Index of /passim01022020/Shamela0023631-ara1/


../
Shamela0023631-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       134923
Shamela0023631-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        2107
Shamela0023631-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1428
Shamela0023631-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1681
Shamela0023631-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1950
Shamela0023631-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        94145
Shamela0023631-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        45966
Shamela0023631-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        36036
Shamela0023631-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        7219
Shamela0023631-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        1478
Shamela0023631-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        3736
Shamela0023631-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        15615
Shamela0023631-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        64375
Shamela0023631-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        13604
Shamela0023631-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3105
Shamela0023631-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        24989
Shamela0023631-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        20760
Shamela0023631-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        23064
Shamela0023631-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        6669
Shamela0023631-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        8389
Shamela0023631-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        34658
Shamela0023631-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        14229
Shamela0023631-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        14647
Shamela0023631-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       289817
Shamela0023631-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        94660
Shamela0023631-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        30449
Shamela0023631-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        69718
Shamela0023631-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        8671
Shamela0023631-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        52854
Shamela0023631-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       115855
Shamela0023631-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        14017
Shamela0023631-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        99876
Shamela0023631-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        29160
Shamela0023631-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        16236
Shamela0023631-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3945
Shamela0023631-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1102
Shamela0023631-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       414058
Shamela0023631-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       155253
Shamela0023631-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1128
Shamela0023631-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       1768573
Shamela0023631-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1412
Shamela0023631-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8270
Shamela0023631-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        9763
Shamela0023631-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1234
Shamela0023631-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        16733
Shamela0023631-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        8486
Shamela0023631-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       215424
Shamela0023631-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2274
Shamela0023631-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        8536
Shamela0023631-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        59464
Shamela0023631-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        55691
Shamela0023631-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1162
Shamela0023631-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1725
Shamela0023631-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1826
Shamela0023631-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        41811
Shamela0023631-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        27022
Shamela0023631-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1179
Shamela0023631-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3234
Shamela0023631-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        16504
Shamela0023631-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3603
Shamela0023631-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         922
Shamela0023631-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        3185
Shamela0023631-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        63821
Shamela0023631-ara1_JK000301-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1403
Shamela0023631-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        12424
Shamela0023631-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        19066
Shamela0023631-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5879
Shamela0023631-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        3677
Shamela0023631-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         979
Shamela0023631-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8510
Shamela0023631-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1987
Shamela0023631-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       223527
Shamela0023631-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1817
Shamela0023631-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1955
Shamela0023631-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3858
Shamela0023631-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7873
Shamela0023631-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       148444
Shamela0023631-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        40952
Shamela0023631-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        20548
Shamela0023631-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        61736
Shamela0023631-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        27636
Shamela0023631-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        20583
Shamela0023631-ara1_JK000380-ara1.csv       17-Mar-2020 15:42        3144
Shamela0023631-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       2552018
Shamela0023631-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        21708
Shamela0023631-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        82452
Shamela0023631-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        15235
Shamela0023631-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        49095
Shamela0023631-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4224
Shamela0023631-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1927
Shamela0023631-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        4660
Shamela0023631-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        56418
Shamela0023631-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2119
Shamela0023631-ara1_JK000445-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        4280
Shamela0023631-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29       1727131
Shamela0023631-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        10982
Shamela0023631-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6075
Shamela0023631-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02       3607288
Shamela0023631-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17       163137
Shamela0023631-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        9291
Shamela0023631-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        47570
Shamela0023631-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        14308
Shamela0023631-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2502
Shamela0023631-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        5119
Shamela0023631-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        7285
Shamela0023631-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        46476
Shamela0023631-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        4565
Shamela0023631-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        5108
Shamela0023631-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1240
Shamela0023631-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2081
Shamela0023631-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2111
Shamela0023631-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1731
Shamela0023631-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2070
Shamela0023631-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1103
Shamela0023631-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10450
Shamela0023631-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4098
Shamela0023631-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5516
Shamela0023631-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2492
Shamela0023631-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        15778
Shamela0023631-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        8890
Shamela0023631-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2007
Shamela0023631-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2464
Shamela0023631-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        17635
Shamela0023631-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        21211
Shamela0023631-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3612
Shamela0023631-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4552
Shamela0023631-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2941
Shamela0023631-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1194
Shamela0023631-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1547
Shamela0023631-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3669
Shamela0023631-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2228
Shamela0023631-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        50255
Shamela0023631-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        23024
Shamela0023631-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        19565
Shamela0023631-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        13225
Shamela0023631-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5049
Shamela0023631-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1909
Shamela0023631-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2309
Shamela0023631-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        31860
Shamela0023631-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       166223
Shamela0023631-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       1856575
Shamela0023631-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1214
Shamela0023631-ara1_JK000802-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1633
Shamela0023631-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        57608
Shamela0023631-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6115
Shamela0023631-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1826
Shamela0023631-ara1_JK000858-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1625
Shamela0023631-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1159
Shamela0023631-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35       135850
Shamela0023631-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        9236
Shamela0023631-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        23721
Shamela0023631-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1939
Shamela0023631-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3421
Shamela0023631-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5385
Shamela0023631-ara1_JK000899-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        56429
Shamela0023631-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8409
Shamela0023631-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        13779
Shamela0023631-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        3631
Shamela0023631-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:06       130939
Shamela0023631-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        4743
Shamela0023631-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        33387
Shamela0023631-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       489992
Shamela0023631-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6726
Shamela0023631-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2056
Shamela0023631-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2799
Shamela0023631-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1918
Shamela0023631-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        31088
Shamela0023631-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3021
Shamela0023631-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1535
Shamela0023631-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        5182
Shamela0023631-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        2063
Shamela0023631-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1140
Shamela0023631-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       141379
Shamela0023631-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        36670
Shamela0023631-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       131726
Shamela0023631-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1716
Shamela0023631-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         969
Shamela0023631-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2376
Shamela0023631-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1317
Shamela0023631-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        31936
Shamela0023631-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3692
Shamela0023631-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2907
Shamela0023631-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        48093
Shamela0023631-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        67962
Shamela0023631-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1632
Shamela0023631-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1858
Shamela0023631-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3561
Shamela0023631-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1389
Shamela0023631-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        11952
Shamela0023631-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        5596
Shamela0023631-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        13700
Shamela0023631-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        10336
Shamela0023631-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3764
Shamela0023631-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1188
Shamela0023631-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1537
Shamela0023631-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         800
Shamela0023631-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2037
Shamela0023631-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1987
Shamela0023631-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        21768
Shamela0023631-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1692
Shamela0023631-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2613
Shamela0023631-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        8145
Shamela0023631-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        13387
Shamela0023631-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2623
Shamela0023631-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1029
Shamela0023631-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1965
Shamela0023631-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1370
Shamela0023631-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1256
Shamela0023631-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        44911
Shamela0023631-ara1_JK001175-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3085
Shamela0023631-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5483
Shamela0023631-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1898
Shamela0023631-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1223
Shamela0023631-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1544
Shamela0023631-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1994
Shamela0023631-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3170
Shamela0023631-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2072
Shamela0023631-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1292
Shamela0023631-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        27166
Shamela0023631-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        18654
Shamela0023631-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        94116
Shamela0023631-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6045
Shamela0023631-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        20849
Shamela0023631-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1816
Shamela0023631-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        3331
Shamela0023631-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2673
Shamela0023631-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1289
Shamela0023631-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        48904
Shamela0023631-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        5614
Shamela0023631-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6302
Shamela0023631-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        9578
Shamela0023631-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4534
Shamela0023631-ara1_JK001285-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51         868
Shamela0023631-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1269
Shamela0023631-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1157
Shamela0023631-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4340
Shamela0023631-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        12588
Shamela0023631-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1932
Shamela0023631-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2741
Shamela0023631-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1474
Shamela0023631-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        39483
Shamela0023631-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        14418
Shamela0023631-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        6953
Shamela0023631-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2632
Shamela0023631-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        16200
Shamela0023631-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        8909
Shamela0023631-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        16524
Shamela0023631-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        43116
Shamela0023631-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        7984
Shamela0023631-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2024
Shamela0023631-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        18200
Shamela0023631-ara1_JK001455-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3965
Shamela0023631-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1972
Shamela0023631-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2682
Shamela0023631-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3861
Shamela0023631-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       115706
Shamela0023631-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1065
Shamela0023631-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       231170
Shamela0023631-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        32922
Shamela0023631-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        4052
Shamela0023631-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        36561
Shamela0023631-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45         998
Shamela0023631-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33       116230
Shamela0023631-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        43122
