Index of /passim01022020/Shamela0029991-ara1/


../
Shamela0029991-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1518
Shamela0029991-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        3360
Shamela0029991-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        3239
Shamela0029991-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        1912
Shamela0029991-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        16096
Shamela0029991-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1275
Shamela0029991-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1119
Shamela0029991-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3044
Shamela0029991-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        5642
Shamela0029991-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1842
Shamela0029991-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1427
Shamela0029991-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        8478
Shamela0029991-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3578
Shamela0029991-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2143
Shamela0029991-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1997
Shamela0029991-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2788
Shamela0029991-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1606
Shamela0029991-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1351
Shamela0029991-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4799
Shamela0029991-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1729
Shamela0029991-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1566
Shamela0029991-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4251
Shamela0029991-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1676
Shamela0029991-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1982
Shamela0029991-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2057
Shamela0029991-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1800
Shamela0029991-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1319
Shamela0029991-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2812
Shamela0029991-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3007
Shamela0029991-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1014
Shamela0029991-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        8404
Shamela0029991-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1063
Shamela0029991-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2075
Shamela0029991-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        18853
Shamela0029991-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1432
Shamela0029991-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1538
Shamela0029991-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        10156
Shamela0029991-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1506
Shamela0029991-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1305
Shamela0029991-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2296
Shamela0029991-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3822
Shamela0029991-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3813
Shamela0029991-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1136
Shamela0029991-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1231
Shamela0029991-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        9443
Shamela0029991-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         823
Shamela0029991-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        3620
Shamela0029991-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        14990
Shamela0029991-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3909
Shamela0029991-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1196
Shamela0029991-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1609
Shamela0029991-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5148
Shamela0029991-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3626
Shamela0029991-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2391
Shamela0029991-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1691
Shamela0029991-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47         960
Shamela0029991-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1140
Shamela0029991-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28         853
Shamela0029991-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2169
Shamela0029991-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        20893
Shamela0029991-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1354
Shamela0029991-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1317
Shamela0029991-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2421
Shamela0029991-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1297
Shamela0029991-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        2871
Shamela0029991-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2147
Shamela0029991-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7613
Shamela0029991-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2151
Shamela0029991-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3631
Shamela0029991-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1459
Shamela0029991-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1634
Shamela0029991-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5455
Shamela0029991-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1881
Shamela0029991-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2149
Shamela0029991-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1021
Shamela0029991-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1185
Shamela0029991-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        2201
Shamela0029991-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        2986
Shamela0029991-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1975
Shamela0029991-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1239
Shamela0029991-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         975
Shamela0029991-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3066
Shamela0029991-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6362
Shamela0029991-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8562
Shamela0029991-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1793
Shamela0029991-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2344
Shamela0029991-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1149
Shamela0029991-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2211
Shamela0029991-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1106
Shamela0029991-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1797
Shamela0029991-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1870
Shamela0029991-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14626
Shamela0029991-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11197
Shamela0029991-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1710
Shamela0029991-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         826
Shamela0029991-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1514
Shamela0029991-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1125
Shamela0029991-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2223
Shamela0029991-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1681
Shamela0029991-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3923
Shamela0029991-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3537
Shamela0029991-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6139
Shamela0029991-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1548
Shamela0029991-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4918
Shamela0029991-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1761
Shamela0029991-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1337
Shamela0029991-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4481
Shamela0029991-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        48378
Shamela0029991-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7589
Shamela0029991-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10329
Shamela0029991-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        22737
Shamela0029991-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        16658
Shamela0029991-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12243
Shamela0029991-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2309
Shamela0029991-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7278
Shamela0029991-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2390
Shamela0029991-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        8071
Shamela0029991-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3083
Shamela0029991-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        22616
Shamela0029991-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        23554
Shamela0029991-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        18148
Shamela0029991-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        8249
Shamela0029991-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3236
Shamela0029991-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2602
Shamela0029991-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        14796
Shamela0029991-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        26790
Shamela0029991-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2073
Shamela0029991-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2579
Shamela0029991-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2001
Shamela0029991-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2238
Shamela0029991-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2285
Shamela0029991-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        7357
