Index of /passim01022020/Shamela0023594-ara1/


../
Shamela0023594-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        16487
Shamela0023594-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1661
Shamela0023594-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        32560
Shamela0023594-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        26602
Shamela0023594-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        24757
Shamela0023594-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1225
Shamela0023594-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1500
Shamela0023594-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        10709
Shamela0023594-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8998
Shamela0023594-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        9490
Shamela0023594-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        14058
Shamela0023594-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        14699
Shamela0023594-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        13133
Shamela0023594-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        9199
Shamela0023594-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3151
Shamela0023594-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        26321
Shamela0023594-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        8156
Shamela0023594-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        8929
Shamela0023594-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        12480
Shamela0023594-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        35085
Shamela0023594-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10278
Shamela0023594-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        16591
Shamela0023594-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7405
Shamela0023594-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4180
Shamela0023594-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3603
Shamela0023594-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3880
Shamela0023594-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        55691
Shamela0023594-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        17365
Shamela0023594-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5120
Shamela0023594-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2758
Shamela0023594-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       384366
Shamela0023594-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        11748
Shamela0023594-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       1080993
Shamela0023594-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3816
Shamela0023594-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2882
Shamela0023594-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3516
Shamela0023594-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5800
Shamela0023594-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        20849
Shamela0023594-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1733
Shamela0023594-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        3161
Shamela0023594-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        10032
Shamela0023594-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2500
Shamela0023594-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        9898
Shamela0023594-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1077
Shamela0023594-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        8521
Shamela0023594-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4189
Shamela0023594-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         952
Shamela0023594-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        13650
Shamela0023594-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6855
Shamela0023594-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4891
Shamela0023594-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2955
Shamela0023594-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2268
Shamela0023594-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1010
Shamela0023594-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        32901
Shamela0023594-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:36        4392
Shamela0023594-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1621
Shamela0023594-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1696
Shamela0023594-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6013
Shamela0023594-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        91015
Shamela0023594-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        35725
Shamela0023594-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        15480
Shamela0023594-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        44596
Shamela0023594-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        22017
Shamela0023594-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        37215
Shamela0023594-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17       780941
Shamela0023594-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13912
Shamela0023594-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        26566
Shamela0023594-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        14573
Shamela0023594-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7961
Shamela0023594-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2193
Shamela0023594-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46       100398
Shamela0023594-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       2959622
Shamela0023594-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7479
Shamela0023594-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       196675
Shamela0023594-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       460800
Shamela0023594-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9467
Shamela0023594-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        5165
Shamela0023594-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1498
Shamela0023594-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        5552
Shamela0023594-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         928
Shamela0023594-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3818
Shamela0023594-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2939
Shamela0023594-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        6346
Shamela0023594-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1499
Shamela0023594-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        3064
Shamela0023594-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3190
Shamela0023594-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2433
Shamela0023594-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8334
Shamela0023594-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2677
Shamela0023594-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2689
Shamela0023594-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         995
Shamela0023594-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        20446
Shamela0023594-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2812
Shamela0023594-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        1878
Shamela0023594-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2172
Shamela0023594-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        6211
Shamela0023594-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        71044
Shamela0023594-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       2623614
Shamela0023594-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         829
Shamela0023594-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        52513
Shamela0023594-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4122
Shamela0023594-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         983
Shamela0023594-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       582745
Shamela0023594-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        80929
Shamela0023594-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3636
Shamela0023594-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1000
Shamela0023594-ara1_JK000899-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1993
Shamela0023594-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        10987
Shamela0023594-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        15657
Shamela0023594-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        4238
Shamela0023594-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1310
Shamela0023594-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17       103656
Shamela0023594-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7113
Shamela0023594-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1121
Shamela0023594-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       319304
Shamela0023594-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6191
Shamela0023594-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1925
Shamela0023594-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1805
Shamela0023594-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        13969
Shamela0023594-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        8126
Shamela0023594-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1450
Shamela0023594-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        2060
Shamela0023594-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        13754
Shamela0023594-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        19059
Shamela0023594-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        28227
Shamela0023594-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1015
Shamela0023594-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1758
Shamela0023594-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         867
Shamela0023594-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3057
Shamela0023594-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2123
Shamela0023594-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5502
Shamela0023594-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2270
Shamela0023594-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1427
Shamela0023594-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         946
Shamela0023594-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2812
Shamela0023594-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1191
Shamela0023594-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1186
Shamela0023594-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2372
Shamela0023594-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1049
Shamela0023594-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6156
Shamela0023594-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1776
Shamela0023594-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1763
Shamela0023594-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2354
Shamela0023594-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1168
Shamela0023594-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         995
Shamela0023594-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7344
Shamela0023594-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1018
Shamela0023594-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1222
Shamela0023594-ara1_JK001199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1507
Shamela0023594-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1198
Shamela0023594-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1481
Shamela0023594-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9059
Shamela0023594-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5061
Shamela0023594-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1373
Shamela0023594-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8181
Shamela0023594-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         949
Shamela0023594-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        18663
Shamela0023594-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3227
Shamela0023594-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         917
Shamela0023594-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2061
Shamela0023594-ara1_JK001285-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1178
Shamela0023594-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4531
Shamela0023594-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1030
Shamela0023594-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        10719
Shamela0023594-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1475
Shamela0023594-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12794
Shamela0023594-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3944
Shamela0023594-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3385
Shamela0023594-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        20571
Shamela0023594-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        6765
Shamela0023594-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        3201
Shamela0023594-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1122
Shamela0023594-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3914
Shamela0023594-ara1_JK001464-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1532
Shamela0023594-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         948
Shamela0023594-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        50982
Shamela0023594-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1311
Shamela0023594-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        40184
Shamela0023594-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        25754
Shamela0023594-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:23        2284
Shamela0023594-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        36011
Shamela0023594-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         939
Shamela0023594-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        14567
Shamela0023594-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        21850
Shamela0023594-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4048
Shamela0023594-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3437
Shamela0023594-ara1_JK005010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1506
Shamela0023594-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       2480810
Shamela0023594-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5037
