Index of /passim01022020/Shamela0022644-ara1/


../
Shamela0022644-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1186
Shamela0022644-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        13116
Shamela0022644-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3260
Shamela0022644-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3138
Shamela0022644-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3964
Shamela0022644-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1204
Shamela0022644-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        63907
Shamela0022644-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4319
Shamela0022644-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        9945
Shamela0022644-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3991
Shamela0022644-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4533
Shamela0022644-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        14176
Shamela0022644-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2822
Shamela0022644-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        92430
Shamela0022644-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        48623
Shamela0022644-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        10731
Shamela0022644-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1622
Shamela0022644-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        61138
Shamela0022644-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        13118
Shamela0022644-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        19351
Shamela0022644-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        58938
Shamela0022644-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         992
Shamela0022644-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       179688
Shamela0022644-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        24392
Shamela0022644-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3011
Shamela0022644-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        10912
Shamela0022644-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        9936
Shamela0022644-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52       147385
Shamela0022644-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        17642
Shamela0022644-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1109
Shamela0022644-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2391
Shamela0022644-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1603
Shamela0022644-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        74917
Shamela0022644-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        9723
Shamela0022644-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3221
Shamela0022644-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1022
Shamela0022644-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        45926
Shamela0022644-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3221
Shamela0022644-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6636
Shamela0022644-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4863
Shamela0022644-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3323
Shamela0022644-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1712
Shamela0022644-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1499
Shamela0022644-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1155
Shamela0022644-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2176
Shamela0022644-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28         935
Shamela0022644-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        10890
Shamela0022644-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2397
Shamela0022644-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1048
Shamela0022644-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        12076
Shamela0022644-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        66864
Shamela0022644-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1669
Shamela0022644-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        73730
Shamela0022644-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        3302
Shamela0022644-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1130
Shamela0022644-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3129
Shamela0022644-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1865
Shamela0022644-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3253
Shamela0022644-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        22617
Shamela0022644-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8574
Shamela0022644-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        87213
Shamela0022644-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        8914
Shamela0022644-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2083
Shamela0022644-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2113
Shamela0022644-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        35010
Shamela0022644-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        2450
Shamela0022644-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2683
Shamela0022644-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1610
Shamela0022644-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1021
Shamela0022644-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3895
Shamela0022644-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1538
Shamela0022644-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        62372
Shamela0022644-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        22293
Shamela0022644-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1872
Shamela0022644-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3147
Shamela0022644-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        19315
Shamela0022644-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2994
Shamela0022644-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       125599
Shamela0022644-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3653
Shamela0022644-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3339
Shamela0022644-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        21665
Shamela0022644-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2878
Shamela0022644-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         902
Shamela0022644-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1791
Shamela0022644-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       272498
Shamela0022644-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1975
Shamela0022644-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8225
Shamela0022644-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        53604
Shamela0022644-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5098
Shamela0022644-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        6000
Shamela0022644-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        42433
Shamela0022644-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        7446
Shamela0022644-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5314
Shamela0022644-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4515
Shamela0022644-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        71067
Shamela0022644-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       225889
Shamela0022644-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4089
Shamela0022644-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3164
Shamela0022644-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       558667
Shamela0022644-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2411
Shamela0022644-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        39688
Shamela0022644-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       176950
Shamela0022644-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3541
Shamela0022644-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        17226
Shamela0022644-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        12613
Shamela0022644-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1192
Shamela0022644-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1025
Shamela0022644-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2259
Shamela0022644-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2336
Shamela0022644-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        30130
Shamela0022644-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        26143
Shamela0022644-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        10114
Shamela0022644-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        13730
Shamela0022644-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1839
Shamela0022644-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3954
Shamela0022644-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3392
Shamela0022644-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1602
Shamela0022644-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1893
Shamela0022644-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4548
Shamela0022644-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        87496
Shamela0022644-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        56007
Shamela0022644-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2451
Shamela0022644-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1212
Shamela0022644-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3358
Shamela0022644-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1003
Shamela0022644-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        13592
Shamela0022644-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         939
Shamela0022644-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3845
Shamela0022644-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        8708
Shamela0022644-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        10937
Shamela0022644-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5218
Shamela0022644-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4353
