Index of /passim01022020/Shamela0030774-ara1/


../
Shamela0030774-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        2276
Shamela0030774-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        5371
Shamela0030774-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2306
Shamela0030774-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1158
Shamela0030774-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8909
Shamela0030774-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1151
Shamela0030774-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1364
Shamela0030774-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        32571
Shamela0030774-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1278
Shamela0030774-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3185
Shamela0030774-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2082
Shamela0030774-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        36932
Shamela0030774-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        7608
Shamela0030774-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        20988
Shamela0030774-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1802
Shamela0030774-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2637
Shamela0030774-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        10728
Shamela0030774-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3293
Shamela0030774-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1881
Shamela0030774-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5113
Shamela0030774-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3076
Shamela0030774-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6450
Shamela0030774-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4466
Shamela0030774-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2003
Shamela0030774-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        5255
Shamela0030774-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6472
Shamela0030774-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1934
Shamela0030774-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1939
Shamela0030774-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        10223
Shamela0030774-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1335
Shamela0030774-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1741
Shamela0030774-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2726
Shamela0030774-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2809
Shamela0030774-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1592
Shamela0030774-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        70592
Shamela0030774-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1500
Shamela0030774-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1117
Shamela0030774-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        12798
Shamela0030774-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        45819
Shamela0030774-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2903
Shamela0030774-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1225
Shamela0030774-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3375
Shamela0030774-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1914
Shamela0030774-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1507
Shamela0030774-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3245
Shamela0030774-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        5234
Shamela0030774-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1911
Shamela0030774-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1216
Shamela0030774-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5722
Shamela0030774-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         968
Shamela0030774-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        7408
Shamela0030774-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1898
Shamela0030774-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        27877
Shamela0030774-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4510
Shamela0030774-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3159
Shamela0030774-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3332
Shamela0030774-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6103
Shamela0030774-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        2266
Shamela0030774-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3037
Shamela0030774-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2562
Shamela0030774-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1280
Shamela0030774-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        8010
Shamela0030774-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7285
Shamela0030774-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        6050
Shamela0030774-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4034
Shamela0030774-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2469
Shamela0030774-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        22039
Shamela0030774-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2616
Shamela0030774-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3331
Shamela0030774-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2379
Shamela0030774-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2743
Shamela0030774-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1290
Shamela0030774-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6674
Shamela0030774-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2418
Shamela0030774-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1481
Shamela0030774-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4140
Shamela0030774-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8685
Shamela0030774-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4582
Shamela0030774-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1055
Shamela0030774-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6271
Shamela0030774-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1039
Shamela0030774-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1211
Shamela0030774-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        3237
Shamela0030774-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3148
Shamela0030774-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3029
Shamela0030774-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3855
Shamela0030774-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        5075
Shamela0030774-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        4775
Shamela0030774-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1272
Shamela0030774-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2363
Shamela0030774-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:12        1015
Shamela0030774-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5803
Shamela0030774-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7334
Shamela0030774-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1771
Shamela0030774-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1175
Shamela0030774-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2696
Shamela0030774-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1253
Shamela0030774-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1691
Shamela0030774-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1440
Shamela0030774-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1148
Shamela0030774-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7474
Shamela0030774-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         847
Shamela0030774-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1402
Shamela0030774-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1277
Shamela0030774-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1426
Shamela0030774-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2888
Shamela0030774-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        15639
Shamela0030774-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        29522
Shamela0030774-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3185
Shamela0030774-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2256
Shamela0030774-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2194
Shamela0030774-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6566
Shamela0030774-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3364
Shamela0030774-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2999
Shamela0030774-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1797
Shamela0030774-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1560
Shamela0030774-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8489
Shamela0030774-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        28574
Shamela0030774-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7387
Shamela0030774-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        15826
Shamela0030774-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        25083
Shamela0030774-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       203138
Shamela0030774-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        19593
Shamela0030774-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8740
Shamela0030774-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        36193
Shamela0030774-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1898
Shamela0030774-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2281
Shamela0030774-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         849
Shamela0030774-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8798
Shamela0030774-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7914
Shamela0030774-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        22504
Shamela0030774-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2251
Shamela0030774-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        13930
Shamela0030774-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        24089
Shamela0030774-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        12268
Shamela0030774-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3542
Shamela0030774-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3640
Shamela0030774-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3472
