Index of /passim01022020/Shamela0022797-ara1/


../
Shamela0022797-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        16989
Shamela0022797-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1351
Shamela0022797-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1800
Shamela0022797-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        35594
Shamela0022797-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        61078
Shamela0022797-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        8462
Shamela0022797-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2723
Shamela0022797-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        15127
Shamela0022797-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8934
Shamela0022797-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2247
Shamela0022797-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        35551
Shamela0022797-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        45372
Shamela0022797-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        31167
Shamela0022797-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1780
Shamela0022797-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        65796
Shamela0022797-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2296
Shamela0022797-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        41774
Shamela0022797-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        54369
Shamela0022797-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        63625
Shamela0022797-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        20382
Shamela0022797-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        6193
Shamela0022797-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5819
Shamela0022797-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4653
Shamela0022797-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1282
Shamela0022797-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        25998
Shamela0022797-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        32625
Shamela0022797-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        12019
Shamela0022797-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        24624
Shamela0022797-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2501
Shamela0022797-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1285
Shamela0022797-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1749
Shamela0022797-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4310
Shamela0022797-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        29434
Shamela0022797-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        44715
Shamela0022797-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       136539
Shamela0022797-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2854
Shamela0022797-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1687
Shamela0022797-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        21559
Shamela0022797-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4082
Shamela0022797-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12014
Shamela0022797-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        12510
Shamela0022797-ara1_JK000260-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2319
Shamela0022797-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        24004
Shamela0022797-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7940
Shamela0022797-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2058
Shamela0022797-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4470
Shamela0022797-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3828
Shamela0022797-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        27510
Shamela0022797-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        24661
Shamela0022797-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5077
Shamela0022797-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3807
Shamela0022797-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2852
Shamela0022797-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1013
Shamela0022797-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3639
Shamela0022797-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1128
Shamela0022797-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         953
Shamela0022797-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2837
Shamela0022797-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       124572
Shamela0022797-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1058
Shamela0022797-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        33046
Shamela0022797-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        24651
Shamela0022797-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        37876
Shamela0022797-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        48633
Shamela0022797-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28       2104812
Shamela0022797-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        43432
Shamela0022797-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        13672
Shamela0022797-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        40616
Shamela0022797-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10430
Shamela0022797-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        9422
Shamela0022797-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1289
Shamela0022797-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2039
Shamela0022797-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        5644
Shamela0022797-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       135954
Shamela0022797-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1048
Shamela0022797-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        10809
Shamela0022797-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        8410
Shamela0022797-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        21139
Shamela0022797-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3264
Shamela0022797-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1432
Shamela0022797-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3488
Shamela0022797-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        9429
Shamela0022797-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3134
Shamela0022797-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1077
Shamela0022797-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2154
Shamela0022797-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1214
Shamela0022797-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2277
Shamela0022797-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1717
Shamela0022797-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4254
Shamela0022797-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4238
Shamela0022797-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4413
Shamela0022797-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1580
Shamela0022797-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1386
Shamela0022797-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1428
Shamela0022797-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3721
Shamela0022797-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1410
Shamela0022797-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11850
Shamela0022797-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        6740
Shamela0022797-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5984
Shamela0022797-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        9764
Shamela0022797-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        44881
Shamela0022797-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        99912
Shamela0022797-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        6984
Shamela0022797-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6413
Shamela0022797-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3946
Shamela0022797-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3945
Shamela0022797-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1246
Shamela0022797-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2251
Shamela0022797-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1389
Shamela0022797-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        29597
Shamela0022797-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:28        12876
Shamela0022797-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5209
Shamela0022797-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        69746
Shamela0022797-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1169
Shamela0022797-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2608
Shamela0022797-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        5869
Shamela0022797-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2623
Shamela0022797-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7268
Shamela0022797-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1181
Shamela0022797-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:11        1660
Shamela0022797-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3022
Shamela0022797-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        14495
Shamela0022797-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        45431
Shamela0022797-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3357
Shamela0022797-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10374
Shamela0022797-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         996
Shamela0022797-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4971
Shamela0022797-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2406
Shamela0022797-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2213
Shamela0022797-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2264
Shamela0022797-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1453
Shamela0022797-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         818
Shamela0022797-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        29908
Shamela0022797-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1695
Shamela0022797-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       116496
Shamela0022797-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5088
Shamela0022797-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        39091
Shamela0022797-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         996
Shamela0022797-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1938
Shamela0022797-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5919
Shamela0022797-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5930
Shamela0022797-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4113
Shamela0022797-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3408
Shamela0022797-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2839
Shamela0022797-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1571
Shamela0022797-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        7786
Shamela0022797-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5318
Shamela0022797-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         946
Shamela0022797-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6424
Shamela0022797-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4068
Shamela0022797-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1137
Shamela0022797-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3182
Shamela0022797-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13935
Shamela0022797-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        6527
Shamela0022797-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5325
Shamela0022797-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        61240
Shamela0022797-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6017
Shamela0022797-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1793
Shamela0022797-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2762
Shamela0022797-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1928
Shamela0022797-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3725
