Index of /passim01022020/Shamela0026668-ara1/


../
Shamela0026668-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        15771
Shamela0026668-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2868
Shamela0026668-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        89554
Shamela0026668-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1721
Shamela0026668-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        15926
Shamela0026668-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        12512
Shamela0026668-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2229
Shamela0026668-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1460
Shamela0026668-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3291
Shamela0026668-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         923
Shamela0026668-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1958
Shamela0026668-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1718
Shamela0026668-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1961
Shamela0026668-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        80386
Shamela0026668-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1550
Shamela0026668-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        15857
Shamela0026668-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         920
Shamela0026668-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        16130
Shamela0026668-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2525
Shamela0026668-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        12927
Shamela0026668-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5233
Shamela0026668-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2623
Shamela0026668-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       411952
Shamela0026668-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       120807
Shamela0026668-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        6100
Shamela0026668-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        52058
Shamela0026668-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2427
Shamela0026668-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5437
Shamela0026668-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        50431
Shamela0026668-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        35782
Shamela0026668-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        40156
Shamela0026668-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7246
Shamela0026668-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1521
Shamela0026668-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        3228
Shamela0026668-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        9122
Shamela0026668-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        52783
Shamela0026668-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8314
Shamela0026668-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        15770
Shamela0026668-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2346
Shamela0026668-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5987
Shamela0026668-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2075
Shamela0026668-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        80412
Shamela0026668-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2695
Shamela0026668-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       146406
Shamela0026668-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        25988
Shamela0026668-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40         916
Shamela0026668-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        9668
Shamela0026668-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        60379
Shamela0026668-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1277
Shamela0026668-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        22984
Shamela0026668-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        12633
Shamela0026668-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        3956
Shamela0026668-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:12        3999
Shamela0026668-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        9944
Shamela0026668-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        10542
Shamela0026668-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5809
Shamela0026668-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3251
Shamela0026668-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1338
Shamela0026668-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1753
Shamela0026668-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6354
Shamela0026668-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5642
Shamela0026668-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3188
Shamela0026668-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3599
Shamela0026668-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        14965
Shamela0026668-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3355
Shamela0026668-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16         847
Shamela0026668-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        8078
Shamela0026668-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2998
Shamela0026668-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11611
Shamela0026668-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        38209
Shamela0026668-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1463
Shamela0026668-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        34807
Shamela0026668-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        3538
Shamela0026668-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        23831
Shamela0026668-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        11542
Shamela0026668-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        11391
Shamela0026668-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1721
Shamela0026668-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        15519
Shamela0026668-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1886
Shamela0026668-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        39872
Shamela0026668-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        9217
Shamela0026668-ara1_JK000749-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1107
Shamela0026668-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        5642
Shamela0026668-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3194
Shamela0026668-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       192867
Shamela0026668-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1282
Shamela0026668-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7018
Shamela0026668-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        4646
Shamela0026668-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1095
Shamela0026668-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2815
Shamela0026668-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3257
Shamela0026668-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1182
Shamela0026668-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:28        2397
Shamela0026668-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3609
Shamela0026668-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       368384
Shamela0026668-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        5681
Shamela0026668-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2657
Shamela0026668-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6631
Shamela0026668-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2001
Shamela0026668-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1226
Shamela0026668-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        3139
Shamela0026668-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        11946
Shamela0026668-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       575053
Shamela0026668-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4740
Shamela0026668-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2161
Shamela0026668-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2376
Shamela0026668-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1576
Shamela0026668-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        30897
Shamela0026668-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3233
Shamela0026668-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1408
Shamela0026668-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3735
Shamela0026668-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1474
Shamela0026668-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3475
Shamela0026668-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        4306
Shamela0026668-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1065
Shamela0026668-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        3273
Shamela0026668-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4816
Shamela0026668-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3835
Shamela0026668-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3134
Shamela0026668-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4426
Shamela0026668-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1510
Shamela0026668-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        43162
Shamela0026668-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1039
Shamela0026668-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2714
Shamela0026668-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1152
Shamela0026668-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        23904
Shamela0026668-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1344
Shamela0026668-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4944
Shamela0026668-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1383
Shamela0026668-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3332
Shamela0026668-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5301
Shamela0026668-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7060
Shamela0026668-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5772
Shamela0026668-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        8300
Shamela0026668-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1384
Shamela0026668-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        29870
