Index of /passim01022020/Shamela0030341-ara1/


../
Shamela0030341-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1077
Shamela0030341-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3526
Shamela0030341-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3720
Shamela0030341-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2895
Shamela0030341-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1144
Shamela0030341-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9509
Shamela0030341-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2167
Shamela0030341-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1573
Shamela0030341-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4939
Shamela0030341-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1708
Shamela0030341-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2056
Shamela0030341-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1893
Shamela0030341-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1589
Shamela0030341-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1283
Shamela0030341-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        2201
Shamela0030341-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:12        3390
Shamela0030341-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4466
Shamela0030341-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3498
Shamela0030341-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1963
Shamela0030341-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        9472
Shamela0030341-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1086
Shamela0030341-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2160
Shamela0030341-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4346
Shamela0030341-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        14077
Shamela0030341-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1360
Shamela0030341-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        15127
Shamela0030341-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         905
Shamela0030341-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1811
Shamela0030341-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2447
Shamela0030341-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2370
Shamela0030341-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        16549
Shamela0030341-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1923
Shamela0030341-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        2810
Shamela0030341-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1824
Shamela0030341-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3223
Shamela0030341-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2813
Shamela0030341-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1836
Shamela0030341-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1989
Shamela0030341-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1910
Shamela0030341-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        8772
Shamela0030341-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        1175
Shamela0030341-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        4850
Shamela0030341-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1304
Shamela0030341-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2986
Shamela0030341-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2347
Shamela0030341-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2043
Shamela0030341-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2669
Shamela0030341-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1102
Shamela0030341-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8549
Shamela0030341-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1167
Shamela0030341-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2274
Shamela0030341-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2909
Shamela0030341-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1808
Shamela0030341-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5356
Shamela0030341-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1574
Shamela0030341-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1602
Shamela0030341-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2257
Shamela0030341-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5465
Shamela0030341-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6127
Shamela0030341-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1643
Shamela0030341-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3284
Shamela0030341-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2718
Shamela0030341-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3247
Shamela0030341-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3381
Shamela0030341-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2661
Shamela0030341-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2378
Shamela0030341-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1315
Shamela0030341-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        12668
Shamela0030341-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        7698
Shamela0030341-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        20979
Shamela0030341-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9831
Shamela0030341-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11074
Shamela0030341-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1814
Shamela0030341-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1797
Shamela0030341-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        20934
Shamela0030341-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8548
Shamela0030341-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2590
Shamela0030341-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30         949
Shamela0030341-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2085
Shamela0030341-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        4507
Shamela0030341-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        4781
Shamela0030341-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1526
Shamela0030341-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3629
Shamela0030341-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        13276
Shamela0030341-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8558
Shamela0030341-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1153
Shamela0030341-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1104
Shamela0030341-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1318
Shamela0030341-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10087
Shamela0030341-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1982
Shamela0030341-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1703
Shamela0030341-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7162
Shamela0030341-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         889
Shamela0030341-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6348
Shamela0030341-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5374
Shamela0030341-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1378
Shamela0030341-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2972
Shamela0030341-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1983
Shamela0030341-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1223
Shamela0030341-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1180
Shamela0030341-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        5159
Shamela0030341-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5489
Shamela0030341-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3714
Shamela0030341-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1125
Shamela0030341-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1720
Shamela0030341-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2347
Shamela0030341-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3347
Shamela0030341-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13157
Shamela0030341-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4798
Shamela0030341-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        11532
Shamela0030341-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2288
Shamela0030341-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3553
Shamela0030341-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1141
Shamela0030341-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2014
Shamela0030341-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5221
Shamela0030341-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1971
Shamela0030341-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5588
Shamela0030341-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1102
Shamela0030341-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         877
Shamela0030341-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1770
Shamela0030341-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2319
Shamela0030341-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1117
Shamela0030341-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3202
Shamela0030341-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1790
Shamela0030341-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6265
Shamela0030341-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       115866
Shamela0030341-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1307
Shamela0030341-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8001
Shamela0030341-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        9780
Shamela0030341-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3519
Shamela0030341-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1821
Shamela0030341-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1364
Shamela0030341-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2200
Shamela0030341-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2759