Shamela0023631-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        37184
Shamela0023631-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         777
Shamela0023631-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3298
Shamela0023631-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1721
Shamela0023631-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1636
Shamela0023631-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3864
Shamela0023631-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       1765033
Shamela0023631-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        11307
Shamela0023631-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1722
Shamela0023631-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        40203
Shamela0023631-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        21189
Shamela0023631-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       301718
Shamela0023631-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        41053
Shamela0023631-ara1_JK006873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         952
Shamela0023631-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        15437
Shamela0023631-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4625
Shamela0023631-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3308
Shamela0023631-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2056
Shamela0023631-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8469
Shamela0023631-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       187627
Shamela0023631-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7832
Shamela0023631-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2382
Shamela0023631-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4459
Shamela0023631-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        11862
Shamela0023631-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2222
Shamela0023631-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       470010
Shamela0023631-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1489
Shamela0023631-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3130
Shamela0023631-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2762
Shamela0023631-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5247
Shamela0023631-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        2322
Shamela0023631-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2327
Shamela0023631-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        19196
Shamela0023631-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2781
Shamela0023631-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        10194
Shamela0023631-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       1288065
Shamela0023631-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         943
Shamela0023631-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        8654
Shamela0023631-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        21713
Shamela0023631-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        41132
Shamela0023631-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        1008
Shamela0023631-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        40570
Shamela0023631-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        82593
Shamela0023631-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2162
Shamela0023631-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        50024
Shamela0023631-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       219865
Shamela0023631-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       584277
Shamela0023631-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2968
Shamela0023631-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        10575
Shamela0023631-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        14052
Shamela0023631-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        97091
Shamela0023631-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8964
Shamela0023631-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07       277189
Shamela0023631-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3045
Shamela0023631-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       194628
Shamela0023631-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        29898
Shamela0023631-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        53222
Shamela0023631-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        28556
Shamela0023631-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1775
Shamela0023631-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        64528
Shamela0023631-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1933
Shamela0023631-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2745
Shamela0023631-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1554
Shamela0023631-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1873
Shamela0023631-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        5583
Shamela0023631-ara1_JK007637-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20         840
Shamela0023631-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        9091
Shamela0023631-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1589
Shamela0023631-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        10676
Shamela0023631-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1739
Shamela0023631-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        4087
Shamela0023631-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1436
Shamela0023631-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4016
Shamela0023631-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2616
Shamela0023631-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1686
Shamela0023631-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5037
Shamela0023631-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2423
Shamela0023631-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2458
Shamela0023631-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        29350
Shamela0023631-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1361
Shamela0023631-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1694
Shamela0023631-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        43038
Shamela0023631-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       124238
Shamela0023631-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        39923
Shamela0023631-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1282
Shamela0023631-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2348
Shamela0023631-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1258
Shamela0023631-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        46561
Shamela0023631-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       2481562
Shamela0023631-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       1619206
Shamela0023631-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        12662
Shamela0023631-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        12331
Shamela0023631-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2565
Shamela0023631-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4404
Shamela0023631-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        6766
Shamela0023631-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        20824
Shamela0023631-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        61218
Shamela0023631-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4095
Shamela0023631-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        3863
Shamela0023631-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2222
Shamela0023631-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        17569
Shamela0023631-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4216
Shamela0023631-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       248175
Shamela0023631-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6058
Shamela0023631-ara1_JK009331-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1939
Shamela0023631-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2629
Shamela0023631-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1508
Shamela0023631-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1896
Shamela0023631-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        2012
Shamela0023631-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        3341
Shamela0023631-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        15644
Shamela0023631-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10914
Shamela0023631-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8476
Shamela0023631-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       1622928
Shamela0023631-ara1_JK009399-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43         906
Shamela0023631-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        25207
Shamela0023631-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        2797
Shamela0023631-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       746517
Shamela0023631-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29       592352
Shamela0023631-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        5880
Shamela0023631-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        54419
Shamela0023631-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1001
Shamela0023631-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4218
Shamela0023631-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        3495
Shamela0023631-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2626
Shamela0023631-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1828
Shamela0023631-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        5300
Shamela0023631-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        12590
Shamela0023631-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        3266
Shamela0023631-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3498
Shamela0023631-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        24319
Shamela0023631-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         898
Shamela0023631-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5658
Shamela0023631-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        21161
Shamela0023631-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1512
Shamela0023631-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1526
Shamela0023631-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        88040
Shamela0023631-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        40015
Shamela0023631-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1380
Shamela0023631-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1203
Shamela0023631-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         791
Shamela0023631-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        9127
Shamela0023631-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1337
Shamela0023631-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1065
Shamela0023631-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47         837
Shamela0023631-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        4204
Shamela0023631-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1548
Shamela0023631-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2943
Shamela0023631-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1059
Shamela0023631-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2803
Shamela0023631-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2764
Shamela0023631-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1550
Shamela0023631-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2453
Shamela0023631-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5581
Shamela0023631-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        7941
Shamela0023631-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        9195
Shamela0023631-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1018
Shamela0023631-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25         990
Shamela0023631-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1139
Shamela0023631-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4153
Shamela0023631-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1287
Shamela0023631-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1217
Shamela0023631-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4706
Shamela0023631-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        66166
Shamela0023631-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1752
Shamela0023631-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18       110554
Shamela0023631-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1946
Shamela0023631-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        12281
Shamela0023631-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1328
Shamela0023631-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2973
Shamela0023631-ara1_JK011178-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:46        2207
Shamela0023631-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        13682
Shamela0023631-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        20267
Shamela0023631-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        2688
Shamela0023631-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        32698
Shamela0023631-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1120
Shamela0023631-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2658
Shamela0023631-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2219
Shamela0023631-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         963
Shamela0023631-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1204
Shamela0023631-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5269
Shamela0023631-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1988
Shamela0023631-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1230
Shamela0023631-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         980
Shamela0023631-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1218
Shamela0023631-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3022
Shamela0023631-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        22465
Shamela0023631-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        5025
Shamela0023631-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        16728
Shamela0023631-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3699
Shamela0023631-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2379
Shamela0023631-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        14761
Shamela0023631-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        3062
Shamela0023631-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        11057
Shamela0023631-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       282397
Shamela0023631-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4287
Shamela0023631-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       2588297
Shamela0023631-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6827
Shamela0023631-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        66258
Shamela0023631-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3071
Shamela0023631-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1152
Shamela0023631-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        95885
Shamela0023631-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       108501
Shamela0023631-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       451121
Shamela0023631-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1128
Shamela0023631-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1646
Shamela0023631-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1322
Shamela0023631-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        36210
Shamela0023631-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3650
Shamela0023631-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        6109
Shamela0023631-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1872
Shamela0023631-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10787
Shamela0023631-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10638
Shamela0023631-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1357
Shamela0023631-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1389
Shamela0023631-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3341
Shamela0023631-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        63157
Shamela0023631-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        7692
Shamela0023631-ara1_Shamela0000352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1890
Shamela0023631-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2751
Shamela0023631-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        2615
Shamela0023631-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8870
Shamela0023631-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        62438
Shamela0023631-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       225792
Shamela0023631-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         803
Shamela0023631-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        19118
Shamela0023631-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14926
Shamela0023631-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3698
Shamela0023631-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1580
Shamela0023631-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1372
Shamela0023631-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       134341
Shamela0023631-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3345
Shamela0023631-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2171
Shamela0023631-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9577
Shamela0023631-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3531
Shamela0023631-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        12183
Shamela0023631-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1056
Shamela0023631-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1340
Shamela0023631-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3630
Shamela0023631-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4445
Shamela0023631-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1580
Shamela0023631-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        2544
Shamela0023631-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14695
Shamela0023631-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1590
Shamela0023631-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13811
Shamela0023631-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       208096
Shamela0023631-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        7340
Shamela0023631-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       558775
Shamela0023631-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       1225432
Shamela0023631-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       309892
Shamela0023631-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        14794
Shamela0023631-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        30749
Shamela0023631-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6798
Shamela0023631-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        7027
Shamela0023631-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3733
Shamela0023631-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         930
Shamela0023631-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1467
Shamela0023631-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8740
Shamela0023631-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        9256
Shamela0023631-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15493
Shamela0023631-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1632
Shamela0023631-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2467
Shamela0023631-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2092
Shamela0023631-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        49346
Shamela0023631-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         922
Shamela0023631-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        72853
Shamela0023631-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        22732