Shamela0026668-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2829
Shamela0026668-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        9867
Shamela0026668-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4379
Shamela0026668-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       593297
Shamela0026668-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2384
Shamela0026668-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2737
Shamela0026668-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        9925
Shamela0026668-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        3763
Shamela0026668-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1723
Shamela0026668-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        5595
Shamela0026668-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1436
Shamela0026668-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        12288
Shamela0026668-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4212
Shamela0026668-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        20965
Shamela0026668-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        78839
Shamela0026668-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1395
Shamela0026668-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4588
Shamela0026668-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1787
Shamela0026668-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        79410
Shamela0026668-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2072
Shamela0026668-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5125
Shamela0026668-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        27155
Shamela0026668-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9337
Shamela0026668-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        13393
Shamela0026668-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2164
Shamela0026668-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        16221
Shamela0026668-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        27619
Shamela0026668-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1257
Shamela0026668-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        36334
Shamela0026668-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        11223
Shamela0026668-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        7524
Shamela0026668-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        7023
Shamela0026668-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        15875
Shamela0026668-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       482038
Shamela0026668-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        8110
Shamela0026668-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        64181
Shamela0026668-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        7486
Shamela0026668-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        7015
Shamela0026668-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1826
Shamela0026668-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       114677
Shamela0026668-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        37059
Shamela0026668-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        15821
Shamela0026668-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        12877
Shamela0026668-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        6694
Shamela0026668-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1240
Shamela0026668-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        5912
Shamela0026668-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4830
Shamela0026668-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        27393
Shamela0026668-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        12170
Shamela0026668-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        35895
Shamela0026668-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1044
Shamela0026668-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5916
Shamela0026668-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2105
Shamela0026668-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        46389
Shamela0026668-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        13444
Shamela0026668-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        10086
Shamela0026668-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1094
Shamela0026668-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7300
Shamela0026668-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2107
Shamela0026668-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       100818
Shamela0026668-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2219
Shamela0026668-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1890
Shamela0026668-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6945
Shamela0026668-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3625
Shamela0026668-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        22676
Shamela0026668-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        4376
Shamela0026668-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1666
Shamela0026668-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1732
Shamela0026668-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3498
Shamela0026668-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2652
Shamela0026668-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2714
Shamela0026668-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        16345
Shamela0026668-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        6339
Shamela0026668-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2603
Shamela0026668-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        6837
Shamela0026668-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12113
Shamela0026668-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2002
Shamela0026668-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        5496
Shamela0026668-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        3451
Shamela0026668-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1196
Shamela0026668-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1323
Shamela0026668-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        26007
Shamela0026668-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2566
Shamela0026668-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3467
Shamela0026668-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        4686
Shamela0026668-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        15625
Shamela0026668-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1006
Shamela0026668-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2451
Shamela0026668-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        24872
Shamela0026668-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1335
Shamela0026668-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        45426
Shamela0026668-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19035
Shamela0026668-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        87620
Shamela0026668-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14852
Shamela0026668-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       255305
Shamela0026668-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11688
Shamela0026668-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        12046
Shamela0026668-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3336
Shamela0026668-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17303
Shamela0026668-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1822
Shamela0026668-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1787
Shamela0026668-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4380
Shamela0026668-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        56840
Shamela0026668-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        44915
Shamela0026668-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        12539
Shamela0026668-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        83833
Shamela0026668-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1362
Shamela0026668-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4790
Shamela0026668-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2472
Shamela0026668-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1317
Shamela0026668-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9308
Shamela0026668-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3058
Shamela0026668-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        21358
Shamela0026668-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       175283
Shamela0026668-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2300
Shamela0026668-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        91151
Shamela0026668-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        28577
Shamela0026668-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3830
Shamela0026668-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        15488
Shamela0026668-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        9594
Shamela0026668-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1902
Shamela0026668-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23         982
Shamela0026668-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1460
Shamela0026668-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2758
Shamela0026668-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12354
Shamela0026668-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        22874
Shamela0026668-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3012
Shamela0026668-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1068
Shamela0026668-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4450
Shamela0026668-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1687
Shamela0026668-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         983
Shamela0026668-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3324
Shamela0026668-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        19433
Shamela0026668-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1874
Shamela0026668-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       155972
Shamela0026668-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        51874
Shamela0026668-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        10190