Shamela0023594-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        32428
Shamela0023594-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11803
Shamela0023594-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       114253
Shamela0023594-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3683
Shamela0023594-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8461
Shamela0023594-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5919
Shamela0023594-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        11227
Shamela0023594-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2025
Shamela0023594-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2133
Shamela0023594-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         953
Shamela0023594-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1376
Shamela0023594-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       211194
Shamela0023594-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2271
Shamela0023594-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1425
Shamela0023594-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1013
Shamela0023594-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       2117042
Shamela0023594-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1369
Shamela0023594-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8614
Shamela0023594-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        18612
Shamela0023594-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2262
Shamela0023594-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        11769
Shamela0023594-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4997
Shamela0023594-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1098
Shamela0023594-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        28933
Shamela0023594-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5021
Shamela0023594-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        83869
Shamela0023594-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3316
Shamela0023594-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        7586
Shamela0023594-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3397
Shamela0023594-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        19452
Shamela0023594-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       809144
Shamela0023594-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         928
Shamela0023594-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        23084
Shamela0023594-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4337
Shamela0023594-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1952
Shamela0023594-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7022
Shamela0023594-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        24820
Shamela0023594-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        9514
Shamela0023594-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2239
Shamela0023594-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         830
Shamela0023594-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         839
Shamela0023594-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        4564
Shamela0023594-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2223
Shamela0023594-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        3004
Shamela0023594-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        4388
Shamela0023594-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1824
Shamela0023594-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2580
Shamela0023594-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         959
Shamela0023594-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4567
Shamela0023594-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3811
Shamela0023594-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1004
Shamela0023594-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1793
Shamela0023594-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        27983
Shamela0023594-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3744
Shamela0023594-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2779
Shamela0023594-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        32689
Shamela0023594-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        69716
Shamela0023594-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12561
Shamela0023594-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59         974
Shamela0023594-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1283
Shamela0023594-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       2010048
Shamela0023594-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       1631037
Shamela0023594-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4513
Shamela0023594-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2640
Shamela0023594-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2649
Shamela0023594-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3712
Shamela0023594-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        7598
Shamela0023594-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        31714
Shamela0023594-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        19692
Shamela0023594-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2699
Shamela0023594-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        35517
Shamela0023594-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1779
Shamela0023594-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         886
Shamela0023594-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1044
Shamela0023594-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1220
Shamela0023594-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1027
Shamela0023594-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1665
Shamela0023594-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3938
Shamela0023594-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5022
Shamela0023594-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       2438089
Shamela0023594-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       489325
Shamela0023594-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       830926
Shamela0023594-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6385
Shamela0023594-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         959
Shamela0023594-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1296
Shamela0023594-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         977
Shamela0023594-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4230
Shamela0023594-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3700
Shamela0023594-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        4391
Shamela0023594-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3898
Shamela0023594-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        33146
Shamela0023594-ara1_JK010471-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         968
Shamela0023594-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1118
Shamela0023594-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        8845
Shamela0023594-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         847
Shamela0023594-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        41115
Shamela0023594-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        17202
Shamela0023594-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         883
Shamela0023594-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1265
Shamela0023594-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         855
Shamela0023594-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1270
Shamela0023594-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        7453
Shamela0023594-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1554
Shamela0023594-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1010
Shamela0023594-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2078
Shamela0023594-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1306
Shamela0023594-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4713
Shamela0023594-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        69449
Shamela0023594-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        26348
Shamela0023594-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6320
Shamela0023594-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3670
Shamela0023594-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        16229
Shamela0023594-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        14141
Shamela0023594-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         844
Shamela0023594-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1543
Shamela0023594-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3011
Shamela0023594-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3798
Shamela0023594-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2061
Shamela0023594-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5214
Shamela0023594-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5819
Shamela0023594-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1402
Shamela0023594-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:12       150984
Shamela0023594-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       3427191
Shamela0023594-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1259
Shamela0023594-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        30463
Shamela0023594-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3057
Shamela0023594-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9572
Shamela0023594-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16110
Shamela0023594-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       458432
Shamela0023594-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1510
Shamela0023594-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2774
Shamela0023594-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1802
Shamela0023594-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1416
Shamela0023594-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1171
Shamela0023594-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1214
Shamela0023594-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         976
Shamela0023594-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7991
Shamela0023594-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2354
Shamela0023594-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        2166
Shamela0023594-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13697
Shamela0023594-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       112525
Shamela0023594-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         801
Shamela0023594-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8354
Shamela0023594-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17523
Shamela0023594-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2002
Shamela0023594-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        15209
Shamela0023594-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2692
Shamela0023594-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1711
Shamela0023594-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2210
Shamela0023594-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3522
Shamela0023594-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1278
Shamela0023594-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1450
Shamela0023594-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1155
Shamela0023594-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1150
Shamela0023594-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        73720
Shamela0023594-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1101
Shamela0023594-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       193542
Shamela0023594-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       1769449
Shamela0023594-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       117112
Shamela0023594-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1156
Shamela0023594-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2721
Shamela0023594-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1216
Shamela0023594-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3399
Shamela0023594-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3858
Shamela0023594-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4073
Shamela0023594-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        2638
Shamela0023594-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2012
Shamela0023594-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4285
Shamela0023594-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        49124
Shamela0023594-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1040
Shamela0023594-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       139450
Shamela0023594-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1653
Shamela0023594-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3124
Shamela0023594-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1922
Shamela0023594-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1925
Shamela0023594-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15132
Shamela0023594-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7076
Shamela0023594-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1620
Shamela0023594-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       2310838
Shamela0023594-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4022
Shamela0023594-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26643
Shamela0023594-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2240
Shamela0023594-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5147
Shamela0023594-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        27740
Shamela0023594-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9560
Shamela0023594-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       122228
Shamela0023594-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11529
Shamela0023594-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        79971
Shamela0023594-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9927
Shamela0023594-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4434
Shamela0023594-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6958
Shamela0023594-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17585
