Index of /passim01022020/Shamela0026456-ara1/


../
Shamela0026456-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10089
Shamela0026456-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        12377
Shamela0026456-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1943
Shamela0026456-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1617
Shamela0026456-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        3082
Shamela0026456-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11956
Shamela0026456-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1431
Shamela0026456-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1077
Shamela0026456-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1319
Shamela0026456-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1577
Shamela0026456-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        5881
Shamela0026456-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1692
Shamela0026456-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1253
Shamela0026456-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7702
Shamela0026456-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3769
Shamela0026456-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        57936
Shamela0026456-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1418
Shamela0026456-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2712
Shamela0026456-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1668
Shamela0026456-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2141
Shamela0026456-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        14144
Shamela0026456-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4369
Shamela0026456-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2252
Shamela0026456-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1003
Shamela0026456-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2061
Shamela0026456-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1504
Shamela0026456-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        5592
Shamela0026456-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        11330
Shamela0026456-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        25740
Shamela0026456-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1447
Shamela0026456-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        7110
Shamela0026456-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        7275
Shamela0026456-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       224211
Shamela0026456-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4791
Shamela0026456-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3498
Shamela0026456-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1264
Shamela0026456-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        6521
Shamela0026456-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        8779
Shamela0026456-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4185
Shamela0026456-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2778
Shamela0026456-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1824
Shamela0026456-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        16677
Shamela0026456-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4302
Shamela0026456-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        19522
Shamela0026456-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1764
Shamela0026456-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1976
Shamela0026456-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        20120
Shamela0026456-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2759
Shamela0026456-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        29189
Shamela0026456-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4636
Shamela0026456-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        26043
Shamela0026456-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3330
Shamela0026456-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1992
Shamela0026456-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        5581
Shamela0026456-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5969
Shamela0026456-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3566
Shamela0026456-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        20306
Shamela0026456-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1322
Shamela0026456-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2381
Shamela0026456-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7033
Shamela0026456-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4191
Shamela0026456-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1139
Shamela0026456-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        10893
Shamela0026456-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2422
Shamela0026456-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1468
Shamela0026456-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2056
Shamela0026456-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3325
Shamela0026456-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1241
Shamela0026456-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        10103
Shamela0026456-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2751
Shamela0026456-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2085
Shamela0026456-ara1_JK007547-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2570
Shamela0026456-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1122
Shamela0026456-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2839
Shamela0026456-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1134
Shamela0026456-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        28929
Shamela0026456-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3623
Shamela0026456-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1584
Shamela0026456-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2450
Shamela0026456-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1758
Shamela0026456-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2182
Shamela0026456-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1032
Shamela0026456-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4615
Shamela0026456-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2685
Shamela0026456-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1957
Shamela0026456-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8756
Shamela0026456-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1556
Shamela0026456-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6357
Shamela0026456-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1727
Shamela0026456-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1531
Shamela0026456-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1531
Shamela0026456-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        9053
Shamela0026456-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1893
Shamela0026456-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1298
Shamela0026456-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06         773
Shamela0026456-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1755
Shamela0026456-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1721
Shamela0026456-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1972
Shamela0026456-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1462
Shamela0026456-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6444
Shamela0026456-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        8876
Shamela0026456-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1548
Shamela0026456-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8689
Shamela0026456-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1442
Shamela0026456-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3429
Shamela0026456-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4096
Shamela0026456-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6800
Shamela0026456-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1530
Shamela0026456-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2889
Shamela0026456-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8484
Shamela0026456-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8835
Shamela0026456-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        40347
Shamela0026456-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3304
Shamela0026456-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2450
Shamela0026456-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2140
Shamela0026456-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2273
Shamela0026456-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1702
Shamela0026456-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        20247
Shamela0026456-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4685
Shamela0026456-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1639
Shamela0026456-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6310
Shamela0026456-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6060
Shamela0026456-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3255
Shamela0026456-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        14378
Shamela0026456-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2438
Shamela0026456-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        10736
Shamela0026456-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        66343
Shamela0026456-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2113
Shamela0026456-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2156
Shamela0026456-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2463
Shamela0026456-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3078
Shamela0026456-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        30818
Shamela0026456-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7418
Shamela0026456-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3004
Shamela0026456-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2829
Shamela0026456-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        75636
Shamela0026456-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        21484
Shamela0026456-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        8745
Shamela0026456-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        71526
Shamela0026456-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2436
Shamela0026456-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1453
Shamela0026456-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2324
Shamela0026456-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3033
Shamela0026456-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3181
Shamela0026456-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1856
Shamela0026456-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2519
Shamela0026456-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        6708
