Index of /passim01022020/Shamela0023695-ara1/


../
Shamela0023695-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        35345
Shamela0023695-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        29541
Shamela0023695-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5504
Shamela0023695-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        2526
Shamela0023695-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5389
Shamela0023695-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3218
Shamela0023695-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        8396
Shamela0023695-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2964
Shamela0023695-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2526
Shamela0023695-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1643
Shamela0023695-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        98565
Shamela0023695-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4394
Shamela0023695-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33         855
Shamela0023695-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6911
Shamela0023695-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2170
Shamela0023695-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2084
Shamela0023695-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        17227
Shamela0023695-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2472
Shamela0023695-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4264
Shamela0023695-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4066
Shamela0023695-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3612
Shamela0023695-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        51193
Shamela0023695-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        3718
Shamela0023695-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       130321
Shamela0023695-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        5998
Shamela0023695-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2689
Shamela0023695-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        82604
Shamela0023695-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3787
Shamela0023695-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1138
Shamela0023695-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        22682
Shamela0023695-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        8738
Shamela0023695-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        5204
Shamela0023695-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        18456
Shamela0023695-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4878
Shamela0023695-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2886
Shamela0023695-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1158
Shamela0023695-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6855
Shamela0023695-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        16314
Shamela0023695-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11449
Shamela0023695-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        10903
Shamela0023695-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1134
Shamela0023695-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5140
Shamela0023695-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1346
Shamela0023695-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        57595
Shamela0023695-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        6336
Shamela0023695-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        8328
Shamela0023695-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6715
Shamela0023695-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        9352
Shamela0023695-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       103653
Shamela0023695-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        12171
Shamela0023695-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        15970
Shamela0023695-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        16114
Shamela0023695-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:12        1484
Shamela0023695-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2206
Shamela0023695-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        48663
Shamela0023695-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        3438
Shamela0023695-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        5040
Shamela0023695-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1468
Shamela0023695-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        7674
Shamela0023695-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        6130
Shamela0023695-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15400
Shamela0023695-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        1932
Shamela0023695-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1641
Shamela0023695-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6624
Shamela0023695-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1877
Shamela0023695-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        12368
Shamela0023695-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1120
Shamela0023695-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        6237
Shamela0023695-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4494
Shamela0023695-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        4940
Shamela0023695-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        5405
Shamela0023695-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2784
Shamela0023695-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        34073
Shamela0023695-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        50170
Shamela0023695-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        13388
Shamela0023695-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1089
Shamela0023695-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2038
Shamela0023695-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1318
Shamela0023695-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1245
Shamela0023695-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        1842
Shamela0023695-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1631
Shamela0023695-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        59941
Shamela0023695-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        13057
Shamela0023695-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       286883
Shamela0023695-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        11385
Shamela0023695-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1703
Shamela0023695-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        24393
Shamela0023695-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        8200
Shamela0023695-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        23064
Shamela0023695-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3364
Shamela0023695-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        38190
Shamela0023695-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1840
Shamela0023695-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3282
Shamela0023695-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7756
Shamela0023695-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        8293
Shamela0023695-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1563
Shamela0023695-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2037
Shamela0023695-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1547
Shamela0023695-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1786
Shamela0023695-ara1_JK001088-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1621
Shamela0023695-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1432
Shamela0023695-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2209
Shamela0023695-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3813
Shamela0023695-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4573
Shamela0023695-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        3034
Shamela0023695-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2568
Shamela0023695-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5294
Shamela0023695-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2301
Shamela0023695-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1385
Shamela0023695-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01       181548
Shamela0023695-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        15903
Shamela0023695-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1270
Shamela0023695-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        18494
Shamela0023695-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1500
Shamela0023695-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1428
Shamela0023695-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1612
Shamela0023695-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4765
Shamela0023695-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2383
Shamela0023695-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2205
Shamela0023695-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1437
Shamela0023695-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        14728
Shamela0023695-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4328
Shamela0023695-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1128
Shamela0023695-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        10437
Shamela0023695-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        37481
Shamela0023695-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        14910
Shamela0023695-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        4188
Shamela0023695-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        10830
Shamela0023695-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1456
Shamela0023695-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2964
Shamela0023695-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        11413
Shamela0023695-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2511
Shamela0023695-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1570
Shamela0023695-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        57937
Shamela0023695-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1643
Shamela0023695-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1466
Shamela0023695-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        7043
Shamela0023695-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4529
Shamela0023695-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       127617
Shamela0023695-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        11602
Shamela0023695-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        29354
Shamela0023695-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1211
Shamela0023695-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1254
Shamela0023695-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        15505
Shamela0023695-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8467
Shamela0023695-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2029
Shamela0023695-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1477
Shamela0023695-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        4629
