Index of /passim01022020/Shamela0026878-ara1/


../
Shamela0026878-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1680
Shamela0026878-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        93546
Shamela0026878-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1488
Shamela0026878-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1527
Shamela0026878-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1921
Shamela0026878-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3167
Shamela0026878-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2755
Shamela0026878-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        26056
Shamela0026878-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2338
Shamela0026878-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1717
Shamela0026878-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3908
Shamela0026878-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        5655
Shamela0026878-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1384
Shamela0026878-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1242
Shamela0026878-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        40021
Shamela0026878-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        8259
Shamela0026878-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        77272
Shamela0026878-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1523
Shamela0026878-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7392
Shamela0026878-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        12906
Shamela0026878-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4648
Shamela0026878-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        13670
Shamela0026878-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6081
Shamela0026878-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5854
Shamela0026878-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         999
Shamela0026878-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5763
Shamela0026878-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        6964
Shamela0026878-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1906
Shamela0026878-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8731
Shamela0026878-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        2638
Shamela0026878-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1194
Shamela0026878-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1171
Shamela0026878-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        16166
Shamela0026878-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1212
Shamela0026878-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        20624
Shamela0026878-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29         816
Shamela0026878-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        16882
Shamela0026878-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        5942
Shamela0026878-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4529
Shamela0026878-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        56474
Shamela0026878-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        10270
Shamela0026878-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        42449
Shamela0026878-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        14167
Shamela0026878-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        8203
Shamela0026878-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        6289
Shamela0026878-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9703
Shamela0026878-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        7355
Shamela0026878-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1950
Shamela0026878-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1656
Shamela0026878-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        6905
Shamela0026878-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        8812
Shamela0026878-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        26100
Shamela0026878-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3677
Shamela0026878-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1565
Shamela0026878-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2710
Shamela0026878-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        10099
Shamela0026878-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1828
Shamela0026878-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3848
Shamela0026878-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2320
Shamela0026878-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1254
Shamela0026878-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        5628
Shamela0026878-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        15065
Shamela0026878-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1145
Shamela0026878-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5688
Shamela0026878-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        5594
Shamela0026878-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        11072
Shamela0026878-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3453
Shamela0026878-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        21565
Shamela0026878-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1357
Shamela0026878-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1116
Shamela0026878-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2346
Shamela0026878-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1960
Shamela0026878-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1146
Shamela0026878-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        4043
Shamela0026878-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5131
Shamela0026878-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       376521
Shamela0026878-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7049
Shamela0026878-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3264
Shamela0026878-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2093
Shamela0026878-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3678
Shamela0026878-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        54187
Shamela0026878-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4798
Shamela0026878-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1263
Shamela0026878-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2882
Shamela0026878-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2332
Shamela0026878-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3697
Shamela0026878-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1092
Shamela0026878-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1457
Shamela0026878-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1478
Shamela0026878-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4103
Shamela0026878-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        2533
Shamela0026878-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1061
Shamela0026878-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1704
Shamela0026878-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        9367
Shamela0026878-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1244
Shamela0026878-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1221
Shamela0026878-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        5345
Shamela0026878-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1358
Shamela0026878-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6802
Shamela0026878-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1149
Shamela0026878-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4886
Shamela0026878-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        10546
Shamela0026878-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2585
Shamela0026878-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         875
Shamela0026878-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        16627
Shamela0026878-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4345
Shamela0026878-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51        1323
Shamela0026878-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        8072
Shamela0026878-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        9516
Shamela0026878-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1623
Shamela0026878-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1342
Shamela0026878-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4082
Shamela0026878-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2474
Shamela0026878-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2151
Shamela0026878-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        8023
Shamela0026878-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        8952
Shamela0026878-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        67793
Shamela0026878-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3440
Shamela0026878-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1569
Shamela0026878-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3820
Shamela0026878-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3810
Shamela0026878-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3598
Shamela0026878-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1100
Shamela0026878-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7827
Shamela0026878-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3140
Shamela0026878-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        81391
Shamela0026878-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        15313
Shamela0026878-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1342
Shamela0026878-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         974
Shamela0026878-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        9664
Shamela0026878-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1834
Shamela0026878-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1615
Shamela0026878-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         960
Shamela0026878-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3655
Shamela0026878-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5767
Shamela0026878-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2997
Shamela0026878-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2175
Shamela0026878-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9556
Shamela0026878-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5961
