Index of /passim01022020/Shamela0026495-ara1/


../
Shamela0026495-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2136
Shamela0026495-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1205
Shamela0026495-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        4228
Shamela0026495-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         890
Shamela0026495-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         924
Shamela0026495-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         872
Shamela0026495-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1944
Shamela0026495-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        5063
Shamela0026495-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1661
Shamela0026495-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        3139
Shamela0026495-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        4406
Shamela0026495-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1108
Shamela0026495-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4407
Shamela0026495-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2140
Shamela0026495-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        4328
Shamela0026495-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2014
Shamela0026495-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        5746
Shamela0026495-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2055
Shamela0026495-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2401
Shamela0026495-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        3688
Shamela0026495-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1802
Shamela0026495-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1498
Shamela0026495-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        23208
Shamela0026495-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        7326
Shamela0026495-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1096
Shamela0026495-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1443
Shamela0026495-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4644
Shamela0026495-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3159
Shamela0026495-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        6947
Shamela0026495-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3138
Shamela0026495-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3207
Shamela0026495-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3221
Shamela0026495-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1386
Shamela0026495-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1650
Shamela0026495-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7962
Shamela0026495-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1188
Shamela0026495-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2694
Shamela0026495-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3188
Shamela0026495-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3693
Shamela0026495-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         979
Shamela0026495-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3339
Shamela0026495-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1728
Shamela0026495-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        5525
Shamela0026495-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2105
Shamela0026495-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15         909
Shamela0026495-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3222
Shamela0026495-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3027
Shamela0026495-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1310
Shamela0026495-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         882
Shamela0026495-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1192
Shamela0026495-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4668
Shamela0026495-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2814
Shamela0026495-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        4024
Shamela0026495-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1424
Shamela0026495-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1341
Shamela0026495-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35         952
Shamela0026495-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1556
Shamela0026495-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1078
Shamela0026495-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1123
Shamela0026495-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         941
Shamela0026495-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5398
Shamela0026495-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9589
Shamela0026495-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1224
Shamela0026495-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1201
Shamela0026495-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3952
Shamela0026495-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1001
Shamela0026495-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2430
Shamela0026495-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1550
Shamela0026495-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3671
Shamela0026495-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5311
Shamela0026495-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1131
Shamela0026495-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         874
Shamela0026495-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2018
Shamela0026495-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2462
Shamela0026495-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1414
Shamela0026495-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6913
Shamela0026495-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1922
Shamela0026495-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3540
Shamela0026495-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1403
Shamela0026495-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2069
Shamela0026495-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45         936
Shamela0026495-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1561
Shamela0026495-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1683
Shamela0026495-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        10397
Shamela0026495-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2095
Shamela0026495-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3028
Shamela0026495-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6836
Shamela0026495-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7732
Shamela0026495-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1763
Shamela0026495-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1195
Shamela0026495-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1372
Shamela0026495-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1382
Shamela0026495-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1292
Shamela0026495-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10038
Shamela0026495-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10067
Shamela0026495-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        18711
Shamela0026495-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1527
Shamela0026495-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5142
Shamela0026495-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        9410
Shamela0026495-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2774
Shamela0026495-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2493
Shamela0026495-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3331
Shamela0026495-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4804
Shamela0026495-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4365
Shamela0026495-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        52847
Shamela0026495-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        6107
Shamela0026495-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2527
Shamela0026495-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1895
Shamela0026495-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42         972
Shamela0026495-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1388
Shamela0026495-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2652
Shamela0026495-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1719
Shamela0026495-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1193
Shamela0026495-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2155
Shamela0026495-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2471
Shamela0026495-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         893
Shamela0026495-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1295
Shamela0026495-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1056
Shamela0026495-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18         920
Shamela0026495-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1755
Shamela0026495-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1966
Shamela0026495-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        25172
Shamela0026495-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2323
Shamela0026495-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2633
Shamela0026495-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4918
Shamela0026495-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2690
Shamela0026495-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8351
Shamela0026495-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1488
Shamela0026495-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        1231
Shamela0026495-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2679
Shamela0026495-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48         963
Shamela0026495-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1043
Shamela0026495-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2125
Shamela0026495-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1416
Shamela0026495-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4219
Shamela0026495-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1287
Shamela0026495-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7439
Shamela0026495-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1956
Shamela0026495-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1105
Shamela0026495-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2446
Shamela0026495-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6474
Shamela0026495-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1379
Shamela0026495-ara1_Shamela0009426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2694
Shamela0026495-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6347
Shamela0026495-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1486
Shamela0026495-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5371
Shamela0026495-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9550
Shamela0026495-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         873
Shamela0026495-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4670
Shamela0026495-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1373
Shamela0026495-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2103
Shamela0026495-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1806
Shamela0026495-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1178
Shamela0026495-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4403
Shamela0026495-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1078
Shamela0026495-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1381
Shamela0026495-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1286
Shamela0026495-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1514
Shamela0026495-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8752
Shamela0026495-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1778
Shamela0026495-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6077
Shamela0026495-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6228
Shamela0026495-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2853
Shamela0026495-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        27058
Shamela0026495-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4151
Shamela0026495-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1772
Shamela0026495-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1201
Shamela0026495-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        5315
Shamela0026495-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3649
Shamela0026495-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12815
Shamela0026495-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        11390
Shamela0026495-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        23364
Shamela0026495-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1679
Shamela0026495-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2354
Shamela0026495-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1055