Shamela0022644-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1154
Shamela0022644-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3386
Shamela0022644-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        7639
Shamela0022644-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1318
Shamela0022644-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        28751
Shamela0022644-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1889
Shamela0022644-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        86553
Shamela0022644-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        56080
Shamela0022644-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21875
Shamela0022644-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2081
Shamela0022644-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1700
Shamela0022644-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22767
Shamela0022644-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1101
Shamela0022644-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2594
Shamela0022644-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10248
Shamela0022644-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3614
Shamela0022644-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       112348
Shamela0022644-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        37822
Shamela0022644-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        87030
Shamela0022644-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        16258
Shamela0022644-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2708
Shamela0022644-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2149
Shamela0022644-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2731
Shamela0022644-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        44711
Shamela0022644-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       166695
Shamela0022644-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1062
Shamela0022644-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1223
Shamela0022644-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        29373
Shamela0022644-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1160
Shamela0022644-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1086
Shamela0022644-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2792
Shamela0022644-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         995
Shamela0022644-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3007
Shamela0022644-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        55045
Shamela0022644-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        60438
Shamela0022644-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2606
Shamela0022644-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3484
Shamela0022644-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9871
Shamela0022644-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20335
Shamela0022644-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7226
Shamela0022644-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         945
Shamela0022644-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2179
Shamela0022644-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1707
Shamela0022644-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        67950
Shamela0022644-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        4068
Shamela0022644-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        62270
Shamela0022644-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1008
Shamela0022644-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        60990
Shamela0022644-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        17018
Shamela0022644-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1672
Shamela0022644-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       215947
Shamela0022644-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8940
Shamela0022644-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3907
Shamela0022644-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        57348
Shamela0022644-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       106184
Shamela0022644-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       213536
Shamela0022644-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        39611
Shamela0022644-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2399
Shamela0022644-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       423499
Shamela0022644-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        37514
Shamela0022644-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2878
Shamela0022644-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        41641
Shamela0022644-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        68325
Shamela0022644-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1741
Shamela0022644-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5717
Shamela0022644-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       110495
Shamela0022644-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         991
Shamela0022644-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        40095
Shamela0022644-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        27774
Shamela0022644-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1167
Shamela0022644-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         901
Shamela0022644-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        19375
Shamela0022644-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        26081
Shamela0022644-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        21056
Shamela0022644-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1405
Shamela0022644-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         842
Shamela0022644-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       131762
Shamela0022644-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        51139
Shamela0022644-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       120861
Shamela0022644-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19131
Shamela0022644-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1868
Shamela0022644-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8505
Shamela0022644-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1128
Shamela0022644-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4866
Shamela0022644-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6457
Shamela0022644-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       292727
Shamela0022644-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        47011
Shamela0022644-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3747
Shamela0022644-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1375
Shamela0022644-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        9028
Shamela0022644-ara1_Shamela0005902-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4212
Shamela0022644-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       277927
Shamela0022644-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       235746
Shamela0022644-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        21915
Shamela0022644-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        7195
Shamela0022644-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6586
Shamela0022644-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8734
Shamela0022644-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         895
Shamela0022644-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        70919
Shamela0022644-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1846
Shamela0022644-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2062
Shamela0022644-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2024
Shamela0022644-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4834
Shamela0022644-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        19680
Shamela0022644-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2685
Shamela0022644-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        13940
Shamela0022644-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1539
Shamela0022644-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        48956
Shamela0022644-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1073
Shamela0022644-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        70031
Shamela0022644-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         956
Shamela0022644-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1681
Shamela0022644-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7948
Shamela0022644-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1131
Shamela0022644-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1295
Shamela0022644-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2689
Shamela0022644-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       674134
Shamela0022644-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1180
Shamela0022644-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1073
Shamela0022644-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7759
Shamela0022644-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4128
Shamela0022644-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       588380
Shamela0022644-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        50576
Shamela0022644-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2681
Shamela0022644-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4525
Shamela0022644-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        12494
Shamela0022644-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2278
Shamela0022644-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2399
Shamela0022644-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2848
Shamela0022644-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        56176
Shamela0022644-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6822
Shamela0022644-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        58202
