Index of /passim01022020/Shamela0028100-ara1/


../
Shamela0028100-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1196
Shamela0028100-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1741
Shamela0028100-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2830
Shamela0028100-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        26289
Shamela0028100-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1092
Shamela0028100-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2943
Shamela0028100-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1195
Shamela0028100-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1578
Shamela0028100-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3612
Shamela0028100-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2024
Shamela0028100-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7734
Shamela0028100-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3308
Shamela0028100-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2145
Shamela0028100-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2513
Shamela0028100-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3301
Shamela0028100-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         977
Shamela0028100-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2857
Shamela0028100-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        11876
Shamela0028100-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1335
Shamela0028100-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3552
Shamela0028100-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        32641
Shamela0028100-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1517
Shamela0028100-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        3699
Shamela0028100-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14768
Shamela0028100-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1241
Shamela0028100-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1629
Shamela0028100-ara1_JK000960-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1037
Shamela0028100-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         924
Shamela0028100-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         929
Shamela0028100-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1171
Shamela0028100-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2842
Shamela0028100-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2094
Shamela0028100-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1001
Shamela0028100-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        4685
Shamela0028100-ara1_JK001215-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1860
Shamela0028100-ara1_JK001228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1584
Shamela0028100-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        17176
Shamela0028100-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1085
Shamela0028100-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1361
Shamela0028100-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        92908
Shamela0028100-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1386
Shamela0028100-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10188
Shamela0028100-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        14427
Shamela0028100-ara1_JK006710-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        3289
Shamela0028100-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2081
Shamela0028100-ara1_JK006913-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10         878
Shamela0028100-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17       111850
Shamela0028100-ara1_JK006915-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40         960
Shamela0028100-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1760
Shamela0028100-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        11875
Shamela0028100-ara1_JK006963-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1255
Shamela0028100-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2600
Shamela0028100-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       311840
Shamela0028100-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        21672
Shamela0028100-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2508
Shamela0028100-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2810
Shamela0028100-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3876
Shamela0028100-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4476
Shamela0028100-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        4290
Shamela0028100-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         809
Shamela0028100-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6086
Shamela0028100-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         840
Shamela0028100-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        71917
Shamela0028100-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1745
Shamela0028100-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         851
Shamela0028100-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2031
Shamela0028100-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3099
Shamela0028100-ara1_JK009326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7068
Shamela0028100-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         970
Shamela0028100-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3206
Shamela0028100-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        13751
Shamela0028100-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         999
Shamela0028100-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24         950
Shamela0028100-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3614
Shamela0028100-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        49297
Shamela0028100-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3963
Shamela0028100-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        12876
Shamela0028100-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1017
Shamela0028100-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4753
Shamela0028100-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2410
Shamela0028100-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         914
Shamela0028100-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2116
Shamela0028100-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1189
Shamela0028100-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1859
Shamela0028100-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        16542
Shamela0028100-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1191
Shamela0028100-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1603
Shamela0028100-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        14990
Shamela0028100-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5184
Shamela0028100-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2425
Shamela0028100-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3774
Shamela0028100-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1589
Shamela0028100-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3463
Shamela0028100-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         804
Shamela0028100-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        38900
Shamela0028100-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2081
Shamela0028100-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2879
Shamela0028100-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2272
Shamela0028100-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        19345
Shamela0028100-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       758099
Shamela0028100-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1060
Shamela0028100-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1214
Shamela0028100-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2659
Shamela0028100-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2593
Shamela0028100-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10902
Shamela0028100-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1069
Shamela0028100-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1632
Shamela0028100-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6250
Shamela0028100-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3282
Shamela0028100-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1206
Shamela0028100-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2800
Shamela0028100-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55         822
Shamela0028100-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2575
Shamela0028100-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1738
Shamela0028100-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1057
Shamela0028100-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3651
Shamela0028100-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2307
Shamela0028100-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1001
Shamela0028100-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3152
Shamela0028100-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1070
Shamela0028100-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2948
Shamela0028100-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        2659
Shamela0028100-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5742
Shamela0028100-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30         845
Shamela0028100-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        20684
Shamela0028100-ara1_Shamela0005368-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        19850
Shamela0028100-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         837
Shamela0028100-ara1_Shamela0005376-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1125
Shamela0028100-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3063
Shamela0028100-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1832
Shamela0028100-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1247
Shamela0028100-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         824
Shamela0028100-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2673
Shamela0028100-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       156193
Shamela0028100-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8319
Shamela0028100-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        1837
Shamela0028100-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2629
Shamela0028100-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1079
Shamela0028100-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4431
Shamela0028100-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2482
Shamela0028100-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1032
Shamela0028100-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1528
Shamela0028100-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        6596
Shamela0028100-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1398
