Index of /passim01022020/Shamela0026324-ara1/


../
Shamela0026324-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        15499
Shamela0026324-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        4767
Shamela0026324-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1693
Shamela0026324-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        5774
Shamela0026324-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1935
Shamela0026324-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1616
Shamela0026324-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1226
Shamela0026324-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23       132690
Shamela0026324-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        9149
Shamela0026324-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2767
Shamela0026324-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1986
Shamela0026324-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2115
Shamela0026324-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2259
Shamela0026324-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1108
Shamela0026324-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        26095
Shamela0026324-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1936
Shamela0026324-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6484
Shamela0026324-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1873
Shamela0026324-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1099
Shamela0026324-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       230186
Shamela0026324-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         920
Shamela0026324-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        18239
Shamela0026324-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7411
Shamela0026324-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        43585
Shamela0026324-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2163
Shamela0026324-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        8415
Shamela0026324-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        5169
Shamela0026324-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2627
Shamela0026324-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3013
Shamela0026324-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1088
Shamela0026324-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        22870
Shamela0026324-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       254632
Shamela0026324-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        54665
Shamela0026324-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29       258057
Shamela0026324-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10138
Shamela0026324-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2240
Shamela0026324-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        90399
Shamela0026324-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4852
Shamela0026324-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        57278
Shamela0026324-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       305707
Shamela0026324-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1216
Shamela0026324-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        42668
Shamela0026324-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        14765
Shamela0026324-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1885
Shamela0026324-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        34964
Shamela0026324-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        11260
Shamela0026324-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        60148
Shamela0026324-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        28962
Shamela0026324-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        88213
Shamela0026324-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1096
Shamela0026324-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        7076
Shamela0026324-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1490
Shamela0026324-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1235
Shamela0026324-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         925
Shamela0026324-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6112
Shamela0026324-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17        38572
Shamela0026324-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2615
Shamela0026324-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        50399
Shamela0026324-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         846
Shamela0026324-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        52530
Shamela0026324-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1074
Shamela0026324-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4051
Shamela0026324-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        2328
Shamela0026324-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        9746
Shamela0026324-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1140
Shamela0026324-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        42978
Shamela0026324-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2829
Shamela0026324-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23       172604
Shamela0026324-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        63349
Shamela0026324-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        7511
Shamela0026324-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        11234
Shamela0026324-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18       239374
Shamela0026324-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        15452
Shamela0026324-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        9847
Shamela0026324-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1747
Shamela0026324-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1063
Shamela0026324-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2154
Shamela0026324-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1197
Shamela0026324-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1286
Shamela0026324-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1842
Shamela0026324-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1240
Shamela0026324-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3481
Shamela0026324-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2518
Shamela0026324-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1034
Shamela0026324-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5503
Shamela0026324-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        3357
Shamela0026324-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        6063
Shamela0026324-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        3908
Shamela0026324-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        21087
Shamela0026324-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        22797
Shamela0026324-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1963
Shamela0026324-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3431
Shamela0026324-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2908
Shamela0026324-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1143
Shamela0026324-ara1_JK000651-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:23        1333
Shamela0026324-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2091
Shamela0026324-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        65921
Shamela0026324-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2983
Shamela0026324-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1559
Shamela0026324-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        9426
Shamela0026324-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        15168
Shamela0026324-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1569
Shamela0026324-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        20199
Shamela0026324-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        7647
Shamela0026324-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        13592
Shamela0026324-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2070
Shamela0026324-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1129
Shamela0026324-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        35674
Shamela0026324-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        16625
Shamela0026324-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        55373
Shamela0026324-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        24950
Shamela0026324-ara1_JK000749-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1402
Shamela0026324-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7941
Shamela0026324-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        15074
Shamela0026324-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2950
Shamela0026324-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        5091
Shamela0026324-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        63963
Shamela0026324-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22       257383
Shamela0026324-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3182
Shamela0026324-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2219
Shamela0026324-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1405
Shamela0026324-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4892
Shamela0026324-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4127
Shamela0026324-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1227
Shamela0026324-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4314
Shamela0026324-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        1380
Shamela0026324-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        10426
Shamela0026324-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       946355
Shamela0026324-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        13492
Shamela0026324-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         838
Shamela0026324-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1687
Shamela0026324-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        19708
Shamela0026324-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5700
Shamela0026324-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7104
Shamela0026324-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4237
Shamela0026324-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5370
Shamela0026324-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       253453
Shamela0026324-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        19216
Shamela0026324-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        14050
Shamela0026324-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7067
Shamela0026324-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        8472
Shamela0026324-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8419
Shamela0026324-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1534
Shamela0026324-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        30141
Shamela0026324-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1208
Shamela0026324-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1685
Shamela0026324-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         961
Shamela0026324-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7644
Shamela0026324-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2442
Shamela0026324-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2136
Shamela0026324-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3296
Shamela0026324-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        6844
Shamela0026324-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2093
Shamela0026324-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1340
Shamela0026324-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7841
Shamela0026324-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2021
Shamela0026324-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4879
Shamela0026324-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1613
Shamela0026324-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1802
Shamela0026324-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1853
Shamela0026324-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2196
Shamela0026324-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7747
Shamela0026324-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8879
Shamela0026324-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2474
Shamela0026324-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        44471
Shamela0026324-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3260
Shamela0026324-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1051
Shamela0026324-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        6678
Shamela0026324-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3235
Shamela0026324-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6795
Shamela0026324-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        7247
Shamela0026324-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6734
Shamela0026324-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4437
Shamela0026324-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        22215
Shamela0026324-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6528
Shamela0026324-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3326
Shamela0026324-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        37537
Shamela0026324-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        12175
Shamela0026324-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        8773
Shamela0026324-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        9665
Shamela0026324-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3184
Shamela0026324-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5189
Shamela0026324-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         976
Shamela0026324-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        17121
Shamela0026324-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        6099
Shamela0026324-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1301
Shamela0026324-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3603
Shamela0026324-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       786823
Shamela0026324-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7054
Shamela0026324-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:36        1070
Shamela0026324-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        16681
Shamela0026324-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2925
Shamela0026324-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        16309
Shamela0026324-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2061
Shamela0026324-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        46755
Shamela0026324-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        5661
Shamela0026324-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        16305
Shamela0026324-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       335377
Shamela0026324-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2467