Shamela0026456-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        9430
Shamela0026456-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3427
Shamela0026456-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1574
Shamela0026456-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4740
Shamela0026456-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1904
Shamela0026456-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5454
Shamela0026456-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4185
Shamela0026456-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7293
Shamela0026456-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2757
Shamela0026456-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1349
Shamela0026456-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1267
Shamela0026456-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2790
Shamela0026456-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1992
Shamela0026456-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        17725
Shamela0026456-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3409
Shamela0026456-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2317
Shamela0026456-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1303
Shamela0026456-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30629
Shamela0026456-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5649
Shamela0026456-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2831
Shamela0026456-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4718
Shamela0026456-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15170
Shamela0026456-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1705
Shamela0026456-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1218
Shamela0026456-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3515
Shamela0026456-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1337
Shamela0026456-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3328
Shamela0026456-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        48975
Shamela0026456-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1354
Shamela0026456-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2590
Shamela0026456-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        17676
Shamela0026456-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2276
Shamela0026456-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1754
Shamela0026456-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2469
Shamela0026456-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1465
Shamela0026456-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1182
Shamela0026456-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        52306
Shamela0026456-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7072
Shamela0026456-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2857
Shamela0026456-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1686
Shamela0026456-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1200
Shamela0026456-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2085
Shamela0026456-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1625
Shamela0026456-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4932
Shamela0026456-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2851
Shamela0026456-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2654
Shamela0026456-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1337
Shamela0026456-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1334
Shamela0026456-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2172
Shamela0026456-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        16131
Shamela0026456-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7478
Shamela0026456-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2491
Shamela0026456-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1345
Shamela0026456-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1461
Shamela0026456-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3228
Shamela0026456-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        3451
Shamela0026456-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1730
Shamela0026456-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1633
Shamela0026456-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8194
Shamela0026456-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7169
Shamela0026456-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1557
Shamela0026456-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1022
Shamela0026456-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4508
Shamela0026456-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6172
Shamela0026456-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8335
Shamela0026456-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11839
Shamela0026456-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         959
Shamela0026456-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1544
Shamela0026456-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4542
Shamela0026456-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1727
Shamela0026456-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        8004
Shamela0026456-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        25765
Shamela0026456-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1530
Shamela0026456-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        3204
Shamela0026456-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10108
Shamela0026456-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3540
Shamela0026456-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7396
Shamela0026456-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4934
Shamela0026456-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3283
Shamela0026456-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2479
Shamela0026456-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2168
Shamela0026456-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        18212
Shamela0026456-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1892
Shamela0026456-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2721
Shamela0026456-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        30447
Shamela0026456-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1230
Shamela0026456-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2105
Shamela0026456-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2118
Shamela0026456-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2961
Shamela0026456-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2718
Shamela0026456-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1670
Shamela0026456-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1319
Shamela0026456-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        10432
Shamela0026456-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1686
Shamela0026456-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1576
Shamela0026456-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4382
Shamela0026456-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4284
Shamela0026456-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4209
Shamela0026456-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2918
Shamela0026456-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1689
Shamela0026456-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1093
Shamela0026456-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2606
Shamela0026456-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7305
Shamela0026456-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2222
Shamela0026456-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        16362
Shamela0026456-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1028
Shamela0026456-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        29310
Shamela0026456-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1680
Shamela0026456-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:29        1275
Shamela0026456-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        2607
Shamela0026456-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        8825
Shamela0026456-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2541
Shamela0026456-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2492
Shamela0026456-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7115
Shamela0026456-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        5765
Shamela0026456-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2172
Shamela0026456-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        18556
Shamela0026456-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        18938
Shamela0026456-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2444
Shamela0026456-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2348
Shamela0026456-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        51545
Shamela0026456-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8638
Shamela0026456-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2221
Shamela0026456-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5760
Shamela0026456-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2678
Shamela0026456-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1756
Shamela0026456-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1912
Shamela0026456-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1998
Shamela0026456-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1539
Shamela0026456-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2217
Shamela0026456-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4590
Shamela0026456-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1823
Shamela0026456-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1473
Shamela0026456-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7120
Shamela0026456-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1044
Shamela0026456-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        34037
Shamela0026456-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9636
Shamela0026456-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        8388
Shamela0026456-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        17346
Shamela0026456-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7255
Shamela0026456-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2164
Shamela0026456-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3260
Shamela0026456-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1801
Shamela0026456-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3627
Shamela0026456-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9748
Shamela0026456-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1909
Shamela0026456-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6064
Shamela0026456-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2393
Shamela0026456-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1342