Shamela0028100-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         968
Shamela0028100-ara1_Shamela0006965-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1589
Shamela0028100-ara1_Shamela0006982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        18479
Shamela0028100-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6655
Shamela0028100-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        43753
Shamela0028100-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1271
Shamela0028100-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2074
Shamela0028100-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1666
Shamela0028100-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3510
Shamela0028100-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4649
Shamela0028100-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        8423
Shamela0028100-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1370
Shamela0028100-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4784
Shamela0028100-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         886
Shamela0028100-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1983
Shamela0028100-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2313
Shamela0028100-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        4177
Shamela0028100-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2894
Shamela0028100-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7670
Shamela0028100-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2705
Shamela0028100-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7818
Shamela0028100-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3489
Shamela0028100-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        3680
Shamela0028100-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2186
Shamela0028100-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        25340
Shamela0028100-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7354
Shamela0028100-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5123
Shamela0028100-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00         956
Shamela0028100-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15158
Shamela0028100-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1988
Shamela0028100-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3265
Shamela0028100-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2529
Shamela0028100-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3413
Shamela0028100-ara1_Shamela0009208-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1675
Shamela0028100-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17         835
Shamela0028100-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3552
Shamela0028100-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2249
Shamela0028100-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       954710
Shamela0028100-ara1_Shamela0009263-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        48562
Shamela0028100-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1901
Shamela0028100-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1026
Shamela0028100-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8729
Shamela0028100-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       108056
Shamela0028100-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2095
Shamela0028100-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34         910
Shamela0028100-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1019
Shamela0028100-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        54745
Shamela0028100-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1509
Shamela0028100-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       174099
Shamela0028100-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1707
Shamela0028100-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         825
Shamela0028100-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4128
Shamela0028100-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2756
Shamela0028100-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1222
Shamela0028100-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05         929
Shamela0028100-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1486
Shamela0028100-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         852
Shamela0028100-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1039
Shamela0028100-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1689
Shamela0028100-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2569
Shamela0028100-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2347
Shamela0028100-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        52225
Shamela0028100-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         871
Shamela0028100-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33         922
Shamela0028100-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7816
Shamela0028100-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1295
Shamela0028100-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        34392
Shamela0028100-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10258
Shamela0028100-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        2730
Shamela0028100-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1794
Shamela0028100-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1671
Shamela0028100-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3948
Shamela0028100-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2038
Shamela0028100-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6416
Shamela0028100-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1517
Shamela0028100-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1734
Shamela0028100-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        19405
Shamela0028100-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1161
Shamela0028100-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2482
Shamela0028100-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2740
Shamela0028100-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1335
Shamela0028100-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3145
Shamela0028100-ara1_Shamela0012050-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4036
Shamela0028100-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1136
Shamela0028100-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        14789
Shamela0028100-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56         861
Shamela0028100-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         968
Shamela0028100-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19         859
Shamela0028100-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1006
Shamela0028100-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1511
Shamela0028100-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         832
Shamela0028100-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35         880
Shamela0028100-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1866
Shamela0028100-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1237
Shamela0028100-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        37988
Shamela0028100-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25         849
Shamela0028100-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8161
Shamela0028100-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1071
Shamela0028100-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3389
Shamela0028100-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        91771
Shamela0028100-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         841
Shamela0028100-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1001
Shamela0028100-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        49961
Shamela0028100-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         896
Shamela0028100-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1057
Shamela0028100-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1020
Shamela0028100-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2248
Shamela0028100-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3118
Shamela0028100-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         823
Shamela0028100-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2733
Shamela0028100-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1539
Shamela0028100-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         822
Shamela0028100-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03       645394
Shamela0028100-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        9486
Shamela0028100-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1075
Shamela0028100-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1001
Shamela0028100-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         990
Shamela0028100-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1282
Shamela0028100-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2603
Shamela0028100-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1036
Shamela0028100-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17860
Shamela0028100-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1569
Shamela0028100-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8009
Shamela0028100-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22       3001030
Shamela0028100-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       224285
Shamela0028100-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2913
Shamela0028100-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1025
Shamela0028100-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        12691
Shamela0028100-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1469
Shamela0028100-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1253
Shamela0028100-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        15866
Shamela0028100-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1266
Shamela0028100-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        45388
Shamela0028100-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2849
Shamela0028100-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4739
Shamela0028100-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2299
Shamela0028100-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3412
Shamela0028100-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2240
Shamela0028100-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4181
Shamela0028100-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        21082
Shamela0028100-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08         861
Shamela0028100-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1540
Shamela0028100-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50         842
Shamela0028100-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2312
