Index of /passim01022020/Shamela0028182-ara1/


../
Shamela0028182-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2108
Shamela0028182-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1169
Shamela0028182-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1375
Shamela0028182-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21         992
Shamela0028182-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1628
Shamela0028182-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        9272
Shamela0028182-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        9266
Shamela0028182-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3293
Shamela0028182-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1139
Shamela0028182-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1152
Shamela0028182-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1055
Shamela0028182-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2903
Shamela0028182-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2125
Shamela0028182-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        10096
Shamela0028182-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        9378
Shamela0028182-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2018
Shamela0028182-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2872
Shamela0028182-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        5060
Shamela0028182-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3328
Shamela0028182-ara1_JK000610-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2290
Shamela0028182-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         864
Shamela0028182-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1510
Shamela0028182-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1154
Shamela0028182-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2645
Shamela0028182-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        77257
Shamela0028182-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        3652
Shamela0028182-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        8653
Shamela0028182-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2448
Shamela0028182-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2068
Shamela0028182-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:06        5435
Shamela0028182-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        11037
Shamela0028182-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        54763
Shamela0028182-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1210
Shamela0028182-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1444
Shamela0028182-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1464
Shamela0028182-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2000
Shamela0028182-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1662
Shamela0028182-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2641
Shamela0028182-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        4434
Shamela0028182-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1050
Shamela0028182-ara1_JK001145-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3913
Shamela0028182-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1889
Shamela0028182-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1815
Shamela0028182-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        12960
Shamela0028182-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         860
Shamela0028182-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        2846
Shamela0028182-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        4522
Shamela0028182-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5003
Shamela0028182-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        2348
Shamela0028182-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1930
Shamela0028182-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1124
Shamela0028182-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1815
Shamela0028182-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        21953
Shamela0028182-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        10889
Shamela0028182-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1872
Shamela0028182-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        42027
Shamela0028182-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2198
Shamela0028182-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6810
Shamela0028182-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       1032685
Shamela0028182-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2084
Shamela0028182-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4740
Shamela0028182-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5288
Shamela0028182-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8064
Shamela0028182-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2500
Shamela0028182-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4553
Shamela0028182-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        5338
Shamela0028182-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7356
Shamela0028182-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        5610
Shamela0028182-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1057
Shamela0028182-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1805
Shamela0028182-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1286
Shamela0028182-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1764
Shamela0028182-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1055
Shamela0028182-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8872
Shamela0028182-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        3152
Shamela0028182-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2573
Shamela0028182-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2743
Shamela0028182-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8071
Shamela0028182-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2901
Shamela0028182-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1098
Shamela0028182-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2689
Shamela0028182-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        3171
Shamela0028182-ara1_JK007617-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1672
Shamela0028182-ara1_JK007618-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        13057
Shamela0028182-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        2648
Shamela0028182-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1768
Shamela0028182-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:44        1245
Shamela0028182-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        6078
Shamela0028182-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2134
Shamela0028182-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2245
Shamela0028182-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2215
Shamela0028182-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1576
Shamela0028182-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        13925
Shamela0028182-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1988
Shamela0028182-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20         999
Shamela0028182-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1219
Shamela0028182-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1807
Shamela0028182-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2219
Shamela0028182-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        42328
Shamela0028182-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1246
Shamela0028182-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2157
Shamela0028182-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1223
Shamela0028182-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02         956
Shamela0028182-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2787
Shamela0028182-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2208
Shamela0028182-ara1_JK009402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2412
Shamela0028182-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        5387
Shamela0028182-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        5661
Shamela0028182-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3175
Shamela0028182-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1437
Shamela0028182-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        5470
Shamela0028182-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        23583
Shamela0028182-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2013
Shamela0028182-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6383
Shamela0028182-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         919
Shamela0028182-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         824
Shamela0028182-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4486
Shamela0028182-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        12756
Shamela0028182-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4516
Shamela0028182-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1298
Shamela0028182-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2516
Shamela0028182-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1216
Shamela0028182-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2334
Shamela0028182-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2506
Shamela0028182-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1815
Shamela0028182-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1973
Shamela0028182-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        8377
Shamela0028182-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        8409
Shamela0028182-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1249
Shamela0028182-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4551
Shamela0028182-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1751
Shamela0028182-ara1_JK011030-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1843
Shamela0028182-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1735
Shamela0028182-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1234
Shamela0028182-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1138
