Index of /passim01022020/Shamela0026365-ara1/


../
Shamela0026365-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1836
Shamela0026365-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        9420
Shamela0026365-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2642
Shamela0026365-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6044
Shamela0026365-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1396
Shamela0026365-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1399
Shamela0026365-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6892
Shamela0026365-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1527
Shamela0026365-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1043
Shamela0026365-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4030
Shamela0026365-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4257
Shamela0026365-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        76994
Shamela0026365-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        19170
Shamela0026365-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1185
Shamela0026365-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1002
Shamela0026365-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1223
Shamela0026365-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6133
Shamela0026365-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        12933
Shamela0026365-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        6177
Shamela0026365-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        8049
Shamela0026365-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2955
Shamela0026365-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        7482
Shamela0026365-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18         976
Shamela0026365-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        8317
Shamela0026365-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1295
Shamela0026365-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28        16758
Shamela0026365-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        10109
Shamela0026365-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        11991
Shamela0026365-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10988
Shamela0026365-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1957
Shamela0026365-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        9320
Shamela0026365-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        2666
Shamela0026365-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        6617
Shamela0026365-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1840
Shamela0026365-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         822
Shamela0026365-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4097
Shamela0026365-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        14047
Shamela0026365-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        3519
Shamela0026365-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        32187
Shamela0026365-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2745
Shamela0026365-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11285
Shamela0026365-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        5874
Shamela0026365-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5138
Shamela0026365-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1921
Shamela0026365-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        7781
Shamela0026365-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2694
Shamela0026365-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2917
Shamela0026365-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2621
Shamela0026365-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1562
Shamela0026365-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1398
Shamela0026365-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        82008
Shamela0026365-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1055
Shamela0026365-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1088
Shamela0026365-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        51275
Shamela0026365-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1702
Shamela0026365-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1722
Shamela0026365-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2266
Shamela0026365-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2337
Shamela0026365-ara1_JK001124-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2552
Shamela0026365-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        2592
Shamela0026365-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1676
Shamela0026365-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2589
Shamela0026365-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4222
Shamela0026365-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1793
Shamela0026365-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1347
Shamela0026365-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        17484
Shamela0026365-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2399
Shamela0026365-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5264
Shamela0026365-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2799
Shamela0026365-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2675
Shamela0026365-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        49593
Shamela0026365-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        10996
Shamela0026365-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3049
Shamela0026365-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        4392
Shamela0026365-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2770
Shamela0026365-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        6163
Shamela0026365-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1941
Shamela0026365-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        9370
Shamela0026365-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5619
Shamela0026365-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        11348
Shamela0026365-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7953
Shamela0026365-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        5373
Shamela0026365-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6313
Shamela0026365-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1627
Shamela0026365-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        55274
Shamela0026365-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1890
Shamela0026365-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        9622
Shamela0026365-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9766
Shamela0026365-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        19396
Shamela0026365-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1193
Shamela0026365-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        3687
Shamela0026365-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1835
Shamela0026365-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1743
Shamela0026365-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4352
Shamela0026365-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4906
Shamela0026365-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2209
Shamela0026365-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3487
Shamela0026365-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3643
Shamela0026365-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        10511
Shamela0026365-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4896
Shamela0026365-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1564
Shamela0026365-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3884
Shamela0026365-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1352
Shamela0026365-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        29718
Shamela0026365-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        12764
Shamela0026365-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        8521
Shamela0026365-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3336
Shamela0026365-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1407
Shamela0026365-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1436
Shamela0026365-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4300
Shamela0026365-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06         881
Shamela0026365-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1306
Shamela0026365-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1680
Shamela0026365-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:34        14912
Shamela0026365-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4457
Shamela0026365-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        42164
Shamela0026365-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1384
Shamela0026365-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15158
Shamela0026365-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1909
Shamela0026365-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1110
Shamela0026365-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7070
Shamela0026365-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5485
Shamela0026365-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5726
Shamela0026365-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       122188
Shamela0026365-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         991
Shamela0026365-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1243
Shamela0026365-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4649
Shamela0026365-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3416
Shamela0026365-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        32049
Shamela0026365-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9965
Shamela0026365-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1371
Shamela0026365-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2236
Shamela0026365-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        2452
Shamela0026365-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2447
Shamela0026365-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2117
Shamela0026365-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1367
Shamela0026365-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5625
Shamela0026365-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1493
Shamela0026365-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3348
Shamela0026365-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        26124
Shamela0026365-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26689
Shamela0026365-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3679
Shamela0026365-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14035
Shamela0026365-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14497
Shamela0026365-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2091
Shamela0026365-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5702
Shamela0026365-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2317
Shamela0026365-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4252
Shamela0026365-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2628
Shamela0026365-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5711
Shamela0026365-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       126334
