Index of /passim01022020/Shamela0022800-ara1/


../
Shamela0022800-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3267
Shamela0022800-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1556
Shamela0022800-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        4551
Shamela0022800-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4682
Shamela0022800-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1284
Shamela0022800-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3495
Shamela0022800-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2057
Shamela0022800-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2275
Shamela0022800-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        33307
Shamela0022800-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2476
Shamela0022800-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5791
Shamela0022800-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        18305
Shamela0022800-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        59409
Shamela0022800-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1139
Shamela0022800-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        2220
Shamela0022800-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4085
Shamela0022800-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3415
Shamela0022800-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7074
Shamela0022800-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1546
Shamela0022800-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2111
Shamela0022800-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5466
Shamela0022800-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        3358
Shamela0022800-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         775
Shamela0022800-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7327
Shamela0022800-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1314
Shamela0022800-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        29711
Shamela0022800-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1991
Shamela0022800-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        1681
Shamela0022800-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9786
Shamela0022800-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4204
Shamela0022800-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        8524
Shamela0022800-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        11834
Shamela0022800-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4791
Shamela0022800-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1998
Shamela0022800-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2902
Shamela0022800-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2294
Shamela0022800-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1990
Shamela0022800-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1622
Shamela0022800-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        8298
Shamela0022800-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1922
Shamela0022800-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8810
Shamela0022800-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1362
Shamela0022800-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        10271
Shamela0022800-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        9897
Shamela0022800-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4469
Shamela0022800-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1371
Shamela0022800-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2843
Shamela0022800-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        79961
Shamela0022800-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3383
Shamela0022800-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1518
Shamela0022800-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        5038
Shamela0022800-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2216
Shamela0022800-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        15857
Shamela0022800-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7892
Shamela0022800-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1649
Shamela0022800-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5949
Shamela0022800-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1129
Shamela0022800-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2662
Shamela0022800-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        12677
Shamela0022800-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1475
Shamela0022800-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2344
Shamela0022800-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1356
Shamela0022800-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3413
Shamela0022800-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1373
Shamela0022800-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3473
Shamela0022800-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        9078
Shamela0022800-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1240
Shamela0022800-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5789
Shamela0022800-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1133
Shamela0022800-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        27044
Shamela0022800-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         867
Shamela0022800-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2971
Shamela0022800-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1718
Shamela0022800-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        19469
Shamela0022800-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7597
Shamela0022800-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1127
Shamela0022800-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11576
Shamela0022800-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        17143
Shamela0022800-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2503
Shamela0022800-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4238
Shamela0022800-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4421
Shamela0022800-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        8943
Shamela0022800-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1288
Shamela0022800-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1957
Shamela0022800-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1658
Shamela0022800-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3364
Shamela0022800-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2872
Shamela0022800-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3146
Shamela0022800-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2073
Shamela0022800-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        46339
Shamela0022800-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        5064
Shamela0022800-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1518
Shamela0022800-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2251
Shamela0022800-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2089
Shamela0022800-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2396
Shamela0022800-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        47351
Shamela0022800-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1032
Shamela0022800-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50         917
Shamela0022800-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        17300
Shamela0022800-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1901
Shamela0022800-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        5153
Shamela0022800-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        18095
Shamela0022800-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        5442
Shamela0022800-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        19975
Shamela0022800-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1600
Shamela0022800-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2416
Shamela0022800-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        92330
Shamela0022800-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1971
Shamela0022800-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4282
Shamela0022800-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1205
Shamela0022800-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2415
Shamela0022800-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        5307
Shamela0022800-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2768
Shamela0022800-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        5978
Shamela0022800-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59         921
Shamela0022800-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2825
Shamela0022800-ara1_JK010654-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1332
Shamela0022800-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1939
Shamela0022800-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2411
Shamela0022800-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        5186
Shamela0022800-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        82362
Shamela0022800-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1623
Shamela0022800-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10365
Shamela0022800-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        14656
Shamela0022800-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1390
Shamela0022800-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        19023
Shamela0022800-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2288
Shamela0022800-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1916
Shamela0022800-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5972
Shamela0022800-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6041
Shamela0022800-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7956
Shamela0022800-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2293
Shamela0022800-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2753
Shamela0022800-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5843
Shamela0022800-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1536
Shamela0022800-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1744
Shamela0022800-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        39736
Shamela0022800-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22411
Shamela0022800-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3382
Shamela0022800-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3354
Shamela0022800-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2056
Shamela0022800-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1366
Shamela0022800-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1984
Shamela0022800-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2082
Shamela0022800-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9406
Shamela0022800-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1495
Shamela0022800-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         982
Shamela0022800-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        17190
Shamela0022800-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2811
Shamela0022800-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2505