Shamela0023631-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17795
Shamela0023631-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       277256
Shamela0023631-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        17846
Shamela0023631-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        23854
Shamela0023631-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6574
Shamela0023631-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       4697741
Shamela0023631-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        20856
Shamela0023631-ara1_Shamela0001396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1033
Shamela0023631-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        28651
Shamela0023631-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22         930
Shamela0023631-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1903
Shamela0023631-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        96541
Shamela0023631-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        64562
Shamela0023631-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        70068
Shamela0023631-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        20692
Shamela0023631-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       322562
Shamela0023631-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4119
Shamela0023631-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       116537
Shamela0023631-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        26528
Shamela0023631-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        27781
Shamela0023631-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        86057
Shamela0023631-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4754
Shamela0023631-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2976
Shamela0023631-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       360451
Shamela0023631-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       1455755
Shamela0023631-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        13984
Shamela0023631-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4021
Shamela0023631-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7685
Shamela0023631-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        77419
Shamela0023631-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         915
Shamela0023631-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       1548413
Shamela0023631-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        99988
Shamela0023631-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12297
Shamela0023631-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        19242
Shamela0023631-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        56765
Shamela0023631-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       516429
Shamela0023631-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4707
Shamela0023631-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2785
Shamela0023631-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       783715
Shamela0023631-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4202
Shamela0023631-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        98424
Shamela0023631-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        26266
Shamela0023631-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       192178
Shamela0023631-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       395756
Shamela0023631-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2136
Shamela0023631-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       412549
Shamela0023631-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9802
Shamela0023631-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       434375
Shamela0023631-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       132517
Shamela0023631-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1290
Shamela0023631-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       179173
Shamela0023631-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3734
Shamela0023631-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        13937
Shamela0023631-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11486
Shamela0023631-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3603
Shamela0023631-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       252156
Shamela0023631-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       226350
Shamela0023631-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       164579
Shamela0023631-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3470
Shamela0023631-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       159581
Shamela0023631-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3378
Shamela0023631-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1265
Shamela0023631-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6169
Shamela0023631-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13298
Shamela0023631-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2364
Shamela0023631-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       176652
Shamela0023631-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       303520
Shamela0023631-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6231
Shamela0023631-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       695296
Shamela0023631-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       401055
Shamela0023631-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2088
Shamela0023631-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        11651
Shamela0023631-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         938
Shamela0023631-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1211
Shamela0023631-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        22606
Shamela0023631-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       229857
Shamela0023631-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        12563
Shamela0023631-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8992
Shamela0023631-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       114436
Shamela0023631-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        39946
Shamela0023631-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1105
Shamela0023631-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12159
Shamela0023631-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3900
Shamela0023631-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       495467
Shamela0023631-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1381966
Shamela0023631-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       2010360
Shamela0023631-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34369
Shamela0023631-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        28498
Shamela0023631-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1204
Shamela0023631-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2353
Shamela0023631-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1260
Shamela0023631-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         920
Shamela0023631-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5081
Shamela0023631-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2569
Shamela0023631-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2603
Shamela0023631-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         913
Shamela0023631-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2850
Shamela0023631-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         928
Shamela0023631-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7474
Shamela0023631-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1695
Shamela0023631-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28739
Shamela0023631-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4774
Shamela0023631-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        14584
Shamela0023631-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4942
Shamela0023631-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12404
Shamela0023631-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7011
Shamela0023631-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1960
Shamela0023631-ara1_Shamela0005527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1843
Shamela0023631-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2192
Shamela0023631-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10170
Shamela0023631-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1913
Shamela0023631-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        38427
Shamela0023631-ara1_Shamela0005556-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2004
Shamela0023631-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7540
Shamela0023631-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14399
Shamela0023631-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4257
Shamela0023631-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4540
Shamela0023631-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46         845
Shamela0023631-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2363
Shamela0023631-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1910
Shamela0023631-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1306
Shamela0023631-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12596
Shamela0023631-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10903
Shamela0023631-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        47465
Shamela0023631-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7167
Shamela0023631-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        26341
Shamela0023631-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       1249072
Shamela0023631-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       197378
Shamela0023631-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27240
Shamela0023631-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        30421
Shamela0023631-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        68253
Shamela0023631-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7675
Shamela0023631-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        74659
Shamela0023631-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       177605
Shamela0023631-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9241
Shamela0023631-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8667
Shamela0023631-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1086
Shamela0023631-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1465
Shamela0023631-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23         848
Shamela0023631-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        23096
Shamela0023631-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         895
Shamela0023631-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7825
Shamela0023631-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3737
Shamela0023631-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9746
Shamela0023631-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        65400
Shamela0023631-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4344
Shamela0023631-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1227
Shamela0023631-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16822
Shamela0023631-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        4848
Shamela0023631-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1273
Shamela0023631-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12612
Shamela0023631-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3188
Shamela0023631-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        80286
Shamela0023631-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7263
Shamela0023631-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3984
Shamela0023631-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        61247
Shamela0023631-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1444
Shamela0023631-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1771
Shamela0023631-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1798
Shamela0023631-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1738
Shamela0023631-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1746
Shamela0023631-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4172
Shamela0023631-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4865
Shamela0023631-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2686
Shamela0023631-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1798
Shamela0023631-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        15118
Shamela0023631-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        13904
Shamela0023631-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4471
Shamela0023631-ara1_Shamela0006342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1162
Shamela0023631-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1379
Shamela0023631-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2036
Shamela0023631-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2751
Shamela0023631-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24469
Shamela0023631-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        75318
Shamela0023631-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2364
Shamela0023631-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4792
Shamela0023631-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        14256
Shamela0023631-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        60948
Shamela0023631-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        44222
Shamela0023631-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        67834
Shamela0023631-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2542
Shamela0023631-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26838
Shamela0023631-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3173
Shamela0023631-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        49011
Shamela0023631-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       135553
Shamela0023631-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3888
Shamela0023631-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       345210
Shamela0023631-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        13729
Shamela0023631-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4358
Shamela0023631-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4358
Shamela0023631-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        30339
Shamela0023631-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1243
Shamela0023631-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4972
Shamela0023631-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1350
Shamela0023631-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        58129
Shamela0023631-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13144
Shamela0023631-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2797
Shamela0023631-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2012
Shamela0023631-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6225
Shamela0023631-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4065
Shamela0023631-ara1_Shamela0006794-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1036
Shamela0023631-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17602
Shamela0023631-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        38874
Shamela0023631-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2980
Shamela0023631-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        59308
Shamela0023631-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       434855
Shamela0023631-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11002
Shamela0023631-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        22621
Shamela0023631-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5041
Shamela0023631-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2101
Shamela0023631-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        11545
Shamela0023631-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2611
Shamela0023631-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       1085768
Shamela0023631-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2638
Shamela0023631-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         864
Shamela0023631-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8338
Shamela0023631-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       115755
Shamela0023631-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        20874
Shamela0023631-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20700
Shamela0023631-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        15910
Shamela0023631-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        79625
Shamela0023631-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2409
Shamela0023631-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        57961
Shamela0023631-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        93034
Shamela0023631-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        14123
Shamela0023631-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        6864
Shamela0023631-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        23263
Shamela0023631-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       137895
Shamela0023631-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1311
Shamela0023631-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        29736
Shamela0023631-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         998
Shamela0023631-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11358
Shamela0023631-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3850
Shamela0023631-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1595
Shamela0023631-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4546
Shamela0023631-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6560
Shamela0023631-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8315
Shamela0023631-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1018
Shamela0023631-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       255495
Shamela0023631-ara1_Shamela0007565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1751
Shamela0023631-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7899
Shamela0023631-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2039
Shamela0023631-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       136141
Shamela0023631-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3312
Shamela0023631-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5856
Shamela0023631-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        37090
Shamela0023631-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5575
Shamela0023631-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23103
Shamela0023631-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3329
Shamela0023631-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        19342
Shamela0023631-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11255
Shamela0023631-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        8296
Shamela0023631-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6632
Shamela0023631-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8029
Shamela0023631-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        20926
Shamela0023631-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2051
Shamela0023631-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        21033
Shamela0023631-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        90758
Shamela0023631-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3368
Shamela0023631-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       2948017
Shamela0023631-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6313
Shamela0023631-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       312603
Shamela0023631-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1625
Shamela0023631-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       565625
Shamela0023631-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        14761
Shamela0023631-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2597
Shamela0023631-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1292
Shamela0023631-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2023
