Index of /passim01022020/Shamela0026842-ara1/


../
Shamela0026842-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        10990
Shamela0026842-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2544
Shamela0026842-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        48658
Shamela0026842-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4596
Shamela0026842-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        1238
Shamela0026842-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1275
Shamela0026842-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3621
Shamela0026842-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1183
Shamela0026842-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3015
Shamela0026842-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2910
Shamela0026842-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1026
Shamela0026842-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        18321
Shamela0026842-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        3028
Shamela0026842-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        12058
Shamela0026842-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        5255
Shamela0026842-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        3116
Shamela0026842-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10274
Shamela0026842-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3500
Shamela0026842-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        5770
Shamela0026842-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1285
Shamela0026842-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2724
Shamela0026842-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1223
Shamela0026842-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2205
Shamela0026842-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:36        6712
Shamela0026842-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3447
Shamela0026842-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        6643
Shamela0026842-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1205
Shamela0026842-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5499
Shamela0026842-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2202
Shamela0026842-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1451
Shamela0026842-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        4643
Shamela0026842-ara1_JK000515-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:07        2191
Shamela0026842-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        6124
Shamela0026842-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        6740
Shamela0026842-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4653
Shamela0026842-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3518
Shamela0026842-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2093
Shamela0026842-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3565
Shamela0026842-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1484
Shamela0026842-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2165
Shamela0026842-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3992
Shamela0026842-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2332
Shamela0026842-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1149
Shamela0026842-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2490
Shamela0026842-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2388
Shamela0026842-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        9251
Shamela0026842-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3757
Shamela0026842-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3644
Shamela0026842-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2119
Shamela0026842-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        14631
Shamela0026842-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       112930
Shamela0026842-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1080
Shamela0026842-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3639
Shamela0026842-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        14841
Shamela0026842-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2070
Shamela0026842-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1289
Shamela0026842-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        4019
Shamela0026842-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1003
Shamela0026842-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        2977
Shamela0026842-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2825
Shamela0026842-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1691
Shamela0026842-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1352
Shamela0026842-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3371
Shamela0026842-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2700
Shamela0026842-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2511
Shamela0026842-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1610
Shamela0026842-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1858
Shamela0026842-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2778
Shamela0026842-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1191
Shamela0026842-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2488
Shamela0026842-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1150
Shamela0026842-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        9954
Shamela0026842-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3722
Shamela0026842-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1973
Shamela0026842-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        4000
Shamela0026842-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        20694
Shamela0026842-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1550
Shamela0026842-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        7822
Shamela0026842-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        4018
Shamela0026842-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1269
Shamela0026842-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5681
Shamela0026842-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3508
Shamela0026842-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        9181
Shamela0026842-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1097
Shamela0026842-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         940
Shamela0026842-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         946
Shamela0026842-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2174
Shamela0026842-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1861
Shamela0026842-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         908
Shamela0026842-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1553
Shamela0026842-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2546
Shamela0026842-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2860
Shamela0026842-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        8156
Shamela0026842-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        6562
Shamela0026842-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2799
Shamela0026842-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        15970
Shamela0026842-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        17786
Shamela0026842-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        6936
Shamela0026842-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1098
Shamela0026842-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        9290
Shamela0026842-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4975
Shamela0026842-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1793
Shamela0026842-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1001
Shamela0026842-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29         838
Shamela0026842-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         942
Shamela0026842-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1684
Shamela0026842-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1491
Shamela0026842-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1175
Shamela0026842-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1020
Shamela0026842-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        6185
Shamela0026842-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2596
Shamela0026842-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        2256
Shamela0026842-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1450
Shamela0026842-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1591
Shamela0026842-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        6579
Shamela0026842-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2567
Shamela0026842-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1923
Shamela0026842-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        15397
Shamela0026842-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2215
Shamela0026842-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2766
Shamela0026842-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1806
Shamela0026842-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2723
Shamela0026842-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5005
Shamela0026842-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1120
Shamela0026842-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2253
Shamela0026842-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1152
Shamela0026842-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2252
Shamela0026842-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1469
Shamela0026842-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1753
Shamela0026842-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1312
Shamela0026842-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1313
Shamela0026842-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2993
Shamela0026842-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4909
Shamela0026842-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         924
Shamela0026842-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1425
Shamela0026842-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1323
Shamela0026842-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1204
Shamela0026842-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2129
Shamela0026842-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1229
Shamela0026842-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1681