Shamela0022800-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        27443
Shamela0022800-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        95564
Shamela0022800-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4194
Shamela0022800-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       112773
Shamela0022800-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2959
Shamela0022800-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3805
Shamela0022800-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8403
Shamela0022800-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10023
Shamela0022800-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2414
Shamela0022800-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1158
Shamela0022800-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1999
Shamela0022800-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        13172
Shamela0022800-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        26559
Shamela0022800-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       136138
Shamela0022800-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3419
Shamela0022800-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        21286
Shamela0022800-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        18284
Shamela0022800-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        50242
Shamela0022800-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1460
Shamela0022800-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        53862
Shamela0022800-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        26605
Shamela0022800-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1244
Shamela0022800-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        37873
Shamela0022800-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1653
Shamela0022800-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1722
Shamela0022800-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         923
Shamela0022800-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1726
Shamela0022800-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6635
Shamela0022800-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5879
Shamela0022800-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        6042
Shamela0022800-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        46035
Shamela0022800-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2323
Shamela0022800-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3892
Shamela0022800-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        27728
Shamela0022800-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        71205
Shamela0022800-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        61652
Shamela0022800-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        28157
Shamela0022800-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1266
Shamela0022800-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        13214
Shamela0022800-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8844
Shamela0022800-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2692
Shamela0022800-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4778
Shamela0022800-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1376
Shamela0022800-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       121685
Shamela0022800-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2227
Shamela0022800-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        16047
Shamela0022800-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6186
Shamela0022800-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1045
Shamela0022800-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5805
Shamela0022800-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2778
Shamela0022800-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2534
Shamela0022800-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         982
Shamela0022800-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1389
Shamela0022800-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1272
Shamela0022800-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2702
Shamela0022800-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1653
Shamela0022800-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2529
Shamela0022800-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7003
Shamela0022800-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1730
Shamela0022800-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2377
Shamela0022800-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05         994
Shamela0022800-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        16695
Shamela0022800-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1298
Shamela0022800-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2015
Shamela0022800-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1914
Shamela0022800-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2849
Shamela0022800-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5955
Shamela0022800-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2274
Shamela0022800-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2260
Shamela0022800-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2325
Shamela0022800-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2716
Shamela0022800-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4822
Shamela0022800-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        44952
Shamela0022800-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        54373
Shamela0022800-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        49707
Shamela0022800-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2196
Shamela0022800-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3049
Shamela0022800-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        1848
Shamela0022800-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2651
Shamela0022800-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1758
Shamela0022800-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2506
Shamela0022800-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3074
Shamela0022800-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2852
Shamela0022800-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        31601
Shamela0022800-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        38288
Shamela0022800-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        14593
Shamela0022800-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5078
Shamela0022800-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       671890
Shamela0022800-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4358
Shamela0022800-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3017
Shamela0022800-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10842
Shamela0022800-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8698
Shamela0022800-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2228
Shamela0022800-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1096
Shamela0022800-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1103
Shamela0022800-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11853
Shamela0022800-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2378
Shamela0022800-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        12165
Shamela0022800-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15277
Shamela0022800-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5532
Shamela0022800-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2067
Shamela0022800-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2897
Shamela0022800-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3057
Shamela0022800-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2619
Shamela0022800-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        14385
Shamela0022800-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         888
Shamela0022800-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2907
Shamela0022800-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9576
Shamela0022800-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4370
Shamela0022800-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5452
Shamela0022800-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        30818
Shamela0022800-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1933
Shamela0022800-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1622
Shamela0022800-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2437
Shamela0022800-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6522
Shamela0022800-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1189
Shamela0022800-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        19338
Shamela0022800-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        16144
Shamela0022800-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2160
Shamela0022800-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3588
Shamela0022800-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1060
Shamela0022800-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8290
Shamela0022800-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1933
Shamela0022800-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3907
Shamela0022800-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7158
Shamela0022800-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3213
Shamela0022800-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1032
Shamela0022800-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        5363
Shamela0022800-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         889
Shamela0022800-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2272
Shamela0022800-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1300
Shamela0022800-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2368
Shamela0022800-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1644
Shamela0022800-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        47118
Shamela0022800-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        48761
Shamela0022800-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1828
Shamela0022800-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        17056
Shamela0022800-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9141
Shamela0022800-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8713
Shamela0022800-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1649
Shamela0022800-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1120
Shamela0022800-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        23785
Shamela0022800-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1295
Shamela0022800-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9967
Shamela0022800-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2661
Shamela0022800-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4096
Shamela0022800-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1391
Shamela0022800-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1952
Shamela0022800-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4675
Shamela0022800-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        57298
Shamela0022800-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1359
