Index of /passim01022020/Shamela0026484-ara1/


../
Shamela0026484-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        31416
Shamela0026484-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        6510
Shamela0026484-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        67840
Shamela0026484-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1784
Shamela0026484-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        13311
Shamela0026484-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1322
Shamela0026484-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1640
Shamela0026484-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5633
Shamela0026484-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        7741
Shamela0026484-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1914
Shamela0026484-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1622
Shamela0026484-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8199
Shamela0026484-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1253
Shamela0026484-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        15078
Shamela0026484-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4089
Shamela0026484-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4834
Shamela0026484-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1975
Shamela0026484-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3354
Shamela0026484-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        9500
Shamela0026484-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2085
Shamela0026484-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3494
Shamela0026484-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2593
Shamela0026484-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1797
Shamela0026484-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2053
Shamela0026484-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        23531
Shamela0026484-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        58581
Shamela0026484-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        45700
Shamela0026484-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        58628
Shamela0026484-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1937
Shamela0026484-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2287
Shamela0026484-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        22916
Shamela0026484-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         918
Shamela0026484-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1319
Shamela0026484-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        22694
Shamela0026484-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        9259
Shamela0026484-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4739
Shamela0026484-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6358
Shamela0026484-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         912
Shamela0026484-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        8357
Shamela0026484-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        13991
Shamela0026484-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4167
Shamela0026484-ara1_JK000305-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1891
Shamela0026484-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3291
Shamela0026484-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1474
Shamela0026484-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1332
Shamela0026484-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6522
Shamela0026484-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1595
Shamela0026484-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28        21815
Shamela0026484-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        10327
Shamela0026484-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5218
Shamela0026484-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8542
Shamela0026484-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1870
Shamela0026484-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        4401
Shamela0026484-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        10512
Shamela0026484-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2446
Shamela0026484-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        48785
Shamela0026484-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2834
Shamela0026484-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5864
Shamela0026484-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        54258
Shamela0026484-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        86624
Shamela0026484-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3853
Shamela0026484-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7916
Shamela0026484-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28       182267
Shamela0026484-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        4741
Shamela0026484-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4354
Shamela0026484-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        3589
Shamela0026484-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2731
Shamela0026484-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3795
Shamela0026484-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2126
Shamela0026484-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        11347
Shamela0026484-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2736
Shamela0026484-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1664
Shamela0026484-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2803
Shamela0026484-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7029
Shamela0026484-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1864
Shamela0026484-ara1_JK000651-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:29        1802
Shamela0026484-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        16490
Shamela0026484-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1361
Shamela0026484-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        3223
Shamela0026484-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        11006
Shamela0026484-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8491
Shamela0026484-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16         895
Shamela0026484-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         927
Shamela0026484-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        25081
Shamela0026484-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1663
Shamela0026484-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        6186
Shamela0026484-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9955
Shamela0026484-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        25371
Shamela0026484-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3082
Shamela0026484-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2227
Shamela0026484-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1820
Shamela0026484-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56       1273573
Shamela0026484-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        88775
Shamela0026484-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3992
Shamela0026484-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1520
Shamela0026484-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4011
Shamela0026484-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4790
Shamela0026484-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1509
Shamela0026484-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1549
Shamela0026484-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:29        92851
Shamela0026484-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        29344
Shamela0026484-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       625024
Shamela0026484-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4291
Shamela0026484-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        36370
Shamela0026484-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1594
Shamela0026484-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1358
Shamela0026484-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        15787
Shamela0026484-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1584
Shamela0026484-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1021
Shamela0026484-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5070
Shamela0026484-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        43154
Shamela0026484-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2076
Shamela0026484-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2545
Shamela0026484-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1008
Shamela0026484-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3324
Shamela0026484-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        10619
Shamela0026484-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8439
Shamela0026484-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2677
Shamela0026484-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        36605
Shamela0026484-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1893
Shamela0026484-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1792
Shamela0026484-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4687
Shamela0026484-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2488
Shamela0026484-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1627
Shamela0026484-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1308
Shamela0026484-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12330
Shamela0026484-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2328
Shamela0026484-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7208
Shamela0026484-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1950
Shamela0026484-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2182
Shamela0026484-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        10518
Shamela0026484-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3915
Shamela0026484-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        19215
Shamela0026484-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1376
Shamela0026484-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3335
Shamela0026484-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18         834
Shamela0026484-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1031
Shamela0026484-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18         925
Shamela0026484-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        10099
Shamela0026484-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        16972
Shamela0026484-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1894
Shamela0026484-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3367
Shamela0026484-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1346
Shamela0026484-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3982
Shamela0026484-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2105
Shamela0026484-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         929
Shamela0026484-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        10569
Shamela0026484-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        18994
Shamela0026484-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4093
Shamela0026484-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        79737
Shamela0026484-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        44189
Shamela0026484-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        12783
Shamela0026484-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        18201
Shamela0026484-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        12589
Shamela0026484-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        32357
Shamela0026484-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        11987
Shamela0026484-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        7666
Shamela0026484-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1145
Shamela0026484-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1448
Shamela0026484-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        18738
Shamela0026484-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        57516
Shamela0026484-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4079
Shamela0026484-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        21309
Shamela0026484-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3868
Shamela0026484-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3068
Shamela0026484-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       164160
Shamela0026484-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        7978
Shamela0026484-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06       468660
Shamela0026484-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1250
Shamela0026484-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1104
Shamela0026484-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        6301
Shamela0026484-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        22261
Shamela0026484-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4393
Shamela0026484-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       133330
Shamela0026484-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         944
Shamela0026484-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        28766
Shamela0026484-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2434
Shamela0026484-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        32233
Shamela0026484-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        55179
Shamela0026484-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2023
Shamela0026484-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        6266
Shamela0026484-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        11239
Shamela0026484-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        8893
Shamela0026484-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7982
Shamela0026484-ara1_JK006957-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         871
Shamela0026484-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1543
Shamela0026484-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        4240
Shamela0026484-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        6074
Shamela0026484-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        14708
Shamela0026484-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2739