Shamela0029991-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4415
Shamela0029991-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12819
Shamela0029991-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2302
Shamela0029991-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1446
Shamela0029991-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1263
Shamela0029991-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2175
Shamela0029991-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1074
Shamela0029991-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1512
Shamela0029991-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1237
Shamela0029991-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1294
Shamela0029991-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1836
Shamela0029991-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1199
Shamela0029991-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1343
Shamela0029991-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15372
Shamela0029991-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        12490
Shamela0029991-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5396
Shamela0029991-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1850
Shamela0029991-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        10610
Shamela0029991-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         961
Shamela0029991-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5827
Shamela0029991-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1766
Shamela0029991-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        2440
Shamela0029991-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        15402
Shamela0029991-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12555
Shamela0029991-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1299
Shamela0029991-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1093
Shamela0029991-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3139
Shamela0029991-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        19694
Shamela0029991-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1083
Shamela0029991-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7162
Shamela0029991-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        7815
Shamela0029991-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1633
Shamela0029991-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5085
Shamela0029991-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7066
Shamela0029991-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1610
Shamela0029991-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1320
Shamela0029991-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1957
Shamela0029991-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4539
Shamela0029991-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6703
Shamela0029991-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6599
Shamela0029991-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2371
Shamela0029991-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1397
Shamela0029991-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1853
Shamela0029991-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1789
Shamela0029991-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2393
Shamela0029991-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1828
Shamela0029991-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3612
Shamela0029991-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1505
Shamela0029991-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5078
Shamela0029991-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7458
Shamela0029991-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2887
Shamela0029991-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2770
Shamela0029991-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2268
Shamela0029991-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11732
Shamela0029991-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3104
Shamela0029991-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1735
Shamela0029991-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1782
Shamela0029991-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2705
Shamela0029991-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        16399
Shamela0029991-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2444
Shamela0029991-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1310
Shamela0029991-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         844
Shamela0029991-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5539
Shamela0029991-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1594
Shamela0029991-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1177
Shamela0029991-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        39657
Shamela0029991-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1901
Shamela0029991-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2144
Shamela0029991-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1795
Shamela0029991-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2328
Shamela0029991-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2451
Shamela0029991-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4004
Shamela0029991-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        14213
Shamela0029991-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1799
Shamela0029991-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1788
Shamela0029991-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1454
Shamela0029991-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6105
Shamela0029991-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1455
Shamela0029991-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2428
Shamela0029991-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1127
Shamela0029991-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1214
Shamela0029991-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         845
Shamela0029991-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         887
Shamela0029991-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6645
Shamela0029991-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1655
Shamela0029991-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4697
Shamela0029991-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1621
Shamela0029991-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        5226
Shamela0029991-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3643
Shamela0029991-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2134
Shamela0029991-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1196
Shamela0029991-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2109
Shamela0029991-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4662
Shamela0029991-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6527
Shamela0029991-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        15359
Shamela0029991-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         988
Shamela0029991-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3520
Shamela0029991-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14263
Shamela0029991-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9281
Shamela0029991-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1276
Shamela0029991-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5974
Shamela0029991-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3857
Shamela0029991-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4268
Shamela0029991-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        3416
Shamela0029991-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1845
Shamela0029991-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1596
Shamela0029991-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2404
Shamela0029991-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1144
Shamela0029991-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2066
Shamela0029991-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2734
Shamela0029991-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2043
Shamela0029991-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2139
Shamela0029991-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1027
Shamela0029991-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5173
Shamela0029991-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1398
Shamela0029991-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2345
Shamela0029991-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2133
Shamela0029991-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2122
Shamela0029991-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6648
Shamela0029991-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1528
Shamela0029991-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3685
Shamela0029991-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3500
Shamela0029991-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11173
Shamela0029991-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         899
Shamela0029991-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5009
Shamela0029991-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3234
Shamela0029991-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2335
Shamela0029991-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2311
Shamela0029991-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3191
Shamela0029991-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3495
Shamela0029991-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1844
Shamela0029991-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        36268
Shamela0029991-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1155
Shamela0029991-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2403
