Index of /passim01022020/Shamela0026750-ara1/


../
Shamela0026750-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1970
Shamela0026750-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        4576
Shamela0026750-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3964
Shamela0026750-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2693
Shamela0026750-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2301
Shamela0026750-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        17835
Shamela0026750-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11816
Shamela0026750-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1664
Shamela0026750-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1852
Shamela0026750-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4291
Shamela0026750-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1442
Shamela0026750-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1275
Shamela0026750-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3348
Shamela0026750-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2816
Shamela0026750-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2147
Shamela0026750-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1621
Shamela0026750-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5821
Shamela0026750-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        16625
Shamela0026750-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1295
Shamela0026750-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1806
Shamela0026750-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1811
Shamela0026750-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1944
Shamela0026750-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3482
Shamela0026750-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        6124
Shamela0026750-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        14459
Shamela0026750-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1663
Shamela0026750-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3509
Shamela0026750-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2218
Shamela0026750-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1624
Shamela0026750-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        5918
Shamela0026750-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1795
Shamela0026750-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        2073
Shamela0026750-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3048
Shamela0026750-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2327
Shamela0026750-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1598
Shamela0026750-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6311
Shamela0026750-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3053
Shamela0026750-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2544
Shamela0026750-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         926
Shamela0026750-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4999
Shamela0026750-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1377
Shamela0026750-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1457
Shamela0026750-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2974
Shamela0026750-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1738
Shamela0026750-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        16246
Shamela0026750-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2587
Shamela0026750-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6965
Shamela0026750-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1116
Shamela0026750-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1548
Shamela0026750-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1114
Shamela0026750-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1758
Shamela0026750-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1813
Shamela0026750-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1181
Shamela0026750-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2913
Shamela0026750-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2665
Shamela0026750-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1636
Shamela0026750-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1665
Shamela0026750-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3805
Shamela0026750-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2592
Shamela0026750-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1900
Shamela0026750-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        19791
Shamela0026750-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4239
Shamela0026750-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1536
Shamela0026750-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17357
Shamela0026750-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        10561
Shamela0026750-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3803
Shamela0026750-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6610
Shamela0026750-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1860
Shamela0026750-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1787
Shamela0026750-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9918
Shamela0026750-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2726
Shamela0026750-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10428
Shamela0026750-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1992
Shamela0026750-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        4091
Shamela0026750-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8008
Shamela0026750-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1805
Shamela0026750-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1928
Shamela0026750-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3235
Shamela0026750-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1543
Shamela0026750-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        8166
Shamela0026750-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11973
Shamela0026750-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        20062
Shamela0026750-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1871
Shamela0026750-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2752
Shamela0026750-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1146
Shamela0026750-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4828
Shamela0026750-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3905
Shamela0026750-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1820
Shamela0026750-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3324
Shamela0026750-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2019
Shamela0026750-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1357
Shamela0026750-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2263
Shamela0026750-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1583
Shamela0026750-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1735
Shamela0026750-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17620
Shamela0026750-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1695
Shamela0026750-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1343
Shamela0026750-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10676
Shamela0026750-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1144
Shamela0026750-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        18018
Shamela0026750-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        15568
Shamela0026750-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        2802
Shamela0026750-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9504
Shamela0026750-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        27899
Shamela0026750-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5605
Shamela0026750-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        2339
Shamela0026750-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1391
Shamela0026750-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3231
Shamela0026750-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1881
Shamela0026750-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3585
Shamela0026750-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6648
Shamela0026750-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1735
Shamela0026750-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2221
Shamela0026750-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1516
Shamela0026750-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2674
Shamela0026750-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2362
Shamela0026750-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1532
Shamela0026750-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2540
Shamela0026750-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4049
Shamela0026750-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6852
Shamela0026750-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1882
Shamela0026750-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1899
Shamela0026750-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2051
Shamela0026750-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1794
Shamela0026750-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4505
Shamela0026750-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6016
Shamela0026750-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4530
Shamela0026750-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1223
Shamela0026750-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2200
Shamela0026750-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2167
Shamela0026750-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3345
Shamela0026750-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1267
Shamela0026750-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3647
Shamela0026750-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3989
Shamela0026750-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4191
Shamela0026750-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1291
Shamela0026750-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6189
