Index of /passim01022020/Shamela0026520-ara1/


../
Shamela0026520-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        4662
Shamela0026520-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1436
Shamela0026520-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44         885
Shamela0026520-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1195
Shamela0026520-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2136
Shamela0026520-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2796
Shamela0026520-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1325
Shamela0026520-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         794
Shamela0026520-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2842
Shamela0026520-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1559
Shamela0026520-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        4183
Shamela0026520-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1252
Shamela0026520-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1828
Shamela0026520-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1472
Shamela0026520-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6702
Shamela0026520-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1276
Shamela0026520-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1318
Shamela0026520-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1887
Shamela0026520-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1522
Shamela0026520-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10237
Shamela0026520-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1143
Shamela0026520-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1317
Shamela0026520-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01         968
Shamela0026520-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5228
Shamela0026520-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        20399
Shamela0026520-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5802
Shamela0026520-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4246
Shamela0026520-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        40309
Shamela0026520-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         823
Shamela0026520-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         858
Shamela0026520-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        18632
Shamela0026520-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2580
Shamela0026520-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1619
Shamela0026520-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        6207
Shamela0026520-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2391
Shamela0026520-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         799
Shamela0026520-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1365
Shamela0026520-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1146
Shamela0026520-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2404
Shamela0026520-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2542
Shamela0026520-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3411
Shamela0026520-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         826
Shamela0026520-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1523
Shamela0026520-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        20834
Shamela0026520-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1009
Shamela0026520-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2100
Shamela0026520-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2831
Shamela0026520-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3486
Shamela0026520-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        19985
Shamela0026520-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        4155
Shamela0026520-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        11648
Shamela0026520-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        11441
Shamela0026520-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1935
Shamela0026520-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        9801
Shamela0026520-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        10208
Shamela0026520-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2743
Shamela0026520-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1070
Shamela0026520-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        4038
Shamela0026520-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1632
Shamela0026520-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         972
Shamela0026520-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        24296
Shamela0026520-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2874
Shamela0026520-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1037
Shamela0026520-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        4810
Shamela0026520-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2384
Shamela0026520-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        2954
Shamela0026520-ara1_JK007536-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         897
Shamela0026520-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1117
Shamela0026520-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         987
Shamela0026520-ara1_JK007571-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:59        1134
Shamela0026520-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        15209
Shamela0026520-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        6097
Shamela0026520-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         845
Shamela0026520-ara1_JK007601-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1430
Shamela0026520-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        5975
Shamela0026520-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:10         969
Shamela0026520-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19         828
Shamela0026520-ara1_JK007620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        1326
Shamela0026520-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39         951
Shamela0026520-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1847
Shamela0026520-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5330
Shamela0026520-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2167
Shamela0026520-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1945
Shamela0026520-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1662
Shamela0026520-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         815
Shamela0026520-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        5131
Shamela0026520-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6967
Shamela0026520-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        5375
Shamela0026520-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01         917
Shamela0026520-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1953
Shamela0026520-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4918
Shamela0026520-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        4132
Shamela0026520-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1644
Shamela0026520-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3834
Shamela0026520-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02         827
Shamela0026520-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        4019
Shamela0026520-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1995
Shamela0026520-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4686
Shamela0026520-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1582
Shamela0026520-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3437
Shamela0026520-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        2579
Shamela0026520-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        3700
Shamela0026520-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1589
Shamela0026520-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        4914
Shamela0026520-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1942
Shamela0026520-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3368
Shamela0026520-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2367
Shamela0026520-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2471
Shamela0026520-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1718
Shamela0026520-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3450
Shamela0026520-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4529
Shamela0026520-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        10805
Shamela0026520-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1335
Shamela0026520-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        63979
Shamela0026520-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5679
Shamela0026520-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2578
Shamela0026520-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1850
Shamela0026520-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2457
Shamela0026520-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8714
Shamela0026520-ara1_JK010730-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1004
Shamela0026520-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3353
Shamela0026520-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2332
Shamela0026520-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6561
Shamela0026520-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        5215
Shamela0026520-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         836
Shamela0026520-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00         814
Shamela0026520-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1612
Shamela0026520-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        8516
Shamela0026520-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        5794
Shamela0026520-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        6091
Shamela0026520-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        2292
Shamela0026520-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        7153
Shamela0026520-ara1_JK010780-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2529
Shamela0026520-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2506
