Index of /passim01022020/Shamela0022882-ara1/


../
Shamela0022882-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9951
Shamela0022882-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1337
Shamela0022882-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        4212
Shamela0022882-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3286
Shamela0022882-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        3043
Shamela0022882-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        30387
Shamela0022882-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4753
Shamela0022882-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2539
Shamela0022882-ara1_JK000032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         932
Shamela0022882-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1174
Shamela0022882-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4382
Shamela0022882-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1757
Shamela0022882-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2287
Shamela0022882-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3752
Shamela0022882-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1173
Shamela0022882-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1301
Shamela0022882-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4333
Shamela0022882-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        21272
Shamela0022882-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2319
Shamela0022882-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        3164
Shamela0022882-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1160
Shamela0022882-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         923
Shamela0022882-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1642
Shamela0022882-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2117
Shamela0022882-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2288
Shamela0022882-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1270
Shamela0022882-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        36395
Shamela0022882-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        43558
Shamela0022882-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        1981
Shamela0022882-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25         982
Shamela0022882-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2115
Shamela0022882-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5947
Shamela0022882-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        13975
Shamela0022882-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        5550
Shamela0022882-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4760
Shamela0022882-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1451
Shamela0022882-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2402
Shamela0022882-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2136
Shamela0022882-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6222
Shamela0022882-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1027
Shamela0022882-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3255
Shamela0022882-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6834
Shamela0022882-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2707
Shamela0022882-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1883
Shamela0022882-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1011
Shamela0022882-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3447
Shamela0022882-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3456
Shamela0022882-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        42870
Shamela0022882-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1669
Shamela0022882-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        12888
Shamela0022882-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6136
Shamela0022882-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        4853
Shamela0022882-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4609
Shamela0022882-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1251
Shamela0022882-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        20222
Shamela0022882-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        18742
Shamela0022882-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        18215
Shamela0022882-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        2725
Shamela0022882-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4413
Shamela0022882-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        34315
Shamela0022882-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9587
Shamela0022882-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5666
Shamela0022882-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        5853
Shamela0022882-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3200
Shamela0022882-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3404
Shamela0022882-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        4786
Shamela0022882-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        11933
Shamela0022882-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4645
Shamela0022882-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2504
Shamela0022882-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        3114
Shamela0022882-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11581
Shamela0022882-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1831
Shamela0022882-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        8166
Shamela0022882-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1889
Shamela0022882-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2399
Shamela0022882-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        8591
Shamela0022882-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1020
Shamela0022882-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        14763
Shamela0022882-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2329
Shamela0022882-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2248
Shamela0022882-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        15712
Shamela0022882-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17         900
Shamela0022882-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        15611
Shamela0022882-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1375
Shamela0022882-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        12129
Shamela0022882-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1458
Shamela0022882-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        5828
Shamela0022882-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        9790
Shamela0022882-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1467
Shamela0022882-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        20691
Shamela0022882-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        36353
Shamela0022882-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2575
Shamela0022882-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6637
Shamela0022882-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1521
Shamela0022882-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2233
Shamela0022882-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        7458
Shamela0022882-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:34        2351
Shamela0022882-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        26786
Shamela0022882-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       233809
Shamela0022882-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3327
Shamela0022882-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4189
Shamela0022882-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1768
Shamela0022882-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        7952
Shamela0022882-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         975
Shamela0022882-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1190
Shamela0022882-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        27506
Shamela0022882-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2684
Shamela0022882-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2605
Shamela0022882-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2608
Shamela0022882-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1925
Shamela0022882-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         940
Shamela0022882-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2176
Shamela0022882-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6394
Shamela0022882-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6154
Shamela0022882-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1176
Shamela0022882-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2941
Shamela0022882-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1879
Shamela0022882-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1104
Shamela0022882-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1003
Shamela0022882-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5417
Shamela0022882-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        2025
Shamela0022882-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4285
Shamela0022882-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        8904
Shamela0022882-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1147
Shamela0022882-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3417
Shamela0022882-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4246
Shamela0022882-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        4328
Shamela0022882-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        24845
Shamela0022882-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1529
Shamela0022882-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4176
Shamela0022882-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         866
Shamela0022882-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1012
Shamela0022882-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        15128
Shamela0022882-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        16779
Shamela0022882-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1271
Shamela0022882-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5698
Shamela0022882-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2132
Shamela0022882-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        8568
Shamela0022882-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2701
Shamela0022882-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4281
Shamela0022882-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1410