Shamela0023631-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        21680
Shamela0023631-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1363
Shamela0023631-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        83514
Shamela0023631-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        5541
Shamela0023631-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        6961
Shamela0023631-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3193
Shamela0023631-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        19913
Shamela0023631-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1587
Shamela0023631-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1050
Shamela0023631-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7155
Shamela0023631-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11803
Shamela0023631-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2591
Shamela0023631-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3800
Shamela0023631-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1682
Shamela0023631-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7405
Shamela0023631-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3728
Shamela0023631-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1138
Shamela0023631-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1663
Shamela0023631-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1468
Shamela0023631-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1037
Shamela0023631-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        3260
Shamela0023631-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        12078
Shamela0023631-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1765
Shamela0023631-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4842
Shamela0023631-ara1_Shamela0008279-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:47        4029
Shamela0023631-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2951
Shamela0023631-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2592
Shamela0023631-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       146497
Shamela0023631-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       399613
Shamela0023631-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       451562
Shamela0023631-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        46278
Shamela0023631-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        70881
Shamela0023631-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        94684
Shamela0023631-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        25476
Shamela0023631-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       338243
Shamela0023631-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2645
Shamela0023631-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       163425
Shamela0023631-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34       7448754
Shamela0023631-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       137413
Shamela0023631-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        11485
Shamela0023631-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        33502
Shamela0023631-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        8342
Shamela0023631-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        6638
Shamela0023631-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10546
Shamela0023631-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        34403
Shamela0023631-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3674
Shamela0023631-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        12826
Shamela0023631-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        45032
Shamela0023631-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        34339
Shamela0023631-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        74348
Shamela0023631-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43431
Shamela0023631-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14439
Shamela0023631-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        88126
Shamela0023631-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7328
Shamela0023631-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         922
Shamela0023631-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        21634
Shamela0023631-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        1573
Shamela0023631-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2125
Shamela0023631-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5819
Shamela0023631-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        29349
Shamela0023631-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2691
Shamela0023631-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9804
Shamela0023631-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        43582
Shamela0023631-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       703076
Shamela0023631-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8207
Shamela0023631-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2880
Shamela0023631-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5375
Shamela0023631-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6939
Shamela0023631-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8500
Shamela0023631-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31648
Shamela0023631-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4332
Shamela0023631-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       248027
Shamela0023631-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7331
Shamela0023631-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        21280
Shamela0023631-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        73181
Shamela0023631-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28617
Shamela0023631-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8695
Shamela0023631-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14255
Shamela0023631-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        19680
Shamela0023631-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        31862
Shamela0023631-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1184
Shamela0023631-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1754
Shamela0023631-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1432
Shamela0023631-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        38259
Shamela0023631-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        44298
Shamela0023631-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        88603
Shamela0023631-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        50798
Shamela0023631-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       159252
Shamela0023631-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1397
Shamela0023631-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2964
Shamela0023631-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       425969
Shamela0023631-ara1_Shamela0009233-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1199
Shamela0023631-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4335
Shamela0023631-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        62471
Shamela0023631-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       532822
Shamela0023631-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        90444
Shamela0023631-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15353
Shamela0023631-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2088
Shamela0023631-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1410
Shamela0023631-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        3881
Shamela0023631-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2451
Shamela0023631-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2001
Shamela0023631-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2995
Shamela0023631-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4693
Shamela0023631-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7285
Shamela0023631-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1992
Shamela0023631-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1098
Shamela0023631-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6361
Shamela0023631-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1306
Shamela0023631-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2660
Shamela0023631-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5402
Shamela0023631-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2507
Shamela0023631-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8812
Shamela0023631-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4066
Shamela0023631-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7176
Shamela0023631-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4871
Shamela0023631-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5559
Shamela0023631-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4335
Shamela0023631-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2345
Shamela0023631-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9465
Shamela0023631-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5054
Shamela0023631-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2787
Shamela0023631-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        43242
Shamela0023631-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1292
Shamela0023631-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6687
Shamela0023631-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3826
Shamela0023631-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3475
Shamela0023631-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       168014
Shamela0023631-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2092
Shamela0023631-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        27525
Shamela0023631-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4331
Shamela0023631-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2273
Shamela0023631-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3667
Shamela0023631-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4254
Shamela0023631-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3393
Shamela0023631-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        33801
Shamela0023631-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3587
Shamela0023631-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2792
Shamela0023631-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       280647
Shamela0023631-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2450
Shamela0023631-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8493
Shamela0023631-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3863
Shamela0023631-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        2499
Shamela0023631-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1218
Shamela0023631-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1252
Shamela0023631-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4918
Shamela0023631-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        11335
Shamela0023631-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       270706
Shamela0023631-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        68141
Shamela0023631-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        36408
Shamela0023631-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       269954
Shamela0023631-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        55290
Shamela0023631-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        36561
Shamela0023631-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         992
Shamela0023631-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       1736412
Shamela0023631-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       141924
Shamela0023631-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       267182
Shamela0023631-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       216928
Shamela0023631-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1971
Shamela0023631-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        49883
Shamela0023631-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        32878
Shamela0023631-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1464
Shamela0023631-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        84926
Shamela0023631-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2079
Shamela0023631-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19794
Shamela0023631-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       103747
Shamela0023631-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        43726
Shamela0023631-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2329
Shamela0023631-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9182
Shamela0023631-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9101
Shamela0023631-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1270
Shamela0023631-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22428
Shamela0023631-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11266
Shamela0023631-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        41706
Shamela0023631-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       226034
Shamela0023631-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       173490
Shamela0023631-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        68417
Shamela0023631-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       141852
Shamela0023631-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        16571
Shamela0023631-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       206359
Shamela0023631-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1394
Shamela0023631-ara1_Shamela0009964-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        34097
Shamela0023631-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3008
Shamela0023631-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22298
Shamela0023631-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        11203
Shamela0023631-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4010
Shamela0023631-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        16664
Shamela0023631-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        73136
Shamela0023631-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        17160
Shamela0023631-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         977
Shamela0023631-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        29646
Shamela0023631-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4592
Shamela0023631-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3338
Shamela0023631-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        49509
Shamela0023631-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1199
Shamela0023631-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1382
Shamela0023631-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       2912843
Shamela0023631-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         862
Shamela0023631-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       535682
Shamela0023631-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        18161
Shamela0023631-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2986
Shamela0023631-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        9385
Shamela0023631-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       104808
Shamela0023631-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2236
Shamela0023631-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        34628
Shamela0023631-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       184821
Shamela0023631-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1662
Shamela0023631-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5357
Shamela0023631-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       160365
Shamela0023631-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1602
Shamela0023631-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        13630
Shamela0023631-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       105568
Shamela0023631-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        59896
Shamela0023631-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        14499
Shamela0023631-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4365
Shamela0023631-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       421772
Shamela0023631-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3660
Shamela0023631-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       421448
Shamela0023631-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7038
Shamela0023631-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1912
Shamela0023631-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2397
Shamela0023631-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        22290
Shamela0023631-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2671
Shamela0023631-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        9224
Shamela0023631-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        93866
Shamela0023631-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11403
Shamela0023631-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01       104382
Shamela0023631-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        4829
Shamela0023631-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5199
Shamela0023631-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3232
Shamela0023631-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        63070
Shamela0023631-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        72207
Shamela0023631-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5893
Shamela0023631-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        35499
Shamela0023631-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        85947
Shamela0023631-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       222974
Shamela0023631-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        95962
Shamela0023631-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        11781
Shamela0023631-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30       117200
Shamela0023631-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1265
Shamela0023631-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        55011
Shamela0023631-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1641
Shamela0023631-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6686
Shamela0023631-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        50405
Shamela0023631-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        5324
Shamela0023631-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3833
Shamela0023631-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        51761
Shamela0023631-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4447
Shamela0023631-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        17505
Shamela0023631-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        77003
Shamela0023631-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1517
Shamela0023631-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11502
Shamela0023631-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1671
Shamela0023631-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        16752
Shamela0023631-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        16283
Shamela0023631-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3740
Shamela0023631-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       108606
Shamela0023631-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13861
Shamela0023631-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1516
Shamela0023631-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       370728
Shamela0023631-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        24414
Shamela0023631-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1527
Shamela0023631-ara1_Shamela0010916-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2916
Shamela0023631-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12225
Shamela0023631-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2108
Shamela0023631-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        80402
Shamela0023631-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1636