Shamela0026668-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        70040
Shamela0026668-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16024
Shamela0026668-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        50241
Shamela0026668-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8749
Shamela0026668-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        20158
Shamela0026668-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1294
Shamela0026668-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3467
Shamela0026668-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3828
Shamela0026668-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        28888
Shamela0026668-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        87151
Shamela0026668-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       474408
Shamela0026668-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1432
Shamela0026668-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        85817
Shamela0026668-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        18224
Shamela0026668-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       261253
Shamela0026668-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       704893
Shamela0026668-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       390689
Shamela0026668-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       293131
Shamela0026668-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        83430
Shamela0026668-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8702
Shamela0026668-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1141
Shamela0026668-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        77435
Shamela0026668-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        50463
Shamela0026668-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        8072
Shamela0026668-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3293
Shamela0026668-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8672
Shamela0026668-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       178979
Shamela0026668-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        31448
Shamela0026668-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        22483
Shamela0026668-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18       198220
Shamela0026668-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        20911
Shamela0026668-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4513
Shamela0026668-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        80958
Shamela0026668-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2075
Shamela0026668-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1817
Shamela0026668-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6190
Shamela0026668-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       643585
Shamela0026668-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       173686
Shamela0026668-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        86182
Shamela0026668-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7459
Shamela0026668-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2835
Shamela0026668-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3777
Shamela0026668-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8353
Shamela0026668-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1931
Shamela0026668-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12997
Shamela0026668-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1748
Shamela0026668-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        47966
Shamela0026668-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11044
Shamela0026668-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1143
Shamela0026668-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1526
Shamela0026668-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        15906
Shamela0026668-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6462
Shamela0026668-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        19600
Shamela0026668-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        35474
Shamela0026668-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3167
Shamela0026668-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9738
Shamela0026668-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       465194
Shamela0026668-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        54306
Shamela0026668-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13022
Shamela0026668-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1023
Shamela0026668-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        40590
Shamela0026668-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        22578
Shamela0026668-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5377
Shamela0026668-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        39240
Shamela0026668-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       113955
Shamela0026668-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9168
Shamela0026668-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1388
Shamela0026668-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2975
Shamela0026668-ara1_Shamela0005992-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2486
Shamela0026668-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17580
Shamela0026668-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3394
Shamela0026668-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10323
Shamela0026668-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        37594
Shamela0026668-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2275
Shamela0026668-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1982
Shamela0026668-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8017
Shamela0026668-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3013
Shamela0026668-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2531
Shamela0026668-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        22345
Shamela0026668-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        44354
Shamela0026668-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2231
Shamela0026668-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2247
Shamela0026668-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1089
Shamela0026668-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        77065
Shamela0026668-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6595
Shamela0026668-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        24320
Shamela0026668-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3943
Shamela0026668-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3345
Shamela0026668-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16060
Shamela0026668-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        35699
Shamela0026668-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2122
Shamela0026668-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       162259
Shamela0026668-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4016
Shamela0026668-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        66541
Shamela0026668-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12857
Shamela0026668-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2703
Shamela0026668-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17039
Shamela0026668-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9315
Shamela0026668-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2243
Shamela0026668-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        5548
Shamela0026668-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1953
Shamela0026668-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2550
Shamela0026668-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        39029
Shamela0026668-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8083
Shamela0026668-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1023
Shamela0026668-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1220
Shamela0026668-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3457
Shamela0026668-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9836
Shamela0026668-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        32892
Shamela0026668-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1004
Shamela0026668-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        29092
Shamela0026668-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2032
Shamela0026668-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2044
Shamela0026668-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1103
Shamela0026668-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2638
Shamela0026668-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3218
Shamela0026668-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12608
Shamela0026668-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4751
Shamela0026668-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         810
Shamela0026668-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1620
Shamela0026668-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       106703
Shamela0026668-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2953
Shamela0026668-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       262835
Shamela0026668-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       193903
Shamela0026668-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2442
Shamela0026668-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3327
Shamela0026668-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15369
Shamela0026668-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1874
Shamela0026668-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6764
Shamela0026668-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        15600
Shamela0026668-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20648
Shamela0026668-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        24819
Shamela0026668-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1387
Shamela0026668-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11745
Shamela0026668-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4190
Shamela0026668-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3446
Shamela0026668-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        2626
Shamela0026668-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4075
