
Shamela0035261-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        13779
Shamela0035261-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3368
Shamela0035261-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22         956
Shamela0035261-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1750
Shamela0035261-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1523
Shamela0035261-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1284
Shamela0035261-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        7060
Shamela0035261-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24       261230
Shamela0035261-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        19357
Shamela0035261-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        2969
Shamela0035261-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        92568
Shamela0035261-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        32644
Shamela0035261-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        72598
Shamela0035261-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        54031
Shamela0035261-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        8380
Shamela0035261-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        2657
Shamela0035261-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3640
Shamela0035261-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1752
Shamela0035261-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         797
Shamela0035261-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1109
Shamela0035261-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2258
Shamela0035261-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4193
Shamela0035261-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3493
Shamela0035261-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2311
Shamela0035261-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1173
Shamela0035261-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        11890
Shamela0035261-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1278
Shamela0035261-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1902
Shamela0035261-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1827
Shamela0035261-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1301
Shamela0035261-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2767
Shamela0035261-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5180
Shamela0035261-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        25472
Shamela0035261-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1811
Shamela0035261-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        17479
Shamela0035261-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        58658
Shamela0035261-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1817
Shamela0035261-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2455
Shamela0035261-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1704
Shamela0035261-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1480
Shamela0035261-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2491
Shamela0035261-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1476
Shamela0035261-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1048
Shamela0035261-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1081
Shamela0035261-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2619
Shamela0035261-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1612
Shamela0035261-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1230
Shamela0035261-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1577
Shamela0035261-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3535
Shamela0035261-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1397
Shamela0035261-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3349
Shamela0035261-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16         937
Shamela0035261-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1111
Shamela0035261-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1947
Shamela0035261-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        4357
Shamela0035261-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1919
Shamela0035261-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1083
Shamela0035261-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1109
Shamela0035261-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        5653
Shamela0035261-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1337
Shamela0035261-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5324
Shamela0035261-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1376
Shamela0035261-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1414
Shamela0035261-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1159
Shamela0035261-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         996
Shamela0035261-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         901
Shamela0035261-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1435
Shamela0035261-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2814
Shamela0035261-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3068
Shamela0035261-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1626
Shamela0035261-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5461
Shamela0035261-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4577
Shamela0035261-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36         980
Shamela0035261-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1632
Shamela0035261-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1679
Shamela0035261-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6361
Shamela0035261-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7335
Shamela0035261-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1239
Shamela0035261-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3104
Shamela0035261-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1996
Shamela0035261-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         933
Shamela0035261-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7807
Shamela0035261-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1828
Shamela0035261-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1053
Shamela0035261-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2144
Shamela0035261-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3533
Shamela0035261-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6470
Shamela0035261-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8009
Shamela0035261-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3619
Shamela0035261-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2036
Shamela0035261-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2091
Shamela0035261-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3471
Shamela0035261-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5407
Shamela0035261-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9426
Shamela0035261-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        25820
Shamela0035261-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2720
Shamela0035261-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         970
Shamela0035261-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7870
Shamela0035261-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2108
Shamela0035261-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11672
Shamela0035261-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        1972
Shamela0035261-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2944
Shamela0035261-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1296
Shamela0035261-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        19980
Shamela0035261-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        6912
Shamela0035261-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        1786
Shamela0035261-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        34326
Shamela0035261-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5794
Shamela0035261-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1310
Shamela0035261-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1110
Shamela0035261-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        12021
Shamela0035261-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3205
Shamela0035261-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2305
Shamela0035261-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1606
Shamela0035261-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:32         984
Shamela0035261-ara1_Shamela0005902-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37       240311
Shamela0035261-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1187
Shamela0035261-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3893
Shamela0035261-ara1_Shamela0005940-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1238
Shamela0035261-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46       1615542
Shamela0035261-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2220
Shamela0035261-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7509
Shamela0035261-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        8592
Shamela0035261-ara1_Shamela0005992-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2506
Shamela0035261-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1171
Shamela0035261-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        9851
Shamela0035261-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         901
Shamela0035261-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2520
Shamela0035261-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7794
Shamela0035261-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         980
Shamela0035261-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         982
Shamela0035261-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7223
Shamela0035261-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5957
Shamela0035261-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8384
Shamela0035261-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2697
Shamela0035261-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1946
Shamela0035261-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5261
Shamela0035261-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2578
Shamela0035261-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1314
Shamela0035261-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2361
Shamela0035261-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1577
Shamela0035261-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        2403
Shamela0035261-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9149