Shamela0029991-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2247
Shamela0029991-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5444
Shamela0029991-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2106
Shamela0029991-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10482
Shamela0029991-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3109
Shamela0029991-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1307
Shamela0029991-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1675
Shamela0029991-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4281
Shamela0029991-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4620
Shamela0029991-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         907
Shamela0029991-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        1033
Shamela0029991-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1623
Shamela0029991-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4318
Shamela0029991-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2401
Shamela0029991-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4398
Shamela0029991-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2880
Shamela0029991-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8668
Shamela0029991-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3557
Shamela0029991-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3201
Shamela0029991-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        2670
Shamela0029991-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4050
Shamela0029991-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1051
Shamela0029991-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        49562
Shamela0029991-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        18166
Shamela0029991-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2130
Shamela0029991-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2667
Shamela0029991-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5775
Shamela0029991-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1518
Shamela0029991-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3410
Shamela0029991-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1014
Shamela0029991-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2527
Shamela0029991-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2342
Shamela0029991-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4354
Shamela0029991-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2259
Shamela0029991-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7051
Shamela0029991-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1841
Shamela0029991-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1505
Shamela0029991-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2243
Shamela0029991-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         929
Shamela0029991-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3672
Shamela0029991-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1911
Shamela0029991-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1834
Shamela0029991-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4024
Shamela0029991-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3510
Shamela0029991-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1854
Shamela0029991-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2963
Shamela0029991-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         984
Shamela0029991-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1206
Shamela0029991-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2239
Shamela0029991-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1009
Shamela0029991-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1359
Shamela0029991-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1408
Shamela0029991-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        15343
Shamela0029991-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1426
Shamela0029991-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2472
Shamela0029991-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2213
Shamela0029991-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2420
Shamela0029991-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1534
Shamela0029991-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1243
Shamela0029991-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1470
Shamela0029991-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2411
Shamela0029991-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1660
Shamela0029991-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         866
Shamela0029991-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2555
Shamela0029991-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9205
Shamela0029991-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1658
Shamela0029991-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         866
Shamela0029991-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1400
Shamela0029991-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2469
Shamela0029991-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         876
Shamela0029991-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2096
Shamela0029991-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1332
Shamela0029991-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        9161
Shamela0029991-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10716
Shamela0029991-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1899
Shamela0029991-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1838
Shamela0029991-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2950
Shamela0029991-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        15479
Shamela0029991-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2308
Shamela0029991-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1372
Shamela0029991-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2265
Shamela0029991-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10631
Shamela0029991-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1499
Shamela0029991-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3332
Shamela0029991-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1025
Shamela0029991-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3524
Shamela0029991-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3836
Shamela0029991-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3210
Shamela0029991-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1529
Shamela0029991-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1744
Shamela0029991-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1375
Shamela0029991-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9008
Shamela0029991-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8925
Shamela0029991-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        30041
Shamela0029991-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         957
Shamela0029991-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3402
Shamela0029991-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2432
Shamela0029991-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1761
Shamela0029991-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5088
Shamela0029991-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        8467
Shamela0029991-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        3931
Shamela0029991-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4402
Shamela0029991-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3845
Shamela0029991-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1826
Shamela0029991-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2233
Shamela0029991-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9435
Shamela0029991-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6290
Shamela0029991-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2435
Shamela0029991-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3538
Shamela0029991-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1409
Shamela0029991-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5156
Shamela0029991-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1481
Shamela0029991-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1546
Shamela0029991-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        8655
Shamela0029991-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2248
Shamela0029991-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         816
Shamela0029991-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1429
Shamela0029991-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3600
Shamela0029991-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         852
Shamela0029991-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1247
Shamela0029991-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8073
Shamela0029991-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1519
Shamela0029991-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        7803
Shamela0029991-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2710
Shamela0029991-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1892
Shamela0029991-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1791
Shamela0029991-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2233
Shamela0029991-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        9920
Shamela0029991-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7340
Shamela0029991-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        11848
Shamela0029991-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1564
Shamela0029991-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1380
Shamela0029991-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1345
Shamela0029991-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1391