Shamela0022882-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1560
Shamela0022882-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6282
Shamela0022882-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4482
Shamela0022882-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        5645
Shamela0022882-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5887
Shamela0022882-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        2099
Shamela0022882-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         797
Shamela0022882-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1207
Shamela0022882-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7293
Shamela0022882-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3261
Shamela0022882-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1053
Shamela0022882-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        51586
Shamela0022882-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6156
Shamela0022882-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1258
Shamela0022882-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        15012
Shamela0022882-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        27073
Shamela0022882-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1169
Shamela0022882-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1574
Shamela0022882-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7697
Shamela0022882-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2119
Shamela0022882-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        31505
Shamela0022882-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1120
Shamela0022882-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        12455
Shamela0022882-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1948
Shamela0022882-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2051
Shamela0022882-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         998
Shamela0022882-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4393
Shamela0022882-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1501
Shamela0022882-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1237
Shamela0022882-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1210
Shamela0022882-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1402
Shamela0022882-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41         946
Shamela0022882-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2597
Shamela0022882-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        4593
Shamela0022882-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6290
Shamela0022882-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        14114
Shamela0022882-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        6464
Shamela0022882-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5091
Shamela0022882-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        38234
Shamela0022882-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        17432
Shamela0022882-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        13141
Shamela0022882-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1226
Shamela0022882-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1344
Shamela0022882-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        6541
Shamela0022882-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2403
Shamela0022882-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3267
Shamela0022882-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3128
Shamela0022882-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1743
Shamela0022882-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1825
Shamela0022882-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3100
Shamela0022882-ara1_JK007552-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1684
Shamela0022882-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2019
Shamela0022882-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        3893
Shamela0022882-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        5858
Shamela0022882-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4430
Shamela0022882-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:44        1318
Shamela0022882-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1225
Shamela0022882-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        3396
Shamela0022882-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3583
Shamela0022882-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        17848
Shamela0022882-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        4177
Shamela0022882-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        20339
Shamela0022882-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        12806
Shamela0022882-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        11692
Shamela0022882-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        7884
Shamela0022882-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         944
Shamela0022882-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        8433
Shamela0022882-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7151
Shamela0022882-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        5453
Shamela0022882-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         797
Shamela0022882-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        14664
Shamela0022882-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2467
Shamela0022882-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1825
Shamela0022882-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10874
Shamela0022882-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1259
Shamela0022882-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1185
Shamela0022882-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        4363
Shamela0022882-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1149
Shamela0022882-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        2715
Shamela0022882-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1949
Shamela0022882-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         926
Shamela0022882-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1311
Shamela0022882-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2666
Shamela0022882-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2588
Shamela0022882-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2807
Shamela0022882-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         948
Shamela0022882-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3139
Shamela0022882-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1858
Shamela0022882-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11412
Shamela0022882-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1107
Shamela0022882-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         955
Shamela0022882-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         951
Shamela0022882-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2106
Shamela0022882-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         892
Shamela0022882-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1702
Shamela0022882-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4513
Shamela0022882-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        4899
Shamela0022882-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        4156
Shamela0022882-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1925
Shamela0022882-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1737
Shamela0022882-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3901
Shamela0022882-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2783
Shamela0022882-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        3539
Shamela0022882-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1610
Shamela0022882-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1476
Shamela0022882-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3415
Shamela0022882-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2939
Shamela0022882-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3071
Shamela0022882-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2745
Shamela0022882-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01         973
Shamela0022882-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        12821
Shamela0022882-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        35366
Shamela0022882-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        25670
Shamela0022882-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3832
Shamela0022882-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        31277
Shamela0022882-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2178
Shamela0022882-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        7399
Shamela0022882-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2974
Shamela0022882-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5790
Shamela0022882-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2477
Shamela0022882-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9093
Shamela0022882-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1947
Shamela0022882-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1385
Shamela0022882-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5136
Shamela0022882-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8351
Shamela0022882-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        57192
Shamela0022882-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         832
Shamela0022882-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        12491
Shamela0022882-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2032
Shamela0022882-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        14204
Shamela0022882-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4699
Shamela0022882-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3404
Shamela0022882-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10818
Shamela0022882-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4743
Shamela0022882-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2205
Shamela0022882-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        28059
Shamela0022882-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        45948
Shamela0022882-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        46679
Shamela0022882-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14315
Shamela0022882-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2106
Shamela0022882-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3428