Shamela0026668-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10667
Shamela0026668-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3262
Shamela0026668-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3789
Shamela0026668-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3590
Shamela0026668-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3067
Shamela0026668-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1373
Shamela0026668-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        18918
Shamela0026668-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       175061
Shamela0026668-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       673669
Shamela0026668-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2515
Shamela0026668-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2136
Shamela0026668-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1085
Shamela0026668-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        54968
Shamela0026668-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        60032
Shamela0026668-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       142434
Shamela0026668-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3817
Shamela0026668-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        22293
Shamela0026668-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        48117
Shamela0026668-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2339
Shamela0026668-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2181
Shamela0026668-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       133229
Shamela0026668-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       147864
Shamela0026668-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3984
Shamela0026668-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12508
Shamela0026668-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7381
Shamela0026668-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        10820
Shamela0026668-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        34577
Shamela0026668-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1854
Shamela0026668-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        47903
Shamela0026668-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2793
Shamela0026668-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1591
Shamela0026668-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6266
Shamela0026668-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        55746
Shamela0026668-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3197
Shamela0026668-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        8769
Shamela0026668-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        91739
Shamela0026668-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        15527
Shamela0026668-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8782
Shamela0026668-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        44960
Shamela0026668-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1946
Shamela0026668-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3601
Shamela0026668-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       131867
Shamela0026668-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        44275
Shamela0026668-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6090
Shamela0026668-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2059
Shamela0026668-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9113
Shamela0026668-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2442
Shamela0026668-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1375
Shamela0026668-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7224
Shamela0026668-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3405
Shamela0026668-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        15611
Shamela0026668-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1548
Shamela0026668-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        18892
Shamela0026668-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5874
Shamela0026668-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1894
Shamela0026668-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3681
Shamela0026668-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4614
Shamela0026668-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1255
Shamela0026668-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1958
Shamela0026668-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6702
Shamela0026668-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2288
Shamela0026668-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2220
Shamela0026668-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11429
Shamela0026668-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        38560
Shamela0026668-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        20169
Shamela0026668-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3754
Shamela0026668-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6590
Shamela0026668-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2074
Shamela0026668-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3062
Shamela0026668-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8116
Shamela0026668-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1327
Shamela0026668-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2099
Shamela0026668-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        44783
Shamela0026668-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5716
Shamela0026668-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16861
Shamela0026668-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5794
Shamela0026668-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7138
Shamela0026668-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3012
Shamela0026668-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4871
Shamela0026668-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        8713
Shamela0026668-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       109241
Shamela0026668-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        20112
Shamela0026668-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        17069
Shamela0026668-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14046
Shamela0026668-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        12906
Shamela0026668-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6675
Shamela0026668-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10081
Shamela0026668-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12693
Shamela0026668-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3680
Shamela0026668-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        26367
Shamela0026668-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        6059
Shamela0026668-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       150615
Shamela0026668-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6079
Shamela0026668-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1903
Shamela0026668-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3168
Shamela0026668-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2260
Shamela0026668-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2877
Shamela0026668-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        22240
Shamela0026668-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11491
Shamela0026668-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4320
Shamela0026668-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1292
Shamela0026668-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6385
Shamela0026668-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2496
Shamela0026668-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2338
Shamela0026668-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2960
Shamela0026668-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        11978
Shamela0026668-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2727
Shamela0026668-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1084
Shamela0026668-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8140
Shamela0026668-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        19183
Shamela0026668-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       100879
Shamela0026668-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10632
Shamela0026668-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14650
Shamela0026668-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        39902
Shamela0026668-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3023
Shamela0026668-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        81132
Shamela0026668-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7411
Shamela0026668-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        52369
Shamela0026668-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1895
Shamela0026668-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1942
Shamela0026668-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        97748
Shamela0026668-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1982
Shamela0026668-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3007
Shamela0026668-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1465
Shamela0026668-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3126
Shamela0026668-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        12388
Shamela0026668-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        24713
Shamela0026668-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        65642
Shamela0026668-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        93974
Shamela0026668-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4821
Shamela0026668-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        5536
Shamela0026668-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1971
Shamela0026668-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1676
Shamela0026668-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        70948
Shamela0026668-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2212
Shamela0026668-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3328
Shamela0026668-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        63286
Shamela0026668-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        25231