Shamela0026842-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2452
Shamela0026842-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        2313
Shamela0026842-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1798
Shamela0026842-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1661
Shamela0026842-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1684
Shamela0026842-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1711
Shamela0026842-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2081
Shamela0026842-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        1549
Shamela0026842-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1567
Shamela0026842-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        1720
Shamela0026842-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1195
Shamela0026842-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2034
Shamela0026842-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:06        34482
Shamela0026842-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4407
Shamela0026842-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        22062
Shamela0026842-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7678
Shamela0026842-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9525
Shamela0026842-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1922
Shamela0026842-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2193
Shamela0026842-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2870
Shamela0026842-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2066
Shamela0026842-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4492
Shamela0026842-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3513
Shamela0026842-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4718
Shamela0026842-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2371
Shamela0026842-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1219
Shamela0026842-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1030
Shamela0026842-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7809
Shamela0026842-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1124
Shamela0026842-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1834
Shamela0026842-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1037
Shamela0026842-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         828
Shamela0026842-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         937
Shamela0026842-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12971
Shamela0026842-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        16236
Shamela0026842-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2683
Shamela0026842-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        11124
Shamela0026842-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28         819
Shamela0026842-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29         938
Shamela0026842-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1130
Shamela0026842-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2688
Shamela0026842-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1408
Shamela0026842-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2498
Shamela0026842-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2155
Shamela0026842-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2886
Shamela0026842-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1357
Shamela0026842-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        20925
Shamela0026842-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10834
Shamela0026842-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1364
Shamela0026842-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2841
Shamela0026842-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1248
Shamela0026842-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1213
Shamela0026842-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1343
Shamela0026842-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2792
Shamela0026842-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        2029
Shamela0026842-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2456
Shamela0026842-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1665
Shamela0026842-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8001
Shamela0026842-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3803
Shamela0026842-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        31340
Shamela0026842-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        8634
Shamela0026842-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1052
Shamela0026842-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18709
Shamela0026842-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        18560
Shamela0026842-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17320
Shamela0026842-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17580
Shamela0026842-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1847
Shamela0026842-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        11268
Shamela0026842-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3958
Shamela0026842-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1816
Shamela0026842-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3247
Shamela0026842-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        21328
Shamela0026842-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        53570
Shamela0026842-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1027
Shamela0026842-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2868
Shamela0026842-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        17007
Shamela0026842-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1986
Shamela0026842-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        28102
Shamela0026842-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        17560
Shamela0026842-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        16398
Shamela0026842-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1877
Shamela0026842-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1269
Shamela0026842-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2200
Shamela0026842-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3244
Shamela0026842-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6016
Shamela0026842-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3219
Shamela0026842-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1546
Shamela0026842-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        16839
Shamela0026842-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        46259
Shamela0026842-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1820
Shamela0026842-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2306
Shamela0026842-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        2596
Shamela0026842-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2026
Shamela0026842-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        6369
Shamela0026842-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1974
Shamela0026842-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1960
Shamela0026842-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6480
Shamela0026842-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15339
Shamela0026842-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2127
Shamela0026842-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2575
Shamela0026842-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2257
Shamela0026842-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5827
Shamela0026842-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1810
Shamela0026842-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5545
Shamela0026842-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1220
Shamela0026842-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        9736
Shamela0026842-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2119
Shamela0026842-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2575
Shamela0026842-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2948
Shamela0026842-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1027
Shamela0026842-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1985
Shamela0026842-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11280
Shamela0026842-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8113
Shamela0026842-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1710
Shamela0026842-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2067
Shamela0026842-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1079
Shamela0026842-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1242
Shamela0026842-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1932
Shamela0026842-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1964
Shamela0026842-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2998
Shamela0026842-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1803
Shamela0026842-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4006
Shamela0026842-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3101
Shamela0026842-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2147
Shamela0026842-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2014
Shamela0026842-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1029
Shamela0026842-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1976
Shamela0026842-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         887
Shamela0026842-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2105
Shamela0026842-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2218
Shamela0026842-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5841
Shamela0026842-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8548
Shamela0026842-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1985
Shamela0026842-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3650
Shamela0026842-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1931
Shamela0026842-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1151
Shamela0026842-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1800
Shamela0026842-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1869
Shamela0026842-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        8967
Shamela0026842-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        76069
Shamela0026842-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23005
Shamela0026842-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1073