Shamela0028100-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2702
Shamela0028100-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1139
Shamela0028100-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1602
Shamela0028100-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        14888
Shamela0028100-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        8078
Shamela0028100-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         847
Shamela0028100-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9098
Shamela0028100-ara1_Shamela0026140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1198
Shamela0028100-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        12357
Shamela0028100-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1714
Shamela0028100-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         853
Shamela0028100-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1156
Shamela0028100-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2425
Shamela0028100-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8978
Shamela0028100-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9991
Shamela0028100-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6726
Shamela0028100-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5104
Shamela0028100-ara1_Shamela0031381-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         835
Shamela0028100-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2990
Shamela0028100-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3746
Shamela0028100-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         819
Shamela0028100-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         849
Shamela0028100-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7212
Shamela0028100-ara1_Shamela0036950-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10567
Shamela0028100-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1046
Shamela0028100-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        34356
Shamela0028100-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1504
Shamela0028100-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1188
Shamela0028100-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1291
Shamela0028100-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4954
Shamela0028100-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2537
Shamela0028100-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1105
Shamela0028100-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2376
Shamela0028100-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6787
Shamela0028100-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1155
Shamela0028100-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32         959
Shamela0028100-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4982
Shamela0028100-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3201
Shamela0028100-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        4818
Shamela0028100-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2366
Shamela0028100-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2080
Shamela0028100-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1537
Shamela0028100-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4950
Shamela0028100-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1693
Shamela0028100-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2016
Shamela0028100-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3278
Shamela0028100-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5166
Shamela0028100-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4788
Shamela0028100-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         966
Shamela0028100-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1083
Shamela0028100-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1079
Shamela0028100-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:47        7050
Shamela0028100-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        8998
Shamela0028100-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2312
Shamela0028100-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2364
Shamela0028100-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9889
Shamela0028100-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         898
Shamela0028100-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2304
Shamela0028100-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1747
Shamela0028100-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55         907
Shamela0028100-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1110
Shamela0028100-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9093
Shamela0028100-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3420
Shamela0028100-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4306
Shamela0028100-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1615
Shamela0028100-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5913
Shamela0028100-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1665
Shamela0028100-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        23225
Shamela0028100-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         931
Shamela0028100-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         936
Shamela0028100-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19498
Shamela0028100-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         953
Shamela0028100-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        3121
Shamela0028100-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1759
Shamela0028100-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4366
Shamela0028100-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17         858
Shamela0028100-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27         769
Shamela0028100-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2404
Shamela0028100-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       192469
Shamela0028100-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        16074
Shamela0028100-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1116
Shamela0028100-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        9710
Shamela0028100-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1873
Shamela0028100-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3575
Shamela0028100-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2212
Shamela0028100-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6974
Shamela0028100-ara1_Shia002115-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53         761
Shamela0028100-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4479
Shamela0028100-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1150
Shamela0028100-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        31358
Shamela0028100-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        24034
Shamela0028100-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1335
Shamela0028100-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        1256
Shamela0028100-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1927
Shamela0028100-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7856
Shamela0028100-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2248
Shamela0028100-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13716
Shamela0028100-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        5929
Shamela0028100-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         940
Shamela0028100-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1483
Shamela0028100-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1140
Shamela0028100-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2617
Shamela0028100-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2089
Shamela0028100-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       481113
Shamela0028100-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        17778
Shamela0028100-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7831
Shamela0028100-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        22127
Shamela0028100-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2144
Shamela0028100-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2332
Shamela0028100-ara1_Shia002948Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1151
Shamela0028100-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26         906
Shamela0028100-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         954
Shamela0028100-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1538
Shamela0028100-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1169
Shamela0028100-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         838
Shamela0028100-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29         810
Shamela0028100-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1058
Shamela0028100-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2735
Shamela0028100-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        1620
Shamela0028100-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17         925
Shamela0028100-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38         839
Shamela0028100-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8502
Shamela0028100-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1028
Shamela0028100-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2576
Shamela0028100-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4819
Shamela0028100-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         830
Shamela0028100-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         990
Shamela0028100-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10643
Shamela0028100-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        46445
Shamela0028100-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        55480
Shamela0028100-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        59661
Shamela0028100-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48       145992
Shamela0028100-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       8829834
Shamela0028100-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        37139
Shamela0028100-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3711
Shamela0028100-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        24788
Shamela0028100-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       4297374
Shamela0028100-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       124031
Shamela0028100-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34       551036
Shamela0028100-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       2280115
Shamela0028100-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6181
Shamela0028100-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         942
Shamela0028100-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        86096
Shamela0028100-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        10136