Shamela0026484-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2028
Shamela0026484-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        7023
Shamela0026484-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3405
Shamela0026484-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2033
Shamela0026484-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2222
Shamela0026484-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        10134
Shamela0026484-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4534
Shamela0026484-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        20763
Shamela0026484-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        23112
Shamela0026484-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1123
Shamela0026484-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1126
Shamela0026484-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        13488
Shamela0026484-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7985
Shamela0026484-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       195117
Shamela0026484-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1554
Shamela0026484-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        33155
Shamela0026484-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        24520
Shamela0026484-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1753
Shamela0026484-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        10873
Shamela0026484-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        4134
Shamela0026484-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1191
Shamela0026484-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6440
Shamela0026484-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        22769
Shamela0026484-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         920
Shamela0026484-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13251
Shamela0026484-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1764
Shamela0026484-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2114
Shamela0026484-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38         947
Shamela0026484-ara1_JK007513-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3720
Shamela0026484-ara1_JK007514-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1253
Shamela0026484-ara1_JK007528-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2229
Shamela0026484-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        3656
Shamela0026484-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        18335
Shamela0026484-ara1_JK007537-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3560
Shamela0026484-ara1_JK007542-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         876
Shamela0026484-ara1_JK007547-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2218
Shamela0026484-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5233
Shamela0026484-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         916
Shamela0026484-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1325
Shamela0026484-ara1_JK007559-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1123
Shamela0026484-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39         965
Shamela0026484-ara1_JK007615-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2327
Shamela0026484-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1219
Shamela0026484-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1901
Shamela0026484-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        13926
Shamela0026484-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        4299
Shamela0026484-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3158
Shamela0026484-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2774
Shamela0026484-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        11656
Shamela0026484-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         832
Shamela0026484-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        6126
Shamela0026484-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4656
Shamela0026484-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1701
Shamela0026484-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        47776
Shamela0026484-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        26417
Shamela0026484-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        25484
Shamela0026484-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        14303
Shamela0026484-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        7468
Shamela0026484-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1718
Shamela0026484-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        3129
Shamela0026484-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        37907
Shamela0026484-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1790
Shamela0026484-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1951
Shamela0026484-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59         885
Shamela0026484-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        27808
Shamela0026484-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4944
Shamela0026484-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        21361
Shamela0026484-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        19932
Shamela0026484-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         952
Shamela0026484-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        8835
Shamela0026484-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        11226
Shamela0026484-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        3168
Shamela0026484-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2159
Shamela0026484-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        65369
Shamela0026484-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        9058
Shamela0026484-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6404
Shamela0026484-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        24232
Shamela0026484-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2539
Shamela0026484-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2735
Shamela0026484-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        52921
Shamela0026484-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2254
Shamela0026484-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3161
Shamela0026484-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1940
Shamela0026484-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1793
Shamela0026484-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        9669
Shamela0026484-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10134
Shamela0026484-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        8358
Shamela0026484-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        9592
Shamela0026484-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        31262
Shamela0026484-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1462
Shamela0026484-ara1_JK010254-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1083
Shamela0026484-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1047
Shamela0026484-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        25155
Shamela0026484-ara1_JK010368-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1740
Shamela0026484-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        4985
Shamela0026484-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        11296
Shamela0026484-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        5346
Shamela0026484-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6150
Shamela0026484-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1033
Shamela0026484-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3850
Shamela0026484-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        65515
Shamela0026484-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        40400
Shamela0026484-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2728
Shamela0026484-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2007
Shamela0026484-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        3006
Shamela0026484-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4783
Shamela0026484-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        9112
Shamela0026484-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        11869
Shamela0026484-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7061
Shamela0026484-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        8316
Shamela0026484-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        12160
Shamela0026484-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6154
Shamela0026484-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        6461
Shamela0026484-ara1_JK010664-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1033
Shamela0026484-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3932
Shamela0026484-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6008
Shamela0026484-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2579
Shamela0026484-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        11316
Shamela0026484-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        6658
Shamela0026484-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        25388
Shamela0026484-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2528
Shamela0026484-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9087
Shamela0026484-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        7817
Shamela0026484-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3248
Shamela0026484-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        13580
Shamela0026484-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        34081
Shamela0026484-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1401
Shamela0026484-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2108
Shamela0026484-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        10457
Shamela0026484-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2416
Shamela0026484-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        11142
Shamela0026484-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2496
Shamela0026484-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        11437
Shamela0026484-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1091
Shamela0026484-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1143
Shamela0026484-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8404
Shamela0026484-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        13111
Shamela0026484-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1110
Shamela0026484-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14        1388
Shamela0026484-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1798
Shamela0026484-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        3587
Shamela0026484-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1419
Shamela0026484-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1334
Shamela0026484-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2481
Shamela0026484-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1278
Shamela0026484-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        5421
Shamela0026484-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3438
Shamela0026484-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5498
Shamela0026484-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3104
Shamela0026484-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        3259
Shamela0026484-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1474
Shamela0026484-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2003
Shamela0026484-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11191
Shamela0026484-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:06       291349
Shamela0026484-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        11114
Shamela0026484-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        51392
Shamela0026484-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2098
Shamela0026484-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        13070
Shamela0026484-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1679
Shamela0026484-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7749
Shamela0026484-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        22534
Shamela0026484-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        29199
Shamela0026484-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        13106
Shamela0026484-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2443
Shamela0026484-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4013
Shamela0026484-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6327
Shamela0026484-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3119
Shamela0026484-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        3870
Shamela0026484-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1074
Shamela0026484-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6834
Shamela0026484-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2467
Shamela0026484-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1377
Shamela0026484-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3842
Shamela0026484-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7402
Shamela0026484-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9004
Shamela0026484-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6005
Shamela0026484-ara1_Shamela0000490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4580
Shamela0026484-ara1_Shamela0000492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1146
Shamela0026484-ara1_Shamela0000496-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        9558
Shamela0026484-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8586
Shamela0026484-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1172
Shamela0026484-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       116701
Shamela0026484-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        23858
Shamela0026484-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25196
Shamela0026484-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2182
Shamela0026484-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5520
Shamela0026484-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2438
Shamela0026484-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        7839
Shamela0026484-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2489