Shamela0026668-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        46597
Shamela0026668-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1143
Shamela0026668-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3065
Shamela0026668-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       120853
Shamela0026668-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8769
Shamela0026668-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        10801
Shamela0026668-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        66149
Shamela0026668-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5015
Shamela0026668-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4033
Shamela0026668-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3784
Shamela0026668-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1224
Shamela0026668-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1352
Shamela0026668-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1989
Shamela0026668-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3010
Shamela0026668-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2859
Shamela0026668-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8990
Shamela0026668-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5787
Shamela0026668-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        42194
Shamela0026668-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3981
Shamela0026668-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        13358
Shamela0026668-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         984
Shamela0026668-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2946
Shamela0026668-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5967
Shamela0026668-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14596
Shamela0026668-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        5781
Shamela0026668-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        17443
Shamela0026668-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3919
Shamela0026668-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5210
Shamela0026668-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        21875
Shamela0026668-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5021
Shamela0026668-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3049
Shamela0026668-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7108
Shamela0026668-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1768
Shamela0026668-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1144
Shamela0026668-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1543
Shamela0026668-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1082
Shamela0026668-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        23512
Shamela0026668-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5696
Shamela0026668-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        29404
Shamela0026668-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1642
Shamela0026668-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2324
Shamela0026668-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1140
Shamela0026668-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1354
Shamela0026668-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1328
Shamela0026668-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4731
Shamela0026668-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        19368
Shamela0026668-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2439
Shamela0026668-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3942
Shamela0026668-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1146
Shamela0026668-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2100
Shamela0026668-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        27177
Shamela0026668-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9677
Shamela0026668-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        50681
Shamela0026668-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        80611
Shamela0026668-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        34662
Shamela0026668-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        18622
Shamela0026668-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        96807
Shamela0026668-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2406
Shamela0026668-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        7649
Shamela0026668-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2164
Shamela0026668-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1854
Shamela0026668-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        26994
Shamela0026668-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4452
Shamela0026668-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6738
Shamela0026668-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2231
Shamela0026668-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        18289
Shamela0026668-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7191
Shamela0026668-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5148
Shamela0026668-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       108440
Shamela0026668-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1341
Shamela0026668-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3938
Shamela0026668-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1698
Shamela0026668-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2453
Shamela0026668-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        16606
Shamela0026668-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12895
Shamela0026668-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1776
Shamela0026668-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3421
Shamela0026668-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        9624
Shamela0026668-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        5931
Shamela0026668-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14992
Shamela0026668-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4147
Shamela0026668-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        19235
Shamela0026668-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2519
Shamela0026668-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       164748
Shamela0026668-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1420
Shamela0026668-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4362
Shamela0026668-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        37990
Shamela0026668-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17012
Shamela0026668-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3557
Shamela0026668-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        13277
Shamela0026668-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        58712
Shamela0026668-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8914
Shamela0026668-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12506
Shamela0026668-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        51999
Shamela0026668-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4875
Shamela0026668-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        58308
Shamela0026668-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4394
Shamela0026668-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8921
Shamela0026668-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10068
Shamela0026668-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10446
Shamela0026668-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1307
Shamela0026668-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        33233
Shamela0026668-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5400
Shamela0026668-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1869
Shamela0026668-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1366
Shamela0026668-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3721
Shamela0026668-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8428
Shamela0026668-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2800
Shamela0026668-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23760
Shamela0026668-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3454
Shamela0026668-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        1665
Shamela0026668-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8397
Shamela0026668-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        16049
Shamela0026668-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        13202
Shamela0026668-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       156088
Shamela0026668-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2288
Shamela0026668-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        15438
Shamela0026668-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4293
Shamela0026668-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2353
Shamela0026668-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       149904
Shamela0026668-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        26973
Shamela0026668-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2238
Shamela0026668-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        12164
Shamela0026668-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        51100
Shamela0026668-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1929
Shamela0026668-ara1_Shamela0021482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1904
Shamela0026668-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        13910
Shamela0026668-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        19242
Shamela0026668-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3338
Shamela0026668-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4218
Shamela0026668-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2443
Shamela0026668-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        31201
Shamela0026668-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        76569
Shamela0026668-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        21219
Shamela0026668-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6110
Shamela0026668-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1605
Shamela0026668-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        6390
Shamela0026668-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        21139
Shamela0026668-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6557