Shamela0026365-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5256
Shamela0026365-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8970
Shamela0026365-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       156683
Shamela0026365-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        69760
Shamela0026365-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        32432
Shamela0026365-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        52010
Shamela0026365-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6331
Shamela0026365-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4066
Shamela0026365-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2130
Shamela0026365-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        30683
Shamela0026365-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2594
Shamela0026365-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        67117
Shamela0026365-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1013
Shamela0026365-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        30870
Shamela0026365-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5703
Shamela0026365-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        26179
Shamela0026365-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1612
Shamela0026365-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        47104
Shamela0026365-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        29476
Shamela0026365-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        23131
Shamela0026365-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         985
Shamela0026365-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1790
Shamela0026365-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3027
Shamela0026365-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5142
Shamela0026365-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3734
Shamela0026365-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10015
Shamela0026365-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4570
Shamela0026365-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2178
Shamela0026365-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16393
Shamela0026365-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        58210
Shamela0026365-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        21542
Shamela0026365-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       121039
Shamela0026365-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1738
Shamela0026365-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3702
Shamela0026365-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3415
Shamela0026365-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2670
Shamela0026365-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6716
Shamela0026365-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19782
Shamela0026365-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2450
Shamela0026365-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2935
Shamela0026365-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1089
Shamela0026365-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7346
Shamela0026365-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3924
Shamela0026365-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2648
Shamela0026365-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4862
Shamela0026365-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3421
Shamela0026365-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        14103
Shamela0026365-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11193
Shamela0026365-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2115
Shamela0026365-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1366
Shamela0026365-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10190
Shamela0026365-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4479
Shamela0026365-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4927
Shamela0026365-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2660
Shamela0026365-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17054
Shamela0026365-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       124709
Shamela0026365-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2662
Shamela0026365-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2334
Shamela0026365-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1434
Shamela0026365-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1372
Shamela0026365-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2360
Shamela0026365-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8146
Shamela0026365-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3918
Shamela0026365-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3055
Shamela0026365-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1682
Shamela0026365-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6012
Shamela0026365-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        11852
Shamela0026365-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       105519
Shamela0026365-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31071
Shamela0026365-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9188
Shamela0026365-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11049
Shamela0026365-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3914
Shamela0026365-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2753
Shamela0026365-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7819
Shamela0026365-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20088
Shamela0026365-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5505
Shamela0026365-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        18657
Shamela0026365-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5644
Shamela0026365-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        36272
Shamela0026365-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       142408
Shamela0026365-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4312
Shamela0026365-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1618
Shamela0026365-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5208
Shamela0026365-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        14968
Shamela0026365-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        25738
Shamela0026365-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1184
Shamela0026365-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2650
Shamela0026365-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        16470
Shamela0026365-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7241
Shamela0026365-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1662
Shamela0026365-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2380
Shamela0026365-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4619
Shamela0026365-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        12630
Shamela0026365-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2077
Shamela0026365-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9530
Shamela0026365-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        8711
Shamela0026365-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1293
Shamela0026365-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4482
Shamela0026365-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5749
Shamela0026365-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4412
Shamela0026365-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8035
Shamela0026365-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        16347
Shamela0026365-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13912
Shamela0026365-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2468
Shamela0026365-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5255
Shamela0026365-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2654
Shamela0026365-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1660
Shamela0026365-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2821
Shamela0026365-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1279
Shamela0026365-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1189
Shamela0026365-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1014
Shamela0026365-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1696
Shamela0026365-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5710
Shamela0026365-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7517
Shamela0026365-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1316
Shamela0026365-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1255
Shamela0026365-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1495
Shamela0026365-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2858
Shamela0026365-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7355
Shamela0026365-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12394
Shamela0026365-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1359
Shamela0026365-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2688
Shamela0026365-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5367
Shamela0026365-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        10336
Shamela0026365-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        13435
Shamela0026365-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4800
Shamela0026365-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4375
Shamela0026365-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9523
Shamela0026365-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3571
Shamela0026365-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2540
Shamela0026365-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        47980
Shamela0026365-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        22101
Shamela0026365-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2513
Shamela0026365-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4746
Shamela0026365-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4533
Shamela0026365-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1692
Shamela0026365-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        5300
Shamela0026365-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4629
Shamela0026365-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11777
Shamela0026365-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2629
Shamela0026365-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10186
Shamela0026365-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        9779
Shamela0026365-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10681
Shamela0026365-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1507
Shamela0026365-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3263
Shamela0026365-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2891
Shamela0026365-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1174
Shamela0026365-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        15615
Shamela0026365-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        21375
Shamela0026365-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1416
Shamela0026365-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22705
Shamela0026365-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1576
Shamela0026365-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        7680