Shamela0026484-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4030
Shamela0026484-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        18572
Shamela0026484-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8079
Shamela0026484-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4008
Shamela0026484-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1661
Shamela0026484-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        40746
Shamela0026484-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14775
Shamela0026484-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2405
Shamela0026484-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4821
Shamela0026484-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00         996
Shamela0026484-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6252
Shamela0026484-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1168
Shamela0026484-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        14762
Shamela0026484-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        95392
Shamela0026484-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2352
Shamela0026484-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        41531
Shamela0026484-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        66628
Shamela0026484-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        25765
Shamela0026484-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2452
Shamela0026484-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5182
Shamela0026484-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        79571
Shamela0026484-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2940
Shamela0026484-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        13946
Shamela0026484-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3398
Shamela0026484-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15435
Shamela0026484-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        39538
Shamela0026484-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3423
Shamela0026484-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1807
Shamela0026484-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:29        19722
Shamela0026484-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10871
Shamela0026484-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        31536
Shamela0026484-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7894
Shamela0026484-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2598
Shamela0026484-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8912
Shamela0026484-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1023
Shamela0026484-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1787
Shamela0026484-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3271
Shamela0026484-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2526
Shamela0026484-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1067
Shamela0026484-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1089
Shamela0026484-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2862
Shamela0026484-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1205
Shamela0026484-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        18697
Shamela0026484-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         933
Shamela0026484-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       146241
Shamela0026484-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17534
Shamela0026484-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8446
Shamela0026484-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        21773
Shamela0026484-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17320
Shamela0026484-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1651
Shamela0026484-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        28087
Shamela0026484-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        24974
Shamela0026484-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7134
Shamela0026484-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2951
Shamela0026484-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5886
Shamela0026484-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        26857
Shamela0026484-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1589
Shamela0026484-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10779
Shamela0026484-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        28951
Shamela0026484-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1420
Shamela0026484-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1081
Shamela0026484-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8942
Shamela0026484-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        50713
Shamela0026484-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       188397
Shamela0026484-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       210535
Shamela0026484-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13640
Shamela0026484-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       133000
Shamela0026484-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       250221
Shamela0026484-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       203957
Shamela0026484-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        73535
Shamela0026484-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8028
Shamela0026484-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        3750
Shamela0026484-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5917
Shamela0026484-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3160
Shamela0026484-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       131384
Shamela0026484-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3589
Shamela0026484-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2411
Shamela0026484-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7390
Shamela0026484-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        10577
Shamela0026484-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        21955
Shamela0026484-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         961
Shamela0026484-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        59343
Shamela0026484-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2544
Shamela0026484-ara1_Shamela0003018-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         943
Shamela0026484-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        13875
Shamela0026484-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18       384920
Shamela0026484-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2229
Shamela0026484-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12755
Shamela0026484-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1199
Shamela0026484-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        2583
Shamela0026484-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1689
Shamela0026484-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       297664
Shamela0026484-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       168180
Shamela0026484-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       486301
Shamela0026484-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       103633
Shamela0026484-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11362
Shamela0026484-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5593
Shamela0026484-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         828
Shamela0026484-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9678
Shamela0026484-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7093
Shamela0026484-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1621
Shamela0026484-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1379
Shamela0026484-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10300
Shamela0026484-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4727
Shamela0026484-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14328
Shamela0026484-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        25194
Shamela0026484-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1808
Shamela0026484-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2599
Shamela0026484-ara1_Shamela0005556-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3109
Shamela0026484-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1262
Shamela0026484-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9804
Shamela0026484-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2651
Shamela0026484-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1156
Shamela0026484-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1342
Shamela0026484-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1164
Shamela0026484-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1181
Shamela0026484-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2847
Shamela0026484-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1575
Shamela0026484-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2976
Shamela0026484-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12525
Shamela0026484-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1766
Shamela0026484-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9199
Shamela0026484-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5194
Shamela0026484-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3788
Shamela0026484-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       280388
Shamela0026484-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        37646
Shamela0026484-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1185
Shamela0026484-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        1311
Shamela0026484-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1859
Shamela0026484-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2812
Shamela0026484-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        35024
Shamela0026484-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        50322
Shamela0026484-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2919
Shamela0026484-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1575
Shamela0026484-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        2078
Shamela0026484-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17897
Shamela0026484-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        35529
Shamela0026484-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1686
Shamela0026484-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4558
Shamela0026484-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1378
Shamela0026484-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2508
Shamela0026484-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4478
Shamela0026484-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2685
Shamela0026484-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7763
Shamela0026484-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2526
Shamela0026484-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        37843
Shamela0026484-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1043
Shamela0026484-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15726
Shamela0026484-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        18975
Shamela0026484-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1870
Shamela0026484-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        23933
Shamela0026484-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4715
Shamela0026484-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2823
Shamela0026484-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7780
Shamela0026484-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1744
Shamela0026484-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8562
Shamela0026484-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        34750
Shamela0026484-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8853
Shamela0026484-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1733
Shamela0026484-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        33787
Shamela0026484-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17076
Shamela0026484-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41         869
Shamela0026484-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        14491
Shamela0026484-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2626
Shamela0026484-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        96504
Shamela0026484-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13951
Shamela0026484-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        11883
Shamela0026484-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1346
Shamela0026484-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4054
Shamela0026484-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2704
Shamela0026484-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1377
Shamela0026484-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1030
Shamela0026484-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9689
Shamela0026484-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       355182
Shamela0026484-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12387
Shamela0026484-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        6960
Shamela0026484-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6346
Shamela0026484-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7295
Shamela0026484-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        3059
Shamela0026484-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3033
Shamela0026484-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        27373
Shamela0026484-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        40777
Shamela0026484-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3159
Shamela0026484-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        12075
Shamela0026484-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1236
Shamela0026484-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1065
Shamela0026484-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3362
Shamela0026484-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4096
Shamela0026484-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2597
Shamela0026484-ara1_Shamela0007340-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        3790
Shamela0026484-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3163
Shamela0026484-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1590
Shamela0026484-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2734