Shamela0023631-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4179
Shamela0023631-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12520
Shamela0023631-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        10638
Shamela0023631-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2588
Shamela0023631-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        22877
Shamela0023631-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3440
Shamela0023631-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24611
Shamela0023631-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        38114
Shamela0023631-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13369
Shamela0023631-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1522
Shamela0023631-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        16283
Shamela0023631-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10240
Shamela0023631-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1119
Shamela0023631-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7920
Shamela0023631-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12724
Shamela0023631-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5753
Shamela0023631-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1374
Shamela0023631-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12074
Shamela0023631-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        6097
Shamela0023631-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        4544
Shamela0023631-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        5427
Shamela0023631-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10955
Shamela0023631-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        14746
Shamela0023631-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        52070
Shamela0023631-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1467
Shamela0023631-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        94227
Shamela0023631-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5266
Shamela0023631-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7155
Shamela0023631-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7946
Shamela0023631-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7728
Shamela0023631-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3352
Shamela0023631-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3316
Shamela0023631-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        72030
Shamela0023631-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11116
Shamela0023631-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        28239
Shamela0023631-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        49177
Shamela0023631-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        35719
Shamela0023631-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        4654
Shamela0023631-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3174
Shamela0023631-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        37541
Shamela0023631-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        29280
Shamela0023631-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        45306
Shamela0023631-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        10084
Shamela0023631-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        15388
Shamela0023631-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1137
Shamela0023631-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4958
Shamela0023631-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       699962
Shamela0023631-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8699
Shamela0023631-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        12167
Shamela0023631-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12637
Shamela0023631-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2279
Shamela0023631-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       180973
Shamela0023631-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        9128
Shamela0023631-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2086
Shamela0023631-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2034
Shamela0023631-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       244676
Shamela0023631-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30733
Shamela0023631-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         939
Shamela0023631-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        11572
Shamela0023631-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9546
Shamela0023631-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6889
Shamela0023631-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15019
Shamela0023631-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8208
Shamela0023631-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        70602
Shamela0023631-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:58        1902
Shamela0023631-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3704
Shamela0023631-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        4978
Shamela0023631-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       172259
Shamela0023631-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8502
Shamela0023631-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       228792
Shamela0023631-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       232750
Shamela0023631-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1637
Shamela0023631-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2467
Shamela0023631-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1630
Shamela0023631-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3425
Shamela0023631-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6204
Shamela0023631-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3007
Shamela0023631-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1629
Shamela0023631-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2791
Shamela0023631-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6397
Shamela0023631-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1994
Shamela0023631-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1885
Shamela0023631-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        43728
Shamela0023631-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        81487
Shamela0023631-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        68457
Shamela0023631-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       190493
Shamela0023631-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7422
Shamela0023631-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7810
Shamela0023631-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2030
Shamela0023631-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        64660
Shamela0023631-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        19308
Shamela0023631-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         860
Shamela0023631-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        62028
Shamela0023631-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4442
Shamela0023631-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        67234
Shamela0023631-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1141
Shamela0023631-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       186782
Shamela0023631-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        50976
Shamela0023631-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        29561
Shamela0023631-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       213247
Shamela0023631-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2097
Shamela0023631-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         956
Shamela0023631-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10866
Shamela0023631-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        5375
Shamela0023631-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6294
Shamela0023631-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        53033
Shamela0023631-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        39279
Shamela0023631-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        56674
Shamela0023631-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4331
Shamela0023631-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4786
Shamela0023631-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       121329
Shamela0023631-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2236
Shamela0023631-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        2007
Shamela0023631-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        74171
Shamela0023631-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        10921
Shamela0023631-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23011
Shamela0023631-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        8362
Shamela0023631-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       377181
Shamela0023631-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        26669
Shamela0023631-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24       134104
Shamela0023631-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        7030
Shamela0023631-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        14094
Shamela0023631-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        70959
Shamela0023631-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        35061
Shamela0023631-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       191951
Shamela0023631-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       133924
Shamela0023631-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        27515
Shamela0023631-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8929
Shamela0023631-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        13838
Shamela0023631-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        16463
Shamela0023631-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9996
Shamela0023631-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3328
Shamela0023631-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        19234
Shamela0023631-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1016
Shamela0023631-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2199
Shamela0023631-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4775
Shamela0023631-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10348
Shamela0023631-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1456
Shamela0023631-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1099
Shamela0023631-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        39969
Shamela0023631-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12015
Shamela0023631-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        20669
Shamela0023631-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2890
Shamela0023631-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        33828
Shamela0023631-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1046
Shamela0023631-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4804
Shamela0023631-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        17252
Shamela0023631-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7794
Shamela0023631-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5311
Shamela0023631-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4783
Shamela0023631-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1946
Shamela0023631-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3808
Shamela0023631-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       218130
Shamela0023631-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1846
Shamela0023631-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1462
Shamela0023631-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5401
Shamela0023631-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        51385
Shamela0023631-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4209
Shamela0023631-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17618
Shamela0023631-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3133
Shamela0023631-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       127559
Shamela0023631-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       148244
Shamela0023631-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         933
Shamela0023631-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3290
Shamela0023631-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        25773
Shamela0023631-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19041
Shamela0023631-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        29216
Shamela0023631-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        30528
Shamela0023631-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4712
Shamela0023631-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3049
Shamela0023631-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12674
Shamela0023631-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        27065
Shamela0023631-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        25920
Shamela0023631-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        12186
Shamela0023631-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        71569
Shamela0023631-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5210
Shamela0023631-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2990
Shamela0023631-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        16253
Shamela0023631-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        36614
Shamela0023631-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10169
Shamela0023631-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4504
Shamela0023631-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8720
Shamela0023631-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4035
Shamela0023631-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1801
Shamela0023631-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        53906
Shamela0023631-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4527
Shamela0023631-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        66528
Shamela0023631-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        4954
Shamela0023631-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14018
Shamela0023631-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        26298
Shamela0023631-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18069
Shamela0023631-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1152
Shamela0023631-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6308
Shamela0023631-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        16323
Shamela0023631-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1294
Shamela0023631-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1532
Shamela0023631-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3200
Shamela0023631-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        25378
Shamela0023631-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       138970
Shamela0023631-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4631
Shamela0023631-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8539
Shamela0023631-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        81596
Shamela0023631-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11348
Shamela0023631-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3281
Shamela0023631-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        90300
Shamela0023631-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        42396
Shamela0023631-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1422
Shamela0023631-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11626
Shamela0023631-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        27112
Shamela0023631-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11022
Shamela0023631-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7365
Shamela0023631-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1501
Shamela0023631-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        31562
Shamela0023631-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        40076
Shamela0023631-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       100967
Shamela0023631-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25133
Shamela0023631-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        41976
Shamela0023631-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1505
Shamela0023631-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1602
Shamela0023631-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7065
Shamela0023631-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        74056
Shamela0023631-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       480227
Shamela0023631-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         975
Shamela0023631-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1627
Shamela0023631-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        41583
Shamela0023631-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3699
Shamela0023631-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2648
Shamela0023631-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4568
Shamela0023631-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2564
Shamela0023631-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        18744
Shamela0023631-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        17392
Shamela0023631-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1247
Shamela0023631-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8561
Shamela0023631-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        92907
Shamela0023631-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         980
Shamela0023631-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11358
Shamela0023631-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3965
Shamela0023631-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3509
Shamela0023631-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3451
Shamela0023631-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        15631
Shamela0023631-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        16038
Shamela0023631-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5363
Shamela0023631-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        28571
Shamela0023631-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4927
Shamela0023631-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        15777
Shamela0023631-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1730
Shamela0023631-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3772
Shamela0023631-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       233216
Shamela0023631-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        39031
Shamela0023631-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12053
Shamela0023631-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2663
Shamela0023631-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       125291
Shamela0023631-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16313
Shamela0023631-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8231
Shamela0023631-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1326
Shamela0023631-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        74874
Shamela0023631-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5668
Shamela0023631-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        37071
Shamela0023631-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       139409
Shamela0023631-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       126153
Shamela0023631-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1041
Shamela0023631-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3141
Shamela0023631-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7931
Shamela0023631-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        91776
Shamela0023631-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3448
Shamela0023631-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1323
Shamela0023631-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2217
Shamela0023631-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        5922
Shamela0023631-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1766
