Index of /passim01022020/Shamela0024831-ara1/


../
Shamela0024831-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2725
Shamela0024831-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2108
Shamela0024831-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4749
Shamela0024831-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1520
Shamela0024831-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        12857
Shamela0024831-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10383
Shamela0024831-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1986
Shamela0024831-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2544
Shamela0024831-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        2941
Shamela0024831-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2310
Shamela0024831-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2540
Shamela0024831-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1342
Shamela0024831-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3756
Shamela0024831-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1578
Shamela0024831-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3494
Shamela0024831-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3787
Shamela0024831-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        2543
Shamela0024831-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3455
Shamela0024831-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1233
Shamela0024831-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2896
Shamela0024831-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1979
Shamela0024831-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2774
Shamela0024831-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1719
Shamela0024831-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5945
Shamela0024831-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        11341
Shamela0024831-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1272
Shamela0024831-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2617
Shamela0024831-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        3050
Shamela0024831-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2989
Shamela0024831-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        46204
Shamela0024831-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1225
Shamela0024831-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2454
Shamela0024831-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4633
Shamela0024831-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2650
Shamela0024831-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3536
Shamela0024831-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1909
Shamela0024831-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2926
Shamela0024831-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1126
Shamela0024831-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2609
Shamela0024831-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28         916
Shamela0024831-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2596
Shamela0024831-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3071
Shamela0024831-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2184
Shamela0024831-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1877
Shamela0024831-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        8447
Shamela0024831-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4155
Shamela0024831-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2428
Shamela0024831-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1218
Shamela0024831-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2532
Shamela0024831-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2296
Shamela0024831-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3336
Shamela0024831-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1431
Shamela0024831-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5875
Shamela0024831-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1923
Shamela0024831-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2461
Shamela0024831-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        24409
Shamela0024831-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1873
Shamela0024831-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3491
Shamela0024831-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1520
Shamela0024831-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3531
Shamela0024831-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1154
Shamela0024831-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2109
Shamela0024831-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2327
Shamela0024831-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2406
Shamela0024831-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10146
Shamela0024831-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3468
Shamela0024831-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1477
Shamela0024831-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1533
Shamela0024831-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:34        4575
Shamela0024831-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3586
Shamela0024831-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2513
Shamela0024831-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2069
Shamela0024831-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1615
Shamela0024831-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7707
Shamela0024831-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1662
Shamela0024831-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15140
Shamela0024831-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11395
Shamela0024831-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5090
Shamela0024831-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         928
Shamela0024831-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1498
Shamela0024831-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1605
Shamela0024831-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        25078
Shamela0024831-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5528
Shamela0024831-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3549
Shamela0024831-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1897
Shamela0024831-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1382
Shamela0024831-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7751
Shamela0024831-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        33609
Shamela0024831-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        8667
Shamela0024831-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2088
Shamela0024831-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        20731
Shamela0024831-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        20665
Shamela0024831-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        30525
Shamela0024831-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8981
Shamela0024831-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2675
Shamela0024831-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13090
Shamela0024831-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3798
Shamela0024831-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2545
Shamela0024831-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6253
Shamela0024831-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1559
Shamela0024831-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5026
Shamela0024831-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        22587
Shamela0024831-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2025
Shamela0024831-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        4616
Shamela0024831-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        20861
Shamela0024831-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13322
Shamela0024831-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5559
Shamela0024831-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1990
Shamela0024831-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1592
Shamela0024831-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2027
Shamela0024831-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1932
Shamela0024831-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2734
Shamela0024831-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        39551
Shamela0024831-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2754
Shamela0024831-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1739
Shamela0024831-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5747
Shamela0024831-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1655
Shamela0024831-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1648
Shamela0024831-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1550
Shamela0024831-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2156
Shamela0024831-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        5725
Shamela0024831-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1219
Shamela0024831-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4044
Shamela0024831-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5455
Shamela0024831-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5278
Shamela0024831-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2538
Shamela0024831-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1044
Shamela0024831-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1170
Shamela0024831-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2713
Shamela0024831-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1549
Shamela0024831-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2809
Shamela0024831-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1816
Shamela0024831-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2021
Shamela0024831-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        5210
Shamela0024831-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12287
Shamela0024831-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8073
Shamela0024831-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6074
Shamela0024831-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1489
Shamela0024831-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3229
Shamela0024831-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3394
Shamela0024831-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1184
Shamela0024831-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2893
Shamela0024831-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7623
Shamela0024831-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        57961
Shamela0024831-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2752
Shamela0024831-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1581
Shamela0024831-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1704
Shamela0024831-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2526
Shamela0024831-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        10089
Shamela0024831-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2650
Shamela0024831-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3369
Shamela0024831-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10236
Shamela0024831-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3450
Shamela0024831-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2277
Shamela0024831-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1504
Shamela0024831-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4177
Shamela0024831-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9188
Shamela0024831-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1414
Shamela0024831-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3447
Shamela0024831-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1757
Shamela0024831-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4004
Shamela0024831-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1065
Shamela0024831-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1654
Shamela0024831-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1603
Shamela0024831-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2816
Shamela0024831-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2626
Shamela0024831-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4506
Shamela0024831-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2786
Shamela0024831-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4357
Shamela0024831-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6520
Shamela0024831-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2933
Shamela0024831-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1652
Shamela0024831-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3236
Shamela0024831-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2395
Shamela0024831-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        3835
Shamela0024831-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1647
Shamela0024831-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1044
Shamela0024831-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1982
Shamela0024831-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6966
Shamela0024831-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1735
Shamela0024831-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3415
Shamela0024831-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1548
Shamela0024831-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6838