Shamela0026484-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        15209
Shamela0026484-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3388
Shamela0026484-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        17423
Shamela0026484-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15344
Shamela0026484-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         848
Shamela0026484-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1960
Shamela0026484-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5541
Shamela0026484-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2908
Shamela0026484-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2819
Shamela0026484-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        38447
Shamela0026484-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2120
Shamela0026484-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       108643
Shamela0026484-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       180183
Shamela0026484-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4219
Shamela0026484-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4356
Shamela0026484-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3177
Shamela0026484-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        59728
Shamela0026484-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1654
Shamela0026484-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6472
Shamela0026484-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5796
Shamela0026484-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5956
Shamela0026484-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2267
Shamela0026484-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        14466
Shamela0026484-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3631
Shamela0026484-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1629
Shamela0026484-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        24059
Shamela0026484-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       108754
Shamela0026484-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       153631
Shamela0026484-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        62841
Shamela0026484-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4214
Shamela0026484-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        17858
Shamela0026484-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1321
Shamela0026484-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10765
Shamela0026484-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        78307
Shamela0026484-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1416
Shamela0026484-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        18990
Shamela0026484-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        16688
Shamela0026484-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1709
Shamela0026484-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54       231464
Shamela0026484-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2578
Shamela0026484-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        13093
Shamela0026484-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1247
Shamela0026484-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1735
Shamela0026484-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1257
Shamela0026484-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1467
Shamela0026484-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2482
Shamela0026484-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       235715
Shamela0026484-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        21252
Shamela0026484-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2584
Shamela0026484-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2324
Shamela0026484-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10919
Shamela0026484-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3317
Shamela0026484-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         876
Shamela0026484-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1508
Shamela0026484-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8849
Shamela0026484-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6445
Shamela0026484-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        52271
Shamela0026484-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7143
Shamela0026484-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        19401
Shamela0026484-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2634
Shamela0026484-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        20957
Shamela0026484-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4861
Shamela0026484-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        5203
Shamela0026484-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5161
Shamela0026484-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        29961
Shamela0026484-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3663
Shamela0026484-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1212
Shamela0026484-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        23185
Shamela0026484-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         932
Shamela0026484-ara1_Shamela0009233-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1360
Shamela0026484-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3873
Shamela0026484-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3444
Shamela0026484-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        37108
Shamela0026484-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5644
Shamela0026484-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13181
Shamela0026484-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1239
Shamela0026484-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1110
Shamela0026484-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        4124
Shamela0026484-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1520
Shamela0026484-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        8232
Shamela0026484-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2731
Shamela0026484-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1460
Shamela0026484-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5433
Shamela0026484-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1442
Shamela0026484-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2368
Shamela0026484-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1533
Shamela0026484-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1362
Shamela0026484-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3538
Shamela0026484-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2940
Shamela0026484-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1591
Shamela0026484-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         864
Shamela0026484-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6147
Shamela0026484-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        13573
Shamela0026484-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4333
Shamela0026484-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21434
Shamela0026484-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1753
Shamela0026484-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9637
Shamela0026484-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5643
Shamela0026484-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4173
Shamela0026484-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1854
Shamela0026484-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2974
Shamela0026484-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2082
Shamela0026484-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4075
Shamela0026484-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         938
Shamela0026484-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10504
Shamela0026484-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2460
Shamela0026484-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5038
Shamela0026484-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2940
Shamela0026484-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10417
Shamela0026484-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22683
Shamela0026484-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57       226561
Shamela0026484-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        16104
Shamela0026484-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15       191344
Shamela0026484-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        27071
Shamela0026484-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        47670
Shamela0026484-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       215722
Shamela0026484-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       123135
Shamela0026484-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        22259
Shamela0026484-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6321
Shamela0026484-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       219545
Shamela0026484-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        24155
Shamela0026484-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15925
Shamela0026484-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        26098
Shamela0026484-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        24320
Shamela0026484-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        24891
Shamela0026484-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3764
Shamela0026484-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1033
Shamela0026484-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        21919
Shamela0026484-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1587
Shamela0026484-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       122058
Shamela0026484-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        42760
Shamela0026484-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8536
Shamela0026484-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1685
Shamela0026484-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4033
Shamela0026484-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2727
Shamela0026484-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1189
Shamela0026484-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12797
Shamela0026484-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4087
Shamela0026484-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         923
Shamela0026484-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2113
Shamela0026484-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5771
Shamela0026484-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1900
Shamela0026484-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3538
Shamela0026484-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       372320
Shamela0026484-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1281
Shamela0026484-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5978
Shamela0026484-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1539
Shamela0026484-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2414
Shamela0026484-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6804
Shamela0026484-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        52892
Shamela0026484-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4005
Shamela0026484-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6902
Shamela0026484-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       136446
Shamela0026484-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4616
Shamela0026484-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        2565
Shamela0026484-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        56328
Shamela0026484-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2029
Shamela0026484-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3282
Shamela0026484-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4701
Shamela0026484-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14921
Shamela0026484-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2612
Shamela0026484-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1407
Shamela0026484-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12570
Shamela0026484-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2489
Shamela0026484-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        33237
Shamela0026484-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        28006
Shamela0026484-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        16008
Shamela0026484-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       160121
Shamela0026484-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        10058
Shamela0026484-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        38605
Shamela0026484-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        70508
Shamela0026484-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        37405
Shamela0026484-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        43589
Shamela0026484-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        4866
Shamela0026484-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3338
Shamela0026484-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2058
Shamela0026484-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1142
Shamela0026484-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1107
Shamela0026484-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13044
Shamela0026484-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        49627
Shamela0026484-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3915
Shamela0026484-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2608
Shamela0026484-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        35047
Shamela0026484-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        41151
Shamela0026484-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        13541
Shamela0026484-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2831
Shamela0026484-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12033
Shamela0026484-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        19034
Shamela0026484-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2296
Shamela0026484-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9834
Shamela0026484-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       289400
Shamela0026484-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6437