Shamela0022882-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3422
Shamela0022882-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        5772
Shamela0022882-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3478
Shamela0022882-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1053
Shamela0022882-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        23402
Shamela0022882-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3299
Shamela0022882-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12556
Shamela0022882-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1519
Shamela0022882-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         826
Shamela0022882-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2102
Shamela0022882-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6866
Shamela0022882-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        39934
Shamela0022882-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18960
Shamela0022882-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        10870
Shamela0022882-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8179
Shamela0022882-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1247
Shamela0022882-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        17486
Shamela0022882-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1088
Shamela0022882-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1768
Shamela0022882-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5105
Shamela0022882-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         915
Shamela0022882-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         956
Shamela0022882-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1669
Shamela0022882-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        7894
Shamela0022882-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1266
Shamela0022882-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1875
Shamela0022882-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2484
Shamela0022882-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4801
Shamela0022882-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        78596
Shamela0022882-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        35876
Shamela0022882-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3678
Shamela0022882-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        34946
Shamela0022882-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        50174
Shamela0022882-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        59927
Shamela0022882-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20474
Shamela0022882-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16501
Shamela0022882-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1102
Shamela0022882-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1818
Shamela0022882-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1136
Shamela0022882-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3840
Shamela0022882-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        55326
Shamela0022882-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9979
Shamela0022882-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1044
Shamela0022882-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8649
Shamela0022882-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3027
Shamela0022882-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27961
Shamela0022882-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6774
Shamela0022882-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7976
Shamela0022882-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       121134
Shamela0022882-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8191
Shamela0022882-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2034
Shamela0022882-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        77558
Shamela0022882-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1804
Shamela0022882-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        65010
Shamela0022882-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        75000
Shamela0022882-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        57238
Shamela0022882-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3116
Shamela0022882-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2560
Shamela0022882-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         993
Shamela0022882-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         802
Shamela0022882-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1019
Shamela0022882-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1560
Shamela0022882-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4374
Shamela0022882-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11345
Shamela0022882-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2392
Shamela0022882-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3002
Shamela0022882-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4251
Shamela0022882-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        14048
Shamela0022882-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1897
Shamela0022882-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5898
Shamela0022882-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        14294
Shamela0022882-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       123345
Shamela0022882-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1770
Shamela0022882-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1617
Shamela0022882-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        90521
Shamela0022882-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2082
Shamela0022882-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5700
Shamela0022882-ara1_Shamela0005804-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2227
Shamela0022882-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7274
Shamela0022882-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        13817
Shamela0022882-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2439
Shamela0022882-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2882
Shamela0022882-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        17523
Shamela0022882-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2727
Shamela0022882-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1206
Shamela0022882-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4500
Shamela0022882-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5444
Shamela0022882-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4042
Shamela0022882-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2850
Shamela0022882-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3819
Shamela0022882-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1166
Shamela0022882-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        8793
Shamela0022882-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1298
Shamela0022882-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8468
Shamela0022882-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2222
Shamela0022882-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2100
Shamela0022882-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1913
Shamela0022882-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1575
Shamela0022882-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2339
Shamela0022882-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        19179
Shamela0022882-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         865
Shamela0022882-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1655
Shamela0022882-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1218
Shamela0022882-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9504
Shamela0022882-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13155
Shamela0022882-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5266
Shamela0022882-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12743
Shamela0022882-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6335
Shamela0022882-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3267
Shamela0022882-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10799
Shamela0022882-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1291
Shamela0022882-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4657
Shamela0022882-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1514
Shamela0022882-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        7071
Shamela0022882-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4466
Shamela0022882-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7671
Shamela0022882-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4808
Shamela0022882-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1465
Shamela0022882-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3516
Shamela0022882-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3967
Shamela0022882-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        9117
Shamela0022882-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3510
Shamela0022882-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3468
Shamela0022882-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3170
Shamela0022882-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1485
Shamela0022882-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2204
Shamela0022882-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4543
Shamela0022882-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        13673
Shamela0022882-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8767
Shamela0022882-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5326
Shamela0022882-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        25533
Shamela0022882-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1185
Shamela0022882-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4297
Shamela0022882-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1290
Shamela0022882-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3278
Shamela0022882-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         951
Shamela0022882-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4452
Shamela0022882-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2837
Shamela0022882-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        9384
Shamela0022882-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3254
Shamela0022882-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        95159
Shamela0022882-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1033
Shamela0022882-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        53891