Shamela0022800-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2379
Shamela0022800-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        13455
Shamela0022800-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        13960
Shamela0022800-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1288
Shamela0022800-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        18657
Shamela0022800-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3108
Shamela0022800-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        22452
Shamela0022800-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6902
Shamela0022800-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1960
Shamela0022800-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1042
Shamela0022800-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5164
Shamela0022800-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2337
Shamela0022800-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2239
Shamela0022800-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1652
Shamela0022800-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2413
Shamela0022800-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3264
Shamela0022800-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        18589
Shamela0022800-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5227
Shamela0022800-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2030
Shamela0022800-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        5173
Shamela0022800-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1781
Shamela0022800-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1139
Shamela0022800-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1900
Shamela0022800-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        36082
Shamela0022800-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1387
Shamela0022800-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        4536
Shamela0022800-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5434
Shamela0022800-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1560
Shamela0022800-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6484
Shamela0022800-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4565
Shamela0022800-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         867
Shamela0022800-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1288
Shamela0022800-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2861
Shamela0022800-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2157
Shamela0022800-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3427
Shamela0022800-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3074
Shamela0022800-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         821
Shamela0022800-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12473
Shamela0022800-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1574
Shamela0022800-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12583
Shamela0022800-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4087
Shamela0022800-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1916
Shamela0022800-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5843
Shamela0022800-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        3355
Shamela0022800-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4712
Shamela0022800-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1925
Shamela0022800-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4133
Shamela0022800-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7408
Shamela0022800-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2004
Shamela0022800-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5112
Shamela0022800-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1456
Shamela0022800-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1457
Shamela0022800-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1899
Shamela0022800-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9316
Shamela0022800-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14443
Shamela0022800-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        17967
Shamela0022800-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1870
Shamela0022800-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1184
Shamela0022800-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3513
Shamela0022800-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3524
Shamela0022800-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4581
Shamela0022800-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1718
Shamela0022800-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8999
Shamela0022800-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2621
Shamela0022800-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2871
Shamela0022800-ara1_Shamela0013076-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:57        1300
Shamela0022800-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1590
Shamela0022800-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8185
Shamela0022800-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        11581
Shamela0022800-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2165
Shamela0022800-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1953
Shamela0022800-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1868
Shamela0022800-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        30214
Shamela0022800-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1919
Shamela0022800-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6478
Shamela0022800-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1131
Shamela0022800-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1308
Shamela0022800-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4336
Shamela0022800-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1643
Shamela0022800-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1158
Shamela0022800-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5960
Shamela0022800-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1661
Shamela0022800-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4198
Shamela0022800-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1443
Shamela0022800-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        27871
Shamela0022800-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4156
Shamela0022800-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9380
Shamela0022800-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3748
Shamela0022800-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3486
Shamela0022800-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        28611
Shamela0022800-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        16310
Shamela0022800-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1810
Shamela0022800-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3060
Shamela0022800-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3025
Shamela0022800-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       168063
Shamela0022800-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1358
Shamela0022800-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3230
Shamela0022800-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1521
Shamela0022800-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1283
Shamela0022800-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3412
Shamela0022800-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        41287
Shamela0022800-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        9984
Shamela0022800-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2946
Shamela0022800-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        61321
Shamela0022800-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7860
Shamela0022800-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1374
Shamela0022800-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         911
Shamela0022800-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        23167
Shamela0022800-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1306
Shamela0022800-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9268
Shamela0022800-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9041
Shamela0022800-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1389
Shamela0022800-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        59554
Shamela0022800-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1585
Shamela0022800-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5472
Shamela0022800-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        15734
Shamela0022800-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1135
Shamela0022800-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         922
Shamela0022800-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        8574
Shamela0022800-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1286
Shamela0022800-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2036
Shamela0022800-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        10350
Shamela0022800-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         891
Shamela0022800-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3148
Shamela0022800-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5421
Shamela0022800-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4738
Shamela0022800-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4177
Shamela0022800-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9451
Shamela0022800-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2013
Shamela0022800-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        17856
Shamela0022800-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2922
Shamela0022800-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        33882
Shamela0022800-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2385
Shamela0022800-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        15102
Shamela0022800-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8411
Shamela0022800-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3551
Shamela0022800-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11284
Shamela0022800-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59         885
Shamela0022800-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        16153
Shamela0022800-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        8060
Shamela0022800-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1399
Shamela0022800-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4039
Shamela0022800-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       127613
Shamela0022800-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        77902
Shamela0022800-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3321
Shamela0022800-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1312
Shamela0022800-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        13522
Shamela0022800-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12344
Shamela0022800-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1584
Shamela0022800-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3901
Shamela0022800-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1887
Shamela0022800-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2766
