Index of /passim01022020/Shamela0022868-ara1/


../
Shamela0022868-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1465
Shamela0022868-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        14185
Shamela0022868-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5074
Shamela0022868-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        10004
Shamela0022868-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        41007
Shamela0022868-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2047
Shamela0022868-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4060
Shamela0022868-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        11365
Shamela0022868-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       119225
Shamela0022868-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1090
Shamela0022868-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        71778
Shamela0022868-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5594
Shamela0022868-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2304
Shamela0022868-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        2364
Shamela0022868-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       116675
Shamela0022868-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         986
Shamela0022868-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        8931
Shamela0022868-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        41277
Shamela0022868-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        17784
Shamela0022868-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        16388
Shamela0022868-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5791
Shamela0022868-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        40635
Shamela0022868-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        13560
Shamela0022868-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:06        24277
Shamela0022868-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1140
Shamela0022868-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        7088
Shamela0022868-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5137
Shamela0022868-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1547
Shamela0022868-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        25315
Shamela0022868-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         979
Shamela0022868-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        19028
Shamela0022868-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2960
Shamela0022868-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1066
Shamela0022868-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        2092
Shamela0022868-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        14330
Shamela0022868-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1060
Shamela0022868-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1743
Shamela0022868-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         952
Shamela0022868-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1602
Shamela0022868-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9599
Shamela0022868-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4671
Shamela0022868-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1424
Shamela0022868-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6187
Shamela0022868-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3093
Shamela0022868-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1288
Shamela0022868-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        22266
Shamela0022868-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2549
Shamela0022868-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10363
Shamela0022868-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        8072
Shamela0022868-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1748
Shamela0022868-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        7751
Shamela0022868-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        67719
Shamela0022868-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3190
Shamela0022868-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1668
Shamela0022868-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:34        5240
Shamela0022868-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5422
Shamela0022868-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        99244
Shamela0022868-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1429
Shamela0022868-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1152
Shamela0022868-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2424
Shamela0022868-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1966
Shamela0022868-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        10760
Shamela0022868-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        54970
Shamela0022868-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6263
Shamela0022868-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5600
Shamela0022868-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        13160
Shamela0022868-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1615
Shamela0022868-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1737
Shamela0022868-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1711
Shamela0022868-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1072
Shamela0022868-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2536
Shamela0022868-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2411
Shamela0022868-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        2901
Shamela0022868-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3204
Shamela0022868-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1581
Shamela0022868-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2135
Shamela0022868-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1427
Shamela0022868-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4936
Shamela0022868-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2106
Shamela0022868-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2864
Shamela0022868-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2147
Shamela0022868-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1211
Shamela0022868-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1348
Shamela0022868-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1360
Shamela0022868-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       115623
Shamela0022868-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1739
Shamela0022868-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5938
Shamela0022868-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        17996
Shamela0022868-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        2833
Shamela0022868-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        7825
Shamela0022868-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        13605
Shamela0022868-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        44718
Shamela0022868-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6964
Shamela0022868-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1470
Shamela0022868-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1530
Shamela0022868-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        34860
Shamela0022868-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        18588
Shamela0022868-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1261
Shamela0022868-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1917
Shamela0022868-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1263
Shamela0022868-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1070
Shamela0022868-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        9609
Shamela0022868-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        9098
Shamela0022868-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3548
Shamela0022868-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        14864
Shamela0022868-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2618
Shamela0022868-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        7029
Shamela0022868-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       104179
Shamela0022868-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1088
Shamela0022868-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        23990
Shamela0022868-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1140
Shamela0022868-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        14335
Shamela0022868-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1685
Shamela0022868-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        26496
Shamela0022868-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6336
Shamela0022868-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1015
Shamela0022868-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        11847
Shamela0022868-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        5227
Shamela0022868-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        2336
Shamela0022868-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6901
Shamela0022868-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3176
Shamela0022868-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3054
Shamela0022868-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3627
Shamela0022868-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        11462