Shamela0028182-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1601
Shamela0028182-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        7127
Shamela0028182-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1402
Shamela0028182-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2072
Shamela0028182-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1214
Shamela0028182-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:12        79665
Shamela0028182-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7458
Shamela0028182-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5001
Shamela0028182-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7345
Shamela0028182-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1961
Shamela0028182-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1201
Shamela0028182-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46       167412
Shamela0028182-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1403
Shamela0028182-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2505
Shamela0028182-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1021
Shamela0028182-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        7163
Shamela0028182-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2319
Shamela0028182-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1367
Shamela0028182-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1889
Shamela0028182-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1830
Shamela0028182-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1116
Shamela0028182-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3741
Shamela0028182-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1189
Shamela0028182-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1571
Shamela0028182-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2653
Shamela0028182-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       160876
Shamela0028182-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        38973
Shamela0028182-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18       130627
Shamela0028182-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        6389
Shamela0028182-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8272
Shamela0028182-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        4511
Shamela0028182-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08         895
Shamela0028182-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1840
Shamela0028182-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        19580
Shamela0028182-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1153
Shamela0028182-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8860
Shamela0028182-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2319
Shamela0028182-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1332
Shamela0028182-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1257
Shamela0028182-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1256
Shamela0028182-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2995
Shamela0028182-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9281
Shamela0028182-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1762
Shamela0028182-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1178
Shamela0028182-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9835
Shamela0028182-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8147
Shamela0028182-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1827
Shamela0028182-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7937
Shamela0028182-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3579
Shamela0028182-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6540
Shamela0028182-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7720
Shamela0028182-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1326
Shamela0028182-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1602
Shamela0028182-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        56891
Shamela0028182-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8072
Shamela0028182-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1573
Shamela0028182-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        23257
Shamela0028182-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10275
Shamela0028182-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        40750
Shamela0028182-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5416
Shamela0028182-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1572
Shamela0028182-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1397
Shamela0028182-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1446
Shamela0028182-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4000
Shamela0028182-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1318
Shamela0028182-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1210
Shamela0028182-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1529
Shamela0028182-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9648
Shamela0028182-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1678
Shamela0028182-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1457
Shamela0028182-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1235
Shamela0028182-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        10298
Shamela0028182-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        3206
Shamela0028182-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1655
Shamela0028182-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1151
Shamela0028182-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2779
Shamela0028182-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1270
Shamela0028182-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1334
Shamela0028182-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1504
Shamela0028182-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3610
Shamela0028182-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4731
Shamela0028182-ara1_Shamela0006342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3047
Shamela0028182-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1392
Shamela0028182-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2953
Shamela0028182-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3792
Shamela0028182-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        16773
Shamela0028182-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1678
Shamela0028182-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        1722
Shamela0028182-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2286
Shamela0028182-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        23587
Shamela0028182-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1656
Shamela0028182-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4526
Shamela0028182-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9142
Shamela0028182-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        7552
Shamela0028182-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        83847
Shamela0028182-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1846
Shamela0028182-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10858
Shamela0028182-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1634
Shamela0028182-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1695
Shamela0028182-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3005
Shamela0028182-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         815
Shamela0028182-ara1_Shamela0007271-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        6107
Shamela0028182-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4359
Shamela0028182-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10828
Shamela0028182-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1716
Shamela0028182-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1484
Shamela0028182-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        7217
Shamela0028182-ara1_Shamela0008173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1092
Shamela0028182-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14000
Shamela0028182-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3430
Shamela0028182-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10880
Shamela0028182-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1639
Shamela0028182-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         985
Shamela0028182-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5226
Shamela0028182-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3568
Shamela0028182-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1709
Shamela0028182-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1224
Shamela0028182-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1239
Shamela0028182-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1803
Shamela0028182-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1920
Shamela0028182-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        42963
Shamela0028182-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2381
Shamela0028182-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1352
Shamela0028182-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1270
Shamela0028182-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4046
Shamela0028182-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4626
Shamela0028182-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        4818
Shamela0028182-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1060
Shamela0028182-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2462
Shamela0028182-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1273
Shamela0028182-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3075
Shamela0028182-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3094
Shamela0028182-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4687
Shamela0028182-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2006
Shamela0028182-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2248
Shamela0028182-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3820
Shamela0028182-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1908
Shamela0028182-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1710