Shamela0023631-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        32007
Shamela0023631-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6414
Shamela0023631-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7681
Shamela0023631-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       960357
Shamela0023631-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       177034
Shamela0023631-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       1475034
Shamela0023631-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3719
Shamela0023631-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        45458
Shamela0023631-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30382
Shamela0023631-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31724
Shamela0023631-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        45012
Shamela0023631-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        18932
Shamela0023631-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        8157
Shamela0023631-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       131617
Shamela0023631-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        67235
Shamela0023631-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        43129
Shamela0023631-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        73473
Shamela0023631-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       154539
Shamela0023631-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       686956
Shamela0023631-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        63846
Shamela0023631-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1814
Shamela0023631-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       400175
Shamela0023631-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1251
Shamela0023631-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       1728339
Shamela0023631-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4428
Shamela0023631-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        14142
Shamela0023631-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3106
Shamela0023631-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2030
Shamela0023631-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2889
Shamela0023631-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        48327
Shamela0023631-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       178044
Shamela0023631-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2063
Shamela0023631-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       184434
Shamela0023631-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        97810
Shamela0023631-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1432
Shamela0023631-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3778
Shamela0023631-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        35417
Shamela0023631-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       757004
Shamela0023631-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        82176
Shamela0023631-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20342
Shamela0023631-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        69432
Shamela0023631-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8550
Shamela0023631-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2260
Shamela0023631-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        68695
Shamela0023631-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1793
Shamela0023631-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1002
Shamela0023631-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       121242
Shamela0023631-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7211
Shamela0023631-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        36094
Shamela0023631-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         909
Shamela0023631-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        16325
Shamela0023631-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        73693
Shamela0023631-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        10843
Shamela0023631-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        48034
Shamela0023631-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       1698491
Shamela0023631-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7637
Shamela0023631-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       207317
Shamela0023631-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15092
Shamela0023631-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       3579355
Shamela0023631-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        45063
Shamela0023631-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        53149
Shamela0023631-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1571
Shamela0023631-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        34880
Shamela0023631-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3746
Shamela0023631-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1764
Shamela0023631-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1436
Shamela0023631-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5612
Shamela0023631-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17179
Shamela0023631-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       927040
Shamela0023631-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        42485
Shamela0023631-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1635
Shamela0023631-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        37733
Shamela0023631-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1842
Shamela0023631-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1318
Shamela0023631-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4445
Shamela0023631-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7232
Shamela0023631-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        6277
Shamela0023631-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1519
Shamela0023631-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        36881
Shamela0023631-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        14295
Shamela0023631-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       2494559
Shamela0023631-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        20313
Shamela0023631-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        8034
Shamela0023631-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       2366348
Shamela0023631-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       4996231
Shamela0023631-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       3665616
Shamela0023631-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       2215644
Shamela0023631-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        53469
Shamela0023631-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2308
Shamela0023631-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       164541
Shamela0023631-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       248586
Shamela0023631-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       819035
Shamela0023631-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       2579525
Shamela0023631-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       1942960
Shamela0023631-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       2987021
Shamela0023631-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11326
Shamela0023631-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       4614030
Shamela0023631-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       3832900
Shamela0023631-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       2183879
Shamela0023631-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2891
Shamela0023631-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       1692128
Shamela0023631-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        12241
Shamela0023631-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       3968752
Shamela0023631-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        18599
Shamela0023631-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       117773
Shamela0023631-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2279
Shamela0023631-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        96068
Shamela0023631-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       252508
Shamela0023631-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        37277
Shamela0023631-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       147330
Shamela0023631-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        2552
Shamela0023631-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        7825
Shamela0023631-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2314
Shamela0023631-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        50502
Shamela0023631-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        28691
Shamela0023631-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3766
Shamela0023631-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1284
Shamela0023631-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36        1499
Shamela0023631-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        39987
Shamela0023631-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        24786
Shamela0023631-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        9440
Shamela0023631-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11086
Shamela0023631-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34       430381
Shamela0023631-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        17584
Shamela0023631-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        11285
Shamela0023631-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3211
Shamela0023631-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        71335
Shamela0023631-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       980939
Shamela0023631-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       928738
Shamela0023631-ara1_Shamela0025851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1911
Shamela0023631-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2025
Shamela0023631-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        26786
Shamela0023631-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        38086
Shamela0023631-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2060
Shamela0023631-ara1_Shamela0026106-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        36138
Shamela0023631-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4326
Shamela0023631-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        59906
Shamela0023631-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        15758
Shamela0023631-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2114
Shamela0023631-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        4050
Shamela0023631-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6765
Shamela0023631-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4638
Shamela0023631-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6157
Shamela0023631-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6961
Shamela0023631-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        14005
Shamela0023631-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3109
Shamela0023631-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4149
Shamela0023631-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3032
Shamela0023631-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1842
Shamela0023631-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1121
Shamela0023631-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2768
Shamela0023631-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3898
Shamela0023631-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1792
Shamela0023631-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         950
Shamela0023631-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2037
Shamela0023631-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        19836
Shamela0023631-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6404
Shamela0023631-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1049
Shamela0023631-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1951
Shamela0023631-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11920
Shamela0023631-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2228
Shamela0023631-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3883
Shamela0023631-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        40651
Shamela0023631-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8475
Shamela0023631-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5474
Shamela0023631-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2610
Shamela0023631-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         865
Shamela0023631-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        17211
Shamela0023631-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       268089
Shamela0023631-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1001
Shamela0023631-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1075
Shamela0023631-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1114
Shamela0023631-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2516
Shamela0023631-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4587
Shamela0023631-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        25263
Shamela0023631-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4482
Shamela0023631-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3369
Shamela0023631-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        26107
Shamela0023631-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        18008
Shamela0023631-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1468
Shamela0023631-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2374
Shamela0023631-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        9008
Shamela0023631-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2570
Shamela0023631-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         864
Shamela0023631-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1886
Shamela0023631-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3290
Shamela0023631-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1753
Shamela0023631-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1146
Shamela0023631-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3654
Shamela0023631-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5951
Shamela0023631-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2826
Shamela0023631-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2355
Shamela0023631-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4252
Shamela0023631-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2297
Shamela0023631-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6601
Shamela0023631-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3712
Shamela0023631-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1861
Shamela0023631-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4047
Shamela0023631-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1402
Shamela0023631-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13602
Shamela0023631-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        50823
Shamela0023631-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4133
Shamela0023631-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1501
Shamela0023631-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9487
Shamela0023631-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4789
Shamela0023631-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1393
Shamela0023631-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        17716
Shamela0023631-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1994
Shamela0023631-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4216
Shamela0023631-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1662
Shamela0023631-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11484
Shamela0023631-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2430
Shamela0023631-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         810
Shamela0023631-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7052
Shamela0023631-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4739
Shamela0023631-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        38779
Shamela0023631-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        14952
Shamela0023631-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        22503
Shamela0023631-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2090
Shamela0023631-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7298
Shamela0023631-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1359
Shamela0023631-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         925
Shamela0023631-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3446
Shamela0023631-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        12383
Shamela0023631-ara1_Shamela0029596-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1922
Shamela0023631-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1681
Shamela0023631-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       240052
Shamela0023631-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2730
Shamela0023631-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11387
Shamela0023631-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1666
Shamela0023631-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2634
Shamela0023631-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1296
Shamela0023631-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3201
Shamela0023631-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2236
Shamela0023631-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       2087228
Shamela0023631-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1875
Shamela0023631-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1157
Shamela0023631-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1880
Shamela0023631-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2161
Shamela0023631-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         874
Shamela0023631-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         869
Shamela0023631-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1689
Shamela0023631-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3899
Shamela0023631-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8548
Shamela0023631-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        94046
Shamela0023631-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12244
Shamela0023631-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1356
Shamela0023631-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3020
Shamela0023631-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8850
Shamela0023631-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1403
Shamela0023631-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6402
Shamela0023631-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1023
Shamela0023631-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3066
Shamela0023631-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3554
Shamela0023631-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2352
Shamela0023631-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2291
Shamela0023631-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4234
Shamela0023631-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2043
Shamela0023631-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2758
Shamela0023631-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3149
Shamela0023631-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1068
Shamela0023631-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1179
Shamela0023631-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1368
Shamela0023631-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2383
Shamela0023631-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        14032
Shamela0023631-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2278
Shamela0023631-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12929
Shamela0023631-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5668
Shamela0023631-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         879