Shamela0022797-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         856
Shamela0022797-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3876
Shamela0022797-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        70693
Shamela0022797-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3935
Shamela0022797-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        5360
Shamela0022797-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:06        30236
Shamela0022797-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7056
Shamela0022797-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        17627
Shamela0022797-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2529
Shamela0022797-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4711
Shamela0022797-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47         797
Shamela0022797-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1870
Shamela0022797-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1926
Shamela0022797-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5456
Shamela0022797-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        69261
Shamela0022797-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1407
Shamela0022797-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3235
Shamela0022797-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       903834
Shamela0022797-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12626
Shamela0022797-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1915
Shamela0022797-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        6086
Shamela0022797-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1451
Shamela0022797-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1024
Shamela0022797-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        86148
Shamela0022797-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4265
Shamela0022797-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5719
Shamela0022797-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1037
Shamela0022797-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        14617
Shamela0022797-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        20024
Shamela0022797-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3090
Shamela0022797-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        9194
Shamela0022797-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        19063
Shamela0022797-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       124964
Shamela0022797-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4405
Shamela0022797-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1837
Shamela0022797-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        39296
Shamela0022797-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         860
Shamela0022797-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        11679
Shamela0022797-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        24169
Shamela0022797-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8766
Shamela0022797-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        41874
Shamela0022797-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1844
Shamela0022797-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        11016
Shamela0022797-ara1_JK007590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         952
Shamela0022797-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1317
Shamela0022797-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1057
Shamela0022797-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1089
Shamela0022797-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1436
Shamela0022797-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         986
Shamela0022797-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1329
Shamela0022797-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        1368
Shamela0022797-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3314
Shamela0022797-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10347
Shamela0022797-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1141
Shamela0022797-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        16234
Shamela0022797-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        25584
Shamela0022797-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3366
Shamela0022797-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        16384
Shamela0022797-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       121150
Shamela0022797-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       106252
Shamela0022797-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4316
Shamela0022797-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1000
Shamela0022797-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        20487
Shamela0022797-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1839
Shamela0022797-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1743
Shamela0022797-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4289
Shamela0022797-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        53947
Shamela0022797-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3695
Shamela0022797-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         837
Shamela0022797-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5295
Shamela0022797-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1454
Shamela0022797-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        90502
Shamela0022797-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        21462
Shamela0022797-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        91222
Shamela0022797-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        16667
Shamela0022797-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1585
Shamela0022797-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2156
Shamela0022797-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        2250
Shamela0022797-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        51176
Shamela0022797-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1373
Shamela0022797-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1064
Shamela0022797-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         943
Shamela0022797-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10987
Shamela0022797-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2560
Shamela0022797-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1141
Shamela0022797-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5191
Shamela0022797-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2095
Shamela0022797-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        8139
Shamela0022797-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1875
Shamela0022797-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2402
Shamela0022797-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2328
Shamela0022797-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2757
Shamela0022797-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2303
Shamela0022797-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1644
Shamela0022797-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1852
Shamela0022797-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1254
Shamela0022797-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1147
Shamela0022797-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1148
Shamela0022797-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2191
Shamela0022797-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2435
Shamela0022797-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2251
Shamela0022797-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4372
Shamela0022797-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2175
Shamela0022797-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9001
Shamela0022797-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:33        32620
Shamela0022797-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4113
Shamela0022797-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       143686
Shamela0022797-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1394
Shamela0022797-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        37629
Shamela0022797-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        1533
Shamela0022797-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1407
Shamela0022797-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        30604
Shamela0022797-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        33240
Shamela0022797-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       193627
Shamela0022797-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1397
Shamela0022797-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        20989
Shamela0022797-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         812
Shamela0022797-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1722
Shamela0022797-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9033
Shamela0022797-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11505
Shamela0022797-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5879
Shamela0022797-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        33269
Shamela0022797-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        50789
Shamela0022797-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11593
Shamela0022797-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1839
Shamela0022797-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        21836
Shamela0022797-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1656
Shamela0022797-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1584
Shamela0022797-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1332
Shamela0022797-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1652
Shamela0022797-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         961
Shamela0022797-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2596
Shamela0022797-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43055
Shamela0022797-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1107
Shamela0022797-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       117390
Shamela0022797-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        48935
Shamela0022797-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       230644
Shamela0022797-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3226
Shamela0022797-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        13370
Shamela0022797-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1569
Shamela0022797-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5353
Shamela0022797-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        1633
Shamela0022797-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1054
Shamela0022797-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1701
Shamela0022797-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2116
Shamela0022797-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7719
Shamela0022797-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5048
Shamela0022797-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         929
Shamela0022797-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        76916
Shamela0022797-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16197
Shamela0022797-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4771
Shamela0022797-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        16697
Shamela0022797-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4722
Shamela0022797-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12159
Shamela0022797-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        74659
Shamela0022797-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        32082
Shamela0022797-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        11374
Shamela0022797-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5929
Shamela0022797-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14454
Shamela0022797-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11875
Shamela0022797-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        35847