Shamela0022882-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2666
Shamela0022882-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13555
Shamela0022882-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4477
Shamela0022882-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        14624
Shamela0022882-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3307
Shamela0022882-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7538
Shamela0022882-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2678
Shamela0022882-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        2275
Shamela0022882-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3676
Shamela0022882-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2554
Shamela0022882-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4866
Shamela0022882-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1479
Shamela0022882-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1201
Shamela0022882-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1328
Shamela0022882-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1562
Shamela0022882-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2751
Shamela0022882-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        39115
Shamela0022882-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        69320
Shamela0022882-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7213
Shamela0022882-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        12135
Shamela0022882-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         936
Shamela0022882-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4895
Shamela0022882-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        57887
Shamela0022882-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3686
Shamela0022882-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        19559
Shamela0022882-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3118
Shamela0022882-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4170
Shamela0022882-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6437
Shamela0022882-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        8215
Shamela0022882-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1496
Shamela0022882-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1042
Shamela0022882-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14656
Shamela0022882-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16015
Shamela0022882-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        17529
Shamela0022882-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1576
Shamela0022882-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2404
Shamela0022882-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8033
Shamela0022882-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        10778
Shamela0022882-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2543
Shamela0022882-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1499
Shamela0022882-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1957
Shamela0022882-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        38687
Shamela0022882-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6156
Shamela0022882-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1297
Shamela0022882-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4772
Shamela0022882-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        33109
Shamela0022882-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11645
Shamela0022882-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1824
Shamela0022882-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1177
Shamela0022882-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        16094
Shamela0022882-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        37110
Shamela0022882-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        5286
Shamela0022882-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        2659
Shamela0022882-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4384
Shamela0022882-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4847
Shamela0022882-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1509
Shamela0022882-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3258
Shamela0022882-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7141
Shamela0022882-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1315
Shamela0022882-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8669
Shamela0022882-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5930
Shamela0022882-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12043
Shamela0022882-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        11032
Shamela0022882-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14192
Shamela0022882-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        5551
Shamela0022882-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5871
Shamela0022882-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7250
Shamela0022882-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1940
Shamela0022882-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        18271
Shamela0022882-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4634
Shamela0022882-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4903
Shamela0022882-ara1_Shamela0009426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3434
Shamela0022882-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2937
Shamela0022882-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4501
Shamela0022882-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1808
Shamela0022882-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1794
Shamela0022882-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3548
Shamela0022882-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        12369
Shamela0022882-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5091
Shamela0022882-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1351
Shamela0022882-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2151
Shamela0022882-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2181
Shamela0022882-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1810
Shamela0022882-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4901
Shamela0022882-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1385
Shamela0022882-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4668
Shamela0022882-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1754
Shamela0022882-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5355
Shamela0022882-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        14619
Shamela0022882-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4619
Shamela0022882-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        14242
Shamela0022882-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10064
Shamela0022882-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7265
Shamela0022882-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        22647
Shamela0022882-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10394
Shamela0022882-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2157
Shamela0022882-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1148
Shamela0022882-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2202
Shamela0022882-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2873
Shamela0022882-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         958
Shamela0022882-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        39212
Shamela0022882-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9429
Shamela0022882-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1139
Shamela0022882-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09         967
Shamela0022882-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10615
Shamela0022882-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9189
Shamela0022882-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        13594
Shamela0022882-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5958
Shamela0022882-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2380
Shamela0022882-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5220
Shamela0022882-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1652
Shamela0022882-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2761
Shamela0022882-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2529
Shamela0022882-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1110
Shamela0022882-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         927
Shamela0022882-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2564
Shamela0022882-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        22258
Shamela0022882-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1190
Shamela0022882-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        12241
Shamela0022882-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        10397
Shamela0022882-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        22516
Shamela0022882-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        25619
Shamela0022882-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7932
Shamela0022882-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5421
Shamela0022882-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        41120
Shamela0022882-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         941
Shamela0022882-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3188
Shamela0022882-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8060
Shamela0022882-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        36478
Shamela0022882-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1942
Shamela0022882-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2174
Shamela0022882-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        4049
Shamela0022882-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         832
Shamela0022882-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18051
Shamela0022882-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         999
Shamela0022882-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1308
Shamela0022882-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2013
Shamela0022882-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1301
Shamela0022882-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4987
Shamela0022882-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        1139
Shamela0022882-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3983
Shamela0022882-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        11072