Shamela0026484-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         850
Shamela0026484-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        4958
Shamela0026484-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9221
Shamela0026484-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1309
Shamela0026484-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        51858
Shamela0026484-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         843
Shamela0026484-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1108
Shamela0026484-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1114
Shamela0026484-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1737
Shamela0026484-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23451
Shamela0026484-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1114
Shamela0026484-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4914
Shamela0026484-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1562
Shamela0026484-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2362
Shamela0026484-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1893
Shamela0026484-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8795
Shamela0026484-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        33084
Shamela0026484-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         943
Shamela0026484-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1375
Shamela0026484-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         949
Shamela0026484-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1665
Shamela0026484-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5690
Shamela0026484-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1372
Shamela0026484-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3793
Shamela0026484-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2756
Shamela0026484-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1334
Shamela0026484-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4921
Shamela0026484-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5032
Shamela0026484-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1074
Shamela0026484-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15839
Shamela0026484-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4487
Shamela0026484-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4955
Shamela0026484-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6033
Shamela0026484-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1022
Shamela0026484-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         995
Shamela0026484-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        3004
Shamela0026484-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2718
Shamela0026484-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6741
Shamela0026484-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1443
Shamela0026484-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3157
Shamela0026484-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7500
Shamela0026484-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        31424
Shamela0026484-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5981
Shamela0026484-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        5187
Shamela0026484-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10720
Shamela0026484-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         869
Shamela0026484-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12828
Shamela0026484-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         982
Shamela0026484-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        43632
Shamela0026484-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1290
Shamela0026484-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1329
Shamela0026484-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6166
Shamela0026484-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2073
Shamela0026484-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        59321
Shamela0026484-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8735
Shamela0026484-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2037
Shamela0026484-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8516
Shamela0026484-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2025
Shamela0026484-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3757
Shamela0026484-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        75605
Shamela0026484-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2905
Shamela0026484-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1635
Shamela0026484-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       320434
Shamela0026484-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        8925
Shamela0026484-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13996
Shamela0026484-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1357
Shamela0026484-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        16099
Shamela0026484-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2298
Shamela0026484-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        18534
Shamela0026484-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6305
Shamela0026484-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        23858
Shamela0026484-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        34929
Shamela0026484-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        14755
Shamela0026484-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        17155
Shamela0026484-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        30600
Shamela0026484-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       143589
Shamela0026484-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1422
Shamela0026484-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2319
Shamela0026484-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        35402
Shamela0026484-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        9593
Shamela0026484-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       196777
Shamela0026484-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        37528
Shamela0026484-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3166
Shamela0026484-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3819
Shamela0026484-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        17149
Shamela0026484-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        37296
Shamela0026484-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3097
Shamela0026484-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        12458
Shamela0026484-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1019
Shamela0026484-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3187
Shamela0026484-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3956
Shamela0026484-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2149
Shamela0026484-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4884
Shamela0026484-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3896
Shamela0026484-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        14071
Shamela0026484-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        3644
Shamela0026484-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3571
Shamela0026484-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        5372
Shamela0026484-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2269
Shamela0026484-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3069
Shamela0026484-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1710
Shamela0026484-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4251
Shamela0026484-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11005
Shamela0026484-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5130
Shamela0026484-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3773
Shamela0026484-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24191
Shamela0026484-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2050
Shamela0026484-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2951
Shamela0026484-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10805
Shamela0026484-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        37423
Shamela0026484-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        50042
Shamela0026484-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17014
Shamela0026484-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14810
Shamela0026484-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2427
Shamela0026484-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5980
Shamela0026484-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1845
Shamela0026484-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10235
Shamela0026484-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1539
Shamela0026484-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        16648
Shamela0026484-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5736
Shamela0026484-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       149932
Shamela0026484-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        12972
Shamela0026484-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1845
Shamela0026484-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11483
Shamela0026484-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2278
Shamela0026484-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4925
Shamela0026484-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4992
Shamela0026484-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3065
Shamela0026484-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5011
Shamela0026484-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        6453
Shamela0026484-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2781
Shamela0026484-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1293
Shamela0026484-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2026
Shamela0026484-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4610
Shamela0026484-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1676
Shamela0026484-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1930
Shamela0026484-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7686
Shamela0026484-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2081
Shamela0026484-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2143
Shamela0026484-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        20357
Shamela0026484-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        14166
Shamela0026484-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2091
Shamela0026484-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9510
Shamela0026484-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3837
Shamela0026484-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1296
Shamela0026484-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6570
Shamela0026484-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        37165
Shamela0026484-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        21010
Shamela0026484-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1665
Shamela0026484-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4471
Shamela0026484-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1444
Shamela0026484-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2564
Shamela0026484-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        64835
Shamela0026484-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        25707
Shamela0026484-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1982
Shamela0026484-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7492
Shamela0026484-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1047
Shamela0026484-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        15974
Shamela0026484-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9610
Shamela0026484-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25768
Shamela0026484-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        14544
Shamela0026484-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1077
Shamela0026484-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16657
Shamela0026484-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        17964
Shamela0026484-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4805
Shamela0026484-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        13964
Shamela0026484-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3105
Shamela0026484-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3223
Shamela0026484-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        30111
Shamela0026484-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6181
Shamela0026484-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3352
Shamela0026484-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2235
Shamela0026484-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2392
Shamela0026484-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2343
Shamela0026484-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3025
Shamela0026484-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1350
Shamela0026484-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5607
Shamela0026484-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        49581
Shamela0026484-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8351
Shamela0026484-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2661
Shamela0026484-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        11532
Shamela0026484-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7828
Shamela0026484-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5400
Shamela0026484-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6789
Shamela0026484-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5032
Shamela0026484-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9606
Shamela0026484-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        13523
Shamela0026484-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4489
Shamela0026484-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2155
Shamela0026484-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8775
Shamela0026484-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4655
Shamela0026484-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2976
Shamela0026484-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1815
Shamela0026484-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1200
Shamela0026484-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5963
Shamela0026484-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1105