Shamela0030774-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2279
Shamela0030774-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4764
Shamela0030774-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2304
Shamela0030774-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2137
Shamela0030774-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5401
Shamela0030774-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        27587
Shamela0030774-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1694
Shamela0030774-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1151
Shamela0030774-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3345
Shamela0030774-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9006
Shamela0030774-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6949
Shamela0030774-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3073
Shamela0030774-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5560
Shamela0030774-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2735
Shamela0030774-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2905
Shamela0030774-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6994
Shamela0030774-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8676
Shamela0030774-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22         942
Shamela0030774-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1979
Shamela0030774-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1280
Shamela0030774-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18         960
Shamela0030774-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2489
Shamela0030774-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2536
Shamela0030774-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        6599
Shamela0030774-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2199
Shamela0030774-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3696
Shamela0030774-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1043
Shamela0030774-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2513
Shamela0030774-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        4538
Shamela0030774-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        21817
Shamela0030774-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7999
Shamela0030774-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3143
Shamela0030774-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2803
Shamela0030774-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1440
Shamela0030774-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1998
Shamela0030774-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4365
Shamela0030774-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        1561
Shamela0030774-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13146
Shamela0030774-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        44352
Shamela0030774-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1379
Shamela0030774-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5699
Shamela0030774-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        61210
Shamela0030774-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1116
Shamela0030774-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3180
Shamela0030774-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11595
Shamela0030774-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11507
Shamela0030774-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10872
Shamela0030774-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3400
Shamela0030774-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2201
Shamela0030774-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7009
Shamela0030774-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2187
Shamela0030774-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1287
Shamela0030774-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4568
Shamela0030774-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        85179
Shamela0030774-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1760
Shamela0030774-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3022
Shamela0030774-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3669
Shamela0030774-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1507
Shamela0030774-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1270
Shamela0030774-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6169
Shamela0030774-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3276
Shamela0030774-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1239
Shamela0030774-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1597
Shamela0030774-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        19729
Shamela0030774-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2977
Shamela0030774-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2606
Shamela0030774-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1207
Shamela0030774-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         882
Shamela0030774-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4272
Shamela0030774-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6368
Shamela0030774-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2571
Shamela0030774-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8301
Shamela0030774-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9607
Shamela0030774-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1829
Shamela0030774-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3095
Shamela0030774-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2222
Shamela0030774-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2039
Shamela0030774-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9272
Shamela0030774-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19097
Shamela0030774-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1102
Shamela0030774-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3790
Shamela0030774-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3400
Shamela0030774-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2374
Shamela0030774-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4464
Shamela0030774-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8530
Shamela0030774-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6894
Shamela0030774-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4717
Shamela0030774-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3643
Shamela0030774-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        24904
Shamela0030774-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2485
Shamela0030774-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         819
Shamela0030774-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3488
Shamela0030774-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         835
Shamela0030774-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3957
Shamela0030774-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1340
Shamela0030774-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1977
Shamela0030774-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2107
Shamela0030774-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1464
Shamela0030774-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3848
Shamela0030774-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1140
Shamela0030774-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        82604
Shamela0030774-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1210
Shamela0030774-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2174
Shamela0030774-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        20575
Shamela0030774-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        13464
Shamela0030774-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2605
Shamela0030774-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09         891
Shamela0030774-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1667
Shamela0030774-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        15783
Shamela0030774-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3021
Shamela0030774-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1048
Shamela0030774-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2940
Shamela0030774-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2259
Shamela0030774-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1668
Shamela0030774-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1393
Shamela0030774-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1453
Shamela0030774-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3588
Shamela0030774-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3801
Shamela0030774-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2174
Shamela0030774-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2350
Shamela0030774-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1671
Shamela0030774-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1863
Shamela0030774-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7608
Shamela0030774-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7011
Shamela0030774-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2739
Shamela0030774-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3990
Shamela0030774-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2544
Shamela0030774-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3853
Shamela0030774-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11459
Shamela0030774-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5911
Shamela0030774-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4716
Shamela0030774-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4639
Shamela0030774-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1453
Shamela0030774-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        10092
Shamela0030774-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2361
Shamela0030774-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        31033
Shamela0030774-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6022
Shamela0030774-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2883
Shamela0030774-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1189
Shamela0030774-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9314