Shamela0026365-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9428
Shamela0026365-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        17334
Shamela0026365-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2570
Shamela0026365-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        14566
Shamela0026365-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        31808
Shamela0026365-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6251
Shamela0026365-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        23405
Shamela0026365-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        15733
Shamela0026365-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4648
Shamela0026365-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4396
Shamela0026365-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2612
Shamela0026365-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1407
Shamela0026365-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5384
Shamela0026365-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2642
Shamela0026365-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1415
Shamela0026365-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2319
Shamela0026365-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        18736
Shamela0026365-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1699
Shamela0026365-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9183
Shamela0026365-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4031
Shamela0026365-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6296
Shamela0026365-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        6229
Shamela0026365-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1323
Shamela0026365-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3583
Shamela0026365-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4364
Shamela0026365-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        3072
Shamela0026365-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2315
Shamela0026365-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5617
Shamela0026365-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       162970
Shamela0026365-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        11266
Shamela0026365-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        10852
Shamela0026365-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        24772
Shamela0026365-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3371
Shamela0026365-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3208
Shamela0026365-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2071
Shamela0026365-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3928
Shamela0026365-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2180
Shamela0026365-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        22277
Shamela0026365-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2556
Shamela0026365-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6235
Shamela0026365-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1281
Shamela0026365-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2930
Shamela0026365-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3435
Shamela0026365-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2605
Shamela0026365-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3945
Shamela0026365-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3468
Shamela0026365-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2056
Shamela0026365-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8970
Shamela0026365-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        41909
Shamela0026365-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8766
Shamela0026365-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18201
Shamela0026365-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2382
Shamela0026365-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2020
Shamela0026365-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15704
Shamela0026365-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1793
Shamela0026365-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2016
Shamela0026365-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1590
Shamela0026365-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2045
Shamela0026365-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5153
Shamela0026365-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2429
Shamela0026365-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2815
Shamela0026365-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        8372
Shamela0026365-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1233
Shamela0026365-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1304
Shamela0026365-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17134
Shamela0026365-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        19081
Shamela0026365-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5743
Shamela0026365-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5256
Shamela0026365-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       126116
Shamela0026365-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1514
Shamela0026365-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        30301
Shamela0026365-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1475
Shamela0026365-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2679
Shamela0026365-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1686
Shamela0026365-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1496
Shamela0026365-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1145
Shamela0026365-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2072
Shamela0026365-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9020
Shamela0026365-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1397
Shamela0026365-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2462
Shamela0026365-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         976
Shamela0026365-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3944
Shamela0026365-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1074
Shamela0026365-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1882
Shamela0026365-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        57524
Shamela0026365-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3302
Shamela0026365-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10625
Shamela0026365-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3926
Shamela0026365-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6028
Shamela0026365-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2494
Shamela0026365-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1094
Shamela0026365-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5748
Shamela0026365-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1360
Shamela0026365-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2521
Shamela0026365-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4686
Shamela0026365-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1542
Shamela0026365-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13325
Shamela0026365-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12829
Shamela0026365-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       158112
Shamela0026365-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3718
Shamela0026365-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2430
Shamela0026365-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8588
Shamela0026365-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6506
Shamela0026365-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10232
Shamela0026365-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8896
Shamela0026365-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6296
Shamela0026365-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15048
Shamela0026365-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10013
Shamela0026365-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        14423
Shamela0026365-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13233
Shamela0026365-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13764
Shamela0026365-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1097
Shamela0026365-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1336
Shamela0026365-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3685
Shamela0026365-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        40679
Shamela0026365-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1842
Shamela0026365-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4365
Shamela0026365-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3748
Shamela0026365-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1297
Shamela0026365-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4677
Shamela0026365-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        12363
Shamela0026365-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6000
Shamela0026365-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2194
Shamela0026365-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        31750
Shamela0026365-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        12346
Shamela0026365-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1650
Shamela0026365-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5800
Shamela0026365-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7264
Shamela0026365-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7683
Shamela0026365-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5387
Shamela0026365-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1081
Shamela0026365-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        18125
Shamela0026365-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6765
Shamela0026365-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         938
Shamela0026365-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5925
Shamela0026365-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2997
Shamela0026365-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4528
Shamela0026365-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        8413
Shamela0026365-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2746
Shamela0026365-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5927
Shamela0026365-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1213
Shamela0026365-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        16781
Shamela0026365-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5259
Shamela0026365-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2652
Shamela0026365-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3674
Shamela0026365-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       130876
Shamela0026365-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        58678
Shamela0026365-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6529
Shamela0026365-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3410
Shamela0026365-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8783
Shamela0026365-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        22672
Shamela0026365-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        37621
Shamela0026365-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2028
Shamela0026365-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        25201