Shamela0026842-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3707
Shamela0026842-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7145
Shamela0026842-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3322
Shamela0026842-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        2177
Shamela0026842-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3245
Shamela0026842-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3084
Shamela0026842-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1785
Shamela0026842-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10948
Shamela0026842-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        33411
Shamela0026842-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3409
Shamela0026842-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9030
Shamela0026842-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        9823
Shamela0026842-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3312
Shamela0026842-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        7002
Shamela0026842-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3089
Shamela0026842-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2095
Shamela0026842-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9360
Shamela0026842-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2148
Shamela0026842-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18508
Shamela0026842-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3008
Shamela0026842-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1309
Shamela0026842-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2605
Shamela0026842-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2997
Shamela0026842-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        10219
Shamela0026842-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        6400
Shamela0026842-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6301
Shamela0026842-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3107
Shamela0026842-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3459
Shamela0026842-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4917
Shamela0026842-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1112
Shamela0026842-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1793
Shamela0026842-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13601
Shamela0026842-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2120
Shamela0026842-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1610
Shamela0026842-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1279
Shamela0026842-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2395
Shamela0026842-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1736
Shamela0026842-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4246
Shamela0026842-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3274
Shamela0026842-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5237
Shamela0026842-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2931
Shamela0026842-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2931
Shamela0026842-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1979
Shamela0026842-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         837
Shamela0026842-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2711
Shamela0026842-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6735
Shamela0026842-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1852
Shamela0026842-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1854
Shamela0026842-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4214
Shamela0026842-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5319
Shamela0026842-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4411
Shamela0026842-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1962
Shamela0026842-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4658
Shamela0026842-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3238
Shamela0026842-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2132
Shamela0026842-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9062
Shamela0026842-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5227
Shamela0026842-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5294
Shamela0026842-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2569
Shamela0026842-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2698
Shamela0026842-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3658
Shamela0026842-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2124
Shamela0026842-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5041
Shamela0026842-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        3228
Shamela0026842-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4305
Shamela0026842-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2978
Shamela0026842-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5634
Shamela0026842-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1313
Shamela0026842-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2171
Shamela0026842-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1721
Shamela0026842-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        5111
Shamela0026842-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9524
Shamela0026842-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        21915
Shamela0026842-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2637
Shamela0026842-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        2519
Shamela0026842-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1748
Shamela0026842-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3113
Shamela0026842-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3900
Shamela0026842-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         927
Shamela0026842-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        3219
Shamela0026842-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3038
Shamela0026842-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        11622
Shamela0026842-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6547
Shamela0026842-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        26350
Shamela0026842-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3216
Shamela0026842-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1001
Shamela0026842-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4841
Shamela0026842-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1624
Shamela0026842-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4069
Shamela0026842-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        7500
Shamela0026842-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10543
Shamela0026842-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1800
Shamela0026842-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6689
Shamela0026842-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5523
Shamela0026842-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2621
Shamela0026842-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3622
Shamela0026842-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        31104
Shamela0026842-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1882
Shamela0026842-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2397
Shamela0026842-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2128
Shamela0026842-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1309
Shamela0026842-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1915
Shamela0026842-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1794
Shamela0026842-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1245
Shamela0026842-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13277
Shamela0026842-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1138
Shamela0026842-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3507
Shamela0026842-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3679
Shamela0026842-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2454
Shamela0026842-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1038
Shamela0026842-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1493
Shamela0026842-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4016
Shamela0026842-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2076
Shamela0026842-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1452
Shamela0026842-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1629
Shamela0026842-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2124
Shamela0026842-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        18386
Shamela0026842-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1405
Shamela0026842-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        24649
Shamela0026842-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1306
Shamela0026842-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1400
Shamela0026842-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7019
Shamela0026842-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3692
Shamela0026842-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1862
Shamela0026842-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11064
Shamela0026842-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        3813
Shamela0026842-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        14716
Shamela0026842-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9953
Shamela0026842-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1691
Shamela0026842-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4442
Shamela0026842-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2263
Shamela0026842-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3023
Shamela0026842-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2090
Shamela0026842-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        18074
Shamela0026842-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1973
Shamela0026842-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3565
Shamela0026842-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        4352
Shamela0026842-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3030
Shamela0026842-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1203
Shamela0026842-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7961
Shamela0026842-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         997
Shamela0026842-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3108
Shamela0026842-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2136