Shamela0022797-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        50796
Shamela0022797-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10417
Shamela0022797-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2302
Shamela0022797-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3866
Shamela0022797-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         966
Shamela0022797-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2000
Shamela0022797-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10953
Shamela0022797-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3920
Shamela0022797-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         832
Shamela0022797-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8748
Shamela0022797-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1594
Shamela0022797-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14554
Shamela0022797-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        29059
Shamela0022797-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2037
Shamela0022797-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       142959
Shamela0022797-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1277
Shamela0022797-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        13761
Shamela0022797-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        17603
Shamela0022797-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        34333
Shamela0022797-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       107718
Shamela0022797-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        87259
Shamela0022797-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       124067
Shamela0022797-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        67980
Shamela0022797-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2269
Shamela0022797-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2023
Shamela0022797-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1419
Shamela0022797-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        12698
Shamela0022797-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3972
Shamela0022797-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        40556
Shamela0022797-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        56949
Shamela0022797-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        23014
Shamela0022797-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1756
Shamela0022797-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2635
Shamela0022797-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        28505
Shamela0022797-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       112253
Shamela0022797-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1065
Shamela0022797-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       289393
Shamela0022797-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        54677
Shamela0022797-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1114
Shamela0022797-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1025
Shamela0022797-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1755
Shamela0022797-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1947
Shamela0022797-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1775
Shamela0022797-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        24814
Shamela0022797-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2078
Shamela0022797-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1991
Shamela0022797-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1814
Shamela0022797-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        32511
Shamela0022797-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        55623
Shamela0022797-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3893
Shamela0022797-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2993
Shamela0022797-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       133183
Shamela0022797-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       169643
Shamela0022797-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       407982
Shamela0022797-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16919
Shamela0022797-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5356
Shamela0022797-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3805
Shamela0022797-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1202
Shamela0022797-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1342
Shamela0022797-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1308
Shamela0022797-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6483
Shamela0022797-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1714
Shamela0022797-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2270
Shamela0022797-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         806
Shamela0022797-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1139
Shamela0022797-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7683
Shamela0022797-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1276
Shamela0022797-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1072
Shamela0022797-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1431
Shamela0022797-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1964
Shamela0022797-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17309
Shamela0022797-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1489
Shamela0022797-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       158695
Shamela0022797-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        40849
Shamela0022797-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5826
Shamela0022797-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11026
Shamela0022797-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5273
Shamela0022797-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1197
Shamela0022797-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1133
Shamela0022797-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25650
Shamela0022797-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        66849
Shamela0022797-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4622
Shamela0022797-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2917
Shamela0022797-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2759
Shamela0022797-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1264
Shamela0022797-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4646
Shamela0022797-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1183
Shamela0022797-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        17115
Shamela0022797-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1846
Shamela0022797-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6552
Shamela0022797-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       367220
Shamela0022797-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1515
Shamela0022797-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2385
Shamela0022797-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2807
Shamela0022797-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2112
Shamela0022797-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1277
Shamela0022797-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9877
Shamela0022797-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2278
Shamela0022797-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1298
Shamela0022797-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4739
Shamela0022797-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1488
Shamela0022797-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27964
Shamela0022797-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3828
Shamela0022797-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3275
Shamela0022797-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1184
Shamela0022797-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1058
Shamela0022797-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        22940
Shamela0022797-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2098
Shamela0022797-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16250
Shamela0022797-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2534
Shamela0022797-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4573
Shamela0022797-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9774
Shamela0022797-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13781
Shamela0022797-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        12646
Shamela0022797-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4941
Shamela0022797-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3897
Shamela0022797-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12019
Shamela0022797-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       108860
Shamela0022797-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        29487
Shamela0022797-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4475
Shamela0022797-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22493
Shamela0022797-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         943
Shamela0022797-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5876
Shamela0022797-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1350
Shamela0022797-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3906
Shamela0022797-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7600
Shamela0022797-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8242
Shamela0022797-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11553
Shamela0022797-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5429
Shamela0022797-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6043
Shamela0022797-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6570
Shamela0022797-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17205
Shamela0022797-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1191
Shamela0022797-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        60170
Shamela0022797-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1220
Shamela0022797-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       261108
Shamela0022797-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1131
Shamela0022797-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5516
Shamela0022797-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16040
Shamela0022797-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8915
Shamela0022797-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5859
Shamela0022797-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7037
Shamela0022797-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        12522
Shamela0022797-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11538
Shamela0022797-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        17795
Shamela0022797-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1562
Shamela0022797-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1914
Shamela0022797-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2795
Shamela0022797-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21786
Shamela0022797-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2357
Shamela0022797-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         871
Shamela0022797-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         948
Shamela0022797-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2456
Shamela0022797-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         913
Shamela0022797-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1769
Shamela0022797-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1847
Shamela0022797-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4610
Shamela0022797-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4228
Shamela0022797-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        14606
Shamela0022797-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51385
Shamela0022797-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4934
Shamela0022797-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2332
Shamela0022797-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        66614