Shamela0023695-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14840
Shamela0023695-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1619
Shamela0023695-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       222477
Shamela0023695-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1970
Shamela0023695-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3241
Shamela0023695-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3707
Shamela0023695-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1026
Shamela0023695-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        48145
Shamela0023695-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        9078
Shamela0023695-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1240
Shamela0023695-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1072
Shamela0023695-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3635
Shamela0023695-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1045
Shamela0023695-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        21443
Shamela0023695-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1761
Shamela0023695-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        5660
Shamela0023695-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5257
Shamela0023695-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1880
Shamela0023695-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4928
Shamela0023695-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        5534
Shamela0023695-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        9019
Shamela0023695-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3675
Shamela0023695-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2108
Shamela0023695-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2826
Shamela0023695-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2658
Shamela0023695-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        13593
Shamela0023695-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3195
Shamela0023695-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4574
Shamela0023695-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5653
Shamela0023695-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       163892
Shamela0023695-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2601
Shamela0023695-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4349
Shamela0023695-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        14951
Shamela0023695-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4282
Shamela0023695-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        16879
Shamela0023695-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1342
Shamela0023695-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        21311
Shamela0023695-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1491
Shamela0023695-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3127
Shamela0023695-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1186
Shamela0023695-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        7503
Shamela0023695-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         780
Shamela0023695-ara1_JK007521-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1001
Shamela0023695-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1833
Shamela0023695-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         775
Shamela0023695-ara1_JK007543-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1543
Shamela0023695-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2134
Shamela0023695-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2948
Shamela0023695-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        4923
Shamela0023695-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1445
Shamela0023695-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:44        2233
Shamela0023695-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47         992
Shamela0023695-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        8331
Shamela0023695-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1043
Shamela0023695-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1491
Shamela0023695-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4185
Shamela0023695-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        7295
Shamela0023695-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3148
Shamela0023695-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         897
Shamela0023695-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1001
Shamela0023695-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3086
Shamela0023695-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3448
Shamela0023695-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       102734
Shamela0023695-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        11042
Shamela0023695-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1919
Shamela0023695-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        20966
Shamela0023695-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        62849
Shamela0023695-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        23940
Shamela0023695-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        8065
Shamela0023695-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1753
Shamela0023695-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3726
Shamela0023695-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         829
Shamela0023695-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4039
Shamela0023695-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44       370515
Shamela0023695-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        10802
Shamela0023695-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        95124
Shamela0023695-ara1_JK009356-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2595
Shamela0023695-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        6881
Shamela0023695-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3040
Shamela0023695-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3794
Shamela0023695-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2646
Shamela0023695-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3286
Shamela0023695-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        35981
Shamela0023695-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        5548
Shamela0023695-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3527
Shamela0023695-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2204
Shamela0023695-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        18968
Shamela0023695-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1947
Shamela0023695-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1222
Shamela0023695-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        2594
Shamela0023695-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1307
Shamela0023695-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1658
Shamela0023695-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1765
Shamela0023695-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        5444
Shamela0023695-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        22091
Shamela0023695-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        10884
Shamela0023695-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2022
Shamela0023695-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2660
Shamela0023695-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1746
Shamela0023695-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2462
Shamela0023695-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         893
Shamela0023695-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1215
Shamela0023695-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4057
Shamela0023695-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2645
Shamela0023695-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1025
Shamela0023695-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1912
Shamela0023695-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4965
Shamela0023695-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        4774
Shamela0023695-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1241
Shamela0023695-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        32224
Shamela0023695-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        30071
Shamela0023695-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2630
Shamela0023695-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2990
Shamela0023695-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1605
Shamela0023695-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        7585
Shamela0023695-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3509
Shamela0023695-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2858
Shamela0023695-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1060
Shamela0023695-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        8869
Shamela0023695-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2102
Shamela0023695-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         868
Shamela0023695-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1997
Shamela0023695-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1455
Shamela0023695-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2574
Shamela0023695-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        3316
Shamela0023695-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       115068
Shamela0023695-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2462
Shamela0023695-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2724
Shamela0023695-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       137625
Shamela0023695-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1604
Shamela0023695-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        24175
Shamela0023695-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       104511
Shamela0023695-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        37966
Shamela0023695-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        24400
Shamela0023695-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2300
Shamela0023695-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3466
Shamela0023695-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3463
Shamela0023695-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2601
Shamela0023695-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2238
Shamela0023695-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2191
Shamela0023695-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        15679
Shamela0023695-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4430
Shamela0023695-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13812
Shamela0023695-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        27007
Shamela0023695-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3361
Shamela0023695-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1340
Shamela0023695-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26         861
Shamela0023695-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       129469
Shamela0023695-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        10351
Shamela0023695-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2167
