Index of /passim01022020/Shamela0030022-ara1/


../
Shamela0030022-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1314
Shamela0030022-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        13124
Shamela0030022-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2271
Shamela0030022-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4459
Shamela0030022-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1065
Shamela0030022-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        13959
Shamela0030022-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1039
Shamela0030022-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5652
Shamela0030022-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1531
Shamela0030022-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1914
Shamela0030022-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1919
Shamela0030022-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1111
Shamela0030022-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:34        3675
Shamela0030022-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4638
Shamela0030022-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3731
Shamela0030022-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5378
Shamela0030022-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        1990
Shamela0030022-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        2451
Shamela0030022-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2459
Shamela0030022-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1696
Shamela0030022-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1145
Shamela0030022-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2610
Shamela0030022-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4033
Shamela0030022-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2275
Shamela0030022-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        5879
Shamela0030022-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4169
Shamela0030022-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        15568
Shamela0030022-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1427
Shamela0030022-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         861
Shamela0030022-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2850
Shamela0030022-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1323
Shamela0030022-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2405
Shamela0030022-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        1113
Shamela0030022-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2591
Shamela0030022-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3885
Shamela0030022-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1051
Shamela0030022-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1658
Shamela0030022-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1105
Shamela0030022-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1198
Shamela0030022-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1893
Shamela0030022-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3039
Shamela0030022-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2365
Shamela0030022-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1579
Shamela0030022-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1062
Shamela0030022-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1129
Shamela0030022-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        6067
Shamela0030022-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3034
Shamela0030022-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1541
Shamela0030022-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1418
Shamela0030022-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2312
Shamela0030022-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4393
Shamela0030022-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1763
Shamela0030022-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1399
Shamela0030022-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        7887
Shamela0030022-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2715
Shamela0030022-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1848
Shamela0030022-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3067
Shamela0030022-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:12        1304
Shamela0030022-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2373
Shamela0030022-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1113
Shamela0030022-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2251
Shamela0030022-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3704
Shamela0030022-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1139
Shamela0030022-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1254
Shamela0030022-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1232
Shamela0030022-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1746
Shamela0030022-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1820
Shamela0030022-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1578
Shamela0030022-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1234
Shamela0030022-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1995
Shamela0030022-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1431
Shamela0030022-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3754
Shamela0030022-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1676
Shamela0030022-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4111
Shamela0030022-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4502
Shamela0030022-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4277
Shamela0030022-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        19431
Shamela0030022-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10753
Shamela0030022-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3827
Shamela0030022-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2087
Shamela0030022-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        10778
Shamela0030022-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1761
Shamela0030022-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1684
Shamela0030022-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        10650
Shamela0030022-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        9051
Shamela0030022-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3377
Shamela0030022-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13460
Shamela0030022-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        6392
Shamela0030022-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3429
Shamela0030022-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2553
Shamela0030022-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1517
Shamela0030022-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1321
Shamela0030022-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1129
Shamela0030022-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        4069
Shamela0030022-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3951
Shamela0030022-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1947
Shamela0030022-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1570
Shamela0030022-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3737
Shamela0030022-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1159
Shamela0030022-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3246
Shamela0030022-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1440
Shamela0030022-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1214
Shamela0030022-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1010
Shamela0030022-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1425
Shamela0030022-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2564
Shamela0030022-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1135
Shamela0030022-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        4052
Shamela0030022-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8255
Shamela0030022-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3520
Shamela0030022-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4621
Shamela0030022-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        1314
Shamela0030022-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1918
Shamela0030022-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4963
Shamela0030022-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        21309
Shamela0030022-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        8572
Shamela0030022-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        4942
Shamela0030022-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7390
Shamela0030022-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1544
Shamela0030022-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2478
Shamela0030022-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3173
Shamela0030022-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1467
Shamela0030022-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1045
Shamela0030022-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1583
Shamela0030022-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2151
Shamela0030022-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3485
Shamela0030022-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2326
Shamela0030022-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1551
Shamela0030022-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1581
Shamela0030022-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2413
Shamela0030022-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2046
Shamela0030022-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1435
Shamela0030022-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1209
Shamela0030022-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2191
Shamela0030022-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2646
Shamela0030022-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6603
