Index of /passim01022020/Shamela0026660-ara1/


../
Shamela0026660-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3922
Shamela0026660-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        3875
Shamela0026660-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5447
Shamela0026660-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4157
Shamela0026660-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        4594
Shamela0026660-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1788
Shamela0026660-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3155
Shamela0026660-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5357
Shamela0026660-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2080
Shamela0026660-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2387
Shamela0026660-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1781
Shamela0026660-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2463
Shamela0026660-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4865
Shamela0026660-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2311
Shamela0026660-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2796
Shamela0026660-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1424
Shamela0026660-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2079
Shamela0026660-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2674
Shamela0026660-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2855
Shamela0026660-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2373
Shamela0026660-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        7499
Shamela0026660-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        14356
Shamela0026660-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2680
Shamela0026660-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1167
Shamela0026660-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1638
Shamela0026660-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1221
Shamela0026660-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1284
Shamela0026660-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2427
Shamela0026660-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1273
Shamela0026660-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2350
Shamela0026660-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1289
Shamela0026660-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1091
Shamela0026660-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1393
Shamela0026660-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1310
Shamela0026660-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1901
Shamela0026660-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3387
Shamela0026660-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8348
Shamela0026660-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        2806
Shamela0026660-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2978
Shamela0026660-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1445
Shamela0026660-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2620
Shamela0026660-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6713
Shamela0026660-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2084
Shamela0026660-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2208
Shamela0026660-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5559
Shamela0026660-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1830
Shamela0026660-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1728
Shamela0026660-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1519
Shamela0026660-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1610
Shamela0026660-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1221
Shamela0026660-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1609
Shamela0026660-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4497
Shamela0026660-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1258
Shamela0026660-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1304
Shamela0026660-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1324
Shamela0026660-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1492
Shamela0026660-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2873
Shamela0026660-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1146
Shamela0026660-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12017
Shamela0026660-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6119
Shamela0026660-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1759
Shamela0026660-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1231
Shamela0026660-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        8341
Shamela0026660-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2647
Shamela0026660-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10096
Shamela0026660-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4758
Shamela0026660-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4769
Shamela0026660-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6369
Shamela0026660-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2037
Shamela0026660-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4386
Shamela0026660-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1413
Shamela0026660-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1290
Shamela0026660-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        6756
Shamela0026660-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        7644
Shamela0026660-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        7025
Shamela0026660-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2230
Shamela0026660-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1475
Shamela0026660-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1554
Shamela0026660-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        5901
Shamela0026660-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2919
Shamela0026660-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5858
Shamela0026660-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1042
Shamela0026660-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2541
Shamela0026660-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1440
Shamela0026660-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2122
Shamela0026660-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2537
Shamela0026660-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6048
Shamela0026660-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2110
Shamela0026660-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2928
Shamela0026660-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4416
Shamela0026660-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2552
Shamela0026660-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4846
Shamela0026660-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        5020
Shamela0026660-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9121
Shamela0026660-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2079
Shamela0026660-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2543
Shamela0026660-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8135
Shamela0026660-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        11650
Shamela0026660-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1777
Shamela0026660-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5344
Shamela0026660-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2758
Shamela0026660-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3120
Shamela0026660-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5040
Shamela0026660-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1807
Shamela0026660-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2019
Shamela0026660-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8839
Shamela0026660-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8649
Shamela0026660-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2503
Shamela0026660-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2037
Shamela0026660-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1300
Shamela0026660-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1604
Shamela0026660-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3269
Shamela0026660-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5231
Shamela0026660-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6728
Shamela0026660-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1592
Shamela0026660-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8826
Shamela0026660-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3001
Shamela0026660-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3954
Shamela0026660-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1023
Shamela0026660-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1029
Shamela0026660-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        4274
Shamela0026660-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4082
Shamela0026660-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1982
Shamela0026660-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1836
Shamela0026660-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2653
Shamela0026660-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1928
Shamela0026660-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1960
Shamela0026660-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1029
Shamela0026660-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2002
Shamela0026660-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2263
Shamela0026660-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2205
Shamela0026660-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2131
Shamela0026660-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3331
Shamela0026660-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1382
Shamela0026660-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        5314
Shamela0026660-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6257
Shamela0026660-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4293
Shamela0026660-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5264
Shamela0026660-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1645
Shamela0026660-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1581
Shamela0026660-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1335
Shamela0026660-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        13047
Shamela0026660-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1489
Shamela0026660-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1754
Shamela0026660-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3796
Shamela0026660-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5122
Shamela0026660-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1726
Shamela0026660-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1810
Shamela0026660-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2325
Shamela0026660-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3010
Shamela0026660-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1358
Shamela0026660-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4886
Shamela0026660-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         971
Shamela0026660-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4621
Shamela0026660-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1795
Shamela0026660-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1321
Shamela0026660-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5969
Shamela0026660-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2649
Shamela0026660-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1613
Shamela0026660-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        8777
Shamela0026660-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1910
Shamela0026660-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1367
Shamela0026660-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1409
Shamela0026660-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2520
Shamela0026660-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        16717
Shamela0026660-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2418
Shamela0026660-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6209
Shamela0026660-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5522
Shamela0026660-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3155
Shamela0026660-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2584
Shamela0026660-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4414
Shamela0026660-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1462
Shamela0026660-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2272
Shamela0026660-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1605
Shamela0026660-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2057
Shamela0026660-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9731
Shamela0026660-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1391
Shamela0026660-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2186
Shamela0026660-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4587
Shamela0026660-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        9535
Shamela0026660-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        8235
Shamela0026660-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1517
Shamela0026660-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        16337
Shamela0026660-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4190
Shamela0026660-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2373
Shamela0026660-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4051
Shamela0026660-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1403
Shamela0026660-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2989
Shamela0026660-ara1_Shamela0026500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1715
Shamela0026660-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3564
Shamela0026660-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1335
Shamela0026660-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1811
Shamela0026660-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1546
Shamela0026660-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2122
Shamela0026660-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1479
Shamela0026660-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1104
Shamela0026660-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2541
Shamela0026660-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3366
Shamela0026660-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3074
Shamela0026660-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1482
Shamela0026660-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3315
Shamela0026660-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8642
Shamela0026660-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1080
Shamela0026660-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        3469
Shamela0026660-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1299
Shamela0026660-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4882
Shamela0026660-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1806
Shamela0026660-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2585
Shamela0026660-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2615
Shamela0026660-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2101
Shamela0026660-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3532
Shamela0026660-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1822
Shamela0026660-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2533
Shamela0026660-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1566
Shamela0026660-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1429
Shamela0026660-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1015
Shamela0026660-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        4448
Shamela0026660-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2909
Shamela0026660-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6028
Shamela0026660-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5559
Shamela0026660-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        5277
Shamela0026660-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3277
Shamela0026660-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1663
Shamela0026660-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1503
Shamela0026660-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4014
Shamela0026660-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8095
Shamela0026660-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2151
Shamela0026660-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3865
Shamela0026660-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1214
Shamela0026660-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8897
Shamela0026660-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3536
Shamela0026660-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1931
Shamela0026660-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1846
Shamela0026660-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1968
Shamela0026660-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5107
Shamela0026660-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1554
Shamela0026660-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7861
Shamela0026660-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        5621
Shamela0026660-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2412