Shamela0026878-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1888
Shamela0026878-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        49978
Shamela0026878-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2992
Shamela0026878-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       113100
Shamela0026878-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1237
Shamela0026878-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4997
Shamela0026878-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        12088
Shamela0026878-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1953
Shamela0026878-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1481
Shamela0026878-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2138
Shamela0026878-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        5047
Shamela0026878-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5607
Shamela0026878-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        58405
Shamela0026878-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2960
Shamela0026878-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1450
Shamela0026878-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1236
Shamela0026878-ara1_JK007619-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48         806
Shamela0026878-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        3563
Shamela0026878-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1460
Shamela0026878-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1129
Shamela0026878-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1736
Shamela0026878-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14475
Shamela0026878-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1665
Shamela0026878-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1252
Shamela0026878-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        12719
Shamela0026878-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        24951
Shamela0026878-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        27205
Shamela0026878-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        43546
Shamela0026878-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1344
Shamela0026878-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2202
Shamela0026878-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1984
Shamela0026878-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1807
Shamela0026878-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7516
Shamela0026878-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5746
Shamela0026878-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        2102
Shamela0026878-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        30703
Shamela0026878-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5113
Shamela0026878-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2401
Shamela0026878-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2066
Shamela0026878-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        16032
Shamela0026878-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6036
Shamela0026878-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1011
Shamela0026878-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1148
Shamela0026878-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1806
Shamela0026878-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1158
Shamela0026878-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1189
Shamela0026878-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1135
Shamela0026878-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1738
Shamela0026878-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1820
Shamela0026878-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2505
Shamela0026878-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        8051
Shamela0026878-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2281
Shamela0026878-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1256
Shamela0026878-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        6763
Shamela0026878-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1498
Shamela0026878-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1021
Shamela0026878-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        4749
Shamela0026878-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1236
Shamela0026878-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2420
Shamela0026878-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1369
Shamela0026878-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1265
Shamela0026878-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        15126
Shamela0026878-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        1937
Shamela0026878-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        86171
Shamela0026878-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4211
Shamela0026878-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        74110
Shamela0026878-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2049
Shamela0026878-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9269
Shamela0026878-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2308
Shamela0026878-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1543
Shamela0026878-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4056
Shamela0026878-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1275
Shamela0026878-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        9418
Shamela0026878-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6734
Shamela0026878-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3585
Shamela0026878-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1477
Shamela0026878-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1434
Shamela0026878-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        9647
Shamela0026878-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4014
Shamela0026878-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2033
Shamela0026878-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1160
Shamela0026878-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        13444
Shamela0026878-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1471
Shamela0026878-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         834
Shamela0026878-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         996
Shamela0026878-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17674
Shamela0026878-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        56802
Shamela0026878-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11704
Shamela0026878-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        37741
Shamela0026878-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        14192
Shamela0026878-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9269
Shamela0026878-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        6773
Shamela0026878-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1767
Shamela0026878-ara1_Shamela0001176-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1355
Shamela0026878-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8247
Shamela0026878-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2878
Shamela0026878-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8313
Shamela0026878-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3885
Shamela0026878-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        65656
Shamela0026878-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        14259
Shamela0026878-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2075
Shamela0026878-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        26804
Shamela0026878-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1424
Shamela0026878-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        56750
Shamela0026878-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        55121
Shamela0026878-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        11651
Shamela0026878-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3635
Shamela0026878-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3210
Shamela0026878-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        9912
Shamela0026878-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         768
Shamela0026878-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1048
Shamela0026878-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1332
Shamela0026878-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1083
Shamela0026878-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        6501
Shamela0026878-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11723
Shamela0026878-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       259741
Shamela0026878-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        20187
Shamela0026878-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         924
Shamela0026878-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        73900
Shamela0026878-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       121082
Shamela0026878-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       721699
Shamela0026878-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        30196
Shamela0026878-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        26303
Shamela0026878-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        17533
Shamela0026878-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        27429
Shamela0026878-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        62229
Shamela0026878-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1495
Shamela0026878-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        6361
Shamela0026878-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1014
Shamela0026878-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1926
Shamela0026878-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1072
Shamela0026878-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        44459
Shamela0026878-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2831
Shamela0026878-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1122
Shamela0026878-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       228069
Shamela0026878-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1698
Shamela0026878-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        16480
Shamela0026878-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2416