Shamela0026324-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3169
Shamela0026324-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         849
Shamela0026324-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         866
Shamela0026324-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        66183
Shamela0026324-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        25530
Shamela0026324-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       116143
Shamela0026324-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4239
Shamela0026324-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5014
Shamela0026324-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1998
Shamela0026324-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1579
Shamela0026324-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4852
Shamela0026324-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        96442
Shamela0026324-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3549
Shamela0026324-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         802
Shamela0026324-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1666
Shamela0026324-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        19858
Shamela0026324-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1324
Shamela0026324-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        9108
Shamela0026324-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        13263
Shamela0026324-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1824
Shamela0026324-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1182
Shamela0026324-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        43935
Shamela0026324-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1360
Shamela0026324-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4924
Shamela0026324-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         752
Shamela0026324-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        21873
Shamela0026324-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1866
Shamela0026324-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17         909
Shamela0026324-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        34423
Shamela0026324-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4106
Shamela0026324-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        81165
Shamela0026324-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        37941
Shamela0026324-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        7138
Shamela0026324-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        15278
Shamela0026324-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        44788
Shamela0026324-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       278261
Shamela0026324-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1292
Shamela0026324-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        8041
Shamela0026324-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        49084
Shamela0026324-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        14362
Shamela0026324-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        13526
Shamela0026324-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        9112
Shamela0026324-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2023
Shamela0026324-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        50040
Shamela0026324-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1004
Shamela0026324-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        12341
Shamela0026324-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        25109
Shamela0026324-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1731
Shamela0026324-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        22788
Shamela0026324-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1031
Shamela0026324-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1123
Shamela0026324-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        2433
Shamela0026324-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1815
Shamela0026324-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        11027
Shamela0026324-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3588
Shamela0026324-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7514
Shamela0026324-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1848
Shamela0026324-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2082
Shamela0026324-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        21639
Shamela0026324-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2147
Shamela0026324-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        40197
Shamela0026324-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         779
Shamela0026324-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       1696388
Shamela0026324-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        18897
Shamela0026324-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        18976
Shamela0026324-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2512
Shamela0026324-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2950
Shamela0026324-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1784
Shamela0026324-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1262
Shamela0026324-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2195
Shamela0026324-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2320
Shamela0026324-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        57804
Shamela0026324-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3841
Shamela0026324-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2507
Shamela0026324-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7478
Shamela0026324-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2675
Shamela0026324-ara1_JK009399-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1271
Shamela0026324-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1867
Shamela0026324-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2093
Shamela0026324-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        77504
Shamela0026324-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         956
Shamela0026324-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2166
Shamela0026324-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4494
Shamela0026324-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29         819
Shamela0026324-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         917
Shamela0026324-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1341
Shamela0026324-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1259
Shamela0026324-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        24962
Shamela0026324-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1416
Shamela0026324-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1176
Shamela0026324-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09         898
Shamela0026324-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         864
Shamela0026324-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1016
Shamela0026324-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34         983
Shamela0026324-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1231
Shamela0026324-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2636
Shamela0026324-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        4729
Shamela0026324-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        16566
Shamela0026324-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        10391
Shamela0026324-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2504
Shamela0026324-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        25004
Shamela0026324-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        6896
Shamela0026324-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        46011
Shamela0026324-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2025
Shamela0026324-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3885
Shamela0026324-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1031
Shamela0026324-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4407
Shamela0026324-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4486
Shamela0026324-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         963
Shamela0026324-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3942
Shamela0026324-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1551
Shamela0026324-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1224
Shamela0026324-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        5335
Shamela0026324-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        21077
Shamela0026324-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1133
Shamela0026324-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3650
Shamela0026324-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        11843
Shamela0026324-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        7434
Shamela0026324-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        11839
Shamela0026324-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6946
Shamela0026324-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01         876
Shamela0026324-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        20997
Shamela0026324-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2201
Shamela0026324-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         916
Shamela0026324-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 12:34        1495
Shamela0026324-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:34       119085
Shamela0026324-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        10419
Shamela0026324-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        58185
Shamela0026324-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5160
Shamela0026324-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       187871
Shamela0026324-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8750
Shamela0026324-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        19163
Shamela0026324-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8713
Shamela0026324-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4343
Shamela0026324-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1641
Shamela0026324-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3242
Shamela0026324-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         962
Shamela0026324-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1787
Shamela0026324-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       156654
Shamela0026324-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         814
Shamela0026324-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       106168
Shamela0026324-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21429
Shamela0026324-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4281
Shamela0026324-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3233
Shamela0026324-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       128315
Shamela0026324-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1712
Shamela0026324-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5032
Shamela0026324-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5048
Shamela0026324-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1477
Shamela0026324-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         980
Shamela0026324-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6671
Shamela0026324-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7720
Shamela0026324-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1082
Shamela0026324-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1460
Shamela0026324-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22987
Shamela0026324-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       177887
Shamela0026324-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4401
Shamela0026324-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        70653
Shamela0026324-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18335
Shamela0026324-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       126458
Shamela0026324-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5119
Shamela0026324-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        16323
Shamela0026324-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         912
Shamela0026324-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        3380
Shamela0026324-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        11759
Shamela0026324-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1433
Shamela0026324-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        10212
Shamela0026324-ara1_Shamela0001176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1149
Shamela0026324-ara1_Shamela0001187-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1256
Shamela0026324-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7830
Shamela0026324-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4100
Shamela0026324-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        15753
Shamela0026324-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3810
Shamela0026324-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4338
Shamela0026324-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        76179
Shamela0026324-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2624
Shamela0026324-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13568
Shamela0026324-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1086
Shamela0026324-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9461
Shamela0026324-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5601
Shamela0026324-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        38542
Shamela0026324-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       404890
Shamela0026324-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6719
Shamela0026324-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        84655
Shamela0026324-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11288
Shamela0026324-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        32977
Shamela0026324-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        62325
Shamela0026324-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7125
Shamela0026324-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        26017
Shamela0026324-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24765
Shamela0026324-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1566
Shamela0026324-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2195
Shamela0026324-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2885
Shamela0026324-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2670
Shamela0026324-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5894
Shamela0026324-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       137291
Shamela0026324-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5147
Shamela0026324-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22         982
Shamela0026324-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5599