Shamela0028182-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6153
Shamela0028182-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2090
Shamela0028182-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1381
Shamela0028182-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7562
Shamela0028182-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6879
Shamela0028182-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29       209668
Shamela0028182-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        34622
Shamela0028182-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1250
Shamela0028182-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1132
Shamela0028182-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10250
Shamela0028182-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1894
Shamela0028182-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         993
Shamela0028182-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1021
Shamela0028182-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5149
Shamela0028182-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2273
Shamela0028182-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5714
Shamela0028182-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        52889
Shamela0028182-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2936
Shamela0028182-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1059
Shamela0028182-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1904
Shamela0028182-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1232
Shamela0028182-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1067
Shamela0028182-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1650
Shamela0028182-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1794
Shamela0028182-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        34001
Shamela0028182-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1042
Shamela0028182-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3220
Shamela0028182-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1759
Shamela0028182-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2751
Shamela0028182-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4587
Shamela0028182-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8325
Shamela0028182-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        37672
Shamela0028182-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6151
Shamela0028182-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        24481
Shamela0028182-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2541
Shamela0028182-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10551
Shamela0028182-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2258
Shamela0028182-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1132
Shamela0028182-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5401
Shamela0028182-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        11158
Shamela0028182-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        17825
Shamela0028182-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        89404
Shamela0028182-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5840
Shamela0028182-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5321
Shamela0028182-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        8290
Shamela0028182-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10012
Shamela0028182-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1460
Shamela0028182-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2161
Shamela0028182-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2897
Shamela0028182-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3505
Shamela0028182-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1208
Shamela0028182-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        5661
Shamela0028182-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4546
Shamela0028182-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        33909
Shamela0028182-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2957
Shamela0028182-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10131
Shamela0028182-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9020
Shamela0028182-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1370
Shamela0028182-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3436
Shamela0028182-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1720
Shamela0028182-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15768
Shamela0028182-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        4045
Shamela0028182-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1366
Shamela0028182-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1088
Shamela0028182-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        3575
Shamela0028182-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10365
Shamela0028182-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        9837
Shamela0028182-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1334
Shamela0028182-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3401
Shamela0028182-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        52192
Shamela0028182-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1774
Shamela0028182-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        33575
Shamela0028182-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1159
Shamela0028182-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4395
Shamela0028182-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2838
Shamela0028182-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1139
Shamela0028182-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        9534
Shamela0028182-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        8264
Shamela0028182-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        2693
Shamela0028182-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        13098
Shamela0028182-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4609
Shamela0028182-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6018
Shamela0028182-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1312
Shamela0028182-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9315
Shamela0028182-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4482
Shamela0028182-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8547
Shamela0028182-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5318
Shamela0028182-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7247
Shamela0028182-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        5468
Shamela0028182-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1773
Shamela0028182-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11853
Shamela0028182-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9519
Shamela0028182-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2681
Shamela0028182-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1595
Shamela0028182-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3275
Shamela0028182-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2121
Shamela0028182-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2404
Shamela0028182-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1019
Shamela0028182-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2186
Shamela0028182-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8474
Shamela0028182-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2565
Shamela0028182-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1936
Shamela0028182-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        13039
Shamela0028182-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3399
Shamela0028182-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2043
Shamela0028182-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1353
Shamela0028182-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1333
Shamela0028182-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2468
Shamela0028182-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2905
Shamela0028182-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3116
Shamela0028182-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8616
Shamela0028182-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1693
Shamela0028182-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2367
Shamela0028182-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2093
Shamela0028182-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2895
Shamela0028182-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1271
Shamela0028182-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4197
Shamela0028182-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07         921
Shamela0028182-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1072
Shamela0028182-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        2818
Shamela0028182-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        17678
Shamela0028182-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4342
Shamela0028182-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1710
Shamela0028182-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         982
Shamela0028182-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2481
Shamela0028182-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4781
Shamela0028182-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3001
Shamela0028182-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2123
Shamela0028182-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        11210
Shamela0028182-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1359
Shamela0028182-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1650
Shamela0028182-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        23342
Shamela0028182-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12130
Shamela0028182-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1576
Shamela0028182-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6515
Shamela0028182-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        39471
Shamela0028182-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        29398
Shamela0028182-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        55733