Shamela0026878-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25         882
Shamela0026878-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        68780
Shamela0026878-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3892
Shamela0026878-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7197
Shamela0026878-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       116837
Shamela0026878-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        65100
Shamela0026878-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        32519
Shamela0026878-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1468
Shamela0026878-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1755
Shamela0026878-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3559
Shamela0026878-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        6022
Shamela0026878-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        21953
Shamela0026878-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1990
Shamela0026878-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1491
Shamela0026878-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        11306
Shamela0026878-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8218
Shamela0026878-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4272
Shamela0026878-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1903
Shamela0026878-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2311
Shamela0026878-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4363
Shamela0026878-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        18735
Shamela0026878-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1396
Shamela0026878-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1531
Shamela0026878-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       270900
Shamela0026878-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10608
Shamela0026878-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        14984
Shamela0026878-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3580
Shamela0026878-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18617
Shamela0026878-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        30656
Shamela0026878-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4037
Shamela0026878-ara1_Shamela0005862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:26         921
Shamela0026878-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1630
Shamela0026878-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12517
Shamela0026878-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        35788
Shamela0026878-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7335
Shamela0026878-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4932
Shamela0026878-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1452
Shamela0026878-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1763
Shamela0026878-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11245
Shamela0026878-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1366
Shamela0026878-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4415
Shamela0026878-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        21503
Shamela0026878-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7245
Shamela0026878-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1008
Shamela0026878-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1488
Shamela0026878-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        8777
Shamela0026878-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        8694
Shamela0026878-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15565
Shamela0026878-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4946
Shamela0026878-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1802
Shamela0026878-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5670
Shamela0026878-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        7613
Shamela0026878-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1726
Shamela0026878-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        11542
Shamela0026878-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        34775
Shamela0026878-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        44023
Shamela0026878-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        18278
Shamela0026878-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1845
Shamela0026878-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7305
Shamela0026878-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1540
Shamela0026878-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1440
Shamela0026878-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1714
Shamela0026878-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2443
Shamela0026878-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5754
Shamela0026878-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3846
Shamela0026878-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1644
Shamela0026878-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        2193
Shamela0026878-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12659
Shamela0026878-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3591
Shamela0026878-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1002
Shamela0026878-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3092
Shamela0026878-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1447
Shamela0026878-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1233
Shamela0026878-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2338
Shamela0026878-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2577
Shamela0026878-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        15387
Shamela0026878-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4576
Shamela0026878-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        18459
Shamela0026878-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1411
Shamela0026878-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        20556
Shamela0026878-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1335
Shamela0026878-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        53544
Shamela0026878-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2084
Shamela0026878-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        96661
Shamela0026878-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        22024
Shamela0026878-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11400
Shamela0026878-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1612
Shamela0026878-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        14563
Shamela0026878-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7812
Shamela0026878-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5962
Shamela0026878-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1383
Shamela0026878-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1760
Shamela0026878-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1859
Shamela0026878-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        11980
Shamela0026878-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1657
Shamela0026878-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4173
Shamela0026878-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1649
Shamela0026878-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        20977
Shamela0026878-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       220836
Shamela0026878-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7992
Shamela0026878-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7354
Shamela0026878-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7123
Shamela0026878-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        83083
Shamela0026878-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4476
Shamela0026878-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        7716
Shamela0026878-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        28183
Shamela0026878-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2442
Shamela0026878-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1065
Shamela0026878-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3172
Shamela0026878-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        15158
Shamela0026878-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        20549
Shamela0026878-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1105
Shamela0026878-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23495
Shamela0026878-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        56993
Shamela0026878-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1448
Shamela0026878-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        18279
Shamela0026878-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        14967
Shamela0026878-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        15497
Shamela0026878-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7806
Shamela0026878-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1134
Shamela0026878-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4007
Shamela0026878-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        21868
Shamela0026878-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4283
Shamela0026878-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1677
Shamela0026878-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        72321
Shamela0026878-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1108
Shamela0026878-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4767
Shamela0026878-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        20198
Shamela0026878-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        27907
Shamela0026878-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1281
Shamela0026878-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1180
Shamela0026878-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        13109
Shamela0026878-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1557
Shamela0026878-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5930
Shamela0026878-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3418
Shamela0026878-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1492
Shamela0026878-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3151
Shamela0026878-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1081
Shamela0026878-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3977
Shamela0026878-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4814