Shamela0022644-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         876
Shamela0022644-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        45712
Shamela0022644-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4354
Shamela0022644-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1308
Shamela0022644-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         921
Shamela0022644-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        22022
Shamela0022644-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1094
Shamela0022644-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1812
Shamela0022644-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2282
Shamela0022644-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2102
Shamela0022644-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3511
Shamela0022644-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8157
Shamela0022644-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4595
Shamela0022644-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1126
Shamela0022644-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1644
Shamela0022644-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1435
Shamela0022644-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       151443
Shamela0022644-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       242378
Shamela0022644-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        13791
Shamela0022644-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4882
Shamela0022644-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1005
Shamela0022644-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2091
Shamela0022644-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1777
Shamela0022644-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1699
Shamela0022644-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       221928
Shamela0022644-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       138991
Shamela0022644-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3205
Shamela0022644-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        26864
Shamela0022644-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       202030
Shamela0022644-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       190277
Shamela0022644-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        34169
Shamela0022644-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        30843
Shamela0022644-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6953
Shamela0022644-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1871
Shamela0022644-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2774
Shamela0022644-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        84012
Shamela0022644-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17735
Shamela0022644-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1592
Shamela0022644-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5130
Shamela0022644-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3681
Shamela0022644-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3359
Shamela0022644-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5513
Shamela0022644-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2338
Shamela0022644-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1960
Shamela0022644-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4823
Shamela0022644-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10259
Shamela0022644-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17043
Shamela0022644-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8447
Shamela0022644-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1019
Shamela0022644-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1613
Shamela0022644-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        13543
Shamela0022644-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2352
Shamela0022644-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7861
Shamela0022644-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       1234410
Shamela0022644-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11090
Shamela0022644-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3313
Shamela0022644-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       284462
Shamela0022644-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3545
Shamela0022644-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1343
Shamela0022644-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2328
Shamela0022644-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5892
Shamela0022644-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5857
Shamela0022644-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1253
Shamela0022644-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2352
Shamela0022644-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1483
Shamela0022644-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5811
Shamela0022644-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1378
Shamela0022644-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1752
Shamela0022644-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6913
Shamela0022644-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1069
Shamela0022644-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2185
Shamela0022644-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2953
Shamela0022644-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        11136
Shamela0022644-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        35051
Shamela0022644-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1711
Shamela0022644-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        24777
Shamela0022644-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        17601
Shamela0022644-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        64016
Shamela0022644-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1175
Shamela0022644-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2324
Shamela0022644-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25112
Shamela0022644-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2557
Shamela0022644-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13651
Shamela0022644-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        21627
Shamela0022644-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2706
Shamela0022644-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14611
Shamela0022644-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        43363
Shamela0022644-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6123
Shamela0022644-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2369
Shamela0022644-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2658
Shamela0022644-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7131
Shamela0022644-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         864
Shamela0022644-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5816
Shamela0022644-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6056
Shamela0022644-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         940
Shamela0022644-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14001
Shamela0022644-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4906
Shamela0022644-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2043
Shamela0022644-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3480
Shamela0022644-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2038
Shamela0022644-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6827
Shamela0022644-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5639
Shamela0022644-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2310
Shamela0022644-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5278
Shamela0022644-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        14828
Shamela0022644-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5698
Shamela0022644-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        12078
Shamela0022644-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3453
Shamela0022644-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       242797
Shamela0022644-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4043
Shamela0022644-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        22516
Shamela0022644-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        84384
Shamela0022644-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        15429
Shamela0022644-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3385
Shamela0022644-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4289
Shamela0022644-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        22742
Shamela0022644-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6795
Shamela0022644-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        21918
Shamela0022644-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1104
Shamela0022644-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        53911
Shamela0022644-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1311
Shamela0022644-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6595
Shamela0022644-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2985
Shamela0022644-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1245
Shamela0022644-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        26484
Shamela0022644-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        66011
Shamela0022644-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        53797
Shamela0022644-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2123
Shamela0022644-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3855
Shamela0022644-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1823
Shamela0022644-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2456
Shamela0022644-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1704
Shamela0022644-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4109
Shamela0022644-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4422
Shamela0022644-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2865
Shamela0022644-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1512