Shamela0026842-ara1_Shamela0013004-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1823
Shamela0026842-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1432
Shamela0026842-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1314
Shamela0026842-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2219
Shamela0026842-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5112
Shamela0026842-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3316
Shamela0026842-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1151
Shamela0026842-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1484
Shamela0026842-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3480
Shamela0026842-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2997
Shamela0026842-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8752
Shamela0026842-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1917
Shamela0026842-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2133
Shamela0026842-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2574
Shamela0026842-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6448
Shamela0026842-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        6950
Shamela0026842-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1657
Shamela0026842-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         957
Shamela0026842-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2996
Shamela0026842-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4584
Shamela0026842-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2160
Shamela0026842-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17114
Shamela0026842-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5510
Shamela0026842-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1224
Shamela0026842-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3909
Shamela0026842-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4443
Shamela0026842-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        3834
Shamela0026842-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2665
Shamela0026842-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1418
Shamela0026842-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8975
Shamela0026842-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1357
Shamela0026842-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1983
Shamela0026842-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16983
Shamela0026842-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1977
Shamela0026842-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         931
Shamela0026842-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1362
Shamela0026842-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5150
Shamela0026842-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4150
Shamela0026842-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1682
Shamela0026842-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2607
Shamela0026842-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2615
Shamela0026842-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17555
Shamela0026842-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6912
Shamela0026842-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4950
Shamela0026842-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1822
Shamela0026842-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3020
Shamela0026842-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6376
Shamela0026842-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        42597
Shamela0026842-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3039
Shamela0026842-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1792
Shamela0026842-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3308
Shamela0026842-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2495
Shamela0026842-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4263
Shamela0026842-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2260
Shamela0026842-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1302
Shamela0026842-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2299
Shamela0026842-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6086
Shamela0026842-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22273
Shamela0026842-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2148
Shamela0026842-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1821
Shamela0026842-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1774
Shamela0026842-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2727
Shamela0026842-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5343
Shamela0026842-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2574
Shamela0026842-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2162
Shamela0026842-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3870
Shamela0026842-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5911
Shamela0026842-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1925
Shamela0026842-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2037
Shamela0026842-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1009
Shamela0026842-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2262
Shamela0026842-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6430
Shamela0026842-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2211
Shamela0026842-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2274
Shamela0026842-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1339
Shamela0026842-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16039
Shamela0026842-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5627
Shamela0026842-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        3241
Shamela0026842-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1059
Shamela0026842-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5126
Shamela0026842-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1580
Shamela0026842-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9014
Shamela0026842-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2217
Shamela0026842-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1105
Shamela0026842-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        17303
Shamela0026842-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2220
Shamela0026842-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2342
Shamela0026842-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2782
Shamela0026842-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13800
Shamela0026842-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2297
Shamela0026842-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2267
Shamela0026842-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1434
Shamela0026842-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1354
Shamela0026842-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2709
Shamela0026842-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1933
Shamela0026842-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        23864
Shamela0026842-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1423
Shamela0026842-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        33767
Shamela0026842-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3191
Shamela0026842-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8802
Shamela0026842-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        39209
Shamela0026842-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        31898
Shamela0026842-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4331
Shamela0026842-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1997
Shamela0026842-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2012
Shamela0026842-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5639
Shamela0026842-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        2351
Shamela0026842-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        7383
Shamela0026842-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8463
Shamela0026842-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15771
Shamela0026842-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1483
Shamela0026842-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4513
Shamela0026842-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4701
Shamela0026842-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3189
Shamela0026842-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1914
Shamela0026842-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1883
Shamela0026842-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5177
Shamela0026842-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1484
Shamela0026842-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1750
Shamela0026842-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4350
Shamela0026842-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3168
Shamela0026842-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6685
Shamela0026842-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2611
Shamela0026842-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1810
Shamela0026842-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3286
Shamela0026842-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6171
Shamela0026842-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2024
Shamela0026842-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14252
Shamela0026842-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2965
Shamela0026842-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1212
Shamela0026842-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2412
Shamela0026842-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2468
Shamela0026842-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5372
Shamela0026842-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1784
Shamela0026842-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1087
Shamela0026842-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         896
Shamela0026842-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2245
Shamela0026842-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2276
Shamela0026842-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1049
Shamela0026842-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1440
Shamela0026842-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1630
Shamela0026842-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1213
Shamela0026842-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2650
Shamela0026842-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2038