Shamela0023594-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       209555
Shamela0023594-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       325010
Shamela0023594-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1815
Shamela0023594-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1727
Shamela0023594-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2335
Shamela0023594-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2520
Shamela0023594-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1349
Shamela0023594-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18724
Shamela0023594-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9490
Shamela0023594-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3942
Shamela0023594-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        13648
Shamela0023594-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1021
Shamela0023594-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2514
Shamela0023594-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         900
Shamela0023594-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2326
Shamela0023594-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        49979
Shamela0023594-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       232185
Shamela0023594-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        49122
Shamela0023594-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6742
Shamela0023594-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        47123
Shamela0023594-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        79112
Shamela0023594-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       229206
Shamela0023594-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1177
Shamela0023594-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        46109
Shamela0023594-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        18060
Shamela0023594-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        34683
Shamela0023594-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1335
Shamela0023594-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4685
Shamela0023594-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        45605
Shamela0023594-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        99368
Shamela0023594-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       118183
Shamela0023594-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        33473
Shamela0023594-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4886
Shamela0023594-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         918
Shamela0023594-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17302
Shamela0023594-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        97190
Shamela0023594-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4852
Shamela0023594-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       222170
Shamela0023594-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       211572
Shamela0023594-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        48532
Shamela0023594-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         882
Shamela0023594-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1633
Shamela0023594-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8542
Shamela0023594-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       102915
Shamela0023594-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        25392
Shamela0023594-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1862
Shamela0023594-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       114602
Shamela0023594-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1066658
Shamela0023594-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       1367448
Shamela0023594-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18148
Shamela0023594-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1446
Shamela0023594-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1130
Shamela0023594-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         914
Shamela0023594-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2953
Shamela0023594-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         927
Shamela0023594-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4417
Shamela0023594-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3105
Shamela0023594-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7580
Shamela0023594-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12252
Shamela0023594-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4386
Shamela0023594-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5525
Shamela0023594-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2313
Shamela0023594-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2860
Shamela0023594-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14490
Shamela0023594-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4906
Shamela0023594-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24363
Shamela0023594-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3827
Shamela0023594-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1699
Shamela0023594-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2390
Shamela0023594-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3543
Shamela0023594-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2502
Shamela0023594-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3099
Shamela0023594-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1083
Shamela0023594-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       456667
Shamela0023594-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25817
Shamela0023594-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3363
Shamela0023594-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1174
Shamela0023594-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17082
Shamela0023594-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        35981
Shamela0023594-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1182
Shamela0023594-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4873
Shamela0023594-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13609
Shamela0023594-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2891
Shamela0023594-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7250
Shamela0023594-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3844
Shamela0023594-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4755
Shamela0023594-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3158
Shamela0023594-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10861
Shamela0023594-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        4514
Shamela0023594-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         941
Shamela0023594-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        25518
Shamela0023594-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13576
Shamela0023594-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1087
Shamela0023594-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2128
Shamela0023594-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3370
Shamela0023594-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1094
Shamela0023594-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1027
Shamela0023594-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3596
Shamela0023594-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         960
Shamela0023594-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4024
Shamela0023594-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3245
Shamela0023594-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1033
Shamela0023594-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2517
Shamela0023594-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1203
Shamela0023594-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5280
Shamela0023594-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8876
Shamela0023594-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1160
Shamela0023594-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1682
Shamela0023594-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23225
Shamela0023594-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12268
Shamela0023594-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        35647
Shamela0023594-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2940
Shamela0023594-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15786
Shamela0023594-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25808
Shamela0023594-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4018
Shamela0023594-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4262
Shamela0023594-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16420
Shamela0023594-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5427
Shamela0023594-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10309
Shamela0023594-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2096
Shamela0023594-ara1_Shamela0006794-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5454
Shamela0023594-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9066
Shamela0023594-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5835
Shamela0023594-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3186
Shamela0023594-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       208644
Shamela0023594-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1976
Shamela0023594-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9887
Shamela0023594-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        4794
Shamela0023594-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1207
Shamela0023594-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1705
Shamela0023594-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2128
Shamela0023594-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       383871
Shamela0023594-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1299
Shamela0023594-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2323
Shamela0023594-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         946
Shamela0023594-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1791
Shamela0023594-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        10120
Shamela0023594-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         998
Shamela0023594-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        3402
Shamela0023594-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         858
Shamela0023594-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2223
Shamela0023594-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         837
Shamela0023594-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22015
Shamela0023594-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1117
Shamela0023594-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        81666
Shamela0023594-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4980
Shamela0023594-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1301
Shamela0023594-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         902
Shamela0023594-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1969
Shamela0023594-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        63697
Shamela0023594-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6076
Shamela0023594-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1105
Shamela0023594-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28840
Shamela0023594-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2763
Shamela0023594-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        30539
Shamela0023594-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        13825
Shamela0023594-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        32375
Shamela0023594-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2818
Shamela0023594-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1727
Shamela0023594-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1647
Shamela0023594-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3918
Shamela0023594-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7107
Shamela0023594-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1292
Shamela0023594-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9496
Shamela0023594-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         936
Shamela0023594-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28       1873869
Shamela0023594-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6362
Shamela0023594-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        39916
Shamela0023594-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1006
Shamela0023594-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        71910
Shamela0023594-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2795
Shamela0023594-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8312
Shamela0023594-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10364
Shamela0023594-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        46904
Shamela0023594-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3201
Shamela0023594-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8635
Shamela0023594-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3712
Shamela0023594-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3239
Shamela0023594-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        33378
Shamela0023594-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1086
Shamela0023594-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2937
Shamela0023594-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        1114
Shamela0023594-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        8380
Shamela0023594-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11525
Shamela0023594-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11392
Shamela0023594-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        35120
Shamela0023594-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       174498
Shamela0023594-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18510
Shamela0023594-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        21244
Shamela0023594-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49625
Shamela0023594-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11216
Shamela0023594-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       226287
Shamela0023594-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19534