Shamela0022797-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2218
Shamela0022797-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23535
Shamela0022797-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3555
Shamela0022797-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4151
Shamela0022797-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2032
Shamela0022797-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8631
Shamela0022797-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         970
Shamela0022797-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2516
Shamela0022797-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5383
Shamela0022797-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21066
Shamela0022797-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        22167
Shamela0022797-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        94594
Shamela0022797-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        96096
Shamela0022797-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1515
Shamela0022797-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       144846
Shamela0022797-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3157
Shamela0022797-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2812
Shamela0022797-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2084
Shamela0022797-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9307
Shamela0022797-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2028
Shamela0022797-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9560
Shamela0022797-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1197
Shamela0022797-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4062
Shamela0022797-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7992
Shamela0022797-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2444
Shamela0022797-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1598
Shamela0022797-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        2557
Shamela0022797-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2144
Shamela0022797-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1346
Shamela0022797-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9212
Shamela0022797-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22106
Shamela0022797-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       138633
Shamela0022797-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       117173
Shamela0022797-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1242
Shamela0022797-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17423
Shamela0022797-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        77338
Shamela0022797-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        91487
Shamela0022797-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        55067
Shamela0022797-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       306070
Shamela0022797-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21956
Shamela0022797-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2476
Shamela0022797-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        10080
Shamela0022797-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1245
Shamela0022797-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15235
Shamela0022797-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4730
Shamela0022797-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8138
Shamela0022797-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        21186
Shamela0022797-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2557
Shamela0022797-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9378
Shamela0022797-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18003
Shamela0022797-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1268
Shamela0022797-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1469
Shamela0022797-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31203
Shamela0022797-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1397
Shamela0022797-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1504
Shamela0022797-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9246
Shamela0022797-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         877
Shamela0022797-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       110217
Shamela0022797-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1721
Shamela0022797-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1570
Shamela0022797-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3069
Shamela0022797-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9796
Shamela0022797-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        46705
Shamela0022797-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7021
Shamela0022797-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        20073
Shamela0022797-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15699
Shamela0022797-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1229
Shamela0022797-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1547
Shamela0022797-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7311
Shamela0022797-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2465
Shamela0022797-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1443
Shamela0022797-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1933
Shamela0022797-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1247
Shamela0022797-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        10352
Shamela0022797-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19503
Shamela0022797-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        3728
Shamela0022797-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10372
Shamela0022797-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        10382
Shamela0022797-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1164
Shamela0022797-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        18675
Shamela0022797-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1214
Shamela0022797-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        98284
Shamela0022797-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30887
Shamela0022797-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         985
Shamela0022797-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1196
Shamela0022797-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1723
Shamela0022797-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5257
Shamela0022797-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2694
Shamela0022797-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2954
Shamela0022797-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4341
Shamela0022797-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1590
Shamela0022797-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3785
Shamela0022797-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1698
Shamela0022797-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1407
Shamela0022797-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1303
Shamela0022797-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         903
Shamela0022797-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5168
Shamela0022797-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3161
Shamela0022797-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5470
Shamela0022797-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1062
Shamela0022797-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12072
Shamela0022797-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1041
Shamela0022797-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1009
Shamela0022797-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3676
Shamela0022797-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1492
Shamela0022797-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2877
Shamela0022797-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       574383
Shamela0022797-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3027
Shamela0022797-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3601
Shamela0022797-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1053
Shamela0022797-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11720
Shamela0022797-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3090
Shamela0022797-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        19076
Shamela0022797-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        16761
Shamela0022797-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        94815
Shamela0022797-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10672
Shamela0022797-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7137
Shamela0022797-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8418
Shamela0022797-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7341
Shamela0022797-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9517
Shamela0022797-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12955
Shamela0022797-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4991
Shamela0022797-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1320
Shamela0022797-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15360
Shamela0022797-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4300
Shamela0022797-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         985
Shamela0022797-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4205
Shamela0022797-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2627
Shamela0022797-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3699
Shamela0022797-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9383
Shamela0022797-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9605
Shamela0022797-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11059
Shamela0022797-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4148
Shamela0022797-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8812
Shamela0022797-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4340
Shamela0022797-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       100138
Shamela0022797-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2226
Shamela0022797-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1235
Shamela0022797-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5578
Shamela0022797-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2156
Shamela0022797-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15649
Shamela0022797-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8559
Shamela0022797-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1710
Shamela0022797-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3808
Shamela0022797-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1583
Shamela0022797-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        94712
Shamela0022797-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        22493
Shamela0022797-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       597350
Shamela0022797-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4820
Shamela0022797-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8292
Shamela0022797-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        47477
Shamela0022797-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6977
Shamela0022797-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1471
Shamela0022797-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3712
Shamela0022797-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        56615
Shamela0022797-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1231
Shamela0022797-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        21000
Shamela0022797-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        15476
Shamela0022797-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        26094
Shamela0022797-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1604
Shamela0022797-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8873
Shamela0022797-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        89430
Shamela0022797-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14542