Shamela0022882-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        21567
Shamela0022882-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        12036
Shamela0022882-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        8783
Shamela0022882-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        74154
Shamela0022882-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3046
Shamela0022882-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7124
Shamela0022882-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        42611
Shamela0022882-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3563
Shamela0022882-ara1_Shamela0010740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        7185
Shamela0022882-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2675
Shamela0022882-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8714
Shamela0022882-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3753
Shamela0022882-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        20216
Shamela0022882-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1619
Shamela0022882-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        31906
Shamela0022882-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        29328
Shamela0022882-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09       319387
Shamela0022882-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12630
Shamela0022882-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        27632
Shamela0022882-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3806
Shamela0022882-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       123453
Shamela0022882-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1773
Shamela0022882-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1574
Shamela0022882-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8962
Shamela0022882-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        3277
Shamela0022882-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1256
Shamela0022882-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9245
Shamela0022882-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2385
Shamela0022882-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1536
Shamela0022882-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2386
Shamela0022882-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3916
Shamela0022882-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1495
Shamela0022882-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13072
Shamela0022882-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        14973
Shamela0022882-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1253
Shamela0022882-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1266
Shamela0022882-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1223
Shamela0022882-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2171
Shamela0022882-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7997
Shamela0022882-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2089
Shamela0022882-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4469
Shamela0022882-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1257
Shamela0022882-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1047
Shamela0022882-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1873
Shamela0022882-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1306
Shamela0022882-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3920
Shamela0022882-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5366
Shamela0022882-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5692
Shamela0022882-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6378
Shamela0022882-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5369
Shamela0022882-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3529
Shamela0022882-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6166
Shamela0022882-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1779
Shamela0022882-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2747
Shamela0022882-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1628
Shamela0022882-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4931
Shamela0022882-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1267
Shamela0022882-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        15642
Shamela0022882-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2614
Shamela0022882-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         882
Shamela0022882-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2124
Shamela0022882-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3865
Shamela0022882-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2088
Shamela0022882-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4728
Shamela0022882-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1111
Shamela0022882-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        24744
Shamela0022882-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        4922
Shamela0022882-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16129
Shamela0022882-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        14920
Shamela0022882-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        22392
Shamela0022882-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        25182
Shamela0022882-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1843
Shamela0022882-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        78682
Shamela0022882-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23201
Shamela0022882-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        12616
Shamela0022882-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2014
Shamela0022882-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2354
Shamela0022882-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1837
Shamela0022882-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        1231
Shamela0022882-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1656
Shamela0022882-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2477
Shamela0022882-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4513
Shamela0022882-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1883
Shamela0022882-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       125968
Shamela0022882-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        3152
Shamela0022882-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6813
Shamela0022882-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6421
Shamela0022882-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4103
Shamela0022882-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6186
Shamela0022882-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        11775
Shamela0022882-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1377
Shamela0022882-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2354
Shamela0022882-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2705
Shamela0022882-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        6239
Shamela0022882-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2483
Shamela0022882-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1486
Shamela0022882-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        22951
Shamela0022882-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6290
Shamela0022882-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31589
Shamela0022882-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1357
Shamela0022882-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18664
Shamela0022882-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16466
Shamela0022882-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2944
Shamela0022882-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5188
Shamela0022882-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6748
Shamela0022882-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3212
Shamela0022882-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7302
Shamela0022882-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3373
Shamela0022882-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        12369
Shamela0022882-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3500
Shamela0022882-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        20624
Shamela0022882-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3286
Shamela0022882-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3920
Shamela0022882-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5528
Shamela0022882-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4029
Shamela0022882-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4343
Shamela0022882-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10614
Shamela0022882-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        15422
Shamela0022882-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13032
Shamela0022882-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2594
Shamela0022882-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4160
Shamela0022882-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1639
Shamela0022882-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1638
Shamela0022882-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5576
Shamela0022882-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2230
Shamela0022882-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4697
Shamela0022882-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7111
Shamela0022882-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5541
Shamela0022882-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7212
Shamela0022882-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         948
Shamela0022882-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1267
Shamela0022882-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        5501
Shamela0022882-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7491
Shamela0022882-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2843
Shamela0022882-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         830
Shamela0022882-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        6581
Shamela0022882-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7665
Shamela0022882-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4315
Shamela0022882-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1963
Shamela0022882-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1298
Shamela0022882-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1308
Shamela0022882-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3070
Shamela0022882-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7529