Shamela0022868-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1259
Shamela0022868-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        24696
Shamela0022868-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        20496
Shamela0022868-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8901
Shamela0022868-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3740
Shamela0022868-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        49339
Shamela0022868-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3944
Shamela0022868-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        25379
Shamela0022868-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        12363
Shamela0022868-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3313
Shamela0022868-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3096
Shamela0022868-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1060
Shamela0022868-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6601
Shamela0022868-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4342
Shamela0022868-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        23290
Shamela0022868-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1460
Shamela0022868-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5114
Shamela0022868-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1608
Shamela0022868-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1548
Shamela0022868-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:17        28540
Shamela0022868-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7367
Shamela0022868-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        45033
Shamela0022868-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1235
Shamela0022868-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1439
Shamela0022868-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        55259
Shamela0022868-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4664
Shamela0022868-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11442
Shamela0022868-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        42413
Shamela0022868-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        11704
Shamela0022868-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        61546
Shamela0022868-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3332
Shamela0022868-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1892
Shamela0022868-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5791
Shamela0022868-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        24498
Shamela0022868-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3993
Shamela0022868-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14648
Shamela0022868-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3663
Shamela0022868-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11399
Shamela0022868-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2208
Shamela0022868-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1572
Shamela0022868-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4738
Shamela0022868-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1294
Shamela0022868-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2124
Shamela0022868-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1942
Shamela0022868-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3978
Shamela0022868-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1482
Shamela0022868-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3179
Shamela0022868-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        47297
Shamela0022868-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        90665
Shamela0022868-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        17092
Shamela0022868-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7888
Shamela0022868-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14589
Shamela0022868-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16451
Shamela0022868-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        20424
Shamela0022868-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5327
Shamela0022868-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5296
Shamela0022868-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9407
Shamela0022868-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20589
Shamela0022868-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1444
Shamela0022868-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10564
Shamela0022868-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        45190
Shamela0022868-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2391
Shamela0022868-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       120343
Shamela0022868-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1491
Shamela0022868-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        27144
Shamela0022868-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7199
Shamela0022868-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       123220
Shamela0022868-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       120023
Shamela0022868-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       127425
Shamela0022868-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        66952
Shamela0022868-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7460
Shamela0022868-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19375
Shamela0022868-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4484
Shamela0022868-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5875
Shamela0022868-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        41840
Shamela0022868-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1527
Shamela0022868-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1293
Shamela0022868-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5170
Shamela0022868-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2785
Shamela0022868-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       320414
Shamela0022868-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1533
Shamela0022868-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        10456
Shamela0022868-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        62016
Shamela0022868-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4517
Shamela0022868-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        10165
Shamela0022868-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8922
Shamela0022868-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1009
Shamela0022868-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2224
Shamela0022868-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        49643
Shamela0022868-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        91378
Shamela0022868-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        55262
Shamela0022868-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        49420
Shamela0022868-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4271
Shamela0022868-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4332
Shamela0022868-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3196
Shamela0022868-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3821
Shamela0022868-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10065
Shamela0022868-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        10067
Shamela0022868-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1917
Shamela0022868-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        11745
Shamela0022868-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3095
Shamela0022868-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9125
Shamela0022868-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       202895
Shamela0022868-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        93112
Shamela0022868-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3581
Shamela0022868-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11777
Shamela0022868-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        6033
Shamela0022868-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19438
Shamela0022868-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       103659
Shamela0022868-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        13754
Shamela0022868-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6741
Shamela0022868-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4963
Shamela0022868-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2169
Shamela0022868-ara1_Shamela0006038-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2022
Shamela0022868-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6801
Shamela0022868-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1052
Shamela0022868-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1445
Shamela0022868-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1515
Shamela0022868-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5024
Shamela0022868-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        43788
Shamela0022868-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1107
Shamela0022868-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        39863
Shamela0022868-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2136
Shamela0022868-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        16376
Shamela0022868-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1148