Shamela0026324-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3959
Shamela0026324-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11373
Shamela0026324-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       158512
Shamela0026324-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3577
Shamela0026324-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       236669
Shamela0026324-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4373
Shamela0026324-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       152158
Shamela0026324-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9381
Shamela0026324-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       338876
Shamela0026324-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       362213
Shamela0026324-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       1091763
Shamela0026324-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       375330
Shamela0026324-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        52783
Shamela0026324-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18238
Shamela0026324-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        9792
Shamela0026324-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2079
Shamela0026324-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3450
Shamela0026324-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         824
Shamela0026324-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15243
Shamela0026324-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       3660136
Shamela0026324-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         874
Shamela0026324-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        29454
Shamela0026324-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10653
Shamela0026324-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1802
Shamela0026324-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        15525
Shamela0026324-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1393
Shamela0026324-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5518
Shamela0026324-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3719
Shamela0026324-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       346166
Shamela0026324-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        22865
Shamela0026324-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        27440
Shamela0026324-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       392250
Shamela0026324-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2993
Shamela0026324-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5611
Shamela0026324-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2815
Shamela0026324-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        29843
Shamela0026324-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         877
Shamela0026324-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3479
Shamela0026324-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       468544
Shamela0026324-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1378
Shamela0026324-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2003
Shamela0026324-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       395164
Shamela0026324-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       604876
Shamela0026324-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       158491
Shamela0026324-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3004
Shamela0026324-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10554
Shamela0026324-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5014
Shamela0026324-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1109
Shamela0026324-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2671
Shamela0026324-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1078
Shamela0026324-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4922
Shamela0026324-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2878
Shamela0026324-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3353
Shamela0026324-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        40817
Shamela0026324-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26875
Shamela0026324-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1064
Shamela0026324-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2945
Shamela0026324-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1225
Shamela0026324-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1093
Shamela0026324-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        20729
Shamela0026324-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5214
Shamela0026324-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5315
Shamela0026324-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1764
Shamela0026324-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29241
Shamela0026324-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        18236
Shamela0026324-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38171
Shamela0026324-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2512
Shamela0026324-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3256
Shamela0026324-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       399657
Shamela0026324-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       115623
Shamela0026324-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4548
Shamela0026324-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1155
Shamela0026324-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:12        1170
Shamela0026324-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2655
Shamela0026324-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5734
Shamela0026324-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        38538
Shamela0026324-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        37298
Shamela0026324-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11490
Shamela0026324-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8231
Shamela0026324-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1162
Shamela0026324-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1967
Shamela0026324-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1911
Shamela0026324-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7280
Shamela0026324-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2299
Shamela0026324-ara1_Shamela0005881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1653
Shamela0026324-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1091
Shamela0026324-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2961
Shamela0026324-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        38486
Shamela0026324-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       566872
Shamela0026324-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       166157
Shamela0026324-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5699
Shamela0026324-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7054
Shamela0026324-ara1_Shamela0005996-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1233
Shamela0026324-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        77207
Shamela0026324-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1096
Shamela0026324-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2617
Shamela0026324-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7504
Shamela0026324-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3632
Shamela0026324-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        79250
Shamela0026324-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2133
Shamela0026324-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1126
Shamela0026324-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11235
Shamela0026324-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2732
Shamela0026324-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2741
Shamela0026324-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1553
Shamela0026324-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2143
Shamela0026324-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1161
Shamela0026324-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1896
Shamela0026324-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2569
Shamela0026324-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        45056
Shamela0026324-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1107
Shamela0026324-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1200
Shamela0026324-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       231289
Shamela0026324-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         949
Shamela0026324-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1091
Shamela0026324-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5133
Shamela0026324-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         950
Shamela0026324-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1357
Shamela0026324-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2377
Shamela0026324-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        44605
Shamela0026324-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3228
Shamela0026324-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3732
Shamela0026324-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15061
Shamela0026324-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8258
Shamela0026324-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2224
Shamela0026324-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        5050
Shamela0026324-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        22397
Shamela0026324-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        52831
Shamela0026324-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3828
Shamela0026324-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       172966
Shamela0026324-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5688
Shamela0026324-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2558
Shamela0026324-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1557
Shamela0026324-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        70212
Shamela0026324-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12220
Shamela0026324-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5680
Shamela0026324-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4580
Shamela0026324-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5246
Shamela0026324-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13256
Shamela0026324-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4000
Shamela0026324-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         853
Shamela0026324-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1895
Shamela0026324-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        39913
Shamela0026324-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3621
Shamela0026324-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1075
Shamela0026324-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        25436
Shamela0026324-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        37551
Shamela0026324-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6725
Shamela0026324-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2252
Shamela0026324-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20084
Shamela0026324-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2861
Shamela0026324-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2940
Shamela0026324-ara1_Shamela0007271-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        1312
Shamela0026324-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1021
Shamela0026324-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        21234
Shamela0026324-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1544
Shamela0026324-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        47121
Shamela0026324-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2824
Shamela0026324-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        38067
Shamela0026324-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1982
Shamela0026324-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10382
Shamela0026324-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23269
Shamela0026324-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1929
Shamela0026324-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2130
Shamela0026324-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1967
Shamela0026324-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         966
Shamela0026324-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5277
Shamela0026324-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4578
Shamela0026324-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1176
Shamela0026324-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1934
Shamela0026324-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3063
Shamela0026324-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1308
Shamela0026324-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       100136
Shamela0026324-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       263010
Shamela0026324-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1040
Shamela0026324-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       195899
Shamela0026324-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1919
Shamela0026324-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        34015
Shamela0026324-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1305
Shamela0026324-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        26516
Shamela0026324-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3666
Shamela0026324-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        2754
Shamela0026324-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11215
Shamela0026324-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8944
Shamela0026324-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4623
Shamela0026324-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4060
Shamela0026324-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        29304
Shamela0026324-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13532
Shamela0026324-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         995
Shamela0026324-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1158
Shamela0026324-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        7446
Shamela0026324-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3752
Shamela0026324-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9651
Shamela0026324-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1154
Shamela0026324-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12119
Shamela0026324-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1126
Shamela0026324-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1036
Shamela0026324-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         814
Shamela0026324-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1633
Shamela0026324-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1455
Shamela0026324-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1786
Shamela0026324-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        2701