Shamela0022882-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4873
Shamela0022882-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2555
Shamela0022882-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2698
Shamela0022882-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10518
Shamela0022882-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9119
Shamela0022882-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5811
Shamela0022882-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2062
Shamela0022882-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2345
Shamela0022882-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4594
Shamela0022882-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        16238
Shamela0022882-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5517
Shamela0022882-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3427
Shamela0022882-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1260
Shamela0022882-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2923
Shamela0022882-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1042
Shamela0022882-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2090
Shamela0022882-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2452
Shamela0022882-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2091
Shamela0022882-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        56499
Shamela0022882-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4042
Shamela0022882-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10596
Shamela0022882-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1963
Shamela0022882-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1190
Shamela0022882-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1517
Shamela0022882-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1632
Shamela0022882-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1421
Shamela0022882-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        17687
Shamela0022882-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        10854
Shamela0022882-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        9775
Shamela0022882-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2763
Shamela0022882-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1974
Shamela0022882-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2093
Shamela0022882-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7443
Shamela0022882-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4387
Shamela0022882-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         923
Shamela0022882-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1992
Shamela0022882-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2093
Shamela0022882-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        14697
Shamela0022882-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       102494
Shamela0022882-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2372
Shamela0022882-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1651
Shamela0022882-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1907
Shamela0022882-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2577
Shamela0022882-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1902
Shamela0022882-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5990
Shamela0022882-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3102
Shamela0022882-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4067
Shamela0022882-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10528
Shamela0022882-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15783
Shamela0022882-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        23154
Shamela0022882-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        44868
Shamela0022882-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11648
Shamela0022882-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3332
Shamela0022882-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1006
Shamela0022882-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6904
Shamela0022882-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1724
Shamela0022882-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        26947
Shamela0022882-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1708
Shamela0022882-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4389
Shamela0022882-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4421
Shamela0022882-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         970
Shamela0022882-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4995
Shamela0022882-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3813
Shamela0022882-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2271
Shamela0022882-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2811
Shamela0022882-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         983
Shamela0022882-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        1614
Shamela0022882-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5541
Shamela0022882-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1135
Shamela0022882-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8880
Shamela0022882-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1216
Shamela0022882-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2089
Shamela0022882-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1706
Shamela0022882-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3556
Shamela0022882-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        15975
Shamela0022882-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1253
Shamela0022882-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3985
Shamela0022882-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9656
Shamela0022882-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        20939
Shamela0022882-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3185
Shamela0022882-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1600
Shamela0022882-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2941
Shamela0022882-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2872
Shamela0022882-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2336
Shamela0022882-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        10060
Shamela0022882-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        23130
Shamela0022882-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1153
Shamela0022882-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5612
Shamela0022882-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1069
Shamela0022882-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9168
Shamela0022882-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        21121
Shamela0022882-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4418
Shamela0022882-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3037
Shamela0022882-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        21611
Shamela0022882-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7263
Shamela0022882-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        37492
Shamela0022882-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1191
Shamela0022882-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        55684
Shamela0022882-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1597
Shamela0022882-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        3056
Shamela0022882-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1139
Shamela0022882-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1049
Shamela0022882-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1050
Shamela0022882-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1943
Shamela0022882-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1602
Shamela0022882-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1338
Shamela0022882-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1632
Shamela0022882-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1176
Shamela0022882-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5377
Shamela0022882-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       105301
Shamela0022882-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        65575
Shamela0022882-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5102
Shamela0022882-ara1_Shamela0026033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3148
Shamela0022882-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1865
Shamela0022882-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11967
Shamela0022882-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5553
Shamela0022882-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1187
Shamela0022882-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9782
Shamela0022882-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8456
Shamela0022882-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        65332
Shamela0022882-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2510
Shamela0022882-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1675
Shamela0022882-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10910
Shamela0022882-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2701
Shamela0022882-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5606
Shamela0022882-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3381
Shamela0022882-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3819
Shamela0022882-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        8249
Shamela0022882-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        23245
Shamela0022882-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3458
Shamela0022882-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7616
Shamela0022882-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17660
Shamela0022882-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1727
Shamela0022882-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3767
Shamela0022882-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2891
Shamela0022882-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29155
Shamela0022882-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10758
Shamela0022882-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1469
Shamela0022882-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        10001
Shamela0022882-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4649
Shamela0022882-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2310
Shamela0022882-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1349
Shamela0022882-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3582
Shamela0022882-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6215