Shamela0023695-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        13509
Shamela0023695-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1551
Shamela0023695-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1809
Shamela0023695-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1172
Shamela0023695-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        8819
Shamela0023695-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3698
Shamela0023695-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        12661
Shamela0023695-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        29424
Shamela0023695-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1428
Shamela0023695-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        14061
Shamela0023695-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        31308
Shamela0023695-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1694
Shamela0023695-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        27169
Shamela0023695-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5727
Shamela0023695-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        14378
Shamela0023695-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3894
Shamela0023695-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1847
Shamela0023695-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        2323
Shamela0023695-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4744
Shamela0023695-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2612
Shamela0023695-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        37769
Shamela0023695-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2911
Shamela0023695-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2127
Shamela0023695-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        12313
Shamela0023695-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1917
Shamela0023695-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1449
Shamela0023695-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1824
Shamela0023695-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7905
Shamela0023695-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4899
Shamela0023695-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        45981
Shamela0023695-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4733
Shamela0023695-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5639
Shamela0023695-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       164655
Shamela0023695-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         976
Shamela0023695-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        18057
Shamela0023695-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2566
Shamela0023695-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        10299
Shamela0023695-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11068
Shamela0023695-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        27803
Shamela0023695-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        40591
Shamela0023695-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4148
Shamela0023695-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1257
Shamela0023695-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3290
Shamela0023695-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        52418
Shamela0023695-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3519
Shamela0023695-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        18031
Shamela0023695-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1809
Shamela0023695-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3136
Shamela0023695-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4859
Shamela0023695-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       469555
Shamela0023695-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         993
Shamela0023695-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       261594
Shamela0023695-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2243
Shamela0023695-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       166170
Shamela0023695-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6885
Shamela0023695-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       100136
Shamela0023695-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       103831
Shamela0023695-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       144614
Shamela0023695-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       130078
Shamela0023695-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        21690
Shamela0023695-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17035
Shamela0023695-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6422
Shamela0023695-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13210
Shamela0023695-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        91746
Shamela0023695-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        16997
Shamela0023695-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8437
Shamela0023695-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1036
Shamela0023695-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8143
Shamela0023695-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2731
Shamela0023695-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2460
Shamela0023695-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        58246
Shamela0023695-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2216
Shamela0023695-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        37536
Shamela0023695-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       208212
Shamela0023695-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2359
Shamela0023695-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3290
Shamela0023695-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5925
Shamela0023695-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1076
Shamela0023695-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        58667
Shamela0023695-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       127207
Shamela0023695-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       426159
Shamela0023695-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       110997
Shamela0023695-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1324
Shamela0023695-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4236
Shamela0023695-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2337
Shamela0023695-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         882
Shamela0023695-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42         917
Shamela0023695-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1042
Shamela0023695-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3693
Shamela0023695-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5101
Shamela0023695-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6764
Shamela0023695-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1073
Shamela0023695-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2275
Shamela0023695-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4015
Shamela0023695-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2087
Shamela0023695-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4613
Shamela0023695-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3527
Shamela0023695-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       439157
Shamela0023695-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        46140
Shamela0023695-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        20683
Shamela0023695-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         849
Shamela0023695-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        53596
Shamela0023695-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2513
Shamela0023695-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        14123
Shamela0023695-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        76582
Shamela0023695-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3671
Shamela0023695-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5507
Shamela0023695-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         970
Shamela0023695-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10824
Shamela0023695-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4598
Shamela0023695-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5050
Shamela0023695-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        25945
Shamela0023695-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        13623
Shamela0023695-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2636
Shamela0023695-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4531
Shamela0023695-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1208
Shamela0023695-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1430
Shamela0023695-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2490
Shamela0023695-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10516
Shamela0023695-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1284
Shamela0023695-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        7088
Shamela0023695-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7245
Shamela0023695-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        18446
Shamela0023695-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        92194
Shamela0023695-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8649
Shamela0023695-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        70145
Shamela0023695-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9444
Shamela0023695-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        14337
Shamela0023695-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5585
Shamela0023695-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1834
Shamela0023695-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3567
Shamela0023695-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        62014
Shamela0023695-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2615
Shamela0023695-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14259
Shamela0023695-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        9802
Shamela0023695-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         935
Shamela0023695-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13018
Shamela0023695-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       220383
Shamela0023695-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1156
Shamela0023695-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1282
Shamela0023695-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48         836
Shamela0023695-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3306
Shamela0023695-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1453
Shamela0023695-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        37247
Shamela0023695-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6312
Shamela0023695-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1258
Shamela0023695-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3675
Shamela0023695-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2592
Shamela0023695-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12876
Shamela0023695-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8617