Shamela0026324-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6565
Shamela0026324-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20         920
Shamela0026324-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6252
Shamela0026324-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         887
Shamela0026324-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9407
Shamela0026324-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10198
Shamela0026324-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       151217
Shamela0026324-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       544618
Shamela0026324-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11852
Shamela0026324-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6065
Shamela0026324-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4860
Shamela0026324-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        21960
Shamela0026324-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1348
Shamela0026324-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        68767
Shamela0026324-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       491015
Shamela0026324-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21944
Shamela0026324-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        32538
Shamela0026324-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        22816
Shamela0026324-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        29742
Shamela0026324-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        7442
Shamela0026324-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       149084
Shamela0026324-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       239580
Shamela0026324-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1010
Shamela0026324-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3806
Shamela0026324-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1966
Shamela0026324-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         861
Shamela0026324-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6438
Shamela0026324-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17491
Shamela0026324-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        52501
Shamela0026324-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        65276
Shamela0026324-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5287
Shamela0026324-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        24087
Shamela0026324-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1050
Shamela0026324-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1389
Shamela0026324-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1567
Shamela0026324-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7366
Shamela0026324-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4912
Shamela0026324-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        26429
Shamela0026324-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52       339949
Shamela0026324-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1039
Shamela0026324-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1539
Shamela0026324-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        61760
Shamela0026324-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9432
Shamela0026324-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        22330
Shamela0026324-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        29406
Shamela0026324-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         853
Shamela0026324-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2628
Shamela0026324-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       228113
Shamela0026324-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        61497
Shamela0026324-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         923
Shamela0026324-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         795
Shamela0026324-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2044
Shamela0026324-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7794
Shamela0026324-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8512
Shamela0026324-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2610
Shamela0026324-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7735
Shamela0026324-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3929
Shamela0026324-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1505
Shamela0026324-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1345
Shamela0026324-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         851
Shamela0026324-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1876
Shamela0026324-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19246
Shamela0026324-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2127
Shamela0026324-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8347
Shamela0026324-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6858
Shamela0026324-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10820
Shamela0026324-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3375
Shamela0026324-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1085
Shamela0026324-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5917
Shamela0026324-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4533
Shamela0026324-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1587
Shamela0026324-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10456
Shamela0026324-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5951
Shamela0026324-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5732
Shamela0026324-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         907
Shamela0026324-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1341
Shamela0026324-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5125
Shamela0026324-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3538
Shamela0026324-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1664
Shamela0026324-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1562
Shamela0026324-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1836
Shamela0026324-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1026
Shamela0026324-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         917
Shamela0026324-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1118
Shamela0026324-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2644
Shamela0026324-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2359
Shamela0026324-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1880
Shamela0026324-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9139
Shamela0026324-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       759296
Shamela0026324-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7349
Shamela0026324-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3544
Shamela0026324-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1169
Shamela0026324-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        23461
Shamela0026324-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1569
Shamela0026324-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1278
Shamela0026324-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         973
Shamela0026324-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4350
Shamela0026324-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        37809
Shamela0026324-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1029
Shamela0026324-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2129
Shamela0026324-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        9506
Shamela0026324-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        29386
Shamela0026324-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        13659
Shamela0026324-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4287
Shamela0026324-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        10304
Shamela0026324-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3172
Shamela0026324-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1855
Shamela0026324-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1160
Shamela0026324-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2066
Shamela0026324-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3384
Shamela0026324-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5279
Shamela0026324-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        18515
Shamela0026324-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       2007964
Shamela0026324-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        35390
Shamela0026324-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        19187
Shamela0026324-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14919
Shamela0026324-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        26154
Shamela0026324-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12148
Shamela0026324-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        30160
Shamela0026324-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1557
Shamela0026324-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9368
Shamela0026324-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6309
Shamela0026324-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        27031
Shamela0026324-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       149581
Shamela0026324-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3693
Shamela0026324-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3673
Shamela0026324-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1226
Shamela0026324-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5070
Shamela0026324-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        8327
Shamela0026324-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1230
Shamela0026324-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3440
Shamela0026324-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3003
Shamela0026324-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23344
Shamela0026324-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7180
Shamela0026324-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12671
Shamela0026324-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2744
Shamela0026324-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18724
Shamela0026324-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         826
Shamela0026324-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5132
Shamela0026324-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1340
Shamela0026324-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1732
Shamela0026324-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1772
Shamela0026324-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1840
Shamela0026324-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        14385
Shamela0026324-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2952
Shamela0026324-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1317
Shamela0026324-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17847
Shamela0026324-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5632
Shamela0026324-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8250
Shamela0026324-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        28151
Shamela0026324-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2759
Shamela0026324-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4778
Shamela0026324-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       636217
Shamela0026324-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8301
Shamela0026324-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       649617
Shamela0026324-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4799
Shamela0026324-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4117
Shamela0026324-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2504
Shamela0026324-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       102293
Shamela0026324-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1518
Shamela0026324-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3159
Shamela0026324-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1541
Shamela0026324-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5240
Shamela0026324-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        25239
Shamela0026324-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        11450
Shamela0026324-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5333
Shamela0026324-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       578812
Shamela0026324-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       354159
Shamela0026324-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22437
Shamela0026324-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4631
Shamela0026324-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        4493
Shamela0026324-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2264
Shamela0026324-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10073
Shamela0026324-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1492
Shamela0026324-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9069
Shamela0026324-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         831
Shamela0026324-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       110916
Shamela0026324-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3800
Shamela0026324-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1036
Shamela0026324-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        30040
Shamela0026324-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        56494
Shamela0026324-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        14316
Shamela0026324-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        18525
Shamela0026324-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        35345
Shamela0026324-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7387
Shamela0026324-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2830
Shamela0026324-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3934
Shamela0026324-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5020
Shamela0026324-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       241412
Shamela0026324-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12060
Shamela0026324-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2937
Shamela0026324-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1169
Shamela0026324-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        45357
Shamela0026324-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2919
Shamela0026324-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2630
Shamela0026324-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2229
Shamela0026324-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2049
Shamela0026324-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1077
Shamela0026324-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         910
Shamela0026324-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1170
Shamela0026324-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1516
Shamela0026324-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         868
Shamela0026324-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12330
