Index of /passim01022020/Shamela0035101-ara1/


../
Shamela0035101-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55         944
Shamela0035101-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        4703
Shamela0035101-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1232
Shamela0035101-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         945
Shamela0035101-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        12042
Shamela0035101-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         758
Shamela0035101-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:23        13648
Shamela0035101-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1345
Shamela0035101-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2428
Shamela0035101-ara1_JK000445-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        14316
Shamela0035101-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        18971
Shamela0035101-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4865
Shamela0035101-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        4561
Shamela0035101-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3566
Shamela0035101-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2880
Shamela0035101-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07       212700
Shamela0035101-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13       271146
Shamela0035101-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       277102
Shamela0035101-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01       1008552
Shamela0035101-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        2733
Shamela0035101-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         960
Shamela0035101-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2419
Shamela0035101-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        9684
Shamela0035101-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2311
Shamela0035101-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        7673
Shamela0035101-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1154
Shamela0035101-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1931
Shamela0035101-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49         935
Shamela0035101-ara1_JK001224-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2266
Shamela0035101-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1192
Shamela0035101-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4985
Shamela0035101-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3828
Shamela0035101-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        8268
Shamela0035101-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1144
Shamela0035101-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1001
Shamela0035101-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2638
Shamela0035101-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5707
Shamela0035101-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1216
Shamela0035101-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        53534
Shamela0035101-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        6122
Shamela0035101-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        19273
Shamela0035101-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1454
Shamela0035101-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1104
Shamela0035101-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2511
Shamela0035101-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        12343
Shamela0035101-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         976
Shamela0035101-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1392
Shamela0035101-ara1_JK007533-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1516
Shamela0035101-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3365
Shamela0035101-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        3227
Shamela0035101-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1806
Shamela0035101-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1558
Shamela0035101-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       135942
Shamela0035101-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        4998
Shamela0035101-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         971
Shamela0035101-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1785
Shamela0035101-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10243
Shamela0035101-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5925
Shamela0035101-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        13279
Shamela0035101-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        3612
Shamela0035101-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03       381244
Shamela0035101-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         901
Shamela0035101-ara1_JK010093-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         949
Shamela0035101-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4095
Shamela0035101-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3462
Shamela0035101-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2104
Shamela0035101-ara1_JK010614-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        1028
Shamela0035101-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2610
Shamela0035101-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2471
Shamela0035101-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         927
Shamela0035101-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3239
Shamela0035101-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         932
Shamela0035101-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18         826
Shamela0035101-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        2976
Shamela0035101-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1287
Shamela0035101-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        11758
Shamela0035101-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         965
Shamela0035101-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3937
Shamela0035101-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1030
Shamela0035101-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         935
Shamela0035101-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3324
Shamela0035101-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4242
Shamela0035101-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         887
Shamela0035101-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1596
Shamela0035101-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         923
Shamela0035101-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         993
Shamela0035101-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        17514
Shamela0035101-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4339
Shamela0035101-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1765
Shamela0035101-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1275
Shamela0035101-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1741
Shamela0035101-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6704
Shamela0035101-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2284
Shamela0035101-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2279
Shamela0035101-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2630
Shamela0035101-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3356
Shamela0035101-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7464
Shamela0035101-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4776
Shamela0035101-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4800
Shamela0035101-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        11466
Shamela0035101-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         984
Shamela0035101-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2153
Shamela0035101-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3407
Shamela0035101-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2324
Shamela0035101-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1148
Shamela0035101-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1552
Shamela0035101-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        3269
Shamela0035101-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6721
Shamela0035101-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1348
Shamela0035101-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         957
Shamela0035101-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8349
Shamela0035101-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       133454
Shamela0035101-ara1_Shamela0005527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         895
Shamela0035101-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4108
Shamela0035101-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        3514
Shamela0035101-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1922
Shamela0035101-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1119
Shamela0035101-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2268
Shamela0035101-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1949
Shamela0035101-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2028
Shamela0035101-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1184
Shamela0035101-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2113
Shamela0035101-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        7997
Shamela0035101-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1384
Shamela0035101-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3833
Shamela0035101-ara1_Shamela0006966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1310
Shamela0035101-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1055
Shamela0035101-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1007
Shamela0035101-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1837
Shamela0035101-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        9528
Shamela0035101-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        9116
Shamela0035101-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        33243
Shamela0035101-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3599
Shamela0035101-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        87494
Shamela0035101-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         897
Shamela0035101-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1562
Shamela0035101-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2038
Shamela0035101-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         956
Shamela0035101-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1678
Shamela0035101-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        12446
Shamela0035101-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1655
Shamela0035101-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4905
Shamela0035101-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7880
Shamela0035101-ara1_Shamela0008667-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1050
Shamela0035101-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2087
Shamela0035101-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8332
Shamela0035101-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       100499
Shamela0035101-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3269
Shamela0035101-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1125
Shamela0035101-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1855
Shamela0035101-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3824
Shamela0035101-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        23259
Shamela0035101-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1636
Shamela0035101-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2651
Shamela0035101-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12233
Shamela0035101-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10024
Shamela0035101-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2668
Shamela0035101-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3698
Shamela0035101-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58         951
Shamela0035101-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7575
Shamela0035101-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        14557
Shamela0035101-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4279
Shamela0035101-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1495
Shamela0035101-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1287
Shamela0035101-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        16496
Shamela0035101-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2944
Shamela0035101-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1715
Shamela0035101-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         980
Shamela0035101-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1592
Shamela0035101-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4904