Shamela0026520-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2890
Shamela0026520-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         909
Shamela0026520-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1245
Shamela0026520-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1439
Shamela0026520-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        16714
Shamela0026520-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4014
Shamela0026520-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         868
Shamela0026520-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2482
Shamela0026520-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3900
Shamela0026520-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3043
Shamela0026520-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1808
Shamela0026520-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        12706
Shamela0026520-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1003
Shamela0026520-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2123
Shamela0026520-ara1_Shamela0000575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         801
Shamela0026520-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         873
Shamela0026520-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2320
Shamela0026520-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1310
Shamela0026520-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1857
Shamela0026520-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5255
Shamela0026520-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         795
Shamela0026520-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1712
Shamela0026520-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3240
Shamela0026520-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1595
Shamela0026520-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1151
Shamela0026520-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6181
Shamela0026520-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4609
Shamela0026520-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1065
Shamela0026520-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        25365
Shamela0026520-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2861
Shamela0026520-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        9479
Shamela0026520-ara1_Shamela0001023-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1174
Shamela0026520-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2127
Shamela0026520-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6314
Shamela0026520-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        2388
Shamela0026520-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1353
Shamela0026520-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3159
Shamela0026520-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3941
Shamela0026520-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1591
Shamela0026520-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7056
Shamela0026520-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1039
Shamela0026520-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        33432
Shamela0026520-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1204
Shamela0026520-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2828
Shamela0026520-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1243
Shamela0026520-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         877
Shamela0026520-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5369
Shamela0026520-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4367
Shamela0026520-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1400
Shamela0026520-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1370
Shamela0026520-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         905
Shamela0026520-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1136
Shamela0026520-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1148
Shamela0026520-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04         881
Shamela0026520-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1272
Shamela0026520-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         983
Shamela0026520-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2734
Shamela0026520-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1572
Shamela0026520-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         950
Shamela0026520-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1636
Shamela0026520-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        30027
Shamela0026520-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2314
Shamela0026520-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4079
Shamela0026520-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        15164
Shamela0026520-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1724
Shamela0026520-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        10447
Shamela0026520-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        12220
Shamela0026520-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1943
Shamela0026520-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1044
Shamela0026520-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         835
Shamela0026520-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        27353
Shamela0026520-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         827
Shamela0026520-ara1_Shamela0005388-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6331
Shamela0026520-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         835
Shamela0026520-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2129
Shamela0026520-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2989
Shamela0026520-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1592
Shamela0026520-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       162062
Shamela0026520-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        19997
Shamela0026520-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9798
Shamela0026520-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        10453
Shamela0026520-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1556
Shamela0026520-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         956
Shamela0026520-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1067
Shamela0026520-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1714
Shamela0026520-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         995
Shamela0026520-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1983
Shamela0026520-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         935
Shamela0026520-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2348
Shamela0026520-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1126
Shamela0026520-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1309
Shamela0026520-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        3462
Shamela0026520-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         826
Shamela0026520-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        6983
Shamela0026520-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         910
Shamela0026520-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1381
Shamela0026520-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2859
Shamela0026520-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        1329
Shamela0026520-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        8740
Shamela0026520-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01         822
Shamela0026520-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        10298
Shamela0026520-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         912
Shamela0026520-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         843
Shamela0026520-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         854
Shamela0026520-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2901
Shamela0026520-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1961
Shamela0026520-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        8545
Shamela0026520-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        1551
Shamela0026520-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         806
Shamela0026520-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2155
Shamela0026520-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1210
Shamela0026520-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3712
Shamela0026520-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1234
Shamela0026520-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2569
Shamela0026520-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1499
Shamela0026520-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        11612
Shamela0026520-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4603
Shamela0026520-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         909
Shamela0026520-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         803
Shamela0026520-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1086
Shamela0026520-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        1214
Shamela0026520-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       439401
Shamela0026520-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2127
Shamela0026520-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3071
Shamela0026520-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2717
Shamela0026520-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        9782
Shamela0026520-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1445
Shamela0026520-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3583
Shamela0026520-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1003
Shamela0026520-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1070
Shamela0026520-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        43426
Shamela0026520-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1026
Shamela0026520-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1000
Shamela0026520-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1318
Shamela0026520-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2080