Shamela0026878-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2294
Shamela0026878-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1292
Shamela0026878-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1755
Shamela0026878-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8105
Shamela0026878-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1796
Shamela0026878-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1950
Shamela0026878-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2081
Shamela0026878-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         981
Shamela0026878-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4894
Shamela0026878-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14846
Shamela0026878-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4334
Shamela0026878-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2738
Shamela0026878-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7875
Shamela0026878-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2713
Shamela0026878-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10490
Shamela0026878-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1025
Shamela0026878-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3427
Shamela0026878-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2796
Shamela0026878-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1594
Shamela0026878-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1233
Shamela0026878-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1457
Shamela0026878-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5794
Shamela0026878-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        17493
Shamela0026878-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        7875
Shamela0026878-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1403
Shamela0026878-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        43618
Shamela0026878-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2988
Shamela0026878-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        33589
Shamela0026878-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2228
Shamela0026878-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5615
Shamela0026878-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        25360
Shamela0026878-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3852
Shamela0026878-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        39842
Shamela0026878-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2896
Shamela0026878-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1128
Shamela0026878-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4289
Shamela0026878-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1211
Shamela0026878-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2116
Shamela0026878-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        40345
Shamela0026878-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        37366
Shamela0026878-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1918
Shamela0026878-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1802
Shamela0026878-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2546
Shamela0026878-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1991
Shamela0026878-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2176
Shamela0026878-ara1_Shamela0010269-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2999
Shamela0026878-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10267
Shamela0026878-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2437
Shamela0026878-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        35817
Shamela0026878-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4970
Shamela0026878-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1341
Shamela0026878-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1905
Shamela0026878-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        49603
Shamela0026878-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1512
Shamela0026878-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        87658
Shamela0026878-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1389
Shamela0026878-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10610
Shamela0026878-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2543
Shamela0026878-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1187
Shamela0026878-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1076
Shamela0026878-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        20639
Shamela0026878-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6532
Shamela0026878-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3485
Shamela0026878-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        17675
Shamela0026878-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       112703
Shamela0026878-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2162
Shamela0026878-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1129
Shamela0026878-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1098
Shamela0026878-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9060
Shamela0026878-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4409
Shamela0026878-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         982
Shamela0026878-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        10489
Shamela0026878-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        24856
Shamela0026878-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1080
Shamela0026878-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5825
Shamela0026878-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13063
Shamela0026878-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        12220
Shamela0026878-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1889
Shamela0026878-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       189059
Shamela0026878-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1204
Shamela0026878-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        48714
Shamela0026878-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1142
Shamela0026878-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        7061
Shamela0026878-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1194
Shamela0026878-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1452
Shamela0026878-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        27777
Shamela0026878-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1295
Shamela0026878-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1507
Shamela0026878-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        8233
Shamela0026878-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2923
Shamela0026878-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        43714
Shamela0026878-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3975
Shamela0026878-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5919
Shamela0026878-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6441
Shamela0026878-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9444
Shamela0026878-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1398
Shamela0026878-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1741
Shamela0026878-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2480
Shamela0026878-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2652
Shamela0026878-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        2337
Shamela0026878-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3377
Shamela0026878-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4295
Shamela0026878-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        13738
Shamela0026878-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4196
Shamela0026878-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4456
Shamela0026878-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1439
Shamela0026878-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1459
Shamela0026878-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        70858
Shamela0026878-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1431
Shamela0026878-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1467
Shamela0026878-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6053
Shamela0026878-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1521
Shamela0026878-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13081
Shamela0026878-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1610
Shamela0026878-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        21839
Shamela0026878-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12369
Shamela0026878-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1626
Shamela0026878-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20         932
Shamela0026878-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9253
Shamela0026878-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        26601
Shamela0026878-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        74177
Shamela0026878-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        27729
Shamela0026878-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1456
Shamela0026878-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        56462
Shamela0026878-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3139
Shamela0026878-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2292
Shamela0026878-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         999
Shamela0026878-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1765
Shamela0026878-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        1673
Shamela0026878-ara1_Shamela0012741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3696
Shamela0026878-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1266
Shamela0026878-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5428
Shamela0026878-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        30408
Shamela0026878-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1161
Shamela0026878-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4045
Shamela0026878-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3401
Shamela0026878-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1627
Shamela0026878-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3709
Shamela0026878-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2934
Shamela0026878-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8867