Shamela0035101-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6360
Shamela0035101-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1447
Shamela0035101-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1780
Shamela0035101-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1704
Shamela0035101-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1748
Shamela0035101-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        13115
Shamela0035101-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1948
Shamela0035101-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1803
Shamela0035101-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2200
Shamela0035101-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        27219
Shamela0035101-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9564
Shamela0035101-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1594
Shamela0035101-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11180
Shamela0035101-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1630
Shamela0035101-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4263
Shamela0035101-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1730
Shamela0035101-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12796
Shamela0035101-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6004
Shamela0035101-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1565
Shamela0035101-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2755
Shamela0035101-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        1701
Shamela0035101-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1170
Shamela0035101-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         976
Shamela0035101-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        18330
Shamela0035101-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         815
Shamela0035101-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        3874
Shamela0035101-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2165
Shamela0035101-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1698
Shamela0035101-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8971
Shamela0035101-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1175
Shamela0035101-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3412
Shamela0035101-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1564
Shamela0035101-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1870
Shamela0035101-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1834
Shamela0035101-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3835
Shamela0035101-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        11529
Shamela0035101-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         813
Shamela0035101-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1335
Shamela0035101-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        30125
Shamela0035101-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       113640
Shamela0035101-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        14844
Shamela0035101-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1578
Shamela0035101-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1034
Shamela0035101-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5760
Shamela0035101-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        60923
Shamela0035101-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1519
Shamela0035101-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1685
Shamela0035101-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7266
Shamela0035101-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25451
Shamela0035101-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3394
Shamela0035101-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2514
Shamela0035101-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1291
Shamela0035101-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3433
Shamela0035101-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        21082
Shamela0035101-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       383822
Shamela0035101-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        9500
Shamela0035101-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3758
Shamela0035101-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        58649
Shamela0035101-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        12100
Shamela0035101-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4153
Shamela0035101-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         952
Shamela0035101-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8796
Shamela0035101-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1216
Shamela0035101-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        24067
Shamela0035101-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8715
Shamela0035101-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        27084
Shamela0035101-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5765
Shamela0035101-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10870
Shamela0035101-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4113
Shamela0035101-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        9512
Shamela0035101-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        15854
Shamela0035101-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       320466
Shamela0035101-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2255
Shamela0035101-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       279987
Shamela0035101-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        21559
Shamela0035101-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4284
Shamela0035101-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2468
Shamela0035101-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1404
Shamela0035101-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1030
Shamela0035101-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        2272
Shamela0035101-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1261
Shamela0035101-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2439
Shamela0035101-ara1_Shamela0026140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4468
Shamela0035101-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4629
Shamela0035101-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6405
Shamela0035101-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3746
Shamela0035101-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1812
Shamela0035101-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9472
Shamela0035101-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7192
Shamela0035101-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1711
Shamela0035101-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1092
Shamela0035101-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4392
Shamela0035101-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        12599
Shamela0035101-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6176
Shamela0035101-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2930
Shamela0035101-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1067
Shamela0035101-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1764
Shamela0035101-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8131
Shamela0035101-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4717
Shamela0035101-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1597
Shamela0035101-ara1_Shamela0037489-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1096
Shamela0035101-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        14395
Shamela0035101-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23208
Shamela0035101-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        71683
Shamela0035101-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        7189
Shamela0035101-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1673
Shamela0035101-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4169
Shamela0035101-ara1_Shamela0038080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        9567
Shamela0035101-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1414
Shamela0035101-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1747
Shamela0035101-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        31899
Shamela0035101-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6645
Shamela0035101-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        6945
Shamela0035101-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1385
Shamela0035101-ara1_Shia000211-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        9586
Shamela0035101-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2011
Shamela0035101-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1941
Shamela0035101-ara1_Shia000368Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1811
Shamela0035101-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06         983
Shamela0035101-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2386
Shamela0035101-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1774
Shamela0035101-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         810
Shamela0035101-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13362
Shamela0035101-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1656
Shamela0035101-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        27693
Shamela0035101-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1604
Shamela0035101-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1961
Shamela0035101-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5091
Shamela0035101-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1497
Shamela0035101-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1031
Shamela0035101-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        16620
Shamela0035101-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       885813
Shamela0035101-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5756
Shamela0035101-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       2247894
Shamela0035101-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        37770
Shamela0035101-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1417
Shamela0035101-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        14383
Shamela0035101-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1234
Shamela0035101-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4176
Shamela0035101-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1629
Shamela0035101-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6873
Shamela0035101-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7836
Shamela0035101-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2149
Shamela0035101-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        41879
Shamela0035101-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         978
Shamela0035101-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        34253
Shamela0035101-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1122
Shamela0035101-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        20543
Shamela0035101-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         995
Shamela0035101-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        4411
Shamela0035101-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2111
Shamela0035101-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2250
Shamela0035101-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3044
Shamela0035101-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1693
Shamela0035101-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        17253
Shamela0035101-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         926
Shamela0035101-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1476
Shamela0035101-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3173
Shamela0035101-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6292
Shamela0035101-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2854
Shamela0035101-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5833
Shamela0035101-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4671
Shamela0035101-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        37169
Shamela0035101-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        8944
Shamela0035101-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        27863
Shamela0035101-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        2382
Shamela0035101-ara1_Shia004001-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1071
Shamela0035101-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38         808
Shamela0035101-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1168
Shamela0035101-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2109
Shamela0035101-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3422
Shamela0035101-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        38526
Shamela0035101-ara1_Shia004705-ara1.csv      17-Mar-2020 14:34         999