Shamela0022800-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1279
Shamela0022800-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3358
Shamela0022800-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1472
Shamela0022800-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3038
Shamela0022800-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1794
Shamela0022800-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1431
Shamela0022800-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        12992
Shamela0022800-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2546
Shamela0022800-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21512
Shamela0022800-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1804
Shamela0022800-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2985
Shamela0022800-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7637
Shamela0022800-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3440
Shamela0022800-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1496
Shamela0022800-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3042
Shamela0022800-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2344
Shamela0022800-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1991
Shamela0022800-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1525
Shamela0022800-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3422
Shamela0022800-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5482
Shamela0022800-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2747
Shamela0022800-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2208
Shamela0022800-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7225
Shamela0022800-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1648
Shamela0022800-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1494
Shamela0022800-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2943
Shamela0022800-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2699
Shamela0022800-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1086
Shamela0022800-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        8052
Shamela0022800-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1940
Shamela0022800-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        50384
Shamela0022800-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2453
Shamela0022800-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10384
Shamela0022800-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2623
Shamela0022800-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1365
Shamela0022800-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2965
Shamela0022800-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2070
Shamela0022800-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8886
Shamela0022800-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10638
Shamela0022800-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8892
Shamela0022800-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        49175
Shamela0022800-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1434
Shamela0022800-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6541
Shamela0022800-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3617
Shamela0022800-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5759
Shamela0022800-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1875
Shamela0022800-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1783
Shamela0022800-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1190
Shamela0022800-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8418
Shamela0022800-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5500
Shamela0022800-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        20560
Shamela0022800-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1147
Shamela0022800-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3529
Shamela0022800-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1896
Shamela0022800-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        13481
Shamela0022800-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1464
Shamela0022800-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1257
Shamela0022800-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10057
Shamela0022800-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1939
Shamela0022800-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        5739
Shamela0022800-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2481
Shamela0022800-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1909
Shamela0022800-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1418
Shamela0022800-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1309
Shamela0022800-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3080
Shamela0022800-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1724
Shamela0022800-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1472
Shamela0022800-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3287
Shamela0022800-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1335
Shamela0022800-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6924
Shamela0022800-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2515
Shamela0022800-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5585
Shamela0022800-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1643
Shamela0022800-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3852
Shamela0022800-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1337
Shamela0022800-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        12486
Shamela0022800-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2108
Shamela0022800-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2037
Shamela0022800-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        52355
Shamela0022800-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2373
Shamela0022800-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        5272
Shamela0022800-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3560
Shamela0022800-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         942
Shamela0022800-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9226
Shamela0022800-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        18678
Shamela0022800-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        47947
Shamela0022800-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1408
Shamela0022800-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        30451
Shamela0022800-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2598
Shamela0022800-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2404
Shamela0022800-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1722
Shamela0022800-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        3245
Shamela0022800-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1306
Shamela0022800-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2104
Shamela0022800-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2617
Shamela0022800-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1808
Shamela0022800-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        5654
Shamela0022800-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4538
Shamela0022800-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2103
Shamela0022800-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        39907
Shamela0022800-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2380
Shamela0022800-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3116
Shamela0022800-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10185
Shamela0022800-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10159
Shamela0022800-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16979
Shamela0022800-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1393
Shamela0022800-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2242
Shamela0022800-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1678
Shamela0022800-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3616
Shamela0022800-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06         940
Shamela0022800-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3726
Shamela0022800-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        7704
Shamela0022800-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        18284
Shamela0022800-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1937
Shamela0022800-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4940
Shamela0022800-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1088
Shamela0022800-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        15651
Shamela0022800-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1783
Shamela0022800-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        95921
Shamela0022800-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1321
Shamela0022800-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2798
Shamela0022800-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1958
Shamela0022800-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7275
Shamela0022800-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5318
Shamela0022800-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        18315
Shamela0022800-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        47913
Shamela0022800-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        6690
Shamela0022800-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        29907
Shamela0022800-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4227
Shamela0022800-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        4741
Shamela0022800-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2193
Shamela0022800-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1244
Shamela0022800-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13071
Shamela0022800-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45         866
Shamela0022800-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:36        7932
Shamela0022800-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        13218
Shamela0022800-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        14298
Shamela0022800-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1871
Shamela0022800-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2168
Shamela0022800-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        55526
Shamela0022800-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        8543
Shamela0022800-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2564
Shamela0022800-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5155
Shamela0022800-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        28474
Shamela0022800-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1075
Shamela0022800-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2536
Shamela0022800-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3957
Shamela0022800-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1023
Shamela0022800-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5636
Shamela0022800-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9351
Shamela0022800-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2095
Shamela0022800-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1248