Shamela0022882-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3143
Shamela0022882-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        18530
Shamela0022882-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5418
Shamela0022882-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1829
Shamela0022882-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4396
Shamela0022882-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1436
Shamela0022882-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2331
Shamela0022882-ara1_Shamela0026658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2793
Shamela0022882-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1626
Shamela0022882-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5636
Shamela0022882-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17360
Shamela0022882-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18756
Shamela0022882-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        21953
Shamela0022882-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        61837
Shamela0022882-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10412
Shamela0022882-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1306
Shamela0022882-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1297
Shamela0022882-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1140
Shamela0022882-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6476
Shamela0022882-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        15930
Shamela0022882-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12131
Shamela0022882-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3525
Shamela0022882-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16049
Shamela0022882-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2109
Shamela0022882-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1110
Shamela0022882-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        13831
Shamela0022882-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9629
Shamela0022882-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2870
Shamela0022882-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11336
Shamela0022882-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        35956
Shamela0022882-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1835
Shamela0022882-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1318
Shamela0022882-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4241
Shamela0022882-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2202
Shamela0022882-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14488
Shamela0022882-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1183
Shamela0022882-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5059
Shamela0022882-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6494
Shamela0022882-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1217
Shamela0022882-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        12166
Shamela0022882-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3507
Shamela0022882-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4200
Shamela0022882-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2972
Shamela0022882-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2510
Shamela0022882-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4453
Shamela0022882-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5103
Shamela0022882-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        7795
Shamela0022882-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1630
Shamela0022882-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3297
Shamela0022882-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5918
Shamela0022882-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4086
Shamela0022882-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1486
Shamela0022882-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4934
Shamela0022882-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1387
Shamela0022882-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1488
Shamela0022882-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2673
Shamela0022882-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10352
Shamela0022882-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5677
Shamela0022882-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1044
Shamela0022882-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1208
Shamela0022882-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1716
Shamela0022882-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25         879
Shamela0022882-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1364
Shamela0022882-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1774
Shamela0022882-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1561
Shamela0022882-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8696
Shamela0022882-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6217
Shamela0022882-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7729
Shamela0022882-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1871
Shamela0022882-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2363
Shamela0022882-ara1_Shamela0029830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2740
Shamela0022882-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1421
Shamela0022882-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3435
Shamela0022882-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        26466
Shamela0022882-ara1_Shamela0029904-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2304
Shamela0022882-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2540
Shamela0022882-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1290
Shamela0022882-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1527
Shamela0022882-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6253
Shamela0022882-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4616
Shamela0022882-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3724
Shamela0022882-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2840
Shamela0022882-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1313
Shamela0022882-ara1_Shamela0030045-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1930
Shamela0022882-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1944
Shamela0022882-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1155
Shamela0022882-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2009
Shamela0022882-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16269
Shamela0022882-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3074
Shamela0022882-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6430
Shamela0022882-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        18349
Shamela0022882-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4490
Shamela0022882-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1338
Shamela0022882-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3125
Shamela0022882-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2225
Shamela0022882-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2611
Shamela0022882-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        71051
Shamela0022882-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11602
Shamela0022882-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1740
Shamela0022882-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1177
Shamela0022882-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16137
Shamela0022882-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3562
Shamela0022882-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1343
Shamela0022882-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5207
Shamela0022882-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2849
Shamela0022882-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        11108
Shamela0022882-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13308
Shamela0022882-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        16131
Shamela0022882-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2568
Shamela0022882-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1729
Shamela0022882-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3809
Shamela0022882-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2141
Shamela0022882-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1374
Shamela0022882-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2860
Shamela0022882-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7630
Shamela0022882-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9222
Shamela0022882-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        56432
Shamela0022882-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1869
Shamela0022882-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1138
Shamela0022882-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        37193
Shamela0022882-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2251
Shamela0022882-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5374
Shamela0022882-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1817
Shamela0022882-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1136
Shamela0022882-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1153
Shamela0022882-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12131
Shamela0022882-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1247
Shamela0022882-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1492
Shamela0022882-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7692
Shamela0022882-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1157
Shamela0022882-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        21621
Shamela0022882-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3821
Shamela0022882-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        15098
Shamela0022882-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         831
Shamela0022882-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2296
Shamela0022882-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3021
Shamela0022882-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4512
Shamela0022882-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        19504
Shamela0022882-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1138
Shamela0022882-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1397
Shamela0022882-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1896
Shamela0022882-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1038
Shamela0022882-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2487
Shamela0022882-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        32144