Shamela0023695-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4854
Shamela0023695-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        8348
Shamela0023695-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        52027
Shamela0023695-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2585
Shamela0023695-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2036
Shamela0023695-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5908
Shamela0023695-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15169
Shamela0023695-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3415
Shamela0023695-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5429
Shamela0023695-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1609
Shamela0023695-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        23128
Shamela0023695-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9524
Shamela0023695-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        75998
Shamela0023695-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        97096
Shamela0023695-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        2884
Shamela0023695-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       179342
Shamela0023695-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8491
Shamela0023695-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10388
Shamela0023695-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         963
Shamela0023695-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2080
Shamela0023695-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3568
Shamela0023695-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1004
Shamela0023695-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2226
Shamela0023695-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4675
Shamela0023695-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1511
Shamela0023695-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7598
Shamela0023695-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        95575
Shamela0023695-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       114261
Shamela0023695-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06       376076
Shamela0023695-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1201
Shamela0023695-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20947
Shamela0023695-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        32414
Shamela0023695-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        74409
Shamela0023695-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4022
Shamela0023695-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        10099
Shamela0023695-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22         959
Shamela0023695-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        10414
Shamela0023695-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        34028
Shamela0023695-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        33367
Shamela0023695-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3444
Shamela0023695-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1470
Shamela0023695-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2408
Shamela0023695-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4405
Shamela0023695-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5066
Shamela0023695-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        63205
Shamela0023695-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        22817
Shamela0023695-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        12516
Shamela0023695-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2274
Shamela0023695-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6929
Shamela0023695-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        7538
Shamela0023695-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        9147
Shamela0023695-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7662
Shamela0023695-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        19092
Shamela0023695-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        13504
Shamela0023695-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1438
Shamela0023695-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5211
Shamela0023695-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        15046
Shamela0023695-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4154
Shamela0023695-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        9467
Shamela0023695-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1377
Shamela0023695-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6667
Shamela0023695-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       107590
Shamela0023695-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1352
Shamela0023695-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1588
Shamela0023695-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2875
Shamela0023695-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2957
Shamela0023695-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1565
Shamela0023695-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2915
Shamela0023695-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         992
Shamela0023695-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3569
Shamela0023695-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7071
Shamela0023695-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4859
Shamela0023695-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3726
Shamela0023695-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6715
Shamela0023695-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6092
Shamela0023695-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2575
Shamela0023695-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3317
Shamela0023695-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        59105
Shamela0023695-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3715
Shamela0023695-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2465
Shamela0023695-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1913
Shamela0023695-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        12005
Shamela0023695-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8970
Shamela0023695-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5521
Shamela0023695-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15859
Shamela0023695-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6225
Shamela0023695-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16779
Shamela0023695-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       185802
Shamela0023695-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8292
Shamela0023695-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        41020
Shamela0023695-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        11842
Shamela0023695-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        53506
Shamela0023695-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       148101
Shamela0023695-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       469639
Shamela0023695-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2467
Shamela0023695-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1289
Shamela0023695-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        74188
Shamela0023695-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8327
Shamela0023695-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        30436
Shamela0023695-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        19818
Shamela0023695-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9592
Shamela0023695-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        33313
Shamela0023695-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        18359
Shamela0023695-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3707
Shamela0023695-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3986
Shamela0023695-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2375
Shamela0023695-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4176
Shamela0023695-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        18804
Shamela0023695-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       219366
Shamela0023695-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        58028
Shamela0023695-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        34223
Shamela0023695-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        22407
Shamela0023695-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6349
Shamela0023695-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1435
Shamela0023695-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1601
Shamela0023695-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4420
Shamela0023695-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        13154
Shamela0023695-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       185666
Shamela0023695-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3912
Shamela0023695-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6378
Shamela0023695-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        14301
Shamela0023695-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1886
Shamela0023695-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        39077
Shamela0023695-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5963
Shamela0023695-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        53311
Shamela0023695-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1297
Shamela0023695-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        49023
Shamela0023695-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2088
Shamela0023695-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4498
Shamela0023695-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1644
Shamela0023695-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2559
Shamela0023695-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        4685
Shamela0023695-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        66921
Shamela0023695-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12427
Shamela0023695-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10415
Shamela0023695-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        17494
Shamela0023695-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        51232
Shamela0023695-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        23792
Shamela0023695-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6668
Shamela0023695-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        41020
Shamela0023695-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2687
Shamela0023695-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3628
Shamela0023695-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2473
Shamela0023695-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1467
Shamela0023695-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        12902
Shamela0023695-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        37415
Shamela0023695-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2629
Shamela0023695-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1481
Shamela0023695-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1456
Shamela0023695-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5168