Shamela0026495-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1835
Shamela0026495-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1696
Shamela0026495-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1184
Shamela0026495-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3539
Shamela0026495-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1865
Shamela0026495-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         982
Shamela0026495-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1293
Shamela0026495-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2154
Shamela0026495-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1703
Shamela0026495-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1352
Shamela0026495-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        4109
Shamela0026495-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3756
Shamela0026495-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        10789
Shamela0026495-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        12314
Shamela0026495-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2094
Shamela0026495-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        30331
Shamela0026495-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1453
Shamela0026495-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2158
Shamela0026495-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        7012
Shamela0026495-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        13851
Shamela0026495-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2530
Shamela0026495-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1265
Shamela0026495-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2118
Shamela0026495-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6079
Shamela0026495-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1496
Shamela0026495-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1973
Shamela0026495-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2806
Shamela0026495-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1233
Shamela0026495-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1558
Shamela0026495-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1032
Shamela0026495-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1062
Shamela0026495-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2486
Shamela0026495-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1645
Shamela0026495-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1085
Shamela0026495-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1473
Shamela0026495-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         800
Shamela0026495-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1527
Shamela0026495-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2896
Shamela0026495-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10310
Shamela0026495-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1916
Shamela0026495-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1599
Shamela0026495-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1193
Shamela0026495-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1198
Shamela0026495-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2072
Shamela0026495-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2112
Shamela0026495-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1556
Shamela0026495-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        6420
Shamela0026495-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         885
Shamela0026495-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2814
Shamela0026495-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3149
Shamela0026495-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1857
Shamela0026495-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1180
Shamela0026495-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1872
Shamela0026495-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17670
Shamela0026495-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2290
Shamela0026495-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2202
Shamela0026495-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2629
Shamela0026495-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1908
Shamela0026495-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1156
Shamela0026495-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        12432
Shamela0026495-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1893
Shamela0026495-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1652
Shamela0026495-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        12469
Shamela0026495-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6056
Shamela0026495-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2228
Shamela0026495-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2269
Shamela0026495-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3163
Shamela0026495-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1824
Shamela0026495-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        29992
Shamela0026495-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1591
Shamela0026495-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2871
Shamela0026495-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1561
Shamela0026495-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6994
Shamela0026495-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2890
Shamela0026495-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3029
Shamela0026495-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         869
Shamela0026495-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3025
Shamela0026495-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2028
Shamela0026495-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1695
Shamela0026495-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1799
Shamela0026495-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2243
Shamela0026495-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1325
Shamela0026495-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9241
Shamela0026495-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1595
Shamela0026495-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        20368
Shamela0026495-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2554
Shamela0026495-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1289
Shamela0026495-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5456
Shamela0026495-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1423
Shamela0026495-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2303
Shamela0026495-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2008
Shamela0026495-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4613
Shamela0026495-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8894
Shamela0026495-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5928
Shamela0026495-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2056
Shamela0026495-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1836
Shamela0026495-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2277
Shamela0026495-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1157
Shamela0026495-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3080
Shamela0026495-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2032
Shamela0026495-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2059
Shamela0026495-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2420
Shamela0026495-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2414
Shamela0026495-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2569
Shamela0026495-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3257
Shamela0026495-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1341
Shamela0026495-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1674
Shamela0026495-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4312
Shamela0026495-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1862
Shamela0026495-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2914
Shamela0026495-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1371
Shamela0026495-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1245
Shamela0026495-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3033
Shamela0026495-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6553
Shamela0026495-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2182
Shamela0026495-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3220
Shamela0026495-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1152
Shamela0026495-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1112
Shamela0026495-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1220
Shamela0026495-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4978
Shamela0026495-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        14680
Shamela0026495-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1483
Shamela0026495-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1488
Shamela0026495-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5752
Shamela0026495-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3789
Shamela0026495-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         866
Shamela0026495-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2187
Shamela0026495-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2510
Shamela0026495-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7205
Shamela0026495-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1152
Shamela0026495-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3137
Shamela0026495-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1626
Shamela0026495-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3097
Shamela0026495-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1048
Shamela0026495-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4275
Shamela0026495-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2023
Shamela0026495-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4122
Shamela0026495-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1376
Shamela0026495-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1452
Shamela0026495-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2404
Shamela0026495-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1957
Shamela0026495-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2501
Shamela0026495-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6870
Shamela0026495-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1711
Shamela0026495-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        20789
Shamela0026495-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1085
Shamela0026495-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1209
Shamela0026495-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        5844
Shamela0026495-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1082
Shamela0026495-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1998
Shamela0026495-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1463
Shamela0026495-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1500
Shamela0026495-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3642
Shamela0026495-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2202
Shamela0026495-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2906
Shamela0026495-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2084
Shamela0026495-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3550
Shamela0026495-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1820
Shamela0026495-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1947
Shamela0026495-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1563
Shamela0026495-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19         941
Shamela0026495-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3322
Shamela0026495-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1951
Shamela0026495-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1684
Shamela0026495-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2319
Shamela0026495-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1195
Shamela0026495-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6905
Shamela0026495-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1821
Shamela0026495-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1663
Shamela0026495-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4948
Shamela0026495-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1221
Shamela0026495-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1257
Shamela0026495-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6690
Shamela0026495-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        8550
Shamela0026495-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1326
Shamela0026495-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4732
Shamela0026495-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1488