Shamela0030341-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5695
Shamela0030341-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2014
Shamela0030341-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1631
Shamela0030341-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2345
Shamela0030341-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2466
Shamela0030341-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3019
Shamela0030341-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1566
Shamela0030341-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1304
Shamela0030341-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9009
Shamela0030341-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1108
Shamela0030341-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4619
Shamela0030341-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1319
Shamela0030341-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1523
Shamela0030341-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5560
Shamela0030341-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2646
Shamela0030341-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3131
Shamela0030341-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1540
Shamela0030341-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5432
Shamela0030341-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1813
Shamela0030341-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9937
Shamela0030341-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3333
Shamela0030341-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2304
Shamela0030341-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1398
Shamela0030341-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         999
Shamela0030341-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4132
Shamela0030341-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        22179
Shamela0030341-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4744
Shamela0030341-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1818
Shamela0030341-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6056
Shamela0030341-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1602
Shamela0030341-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1728
Shamela0030341-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2677
Shamela0030341-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1890
Shamela0030341-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6757
Shamela0030341-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1916
Shamela0030341-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14361
Shamela0030341-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2400
Shamela0030341-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2210
Shamela0030341-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5524
Shamela0030341-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2174
Shamela0030341-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1272
Shamela0030341-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        2878
Shamela0030341-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5156
Shamela0030341-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1974
Shamela0030341-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         914
Shamela0030341-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1657
Shamela0030341-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3516
Shamela0030341-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1865
Shamela0030341-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3519
Shamela0030341-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5668
Shamela0030341-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6323
Shamela0030341-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1970
Shamela0030341-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3357
Shamela0030341-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3675
Shamela0030341-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        20941
Shamela0030341-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11655
Shamela0030341-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3234
Shamela0030341-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2543
Shamela0030341-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1236
Shamela0030341-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2833
Shamela0030341-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1438
Shamela0030341-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2149
Shamela0030341-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1584
Shamela0030341-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2965
Shamela0030341-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2133
Shamela0030341-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2438
Shamela0030341-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2208
Shamela0030341-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3080
Shamela0030341-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2001
Shamela0030341-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1458
Shamela0030341-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18         944
Shamela0030341-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2582
Shamela0030341-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3190
Shamela0030341-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1355
Shamela0030341-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1819
Shamela0030341-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1852
Shamela0030341-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10167
Shamela0030341-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7056
Shamela0030341-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2810
Shamela0030341-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4096
Shamela0030341-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2209
Shamela0030341-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2370
Shamela0030341-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2336
Shamela0030341-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2495
Shamela0030341-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4375
Shamela0030341-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6055
Shamela0030341-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2082
Shamela0030341-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        1903
Shamela0030341-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1187
Shamela0030341-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3047
Shamela0030341-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1297
Shamela0030341-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1066
Shamela0030341-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         978
Shamela0030341-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        6736
Shamela0030341-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2386
Shamela0030341-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10008
Shamela0030341-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8539
Shamela0030341-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        18303
Shamela0030341-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2972
Shamela0030341-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3302
Shamela0030341-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2115
Shamela0030341-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3412
Shamela0030341-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1616
Shamela0030341-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4039
Shamela0030341-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        5852
Shamela0030341-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4493
Shamela0030341-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1515
Shamela0030341-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5748
Shamela0030341-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2793
Shamela0030341-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9993
Shamela0030341-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1707
Shamela0030341-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1574
Shamela0030341-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2686
Shamela0030341-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1601
Shamela0030341-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1164
Shamela0030341-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5378
Shamela0030341-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1896
Shamela0030341-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6178
Shamela0030341-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1261
Shamela0030341-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1954
Shamela0030341-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1673
Shamela0030341-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2263
Shamela0030341-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1162
Shamela0030341-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        1018
Shamela0030341-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2929
Shamela0030341-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1514
Shamela0030341-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        1259
Shamela0030341-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1320
Shamela0030341-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1049
Shamela0030341-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1460
Shamela0030341-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        6935
Shamela0030341-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1813
Shamela0030341-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2612
Shamela0030341-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        27893
Shamela0030341-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1175
Shamela0030341-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9018