Shamela0026456-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        35750
Shamela0026456-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3407
Shamela0026456-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20457
Shamela0026456-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4158
Shamela0026456-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        16487
Shamela0026456-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5357
Shamela0026456-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1397
Shamela0026456-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        5654
Shamela0026456-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1890
Shamela0026456-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         999
Shamela0026456-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9459
Shamela0026456-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1874
Shamela0026456-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3891
Shamela0026456-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1305
Shamela0026456-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1304
Shamela0026456-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1304
Shamela0026456-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7814
Shamela0026456-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1613
Shamela0026456-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8025
Shamela0026456-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1844
Shamela0026456-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2768
Shamela0026456-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1307
Shamela0026456-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        38435
Shamela0026456-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1501
Shamela0026456-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8902
Shamela0026456-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1638
Shamela0026456-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        22661
Shamela0026456-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        21408
Shamela0026456-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1798
Shamela0026456-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         960
Shamela0026456-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        11771
Shamela0026456-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1537
Shamela0026456-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        44147
Shamela0026456-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        16756
Shamela0026456-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1015
Shamela0026456-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3763
Shamela0026456-ara1_Shamela0026345-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5043
Shamela0026456-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1908
Shamela0026456-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1329
Shamela0026456-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5151
Shamela0026456-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2246
Shamela0026456-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        7755
Shamela0026456-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2609
Shamela0026456-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2506
Shamela0026456-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7025
Shamela0026456-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10518
Shamela0026456-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2581
Shamela0026456-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1900
Shamela0026456-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1343
Shamela0026456-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2071
Shamela0026456-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1121
Shamela0026456-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1802
Shamela0026456-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3476
Shamela0026456-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2892
Shamela0026456-ara1_Shamela0026906-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1161
Shamela0026456-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2203
Shamela0026456-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        12291
Shamela0026456-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2680
Shamela0026456-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3786
Shamela0026456-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2021
Shamela0026456-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25         956
Shamela0026456-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1151
Shamela0026456-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3125
Shamela0026456-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2190
Shamela0026456-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1877
Shamela0026456-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1552
Shamela0026456-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1236
Shamela0026456-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1885
Shamela0026456-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3089
Shamela0026456-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3558
Shamela0026456-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        23081
Shamela0026456-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1994
Shamela0026456-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17190
Shamela0026456-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6132
Shamela0026456-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1099
Shamela0026456-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1043
Shamela0026456-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3302
Shamela0026456-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6880
Shamela0026456-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8830
Shamela0026456-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1646
Shamela0026456-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1594
Shamela0026456-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1168
Shamela0026456-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6919
Shamela0026456-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1018
Shamela0026456-ara1_Shia000052-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1297
Shamela0026456-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1793
Shamela0026456-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3119
Shamela0026456-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1062
Shamela0026456-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3780
Shamela0026456-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1339
Shamela0026456-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5898
Shamela0026456-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        10240
Shamela0026456-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5374
Shamela0026456-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1489
Shamela0026456-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3019
Shamela0026456-ara1_Shia001114-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4473
Shamela0026456-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1746
Shamela0026456-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1397
Shamela0026456-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2345
Shamela0026456-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3964
Shamela0026456-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1665
Shamela0026456-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        40558
Shamela0026456-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        16432
Shamela0026456-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2101
Shamela0026456-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        11185
Shamela0026456-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2106
Shamela0026456-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        6184
Shamela0026456-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 15:13        4271
Shamela0026456-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1658
Shamela0026456-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        22472
Shamela0026456-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11253
Shamela0026456-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8157
Shamela0026456-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12607
Shamela0026456-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        5886
Shamela0026456-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2059
Shamela0026456-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12895
Shamela0026456-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       191033
Shamela0026456-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        77272
Shamela0026456-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        67201
Shamela0026456-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        16474
Shamela0026456-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        9336
Shamela0026456-ara1_Shia001291-ara1.csv      17-Mar-2020 15:52        1424
Shamela0026456-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6846
Shamela0026456-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        5133
Shamela0026456-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3481
Shamela0026456-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1655
Shamela0026456-ara1_Shia001307-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1288
Shamela0026456-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2136
Shamela0026456-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        7191
Shamela0026456-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        87083
Shamela0026456-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        2606
Shamela0026456-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1642
Shamela0026456-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        29782
Shamela0026456-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        4177
Shamela0026456-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        6106
Shamela0026456-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2148
Shamela0026456-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        15838
Shamela0026456-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17       735663
Shamela0026456-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        57250
Shamela0026456-ara1_Shia001361-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        42326
Shamela0026456-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2492
Shamela0026456-ara1_Shia001366-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        10997
Shamela0026456-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        90789
Shamela0026456-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        5082
Shamela0026456-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        9461