Shamela0026324-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3567
Shamela0026324-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9572
Shamela0026324-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       1911621
Shamela0026324-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        24922
Shamela0026324-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        10177
Shamela0026324-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8701
Shamela0026324-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2897
Shamela0026324-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5483
Shamela0026324-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        8366
Shamela0026324-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5544
Shamela0026324-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1252
Shamela0026324-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        26435
Shamela0026324-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6417
Shamela0026324-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1062
Shamela0026324-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        43757
Shamela0026324-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        22376
Shamela0026324-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1725
Shamela0026324-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       100856
Shamela0026324-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        14537
Shamela0026324-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1259
Shamela0026324-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6379
Shamela0026324-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1425
Shamela0026324-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13664
Shamela0026324-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10039
Shamela0026324-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4245
Shamela0026324-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         906
Shamela0026324-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        3418
Shamela0026324-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2049
Shamela0026324-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33524
Shamela0026324-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1100
Shamela0026324-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        64963
Shamela0026324-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1963
Shamela0026324-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7862
Shamela0026324-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3457
Shamela0026324-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         925
Shamela0026324-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4032
Shamela0026324-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        28127
Shamela0026324-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        33967
Shamela0026324-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2680
Shamela0026324-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11894
Shamela0026324-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        35460
Shamela0026324-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1463
Shamela0026324-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2278
Shamela0026324-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         828
Shamela0026324-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         891
Shamela0026324-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36      11257182
Shamela0026324-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        3307
Shamela0026324-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14238
Shamela0026324-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        28703
Shamela0026324-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1607
Shamela0026324-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1043
Shamela0026324-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         982
Shamela0026324-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       110343
Shamela0026324-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        71084
Shamela0026324-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        49073
Shamela0026324-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       140427
Shamela0026324-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2778
Shamela0026324-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5200
Shamela0026324-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        22445
Shamela0026324-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1853
Shamela0026324-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       100554
Shamela0026324-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        31913
Shamela0026324-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1098
Shamela0026324-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17656
Shamela0026324-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1122
Shamela0026324-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3824
Shamela0026324-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3976
Shamela0026324-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1572
Shamela0026324-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        10081
Shamela0026324-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2125
Shamela0026324-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1310
Shamela0026324-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1002
Shamela0026324-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2177
Shamela0026324-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5865
Shamela0026324-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        40868
Shamela0026324-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         939
Shamela0026324-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2762
Shamela0026324-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20278
Shamela0026324-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         819
Shamela0026324-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3718
Shamela0026324-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2545
Shamela0026324-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1387
Shamela0026324-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1610
Shamela0026324-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        5077
Shamela0026324-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1938
Shamela0026324-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       100204
Shamela0026324-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4101
Shamela0026324-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4557
Shamela0026324-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17417
Shamela0026324-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         881
Shamela0026324-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1374
Shamela0026324-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       287784
Shamela0026324-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1612
Shamela0026324-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        38859
Shamela0026324-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        21469
Shamela0026324-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        27288
Shamela0026324-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4061
Shamela0026324-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       151227
Shamela0026324-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2120
Shamela0026324-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3337
Shamela0026324-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9524
Shamela0026324-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9802
Shamela0026324-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        21973
Shamela0026324-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10054
Shamela0026324-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        37292
Shamela0026324-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25         957
Shamela0026324-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        44770
Shamela0026324-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         951
Shamela0026324-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7398
Shamela0026324-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16645
Shamela0026324-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16836
Shamela0026324-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1252
Shamela0026324-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        24454
Shamela0026324-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4040
Shamela0026324-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        51370
Shamela0026324-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21077
Shamela0026324-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3088
Shamela0026324-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        8496
Shamela0026324-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        6577
Shamela0026324-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4850
Shamela0026324-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7469
Shamela0026324-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4301
Shamela0026324-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        27133
Shamela0026324-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4873
Shamela0026324-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1379
Shamela0026324-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17760
Shamela0026324-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06         938
Shamela0026324-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        32002
Shamela0026324-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10588
Shamela0026324-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4550
Shamela0026324-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17         945
Shamela0026324-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5477
Shamela0026324-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3000
Shamela0026324-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7072
Shamela0026324-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3847
Shamela0026324-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       130443
Shamela0026324-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4477
Shamela0026324-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       123610
Shamela0026324-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10749
Shamela0026324-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1171
Shamela0026324-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       108293
Shamela0026324-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        18252
Shamela0026324-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1118
Shamela0026324-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5723
Shamela0026324-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        45204
Shamela0026324-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        61429
Shamela0026324-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        54134
Shamela0026324-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5403
Shamela0026324-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5491
Shamela0026324-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        26027
Shamela0026324-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        51060
Shamela0026324-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11470
Shamela0026324-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3197
Shamela0026324-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25181
Shamela0026324-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        29690
Shamela0026324-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        5747
Shamela0026324-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        20873
Shamela0026324-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1326
Shamela0026324-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1777
Shamela0026324-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        90262
Shamela0026324-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6328
Shamela0026324-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         985
Shamela0026324-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1963
Shamela0026324-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        38888
Shamela0026324-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1456
Shamela0026324-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2373
Shamela0026324-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2410
Shamela0026324-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1697
Shamela0026324-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16449
Shamela0026324-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4589
Shamela0026324-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1754
Shamela0026324-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2093
Shamela0026324-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       814061
Shamela0026324-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18342
Shamela0026324-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         968
Shamela0026324-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5196
Shamela0026324-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        56668
Shamela0026324-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        26535
Shamela0026324-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        33023
Shamela0026324-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1966
Shamela0026324-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21778
Shamela0026324-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1997
Shamela0026324-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        61748
Shamela0026324-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        71489
Shamela0026324-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        12640
Shamela0026324-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1317
Shamela0026324-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1284
Shamela0026324-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1373
Shamela0026324-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16654
Shamela0026324-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1124
Shamela0026324-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4280
Shamela0026324-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1829
Shamela0026324-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2058
Shamela0026324-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26         977
Shamela0026324-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11922
Shamela0026324-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1564
Shamela0026324-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3415
Shamela0026324-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        62698
Shamela0026324-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         980
Shamela0026324-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       238205
Shamela0026324-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1837