Shamela0026878-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1406
Shamela0026878-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1505
Shamela0026878-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        48232
Shamela0026878-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        98499
Shamela0026878-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5326
Shamela0026878-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7663
Shamela0026878-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1911
Shamela0026878-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2434
Shamela0026878-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4998
Shamela0026878-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1695
Shamela0026878-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1605
Shamela0026878-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1120
Shamela0026878-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        12615
Shamela0026878-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        77768
Shamela0026878-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2915
Shamela0026878-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        18278
Shamela0026878-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1780
Shamela0026878-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1793
Shamela0026878-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3792
Shamela0026878-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3374
Shamela0026878-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2421
Shamela0026878-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3721
Shamela0026878-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        14183
Shamela0026878-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        27905
Shamela0026878-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        1436
Shamela0026878-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1588
Shamela0026878-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1651
Shamela0026878-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4072
Shamela0026878-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2059
Shamela0026878-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2351
Shamela0026878-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6869
Shamela0026878-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11873
Shamela0026878-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1205
Shamela0026878-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1197
Shamela0026878-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        79585
Shamela0026878-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6414
Shamela0026878-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7766
Shamela0026878-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1377
Shamela0026878-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2627
Shamela0026878-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18133
Shamela0026878-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2333
Shamela0026878-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1870
Shamela0026878-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11589
Shamela0026878-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6423
Shamela0026878-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3913
Shamela0026878-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1119
Shamela0026878-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1315
Shamela0026878-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        27168
Shamela0026878-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7593
Shamela0026878-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1751
Shamela0026878-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2769
Shamela0026878-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1719
Shamela0026878-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1149
Shamela0026878-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6335
Shamela0026878-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1542
Shamela0026878-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3923
Shamela0026878-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2384
Shamela0026878-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2754
Shamela0026878-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1365
Shamela0026878-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1685
Shamela0026878-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2426
Shamela0026878-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1403
Shamela0026878-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        63784
Shamela0026878-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3739
Shamela0026878-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1077
Shamela0026878-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6386
Shamela0026878-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14613
Shamela0026878-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        12637
Shamela0026878-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2047
Shamela0026878-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3870
Shamela0026878-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        19400
Shamela0026878-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        52117
Shamela0026878-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3251
Shamela0026878-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4458
Shamela0026878-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2360
Shamela0026878-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1213
Shamela0026878-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1096
Shamela0026878-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         930
Shamela0026878-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        15953
Shamela0026878-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       422006
Shamela0026878-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6188
Shamela0026878-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2880
Shamela0026878-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3388
Shamela0026878-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3563
Shamela0026878-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8712
Shamela0026878-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7229
Shamela0026878-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1200
Shamela0026878-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        49249
Shamela0026878-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        30798
Shamela0026878-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17543
Shamela0026878-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        91387
Shamela0026878-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        60151
Shamela0026878-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1626
Shamela0026878-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1525
Shamela0026878-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4028
Shamela0026878-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1810
Shamela0026878-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        59690
Shamela0026878-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        6928
Shamela0026878-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4894
Shamela0026878-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6307
Shamela0026878-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6039
Shamela0026878-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1686
Shamela0026878-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17132
Shamela0026878-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1284
Shamela0026878-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        65815
Shamela0026878-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3794
Shamela0026878-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4453
Shamela0026878-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11344
Shamela0026878-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07         829
Shamela0026878-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6389
Shamela0026878-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3321
Shamela0026878-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        22301
Shamela0026878-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3473
Shamela0026878-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3817
Shamela0026878-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8010
Shamela0026878-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        57183
Shamela0026878-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1925
Shamela0026878-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        14048
Shamela0026878-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3263
Shamela0026878-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7651
Shamela0026878-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2716
Shamela0026878-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7376
Shamela0026878-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        84751
Shamela0026878-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13615
Shamela0026878-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         968
Shamela0026878-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        28865
Shamela0026878-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16226
Shamela0026878-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14835
Shamela0026878-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        13252
Shamela0026878-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12475
Shamela0026878-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4918
Shamela0026878-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        39066
Shamela0026878-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        97173
Shamela0026878-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3364
Shamela0026878-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2542
Shamela0026878-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2702
Shamela0026878-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1016
Shamela0026878-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        5136
Shamela0026878-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1059
Shamela0026878-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6175
Shamela0026878-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       240927