Shamela0026365-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4598
Shamela0026365-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1533
Shamela0026365-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3161
Shamela0026365-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        13727
Shamela0026365-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1019
Shamela0026365-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6732
Shamela0026365-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8563
Shamela0026365-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4903
Shamela0026365-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2691
Shamela0026365-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        18488
Shamela0026365-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15171
Shamela0026365-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3790
Shamela0026365-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27499
Shamela0026365-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5310
Shamela0026365-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3539
Shamela0026365-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7882
Shamela0026365-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1152
Shamela0026365-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4962
Shamela0026365-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4377
Shamela0026365-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        13117
Shamela0026365-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1858
Shamela0026365-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1997
Shamela0026365-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13932
Shamela0026365-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5319
Shamela0026365-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1032
Shamela0026365-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6302
Shamela0026365-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       116195
Shamela0026365-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1630
Shamela0026365-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2424
Shamela0026365-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1782
Shamela0026365-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2571
Shamela0026365-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2575
Shamela0026365-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2538
Shamela0026365-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1865
Shamela0026365-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2459
Shamela0026365-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7077
Shamela0026365-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2600
Shamela0026365-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3098
Shamela0026365-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1814
Shamela0026365-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10026
Shamela0026365-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1784
Shamela0026365-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2337
Shamela0026365-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4173
Shamela0026365-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2646
Shamela0026365-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5513
Shamela0026365-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5386
Shamela0026365-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        13188
Shamela0026365-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        32429
Shamela0026365-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1716
Shamela0026365-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1457
Shamela0026365-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1757
Shamela0026365-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5460
Shamela0026365-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6508
Shamela0026365-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3224
Shamela0026365-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1974
Shamela0026365-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        32418
Shamela0026365-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1046
Shamela0026365-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7831
Shamela0026365-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2713
Shamela0026365-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6349
Shamela0026365-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1316
Shamela0026365-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2909
Shamela0026365-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        18749
Shamela0026365-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1372
Shamela0026365-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        68262
Shamela0026365-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3052
Shamela0026365-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         952
Shamela0026365-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29132
Shamela0026365-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16960
Shamela0026365-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4933
Shamela0026365-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6860
Shamela0026365-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3245
Shamela0026365-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2291
Shamela0026365-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5564
Shamela0026365-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        35453
Shamela0026365-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3961
Shamela0026365-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        19918
Shamela0026365-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3941
Shamela0026365-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2664
Shamela0026365-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12270
Shamela0026365-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        12884
Shamela0026365-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1636
Shamela0026365-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1816
Shamela0026365-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1764
Shamela0026365-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4483
Shamela0026365-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1289
Shamela0026365-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1709
Shamela0026365-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12012
Shamela0026365-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5434
Shamela0026365-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2373
Shamela0026365-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3492
Shamela0026365-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        20736
Shamela0026365-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        75383
Shamela0026365-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       105579
Shamela0026365-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        15954
Shamela0026365-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        6214
Shamela0026365-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10833
Shamela0026365-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2400
Shamela0026365-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        14245
Shamela0026365-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2682
Shamela0026365-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1485
Shamela0026365-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        1101
Shamela0026365-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2335
Shamela0026365-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        5422
Shamela0026365-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        17066
Shamela0026365-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        14853
Shamela0026365-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        35657
Shamela0026365-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6815
Shamela0026365-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2264
Shamela0026365-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7860
Shamela0026365-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2603
Shamela0026365-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4744
Shamela0026365-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1766
Shamela0026365-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3530
Shamela0026365-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2578
Shamela0026365-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        5534
Shamela0026365-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1574
Shamela0026365-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        6789
Shamela0026365-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       108972
Shamela0026365-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2497
Shamela0026365-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        4260
Shamela0026365-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5177
Shamela0026365-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16826
Shamela0026365-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15566
Shamela0026365-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         906
Shamela0026365-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        6098
Shamela0026365-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        19069
Shamela0026365-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2861
Shamela0026365-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        14447
Shamela0026365-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6197
Shamela0026365-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2578
Shamela0026365-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1384
Shamela0026365-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1279
Shamela0026365-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2674
Shamela0026365-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1166
Shamela0026365-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3777
Shamela0026365-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6279
Shamela0026365-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1392
Shamela0026365-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21962
Shamela0026365-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1818
Shamela0026365-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6280
Shamela0026365-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3191
Shamela0026365-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        24787
Shamela0026365-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4587
Shamela0026365-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1684
Shamela0026365-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1378
Shamela0026365-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2500
Shamela0026365-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1371
Shamela0026365-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2284
Shamela0026365-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2413
Shamela0026365-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3730
Shamela0026365-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2235
Shamela0026365-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1025
Shamela0026365-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3034