Shamela0026324-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12004
Shamela0026324-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        20578
Shamela0026324-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         923
Shamela0026324-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11789
Shamela0026324-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5728
Shamela0026324-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        17945
Shamela0026324-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3420
Shamela0026324-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        70262
Shamela0026324-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        77450
Shamela0026324-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6070
Shamela0026324-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15657
Shamela0026324-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       655179
Shamela0026324-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        31428
Shamela0026324-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         862
Shamela0026324-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       761006
Shamela0026324-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       1954742
Shamela0026324-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        34650
Shamela0026324-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4316
Shamela0026324-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1221
Shamela0026324-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6615
Shamela0026324-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2641
Shamela0026324-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1021
Shamela0026324-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        26701
Shamela0026324-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3438
Shamela0026324-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       310206
Shamela0026324-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        16668
Shamela0026324-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        34484
Shamela0026324-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9196
Shamela0026324-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8381
Shamela0026324-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3119
Shamela0026324-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15087
Shamela0026324-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7356
Shamela0026324-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5123
Shamela0026324-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1241
Shamela0026324-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1920
Shamela0026324-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6210
Shamela0026324-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2049
Shamela0026324-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2098
Shamela0026324-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2082
Shamela0026324-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3616
Shamela0026324-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1294
Shamela0026324-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11176
Shamela0026324-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        13522
Shamela0026324-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        39934
Shamela0026324-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1615
Shamela0026324-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       152658
Shamela0026324-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        41119
Shamela0026324-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         936
Shamela0026324-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11957
Shamela0026324-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3031
Shamela0026324-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         815
Shamela0026324-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15695
Shamela0026324-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2967
Shamela0026324-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       151308
Shamela0026324-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         962
Shamela0026324-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23025
Shamela0026324-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         977
Shamela0026324-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        29359
Shamela0026324-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        42196
Shamela0026324-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2264
Shamela0026324-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         882
Shamela0026324-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4886
Shamela0026324-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4181
Shamela0026324-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         817
Shamela0026324-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8730
Shamela0026324-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5711
Shamela0026324-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        65428
Shamela0026324-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3616
Shamela0026324-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        52758
Shamela0026324-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        59906
Shamela0026324-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1837
Shamela0026324-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7298
Shamela0026324-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         923
Shamela0026324-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        73403
Shamela0026324-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14866
Shamela0026324-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        7486
Shamela0026324-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        29706
Shamela0026324-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        26246
Shamela0026324-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       328149
Shamela0026324-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1524
Shamela0026324-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1767
Shamela0026324-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        74574
Shamela0026324-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        18744
Shamela0026324-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3535
Shamela0026324-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2634
Shamela0026324-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        15620
Shamela0026324-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1438
Shamela0026324-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        38302
Shamela0026324-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        7731
Shamela0026324-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1965
Shamela0026324-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        32599
Shamela0026324-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       4250478
Shamela0026324-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       418026
Shamela0026324-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12869
Shamela0026324-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        33821
Shamela0026324-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15031
Shamela0026324-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4928
Shamela0026324-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1033
Shamela0026324-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1305
Shamela0026324-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1306
Shamela0026324-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8783
Shamela0026324-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4286
Shamela0026324-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6760
Shamela0026324-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2709
Shamela0026324-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13784
Shamela0026324-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11287
Shamela0026324-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12917
Shamela0026324-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6260
Shamela0026324-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        1106
Shamela0026324-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1113
Shamela0026324-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         909
Shamela0026324-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3763
Shamela0026324-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2609
Shamela0026324-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1620
Shamela0026324-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         980
Shamela0026324-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3759
Shamela0026324-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        32409
Shamela0026324-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2860
Shamela0026324-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2350
Shamela0026324-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2266
Shamela0026324-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1698
Shamela0026324-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         977
Shamela0026324-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1678
Shamela0026324-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7842
Shamela0026324-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12         975
Shamela0026324-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8155
Shamela0026324-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8451
Shamela0026324-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4432
Shamela0026324-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         949
Shamela0026324-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1599
Shamela0026324-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1568
Shamela0026324-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1160
Shamela0026324-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1028
Shamela0026324-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         792
Shamela0026324-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        8983
Shamela0026324-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        41813
Shamela0026324-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1049
Shamela0026324-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4906
Shamela0026324-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5319
Shamela0026324-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1468
Shamela0026324-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4524
Shamela0026324-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2373
Shamela0026324-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3799
Shamela0026324-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5445
Shamela0026324-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1079
Shamela0026324-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        85456
Shamela0026324-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6957
Shamela0026324-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1192
Shamela0026324-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1042
Shamela0026324-ara1_Shamela0026707-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2084
Shamela0026324-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         999
Shamela0026324-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5321
Shamela0026324-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11495
Shamela0026324-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7957
Shamela0026324-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12083
Shamela0026324-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9085
Shamela0026324-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1361
Shamela0026324-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7818
Shamela0026324-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         958
Shamela0026324-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1275
Shamela0026324-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1200
Shamela0026324-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2582
Shamela0026324-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1157
Shamela0026324-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9266
Shamela0026324-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1141
Shamela0026324-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1240
Shamela0026324-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2902
Shamela0026324-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6559
Shamela0026324-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2081
Shamela0026324-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4327
Shamela0026324-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1154
Shamela0026324-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1410
Shamela0026324-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3080
Shamela0026324-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8892
Shamela0026324-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8773
Shamela0026324-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        44744
Shamela0026324-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1065
Shamela0026324-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        70705
Shamela0026324-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1488
Shamela0026324-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5209
Shamela0026324-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5168
Shamela0026324-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5272
Shamela0026324-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2010
Shamela0026324-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4953
Shamela0026324-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1758
Shamela0026324-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1907
Shamela0026324-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7083
Shamela0026324-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4713
Shamela0026324-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        75699
Shamela0026324-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4933
Shamela0026324-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2040
Shamela0026324-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1139
Shamela0026324-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         964
Shamela0026324-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         887
Shamela0026324-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1304
Shamela0026324-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3933
Shamela0026324-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1909
Shamela0026324-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         937
Shamela0026324-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5592
Shamela0026324-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2270
Shamela0026324-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1613
Shamela0026324-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2796
Shamela0026324-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1609