Shamela0026878-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       140736
Shamela0026878-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        10019
Shamela0026878-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1324
Shamela0026878-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3539
Shamela0026878-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1669
Shamela0026878-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04         826
Shamela0026878-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        44774
Shamela0026878-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1039
Shamela0026878-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7538
Shamela0026878-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1034
Shamela0026878-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1267
Shamela0026878-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        12843
Shamela0026878-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        14945
Shamela0026878-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4092
Shamela0026878-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2541
Shamela0026878-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1588
Shamela0026878-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3843
Shamela0026878-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3478
Shamela0026878-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2923
Shamela0026878-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1756
Shamela0026878-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1411
Shamela0026878-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1221
Shamela0026878-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2622
Shamela0026878-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1897
Shamela0026878-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2698
Shamela0026878-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3625
Shamela0026878-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3659
Shamela0026878-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         956
Shamela0026878-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6867
Shamela0026878-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        18096
Shamela0026878-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        35832
Shamela0026878-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2514
Shamela0026878-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2617
Shamela0026878-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1481
Shamela0026878-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8334
Shamela0026878-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2888
Shamela0026878-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        24923
Shamela0026878-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2537
Shamela0026878-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        8198
Shamela0026878-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5368
Shamela0026878-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        52061
Shamela0026878-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        53045
Shamela0026878-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4513
Shamela0026878-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        50898
Shamela0026878-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        37460
Shamela0026878-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2046
Shamela0026878-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2919
Shamela0026878-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3412
Shamela0026878-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3016
Shamela0026878-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2253
Shamela0026878-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6627
Shamela0026878-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1569
Shamela0026878-ara1_Shamela0026876-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1195
Shamela0026878-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        25899
Shamela0026878-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1376
Shamela0026878-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2256
Shamela0026878-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5693
Shamela0026878-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1652
Shamela0026878-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3052
Shamela0026878-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18586
Shamela0026878-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4465
Shamela0026878-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2343
Shamela0026878-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6004
Shamela0026878-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1478
Shamela0026878-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        36549
Shamela0026878-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4742
Shamela0026878-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2200
Shamela0026878-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9006
Shamela0026878-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2271
Shamela0026878-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1121
Shamela0026878-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1584
Shamela0026878-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1709
Shamela0026878-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2212
Shamela0026878-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1851
Shamela0026878-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3783
Shamela0026878-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        27243
Shamela0026878-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1288
Shamela0026878-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1457
Shamela0026878-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1598
Shamela0026878-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1584
Shamela0026878-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1181
Shamela0026878-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6975
Shamela0026878-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4086
Shamela0026878-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1406
Shamela0026878-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1523
Shamela0026878-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2531
Shamela0026878-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2102
Shamela0026878-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1726
Shamela0026878-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4879
Shamela0026878-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7112
Shamela0026878-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        8823
Shamela0026878-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8186
Shamela0026878-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3109
Shamela0026878-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1440
Shamela0026878-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2529
Shamela0026878-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2422
Shamela0026878-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2536
Shamela0026878-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2731
Shamela0026878-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12125
Shamela0026878-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3975
Shamela0026878-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         870
Shamela0026878-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        19973
Shamela0026878-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2139
Shamela0026878-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2858
Shamela0026878-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5516
Shamela0026878-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        99546
Shamela0026878-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8521
Shamela0026878-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        92180
Shamela0026878-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        11034
Shamela0026878-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1231
Shamela0026878-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        15315
Shamela0026878-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9790
Shamela0026878-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        98485
Shamela0026878-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1346
Shamela0026878-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2157
Shamela0026878-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1169
Shamela0026878-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2216
Shamela0026878-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        3085
Shamela0026878-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3777
Shamela0026878-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1280
Shamela0026878-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2425
Shamela0026878-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2721
Shamela0026878-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        14157
Shamela0026878-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        77850
Shamela0026878-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         988
Shamela0026878-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3226
Shamela0026878-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3351
Shamela0026878-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4489
Shamela0026878-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        38763
Shamela0026878-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4480
Shamela0026878-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1400
Shamela0026878-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29415
Shamela0026878-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4711
Shamela0026878-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4768
Shamela0026878-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1144
Shamela0026878-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2024
Shamela0026878-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1737
Shamela0026878-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1734
Shamela0026878-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1193
Shamela0026878-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1119
Shamela0026878-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1242