Shamela0023631-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4522
Shamela0023631-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1086
Shamela0023631-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3723
Shamela0023631-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8315
Shamela0023631-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5846
Shamela0023631-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2855
Shamela0023631-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1219
Shamela0023631-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3991
Shamela0023631-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5121
Shamela0023631-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3234
Shamela0023631-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3139
Shamela0023631-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1077
Shamela0023631-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3638
Shamela0023631-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2508
Shamela0023631-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3325
Shamela0023631-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2441
Shamela0023631-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3298
Shamela0023631-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1833
Shamela0023631-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8134
Shamela0023631-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2614
Shamela0023631-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        14344
Shamela0023631-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18843
Shamela0023631-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        14647
Shamela0023631-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35       107152
Shamela0023631-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        6777
Shamela0023631-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7357
Shamela0023631-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1433
Shamela0023631-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       266471
Shamela0023631-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       156949
Shamela0023631-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1676
Shamela0023631-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       307555
Shamela0023631-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15854
Shamela0023631-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4735
Shamela0023631-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1667
Shamela0023631-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1070
Shamela0023631-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2048
Shamela0023631-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4157
Shamela0023631-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10450
Shamela0023631-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7050
Shamela0023631-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         915
Shamela0023631-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1631
Shamela0023631-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3642
Shamela0023631-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6463
Shamela0023631-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       568046
Shamela0023631-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13194
Shamela0023631-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4176
Shamela0023631-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       138494
Shamela0023631-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        23932
Shamela0023631-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        41905
Shamela0023631-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3928
Shamela0023631-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15592
Shamela0023631-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3819
Shamela0023631-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1329
Shamela0023631-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       231313
Shamela0023631-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17569
Shamela0023631-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       3215405
Shamela0023631-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        31381
Shamela0023631-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        48238
Shamela0023631-ara1_Shamela0037476-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1180
Shamela0023631-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2586
Shamela0023631-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         888
Shamela0023631-ara1_Shamela0037586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1662
Shamela0023631-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1042
Shamela0023631-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11650
Shamela0023631-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11574
Shamela0023631-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10247
Shamela0023631-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17357
Shamela0023631-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       353843
Shamela0023631-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        11350
Shamela0023631-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2722
Shamela0023631-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5713
Shamela0023631-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6596
Shamela0023631-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4159
Shamela0023631-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3593
Shamela0023631-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        20709
Shamela0023631-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19378
Shamela0023631-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        65235
Shamela0023631-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1110
Shamela0023631-ara1_Shamela0095580-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4452
Shamela0023631-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       2128901
Shamela0023631-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2909
Shamela0023631-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1287
Shamela0023631-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        82112
Shamela0023631-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1385
Shamela0023631-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1453
Shamela0023631-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        12612
Shamela0023631-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         951
Shamela0023631-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8875
Shamela0023631-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5615
Shamela0023631-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2625
Shamela0023631-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         951
Shamela0023631-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        15697
Shamela0023631-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       275128
Shamela0023631-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13001
Shamela0023631-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        13204
Shamela0023631-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1992
Shamela0023631-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        41783
Shamela0023631-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8084
Shamela0023631-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3168
Shamela0023631-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6490
Shamela0023631-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1058
Shamela0023631-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        35314
Shamela0023631-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6713
Shamela0023631-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        15433
Shamela0023631-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       247218
Shamela0023631-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1145
Shamela0023631-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2811
Shamela0023631-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       228819
Shamela0023631-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8160
Shamela0023631-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1421
Shamela0023631-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        53242
Shamela0023631-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16070
Shamela0023631-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       1566649
Shamela0023631-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2887
Shamela0023631-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1653
Shamela0023631-ara1_Shia000008-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        2021
Shamela0023631-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        5584
Shamela0023631-ara1_Shia000013-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07         798
Shamela0023631-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4039
Shamela0023631-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4189
Shamela0023631-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7580
Shamela0023631-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3783
Shamela0023631-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6403
Shamela0023631-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56         987
Shamela0023631-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4221
Shamela0023631-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1996
Shamela0023631-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3383
Shamela0023631-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52         984
Shamela0023631-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1163
Shamela0023631-ara1_Shia000062-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1298
Shamela0023631-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1418
Shamela0023631-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2556
Shamela0023631-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2562
Shamela0023631-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3138
Shamela0023631-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1918
Shamela0023631-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        12172
Shamela0023631-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        22238
Shamela0023631-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1721
Shamela0023631-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1354
Shamela0023631-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2135
Shamela0023631-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1056
Shamela0023631-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1245
Shamela0023631-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1638
Shamela0023631-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        5584
Shamela0023631-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14117
Shamela0023631-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7554
Shamela0023631-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44       103779
Shamela0023631-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9523
Shamela0023631-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2710
Shamela0023631-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1751
Shamela0023631-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1700
Shamela0023631-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1809
Shamela0023631-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2066
Shamela0023631-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1713
Shamela0023631-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4742
Shamela0023631-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        8548
Shamela0023631-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        16660
Shamela0023631-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3543
Shamela0023631-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7256
Shamela0023631-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2000
Shamela0023631-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1709
Shamela0023631-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:47        2112
Shamela0023631-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3323
Shamela0023631-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15150
Shamela0023631-ara1_Shia000368Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1178
Shamela0023631-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1466
Shamela0023631-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        7883
Shamela0023631-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3835
Shamela0023631-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        10896
Shamela0023631-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1305
Shamela0023631-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        18950
Shamela0023631-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5897
Shamela0023631-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        43980
Shamela0023631-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        52787
Shamela0023631-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        5719
Shamela0023631-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       233617
Shamela0023631-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2080
Shamela0023631-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2826
Shamela0023631-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1687
Shamela0023631-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4089
Shamela0023631-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4203
Shamela0023631-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       119753
Shamela0023631-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       126015
Shamela0023631-ara1_Shia001085Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1945
Shamela0023631-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1115
Shamela0023631-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        7081
Shamela0023631-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2583
Shamela0023631-ara1_Shia001118-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1467
Shamela0023631-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        44995
Shamela0023631-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11955
Shamela0023631-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        19987
Shamela0023631-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        4269
Shamela0023631-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        4484
Shamela0023631-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        7662
Shamela0023631-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        7151
Shamela0023631-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        5330
Shamela0023631-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        3148
Shamela0023631-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        11015
Shamela0023631-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        3874
Shamela0023631-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1855
Shamela0023631-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        12828
Shamela0023631-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5025
Shamela0023631-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        24201
Shamela0023631-ara1_Shia001173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2898
Shamela0023631-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       128477
Shamela0023631-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3139
Shamela0023631-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13153
Shamela0023631-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        18731
Shamela0023631-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         888
Shamela0023631-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        11517
Shamela0023631-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        32201
Shamela0023631-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8263
Shamela0023631-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4768
Shamela0023631-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        3095
Shamela0023631-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        20931
Shamela0023631-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3612
Shamela0023631-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        13211
Shamela0023631-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        7390
Shamela0023631-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        1043
Shamela0023631-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        6488
Shamela0023631-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3081
Shamela0023631-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9313
Shamela0023631-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        8383
Shamela0023631-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1329
Shamela0023631-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        11146
Shamela0023631-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        9079
Shamela0023631-ara1_Shia001307-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1175
Shamela0023631-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1476
Shamela0023631-ara1_Shia001313Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1709
Shamela0023631-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        38539
Shamela0023631-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2233
Shamela0023631-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        6998
Shamela0023631-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4668
Shamela0023631-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1961
Shamela0023631-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1203
Shamela0023631-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        21717
Shamela0023631-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        9530
Shamela0023631-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2258
Shamela0023631-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7237
Shamela0023631-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        15575
Shamela0023631-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        22978
Shamela0023631-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1538
Shamela0023631-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8851
Shamela0023631-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2991
Shamela0023631-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        21652
Shamela0023631-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        19244
Shamela0023631-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1831
Shamela0023631-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2189
Shamela0023631-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1042
Shamela0023631-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        10254
Shamela0023631-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2588
Shamela0023631-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        7900
Shamela0023631-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        22380
Shamela0023631-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1304
Shamela0023631-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1541
Shamela0023631-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1061
Shamela0023631-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1004
Shamela0023631-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1700
Shamela0023631-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        22625
Shamela0023631-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        15054
Shamela0023631-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1009
Shamela0023631-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2400
Shamela0023631-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2244
Shamela0023631-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1118
Shamela0023631-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        4544
Shamela0023631-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1171
Shamela0023631-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        10428
Shamela0023631-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2962
Shamela0023631-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9935