Shamela0026668-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        24173
Shamela0026668-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2945
Shamela0026668-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4396
Shamela0026668-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       639838
Shamela0026668-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8741
Shamela0026668-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4979
Shamela0026668-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5181
Shamela0026668-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        27008
Shamela0026668-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11685
Shamela0026668-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        15292
Shamela0026668-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        73555
Shamela0026668-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        15122
Shamela0026668-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        13456
Shamela0026668-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1136
Shamela0026668-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1355
Shamela0026668-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        15874
Shamela0026668-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1631
Shamela0026668-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1762
Shamela0026668-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1435
Shamela0026668-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3273
Shamela0026668-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7130
Shamela0026668-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6735
Shamela0026668-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1180
Shamela0026668-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        29501
Shamela0026668-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1252
Shamela0026668-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       484848
Shamela0026668-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14746
Shamela0026668-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14513
Shamela0026668-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1427
Shamela0026668-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8883
Shamela0026668-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        35760
Shamela0026668-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        51029
Shamela0026668-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3086
Shamela0026668-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        77194
Shamela0026668-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        32749
Shamela0026668-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       107850
Shamela0026668-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       188148
Shamela0026668-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23786
Shamela0026668-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4013
Shamela0026668-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2358
Shamela0026668-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4920
Shamela0026668-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       145021
Shamela0026668-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3352
Shamela0026668-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7307
Shamela0026668-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3539
Shamela0026668-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5143
Shamela0026668-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5499
Shamela0026668-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11439
Shamela0026668-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        39607
Shamela0026668-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8319
Shamela0026668-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8718
Shamela0026668-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1769
Shamela0026668-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3781
Shamela0026668-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1758
Shamela0026668-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9186
Shamela0026668-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        20176
Shamela0026668-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1194
Shamela0026668-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        43669
Shamela0026668-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        29889
Shamela0026668-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17371
Shamela0026668-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2013
Shamela0026668-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4892
Shamela0026668-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1880
Shamela0026668-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        18451
Shamela0026668-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2380
Shamela0026668-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       103312
Shamela0026668-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1950
Shamela0026668-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        67720
Shamela0026668-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        10124
Shamela0026668-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        10336
Shamela0026668-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4373
Shamela0026668-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6447
Shamela0026668-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11151
Shamela0026668-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        19876
Shamela0026668-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        96805
Shamela0026668-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        26107
Shamela0026668-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5637
Shamela0026668-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6815
Shamela0026668-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        39521
Shamela0026668-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        22004
Shamela0026668-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        35382
Shamela0026668-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9523
Shamela0026668-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        39696
Shamela0026668-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        51578
Shamela0026668-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        21013
Shamela0026668-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2403
Shamela0026668-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3481
Shamela0026668-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1706
Shamela0026668-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2355
Shamela0026668-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2028
Shamela0026668-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3433
Shamela0026668-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2988
Shamela0026668-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10414
Shamela0026668-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       1041911
Shamela0026668-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       521493
Shamela0026668-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8486
Shamela0026668-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        85520
Shamela0026668-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1780
Shamela0026668-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4695
Shamela0026668-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        27513
Shamela0026668-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        8778
Shamela0026668-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4814
Shamela0026668-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2518
Shamela0026668-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        21810
Shamela0026668-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8965
Shamela0026668-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1869
Shamela0026668-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4425
Shamela0026668-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4603
Shamela0026668-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        4189
Shamela0026668-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2071
Shamela0026668-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1900
Shamela0026668-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        16120
Shamela0026668-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2598
Shamela0026668-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1323
Shamela0026668-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1728
Shamela0026668-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1618
Shamela0026668-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16966
Shamela0026668-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7042
Shamela0026668-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        9032
Shamela0026668-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        19059
Shamela0026668-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        43529
Shamela0026668-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2046
Shamela0026668-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5718
Shamela0026668-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7698
Shamela0026668-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4328
Shamela0026668-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        17119
Shamela0026668-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7039
Shamela0026668-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        11845
Shamela0026668-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        9524
Shamela0026668-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2237
Shamela0026668-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6323
Shamela0026668-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2064
Shamela0026668-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1374
Shamela0026668-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3933
Shamela0026668-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4570
Shamela0026668-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        19354
Shamela0026668-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4174
Shamela0026668-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7791