Shamela0022882-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1161
Shamela0022882-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8816
Shamela0022882-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1841
Shamela0022882-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1059
Shamela0022882-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1990
Shamela0022882-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1822
Shamela0022882-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1071
Shamela0022882-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2429
Shamela0022882-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00         873
Shamela0022882-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3890
Shamela0022882-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1258
Shamela0022882-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1770
Shamela0022882-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3612
Shamela0022882-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        9153
Shamela0022882-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1237
Shamela0022882-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        14780
Shamela0022882-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5641
Shamela0022882-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        11221
Shamela0022882-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1332
Shamela0022882-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1798
Shamela0022882-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1481
Shamela0022882-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2501
Shamela0022882-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3048
Shamela0022882-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4120
Shamela0022882-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1498
Shamela0022882-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3154
Shamela0022882-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         954
Shamela0022882-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3811
Shamela0022882-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3839
Shamela0022882-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3772
Shamela0022882-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        7868
Shamela0022882-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4501
Shamela0022882-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        55548
Shamela0022882-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1619
Shamela0022882-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1318
Shamela0022882-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1245
Shamela0022882-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        29535
Shamela0022882-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        32309
Shamela0022882-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       124462
Shamela0022882-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        14391
Shamela0022882-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        20217
Shamela0022882-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5208
Shamela0022882-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1532
Shamela0022882-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3409
Shamela0022882-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3066
Shamela0022882-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3776
Shamela0022882-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1074
Shamela0022882-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4821
Shamela0022882-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4960
Shamela0022882-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        21955
Shamela0022882-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        2809
Shamela0022882-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1430
Shamela0022882-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        4610
Shamela0022882-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2958
Shamela0022882-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1026
Shamela0022882-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3872
Shamela0022882-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        6017
Shamela0022882-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1459
Shamela0022882-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        5145
Shamela0022882-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        15338
Shamela0022882-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        20780
Shamela0022882-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11210
Shamela0022882-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         904
Shamela0022882-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        5741
Shamela0022882-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        11085
Shamela0022882-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        5456
Shamela0022882-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        19576
Shamela0022882-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2361
Shamela0022882-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        20432
Shamela0022882-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        14904
Shamela0022882-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1115
Shamela0022882-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        8347
Shamela0022882-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4695
Shamela0022882-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1698
Shamela0022882-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3940
Shamela0022882-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6970
Shamela0022882-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2722
Shamela0022882-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1027
Shamela0022882-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9462
Shamela0022882-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5488
Shamela0022882-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1845
Shamela0022882-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9750
Shamela0022882-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        5086
Shamela0022882-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        18094
Shamela0022882-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1411
Shamela0022882-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1438
Shamela0022882-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2702
Shamela0022882-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        21457
Shamela0022882-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        12435
Shamela0022882-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        19157
Shamela0022882-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6401
Shamela0022882-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2781
Shamela0022882-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1607
Shamela0022882-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        7055
Shamela0022882-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14799
Shamela0022882-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52         857
Shamela0022882-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2746
Shamela0022882-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        12193
Shamela0022882-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        57336
Shamela0022882-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4589
Shamela0022882-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4398
Shamela0022882-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3377
Shamela0022882-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2348
Shamela0022882-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1602
Shamela0022882-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        16168
Shamela0022882-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2054
Shamela0022882-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3523
Shamela0022882-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6938
Shamela0022882-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2023
Shamela0022882-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5033
Shamela0022882-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2802
Shamela0022882-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3672
Shamela0022882-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        1075
Shamela0022882-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        2216
Shamela0022882-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        3340
Shamela0022882-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1378
Shamela0022882-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13         942
Shamela0022882-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        5561
Shamela0022882-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        65962
Shamela0022882-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        18352
Shamela0022882-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2996
Shamela0022882-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1245
Shamela0022882-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4446
Shamela0022882-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1068
Shamela0022882-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1459
Shamela0022882-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11878
Shamela0022882-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3314
Shamela0022882-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2161
Shamela0022882-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        49281
Shamela0022882-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5493
Shamela0022882-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3203
Shamela0022882-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         971
Shamela0022882-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2375
Shamela0022882-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1960
Shamela0022882-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2882
Shamela0022882-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3569
Shamela0022882-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1366
Shamela0022882-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        9136
Shamela0022882-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8713
Shamela0022882-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        7068
Shamela0022882-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         767
Shamela0022882-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1505