Shamela0023695-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1728
Shamela0023695-ara1_Shamela0010883-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        15068
Shamela0023695-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3256
Shamela0023695-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8679
Shamela0023695-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       242989
Shamela0023695-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4651
Shamela0023695-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4313
Shamela0023695-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        30023
Shamela0023695-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1231
Shamela0023695-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1980
Shamela0023695-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11247
Shamela0023695-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1464
Shamela0023695-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1006
Shamela0023695-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2825
Shamela0023695-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         776
Shamela0023695-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2442
Shamela0023695-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7754
Shamela0023695-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2892
Shamela0023695-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5984
Shamela0023695-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5444
Shamela0023695-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        22022
Shamela0023695-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        23300
Shamela0023695-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4380
Shamela0023695-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2315
Shamela0023695-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        4312
Shamela0023695-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5330
Shamela0023695-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        23744
Shamela0023695-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4185
Shamela0023695-ara1_Shamela0011484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7410
Shamela0023695-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        26009
Shamela0023695-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6258
Shamela0023695-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3991
Shamela0023695-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         775
Shamela0023695-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        38572
Shamela0023695-ara1_Shamela0011680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:23        1060
Shamela0023695-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        10870
Shamela0023695-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1452
Shamela0023695-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9315
Shamela0023695-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3455
Shamela0023695-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4955
Shamela0023695-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1669
Shamela0023695-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2320
Shamela0023695-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1543
Shamela0023695-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4087
Shamela0023695-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1083
Shamela0023695-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        18385
Shamela0023695-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11435
Shamela0023695-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4885
Shamela0023695-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4617
Shamela0023695-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3872
Shamela0023695-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4775
Shamela0023695-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        57791
Shamela0023695-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1202
Shamela0023695-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        50411
Shamela0023695-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1460
Shamela0023695-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        42877
Shamela0023695-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6514
Shamela0023695-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1014
Shamela0023695-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        35898
Shamela0023695-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         865
Shamela0023695-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        11570
Shamela0023695-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        8236
Shamela0023695-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1726
Shamela0023695-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16713
Shamela0023695-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        14219
Shamela0023695-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4334
Shamela0023695-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2232
Shamela0023695-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        20396
Shamela0023695-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        5643
Shamela0023695-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        18711
Shamela0023695-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1255
Shamela0023695-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        7362
Shamela0023695-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        57196
Shamela0023695-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1802
Shamela0023695-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        9754
Shamela0023695-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        3506
Shamela0023695-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       122973
Shamela0023695-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        29250
Shamela0023695-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        7438
Shamela0023695-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7007
Shamela0023695-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1246
Shamela0023695-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        20128
Shamela0023695-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1278
Shamela0023695-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        13469
Shamela0023695-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1361
Shamela0023695-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        6899
Shamela0023695-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3191
Shamela0023695-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        2060
Shamela0023695-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         832
Shamela0023695-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        11697
Shamela0023695-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4196
Shamela0023695-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1716
Shamela0023695-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2336
Shamela0023695-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1923
Shamela0023695-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6696
Shamela0023695-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2117
Shamela0023695-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24931
Shamela0023695-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2370
Shamela0023695-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2763
Shamela0023695-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1589
Shamela0023695-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        62624
Shamela0023695-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2149
Shamela0023695-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        40237
Shamela0023695-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5370
Shamela0023695-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8020
Shamela0023695-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2527
Shamela0023695-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7824
Shamela0023695-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2068
Shamela0023695-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7176
Shamela0023695-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        28737
Shamela0023695-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4005
Shamela0023695-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1422
Shamela0023695-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1394
Shamela0023695-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5942
Shamela0023695-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7004
Shamela0023695-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4105
Shamela0023695-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1602
Shamela0023695-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7087
Shamela0023695-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3574
Shamela0023695-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9507
Shamela0023695-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1016
Shamela0023695-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4659
Shamela0023695-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        49002
Shamela0023695-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        9689
Shamela0023695-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        21094
Shamela0023695-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5008
Shamela0023695-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        30652
Shamela0023695-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        41615
Shamela0023695-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9564
Shamela0023695-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1845
Shamela0023695-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7675
Shamela0023695-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        6087
Shamela0023695-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4740
Shamela0023695-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2363
Shamela0023695-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2559
Shamela0023695-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        45884
Shamela0023695-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        18376
Shamela0023695-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1068
Shamela0023695-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13345
Shamela0023695-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        6222
Shamela0023695-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        20688
Shamela0023695-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3672
Shamela0023695-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3491
Shamela0023695-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2143
Shamela0023695-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        25935
Shamela0023695-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3214
Shamela0023695-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        26050
Shamela0023695-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3920
Shamela0023695-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3602
Shamela0023695-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3176