Shamela0022797-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        9428
Shamela0022797-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        90106
Shamela0022797-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        7658
Shamela0022797-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3793
Shamela0022797-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2595
Shamela0022797-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9472
Shamela0022797-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23799
Shamela0022797-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5561
Shamela0022797-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1003
Shamela0022797-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        20527
Shamela0022797-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        54427
Shamela0022797-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13234
Shamela0022797-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3178
Shamela0022797-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        4778
Shamela0022797-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3073
Shamela0022797-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2265
Shamela0022797-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4466
Shamela0022797-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2234
Shamela0022797-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4837
Shamela0022797-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        28748
Shamela0022797-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3873
Shamela0022797-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1087
Shamela0022797-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        20262
Shamela0022797-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2557
Shamela0022797-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        47363
Shamela0022797-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22207
Shamela0022797-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5446
Shamela0022797-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10942
Shamela0022797-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12897
Shamela0022797-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6425
Shamela0022797-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1741
Shamela0022797-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2380
Shamela0022797-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12235
Shamela0022797-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3805
Shamela0022797-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1185
Shamela0022797-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1470
Shamela0022797-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10391
Shamela0022797-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       185327
Shamela0022797-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1115
Shamela0022797-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10454
Shamela0022797-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2101
Shamela0022797-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1166
Shamela0022797-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8367
Shamela0022797-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2283
Shamela0022797-ara1_Shamela0011218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3214
Shamela0022797-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        10815
Shamela0022797-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3733
Shamela0022797-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9666
Shamela0022797-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        38003
Shamela0022797-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20362
Shamela0022797-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6656
Shamela0022797-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6480
Shamela0022797-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       108644
Shamela0022797-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8385
Shamela0022797-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2027
Shamela0022797-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11620
Shamela0022797-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24184
Shamela0022797-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        42724
Shamela0022797-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        15172
Shamela0022797-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7607
Shamela0022797-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         966
Shamela0022797-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        27398
Shamela0022797-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1989
Shamela0022797-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22347
Shamela0022797-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3362
Shamela0022797-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        18206
Shamela0022797-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3522
Shamela0022797-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3504
Shamela0022797-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2896
Shamela0022797-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4126
Shamela0022797-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5252
Shamela0022797-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       157802
Shamela0022797-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1485
Shamela0022797-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3995
Shamela0022797-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29902
Shamela0022797-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10345
Shamela0022797-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       176267
Shamela0022797-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       115435
Shamela0022797-ara1_Shamela0011684-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         920
Shamela0022797-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        48498
Shamela0022797-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4757
Shamela0022797-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       189555
Shamela0022797-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1437
Shamela0022797-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1621
Shamela0022797-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12630
Shamela0022797-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        37498
Shamela0022797-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21403
Shamela0022797-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2520
Shamela0022797-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3946
Shamela0022797-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9420
Shamela0022797-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4519
Shamela0022797-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1658
Shamela0022797-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30859
Shamela0022797-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        26770
Shamela0022797-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15148
Shamela0022797-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        11297
Shamela0022797-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6736
Shamela0022797-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       155452
Shamela0022797-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5203
Shamela0022797-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9262
Shamela0022797-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2849
Shamela0022797-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4325
Shamela0022797-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3905
Shamela0022797-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4104
Shamela0022797-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        59751
Shamela0022797-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43224
Shamela0022797-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22         962
Shamela0022797-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5616
Shamela0022797-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1490
Shamela0022797-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2894
Shamela0022797-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       128701
Shamela0022797-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2339
Shamela0022797-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4624
Shamela0022797-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1963
Shamela0022797-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        3538
Shamela0022797-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        18865
Shamela0022797-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        10957
Shamela0022797-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        26335
Shamela0022797-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        34013
Shamela0022797-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2889
Shamela0022797-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        28547
Shamela0022797-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3733
Shamela0022797-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        10765
Shamela0022797-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2956
Shamela0022797-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1967
Shamela0022797-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1179
Shamela0022797-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2959
Shamela0022797-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1160
Shamela0022797-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12360
Shamela0022797-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        44037
Shamela0022797-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1151
Shamela0022797-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1281
Shamela0022797-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        3563
Shamela0022797-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9183
Shamela0022797-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4488
Shamela0022797-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         970
Shamela0022797-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2523
Shamela0022797-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9263
Shamela0022797-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4446
Shamela0022797-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11293
Shamela0022797-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1445
Shamela0022797-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5471
Shamela0022797-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2234
Shamela0022797-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        51849
Shamela0022797-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6689
Shamela0022797-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5611
Shamela0022797-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1516
Shamela0022797-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5815
Shamela0022797-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1065
Shamela0022797-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2256
Shamela0022797-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4887
Shamela0022797-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2428
Shamela0022797-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15691
Shamela0022797-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3585
Shamela0022797-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5449
Shamela0022797-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7663
Shamela0022797-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5997
Shamela0022797-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2731
Shamela0022797-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1533
Shamela0022797-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9971
Shamela0022797-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1887
Shamela0022797-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4596
Shamela0022797-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1413
