Index of /passim01022020/Shamela0026823-ara1/


../
Shamela0026823-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5948
Shamela0026823-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3242
Shamela0026823-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        11043
Shamela0026823-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1120
Shamela0026823-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        10589
Shamela0026823-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        6651
Shamela0026823-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1233
Shamela0026823-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1582
Shamela0026823-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1254
Shamela0026823-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3228
Shamela0026823-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1601
Shamela0026823-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1567
Shamela0026823-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5444
Shamela0026823-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        7901
Shamela0026823-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1128
Shamela0026823-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1641
Shamela0026823-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4652
Shamela0026823-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2466
Shamela0026823-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11961
Shamela0026823-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        2093
Shamela0026823-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2040
Shamela0026823-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        32197
Shamela0026823-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2022
Shamela0026823-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        8073
Shamela0026823-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        10161
Shamela0026823-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2256
Shamela0026823-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        3040
Shamela0026823-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4866
Shamela0026823-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6539
Shamela0026823-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1784
Shamela0026823-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3048
Shamela0026823-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2449
Shamela0026823-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7984
Shamela0026823-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2031
Shamela0026823-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4607
Shamela0026823-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2015
Shamela0026823-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2122
Shamela0026823-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6211
Shamela0026823-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2637
Shamela0026823-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         932
Shamela0026823-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1644
Shamela0026823-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1439
Shamela0026823-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3618
Shamela0026823-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1164
Shamela0026823-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4674
Shamela0026823-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1584
Shamela0026823-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3933
Shamela0026823-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1626
Shamela0026823-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2280
Shamela0026823-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        4788
Shamela0026823-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3020
Shamela0026823-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1732
Shamela0026823-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1877
Shamela0026823-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        10629
Shamela0026823-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2416
Shamela0026823-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        9190
Shamela0026823-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7216
Shamela0026823-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3852
Shamela0026823-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3366
Shamela0026823-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3966
Shamela0026823-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2717
Shamela0026823-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1791
Shamela0026823-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23         968
Shamela0026823-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3642
Shamela0026823-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4701
Shamela0026823-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5871
Shamela0026823-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1212
Shamela0026823-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4978
Shamela0026823-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1463
Shamela0026823-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4224
Shamela0026823-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4427
Shamela0026823-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        25484
Shamela0026823-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        9894
Shamela0026823-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1755
Shamela0026823-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3990
Shamela0026823-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2495
Shamela0026823-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1030
Shamela0026823-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2550
Shamela0026823-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        4523
Shamela0026823-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5008
Shamela0026823-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3365
Shamela0026823-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        31774
Shamela0026823-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5185
Shamela0026823-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         930
Shamela0026823-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        7247
Shamela0026823-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9114
Shamela0026823-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        13243
Shamela0026823-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        6537
Shamela0026823-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        13506
Shamela0026823-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        22512
Shamela0026823-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        5622
Shamela0026823-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2661
Shamela0026823-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1805
Shamela0026823-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1838
Shamela0026823-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        18775
Shamela0026823-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        4022
Shamela0026823-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2627
Shamela0026823-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        14413
Shamela0026823-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1825
Shamela0026823-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1447
Shamela0026823-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2569
Shamela0026823-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2226
Shamela0026823-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2773
Shamela0026823-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2906
Shamela0026823-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3132
Shamela0026823-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2149
Shamela0026823-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3727
Shamela0026823-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3473
Shamela0026823-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3782
Shamela0026823-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        56411
Shamela0026823-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1601
Shamela0026823-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4166
Shamela0026823-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2284
Shamela0026823-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7344
Shamela0026823-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         983
Shamela0026823-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2140
Shamela0026823-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2769
Shamela0026823-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2355
Shamela0026823-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        30777
Shamela0026823-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2043
Shamela0026823-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2120
Shamela0026823-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        30238
Shamela0026823-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3613
Shamela0026823-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        18587
Shamela0026823-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2677
Shamela0026823-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        13840
Shamela0026823-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1132
Shamela0026823-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2852
Shamela0026823-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1294
Shamela0026823-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5149
Shamela0026823-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2349
Shamela0026823-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1997
Shamela0026823-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5737
Shamela0026823-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1626
Shamela0026823-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2509
Shamela0026823-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3078
Shamela0026823-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2073
Shamela0026823-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        25371
Shamela0026823-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2770
Shamela0026823-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6773
Shamela0026823-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1545
Shamela0026823-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2191
Shamela0026823-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1755
Shamela0026823-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6598
Shamela0026823-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        9654
Shamela0026823-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2610
Shamela0026823-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2058
Shamela0026823-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3582
Shamela0026823-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        22976
Shamela0026823-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3591
Shamela0026823-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2927
Shamela0026823-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4526