Shamela0022868-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2547
Shamela0022868-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1410
Shamela0022868-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         897
Shamela0022868-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        65942
Shamela0022868-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1143
Shamela0022868-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        56104
Shamela0022868-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2569
Shamela0022868-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1315
Shamela0022868-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        26525
Shamela0022868-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11100
Shamela0022868-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2882
Shamela0022868-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1096
Shamela0022868-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8688
Shamela0022868-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2974
Shamela0022868-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3505
Shamela0022868-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         949
Shamela0022868-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2381
Shamela0022868-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        21497
Shamela0022868-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1970
Shamela0022868-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3758
Shamela0022868-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3211
Shamela0022868-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2052
Shamela0022868-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        67187
Shamela0022868-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       112545
Shamela0022868-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        70545
Shamela0022868-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2493
Shamela0022868-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7028
Shamela0022868-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1813
Shamela0022868-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2381
Shamela0022868-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2559
Shamela0022868-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4100
Shamela0022868-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2771
Shamela0022868-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1450
Shamela0022868-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        47439
Shamela0022868-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       207621
Shamela0022868-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1090
Shamela0022868-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        15619
Shamela0022868-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        44342
Shamela0022868-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        77332
Shamela0022868-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1652
Shamela0022868-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        8678
Shamela0022868-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        19608
Shamela0022868-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        51451
Shamela0022868-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        75564
Shamela0022868-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1309
Shamela0022868-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         968
Shamela0022868-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2374
Shamela0022868-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4042
Shamela0022868-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4325
Shamela0022868-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5158
Shamela0022868-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        14459
Shamela0022868-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2526
Shamela0022868-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4976
Shamela0022868-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        17400
Shamela0022868-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1255
Shamela0022868-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        10085
Shamela0022868-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11267
Shamela0022868-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        43397
Shamela0022868-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1933
Shamela0022868-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       132527
Shamela0022868-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13004
Shamela0022868-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2902
Shamela0022868-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2227
Shamela0022868-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        61987
Shamela0022868-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14957
Shamela0022868-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5092
Shamela0022868-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1288
Shamela0022868-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1266
Shamela0022868-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11348
Shamela0022868-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1312
Shamela0022868-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1458
Shamela0022868-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1775
Shamela0022868-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1882
Shamela0022868-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        8870
Shamela0022868-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15466
Shamela0022868-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1592
Shamela0022868-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2497
Shamela0022868-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2024
Shamela0022868-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        34144
Shamela0022868-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1343
Shamela0022868-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9988
Shamela0022868-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1395
Shamela0022868-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19078
Shamela0022868-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        23737
Shamela0022868-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        66331
Shamela0022868-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        9629
Shamela0022868-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        14512
Shamela0022868-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10461
Shamela0022868-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        18768
Shamela0022868-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        27167
Shamela0022868-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1297
Shamela0022868-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8357
Shamela0022868-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1665
Shamela0022868-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        19795
Shamela0022868-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        36925
Shamela0022868-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3695
Shamela0022868-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3067
Shamela0022868-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        21472
Shamela0022868-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8483
Shamela0022868-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1440
Shamela0022868-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7272
Shamela0022868-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14464
Shamela0022868-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2986
Shamela0022868-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2766
Shamela0022868-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2981
Shamela0022868-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1872
Shamela0022868-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        18886
Shamela0022868-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4092
Shamela0022868-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3625
Shamela0022868-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         948
Shamela0022868-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1664
Shamela0022868-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16633
Shamela0022868-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        24571
Shamela0022868-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2753
Shamela0022868-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        39812
Shamela0022868-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        40397
Shamela0022868-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2930
Shamela0022868-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        43332
Shamela0022868-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        5239
Shamela0022868-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12737
Shamela0022868-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1603
Shamela0022868-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2808
Shamela0022868-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6392
Shamela0022868-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1361
Shamela0022868-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24244
Shamela0022868-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1553