Shamela0026484-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1744
Shamela0026484-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        44355
Shamela0026484-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1016
Shamela0026484-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       282352
Shamela0026484-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2352
Shamela0026484-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1163
Shamela0026484-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4473
Shamela0026484-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4974
Shamela0026484-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21545
Shamela0026484-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5288
Shamela0026484-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2594
Shamela0026484-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        23110
Shamela0026484-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        17312
Shamela0026484-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3642
Shamela0026484-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        58038
Shamela0026484-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        49293
Shamela0026484-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        26967
Shamela0026484-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19159
Shamela0026484-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       112076
Shamela0026484-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        13181
Shamela0026484-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2070
Shamela0026484-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2857
Shamela0026484-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1543
Shamela0026484-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        12811
Shamela0026484-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7231
Shamela0026484-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        48886
Shamela0026484-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        11748
Shamela0026484-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        16317
Shamela0026484-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14387
Shamela0026484-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3976
Shamela0026484-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        12155
Shamela0026484-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3431
Shamela0026484-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2619
Shamela0026484-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3131
Shamela0026484-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4423
Shamela0026484-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8295
Shamela0026484-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2457
Shamela0026484-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7294
Shamela0026484-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2766
Shamela0026484-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33684
Shamela0026484-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8138
Shamela0026484-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1574
Shamela0026484-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7557
Shamela0026484-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8249
Shamela0026484-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2692
Shamela0026484-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1785
Shamela0026484-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7510
Shamela0026484-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        33304
Shamela0026484-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         900
Shamela0026484-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8429
Shamela0026484-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7482
Shamela0026484-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        47962
Shamela0026484-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10806
Shamela0026484-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5151
Shamela0026484-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4467
Shamela0026484-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        10885
Shamela0026484-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6533
Shamela0026484-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4400
Shamela0026484-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        15303
Shamela0026484-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39         967
Shamela0026484-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        41707
Shamela0026484-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1284
Shamela0026484-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        19836
Shamela0026484-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6819
Shamela0026484-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9863
Shamela0026484-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       102145
Shamela0026484-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        25254
Shamela0026484-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        24361
Shamela0026484-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        14890
Shamela0026484-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        95386
Shamela0026484-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31323
Shamela0026484-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       669825
Shamela0026484-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        4877
Shamela0026484-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        35324
Shamela0026484-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        5226
Shamela0026484-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        74298
Shamela0026484-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        9395
Shamela0026484-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        33571
Shamela0026484-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        1771
Shamela0026484-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       287417
Shamela0026484-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        37617
Shamela0026484-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4910
Shamela0026484-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       317563
Shamela0026484-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6153
Shamela0026484-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2174
Shamela0026484-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        27942
Shamela0026484-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       255316
Shamela0026484-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       345214
Shamela0026484-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1662
Shamela0026484-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3972
Shamela0026484-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1471
Shamela0026484-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        15024
Shamela0026484-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4351
Shamela0026484-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2268
Shamela0026484-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        2296
Shamela0026484-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         971
Shamela0026484-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1194
Shamela0026484-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        32409
Shamela0026484-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3058
Shamela0026484-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43        2286
Shamela0026484-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1572
Shamela0026484-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4598
Shamela0026484-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4312
Shamela0026484-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4875
Shamela0026484-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1403
Shamela0026484-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13626
Shamela0026484-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3019
Shamela0026484-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1844
Shamela0026484-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4230
Shamela0026484-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3502
Shamela0026484-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3907
Shamela0026484-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1688
Shamela0026484-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7755
Shamela0026484-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1177
Shamela0026484-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2431
Shamela0026484-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9829
Shamela0026484-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1674
Shamela0026484-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1370
Shamela0026484-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1559
Shamela0026484-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1984
Shamela0026484-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5671
Shamela0026484-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         842
Shamela0026484-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        3251
Shamela0026484-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         904
Shamela0026484-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4414
Shamela0026484-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1238
Shamela0026484-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        18429
Shamela0026484-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3392
Shamela0026484-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1381
Shamela0026484-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00         948
Shamela0026484-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2421
Shamela0026484-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1378
Shamela0026484-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        82060
Shamela0026484-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3198
Shamela0026484-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1429
Shamela0026484-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3077
Shamela0026484-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2132
Shamela0026484-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2989
Shamela0026484-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        23563
Shamela0026484-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1282
Shamela0026484-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        16120
Shamela0026484-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1985
Shamela0026484-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2752
Shamela0026484-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3151
Shamela0026484-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3445
Shamela0026484-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8219
Shamela0026484-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1527
Shamela0026484-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3194
Shamela0026484-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1506
Shamela0026484-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5224
Shamela0026484-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2425
Shamela0026484-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        25836
Shamela0026484-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7488
Shamela0026484-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3346
Shamela0026484-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1777
Shamela0026484-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7383
Shamela0026484-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2709
Shamela0026484-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1173
Shamela0026484-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4166
Shamela0026484-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4721
Shamela0026484-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2471
Shamela0026484-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1059
Shamela0026484-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9622
Shamela0026484-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5422
Shamela0026484-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1717
Shamela0026484-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1855
Shamela0026484-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1076
Shamela0026484-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        83049
Shamela0026484-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1464
Shamela0026484-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18         861
Shamela0026484-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10409
Shamela0026484-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        4725
Shamela0026484-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20286
Shamela0026484-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3537
Shamela0026484-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        25671
Shamela0026484-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2874
Shamela0026484-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2871
Shamela0026484-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1626
Shamela0026484-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2445
Shamela0026484-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6241
Shamela0026484-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2263
Shamela0026484-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3982
Shamela0026484-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2556
Shamela0026484-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1929
Shamela0026484-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1021
Shamela0026484-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1477
Shamela0026484-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1873
Shamela0026484-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1507
Shamela0026484-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2371
Shamela0026484-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4972
Shamela0026484-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1123
Shamela0026484-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2614
Shamela0026484-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1191
Shamela0026484-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1983