Shamela0023695-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2754
Shamela0023695-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2427
Shamela0023695-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        58662
Shamela0023695-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9019
Shamela0023695-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1485
Shamela0023695-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1435
Shamela0023695-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        19230
Shamela0023695-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3362
Shamela0023695-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4234
Shamela0023695-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        15574
Shamela0023695-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1109
Shamela0023695-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20137
Shamela0023695-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        34006
Shamela0023695-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        8018
Shamela0023695-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        12438
Shamela0023695-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1723
Shamela0023695-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2936
Shamela0023695-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2804
Shamela0023695-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        60194
Shamela0023695-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       489042
Shamela0023695-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9996
Shamela0023695-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        56432
Shamela0023695-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3914
Shamela0023695-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1236
Shamela0023695-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4383
Shamela0023695-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7607
Shamela0023695-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        19158
Shamela0023695-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8738
Shamela0023695-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        51079
Shamela0023695-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        74140
Shamela0023695-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       102038
Shamela0023695-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        18530
Shamela0023695-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       104906
Shamela0023695-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11848
Shamela0023695-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2659
Shamela0023695-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4665
Shamela0023695-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2049
Shamela0023695-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1769
Shamela0023695-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        45361
Shamela0023695-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        29261
Shamela0023695-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        16505
Shamela0023695-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12154
Shamela0023695-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1108
Shamela0023695-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3148
Shamela0023695-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9723
Shamela0023695-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        39961
Shamela0023695-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11087
Shamela0023695-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4319
Shamela0023695-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7153
Shamela0023695-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5879
Shamela0023695-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         885
Shamela0023695-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        75184
Shamela0023695-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3154
Shamela0023695-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8087
Shamela0023695-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8985
Shamela0023695-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3025
Shamela0023695-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8554
Shamela0023695-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7267
Shamela0023695-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3114
Shamela0023695-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2263
Shamela0023695-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        22950
Shamela0023695-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         836
Shamela0023695-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2340
Shamela0023695-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1692
Shamela0023695-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        37446
Shamela0023695-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       113858
Shamela0023695-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2752
Shamela0023695-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         992
Shamela0023695-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11116
Shamela0023695-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8420
Shamela0023695-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15881
Shamela0023695-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5358
Shamela0023695-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15329
Shamela0023695-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        22040
Shamela0023695-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5480
Shamela0023695-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        28112
Shamela0023695-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2443
Shamela0023695-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        20082
Shamela0023695-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       132967
Shamela0023695-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5598
Shamela0023695-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        37300
Shamela0023695-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        16519
Shamela0023695-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        15210
Shamela0023695-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       213359
Shamela0023695-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2071
Shamela0023695-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14126
Shamela0023695-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        58544
Shamela0023695-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       161666
Shamela0023695-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        85422
Shamela0023695-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        2535
Shamela0023695-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16       313093
Shamela0023695-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        20423
Shamela0023695-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2340
Shamela0023695-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1056
Shamela0023695-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        1820
Shamela0023695-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        13110
Shamela0023695-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1281
Shamela0023695-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9458
Shamela0023695-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52       215799
Shamela0023695-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        22732
Shamela0023695-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2034
Shamela0023695-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11212
Shamela0023695-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       220614
Shamela0023695-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       290328
Shamela0023695-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        13294
Shamela0023695-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5358
Shamela0023695-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        26273
Shamela0023695-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1461
Shamela0023695-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1011
Shamela0023695-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2230
Shamela0023695-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1258
Shamela0023695-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5931
Shamela0023695-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         833
Shamela0023695-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9312
Shamela0023695-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2580
Shamela0023695-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5556
Shamela0023695-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        14343
Shamela0023695-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1638
Shamela0023695-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        31338
Shamela0023695-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1866
Shamela0023695-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2224
Shamela0023695-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1436
Shamela0023695-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4928
Shamela0023695-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1343
Shamela0023695-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1783
Shamela0023695-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       194678
Shamela0023695-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       367862
Shamela0023695-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9530
Shamela0023695-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        48716
Shamela0023695-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5391
Shamela0023695-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4670
Shamela0023695-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        87724
Shamela0023695-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1182
Shamela0023695-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2671
Shamela0023695-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2257
Shamela0023695-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1935
Shamela0023695-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2120
Shamela0023695-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4918
Shamela0023695-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        19533
Shamela0023695-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3823
Shamela0023695-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        42514
Shamela0023695-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        9213
Shamela0023695-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4663
Shamela0023695-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1006
Shamela0023695-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2351
Shamela0023695-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1139
Shamela0023695-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1935
Shamela0023695-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2181
Shamela0023695-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1369
Shamela0023695-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1109