Shamela0022868-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1364
Shamela0022868-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4181
Shamela0022868-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6273
Shamela0022868-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        39864
Shamela0022868-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10656
Shamela0022868-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        59067
Shamela0022868-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1336
Shamela0022868-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7103
Shamela0022868-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1402
Shamela0022868-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25654
Shamela0022868-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1357
Shamela0022868-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3302
Shamela0022868-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1177
Shamela0022868-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2367
Shamela0022868-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33107
Shamela0022868-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1420
Shamela0022868-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1386
Shamela0022868-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13062
Shamela0022868-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1138
Shamela0022868-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1388
Shamela0022868-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5199
Shamela0022868-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1390
Shamela0022868-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14501
Shamela0022868-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1821
Shamela0022868-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        13842
Shamela0022868-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3532
Shamela0022868-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        9185
Shamela0022868-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2772
Shamela0022868-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6873
Shamela0022868-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2893
Shamela0022868-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14380
Shamela0022868-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2347
Shamela0022868-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1011
Shamela0022868-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1907
Shamela0022868-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14620
Shamela0022868-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2749
Shamela0022868-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        70256
Shamela0022868-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        13222
Shamela0022868-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        19970
Shamela0022868-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        71085
Shamela0022868-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3091
Shamela0022868-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2091
Shamela0022868-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1194
Shamela0022868-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        16656
Shamela0022868-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1332
Shamela0022868-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2201
Shamela0022868-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        3426
Shamela0022868-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10715
Shamela0022868-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1209
Shamela0022868-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1327
Shamela0022868-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        15943
Shamela0022868-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7822
Shamela0022868-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2006
Shamela0022868-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1614
Shamela0022868-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9957
Shamela0022868-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        46444
Shamela0022868-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7360
Shamela0022868-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2693
Shamela0022868-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        23524
Shamela0022868-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6823
Shamela0022868-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        26900
Shamela0022868-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4902
Shamela0022868-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        6840
Shamela0022868-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        27835
Shamela0022868-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4525
Shamela0022868-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        16840
Shamela0022868-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        18454
Shamela0022868-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1058
Shamela0022868-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2006
Shamela0022868-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1434
Shamela0022868-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2583
Shamela0022868-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1082
Shamela0022868-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8064
Shamela0022868-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1006
Shamela0022868-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        37203
Shamela0022868-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6848
Shamela0022868-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        49447
Shamela0022868-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1500
Shamela0022868-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6163
Shamela0022868-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        34973
Shamela0022868-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6845
Shamela0022868-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        63422
Shamela0022868-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1876
Shamela0022868-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        64855
Shamela0022868-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1472
Shamela0022868-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3300
Shamela0022868-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5599
Shamela0022868-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        36944
Shamela0022868-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3873
Shamela0022868-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2442
Shamela0022868-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5281
Shamela0022868-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5988
Shamela0022868-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2196
Shamela0022868-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2865
Shamela0022868-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       117882
Shamela0022868-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8001
Shamela0022868-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3626
Shamela0022868-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2549
Shamela0022868-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3150
Shamela0022868-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11031
Shamela0022868-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1485
Shamela0022868-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7828
Shamela0022868-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5252
Shamela0022868-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3430
Shamela0022868-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        13324
Shamela0022868-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1371
Shamela0022868-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1055
Shamela0022868-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3540
Shamela0022868-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        12437
Shamela0022868-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1465
Shamela0022868-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        37353
Shamela0022868-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       180136
Shamela0022868-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13532
Shamela0022868-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6667
Shamela0022868-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13238
Shamela0022868-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6814
Shamela0022868-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        11194
Shamela0022868-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        22516
Shamela0022868-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        46474
Shamela0022868-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7559
Shamela0022868-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12400
Shamela0022868-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        36898
Shamela0022868-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        33693
Shamela0022868-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        22520
Shamela0022868-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        89798
Shamela0022868-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14372
Shamela0022868-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4947