Shamela0030022-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1787
Shamela0030022-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1339
Shamela0030022-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1139
Shamela0030022-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2256
Shamela0030022-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1728
Shamela0030022-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8542
Shamela0030022-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2503
Shamela0030022-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         867
Shamela0030022-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        16247
Shamela0030022-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1406
Shamela0030022-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1470
Shamela0030022-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1741
Shamela0030022-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1351
Shamela0030022-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4646
Shamela0030022-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1579
Shamela0030022-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        3175
Shamela0030022-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36         885
Shamela0030022-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1435
Shamela0030022-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3175
Shamela0030022-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         947
Shamela0030022-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         962
Shamela0030022-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4333
Shamela0030022-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2905
Shamela0030022-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1721
Shamela0030022-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1096
Shamela0030022-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        9545
Shamela0030022-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3015
Shamela0030022-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7333
Shamela0030022-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1208
Shamela0030022-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1271
Shamela0030022-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3110
Shamela0030022-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4178
Shamela0030022-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1432
Shamela0030022-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1544
Shamela0030022-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2277
Shamela0030022-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2130
Shamela0030022-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1429
Shamela0030022-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1407
Shamela0030022-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2799
Shamela0030022-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2862
Shamela0030022-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1122
Shamela0030022-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1139
Shamela0030022-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1279
Shamela0030022-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1183
Shamela0030022-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1536
Shamela0030022-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2021
Shamela0030022-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5319
Shamela0030022-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1209
Shamela0030022-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4246
Shamela0030022-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        4325
Shamela0030022-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1028
Shamela0030022-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1960
Shamela0030022-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4865
Shamela0030022-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2947
Shamela0030022-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6347
Shamela0030022-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3012
Shamela0030022-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4417
Shamela0030022-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2208
Shamela0030022-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         916
Shamela0030022-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3876
Shamela0030022-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1040
Shamela0030022-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4078
Shamela0030022-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00         952
Shamela0030022-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2196
Shamela0030022-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         852
Shamela0030022-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3512
Shamela0030022-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1706
Shamela0030022-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3717
Shamela0030022-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2415
Shamela0030022-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        26727
Shamela0030022-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12331
Shamela0030022-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2360
Shamela0030022-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4729
Shamela0030022-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1028
Shamela0030022-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3559
Shamela0030022-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3193
Shamela0030022-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1655
Shamela0030022-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3540
Shamela0030022-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3714
Shamela0030022-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1914
Shamela0030022-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12254
Shamela0030022-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2787
Shamela0030022-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1575
Shamela0030022-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1187
Shamela0030022-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1105
Shamela0030022-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2044
Shamela0030022-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1493
Shamela0030022-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1068
Shamela0030022-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        1168
Shamela0030022-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8399
Shamela0030022-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         895
Shamela0030022-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1302
Shamela0030022-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1490
Shamela0030022-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3562
Shamela0030022-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         861
Shamela0030022-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4435
Shamela0030022-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1611
Shamela0030022-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3612
Shamela0030022-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1784
Shamela0030022-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3217
Shamela0030022-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1015
Shamela0030022-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5609
Shamela0030022-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        9091
Shamela0030022-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1670
Shamela0030022-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1153
Shamela0030022-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6354
Shamela0030022-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14990
Shamela0030022-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10672
Shamela0030022-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2381
Shamela0030022-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2174
Shamela0030022-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1697
Shamela0030022-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3128
Shamela0030022-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2026
Shamela0030022-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        3317
Shamela0030022-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2336
Shamela0030022-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2123
Shamela0030022-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1683
Shamela0030022-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1484
Shamela0030022-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1523
Shamela0030022-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2930
Shamela0030022-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        1323
Shamela0030022-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3480
Shamela0030022-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        4190
Shamela0030022-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1151
Shamela0030022-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1131
Shamela0030022-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2733
Shamela0030022-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1935
Shamela0030022-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6050
Shamela0030022-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1085
Shamela0030022-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3411
Shamela0030022-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         915
Shamela0030022-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        1666
Shamela0030022-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1171
Shamela0030022-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1139
Shamela0030022-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5378
Shamela0030022-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1311
Shamela0030022-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1171