Shamela0026324-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        40343
Shamela0026324-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5758
Shamela0026324-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2169
Shamela0026324-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1163
Shamela0026324-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6208
Shamela0026324-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2021
Shamela0026324-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1228
Shamela0026324-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1335
Shamela0026324-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1277
Shamela0026324-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1171
Shamela0026324-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2449
Shamela0026324-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         916
Shamela0026324-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1084
Shamela0026324-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2753
Shamela0026324-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2784
Shamela0026324-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1186
Shamela0026324-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1566
Shamela0026324-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        94572
Shamela0026324-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2259
Shamela0026324-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2344
Shamela0026324-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2355
Shamela0026324-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2550
Shamela0026324-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2340
Shamela0026324-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2489
Shamela0026324-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8480
Shamela0026324-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1399
Shamela0026324-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1638
Shamela0026324-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2127
Shamela0026324-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1967
Shamela0026324-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1473
Shamela0026324-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6398
Shamela0026324-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2412
Shamela0026324-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2899
Shamela0026324-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2781
Shamela0026324-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1116
Shamela0026324-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8101
Shamela0026324-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        57028
Shamela0026324-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3544
Shamela0026324-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10183
Shamela0026324-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         957
Shamela0026324-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1623
Shamela0026324-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5756
Shamela0026324-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2034
Shamela0026324-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4555
Shamela0026324-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         903
Shamela0026324-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5785
Shamela0026324-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4214
Shamela0026324-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13328
Shamela0026324-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1037
Shamela0026324-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6650
Shamela0026324-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1733
Shamela0026324-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2664
Shamela0026324-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1815
Shamela0026324-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2358
Shamela0026324-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1184
Shamela0026324-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3537
Shamela0026324-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1388
Shamela0026324-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1186
Shamela0026324-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2019
Shamela0026324-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         872
Shamela0026324-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1245
Shamela0026324-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2515
Shamela0026324-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3814
Shamela0026324-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4242
Shamela0026324-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2378
Shamela0026324-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1442
Shamela0026324-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5783
Shamela0026324-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        19587
Shamela0026324-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1335
Shamela0026324-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6774
Shamela0026324-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2372
Shamela0026324-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12356
Shamela0026324-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3933
Shamela0026324-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3231
Shamela0026324-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         905
Shamela0026324-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1047
Shamela0026324-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1389
Shamela0026324-ara1_Shamela0030429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1405
Shamela0026324-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19921
Shamela0026324-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4473
Shamela0026324-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2414
Shamela0026324-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2646
Shamela0026324-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5612
Shamela0026324-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         955
Shamela0026324-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1097
Shamela0026324-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2730
Shamela0026324-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4351
Shamela0026324-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         941
Shamela0026324-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        13913
Shamela0026324-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4127
Shamela0026324-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        47516
Shamela0026324-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1730
Shamela0026324-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1313
Shamela0026324-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1182
Shamela0026324-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        15190
Shamela0026324-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6179
Shamela0026324-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8432
Shamela0026324-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2006
Shamela0026324-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17       129956
Shamela0026324-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1853
Shamela0026324-ara1_Shamela0036041-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1272
Shamela0026324-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1672
Shamela0026324-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1677
Shamela0026324-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        23261
Shamela0026324-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       218881
Shamela0026324-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        29607
Shamela0026324-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25652
Shamela0026324-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3349
Shamela0026324-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1660
Shamela0026324-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1357
Shamela0026324-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         973
Shamela0026324-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        43789
Shamela0026324-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5677
Shamela0026324-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        34474
Shamela0026324-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3702
Shamela0026324-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        94196
Shamela0026324-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1153
Shamela0026324-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1625
Shamela0026324-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         880
Shamela0026324-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2597
Shamela0026324-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        14175
Shamela0026324-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30668
Shamela0026324-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1858
Shamela0026324-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2320
Shamela0026324-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1482
Shamela0026324-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        31332
Shamela0026324-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1194
Shamela0026324-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        8130
Shamela0026324-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10886
Shamela0026324-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2493
Shamela0026324-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        59348
Shamela0026324-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         777
Shamela0026324-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3821
Shamela0026324-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14827
Shamela0026324-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         955
Shamela0026324-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        39483
Shamela0026324-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        39791
Shamela0026324-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3066
Shamela0026324-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1129
Shamela0026324-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3312
Shamela0026324-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1489
Shamela0026324-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        22161
Shamela0026324-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         821
Shamela0026324-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5416
Shamela0026324-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       362167
Shamela0026324-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3529
Shamela0026324-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       828003
Shamela0026324-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2864
Shamela0026324-ara1_Shia000008-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1179
Shamela0026324-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10997
Shamela0026324-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1206
Shamela0026324-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1082
Shamela0026324-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12         891
Shamela0026324-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5574
Shamela0026324-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3092
Shamela0026324-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2302
Shamela0026324-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1092
Shamela0026324-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3313
Shamela0026324-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1770
Shamela0026324-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1282
Shamela0026324-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2053
Shamela0026324-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         916
Shamela0026324-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2220
Shamela0026324-ara1_Shia000401Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1152
Shamela0026324-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5932
Shamela0026324-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        9629
Shamela0026324-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        63404
Shamela0026324-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1239
Shamela0026324-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       109693
Shamela0026324-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13070
Shamela0026324-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        50034
Shamela0026324-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       139528
Shamela0026324-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3105
Shamela0026324-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29        1574
Shamela0026324-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5323
Shamela0026324-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:28        4785
Shamela0026324-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1994
Shamela0026324-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1157
Shamela0026324-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2051
Shamela0026324-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2069
Shamela0026324-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7863
Shamela0026324-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6372
Shamela0026324-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1119
Shamela0026324-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        8051
Shamela0026324-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        26501
Shamela0026324-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        8489
Shamela0026324-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         923
Shamela0026324-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        7706
Shamela0026324-ara1_Shia001289-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2453
Shamela0026324-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1338
Shamela0026324-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         816
Shamela0026324-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1188
Shamela0026324-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        4881
Shamela0026324-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4630
Shamela0026324-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1471
Shamela0026324-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1984
Shamela0026324-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        32216
Shamela0026324-ara1_Shia001358-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03         877
Shamela0026324-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        9370
Shamela0026324-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1081
Shamela0026324-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        3185
Shamela0026324-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        17621
Shamela0026324-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4038