Shamela0022868-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2770
Shamela0022868-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        68462
Shamela0022868-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4399
Shamela0022868-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5850
Shamela0022868-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11181
Shamela0022868-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4415
Shamela0022868-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7692
Shamela0022868-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3185
Shamela0022868-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1167
Shamela0022868-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1217
Shamela0022868-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        5027
Shamela0022868-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        24349
Shamela0022868-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        35757
Shamela0022868-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        9982
Shamela0022868-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        23185
Shamela0022868-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3583
Shamela0022868-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3233
Shamela0022868-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6121
Shamela0022868-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        23382
Shamela0022868-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1491
Shamela0022868-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1930
Shamela0022868-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2111
Shamela0022868-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4874
Shamela0022868-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1881
Shamela0022868-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14856
Shamela0022868-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        18259
Shamela0022868-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2245
Shamela0022868-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        34312
Shamela0022868-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        34880
Shamela0022868-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8541
Shamela0022868-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3045
Shamela0022868-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1908
Shamela0022868-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5561
Shamela0022868-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        20864
Shamela0022868-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17177
Shamela0022868-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8980
Shamela0022868-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        38113
Shamela0022868-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7655
Shamela0022868-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6904
Shamela0022868-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1375
Shamela0022868-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1061
Shamela0022868-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        27952
Shamela0022868-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7888
Shamela0022868-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       238124
Shamela0022868-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       166015
Shamela0022868-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1098
Shamela0022868-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1414
Shamela0022868-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        41146
Shamela0022868-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         953
Shamela0022868-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6003
Shamela0022868-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2287
Shamela0022868-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1237
Shamela0022868-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6289
Shamela0022868-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1188
Shamela0022868-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14128
Shamela0022868-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1108
Shamela0022868-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1576
Shamela0022868-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2689
Shamela0022868-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2802
Shamela0022868-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2469
Shamela0022868-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1365
Shamela0022868-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1944
Shamela0022868-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2059
Shamela0022868-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7041
Shamela0022868-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        17215
Shamela0022868-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2303
Shamela0022868-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1605
Shamela0022868-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6587
Shamela0022868-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        29889
Shamela0022868-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1175
Shamela0022868-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1863
Shamela0022868-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1454
Shamela0022868-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2237
Shamela0022868-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1249
Shamela0022868-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2909
Shamela0022868-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1341
Shamela0022868-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6053
Shamela0022868-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4858
Shamela0022868-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4453
Shamela0022868-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2173
Shamela0022868-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         941
Shamela0022868-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1254
Shamela0022868-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         942
Shamela0022868-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        42014
Shamela0022868-ara1_Shamela0029464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1544
Shamela0022868-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1886
Shamela0022868-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11722
Shamela0022868-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1044
Shamela0022868-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2711
Shamela0022868-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1235
Shamela0022868-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1560
Shamela0022868-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1665
Shamela0022868-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        29758
Shamela0022868-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4103
Shamela0022868-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6944
Shamela0022868-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2260
Shamela0022868-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2056
Shamela0022868-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2152
Shamela0022868-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1161
Shamela0022868-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2507
Shamela0022868-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2937
Shamela0022868-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         960
Shamela0022868-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1172
Shamela0022868-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1581
Shamela0022868-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1295
Shamela0022868-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2308
Shamela0022868-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6097
Shamela0022868-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1740
Shamela0022868-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1863
Shamela0022868-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2913
Shamela0022868-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2459
Shamela0022868-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        32558
Shamela0022868-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1051
Shamela0022868-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        66541
Shamela0022868-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3897
Shamela0022868-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14821
Shamela0022868-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1094
Shamela0022868-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4851
Shamela0022868-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1237
Shamela0022868-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        16976
Shamela0022868-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2068
Shamela0022868-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5545
Shamela0022868-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49493
Shamela0022868-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1538
Shamela0022868-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4124
Shamela0022868-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1423
Shamela0022868-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1518