Shamela0026484-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1554
Shamela0026484-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1968
Shamela0026484-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5025
Shamela0026484-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1461
Shamela0026484-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1753
Shamela0026484-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3409
Shamela0026484-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1387
Shamela0026484-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4532
Shamela0026484-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4905
Shamela0026484-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8107
Shamela0026484-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4109
Shamela0026484-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2606
Shamela0026484-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1847
Shamela0026484-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5464
Shamela0026484-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2592
Shamela0026484-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3579
Shamela0026484-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1151
Shamela0026484-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2377
Shamela0026484-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4482
Shamela0026484-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        10228
Shamela0026484-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2237
Shamela0026484-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2008
Shamela0026484-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2213
Shamela0026484-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1203
Shamela0026484-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1036
Shamela0026484-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1568
Shamela0026484-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2366
Shamela0026484-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2218
Shamela0026484-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         882
Shamela0026484-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        5904
Shamela0026484-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5137
Shamela0026484-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         991
Shamela0026484-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2005
Shamela0026484-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8327
Shamela0026484-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        4014
Shamela0026484-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8719
Shamela0026484-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         934
Shamela0026484-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1136
Shamela0026484-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3664
Shamela0026484-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        31256
Shamela0026484-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2679
Shamela0026484-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       245509
Shamela0026484-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2009
Shamela0026484-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4373
Shamela0026484-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6787
Shamela0026484-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14874
Shamela0026484-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1230
Shamela0026484-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8563
Shamela0026484-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6949
Shamela0026484-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8638
Shamela0026484-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       135537
Shamela0026484-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2748
Shamela0026484-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1493
Shamela0026484-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        64538
Shamela0026484-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6108
Shamela0026484-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2570
Shamela0026484-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12340
Shamela0026484-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5791
Shamela0026484-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1063
Shamela0026484-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3320
Shamela0026484-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1335
Shamela0026484-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        98173
Shamela0026484-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14912
Shamela0026484-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2676
Shamela0026484-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         835
Shamela0026484-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3610
Shamela0026484-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1359
Shamela0026484-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3584
Shamela0026484-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1773
Shamela0026484-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1102
Shamela0026484-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        77006
Shamela0026484-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2480
Shamela0026484-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2839
Shamela0026484-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1630
Shamela0026484-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4273
Shamela0026484-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3356
Shamela0026484-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2152
Shamela0026484-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6314
Shamela0026484-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4873
Shamela0026484-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        34262
Shamela0026484-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2785
Shamela0026484-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        27515
Shamela0026484-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1242
Shamela0026484-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        44934
Shamela0026484-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4486
Shamela0026484-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1087
Shamela0026484-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1367
Shamela0026484-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1265
Shamela0026484-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2658
Shamela0026484-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1949
Shamela0026484-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7887
Shamela0026484-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1091
Shamela0026484-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        31145
Shamela0026484-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1110
Shamela0026484-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2996
Shamela0026484-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        27610
Shamela0026484-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        29939
Shamela0026484-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7441
Shamela0026484-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5539
Shamela0026484-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6629
Shamela0026484-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         983
Shamela0026484-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1396
Shamela0026484-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         974
Shamela0026484-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1769
Shamela0026484-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4385
Shamela0026484-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         956
Shamela0026484-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5638
Shamela0026484-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3967
Shamela0026484-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1439
Shamela0026484-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1859
Shamela0026484-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        5026
Shamela0026484-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        39283
Shamela0026484-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1943
Shamela0026484-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        43062
Shamela0026484-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12143
Shamela0026484-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2308
Shamela0026484-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         860
Shamela0026484-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11001
Shamela0026484-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        32573
Shamela0026484-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        14333
Shamela0026484-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2894
Shamela0026484-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10166
Shamela0026484-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6549
Shamela0026484-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06         874
Shamela0026484-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        10509
Shamela0026484-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3535
Shamela0026484-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        2290
Shamela0026484-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        11307
Shamela0026484-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        10163
Shamela0026484-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2222
Shamela0026484-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        17320
Shamela0026484-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        9144
Shamela0026484-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        13214
Shamela0026484-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        32364
Shamela0026484-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6178
Shamela0026484-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        25256
Shamela0026484-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8385
Shamela0026484-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        11644
Shamela0026484-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        31567
Shamela0026484-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        35942
Shamela0026484-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        43469
Shamela0026484-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        10097
Shamela0026484-ara1_Shia001290-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1000
Shamela0026484-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1212
Shamela0026484-ara1_Shia001293-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1014
Shamela0026484-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        21535
Shamela0026484-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        13874
Shamela0026484-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03         942
Shamela0026484-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        3261
Shamela0026484-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22764
Shamela0026484-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5344
Shamela0026484-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        14118
Shamela0026484-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2788
Shamela0026484-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        15729
Shamela0026484-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1365
Shamela0026484-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5142
Shamela0026484-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17503
Shamela0026484-ara1_Shia001352-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2531
Shamela0026484-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        63631
Shamela0026484-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1325
Shamela0026484-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11         956
Shamela0026484-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1537
Shamela0026484-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        16744
Shamela0026484-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2416
Shamela0026484-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        2854
Shamela0026484-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1158
Shamela0026484-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1693
Shamela0026484-ara1_Shia001379-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        4732
Shamela0026484-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        93623
Shamela0026484-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        4784
Shamela0026484-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1184
Shamela0026484-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        4942
Shamela0026484-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2774
Shamela0026484-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4427
Shamela0026484-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7281
Shamela0026484-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1981
Shamela0026484-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2307
Shamela0026484-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        2695
Shamela0026484-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        7412
Shamela0026484-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        4442
Shamela0026484-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        9490
Shamela0026484-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2005
Shamela0026484-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        22002
Shamela0026484-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3025
Shamela0026484-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       352238
Shamela0026484-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6329
Shamela0026484-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6747
Shamela0026484-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        3856
Shamela0026484-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        75118
Shamela0026484-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        34621
Shamela0026484-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        7089
Shamela0026484-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        23654
Shamela0026484-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        48123