Shamela0023594-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       3385444
Shamela0023594-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        36368
Shamela0023594-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4682
Shamela0023594-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11937
Shamela0023594-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        12796
Shamela0023594-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1759
Shamela0023594-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3616
Shamela0023594-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12237
Shamela0023594-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1050
Shamela0023594-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3791
Shamela0023594-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2042
Shamela0023594-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        64325
Shamela0023594-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18390
Shamela0023594-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7215
Shamela0023594-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         988
Shamela0023594-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1108
Shamela0023594-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1007
Shamela0023594-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        14128
Shamela0023594-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6596
Shamela0023594-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6802
Shamela0023594-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17664
Shamela0023594-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       517103
Shamela0023594-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6398
Shamela0023594-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1675
Shamela0023594-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2253
Shamela0023594-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2039
Shamela0023594-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1336
Shamela0023594-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       116829
Shamela0023594-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        28479
Shamela0023594-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2035
Shamela0023594-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4684
Shamela0023594-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1484
Shamela0023594-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        34767
Shamela0023594-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         902
Shamela0023594-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1765
Shamela0023594-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        15517
Shamela0023594-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        68925
Shamela0023594-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        45363
Shamela0023594-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5879
Shamela0023594-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10547
Shamela0023594-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       193050
Shamela0023594-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2477
Shamela0023594-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1311
Shamela0023594-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25130
Shamela0023594-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        30795
Shamela0023594-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2357
Shamela0023594-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2241
Shamela0023594-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1513
Shamela0023594-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4028
Shamela0023594-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2330
Shamela0023594-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2245
Shamela0023594-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2224
Shamela0023594-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22569
Shamela0023594-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1291
Shamela0023594-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9829
Shamela0023594-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7789
Shamela0023594-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16257
Shamela0023594-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1485
Shamela0023594-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1703
Shamela0023594-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3373
Shamela0023594-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2010
Shamela0023594-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1716
Shamela0023594-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       105400
Shamela0023594-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2559
Shamela0023594-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4760
Shamela0023594-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6094
Shamela0023594-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2566
Shamela0023594-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1066
Shamela0023594-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4557
Shamela0023594-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        85693
Shamela0023594-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15958
Shamela0023594-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        99415
Shamela0023594-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8892
Shamela0023594-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        23629
Shamela0023594-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         993
Shamela0023594-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       1331791
Shamela0023594-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13645
Shamela0023594-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       231555
Shamela0023594-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        43871
Shamela0023594-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         962
Shamela0023594-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        62897
Shamela0023594-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5183
Shamela0023594-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        24757
Shamela0023594-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1109
Shamela0023594-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3611
Shamela0023594-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12759
Shamela0023594-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        30668
Shamela0023594-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1536
Shamela0023594-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2150
Shamela0023594-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3964
Shamela0023594-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9877
Shamela0023594-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6044
Shamela0023594-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        33519
Shamela0023594-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        67345
Shamela0023594-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       327495
Shamela0023594-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        31539
Shamela0023594-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17699
Shamela0023594-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15705
Shamela0023594-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3232
Shamela0023594-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2075
Shamela0023594-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2223
Shamela0023594-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8702
Shamela0023594-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10014
Shamela0023594-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         982
Shamela0023594-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10185
Shamela0023594-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         991
Shamela0023594-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1880
Shamela0023594-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1980
Shamela0023594-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       2215330
Shamela0023594-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       410162
Shamela0023594-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8805
Shamela0023594-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2844
Shamela0023594-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13045
Shamela0023594-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2472
Shamela0023594-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12018
Shamela0023594-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        88003
Shamela0023594-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2160
Shamela0023594-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        43623
Shamela0023594-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       111726
Shamela0023594-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        32136
Shamela0023594-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        65956
Shamela0023594-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         899
Shamela0023594-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       165938
Shamela0023594-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       531895
Shamela0023594-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1760
Shamela0023594-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4724
Shamela0023594-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2977
Shamela0023594-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2614
Shamela0023594-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4139
Shamela0023594-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16152
Shamela0023594-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6892
Shamela0023594-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        72772
Shamela0023594-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        9559
Shamela0023594-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1808
Shamela0023594-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        19652
Shamela0023594-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1443
Shamela0023594-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        18301
Shamela0023594-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20786
Shamela0023594-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5704
Shamela0023594-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        72298
Shamela0023594-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        41834
Shamela0023594-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        13526
Shamela0023594-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5742
Shamela0023594-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8127
Shamela0023594-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4413
Shamela0023594-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         988
Shamela0023594-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1074
Shamela0023594-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        10203
Shamela0023594-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        21251
Shamela0023594-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12169
Shamela0023594-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1780
Shamela0023594-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5612
Shamela0023594-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        27585
Shamela0023594-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        10660
Shamela0023594-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       109515
Shamela0023594-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2126
Shamela0023594-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1690
Shamela0023594-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        23904
Shamela0023594-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1850
Shamela0023594-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2075
Shamela0023594-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        11093
Shamela0023594-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1297
Shamela0023594-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4342
Shamela0023594-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3303
Shamela0023594-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        39020
Shamela0023594-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        48744
Shamela0023594-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1731
Shamela0023594-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1673
Shamela0023594-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3004
Shamela0023594-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8855
Shamela0023594-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9570
Shamela0023594-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5866
Shamela0023594-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1067
Shamela0023594-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8167
Shamela0023594-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1125
Shamela0023594-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        54903
Shamela0023594-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        32448
Shamela0023594-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3946
Shamela0023594-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6930
Shamela0023594-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1068
Shamela0023594-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7771
Shamela0023594-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12387
Shamela0023594-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1637
Shamela0023594-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3993
Shamela0023594-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19126
Shamela0023594-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        16392
Shamela0023594-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1528
Shamela0023594-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2909
Shamela0023594-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3375
Shamela0023594-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        26140
Shamela0023594-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3255
Shamela0023594-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1018
Shamela0023594-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3496
Shamela0023594-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2948