Shamela0026520-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1175
Shamela0026520-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        1355
Shamela0026520-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        5125
Shamela0026520-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        37983
Shamela0026520-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2175
Shamela0026520-ara1_Shamela0009640-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12         858
Shamela0026520-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1371
Shamela0026520-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1874
Shamela0026520-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1350
Shamela0026520-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         870
Shamela0026520-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        11120
Shamela0026520-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2065
Shamela0026520-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1103
Shamela0026520-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        3730
Shamela0026520-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1566
Shamela0026520-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2669
Shamela0026520-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2041
Shamela0026520-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1999
Shamela0026520-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         785
Shamela0026520-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1044
Shamela0026520-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4216
Shamela0026520-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       160386
Shamela0026520-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2947
Shamela0026520-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         824
Shamela0026520-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2338
Shamela0026520-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1849
Shamela0026520-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        3285
Shamela0026520-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         807
Shamela0026520-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3109
Shamela0026520-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3718
Shamela0026520-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        8408
Shamela0026520-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        6130
Shamela0026520-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        26585
Shamela0026520-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1015
Shamela0026520-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2655
Shamela0026520-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5352
Shamela0026520-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1356
Shamela0026520-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33         866
Shamela0026520-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         884
Shamela0026520-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        35268
Shamela0026520-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3275
Shamela0026520-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1107
Shamela0026520-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1238
Shamela0026520-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2291
Shamela0026520-ara1_Shamela0010911-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1699
Shamela0026520-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1501
Shamela0026520-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6127
Shamela0026520-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1074
Shamela0026520-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3837
Shamela0026520-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2259
Shamela0026520-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2431
Shamela0026520-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         965
Shamela0026520-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:58        6870
Shamela0026520-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1068
Shamela0026520-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        41709
Shamela0026520-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1132
Shamela0026520-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        42308
Shamela0026520-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         961
Shamela0026520-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1957
Shamela0026520-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         982
Shamela0026520-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1012
Shamela0026520-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2983
Shamela0026520-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1155
Shamela0026520-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35         908
Shamela0026520-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2858
Shamela0026520-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1620
Shamela0026520-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3446
Shamela0026520-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1524
Shamela0026520-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8134
Shamela0026520-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1002
Shamela0026520-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1147
Shamela0026520-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1271
Shamela0026520-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2141
Shamela0026520-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1197
Shamela0026520-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44         872
Shamela0026520-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1103
Shamela0026520-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2135
Shamela0026520-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3911
Shamela0026520-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1624
Shamela0026520-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1136
Shamela0026520-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        5961
Shamela0026520-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1924
Shamela0026520-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1047
Shamela0026520-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1047
Shamela0026520-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1065
Shamela0026520-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8474
Shamela0026520-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        2076
Shamela0026520-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1724
Shamela0026520-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1240
Shamela0026520-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         841
Shamela0026520-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2161
Shamela0026520-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         990
Shamela0026520-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1647
Shamela0026520-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         829
Shamela0026520-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         914
Shamela0026520-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06         803
Shamela0026520-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         999
Shamela0026520-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5818
Shamela0026520-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         890
Shamela0026520-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         821
Shamela0026520-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3750
Shamela0026520-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2457
Shamela0026520-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5652
Shamela0026520-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1879
Shamela0026520-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        10221
Shamela0026520-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1314
Shamela0026520-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5101
Shamela0026520-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9437
Shamela0026520-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5531
Shamela0026520-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        2383
Shamela0026520-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2648
Shamela0026520-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6328
Shamela0026520-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5199
Shamela0026520-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6131
Shamela0026520-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4270
Shamela0026520-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5708
Shamela0026520-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4800
Shamela0026520-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1037
Shamela0026520-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3883
Shamela0026520-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3728
Shamela0026520-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10180
Shamela0026520-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4485
Shamela0026520-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         823
Shamela0026520-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        6144
Shamela0026520-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2029
Shamela0026520-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        2926
Shamela0026520-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        17034
Shamela0026520-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        29138
Shamela0026520-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3820
Shamela0026520-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4047
Shamela0026520-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2861
Shamela0026520-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3014
Shamela0026520-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1429
Shamela0026520-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        2606
Shamela0026520-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1110
Shamela0026520-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53         987