Shamela0026484-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12190
Shamela0026484-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17064
Shamela0026484-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        19943
Shamela0026484-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        50677
Shamela0026484-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        6645
Shamela0026484-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       150106
Shamela0026484-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        35586
Shamela0026484-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        77756
Shamela0026484-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8112
Shamela0026484-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6727
Shamela0026484-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        25504
Shamela0026484-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        12184
Shamela0026484-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3090
Shamela0026484-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        27003
Shamela0026484-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        2755
Shamela0026484-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7989
Shamela0026484-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        7920
Shamela0026484-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3882
Shamela0026484-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1349
Shamela0026484-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        9347
Shamela0026484-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1196
Shamela0026484-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        22865
Shamela0026484-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        12429
Shamela0026484-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1509
Shamela0026484-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        85587
Shamela0026484-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        33546
Shamela0026484-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        35523
Shamela0026484-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1526
Shamela0026484-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4024
Shamela0026484-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40717
Shamela0026484-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        12081
Shamela0026484-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        17044
Shamela0026484-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         877
Shamela0026484-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        3138
Shamela0026484-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2917
Shamela0026484-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        10061
Shamela0026484-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3575
Shamela0026484-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3133
Shamela0026484-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        76643
Shamela0026484-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2522
Shamela0026484-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       100364
Shamela0026484-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2864
Shamela0026484-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        6336
Shamela0026484-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16530
Shamela0026484-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3105
Shamela0026484-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1047
Shamela0026484-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2982
Shamela0026484-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        35124
Shamela0026484-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35       219765
Shamela0026484-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51         889
Shamela0026484-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        39314
Shamela0026484-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        18738
Shamela0026484-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2099
Shamela0026484-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        34988
Shamela0026484-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        11446
Shamela0026484-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1556
Shamela0026484-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        23650
Shamela0026484-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2360
Shamela0026484-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1903
Shamela0026484-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2008
Shamela0026484-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2323
Shamela0026484-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       168735
Shamela0026484-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1862
Shamela0026484-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1983
Shamela0026484-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5442
Shamela0026484-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2175
Shamela0026484-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2690
Shamela0026484-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        26919
Shamela0026484-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        11304
Shamela0026484-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        20577
Shamela0026484-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5991
Shamela0026484-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11058
Shamela0026484-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2812
Shamela0026484-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13754
Shamela0026484-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5972
Shamela0026484-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        16036
Shamela0026484-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4576
Shamela0026484-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13370
Shamela0026484-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       101553
Shamela0026484-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1335
Shamela0026484-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3508
Shamela0026484-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2800
Shamela0026484-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        31520
Shamela0026484-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2971
Shamela0026484-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1049
Shamela0026484-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1286
Shamela0026484-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        5183
Shamela0026484-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        28285
Shamela0026484-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        40418
Shamela0026484-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12857
Shamela0026484-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1473
Shamela0026484-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7988
Shamela0026484-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1111
Shamela0026484-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3570
Shamela0026484-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3474
Shamela0026484-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        11038
Shamela0026484-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        13052
Shamela0026484-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        2318
Shamela0026484-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4873
Shamela0026484-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11279
Shamela0026484-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        13251
Shamela0026484-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         940
Shamela0026484-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        9485
Shamela0026484-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        2142
Shamela0026484-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:17        3580
Shamela0026484-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3327
Shamela0026484-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        14556
Shamela0026484-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1852
Shamela0026484-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04       416025
Shamela0026484-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        9508
Shamela0026484-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:18        1023
Shamela0026484-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        70483
Shamela0026484-ara1_Shia003486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1779
Shamela0026484-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3634
Shamela0026484-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       424442
Shamela0026484-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        5869
Shamela0026484-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7734
Shamela0026484-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17       253676
Shamela0026484-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        37884
Shamela0026484-ara1_Shia003659-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1232
Shamela0026484-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2162
Shamela0026484-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        5717
Shamela0026484-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        9605
Shamela0026484-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        4869
Shamela0026484-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1193
Shamela0026484-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37         949
Shamela0026484-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1672
Shamela0026484-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2425
Shamela0026484-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8590
Shamela0026484-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        20322
Shamela0026484-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        21258
Shamela0026484-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        22894
Shamela0026484-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        13383
Shamela0026484-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        33734
Shamela0026484-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        24518
Shamela0026484-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        47067
Shamela0026484-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        9120
Shamela0026484-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        48209
Shamela0026484-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        20601
Shamela0026484-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       138422
Shamela0026484-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        7542
Shamela0026484-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2581
Shamela0026484-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2380
Shamela0026484-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2108
Shamela0026484-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        71484
Shamela0026484-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        87401
Shamela0026484-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       331680
Shamela0026484-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11245
Shamela0026484-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        87930
Shamela0026484-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1230
Shamela0026484-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        31774
Shamela0026484-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5954
Shamela0026484-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2977
Shamela0026484-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8268
Shamela0026484-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1012
Shamela0026484-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        9400
Shamela0026484-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        16132
Shamela0026484-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         820
Shamela0026484-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1273
Shamela0026484-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         981
Shamela0026484-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2987
Shamela0026484-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        22238
Shamela0026484-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5804
Shamela0026484-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        6455
Shamela0026484-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        7650
Shamela0026484-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10933
Shamela0026484-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2990
Shamela0026484-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        21808
Shamela0026484-ara1_Shia004009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1225
Shamela0026484-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6915
Shamela0026484-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        8733
Shamela0026484-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2252
Shamela0026484-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        12625
Shamela0026484-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        5071
Shamela0026484-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2417
Shamela0026484-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        7865
Shamela0026484-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        69132
Shamela0026484-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2247
Shamela0026484-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        10868
Shamela0026484-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1952
Shamela0026484-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6433
Shamela0026484-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       873717
Shamela0026484-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11650
Shamela0026484-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       156721
Shamela0026484-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4911
Shamela0026484-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2081
Shamela0026484-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2002
Shamela0026484-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        13958
Shamela0026484-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        92177