Shamela0024831-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2183
Shamela0024831-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4453
Shamela0024831-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6424
Shamela0024831-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5730
Shamela0024831-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        2618
Shamela0024831-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7702
Shamela0024831-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1767
Shamela0024831-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        10846
Shamela0024831-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3857
Shamela0024831-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1593
Shamela0024831-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2667
Shamela0024831-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2192
Shamela0024831-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3319
Shamela0024831-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2741
Shamela0024831-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2247
Shamela0024831-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6632
Shamela0024831-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1525
Shamela0024831-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2523
Shamela0024831-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1324
Shamela0024831-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3021
Shamela0024831-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1695
Shamela0024831-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1955
Shamela0024831-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4218
Shamela0024831-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1043
Shamela0024831-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3030
Shamela0024831-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        5445
Shamela0024831-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1433
Shamela0024831-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3928
Shamela0024831-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2134
Shamela0024831-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1111
Shamela0024831-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1353
Shamela0024831-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3015
Shamela0024831-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1673
Shamela0024831-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3316
Shamela0024831-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3196
Shamela0024831-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1794
Shamela0024831-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4214
Shamela0024831-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1195
Shamela0024831-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1950
Shamela0024831-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1385
Shamela0024831-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4519
Shamela0024831-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1673
Shamela0024831-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5315
Shamela0024831-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3322
Shamela0024831-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3257
Shamela0024831-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2013
Shamela0024831-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        7149
Shamela0024831-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1841
Shamela0024831-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1287
Shamela0024831-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1498
Shamela0024831-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4999
Shamela0024831-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5734
Shamela0024831-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2590
Shamela0024831-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1650
Shamela0024831-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1249
Shamela0024831-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2135
Shamela0024831-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3708
Shamela0024831-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        13852
Shamela0024831-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1412
Shamela0024831-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1283
Shamela0024831-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         988
Shamela0024831-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3754
Shamela0024831-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1512
Shamela0024831-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2440
Shamela0024831-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1142
Shamela0024831-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1308
Shamela0024831-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        35375
Shamela0024831-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1968
Shamela0024831-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1939
Shamela0024831-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2127
Shamela0024831-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2633
Shamela0024831-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         988
Shamela0024831-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1669
Shamela0024831-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5306
Shamela0024831-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4361
Shamela0024831-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8805
Shamela0024831-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2973
Shamela0024831-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11418
Shamela0024831-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2170
Shamela0024831-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1219
Shamela0024831-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3010
Shamela0024831-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2320
Shamela0024831-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3957
Shamela0024831-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1630
Shamela0024831-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2603
Shamela0024831-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2148
Shamela0024831-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5001
Shamela0024831-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3237
Shamela0024831-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2455
Shamela0024831-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2803
Shamela0024831-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2320
Shamela0024831-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1454
Shamela0024831-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2621
Shamela0024831-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2032
Shamela0024831-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        6799
Shamela0024831-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        5671
Shamela0024831-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        68495
Shamela0024831-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        31715
Shamela0024831-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7731
Shamela0024831-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1288
Shamela0024831-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3674
Shamela0024831-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2469
Shamela0024831-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2786
Shamela0024831-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1525
Shamela0024831-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1496
Shamela0024831-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        6153
Shamela0024831-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1343
Shamela0024831-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2469
Shamela0024831-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1249
Shamela0024831-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4174
Shamela0024831-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5224
Shamela0024831-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3430
Shamela0024831-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1766
Shamela0024831-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4254
Shamela0024831-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1470
Shamela0024831-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1057
Shamela0024831-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1772
Shamela0024831-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4179
Shamela0024831-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1737
Shamela0024831-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         948
Shamela0024831-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1991
Shamela0024831-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1291
Shamela0024831-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5147
Shamela0024831-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1689
Shamela0024831-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1518
Shamela0024831-ara1_Shamela0030733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1209
Shamela0024831-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3599
Shamela0024831-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5069
Shamela0024831-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7488
Shamela0024831-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10934
Shamela0024831-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2714
Shamela0024831-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2653
Shamela0024831-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17807
Shamela0024831-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3712
Shamela0024831-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2890
Shamela0024831-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10849
Shamela0024831-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        14002
Shamela0024831-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4044
Shamela0024831-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2688
Shamela0024831-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2853
Shamela0024831-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12884
Shamela0024831-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2653
Shamela0024831-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1525
Shamela0024831-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4307
Shamela0024831-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2704
Shamela0024831-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1815
Shamela0024831-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8508
Shamela0024831-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        16945
Shamela0024831-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1786
Shamela0024831-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        11638
Shamela0024831-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1078
Shamela0024831-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1938
Shamela0024831-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3035
Shamela0024831-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1609
Shamela0024831-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        5273
Shamela0024831-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        11333
Shamela0024831-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2011
Shamela0024831-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9401
Shamela0024831-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3664
Shamela0024831-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        20864
Shamela0024831-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3528
Shamela0024831-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2923
Shamela0024831-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1108
Shamela0024831-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8439
Shamela0024831-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1384
Shamela0024831-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1496
Shamela0024831-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3041
Shamela0024831-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5084
Shamela0024831-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5007
Shamela0024831-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1097
Shamela0024831-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        22453
Shamela0024831-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1592
Shamela0024831-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2305
Shamela0024831-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2535
Shamela0024831-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1278
Shamela0024831-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5770
Shamela0024831-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1446
Shamela0024831-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2757
Shamela0024831-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15174
Shamela0024831-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3640
Shamela0024831-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3976
Shamela0024831-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        20420
Shamela0024831-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2405
Shamela0024831-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5482
Shamela0024831-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1774