Shamela0023594-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2384
Shamela0023594-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6234
Shamela0023594-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        7891
Shamela0023594-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       100782
Shamela0023594-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1341
Shamela0023594-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3412
Shamela0023594-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        39292
Shamela0023594-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6710
Shamela0023594-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2145
Shamela0023594-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1214
Shamela0023594-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4574
Shamela0023594-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10300
Shamela0023594-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4450
Shamela0023594-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        51544
Shamela0023594-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6921
Shamela0023594-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3928
Shamela0023594-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        39064
Shamela0023594-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3240
Shamela0023594-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23802
Shamela0023594-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        44843
Shamela0023594-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        5351
Shamela0023594-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2857
Shamela0023594-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1474
Shamela0023594-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2730
Shamela0023594-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1483
Shamela0023594-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2556
Shamela0023594-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5222
Shamela0023594-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1112
Shamela0023594-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1396
Shamela0023594-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2882
Shamela0023594-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27800
Shamela0023594-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       119165
Shamela0023594-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       204061
Shamela0023594-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1569
Shamela0023594-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1197
Shamela0023594-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10080
Shamela0023594-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1449
Shamela0023594-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        38282
Shamela0023594-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1945
Shamela0023594-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        21206
Shamela0023594-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        30460
Shamela0023594-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        23772
Shamela0023594-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13352
Shamela0023594-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        54816
Shamela0023594-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         851
Shamela0023594-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        10487
Shamela0023594-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        11650
Shamela0023594-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2080
Shamela0023594-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1165
Shamela0023594-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4523
Shamela0023594-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        6597
Shamela0023594-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        9692
Shamela0023594-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         950
Shamela0023594-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5780
Shamela0023594-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        4614
Shamela0023594-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2790
Shamela0023594-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         877
Shamela0023594-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        6132
Shamela0023594-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       198524
Shamela0023594-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        23816
Shamela0023594-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3950
Shamela0023594-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2104
Shamela0023594-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1586
Shamela0023594-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14679
Shamela0023594-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        6968
Shamela0023594-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        85640
Shamela0023594-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11773
Shamela0023594-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8981
Shamela0023594-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6749
Shamela0023594-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1429
Shamela0023594-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        5044
Shamela0023594-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        5631
Shamela0023594-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         899
Shamela0023594-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2804
Shamela0023594-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1136
Shamela0023594-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1823
Shamela0023594-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1814
Shamela0023594-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3742
Shamela0023594-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        21967
Shamela0023594-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        63791
Shamela0023594-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5494
Shamela0023594-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        24034
Shamela0023594-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         930
Shamela0023594-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       511985
Shamela0023594-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10839
Shamela0023594-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5495
Shamela0023594-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        50757
Shamela0023594-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38450
Shamela0023594-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6387
Shamela0023594-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19565
Shamela0023594-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3094
Shamela0023594-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3099
Shamela0023594-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3152
Shamela0023594-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9543
Shamela0023594-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7528
Shamela0023594-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3398
Shamela0023594-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6923
Shamela0023594-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        91999
Shamela0023594-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        9837
Shamela0023594-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7856
Shamela0023594-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9272
Shamela0023594-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6079
Shamela0023594-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1578
Shamela0023594-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        11619
Shamela0023594-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2068
Shamela0023594-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12393
Shamela0023594-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9674
Shamela0023594-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23634
Shamela0023594-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1100
Shamela0023594-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1630
Shamela0023594-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1077
Shamela0023594-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4954
Shamela0023594-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1614
Shamela0023594-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        78750
Shamela0023594-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1449
Shamela0023594-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4217
Shamela0023594-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2628
Shamela0023594-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4609
Shamela0023594-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15380
Shamela0023594-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23811
Shamela0023594-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2021
Shamela0023594-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6600
Shamela0023594-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3801
Shamela0023594-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4798
Shamela0023594-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1518
Shamela0023594-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14103
Shamela0023594-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        47033
Shamela0023594-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1586
Shamela0023594-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17379
Shamela0023594-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2849
Shamela0023594-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        29512
Shamela0023594-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       319102
Shamela0023594-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3515
Shamela0023594-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5804
Shamela0023594-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2715
Shamela0023594-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3840
Shamela0023594-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        64932
Shamela0023594-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1210
Shamela0023594-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         797
Shamela0023594-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1085
Shamela0023594-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2369
Shamela0023594-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1525
Shamela0023594-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1393
Shamela0023594-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5130
Shamela0023594-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4610
Shamela0023594-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2372
Shamela0023594-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        44004
Shamela0023594-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1991
Shamela0023594-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12801
Shamela0023594-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1102
Shamela0023594-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5598
Shamela0023594-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3038
Shamela0023594-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         869
Shamela0023594-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1776
Shamela0023594-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14373
Shamela0023594-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        27933
Shamela0023594-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1685
Shamela0023594-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3533
Shamela0023594-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3093
Shamela0023594-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        48108
Shamela0023594-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7029
Shamela0023594-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       276717
Shamela0023594-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13377
Shamela0023594-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8789
Shamela0023594-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10500
Shamela0023594-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        35007
Shamela0023594-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7026
Shamela0023594-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18781
Shamela0023594-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        33518
Shamela0023594-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        32226
Shamela0023594-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       115507
Shamela0023594-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       339143
Shamela0023594-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2499
Shamela0023594-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        22551
Shamela0023594-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        62803
Shamela0023594-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1417
Shamela0023594-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1164
Shamela0023594-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       3051827
Shamela0023594-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         841
Shamela0023594-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3935
Shamela0023594-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       284214
Shamela0023594-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        79304
Shamela0023594-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        22662
Shamela0023594-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        21071
Shamela0023594-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       639105
Shamela0023594-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1154
Shamela0023594-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4200
Shamela0023594-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        11010
Shamela0023594-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         969
Shamela0023594-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        20684
Shamela0023594-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         790
Shamela0023594-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3272
Shamela0023594-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        71193