Shamela0026324-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2681
Shamela0026324-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2863
Shamela0026324-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1175
Shamela0026324-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5160
Shamela0026324-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6139
Shamela0026324-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        92172
Shamela0026324-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1336
Shamela0026324-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        7868
Shamela0026324-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        61420
Shamela0026324-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5682
Shamela0026324-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4542
Shamela0026324-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        15788
Shamela0026324-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3122
Shamela0026324-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        13074
Shamela0026324-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       145897
Shamela0026324-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       231708
Shamela0026324-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       1382187
Shamela0026324-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        21440
Shamela0026324-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       682814
Shamela0026324-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        4198
Shamela0026324-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24219
Shamela0026324-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1967
Shamela0026324-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        13872
Shamela0026324-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        16836
Shamela0026324-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        5689
Shamela0026324-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        27147
Shamela0026324-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2422
Shamela0026324-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        93896
Shamela0026324-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        7527
Shamela0026324-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        86359
Shamela0026324-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        6275
Shamela0026324-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1706
Shamela0026324-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        43013
Shamela0026324-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2247
Shamela0026324-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        5650
Shamela0026324-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        90687
Shamela0026324-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        9919
Shamela0026324-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1753
Shamela0026324-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        15573
Shamela0026324-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       291638
Shamela0026324-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       152355
Shamela0026324-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       851524
Shamela0026324-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        5229
Shamela0026324-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        15880
Shamela0026324-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1099
Shamela0026324-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3977
Shamela0026324-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        5445
Shamela0026324-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       135583
Shamela0026324-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4431
Shamela0026324-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5380
Shamela0026324-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        67903
Shamela0026324-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        3412
Shamela0026324-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       147630
Shamela0026324-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3001
Shamela0026324-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2059
Shamela0026324-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        25635
Shamela0026324-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3373
Shamela0026324-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3524
Shamela0026324-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3914
Shamela0026324-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4020
Shamela0026324-ara1_Shia002101-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20        1613
Shamela0026324-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34         915
Shamela0026324-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        36402
Shamela0026324-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12698
Shamela0026324-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        14230
Shamela0026324-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        5671
Shamela0026324-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       191218
Shamela0026324-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3286
Shamela0026324-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3734
Shamela0026324-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1889
Shamela0026324-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5890
Shamela0026324-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2224
Shamela0026324-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1097
Shamela0026324-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        5292
Shamela0026324-ara1_Shia002177-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        6089
Shamela0026324-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4575
Shamela0026324-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2466
Shamela0026324-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        4313
Shamela0026324-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1344
Shamela0026324-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7575
Shamela0026324-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4827
Shamela0026324-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        37472
Shamela0026324-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        59908
Shamela0026324-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       363831
Shamela0026324-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3909
Shamela0026324-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3882
Shamela0026324-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       517067
Shamela0026324-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2747
Shamela0026324-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        66031
Shamela0026324-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        28580
Shamela0026324-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1269
Shamela0026324-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        31848
Shamela0026324-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        18937
Shamela0026324-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       493460
Shamela0026324-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        18493
Shamela0026324-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1005
Shamela0026324-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        6021
Shamela0026324-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1042
Shamela0026324-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3659
Shamela0026324-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3798
Shamela0026324-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2195
Shamela0026324-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3588
Shamela0026324-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1479
Shamela0026324-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20520
Shamela0026324-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1706
Shamela0026324-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1235
Shamela0026324-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1767
Shamela0026324-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2817
Shamela0026324-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1728
Shamela0026324-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9197
Shamela0026324-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       167550
Shamela0026324-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1507
Shamela0026324-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        10149
Shamela0026324-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        40400
Shamela0026324-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6249
Shamela0026324-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        19769
Shamela0026324-ara1_Shia002944-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        1588
Shamela0026324-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1193
Shamela0026324-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2365
Shamela0026324-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2464
Shamela0026324-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1299
Shamela0026324-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3948
Shamela0026324-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        9515
Shamela0026324-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        8980
Shamela0026324-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        26882
Shamela0026324-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1222
Shamela0026324-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        13640
Shamela0026324-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5929
Shamela0026324-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11447
Shamela0026324-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        26487
Shamela0026324-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2326
Shamela0026324-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        28728
Shamela0026324-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        8508
Shamela0026324-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        8668
Shamela0026324-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        22558
Shamela0026324-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        7692
Shamela0026324-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        23905
Shamela0026324-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       332052
Shamela0026324-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        52982
Shamela0026324-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1793
Shamela0026324-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2548
Shamela0026324-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         806
Shamela0026324-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3869
Shamela0026324-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4587
Shamela0026324-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        6629
Shamela0026324-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        12035
Shamela0026324-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        14520
Shamela0026324-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2229
Shamela0026324-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2500
Shamela0026324-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1068
Shamela0026324-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        18912
Shamela0026324-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4616
Shamela0026324-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3638
Shamela0026324-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        5453
Shamela0026324-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        19015
Shamela0026324-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1834
Shamela0026324-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        21463
Shamela0026324-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1587
Shamela0026324-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1867
Shamela0026324-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10796
Shamela0026324-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11829
Shamela0026324-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       280476
Shamela0026324-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1011
Shamela0026324-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1234
Shamela0026324-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        15750
Shamela0026324-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        4405
Shamela0026324-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         992
Shamela0026324-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4246
Shamela0026324-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1003
Shamela0026324-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6667
Shamela0026324-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1265
Shamela0026324-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3682
Shamela0026324-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        5552
Shamela0026324-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5619
Shamela0026324-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2353
Shamela0026324-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        8524
Shamela0026324-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2130
Shamela0026324-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4093
Shamela0026324-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3542
Shamela0026324-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        3393
Shamela0026324-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2911
Shamela0026324-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        46726
Shamela0026324-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        4411
Shamela0026324-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        4414
Shamela0026324-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3185
Shamela0026324-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       369505
Shamela0026324-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4160
Shamela0026324-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       153273
Shamela0026324-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1868
Shamela0026324-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14344
Shamela0026324-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8542
Shamela0026324-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4907
Shamela0026324-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1902
Shamela0026324-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1317
Shamela0026324-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1646
Shamela0026324-ara1_Shia004521-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1374
Shamela0026324-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42         867
Shamela0026324-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1744
Shamela0026324-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1258