Shamela0026878-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1323
Shamela0026878-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21         951
Shamela0026878-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8908
Shamela0026878-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2364
Shamela0026878-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15941
Shamela0026878-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2368
Shamela0026878-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6233
Shamela0026878-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        30541
Shamela0026878-ara1_Shia001114-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1532
Shamela0026878-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1557
Shamela0026878-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3642
Shamela0026878-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2049
Shamela0026878-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3052
Shamela0026878-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1663
Shamela0026878-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3689
Shamela0026878-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        7092
Shamela0026878-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3430
Shamela0026878-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1457
Shamela0026878-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1251
Shamela0026878-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1001
Shamela0026878-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1882
Shamela0026878-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2272
Shamela0026878-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        8659
Shamela0026878-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        38988
Shamela0026878-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         765
Shamela0026878-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2451
Shamela0026878-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3687
Shamela0026878-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1507
Shamela0026878-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2378
Shamela0026878-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        60091
Shamela0026878-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        37834
Shamela0026878-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        38752
Shamela0026878-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       184086
Shamela0026878-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5997
Shamela0026878-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        77112
Shamela0026878-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        48721
Shamela0026878-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         997
Shamela0026878-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1299
Shamela0026878-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        8540
Shamela0026878-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5741
Shamela0026878-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1230
Shamela0026878-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        6730
Shamela0026878-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        55438
Shamela0026878-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2590
Shamela0026878-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        19636
Shamela0026878-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        5072
Shamela0026878-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1698
Shamela0026878-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        17300
Shamela0026878-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3486
Shamela0026878-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        8068
Shamela0026878-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        3727
Shamela0026878-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        3582
Shamela0026878-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       142629
Shamela0026878-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        11195
Shamela0026878-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        32866
Shamela0026878-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1197
Shamela0026878-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3543
Shamela0026878-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        5787
Shamela0026878-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       130425
Shamela0026878-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        16259
Shamela0026878-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        66778
Shamela0026878-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1005
Shamela0026878-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1005
Shamela0026878-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        10066
Shamela0026878-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        8743
Shamela0026878-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2284
Shamela0026878-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        3042
Shamela0026878-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2299
Shamela0026878-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        22586
Shamela0026878-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        23607
Shamela0026878-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        18017
Shamela0026878-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12510
Shamela0026878-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        6116
Shamela0026878-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3932
Shamela0026878-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        14148
Shamela0026878-ara1_Shia002177-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1325
Shamela0026878-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1055
Shamela0026878-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        5662
Shamela0026878-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         895
Shamela0026878-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        20370
Shamela0026878-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        11213
Shamela0026878-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        13998
Shamela0026878-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        19163
Shamela0026878-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3342
Shamela0026878-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1486
Shamela0026878-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1757
Shamela0026878-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        3551
Shamela0026878-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        68670
Shamela0026878-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4978
Shamela0026878-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        23568
Shamela0026878-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2692
Shamela0026878-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1683
Shamela0026878-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        46984
Shamela0026878-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12922
Shamela0026878-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        10727
Shamela0026878-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6700
Shamela0026878-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        14215
Shamela0026878-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        63174
Shamela0026878-ara1_Shia002931-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:13        2792
Shamela0026878-ara1_Shia002939-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2802
Shamela0026878-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        4699
Shamela0026878-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2041
Shamela0026878-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2891
Shamela0026878-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1152
Shamela0026878-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3387
Shamela0026878-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3369
Shamela0026878-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        4648
Shamela0026878-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        9642
Shamela0026878-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1818
Shamela0026878-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1128
Shamela0026878-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7506
Shamela0026878-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        4114
Shamela0026878-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        7706
Shamela0026878-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1324
Shamela0026878-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1067
Shamela0026878-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        41763
Shamela0026878-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        11087
Shamela0026878-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        74900
Shamela0026878-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        12331
Shamela0026878-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3016
Shamela0026878-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2226
Shamela0026878-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3521
Shamela0026878-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        64829
Shamela0026878-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4147
Shamela0026878-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2791
Shamela0026878-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        48475
Shamela0026878-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1815
Shamela0026878-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        13224
Shamela0026878-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1687
Shamela0026878-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2376
Shamela0026878-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        7882
Shamela0026878-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        10015
Shamela0026878-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8660
Shamela0026878-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        88712
Shamela0026878-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12844
Shamela0026878-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4369
Shamela0026878-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1000