Shamela0026520-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1133
Shamela0026520-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         844
Shamela0026520-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1258
Shamela0026520-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1855
Shamela0026520-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1680
Shamela0026520-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7914
Shamela0026520-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         839
Shamela0026520-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4443
Shamela0026520-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3994
Shamela0026520-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1192
Shamela0026520-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4620
Shamela0026520-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2787
Shamela0026520-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        15191
Shamela0026520-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2225
Shamela0026520-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8036
Shamela0026520-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         870
Shamela0026520-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        10484
Shamela0026520-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        4872
Shamela0026520-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3758
Shamela0026520-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         990
Shamela0026520-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         994
Shamela0026520-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1454
Shamela0026520-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1236
Shamela0026520-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1444
Shamela0026520-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3097
Shamela0026520-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1403
Shamela0026520-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1973
Shamela0026520-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         828
Shamela0026520-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         831
Shamela0026520-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3550
Shamela0026520-ara1_Shamela0037460-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         828
Shamela0026520-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4355
Shamela0026520-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5957
Shamela0026520-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         862
Shamela0026520-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34         852
Shamela0026520-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         868
Shamela0026520-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2035
Shamela0026520-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1086
Shamela0026520-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        10688
Shamela0026520-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         831
Shamela0026520-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         821
Shamela0026520-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3511
Shamela0026520-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4283
Shamela0026520-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1462
Shamela0026520-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2676
Shamela0026520-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        6483
Shamela0026520-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        3009
Shamela0026520-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         805
Shamela0026520-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         989
Shamela0026520-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1072
Shamela0026520-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         848
Shamela0026520-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8644
Shamela0026520-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         951
Shamela0026520-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2182
Shamela0026520-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1014
Shamela0026520-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1006
Shamela0026520-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1736
Shamela0026520-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1644
Shamela0026520-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9375
Shamela0026520-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1711
Shamela0026520-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1920
Shamela0026520-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4687
Shamela0026520-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44         937
Shamela0026520-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2901
Shamela0026520-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17         991
Shamela0026520-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        5243
Shamela0026520-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2735
Shamela0026520-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1141
Shamela0026520-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1590
Shamela0026520-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1601
Shamela0026520-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2470
Shamela0026520-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1570
Shamela0026520-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         995
Shamela0026520-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        35476
Shamela0026520-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1749
Shamela0026520-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1414
Shamela0026520-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         871
Shamela0026520-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2024
Shamela0026520-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2622
Shamela0026520-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2201
Shamela0026520-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1637
Shamela0026520-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3488
Shamela0026520-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        14217
Shamela0026520-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1289
Shamela0026520-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1568
Shamela0026520-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3861
Shamela0026520-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         992
Shamela0026520-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7839
Shamela0026520-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2702
Shamela0026520-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6971
Shamela0026520-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1013
Shamela0026520-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1749
Shamela0026520-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3618
Shamela0026520-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1348
Shamela0026520-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3177
Shamela0026520-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1553
Shamela0026520-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        13650
Shamela0026520-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        20335
Shamela0026520-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6805
Shamela0026520-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         963
Shamela0026520-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        91553
Shamela0026520-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1532
Shamela0026520-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2075
Shamela0026520-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1704
Shamela0026520-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53         904
Shamela0026520-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1110
Shamela0026520-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1081
Shamela0026520-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1316
Shamela0026520-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        43103
Shamela0026520-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3750
Shamela0026520-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1864
Shamela0026520-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2051
Shamela0026520-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2363
Shamela0026520-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1891
Shamela0026520-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1018
Shamela0026520-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         895
Shamela0026520-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        6241
Shamela0026520-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1325
Shamela0026520-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         851
Shamela0026520-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2669
Shamela0026520-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3155
Shamela0026520-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1154
Shamela0026520-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48         902
Shamela0026520-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1880
Shamela0026520-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5874
Shamela0026520-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1214
Shamela0026520-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4148
Shamela0026520-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         816
Shamela0026520-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1237
Shamela0026520-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1799
Shamela0026520-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27         870
Shamela0026520-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1011
Shamela0026520-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        7314
Shamela0026520-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2601
Shamela0026520-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        54387
Shamela0026520-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1089
Shamela0026520-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1287