Shamela0023695-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1299
Shamela0023695-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4292
Shamela0023695-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4595
Shamela0023695-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4055
Shamela0023695-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2577
Shamela0023695-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4833
Shamela0023695-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         851
Shamela0023695-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9329
Shamela0023695-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2365
Shamela0023695-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2313
Shamela0023695-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         775
Shamela0023695-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         982
Shamela0023695-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2884
Shamela0023695-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1511
Shamela0023695-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5544
Shamela0023695-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1972
Shamela0023695-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3169
Shamela0023695-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1207
Shamela0023695-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1111
Shamela0023695-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3119
Shamela0023695-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10722
Shamela0023695-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        10950
Shamela0023695-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57       3468310
Shamela0023695-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        20933
Shamela0023695-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        53150
Shamela0023695-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       216826
Shamela0023695-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2078
Shamela0023695-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1492
Shamela0023695-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9637
Shamela0023695-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       211423
Shamela0023695-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        5310
Shamela0023695-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8065
Shamela0023695-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7761
Shamela0023695-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3646
Shamela0023695-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1375
Shamela0023695-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1985
Shamela0023695-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         901
Shamela0023695-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        17982
Shamela0023695-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2623
Shamela0023695-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        20975
Shamela0023695-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        8152
Shamela0023695-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48         888
Shamela0023695-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        72071
Shamela0023695-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       125818
Shamela0023695-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4869
Shamela0023695-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1302
Shamela0023695-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8786
Shamela0023695-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8063
Shamela0023695-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1651
Shamela0023695-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2979
Shamela0023695-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2151
Shamela0023695-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        26950
Shamela0023695-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2542
Shamela0023695-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3949
Shamela0023695-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1156
Shamela0023695-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        83821
Shamela0023695-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1310
Shamela0023695-ara1_Shamela0096606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1548
Shamela0023695-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1684
Shamela0023695-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         868
Shamela0023695-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1235
Shamela0023695-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        73975
Shamela0023695-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3449
Shamela0023695-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3221
Shamela0023695-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        19951
Shamela0023695-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        12142
Shamela0023695-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3383
Shamela0023695-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1421
Shamela0023695-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1703
Shamela0023695-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3164
Shamela0023695-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1696
Shamela0023695-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1696
Shamela0023695-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2854
Shamela0023695-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1151
Shamela0023695-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1597
Shamela0023695-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2719
Shamela0023695-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2787
Shamela0023695-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2478
Shamela0023695-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1899
Shamela0023695-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1368
Shamela0023695-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5167
Shamela0023695-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2154
Shamela0023695-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4256
Shamela0023695-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2162
Shamela0023695-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1896
Shamela0023695-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        25560
Shamela0023695-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        5525
Shamela0023695-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        64911
Shamela0023695-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1397
Shamela0023695-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7584
Shamela0023695-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        20229
Shamela0023695-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        23170
Shamela0023695-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2197
Shamela0023695-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3466
Shamela0023695-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        4710
Shamela0023695-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2007
Shamela0023695-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1390
Shamela0023695-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        3058
Shamela0023695-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3762
Shamela0023695-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2482
Shamela0023695-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4626
Shamela0023695-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8926
Shamela0023695-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3796
Shamela0023695-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13131
Shamela0023695-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1205
Shamela0023695-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6980
Shamela0023695-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        31810
Shamela0023695-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        7135
Shamela0023695-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        14875
Shamela0023695-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1032
Shamela0023695-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3377
Shamela0023695-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        2026
Shamela0023695-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        5906
Shamela0023695-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4327
Shamela0023695-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        9140
Shamela0023695-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        19811
Shamela0023695-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2450
Shamela0023695-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2027
Shamela0023695-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        10249
Shamela0023695-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1291
Shamela0023695-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        16943
Shamela0023695-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5004
Shamela0023695-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1273
Shamela0023695-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3990
Shamela0023695-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1061
Shamela0023695-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2026
Shamela0023695-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        6638
Shamela0023695-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5132
Shamela0023695-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7489
Shamela0023695-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1540
Shamela0023695-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       209968
Shamela0023695-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3157
Shamela0023695-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3696
Shamela0023695-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        16734
Shamela0023695-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        55905
Shamela0023695-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8419
Shamela0023695-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        5202
Shamela0023695-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        14271
Shamela0023695-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         977
Shamela0023695-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        33152
Shamela0023695-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        30100
Shamela0023695-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        48725
Shamela0023695-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        15926
Shamela0023695-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       168956
Shamela0023695-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        38191
Shamela0023695-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       272384
Shamela0023695-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        3873
Shamela0023695-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16421
Shamela0023695-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1486
Shamela0023695-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1038
Shamela0023695-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1106