Shamela0022797-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       111441
Shamela0022797-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5752
Shamela0022797-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6545
Shamela0022797-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        12001
Shamela0022797-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1179
Shamela0022797-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8148
Shamela0022797-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2662
Shamela0022797-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        36026
Shamela0022797-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3446
Shamela0022797-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5645
Shamela0022797-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        12900
Shamela0022797-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4309
Shamela0022797-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1771
Shamela0022797-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16518
Shamela0022797-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6288
Shamela0022797-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4926
Shamela0022797-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5525
Shamela0022797-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4563
Shamela0022797-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11023
Shamela0022797-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8802
Shamela0022797-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        92630
Shamela0022797-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        20831
Shamela0022797-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        21624
Shamela0022797-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         964
Shamela0022797-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7618
Shamela0022797-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       227360
Shamela0022797-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10821
Shamela0022797-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1620
Shamela0022797-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3365
Shamela0022797-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4731
Shamela0022797-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6010
Shamela0022797-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        34709
Shamela0022797-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1580
Shamela0022797-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4246
Shamela0022797-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1217
Shamela0022797-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2165
Shamela0022797-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1755
Shamela0022797-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5608
Shamela0022797-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1412
Shamela0022797-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        64152
Shamela0022797-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        15371
Shamela0022797-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        32141
Shamela0022797-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5172
Shamela0022797-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1333
Shamela0022797-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1012
Shamela0022797-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3114
Shamela0022797-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        28004
Shamela0022797-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2969
Shamela0022797-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        71484
Shamela0022797-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        16689
Shamela0022797-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1610
Shamela0022797-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        19185
Shamela0022797-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1787
Shamela0022797-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1448
Shamela0022797-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12430
Shamela0022797-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        87267
Shamela0022797-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12031
Shamela0022797-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       186062
Shamela0022797-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14902
Shamela0022797-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        19034
Shamela0022797-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        15430
Shamela0022797-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6903
Shamela0022797-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4209
Shamela0022797-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1442
Shamela0022797-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        50020
Shamela0022797-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        24207
Shamela0022797-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        42266
Shamela0022797-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3282
Shamela0022797-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12968
Shamela0022797-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        51087
Shamela0022797-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        25798
Shamela0022797-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        51956
Shamela0022797-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       112305
Shamela0022797-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2882
Shamela0022797-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4058
Shamela0022797-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9129
Shamela0022797-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        19774
Shamela0022797-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30425
Shamela0022797-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4230
Shamela0022797-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22799
Shamela0022797-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1249
Shamela0022797-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        14064
Shamela0022797-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        20734
Shamela0022797-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        28256
Shamela0022797-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6410
Shamela0022797-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       144267
Shamela0022797-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42       101758
Shamela0022797-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        35709
Shamela0022797-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       113623
Shamela0022797-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3681
Shamela0022797-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        38540
Shamela0022797-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         854
Shamela0022797-ara1_Shamela0022668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        34101
Shamela0022797-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5450
Shamela0022797-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        14021
Shamela0022797-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        26272
Shamela0022797-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5472
Shamela0022797-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1517
Shamela0022797-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4489
Shamela0022797-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        49903
Shamela0022797-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1006
Shamela0022797-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11540
Shamela0022797-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1141
Shamela0022797-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5535
Shamela0022797-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3469
Shamela0022797-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        64446
Shamela0022797-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8542
Shamela0022797-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        8599
Shamela0022797-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2112
Shamela0022797-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1391
Shamela0022797-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3184
Shamela0022797-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1005
Shamela0022797-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12325
Shamela0022797-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36       153929
Shamela0022797-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5935
Shamela0022797-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        65370
Shamela0022797-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        66925
Shamela0022797-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       156639
Shamela0022797-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2945
Shamela0022797-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       107346
Shamela0022797-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        3211
Shamela0022797-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2237
Shamela0022797-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5131
Shamela0022797-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13286
Shamela0022797-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        27261
Shamela0022797-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       118913
Shamela0022797-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       124371
Shamela0022797-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       124661
Shamela0022797-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        82591
Shamela0022797-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       157192
Shamela0022797-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        79480
Shamela0022797-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       207317
Shamela0022797-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        82177
Shamela0022797-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        82420
Shamela0022797-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         980
Shamela0022797-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        28189
Shamela0022797-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6456
Shamela0022797-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16634
Shamela0022797-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5873
Shamela0022797-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        35588
Shamela0022797-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1026
Shamela0022797-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        13482
Shamela0022797-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6880
Shamela0022797-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3370
Shamela0022797-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3803
Shamela0022797-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2534
Shamela0022797-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3588
Shamela0022797-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19650
Shamela0022797-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       190244
Shamela0022797-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       225514
Shamela0022797-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1664
Shamela0022797-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1950
Shamela0022797-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1904
Shamela0022797-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11176
Shamela0022797-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1303
Shamela0022797-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2011
Shamela0022797-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4852
Shamela0022797-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2984
Shamela0022797-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1851
Shamela0022797-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        7269