Shamela0026823-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2209
Shamela0026823-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4214
Shamela0026823-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1889
Shamela0026823-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2432
Shamela0026823-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2296
Shamela0026823-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4121
Shamela0026823-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6336
Shamela0026823-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3335
Shamela0026823-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5731
Shamela0026823-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5871
Shamela0026823-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2566
Shamela0026823-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        15113
Shamela0026823-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5099
Shamela0026823-ara1_Shamela0012741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4590
Shamela0026823-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2328
Shamela0026823-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5061
Shamela0026823-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9690
Shamela0026823-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2111
Shamela0026823-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1786
Shamela0026823-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4697
Shamela0026823-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2833
Shamela0026823-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3787
Shamela0026823-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2547
Shamela0026823-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1614
Shamela0026823-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7658
Shamela0026823-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        6788
Shamela0026823-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3861
Shamela0026823-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2973
Shamela0026823-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4524
Shamela0026823-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1509
Shamela0026823-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2646
Shamela0026823-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1136
Shamela0026823-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2133
Shamela0026823-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2002
Shamela0026823-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5126
Shamela0026823-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2573
Shamela0026823-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1274
Shamela0026823-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2094
Shamela0026823-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         930
Shamela0026823-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1982
Shamela0026823-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2848
Shamela0026823-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1347
Shamela0026823-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1270
Shamela0026823-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        16126
Shamela0026823-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        9683
Shamela0026823-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11140
Shamela0026823-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9012
Shamela0026823-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1183
Shamela0026823-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2781
Shamela0026823-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3525
Shamela0026823-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1457
Shamela0026823-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8101
Shamela0026823-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1679
Shamela0026823-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5051
Shamela0026823-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7953
Shamela0026823-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5926
Shamela0026823-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2257
Shamela0026823-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        8442
Shamela0026823-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        30510
Shamela0026823-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4408
Shamela0026823-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1449
Shamela0026823-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2083
Shamela0026823-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2573
Shamela0026823-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1801
Shamela0026823-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2066
Shamela0026823-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1804
Shamela0026823-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2551
Shamela0026823-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2215
Shamela0026823-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1543
Shamela0026823-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3163
Shamela0026823-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4239
Shamela0026823-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4585
Shamela0026823-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6138
Shamela0026823-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1662
Shamela0026823-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2352
Shamela0026823-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3996
Shamela0026823-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2379
Shamela0026823-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2916
Shamela0026823-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9018
Shamela0026823-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4399
Shamela0026823-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1103
Shamela0026823-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2414
Shamela0026823-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1820
Shamela0026823-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2319
Shamela0026823-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2190
Shamela0026823-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3107
Shamela0026823-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2988
Shamela0026823-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1014
Shamela0026823-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9924
Shamela0026823-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3101
Shamela0026823-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1764
Shamela0026823-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1910
Shamela0026823-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1299
Shamela0026823-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        14642
Shamela0026823-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4553
Shamela0026823-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2250
Shamela0026823-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1284
Shamela0026823-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1337
Shamela0026823-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3412
Shamela0026823-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2863
Shamela0026823-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5415
Shamela0026823-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1203
Shamela0026823-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2069
Shamela0026823-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2566
Shamela0026823-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2394
Shamela0026823-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3605
Shamela0026823-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1505
Shamela0026823-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        11531
Shamela0026823-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1017
Shamela0026823-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6113
Shamela0026823-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8497
Shamela0026823-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5537
Shamela0026823-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2563
Shamela0026823-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        9456
Shamela0026823-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4708
Shamela0026823-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2460
Shamela0026823-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3348
Shamela0026823-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1961
Shamela0026823-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        24891
Shamela0026823-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3086
Shamela0026823-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1497
Shamela0026823-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        10010
Shamela0026823-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8740
Shamela0026823-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1032
Shamela0026823-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        19323
Shamela0026823-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2917
Shamela0026823-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1736
Shamela0026823-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2370
Shamela0026823-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4051
Shamela0026823-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4826
Shamela0026823-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2885
Shamela0026823-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2730
Shamela0026823-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3838
Shamela0026823-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8258
Shamela0026823-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1661
Shamela0026823-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         931
Shamela0026823-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        10359
Shamela0026823-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2018
Shamela0026823-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1164
Shamela0026823-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1722
Shamela0026823-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2006
Shamela0026823-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3587
Shamela0026823-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6144
Shamela0026823-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1182
Shamela0026823-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2188
Shamela0026823-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1923
Shamela0026823-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2603
Shamela0026823-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        50404
Shamela0026823-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1588
Shamela0026823-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7187
Shamela0026823-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        17442
Shamela0026823-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2900
Shamela0026823-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5428
Shamela0026823-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22562
Shamela0026823-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        6322