Shamela0026842-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3479
Shamela0026842-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1214
Shamela0026842-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5014
Shamela0026842-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1348
Shamela0026842-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2236
Shamela0026842-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1200
Shamela0026842-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2348
Shamela0026842-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4627
Shamela0026842-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1160
Shamela0026842-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1266
Shamela0026842-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8264
Shamela0026842-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1344
Shamela0026842-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2601
Shamela0026842-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2424
Shamela0026842-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2601
Shamela0026842-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1029
Shamela0026842-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1804
Shamela0026842-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1109
Shamela0026842-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2629
Shamela0026842-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3795
Shamela0026842-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1018
Shamela0026842-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1519
Shamela0026842-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2199
Shamela0026842-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2091
Shamela0026842-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        22741
Shamela0026842-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1742
Shamela0026842-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13203
Shamela0026842-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1756
Shamela0026842-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1382
Shamela0026842-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2418
Shamela0026842-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3914
Shamela0026842-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1435
Shamela0026842-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16470
Shamela0026842-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2306
Shamela0026842-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15403
Shamela0026842-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2248
Shamela0026842-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1622
Shamela0026842-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3036
Shamela0026842-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4652
Shamela0026842-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1325
Shamela0026842-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1501
Shamela0026842-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3516
Shamela0026842-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11542
Shamela0026842-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1935
Shamela0026842-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13475
Shamela0026842-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12121
Shamela0026842-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11647
Shamela0026842-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3039
Shamela0026842-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1620
Shamela0026842-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4290
Shamela0026842-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1806
Shamela0026842-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1537
Shamela0026842-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         997
Shamela0026842-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1983
Shamela0026842-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1949
Shamela0026842-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4986
Shamela0026842-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1861
Shamela0026842-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9306
Shamela0026842-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3453
Shamela0026842-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6758
Shamela0026842-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        8986
Shamela0026842-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4129
Shamela0026842-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        5588
Shamela0026842-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2210
Shamela0026842-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        6255
Shamela0026842-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1260
Shamela0026842-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1116
Shamela0026842-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1191
Shamela0026842-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3663
Shamela0026842-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1936
Shamela0026842-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        22743
Shamela0026842-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3961
Shamela0026842-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3197
Shamela0026842-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6920
Shamela0026842-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17959
Shamela0026842-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        39241
Shamela0026842-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3128
Shamela0026842-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8011
Shamela0026842-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         849
Shamela0026842-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1215
Shamela0026842-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1428
Shamela0026842-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3639
Shamela0026842-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1429
Shamela0026842-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2220
Shamela0026842-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2356
Shamela0026842-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        3792
Shamela0026842-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        12828
Shamela0026842-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        7752
Shamela0026842-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2377
Shamela0026842-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2533
Shamela0026842-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4580
Shamela0026842-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6525
Shamela0026842-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1851
Shamela0026842-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3733
Shamela0026842-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         903
Shamela0026842-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11805
Shamela0026842-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2114
Shamela0026842-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1728
Shamela0026842-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2568
Shamela0026842-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7408
Shamela0026842-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4263
Shamela0026842-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5053
Shamela0026842-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7108
Shamela0026842-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14919
Shamela0026842-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1376
Shamela0026842-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3371
Shamela0026842-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4287
Shamela0026842-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2585
Shamela0026842-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        21125
Shamela0026842-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3199
Shamela0026842-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1395
Shamela0026842-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2270
Shamela0026842-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2322
Shamela0026842-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         961
Shamela0026842-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1847
Shamela0026842-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1454
Shamela0026842-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        10373
Shamela0026842-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1320
Shamela0026842-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5682
Shamela0026842-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3443
Shamela0026842-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        2013
Shamela0026842-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2612
Shamela0026842-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5480
Shamela0026842-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1094
Shamela0026842-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1287
Shamela0026842-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1313
Shamela0026842-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        12654
Shamela0026842-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         940
Shamela0026842-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        4136
Shamela0026842-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         807
Shamela0026842-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2171
Shamela0026842-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1753
Shamela0026842-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2923
Shamela0026842-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10048
Shamela0026842-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1332
Shamela0026842-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2045
Shamela0026842-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8566
Shamela0026842-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2366
Shamela0026842-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1712
Shamela0026842-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1100
Shamela0026842-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1784
Shamela0026842-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10302
Shamela0026842-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6603
Shamela0026842-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3358