Shamela0023631-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6581
Shamela0023631-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1114
Shamela0023631-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       2669377
Shamela0023631-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        21012
Shamela0023631-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        64452
Shamela0023631-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        4055
Shamela0023631-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        15875
Shamela0023631-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        43769
Shamela0023631-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        17472
Shamela0023631-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        38198
Shamela0023631-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        24151
Shamela0023631-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        65059
Shamela0023631-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        43635
Shamela0023631-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       100175
Shamela0023631-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       149033
Shamela0023631-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       557039
Shamela0023631-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        85768
Shamela0023631-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       310816
Shamela0023631-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        87182
Shamela0023631-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4183
Shamela0023631-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1381
Shamela0023631-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3065
Shamela0023631-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6993
Shamela0023631-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1713
Shamela0023631-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        9437
Shamela0023631-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2181
Shamela0023631-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        42110
Shamela0023631-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1988
Shamela0023631-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        67310
Shamela0023631-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1564
Shamela0023631-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3276
Shamela0023631-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        2126
Shamela0023631-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        10505
Shamela0023631-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1316
Shamela0023631-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5713
Shamela0023631-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        6784
Shamela0023631-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        12100
Shamela0023631-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3719
Shamela0023631-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2242
Shamela0023631-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        4402
Shamela0023631-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       134273
Shamela0023631-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        50635
Shamela0023631-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        63319
Shamela0023631-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2246
Shamela0023631-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        20197
Shamela0023631-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1876
Shamela0023631-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        59849
Shamela0023631-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        10245
Shamela0023631-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        42843
Shamela0023631-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1049
Shamela0023631-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        62986
Shamela0023631-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3822
Shamela0023631-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        3931
Shamela0023631-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1616
Shamela0023631-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8879
Shamela0023631-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        14019
Shamela0023631-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3331
Shamela0023631-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6871
Shamela0023631-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1856
Shamela0023631-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        93427
Shamela0023631-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        7043
Shamela0023631-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4061
Shamela0023631-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2487
Shamela0023631-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1793
Shamela0023631-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1577
Shamela0023631-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2222
Shamela0023631-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        19797
Shamela0023631-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        16616
Shamela0023631-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26         954
Shamela0023631-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3600
Shamela0023631-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        23157
Shamela0023631-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        86386
Shamela0023631-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2347
Shamela0023631-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       221014
Shamela0023631-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        14278
Shamela0023631-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1745
Shamela0023631-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2228
Shamela0023631-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        28594
Shamela0023631-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       365545
Shamela0023631-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       112555
Shamela0023631-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        13138
Shamela0023631-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1380
Shamela0023631-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        74995
Shamela0023631-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        20924
Shamela0023631-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2673
Shamela0023631-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3190
Shamela0023631-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        37253
Shamela0023631-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        57659
Shamela0023631-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       382803
Shamela0023631-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        36328
Shamela0023631-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3873
Shamela0023631-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        6483
Shamela0023631-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        48923
Shamela0023631-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        21744
Shamela0023631-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11878
Shamela0023631-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       221687
Shamela0023631-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        14943
Shamela0023631-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5987
Shamela0023631-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       1236619
Shamela0023631-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        17642
Shamela0023631-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       2051983
Shamela0023631-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       1976967
Shamela0023631-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        31987
Shamela0023631-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        15463
Shamela0023631-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        64187
Shamela0023631-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45       689126
Shamela0023631-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        67335
Shamela0023631-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        12742
Shamela0023631-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       1060730
Shamela0023631-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       1444364
Shamela0023631-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       112652
Shamela0023631-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       297595
Shamela0023631-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3377
Shamela0023631-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       2307518
Shamela0023631-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        8807
Shamela0023631-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4198
Shamela0023631-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2165
Shamela0023631-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        20212
Shamela0023631-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       207643
Shamela0023631-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        15956
Shamela0023631-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5087
Shamela0023631-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2159
Shamela0023631-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        20974
Shamela0023631-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       720022
Shamela0023631-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       2307118
Shamela0023631-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        3889
Shamela0023631-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       136743
Shamela0023631-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        43415
Shamela0023631-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        97274
Shamela0023631-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       563865
Shamela0023631-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       4369178
Shamela0023631-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3610
Shamela0023631-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4601
Shamela0023631-ara1_Shia002756-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2117
Shamela0023631-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        4143
Shamela0023631-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        5509
Shamela0023631-ara1_Shia002760-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        6674
Shamela0023631-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1466
Shamela0023631-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6260
Shamela0023631-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1427
Shamela0023631-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5694
Shamela0023631-ara1_Shia002931-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:13        2130
Shamela0023631-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2315
Shamela0023631-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2584
Shamela0023631-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1815
Shamela0023631-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        22993
Shamela0023631-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1231
Shamela0023631-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4763
Shamela0023631-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8638
Shamela0023631-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2120
Shamela0023631-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        4667
Shamela0023631-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6527
Shamela0023631-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3113
Shamela0023631-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1642
Shamela0023631-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        2849
Shamela0023631-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1007
Shamela0023631-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         991
Shamela0023631-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2886
Shamela0023631-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        17699
Shamela0023631-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2131
Shamela0023631-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3771
Shamela0023631-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:12        8269
Shamela0023631-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        90532
Shamela0023631-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4693
Shamela0023631-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        4574
Shamela0023631-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       618274
Shamela0023631-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2983
Shamela0023631-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22       127670
Shamela0023631-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       168047
Shamela0023631-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3561
Shamela0023631-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2274
Shamela0023631-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5090
Shamela0023631-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1983
Shamela0023631-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1593
Shamela0023631-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        9315
Shamela0023631-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        5896
Shamela0023631-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2001
Shamela0023631-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        93265
Shamela0023631-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8366
Shamela0023631-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1552
Shamela0023631-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1262
Shamela0023631-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2701
Shamela0023631-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        18636
Shamela0023631-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3477
Shamela0023631-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        10703
Shamela0023631-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10620
Shamela0023631-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3212
Shamela0023631-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        10264
Shamela0023631-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21         816
Shamela0023631-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       176886
Shamela0023631-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20       601239
Shamela0023631-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3015
Shamela0023631-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        4325
Shamela0023631-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19600
Shamela0023631-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       823584
Shamela0023631-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        65288
Shamela0023631-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        45672
Shamela0023631-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13101
Shamela0023631-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        21041
Shamela0023631-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2714
Shamela0023631-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3030
Shamela0023631-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1915
Shamela0023631-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        14464
Shamela0023631-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2846
Shamela0023631-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4779
Shamela0023631-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12875
Shamela0023631-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5272
Shamela0023631-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        10142
Shamela0023631-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       116067
Shamela0023631-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        14538
Shamela0023631-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1032
Shamela0023631-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        11690
Shamela0023631-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        57461
Shamela0023631-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       197904
Shamela0023631-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        22087
Shamela0023631-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        10826
Shamela0023631-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4705
Shamela0023631-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        3290
Shamela0023631-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        16049
Shamela0023631-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        11678
Shamela0023631-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1201
Shamela0023631-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13070
Shamela0023631-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        10306
Shamela0023631-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2374
Shamela0023631-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1632
Shamela0023631-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9631
Shamela0023631-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        9552
Shamela0023631-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1333
Shamela0023631-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        2090
Shamela0023631-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        16831
Shamela0023631-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4514
Shamela0023631-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        57358
Shamela0023631-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3738
Shamela0023631-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        9847
Shamela0023631-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        3983
Shamela0023631-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        21271
Shamela0023631-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1022
Shamela0023631-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4102
Shamela0023631-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        3927
Shamela0023631-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        22229
Shamela0023631-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       127018
Shamela0023631-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        24260
Shamela0023631-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       122044
Shamela0023631-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4713
Shamela0023631-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1035
Shamela0023631-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54         951
Shamela0023631-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        21329
Shamela0023631-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8130
Shamela0023631-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        12875
Shamela0023631-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2096
Shamela0023631-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        71233
Shamela0023631-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        76382
Shamela0023631-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        3003
Shamela0023631-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        5250
Shamela0023631-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 15:25         889
Shamela0023631-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7377
Shamela0023631-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4218
Shamela0023631-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6566
Shamela0023631-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21203
Shamela0023631-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        21762
Shamela0023631-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         957
Shamela0023631-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        75167
Shamela0023631-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3662
Shamela0023631-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8120
Shamela0023631-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        10030