Shamela0023594-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1041
Shamela0023594-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8402
Shamela0023594-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        53152
Shamela0023594-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4510
Shamela0023594-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9484
Shamela0023594-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       750826
Shamela0023594-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1362
Shamela0023594-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       107346
Shamela0023594-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4738
Shamela0023594-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       306030
Shamela0023594-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1070
Shamela0023594-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2943
Shamela0023594-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4870
Shamela0023594-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6280
Shamela0023594-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4467
Shamela0023594-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2938
Shamela0023594-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1007
Shamela0023594-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3273
Shamela0023594-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       1452774
Shamela0023594-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8711
Shamela0023594-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        7915
Shamela0023594-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1073
Shamela0023594-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1393
Shamela0023594-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3738
Shamela0023594-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4139
Shamela0023594-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       3696026
Shamela0023594-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15635
Shamela0023594-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       1887493
Shamela0023594-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       2590618
Shamela0023594-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       3787432
Shamela0023594-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7661
Shamela0023594-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08       145042
Shamela0023594-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1010
Shamela0023594-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       203262
Shamela0023594-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        53730
Shamela0023594-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       306713
Shamela0023594-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       2487778
Shamela0023594-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       5062009
Shamela0023594-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1174
Shamela0023594-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       2865344
Shamela0023594-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12213
Shamela0023594-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       2115787
Shamela0023594-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       3928136
Shamela0023594-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       2300424
Shamela0023594-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9598
Shamela0023594-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       2215644
Shamela0023594-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       2189125
Shamela0023594-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        42959
Shamela0023594-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       2179925
Shamela0023594-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3522
Shamela0023594-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        56145
Shamela0023594-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        79436
Shamela0023594-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17879
Shamela0023594-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15871
Shamela0023594-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        36871
Shamela0023594-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        1062
Shamela0023594-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2956
Shamela0023594-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        12366
Shamela0023594-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        31906
Shamela0023594-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        1409
Shamela0023594-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33         897
Shamela0023594-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28565
Shamela0023594-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        17745
Shamela0023594-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3041
Shamela0023594-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       215311
Shamela0023594-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1292
Shamela0023594-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2453
Shamela0023594-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12857
Shamela0023594-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8135
Shamela0023594-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       181733
Shamela0023594-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       158575
Shamela0023594-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        13518
Shamela0023594-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        33656
Shamela0023594-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4176
Shamela0023594-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17787
Shamela0023594-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1566
Shamela0023594-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7259
Shamela0023594-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1703
Shamela0023594-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1348
Shamela0023594-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2179
Shamela0023594-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1305
Shamela0023594-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1172
Shamela0023594-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1963
Shamela0023594-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5147
Shamela0023594-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2092
Shamela0023594-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1617
Shamela0023594-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2058
Shamela0023594-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5829
Shamela0023594-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5661
Shamela0023594-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1095
Shamela0023594-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5525
Shamela0023594-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4365
Shamela0023594-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1883
Shamela0023594-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1141
Shamela0023594-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         918
Shamela0023594-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8024
Shamela0023594-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23587
Shamela0023594-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2127
Shamela0023594-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1775
Shamela0023594-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10329
Shamela0023594-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2382
Shamela0023594-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1219
Shamela0023594-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1429
Shamela0023594-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13666
Shamela0023594-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15341
Shamela0023594-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8533
Shamela0023594-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4252
Shamela0023594-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        14630
Shamela0023594-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         983
Shamela0023594-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14041
Shamela0023594-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5565
Shamela0023594-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3346
Shamela0023594-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3756
Shamela0023594-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1806
Shamela0023594-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2859
Shamela0023594-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9367
Shamela0023594-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10195
Shamela0023594-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1036
Shamela0023594-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1053
Shamela0023594-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1192
Shamela0023594-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5082
Shamela0023594-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4524
Shamela0023594-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1132
Shamela0023594-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        97365
Shamela0023594-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1239
Shamela0023594-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15276
Shamela0023594-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3840
Shamela0023594-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4389
Shamela0023594-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1191
Shamela0023594-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1092
Shamela0023594-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2058
Shamela0023594-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       3152757
Shamela0023594-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1413
Shamela0023594-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1128
Shamela0023594-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2817
Shamela0023594-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11961
Shamela0023594-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3705
Shamela0023594-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3350
Shamela0023594-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2136
Shamela0023594-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2399
Shamela0023594-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3426
Shamela0023594-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3788
Shamela0023594-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2995
Shamela0023594-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3865
Shamela0023594-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1936
Shamela0023594-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3448
Shamela0023594-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6397
Shamela0023594-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1205
Shamela0023594-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14265
Shamela0023594-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11838
Shamela0023594-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5246
Shamela0023594-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        18690
Shamela0023594-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1947
Shamela0023594-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1574
Shamela0023594-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4625
Shamela0023594-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8803
Shamela0023594-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        77596
Shamela0023594-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        12100
Shamela0023594-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2168
Shamela0023594-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2397
Shamela0023594-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5136
Shamela0023594-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         828
Shamela0023594-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5501
Shamela0023594-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3593
Shamela0023594-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1170
Shamela0023594-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2191
Shamela0023594-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4200
Shamela0023594-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        95427
Shamela0023594-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1412
Shamela0023594-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        12287
Shamela0023594-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1550
Shamela0023594-ara1_Shamela0036527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2099
Shamela0023594-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20820
Shamela0023594-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12031
Shamela0023594-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        15011
Shamela0023594-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1166
Shamela0023594-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5303
Shamela0023594-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1029
Shamela0023594-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6465
Shamela0023594-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1795
Shamela0023594-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       100125
Shamela0023594-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16352
Shamela0023594-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       2201873
Shamela0023594-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1078
Shamela0023594-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        12705
Shamela0023594-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22395
Shamela0023594-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1422
Shamela0023594-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1884
Shamela0023594-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8932
Shamela0023594-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         913
Shamela0023594-ara1_Shamela0037586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4644
Shamela0023594-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1033
Shamela0023594-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7319
Shamela0023594-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3246