Shamela0022797-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1164
Shamela0022797-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3797
Shamela0022797-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         830
Shamela0022797-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7287
Shamela0022797-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4223
Shamela0022797-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1397
Shamela0022797-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1655
Shamela0022797-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1821
Shamela0022797-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5835
Shamela0022797-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        33129
Shamela0022797-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1908
Shamela0022797-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1581
Shamela0022797-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2133
Shamela0022797-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1462
Shamela0022797-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1250
Shamela0022797-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1587
Shamela0022797-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9177
Shamela0022797-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2306
Shamela0022797-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1394
Shamela0022797-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3612
Shamela0022797-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8807
Shamela0022797-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1629
Shamela0022797-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2162
Shamela0022797-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1937
Shamela0022797-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1162
Shamela0022797-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2049
Shamela0022797-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2899
Shamela0022797-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1282
Shamela0022797-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        28959
Shamela0022797-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2040
Shamela0022797-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1164
Shamela0022797-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1717
Shamela0022797-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1588
Shamela0022797-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5315
Shamela0022797-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10219
Shamela0022797-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3568
Shamela0022797-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5113
Shamela0022797-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1185
Shamela0022797-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2255
Shamela0022797-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1041
Shamela0022797-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         880
Shamela0022797-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2014
Shamela0022797-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1156
Shamela0022797-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        26708
Shamela0022797-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1499
Shamela0022797-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1957
Shamela0022797-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1825
Shamela0022797-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2292
Shamela0022797-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       124000
Shamela0022797-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3274
Shamela0022797-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1159
Shamela0022797-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2050
Shamela0022797-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1401
Shamela0022797-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3546
Shamela0022797-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1917
Shamela0022797-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2560
Shamela0022797-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1827
Shamela0022797-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6932
Shamela0022797-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1398
Shamela0022797-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3641
Shamela0022797-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1012
Shamela0022797-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10030
Shamela0022797-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1080
Shamela0022797-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         988
Shamela0022797-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3627
Shamela0022797-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2806
Shamela0022797-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1613
Shamela0022797-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3651
Shamela0022797-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1029
Shamela0022797-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3389
Shamela0022797-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3501
Shamela0022797-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         884
Shamela0022797-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8226
Shamela0022797-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        22318
Shamela0022797-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        27257
Shamela0022797-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1198
Shamela0022797-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12798
Shamela0022797-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7941
Shamela0022797-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        38303
Shamela0022797-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5421
Shamela0022797-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2094
Shamela0022797-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1178
Shamela0022797-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4643
Shamela0022797-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1227
Shamela0022797-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       140604
Shamela0022797-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2834
Shamela0022797-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        44514
Shamela0022797-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1183
Shamela0022797-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9738
Shamela0022797-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1197
Shamela0022797-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1387
Shamela0022797-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1547
Shamela0022797-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        82500
Shamela0022797-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         938
Shamela0022797-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       122499
Shamela0022797-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1187
Shamela0022797-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         888
Shamela0022797-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2004
Shamela0022797-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        68774
Shamela0022797-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        45872
Shamela0022797-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         913
Shamela0022797-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2530
Shamela0022797-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2123
Shamela0022797-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1422
Shamela0022797-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       140844
Shamela0022797-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2906
Shamela0022797-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1996
Shamela0022797-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        38367
Shamela0022797-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1538
Shamela0022797-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1891
Shamela0022797-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40100
Shamela0022797-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7169
Shamela0022797-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2350
Shamela0022797-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2874
Shamela0022797-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8882
Shamela0022797-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1723
Shamela0022797-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4686
Shamela0022797-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2959
Shamela0022797-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8061
Shamela0022797-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        34318
Shamela0022797-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        82760
Shamela0022797-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6802
Shamela0022797-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4239
Shamela0022797-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        28277
Shamela0022797-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3594
Shamela0022797-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       104548
Shamela0022797-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 14:54        2235
Shamela0022797-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1287
Shamela0022797-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         983
Shamela0022797-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1137
Shamela0022797-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2133
Shamela0022797-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2398
Shamela0022797-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3710
Shamela0022797-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4005
Shamela0022797-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6536
Shamela0022797-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3244
Shamela0022797-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        7369
Shamela0022797-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1812
Shamela0022797-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1235
Shamela0022797-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2820
Shamela0022797-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1460
Shamela0022797-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3414
Shamela0022797-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3232
Shamela0022797-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5532
Shamela0022797-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1215
Shamela0022797-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1167
Shamela0022797-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        17159
Shamela0022797-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49734
Shamela0022797-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4664
Shamela0022797-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2626
Shamela0022797-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         927
Shamela0022797-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        44348
Shamela0022797-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        27316
Shamela0022797-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10438
Shamela0022797-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2141
Shamela0022797-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:16        1432
Shamela0022797-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:23        4161
Shamela0022797-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1405
Shamela0022797-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        4074
Shamela0022797-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3855
Shamela0022797-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        17132
Shamela0022797-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4845
Shamela0022797-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5083
Shamela0022797-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2325