Shamela0035261-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20         887
Shamela0035261-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2828
Shamela0035261-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         999
Shamela0035261-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4596
Shamela0035261-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         919
Shamela0035261-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5935
Shamela0035261-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6076
Shamela0035261-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1748
Shamela0035261-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        1005
Shamela0035261-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2648
Shamela0035261-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6297
Shamela0035261-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         993
Shamela0035261-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1122
Shamela0035261-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1923
Shamela0035261-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16894
Shamela0035261-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1969
Shamela0035261-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3388
Shamela0035261-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3488
Shamela0035261-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2463
Shamela0035261-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        4320
Shamela0035261-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         871
Shamela0035261-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         901
Shamela0035261-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4308
Shamela0035261-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1358
Shamela0035261-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3163
Shamela0035261-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1692
Shamela0035261-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1100
Shamela0035261-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1343
Shamela0035261-ara1_Shamela0009061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1073
Shamela0035261-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5873
Shamela0035261-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2778
Shamela0035261-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52         948
Shamela0035261-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3040
Shamela0035261-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1958
Shamela0035261-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        2437
Shamela0035261-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       223775
Shamela0035261-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3034
Shamela0035261-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         934
Shamela0035261-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2092
Shamela0035261-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3617
Shamela0035261-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         937
Shamela0035261-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2315
Shamela0035261-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1549
Shamela0035261-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         983
Shamela0035261-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        17290
Shamela0035261-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2070
Shamela0035261-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        14369
Shamela0035261-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1042
Shamela0035261-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4236
Shamela0035261-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1222
Shamela0035261-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1253
Shamela0035261-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3390
Shamela0035261-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         984
Shamela0035261-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2144
Shamela0035261-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3775
Shamela0035261-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1317
Shamela0035261-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        7956
Shamela0035261-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1250
Shamela0035261-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1242
Shamela0035261-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1176
Shamela0035261-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3626
Shamela0035261-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2991
Shamela0035261-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6745
Shamela0035261-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5900
Shamela0035261-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12091
Shamela0035261-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9627
Shamela0035261-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2729
Shamela0035261-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         961
Shamela0035261-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2396
Shamela0035261-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2720
Shamela0035261-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4129
Shamela0035261-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         955
Shamela0035261-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2827
Shamela0035261-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4046
Shamela0035261-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        5699
Shamela0035261-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3308
Shamela0035261-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1147
Shamela0035261-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1125
Shamela0035261-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2206
Shamela0035261-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3096
Shamela0035261-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2780
Shamela0035261-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1155
Shamela0035261-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7122
Shamela0035261-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3978
Shamela0035261-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4869
Shamela0035261-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02         933
Shamela0035261-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1142
Shamela0035261-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2770
Shamela0035261-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        29900
Shamela0035261-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1130
Shamela0035261-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2827
Shamela0035261-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         930
Shamela0035261-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2768
Shamela0035261-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        1610
Shamela0035261-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        13216
Shamela0035261-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4425
Shamela0035261-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        2297
Shamela0035261-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2585
Shamela0035261-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1037
Shamela0035261-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1087
Shamela0035261-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1122
Shamela0035261-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1747
Shamela0035261-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2576
Shamela0035261-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         967
Shamela0035261-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1908
Shamela0035261-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2958
Shamela0035261-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1002
Shamela0035261-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1119
Shamela0035261-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1135
Shamela0035261-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         947
Shamela0035261-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         932
Shamela0035261-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1480
Shamela0035261-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3359
Shamela0035261-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         838
Shamela0035261-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         873
Shamela0035261-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2116
Shamela0035261-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        13586
Shamela0035261-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4567
Shamela0035261-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         869
Shamela0035261-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2948
Shamela0035261-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9942
Shamela0035261-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2629
Shamela0035261-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4837
Shamela0035261-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1697
Shamela0035261-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11516
Shamela0035261-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13680
Shamela0035261-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1331
Shamela0035261-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1181
Shamela0035261-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8563
Shamela0035261-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1162
Shamela0035261-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1111
Shamela0035261-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        31987
Shamela0035261-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3251
Shamela0035261-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7139
Shamela0035261-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1266
Shamela0035261-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2532
Shamela0035261-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2707
Shamela0035261-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3598
Shamela0035261-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1344
Shamela0035261-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8562
Shamela0035261-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2148
Shamela0035261-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3178
Shamela0035261-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1164
Shamela0035261-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1848
