Index of /passim01022020/Shamela0030760-ara1/


../
Shamela0030760-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         855
Shamela0030760-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1009
Shamela0030760-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1007
Shamela0030760-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        6386
Shamela0030760-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        5617
Shamela0030760-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5243
Shamela0030760-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2091
Shamela0030760-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6115
Shamela0030760-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4007
Shamela0030760-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2099
Shamela0030760-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3897
Shamela0030760-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1746
Shamela0030760-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1761
Shamela0030760-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1054
Shamela0030760-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        6642
Shamela0030760-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3745
Shamela0030760-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1681
Shamela0030760-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         881
Shamela0030760-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2066
Shamela0030760-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1014
Shamela0030760-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1816
Shamela0030760-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7317
Shamela0030760-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1474
Shamela0030760-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1777
Shamela0030760-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1463
Shamela0030760-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1052
Shamela0030760-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3306
Shamela0030760-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4147
Shamela0030760-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1820
Shamela0030760-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1310
Shamela0030760-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1878
Shamela0030760-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3507
Shamela0030760-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1444
Shamela0030760-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2271
Shamela0030760-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2812
Shamela0030760-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        6426
Shamela0030760-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1209
Shamela0030760-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1870
Shamela0030760-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        2139
Shamela0030760-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6586
Shamela0030760-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6371
Shamela0030760-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        15308
Shamela0030760-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6533
Shamela0030760-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1274
Shamela0030760-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3612
Shamela0030760-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1453
Shamela0030760-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1505
Shamela0030760-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3999
Shamela0030760-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5415
Shamela0030760-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4168
Shamela0030760-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1089
Shamela0030760-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2083
Shamela0030760-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        7611
Shamela0030760-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4929
Shamela0030760-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8166
Shamela0030760-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5230
Shamela0030760-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2526
Shamela0030760-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2010
Shamela0030760-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2857
Shamela0030760-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5784
Shamela0030760-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7517
Shamela0030760-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        7780
Shamela0030760-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        8264
Shamela0030760-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3974
Shamela0030760-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8147
Shamela0030760-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5639
Shamela0030760-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1644
Shamela0030760-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2445
Shamela0030760-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1370
Shamela0030760-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7207
Shamela0030760-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6223
Shamela0030760-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        5414
Shamela0030760-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2981
Shamela0030760-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3792
Shamela0030760-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1946
Shamela0030760-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2040
Shamela0030760-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2843
Shamela0030760-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2021
Shamela0030760-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3523
Shamela0030760-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        13534
Shamela0030760-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3504
Shamela0030760-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5927
Shamela0030760-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1052
Shamela0030760-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1301
Shamela0030760-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1603
Shamela0030760-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        2389
Shamela0030760-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9340
Shamela0030760-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        11186
Shamela0030760-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6964
Shamela0030760-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12769
Shamela0030760-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1677
Shamela0030760-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3505
Shamela0030760-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1057
Shamela0030760-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3475
Shamela0030760-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2074
Shamela0030760-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         894
Shamela0030760-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1423
Shamela0030760-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1360
Shamela0030760-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4356
Shamela0030760-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1206
Shamela0030760-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2321
Shamela0030760-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1467
Shamela0030760-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1019
Shamela0030760-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1328
Shamela0030760-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2935
Shamela0030760-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2415
Shamela0030760-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2658
Shamela0030760-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25         918
Shamela0030760-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2578
Shamela0030760-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4400
Shamela0030760-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2661
Shamela0030760-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1529
Shamela0030760-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6076
Shamela0030760-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1465
Shamela0030760-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1221
Shamela0030760-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1855
Shamela0030760-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2688
Shamela0030760-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2855
Shamela0030760-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1027
Shamela0030760-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1823
Shamela0030760-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1064
Shamela0030760-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1379
Shamela0030760-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8675
Shamela0030760-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1650
Shamela0030760-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2152
Shamela0030760-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1165