Shamela0023594-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1166
Shamela0023594-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        55421
Shamela0023594-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12857
Shamela0023594-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3885
Shamela0023594-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4901
Shamela0023594-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3760
Shamela0023594-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1482
Shamela0023594-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        78367
Shamela0023594-ara1_Shamela0095563-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1324
Shamela0023594-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       3135068
Shamela0023594-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49490
Shamela0023594-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2780
Shamela0023594-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         950
Shamela0023594-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1070
Shamela0023594-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        35963
Shamela0023594-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4668
Shamela0023594-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1019
Shamela0023594-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1127
Shamela0023594-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49458
Shamela0023594-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3105
Shamela0023594-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8749
Shamela0023594-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2328
Shamela0023594-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19760
Shamela0023594-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4827
Shamela0023594-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        31100
Shamela0023594-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2286
Shamela0023594-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         861
Shamela0023594-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3133
Shamela0023594-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1324
Shamela0023594-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       2322281
Shamela0023594-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:12        1246
Shamela0023594-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2884
Shamela0023594-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        6033
Shamela0023594-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8262
Shamela0023594-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2479
Shamela0023594-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1799
Shamela0023594-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        3597
Shamela0023594-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3652
Shamela0023594-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1243
Shamela0023594-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2134
Shamela0023594-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9225
Shamela0023594-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1783
Shamela0023594-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         883
Shamela0023594-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1848
Shamela0023594-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9166
Shamela0023594-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2257
Shamela0023594-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        37230
Shamela0023594-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3242
Shamela0023594-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1795
Shamela0023594-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1938
Shamela0023594-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1718
Shamela0023594-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4745
Shamela0023594-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1326
Shamela0023594-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3434
Shamela0023594-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        8941
Shamela0023594-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8550
Shamela0023594-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1006
Shamela0023594-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4840
Shamela0023594-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2148
Shamela0023594-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1030
Shamela0023594-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2486
Shamela0023594-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17163
Shamela0023594-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1347
Shamela0023594-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2774
Shamela0023594-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        7833
Shamela0023594-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1029
Shamela0023594-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13202
Shamela0023594-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1176
Shamela0023594-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        27912
Shamela0023594-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2360
Shamela0023594-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        15113
Shamela0023594-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5148
Shamela0023594-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13780
Shamela0023594-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1003
Shamela0023594-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3664
Shamela0023594-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1923
Shamela0023594-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4002
Shamela0023594-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15161
Shamela0023594-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        38329
Shamela0023594-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        4871
Shamela0023594-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2669
Shamela0023594-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1170
Shamela0023594-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2358
Shamela0023594-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        55460
Shamela0023594-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        12415
Shamela0023594-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:23        27177
Shamela0023594-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        7578
Shamela0023594-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29         938
Shamela0023594-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        13224
Shamela0023594-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        1891
Shamela0023594-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        15196
Shamela0023594-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        8228
Shamela0023594-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        3765
Shamela0023594-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        21344
Shamela0023594-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29        12819
Shamela0023594-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3370
Shamela0023594-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        7203
Shamela0023594-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1073
Shamela0023594-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1075
Shamela0023594-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        38559
Shamela0023594-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2023
Shamela0023594-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        65723
Shamela0023594-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4219
Shamela0023594-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12781
Shamela0023594-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        37367
Shamela0023594-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4614
Shamela0023594-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        14420
Shamela0023594-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        29479
Shamela0023594-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3915
Shamela0023594-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04         939
Shamela0023594-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5968
Shamela0023594-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        7643
Shamela0023594-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        29887
Shamela0023594-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3538
Shamela0023594-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3758
Shamela0023594-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1110
Shamela0023594-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        9123
Shamela0023594-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2431
Shamela0023594-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11779
Shamela0023594-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        15023
Shamela0023594-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3375
Shamela0023594-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        5541
Shamela0023594-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        8939
Shamela0023594-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4005
Shamela0023594-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5361
Shamela0023594-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3331
Shamela0023594-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1036
Shamela0023594-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4371
Shamela0023594-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3002
Shamela0023594-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1126
Shamela0023594-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13351
Shamela0023594-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        12323
Shamela0023594-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        7240
Shamela0023594-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3855
Shamela0023594-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4797
Shamela0023594-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6802
Shamela0023594-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2632
Shamela0023594-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9885
Shamela0023594-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3420
Shamela0023594-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        37284
Shamela0023594-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6424
Shamela0023594-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3401
Shamela0023594-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         847
Shamela0023594-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        15204
Shamela0023594-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2486
Shamela0023594-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4889
Shamela0023594-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1044
Shamela0023594-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1147
Shamela0023594-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1211
Shamela0023594-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1558
Shamela0023594-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3059
Shamela0023594-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        5721
Shamela0023594-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1700
Shamela0023594-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        23271
Shamela0023594-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1943
Shamela0023594-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1208
Shamela0023594-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3880
Shamela0023594-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2114
Shamela0023594-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2383
Shamela0023594-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1409
Shamela0023594-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4380
Shamela0023594-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11883
Shamela0023594-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1107
Shamela0023594-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       3040262
Shamela0023594-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11242
Shamela0023594-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        18930
Shamela0023594-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2272
Shamela0023594-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3442
Shamela0023594-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1703
Shamela0023594-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11489
Shamela0023594-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19732
Shamela0023594-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        34584
Shamela0023594-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        78163
Shamela0023594-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10637
Shamela0023594-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6165
Shamela0023594-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11396
Shamela0023594-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        82089
Shamela0023594-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4577
Shamela0023594-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       100078
Shamela0023594-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22635
Shamela0023594-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2808
Shamela0023594-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2413
Shamela0023594-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2120
Shamela0023594-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        16684
Shamela0023594-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3317
Shamela0023594-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        12574
Shamela0023594-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1494
Shamela0023594-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1125
Shamela0023594-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4824
Shamela0023594-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        7279
Shamela0023594-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        8290
Shamela0023594-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        2728
Shamela0023594-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       128988