Shamela0026750-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1895
Shamela0026750-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2602
Shamela0026750-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1631
Shamela0026750-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6159
Shamela0026750-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15927
Shamela0026750-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8255
Shamela0026750-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2791
Shamela0026750-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2432
Shamela0026750-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1672
Shamela0026750-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        6968
Shamela0026750-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1763
Shamela0026750-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1694
Shamela0026750-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7005
Shamela0026750-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3561
Shamela0026750-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1887
Shamela0026750-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        31422
Shamela0026750-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2208
Shamela0026750-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1765
Shamela0026750-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8830
Shamela0026750-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1582
Shamela0026750-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4616
Shamela0026750-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3441
Shamela0026750-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5968
Shamela0026750-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1160
Shamela0026750-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        17787
Shamela0026750-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2174
Shamela0026750-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1919
Shamela0026750-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1978
Shamela0026750-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1972
Shamela0026750-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1285
Shamela0026750-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2067
Shamela0026750-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        13076
Shamela0026750-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1645
Shamela0026750-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1614
Shamela0026750-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1807
Shamela0026750-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1598
Shamela0026750-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4324
Shamela0026750-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1611
Shamela0026750-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2467
Shamela0026750-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        25343
Shamela0026750-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1405
Shamela0026750-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2962
Shamela0026750-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1488
Shamela0026750-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3038
Shamela0026750-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1587
Shamela0026750-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1657
Shamela0026750-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2371
Shamela0026750-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4001
Shamela0026750-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1838
Shamela0026750-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1909
Shamela0026750-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1755
Shamela0026750-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1299
Shamela0026750-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4838
Shamela0026750-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1755
Shamela0026750-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1389
Shamela0026750-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2295
Shamela0026750-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        8261
Shamela0026750-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10474
Shamela0026750-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2585
Shamela0026750-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4380
Shamela0026750-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        6901
Shamela0026750-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        25673
Shamela0026750-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1401
Shamela0026750-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2846
Shamela0026750-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2279
Shamela0026750-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2427
Shamela0026750-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9262
Shamela0026750-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2088
Shamela0026750-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1692
Shamela0026750-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3991
Shamela0026750-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7781
Shamela0026750-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        29359
Shamela0026750-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3116
Shamela0026750-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3616
Shamela0026750-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3709
Shamela0026750-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1805
Shamela0026750-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1985
Shamela0026750-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1711
Shamela0026750-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14078
Shamela0026750-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1046
Shamela0026750-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18108
Shamela0026750-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6859
Shamela0026750-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2096
Shamela0026750-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1049
Shamela0026750-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4120
Shamela0026750-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7521
Shamela0026750-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3229
Shamela0026750-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1374
Shamela0026750-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1395
Shamela0026750-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1468
Shamela0026750-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6311
Shamela0026750-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5476
Shamela0026750-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6360
Shamela0026750-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11912
Shamela0026750-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1358
Shamela0026750-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3254
Shamela0026750-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         978
Shamela0026750-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3789
Shamela0026750-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2787
Shamela0026750-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1849
Shamela0026750-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2975
Shamela0026750-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2680
Shamela0026750-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1789
Shamela0026750-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1270
Shamela0026750-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1702
Shamela0026750-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2426
Shamela0026750-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1643
Shamela0026750-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3007
Shamela0026750-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        14802
Shamela0026750-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10777
Shamela0026750-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1285
Shamela0026750-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3474
Shamela0026750-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3451
Shamela0026750-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1047
Shamela0026750-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2261
Shamela0026750-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3797
Shamela0026750-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1612
Shamela0026750-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4225
Shamela0026750-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2939
Shamela0026750-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        16050
Shamela0026750-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3688
Shamela0026750-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        1711
Shamela0026750-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1773
Shamela0026750-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2122
Shamela0026750-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1954
Shamela0026750-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1807
Shamela0026750-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2558
Shamela0026750-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2609
Shamela0026750-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2268
Shamela0026750-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2491
Shamela0026750-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1272
Shamela0026750-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1273
Shamela0026750-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        14068
Shamela0026750-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        12086
Shamela0026750-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1679
Shamela0026750-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3583
Shamela0026750-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1565
Shamela0026750-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3199