Shamela0022797-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2314
Shamela0022797-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5325
Shamela0022797-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2022
Shamela0022797-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2877
Shamela0022797-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3322
Shamela0022797-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3719
Shamela0022797-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1367
Shamela0022797-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1532
Shamela0022797-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2078
Shamela0022797-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2921
Shamela0022797-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1928
Shamela0022797-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1404
Shamela0022797-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37         945
Shamela0022797-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3996
Shamela0022797-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4966
Shamela0022797-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3080
Shamela0022797-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         970
Shamela0022797-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       230940
Shamela0022797-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5119
Shamela0022797-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         985
Shamela0022797-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7286
Shamela0022797-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5899
Shamela0022797-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        6018
Shamela0022797-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2466
Shamela0022797-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        21272
Shamela0022797-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        41613
Shamela0022797-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       110735
Shamela0022797-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28339
Shamela0022797-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        18367
Shamela0022797-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1301
Shamela0022797-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        25518
Shamela0022797-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2206
Shamela0022797-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1505
Shamela0022797-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3556
Shamela0022797-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1453
Shamela0022797-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1826
Shamela0022797-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6541
Shamela0022797-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1125
Shamela0022797-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1217
Shamela0022797-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        14815
Shamela0022797-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        3538
Shamela0022797-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3724
Shamela0022797-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1326
Shamela0022797-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        29006
Shamela0022797-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        6921
Shamela0022797-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6698
Shamela0022797-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1825
Shamela0022797-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12170
Shamela0022797-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1864
Shamela0022797-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        11276
Shamela0022797-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16670
Shamela0022797-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3082
Shamela0022797-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        4339
Shamela0022797-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1467
Shamela0022797-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1857
Shamela0022797-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        31339
Shamela0022797-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1761
Shamela0022797-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1446
Shamela0022797-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2632
Shamela0022797-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1882
Shamela0022797-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1905
Shamela0022797-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4880
Shamela0022797-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1745
Shamela0022797-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        79799
Shamela0022797-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2431
Shamela0022797-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        26544
Shamela0022797-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        37761
Shamela0022797-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1218
Shamela0022797-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12205
Shamela0022797-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6362
Shamela0022797-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        30245
Shamela0022797-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        9346
Shamela0022797-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       123446
Shamela0022797-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9403
Shamela0022797-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3654
Shamela0022797-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1594
Shamela0022797-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        6967
Shamela0022797-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2379
Shamela0022797-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5827
Shamela0022797-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10         984
Shamela0022797-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        59904
Shamela0022797-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        57190
Shamela0022797-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        96735
Shamela0022797-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         826
Shamela0022797-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        31904
Shamela0022797-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        47247
Shamela0022797-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        14400
Shamela0022797-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15570
Shamela0022797-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       158793
Shamela0022797-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1771
Shamela0022797-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6380
Shamela0022797-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3716
Shamela0022797-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1031
Shamela0022797-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1097
Shamela0022797-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       166294
Shamela0022797-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1607
Shamela0022797-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        67433
Shamela0022797-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         974
Shamela0022797-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4241
Shamela0022797-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        16939
Shamela0022797-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        65259
Shamela0022797-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1055
Shamela0022797-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1333
Shamela0022797-ara1_Shia002928-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        3979
Shamela0022797-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2834
Shamela0022797-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1313
Shamela0022797-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1104
Shamela0022797-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1052
Shamela0022797-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         952
Shamela0022797-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1187
Shamela0022797-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        1215
Shamela0022797-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4130
Shamela0022797-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        4425
Shamela0022797-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        68403
Shamela0022797-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        5383
Shamela0022797-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14980
Shamela0022797-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1226
Shamela0022797-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1257
Shamela0022797-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1229
Shamela0022797-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1478
Shamela0022797-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6156
Shamela0022797-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2370
Shamela0022797-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1145
Shamela0022797-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1530
Shamela0022797-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1760
Shamela0022797-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2472
Shamela0022797-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9081
Shamela0022797-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1500
Shamela0022797-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        42978
Shamela0022797-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2765
Shamela0022797-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1367
Shamela0022797-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        81584
Shamela0022797-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3803
Shamela0022797-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4306
Shamela0022797-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1058
Shamela0022797-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2579
Shamela0022797-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1036
Shamela0022797-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1223
Shamela0022797-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1948
Shamela0022797-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1060
Shamela0022797-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        9792
Shamela0022797-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1137
Shamela0022797-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1252
Shamela0022797-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1901
Shamela0022797-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3217
Shamela0022797-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3684
Shamela0022797-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1036
Shamela0022797-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2729
Shamela0022797-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3149
Shamela0022797-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7459
Shamela0022797-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1130
Shamela0022797-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4215
Shamela0022797-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6974
Shamela0022797-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28086
Shamela0022797-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         911
Shamela0022797-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10768
Shamela0022797-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57         904
Shamela0022797-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1915
Shamela0022797-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        6098
Shamela0022797-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1760
Shamela0022797-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2257
Shamela0022797-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1083
Shamela0022797-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4489