Shamela0023594-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        5829
Shamela0023594-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        47909
Shamela0023594-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1156
Shamela0023594-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2351
Shamela0023594-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        15444
Shamela0023594-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12959
Shamela0023594-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2730
Shamela0023594-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1051
Shamela0023594-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        18125
Shamela0023594-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1299
Shamela0023594-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3002
Shamela0023594-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1820
Shamela0023594-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2606
Shamela0023594-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14477
Shamela0023594-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        7591
Shamela0023594-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        5253
Shamela0023594-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1022
Shamela0023594-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2205
Shamela0023594-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1794
Shamela0023594-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1492
Shamela0023594-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3949
Shamela0023594-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        30864
Shamela0023594-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1448
Shamela0023594-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2510
Shamela0023594-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1552
Shamela0023594-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        32503
Shamela0023594-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        41972
Shamela0023594-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        20944
Shamela0023594-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1805
Shamela0023594-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       126226
Shamela0023594-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14713
Shamela0023594-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        20244
Shamela0023594-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        20013
Shamela0023594-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3343
Shamela0023594-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1954
Shamela0023594-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        2851
Shamela0023594-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2357
Shamela0023594-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3978
Shamela0023594-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        88298
Shamela0023594-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4831
Shamela0023594-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        60377
Shamela0023594-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        41815
Shamela0023594-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23632
Shamela0023594-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       465014
Shamela0023594-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        19354
Shamela0023594-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2898
Shamela0023594-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       1834573
Shamela0023594-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       1791447
Shamela0023594-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       2519009
Shamela0023594-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1344
Shamela0023594-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4589
Shamela0023594-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        27427
Shamela0023594-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1532
Shamela0023594-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       1611989
Shamela0023594-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       1534815
Shamela0023594-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       172316
Shamela0023594-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       227050
Shamela0023594-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1012
Shamela0023594-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       3066916
Shamela0023594-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        11320
Shamela0023594-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2419
Shamela0023594-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1685
Shamela0023594-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        13244
Shamela0023594-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       334136
Shamela0023594-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        16962
Shamela0023594-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3205
Shamela0023594-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1557
Shamela0023594-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        20114
Shamela0023594-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        33396
Shamela0023594-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       2480224
Shamela0023594-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        88542
Shamela0023594-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        7869
Shamela0023594-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        27069
Shamela0023594-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12       847457
Shamela0023594-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       506918
Shamela0023594-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2165
Shamela0023594-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3152
Shamela0023594-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4723
Shamela0023594-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        5312
Shamela0023594-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1747
Shamela0023594-ara1_Shia002773-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38        1352
Shamela0023594-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1233
Shamela0023594-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1256
Shamela0023594-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1962
Shamela0023594-ara1_Shia002928-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3752
Shamela0023594-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3002
Shamela0023594-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1266
Shamela0023594-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2685
Shamela0023594-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1163
Shamela0023594-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1906
Shamela0023594-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1811
Shamela0023594-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1414
Shamela0023594-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1392
Shamela0023594-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3327
Shamela0023594-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1239
Shamela0023594-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12         805
Shamela0023594-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11         907
Shamela0023594-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        12573
Shamela0023594-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4603
Shamela0023594-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4347
Shamela0023594-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:33        5507
Shamela0023594-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        54840
Shamela0023594-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4381
Shamela0023594-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2799
Shamela0023594-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       199303
Shamela0023594-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3069
Shamela0023594-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        64536
Shamela0023594-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       162494
Shamela0023594-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         982
Shamela0023594-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1073
Shamela0023594-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        6064
Shamela0023594-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8530
Shamela0023594-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1230
Shamela0023594-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1749
Shamela0023594-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        13219
Shamela0023594-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3233
Shamela0023594-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        6927
Shamela0023594-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        17930
Shamela0023594-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5080
Shamela0023594-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1125
Shamela0023594-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1827
Shamela0023594-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2585
Shamela0023594-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        4311
Shamela0023594-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47         896
Shamela0023594-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1614
Shamela0023594-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1086
Shamela0023594-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1338
Shamela0023594-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6654
Shamela0023594-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4672
Shamela0023594-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        8585
Shamela0023594-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        40665
Shamela0023594-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20       730783
Shamela0023594-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1769
Shamela0023594-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1710
Shamela0023594-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       147619
Shamela0023594-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       131986
Shamela0023594-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        65704
Shamela0023594-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16125
Shamela0023594-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5028
Shamela0023594-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        5555
Shamela0023594-ara1_Shia003759-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3211
Shamela0023594-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1267
Shamela0023594-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1754
Shamela0023594-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1032
Shamela0023594-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1283
Shamela0023594-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1986
Shamela0023594-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        11881
Shamela0023594-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4694
Shamela0023594-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6017
Shamela0023594-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1453
Shamela0023594-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        37992
Shamela0023594-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1400
Shamela0023594-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1826
Shamela0023594-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9552
Shamela0023594-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3347
Shamela0023594-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        13799
Shamela0023594-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        15661
Shamela0023594-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3399
Shamela0023594-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        18358
Shamela0023594-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        1641
Shamela0023594-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3538
Shamela0023594-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        8052
Shamela0023594-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2995
Shamela0023594-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        5896
Shamela0023594-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        46063
Shamela0023594-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3036
Shamela0023594-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        2152
Shamela0023594-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2063
Shamela0023594-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3431
Shamela0023594-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3559
Shamela0023594-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30790
Shamela0023594-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2216
Shamela0023594-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        47697
Shamela0023594-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6866
Shamela0023594-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        36435
Shamela0023594-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        6107
Shamela0023594-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         976
Shamela0023594-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4136
Shamela0023594-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2821
Shamela0023594-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2961
Shamela0023594-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1914
Shamela0023594-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3905
Shamela0023594-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3077
Shamela0023594-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4172
Shamela0023594-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8613
Shamela0023594-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        41864
Shamela0023594-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1267
Shamela0023594-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1851
Shamela0023594-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3686
Shamela0023594-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        11840
Shamela0023594-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1029