Shamela0026456-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        28750
Shamela0026456-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        8500
Shamela0026456-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1326
Shamela0026456-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        3175
Shamela0026456-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        10710
Shamela0026456-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        20844
Shamela0026456-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1848
Shamela0026456-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1033
Shamela0026456-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1106
Shamela0026456-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        88886
Shamela0026456-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        12695
Shamela0026456-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        86597
Shamela0026456-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       127080
Shamela0026456-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1875
Shamela0026456-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       558405
Shamela0026456-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        86308
Shamela0026456-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        13388
Shamela0026456-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        18320
Shamela0026456-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       159071
Shamela0026456-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6961
Shamela0026456-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9860
Shamela0026456-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10086
Shamela0026456-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4226
Shamela0026456-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1215
Shamela0026456-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4307
Shamela0026456-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        41346
Shamela0026456-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1644
Shamela0026456-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3673
Shamela0026456-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2028
Shamela0026456-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2690
Shamela0026456-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        9168
Shamela0026456-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        26245
Shamela0026456-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        34248
Shamela0026456-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1524
Shamela0026456-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        12793
Shamela0026456-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8151
Shamela0026456-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4372
Shamela0026456-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1110
Shamela0026456-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2753
Shamela0026456-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3367
Shamela0026456-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        16406
Shamela0026456-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        16875
Shamela0026456-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1598
Shamela0026456-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4210
Shamela0026456-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20255
Shamela0026456-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1197
Shamela0026456-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1038
Shamela0026456-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        44240
Shamela0026456-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        18012
Shamela0026456-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2195
Shamela0026456-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        13809
Shamela0026456-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2772
Shamela0026456-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11473
Shamela0026456-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        69781
Shamela0026456-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5057
Shamela0026456-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13351
Shamela0026456-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        22351
Shamela0026456-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6616
Shamela0026456-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        28795
Shamela0026456-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3479
Shamela0026456-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1919
Shamela0026456-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02       246905
Shamela0026456-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3413
Shamela0026456-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6277
Shamela0026456-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2012
Shamela0026456-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        14014
Shamela0026456-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        8622
Shamela0026456-ara1_Shia002962-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2096
Shamela0026456-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1557
Shamela0026456-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1416
Shamela0026456-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4186
Shamela0026456-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3064
Shamela0026456-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1357
Shamela0026456-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5749
Shamela0026456-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1133
Shamela0026456-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        24258
Shamela0026456-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        1430
Shamela0026456-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53       121590
Shamela0026456-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2634
Shamela0026456-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        6962
Shamela0026456-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        34439
Shamela0026456-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        62437
Shamela0026456-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11837
Shamela0026456-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2148
Shamela0026456-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        53819
Shamela0026456-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        28107
Shamela0026456-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        58742
Shamela0026456-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1302
Shamela0026456-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10945
Shamela0026456-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        66456
Shamela0026456-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        20036
Shamela0026456-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        60425
Shamela0026456-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        19909
Shamela0026456-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        65468
Shamela0026456-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        2392
Shamela0026456-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57       108727
Shamela0026456-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        99034
Shamela0026456-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        9999
Shamela0026456-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21       181993
Shamela0026456-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11006
Shamela0026456-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3051
Shamela0026456-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3329
Shamela0026456-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3221
Shamela0026456-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1196
Shamela0026456-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        34071
Shamela0026456-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        55477
Shamela0026456-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        35056
Shamela0026456-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        23222
Shamela0026456-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12804
Shamela0026456-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       118085
Shamela0026456-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3698
Shamela0026456-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5202
Shamela0026456-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         787
Shamela0026456-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         783
Shamela0026456-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2252
Shamela0026456-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1484
Shamela0026456-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4544
Shamela0026456-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2357
Shamela0026456-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        59080
Shamela0026456-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        4395
Shamela0026456-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        5838
Shamela0026456-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5345
Shamela0026456-ara1_Shia004002-ara1.csv      17-Mar-2020 15:23        1649
Shamela0026456-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        68526
Shamela0026456-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2400
Shamela0026456-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10982
Shamela0026456-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        36027
Shamela0026456-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        50745
Shamela0026456-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2551
Shamela0026456-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        30207
Shamela0026456-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       1080342
Shamela0026456-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        76385
Shamela0026456-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        15927
Shamela0026456-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1792
Shamela0026456-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        8019
Shamela0026456-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3661
Shamela0026456-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       2660898
Shamela0026456-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        34767
Shamela0026456-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       779054
Shamela0026456-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3029
Shamela0026456-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        20388
Shamela0026456-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1229
Shamela0026456-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        7145