Shamela0023695-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2490
Shamela0023695-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11991
Shamela0023695-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        5168
Shamela0023695-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        13956
Shamela0023695-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2459
Shamela0023695-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3055
Shamela0023695-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        10100
Shamela0023695-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5041
Shamela0023695-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        5125
Shamela0023695-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1168
Shamela0023695-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        49718
Shamela0023695-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        6165
Shamela0023695-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19890
Shamela0023695-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        13880
Shamela0023695-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7649
Shamela0023695-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        30550
Shamela0023695-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2439
Shamela0023695-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14387
Shamela0023695-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        13887
Shamela0023695-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        2823
Shamela0023695-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24         790
Shamela0023695-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2566
Shamela0023695-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1722
Shamela0023695-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2459
Shamela0023695-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2727
Shamela0023695-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        55479
Shamela0023695-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2972
Shamela0023695-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8479
Shamela0023695-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1099
Shamela0023695-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1701
Shamela0023695-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1513
Shamela0023695-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        1380
Shamela0023695-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        47954
Shamela0023695-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4523
Shamela0023695-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        44572
Shamela0023695-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        11585
Shamela0023695-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        68595
Shamela0023695-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        19938
Shamela0023695-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        22544
Shamela0023695-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7336
Shamela0023695-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8468
Shamela0023695-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        5291
Shamela0023695-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       191240
Shamela0023695-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11323
Shamela0023695-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3549
Shamela0023695-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3318
Shamela0023695-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2007
Shamela0023695-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         888
Shamela0023695-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        10073
Shamela0023695-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        22732
Shamela0023695-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3759
Shamela0023695-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2243
Shamela0023695-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        8104
Shamela0023695-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7621
Shamela0023695-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6108
Shamela0023695-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        25373
Shamela0023695-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2306
Shamela0023695-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1511
Shamela0023695-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         936
Shamela0023695-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        58142
Shamela0023695-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        10372
Shamela0023695-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        93980
Shamela0023695-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3100
Shamela0023695-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        8233
Shamela0023695-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2454
Shamela0023695-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        8668
Shamela0023695-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6698
Shamela0023695-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2852
Shamela0023695-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2004
Shamela0023695-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        2508
Shamela0023695-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        2703
Shamela0023695-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2173
Shamela0023695-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1872
Shamela0023695-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1440
Shamela0023695-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        8112
Shamela0023695-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        2070
Shamela0023695-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1303
Shamela0023695-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        11228
Shamela0023695-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2197
Shamela0023695-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2457
Shamela0023695-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        8562
Shamela0023695-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3358
Shamela0023695-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13       610580
Shamela0023695-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2267
Shamela0023695-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        9615
Shamela0023695-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3487
Shamela0023695-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       552221
Shamela0023695-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         943
Shamela0023695-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18       104056
Shamela0023695-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        97141
Shamela0023695-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1054
Shamela0023695-ara1_Shia003690-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3002
Shamela0023695-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1519
Shamela0023695-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        27705
Shamela0023695-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9742
Shamela0023695-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        2933
Shamela0023695-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        6248
Shamela0023695-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2053
Shamela0023695-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4150
Shamela0023695-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        15912
Shamela0023695-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        6961
Shamela0023695-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        3270
Shamela0023695-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       178952
Shamela0023695-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2958
Shamela0023695-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        53557
Shamela0023695-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        9347
Shamela0023695-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        9364
Shamela0023695-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        14335
Shamela0023695-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       1193492
Shamela0023695-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10587
Shamela0023695-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        16899
Shamela0023695-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        21162
Shamela0023695-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11615
Shamela0023695-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1831
Shamela0023695-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        59659
Shamela0023695-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2012
Shamela0023695-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8077
Shamela0023695-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         860
Shamela0023695-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1275
Shamela0023695-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2212
Shamela0023695-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        19870
Shamela0023695-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1630
Shamela0023695-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1867
Shamela0023695-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2536
Shamela0023695-ara1_Shia004002-ara1.csv      17-Mar-2020 15:23        1205
Shamela0023695-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5295
Shamela0023695-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1131
Shamela0023695-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9853
Shamela0023695-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6342
Shamela0023695-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1886
Shamela0023695-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        3204
Shamela0023695-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        15870
Shamela0023695-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        24598
Shamela0023695-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        5846
Shamela0023695-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        8117
Shamela0023695-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2782
Shamela0023695-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28        11673
Shamela0023695-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        12852
Shamela0023695-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1040
Shamela0023695-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       292858
Shamela0023695-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       103153
Shamela0023695-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        3188
Shamela0023695-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41       226711
Shamela0023695-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        31636
Shamela0023695-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4806
Shamela0023695-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3187
Shamela0023695-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1542
Shamela0023695-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7281