Shamela0026668-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7526
Shamela0026668-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6363
Shamela0026668-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2603
Shamela0026668-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        29842
Shamela0026668-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3114
Shamela0026668-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4198
Shamela0026668-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5467
Shamela0026668-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6138
Shamela0026668-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1885
Shamela0026668-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2009
Shamela0026668-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5872
Shamela0026668-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1169
Shamela0026668-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12785
Shamela0026668-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8630
Shamela0026668-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24910
Shamela0026668-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        58193
Shamela0026668-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        14614
Shamela0026668-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7538
Shamela0026668-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3406
Shamela0026668-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        13503
Shamela0026668-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6013
Shamela0026668-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8565
Shamela0026668-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2194
Shamela0026668-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        54691
Shamela0026668-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7699
Shamela0026668-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1243
Shamela0026668-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1217
Shamela0026668-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1092
Shamela0026668-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2953
Shamela0026668-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1809
Shamela0026668-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8944
Shamela0026668-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8665
Shamela0026668-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8947
Shamela0026668-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1560
Shamela0026668-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3774
Shamela0026668-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1313
Shamela0026668-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14111
Shamela0026668-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3332
Shamela0026668-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3007
Shamela0026668-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10033
Shamela0026668-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2105
Shamela0026668-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1432
Shamela0026668-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1539
Shamela0026668-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2887
Shamela0026668-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3458
Shamela0026668-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1429
Shamela0026668-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6934
Shamela0026668-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1505
Shamela0026668-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2772
Shamela0026668-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7702
Shamela0026668-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6613
Shamela0026668-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13482
Shamela0026668-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1557
Shamela0026668-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1582
Shamela0026668-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4440
Shamela0026668-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        18006
Shamela0026668-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5627
Shamela0026668-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10182
Shamela0026668-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        11981
Shamela0026668-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3015
Shamela0026668-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1162
Shamela0026668-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3670
Shamela0026668-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3717
Shamela0026668-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2607
Shamela0026668-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1559
Shamela0026668-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3683
Shamela0026668-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3437
Shamela0026668-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2250
Shamela0026668-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9449
Shamela0026668-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        9250
Shamela0026668-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         970
Shamela0026668-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2808
Shamela0026668-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        18956
Shamela0026668-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8874
Shamela0026668-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1090
Shamela0026668-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4599
Shamela0026668-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3060
Shamela0026668-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2668
Shamela0026668-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        15334
Shamela0026668-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1241
Shamela0026668-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10001
Shamela0026668-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1286
Shamela0026668-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3436
Shamela0026668-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2783
Shamela0026668-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        9130
Shamela0026668-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7432
Shamela0026668-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1982
Shamela0026668-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1521
Shamela0026668-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2472
Shamela0026668-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        72152
Shamela0026668-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2265
Shamela0026668-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       207397
Shamela0026668-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4407
Shamela0026668-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14716
Shamela0026668-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10446
Shamela0026668-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1439
Shamela0026668-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1375
Shamela0026668-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6000
Shamela0026668-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21020
Shamela0026668-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7152
Shamela0026668-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1207
Shamela0026668-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2865
Shamela0026668-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1975
Shamela0026668-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       143028
Shamela0026668-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1372
Shamela0026668-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1272
Shamela0026668-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10367
Shamela0026668-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1060
Shamela0026668-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3551
Shamela0026668-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1118
Shamela0026668-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2686
Shamela0026668-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1505
Shamela0026668-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         946
Shamela0026668-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12579
Shamela0026668-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4872
Shamela0026668-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        17281
Shamela0026668-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       102191
Shamela0026668-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1414
Shamela0026668-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1414
Shamela0026668-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2621
Shamela0026668-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       232332
Shamela0026668-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2423
Shamela0026668-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9949
Shamela0026668-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       325213
Shamela0026668-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3076
Shamela0026668-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4217
Shamela0026668-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5277
Shamela0026668-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1363
Shamela0026668-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        9138
Shamela0026668-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        10361
Shamela0026668-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1828
Shamela0026668-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3293
Shamela0026668-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1273
Shamela0026668-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1424
Shamela0026668-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3580
Shamela0026668-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7394
Shamela0026668-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2521
Shamela0026668-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3011
Shamela0026668-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         854
Shamela0026668-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1462
Shamela0026668-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        33155
Shamela0026668-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       102967