Shamela0022868-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1950
Shamela0022868-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2677
Shamela0022868-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19539
Shamela0022868-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1925
Shamela0022868-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1080
Shamela0022868-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1405
Shamela0022868-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1142
Shamela0022868-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       108190
Shamela0022868-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        26287
Shamela0022868-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4139
Shamela0022868-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        47870
Shamela0022868-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3442
Shamela0022868-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7310
Shamela0022868-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7622
Shamela0022868-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1272
Shamela0022868-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        8863
Shamela0022868-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1635
Shamela0022868-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14844
Shamela0022868-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         952
Shamela0022868-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2029
Shamela0022868-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1387
Shamela0022868-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1366
Shamela0022868-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        6065
Shamela0022868-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1083
Shamela0022868-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1450
Shamela0022868-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1114
Shamela0022868-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        86150
Shamela0022868-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        97079
Shamela0022868-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2897
Shamela0022868-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        73127
Shamela0022868-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13325
Shamela0022868-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1096
Shamela0022868-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        33274
Shamela0022868-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        69378
Shamela0022868-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1778
Shamela0022868-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1557
Shamela0022868-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1552
Shamela0022868-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1060
Shamela0022868-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1287
Shamela0022868-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6808
Shamela0022868-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3347
Shamela0022868-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1668
Shamela0022868-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3959
Shamela0022868-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2161
Shamela0022868-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6616
Shamela0022868-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1180
Shamela0022868-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2948
Shamela0022868-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        21335
Shamela0022868-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1343
Shamela0022868-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5060
Shamela0022868-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1663
Shamela0022868-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        37207
Shamela0022868-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       111365
Shamela0022868-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       328102
Shamela0022868-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        20151
Shamela0022868-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        28438
Shamela0022868-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        3050
Shamela0022868-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1281
Shamela0022868-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1569
Shamela0022868-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5129
Shamela0022868-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12766
Shamela0022868-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4180
Shamela0022868-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        6558
Shamela0022868-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1190
Shamela0022868-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06         922
Shamela0022868-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        49983
Shamela0022868-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        32187
Shamela0022868-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        71111
Shamela0022868-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        6690
Shamela0022868-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        5689
Shamela0022868-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29673
Shamela0022868-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        25792
Shamela0022868-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        27403
Shamela0022868-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4320
Shamela0022868-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3733
Shamela0022868-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        74164
Shamela0022868-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5332
Shamela0022868-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2669
Shamela0022868-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1154
Shamela0022868-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2904
Shamela0022868-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        5286
Shamela0022868-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2613
Shamela0022868-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        22125
Shamela0022868-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       239457
Shamela0022868-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4326
Shamela0022868-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        16810
Shamela0022868-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        24507
Shamela0022868-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2613
Shamela0022868-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        52905
Shamela0022868-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2224
Shamela0022868-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2285
Shamela0022868-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5900
Shamela0022868-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2179
Shamela0022868-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        14082
Shamela0022868-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        11241
Shamela0022868-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1942
Shamela0022868-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        17080
Shamela0022868-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        35885
Shamela0022868-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5029
Shamela0022868-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1164
Shamela0022868-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2785
Shamela0022868-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        24419
Shamela0022868-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1568
Shamela0022868-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3039
Shamela0022868-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5008
Shamela0022868-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2363
Shamela0022868-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1151
Shamela0022868-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1311
Shamela0022868-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2333
Shamela0022868-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:12        1786
Shamela0022868-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        14873
Shamela0022868-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        70410
Shamela0022868-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        4655
Shamela0022868-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6277
Shamela0022868-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2613
Shamela0022868-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        28856
Shamela0022868-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        88480
Shamela0022868-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1894
Shamela0022868-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1144
Shamela0022868-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1170
Shamela0022868-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5999
Shamela0022868-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1894
Shamela0022868-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1342
Shamela0022868-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2880
Shamela0022868-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1456
Shamela0022868-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1452