Shamela0028182-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4408
Shamela0028182-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        2583
Shamela0028182-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        3026
Shamela0028182-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1222
Shamela0028182-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        9819
Shamela0028182-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5879
Shamela0028182-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        6529
Shamela0028182-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1722
Shamela0028182-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20566
Shamela0028182-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1704
Shamela0028182-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1129
Shamela0028182-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        4125
Shamela0028182-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        28247
Shamela0028182-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        25671
Shamela0028182-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1834
Shamela0028182-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3872
Shamela0028182-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10214
Shamela0028182-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1936
Shamela0028182-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2229
Shamela0028182-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2466
Shamela0028182-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1073
Shamela0028182-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9094
Shamela0028182-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        30333
Shamela0028182-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2553
Shamela0028182-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8978
Shamela0028182-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         857
Shamela0028182-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1262
Shamela0028182-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1729
Shamela0028182-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3448
Shamela0028182-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2580
Shamela0028182-ara1_Shamela0029729-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1400
Shamela0028182-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1132
Shamela0028182-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1546
Shamela0028182-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        5387
Shamela0028182-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1637
Shamela0028182-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17       193281
Shamela0028182-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3152
Shamela0028182-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3164
Shamela0028182-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2484
Shamela0028182-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13288
Shamela0028182-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        14788
Shamela0028182-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9326
Shamela0028182-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         873
Shamela0028182-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1745
Shamela0028182-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3026
Shamela0028182-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7969
Shamela0028182-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        14764
Shamela0028182-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1451
Shamela0028182-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1376
Shamela0028182-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2585
Shamela0028182-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7735
Shamela0028182-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6256
Shamela0028182-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1205
Shamela0028182-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3123
Shamela0028182-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         961
Shamela0028182-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3980
Shamela0028182-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1184
Shamela0028182-ara1_Shia000398-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1842
Shamela0028182-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6882
Shamela0028182-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5908
Shamela0028182-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4493
Shamela0028182-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2407
Shamela0028182-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1234
Shamela0028182-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6000
Shamela0028182-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1965
Shamela0028182-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        14447
Shamela0028182-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1769
Shamela0028182-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1706
Shamela0028182-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1715
Shamela0028182-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1714
Shamela0028182-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        17856
Shamela0028182-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        6531
Shamela0028182-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12307
Shamela0028182-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1176
Shamela0028182-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9578
Shamela0028182-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1633
Shamela0028182-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2483
Shamela0028182-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1306
Shamela0028182-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8422
Shamela0028182-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8259
Shamela0028182-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1491
Shamela0028182-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2845
Shamela0028182-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1099
Shamela0028182-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1705
Shamela0028182-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29         885
Shamela0028182-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2768
Shamela0028182-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6177
Shamela0028182-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1980
Shamela0028182-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        7947
Shamela0028182-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        4869
Shamela0028182-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        20486
Shamela0028182-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         909
Shamela0028182-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1305
Shamela0028182-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2466
Shamela0028182-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4100
Shamela0028182-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2223
Shamela0028182-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4200
Shamela0028182-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4261
Shamela0028182-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2764
Shamela0028182-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1061
Shamela0028182-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        10835
Shamela0028182-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2896
Shamela0028182-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7941
Shamela0028182-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2412
Shamela0028182-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1697
Shamela0028182-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        4608
Shamela0028182-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2443
Shamela0028182-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        2846
Shamela0028182-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:06        3633
Shamela0028182-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1534
Shamela0028182-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:29        6770
Shamela0028182-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8248
Shamela0028182-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         860
Shamela0028182-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        8661
Shamela0028182-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1929
Shamela0028182-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1357
Shamela0028182-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        25839
Shamela0028182-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        13861
Shamela0028182-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36        51722
Shamela0028182-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2505
Shamela0028182-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1281
Shamela0028182-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2260
Shamela0028182-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1861
Shamela0028182-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        15988
Shamela0028182-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1060
Shamela0028182-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        28054
Shamela0028182-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        9551
Shamela0028182-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6183
Shamela0028182-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1813
Shamela0028182-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2941
Shamela0028182-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        8847
Shamela0028182-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1921
Shamela0028182-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1368
Shamela0028182-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3654
Shamela0028182-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        20420
Shamela0028182-ara1_Shia004642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3987
Shamela0028182-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        21403