Shamela0026668-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1857
Shamela0026668-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1774
Shamela0026668-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        43145
Shamela0026668-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       153880
Shamela0026668-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1983
Shamela0026668-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1174
Shamela0026668-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        14505
Shamela0026668-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1823
Shamela0026668-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2660
Shamela0026668-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1777
Shamela0026668-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3226
Shamela0026668-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1836
Shamela0026668-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        8303
Shamela0026668-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1064
Shamela0026668-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        12181
Shamela0026668-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        20210
Shamela0026668-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        10078
Shamela0026668-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9069
Shamela0026668-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2291
Shamela0026668-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1758
Shamela0026668-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        57553
Shamela0026668-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3712
Shamela0026668-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4952
Shamela0026668-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        24357
Shamela0026668-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       184620
Shamela0026668-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       382912
Shamela0026668-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       609453
Shamela0026668-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        49785
Shamela0026668-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        51832
Shamela0026668-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        4495
Shamela0026668-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        48085
Shamela0026668-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2668
Shamela0026668-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1794
Shamela0026668-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4513
Shamela0026668-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2266
Shamela0026668-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        7256
Shamela0026668-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        14090
Shamela0026668-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       214796
Shamela0026668-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1564
Shamela0026668-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        6272
Shamela0026668-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        73884
Shamela0026668-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        4092
Shamela0026668-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3128
Shamela0026668-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        5869
Shamela0026668-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2402
Shamela0026668-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6163
Shamela0026668-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2650
Shamela0026668-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2189
Shamela0026668-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       276124
Shamela0026668-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        72279
Shamela0026668-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       134900
Shamela0026668-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        11295
Shamela0026668-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10436
Shamela0026668-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4226
Shamela0026668-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        95115
Shamela0026668-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        5470
Shamela0026668-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        65680
Shamela0026668-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        77079
Shamela0026668-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        11760
Shamela0026668-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1060
Shamela0026668-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        20627
Shamela0026668-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        4763
Shamela0026668-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4374
Shamela0026668-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        3454
Shamela0026668-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1715
Shamela0026668-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        9680
Shamela0026668-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        91696
Shamela0026668-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        3657
Shamela0026668-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7376
Shamela0026668-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        5048
Shamela0026668-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        14353
Shamela0026668-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2012
Shamela0026668-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2351
Shamela0026668-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        85417
Shamela0026668-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        6926
Shamela0026668-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        33848
Shamela0026668-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       135286
Shamela0026668-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7270
Shamela0026668-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        48435
Shamela0026668-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        14408
Shamela0026668-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        17487
Shamela0026668-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        4179
Shamela0026668-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       215034
Shamela0026668-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6357
Shamela0026668-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1845
Shamela0026668-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2197
Shamela0026668-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6072
Shamela0026668-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12166
Shamela0026668-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2117
Shamela0026668-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       102399
Shamela0026668-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        4275
Shamela0026668-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20166
Shamela0026668-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5929
Shamela0026668-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1361
Shamela0026668-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1307
Shamela0026668-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1247
Shamela0026668-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2304
Shamela0026668-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2359
Shamela0026668-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1039
Shamela0026668-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1122
Shamela0026668-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        9397
Shamela0026668-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3366
Shamela0026668-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        3004
Shamela0026668-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        11242
Shamela0026668-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       199285
Shamela0026668-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        2504
Shamela0026668-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2284
Shamela0026668-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2087
Shamela0026668-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2102
Shamela0026668-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4806
Shamela0026668-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3824
Shamela0026668-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2223
Shamela0026668-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1523
Shamela0026668-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5844
Shamela0026668-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        5008
Shamela0026668-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16379
Shamela0026668-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8206
Shamela0026668-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5725
Shamela0026668-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2191
Shamela0026668-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       149460
Shamela0026668-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1354
Shamela0026668-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3335
Shamela0026668-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        12973
Shamela0026668-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2957
Shamela0026668-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1264
Shamela0026668-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2216
Shamela0026668-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1442
Shamela0026668-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2599
Shamela0026668-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        4511
Shamela0026668-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        6648
Shamela0026668-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14625
Shamela0026668-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        10339
Shamela0026668-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        67659
Shamela0026668-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8944
Shamela0026668-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2595
Shamela0026668-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        9410
Shamela0026668-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1915