Shamela0030760-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1022
Shamela0030760-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3086
Shamela0030760-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4644
Shamela0030760-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        19663
Shamela0030760-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         994
Shamela0030760-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2051
Shamela0030760-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4991
Shamela0030760-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6749
Shamela0030760-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1389
Shamela0030760-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2220
Shamela0030760-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2201
Shamela0030760-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3405
Shamela0030760-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4770
Shamela0030760-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1040
Shamela0030760-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        5619
Shamela0030760-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3449
Shamela0030760-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5813
Shamela0030760-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12437
Shamela0030760-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2770
Shamela0030760-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1930
Shamela0030760-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1552
Shamela0030760-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7367
Shamela0030760-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3639
Shamela0030760-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2026
Shamela0030760-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2631
Shamela0030760-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2046
Shamela0030760-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         892
Shamela0030760-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        7042
Shamela0030760-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        10658
Shamela0030760-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1239
Shamela0030760-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7321
Shamela0030760-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1249
Shamela0030760-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4746
Shamela0030760-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6442
Shamela0030760-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5503
Shamela0030760-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         859
Shamela0030760-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1029
Shamela0030760-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3324
Shamela0030760-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2059
Shamela0030760-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3468
Shamela0030760-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1301
Shamela0030760-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1031
Shamela0030760-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1739
Shamela0030760-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1203
Shamela0030760-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4243
Shamela0030760-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2466
Shamela0030760-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1199
Shamela0030760-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1010
Shamela0030760-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3745
Shamela0030760-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1389
Shamela0030760-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3312
Shamela0030760-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1453
Shamela0030760-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1278
Shamela0030760-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2275
Shamela0030760-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1258
Shamela0030760-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1683
Shamela0030760-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2638
Shamela0030760-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        7180
Shamela0030760-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9928
Shamela0030760-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4177
Shamela0030760-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4265
Shamela0030760-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2021
Shamela0030760-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4429
Shamela0030760-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1426
Shamela0030760-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         993
Shamela0030760-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         890
Shamela0030760-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1393
Shamela0030760-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4388
Shamela0030760-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        11411
Shamela0030760-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1393
Shamela0030760-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1226
Shamela0030760-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2201
Shamela0030760-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1422
Shamela0030760-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1777
Shamela0030760-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1498
Shamela0030760-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         895
Shamela0030760-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3390
Shamela0030760-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1231
Shamela0030760-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        4361
Shamela0030760-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2598
Shamela0030760-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3894
Shamela0030760-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1559
Shamela0030760-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1589
Shamela0030760-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5323
Shamela0030760-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1022
Shamela0030760-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1432
Shamela0030760-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        19498
Shamela0030760-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4230
Shamela0030760-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3205
Shamela0030760-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4349
Shamela0030760-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1102
Shamela0030760-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1517
Shamela0030760-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1526
Shamela0030760-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1291
Shamela0030760-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2088
Shamela0030760-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3926
Shamela0030760-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3157
Shamela0030760-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1422
Shamela0030760-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1224
Shamela0030760-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4433
Shamela0030760-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04         899
Shamela0030760-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        5613
Shamela0030760-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1124
Shamela0030760-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1517
Shamela0030760-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3793
Shamela0030760-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5886
Shamela0030760-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1652
Shamela0030760-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3771
Shamela0030760-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1885
Shamela0030760-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2905
Shamela0030760-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1166
Shamela0030760-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1447
Shamela0030760-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1434
Shamela0030760-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2136
Shamela0030760-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9973
Shamela0030760-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        1023
Shamela0030760-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1757
Shamela0030760-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        5093
Shamela0030760-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8693
Shamela0030760-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2058
Shamela0030760-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1666
Shamela0030760-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1873
Shamela0030760-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        3271
Shamela0030760-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        12060
Shamela0030760-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1126
Shamela0030760-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1997
Shamela0030760-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6602