Shamela0035261-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        1010
Shamela0035261-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1233
Shamela0035261-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        25201
Shamela0035261-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1735
Shamela0035261-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1074
Shamela0035261-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2769
Shamela0035261-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1589
Shamela0035261-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1570
Shamela0035261-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4748
Shamela0035261-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1483
Shamela0035261-ara1_Shamela0023660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         866
Shamela0035261-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6455
Shamela0035261-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3016
Shamela0035261-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        11540
Shamela0035261-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       522383
Shamela0035261-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4634
Shamela0035261-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        90421
Shamela0035261-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       134501
Shamela0035261-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7769
Shamela0035261-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        4580
Shamela0035261-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7304
Shamela0035261-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2595
Shamela0035261-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        32919
Shamela0035261-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1086
Shamela0035261-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1855
Shamela0035261-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1915
Shamela0035261-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2011
Shamela0035261-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         780
Shamela0035261-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1587
Shamela0035261-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1097
Shamela0035261-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1097
Shamela0035261-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1448
Shamela0035261-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10072
Shamela0035261-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1408
Shamela0035261-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1230
Shamela0035261-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1282
Shamela0035261-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1704
Shamela0035261-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1244
Shamela0035261-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1094
Shamela0035261-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1765
Shamela0035261-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2347
Shamela0035261-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1074
Shamela0035261-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9363
Shamela0035261-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1812
Shamela0035261-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13116
Shamela0035261-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       114082
Shamela0035261-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5317
Shamela0035261-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4489
Shamela0035261-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3411
Shamela0035261-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1119
Shamela0035261-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1015
Shamela0035261-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3023
Shamela0035261-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1005
Shamela0035261-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2879
Shamela0035261-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        3890
Shamela0035261-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         809
Shamela0035261-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1856
Shamela0035261-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4476
Shamela0035261-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        9124
Shamela0035261-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3623
Shamela0035261-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1008
Shamela0035261-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7420
Shamela0035261-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2742
Shamela0035261-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1290
Shamela0035261-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2743
Shamela0035261-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2411
Shamela0035261-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1616
Shamela0035261-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1120
Shamela0035261-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2805
Shamela0035261-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1622
Shamela0035261-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1052
Shamela0035261-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1513
Shamela0035261-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5859
Shamela0035261-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1840
Shamela0035261-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        11266
Shamela0035261-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2819
Shamela0035261-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1359
Shamela0035261-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1878
Shamela0035261-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26       675014
Shamela0035261-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2802
Shamela0035261-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2937
Shamela0035261-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       507099
Shamela0035261-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4063
Shamela0035261-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5547
Shamela0035261-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1216
Shamela0035261-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1801
Shamela0035261-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3421
Shamela0035261-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2458
Shamela0035261-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1340
Shamela0035261-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         871
Shamela0035261-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1110
Shamela0035261-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        25465
Shamela0035261-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        3670
Shamela0035261-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        1922
Shamela0035261-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2291
Shamela0035261-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1677
Shamela0035261-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        11469
Shamela0035261-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1713
Shamela0035261-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2103
Shamela0035261-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2877
Shamela0035261-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1719
Shamela0035261-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1658
Shamela0035261-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1988
Shamela0035261-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2781
Shamela0035261-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6301
Shamela0035261-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2535
Shamela0035261-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1050
Shamela0035261-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1589
Shamela0035261-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2154
Shamela0035261-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        6719
Shamela0035261-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1399
Shamela0035261-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7356
Shamela0035261-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1180
Shamela0035261-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2144
Shamela0035261-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1749
Shamela0035261-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1945
Shamela0035261-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4168
Shamela0035261-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4197
Shamela0035261-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4617
Shamela0035261-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2783
Shamela0035261-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3563
Shamela0035261-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3314
Shamela0035261-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3359
Shamela0035261-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1768
Shamela0035261-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        7816
Shamela0035261-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        22597
Shamela0035261-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        3355
Shamela0035261-ara1_Shia002976-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4399
Shamela0035261-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2166
Shamela0035261-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3270
Shamela0035261-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1907
Shamela0035261-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1839
Shamela0035261-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09         867
Shamela0035261-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        5545
Shamela0035261-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1206
Shamela0035261-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        5418
Shamela0035261-ara1_Shia003354-ara1.csv      17-Mar-2020 16:45        1956
Shamela0035261-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:29        7771
Shamela0035261-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1289
Shamela0035261-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1524
Shamela0035261-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        2479
Shamela0035261-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1443
Shamela0035261-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3636
Shamela0035261-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8938