Shamela0030774-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2574
Shamela0030774-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2108
Shamela0030774-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2180
Shamela0030774-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2284
Shamela0030774-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1018
Shamela0030774-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1521
Shamela0030774-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        36959
Shamela0030774-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1728
Shamela0030774-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3370
Shamela0030774-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6037
Shamela0030774-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2493
Shamela0030774-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2852
Shamela0030774-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25631
Shamela0030774-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        9693
Shamela0030774-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        21291
Shamela0030774-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       239099
Shamela0030774-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2747
Shamela0030774-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18850
Shamela0030774-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5298
Shamela0030774-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         842
Shamela0030774-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4692
Shamela0030774-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1855
Shamela0030774-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2943
Shamela0030774-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1917
Shamela0030774-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6365
Shamela0030774-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5329
Shamela0030774-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1263
Shamela0030774-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1410
Shamela0030774-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2359
Shamela0030774-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7357
Shamela0030774-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3298
Shamela0030774-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2183
Shamela0030774-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6901
Shamela0030774-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        10109
Shamela0030774-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7193
Shamela0030774-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       346042
Shamela0030774-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        27993
Shamela0030774-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        47516
Shamela0030774-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1295
Shamela0030774-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2194
Shamela0030774-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3095
Shamela0030774-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1934
Shamela0030774-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1261
Shamela0030774-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3801
Shamela0030774-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1411
Shamela0030774-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1189
Shamela0030774-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3170
Shamela0030774-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6384
Shamela0030774-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1383
Shamela0030774-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2080
Shamela0030774-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2335
Shamela0030774-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8533
Shamela0030774-ara1_Shamela0026893-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1512
Shamela0030774-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1265
Shamela0030774-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3516
Shamela0030774-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1070
Shamela0030774-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1673
Shamela0030774-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2728
Shamela0030774-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3743
Shamela0030774-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1472
Shamela0030774-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2644
Shamela0030774-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2941
Shamela0030774-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        7297
Shamela0030774-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1203
Shamela0030774-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1161
Shamela0030774-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1191
Shamela0030774-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1119
Shamela0030774-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        2094
Shamela0030774-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16830
Shamela0030774-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2914
Shamela0030774-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         932
Shamela0030774-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9307
Shamela0030774-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1318
Shamela0030774-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1202
Shamela0030774-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4505
Shamela0030774-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3322
Shamela0030774-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6311
Shamela0030774-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1184
Shamela0030774-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1719
Shamela0030774-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        26540
Shamela0030774-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23419
Shamela0030774-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1953
Shamela0030774-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3468
Shamela0030774-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2168
Shamela0030774-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6788
Shamela0030774-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6694
Shamela0030774-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4464
Shamela0030774-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3479
Shamela0030774-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2396
Shamela0030774-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        7662
Shamela0030774-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        17935
Shamela0030774-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        21109
Shamela0030774-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        38030
Shamela0030774-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2545
Shamela0030774-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        74509
Shamela0030774-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2664
Shamela0030774-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        7625
Shamela0030774-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3776
Shamela0030774-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1572
Shamela0030774-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        32222
Shamela0030774-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2973
Shamela0030774-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10113
Shamela0030774-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2849
Shamela0030774-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        19332
Shamela0030774-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2827
Shamela0030774-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39         943
Shamela0030774-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5748
Shamela0030774-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11778
Shamela0030774-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2604
Shamela0030774-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15064
Shamela0030774-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2228
Shamela0030774-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1482
Shamela0030774-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1157
Shamela0030774-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        7422
Shamela0030774-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2190
Shamela0030774-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1397
Shamela0030774-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        34781
Shamela0030774-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3714
Shamela0030774-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3528
Shamela0030774-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        38781
Shamela0030774-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1342
Shamela0030774-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4092
Shamela0030774-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6506
Shamela0030774-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2759
Shamela0030774-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2951
Shamela0030774-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1575
Shamela0030774-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2811
Shamela0030774-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1001
Shamela0030774-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4200
Shamela0030774-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1920
Shamela0030774-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1551
Shamela0030774-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        3977
Shamela0030774-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1232
Shamela0030774-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        14118
Shamela0030774-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3379
Shamela0030774-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3500
Shamela0030774-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        21022
Shamela0030774-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2948
Shamela0030774-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1705
Shamela0030774-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1705