Shamela0022644-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4561
Shamela0022644-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        13915
Shamela0022644-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2434
Shamela0022644-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1315
Shamela0022644-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        34857
Shamela0022644-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        29194
Shamela0022644-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        20949
Shamela0022644-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6462
Shamela0022644-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1060
Shamela0022644-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6795
Shamela0022644-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8002
Shamela0022644-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4377
Shamela0022644-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6220
Shamela0022644-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        28863
Shamela0022644-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14872
Shamela0022644-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6349
Shamela0022644-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1048
Shamela0022644-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1189
Shamela0022644-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        15504
Shamela0022644-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2194
Shamela0022644-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        10927
Shamela0022644-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3015
Shamela0022644-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1975
Shamela0022644-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8252
Shamela0022644-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        12276
Shamela0022644-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       184375
Shamela0022644-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       188802
Shamela0022644-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2905
Shamela0022644-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        99862
Shamela0022644-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1813
Shamela0022644-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1927
Shamela0022644-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22         985
Shamela0022644-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6559
Shamela0022644-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1698
Shamela0022644-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5630
Shamela0022644-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        18659
Shamela0022644-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        19289
Shamela0022644-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2144
Shamela0022644-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3649
Shamela0022644-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1740
Shamela0022644-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        20355
Shamela0022644-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9519
Shamela0022644-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1542
Shamela0022644-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         966
Shamela0022644-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4534
Shamela0022644-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        28887
Shamela0022644-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1690
Shamela0022644-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1204
Shamela0022644-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1490
Shamela0022644-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1581
Shamela0022644-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1962
Shamela0022644-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3895
Shamela0022644-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1102
Shamela0022644-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1643
Shamela0022644-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1312
Shamela0022644-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3912
Shamela0022644-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2087
Shamela0022644-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1510
Shamela0022644-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        24325
Shamela0022644-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        20955
Shamela0022644-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1164
Shamela0022644-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        33418
Shamela0022644-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1600
Shamela0022644-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1032
Shamela0022644-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1696
Shamela0022644-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        31101
Shamela0022644-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3698
Shamela0022644-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4761
Shamela0022644-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2189
Shamela0022644-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        35477
Shamela0022644-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3699
Shamela0022644-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1487
Shamela0022644-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4758
Shamela0022644-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       210754
Shamela0022644-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         929
Shamela0022644-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        14049
Shamela0022644-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1011
Shamela0022644-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8606
Shamela0022644-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       1734432
Shamela0022644-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         957
Shamela0022644-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7246
Shamela0022644-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        20754
Shamela0022644-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11655
Shamela0022644-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3439
Shamela0022644-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        14416
Shamela0022644-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1970
Shamela0022644-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5571
Shamela0022644-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3062
Shamela0022644-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8663
Shamela0022644-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       135193
Shamela0022644-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        72087
Shamela0022644-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1700
Shamela0022644-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        19457
Shamela0022644-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3406
Shamela0022644-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        89528
Shamela0022644-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1045
Shamela0022644-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8203
Shamela0022644-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        31279
Shamela0022644-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        16344
Shamela0022644-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        59143
Shamela0022644-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4031
Shamela0022644-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        42396
Shamela0022644-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6919
Shamela0022644-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        54933
Shamela0022644-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1186
Shamela0022644-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       269629
Shamela0022644-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1379
Shamela0022644-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        39954
Shamela0022644-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2843
Shamela0022644-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        81249
Shamela0022644-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        32337
Shamela0022644-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        37855
Shamela0022644-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5184
Shamela0022644-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       196752
Shamela0022644-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       163527
Shamela0022644-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12808
Shamela0022644-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        17340
Shamela0022644-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        32121
Shamela0022644-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        37601
Shamela0022644-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        19121
Shamela0022644-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4627
Shamela0022644-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        22623
Shamela0022644-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        33196
Shamela0022644-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        60618
Shamela0022644-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1232
Shamela0022644-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3702
Shamela0022644-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5854
Shamela0022644-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       283632
Shamela0022644-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2214
Shamela0022644-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3190
Shamela0022644-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1880
Shamela0022644-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2037
Shamela0022644-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14064
Shamela0022644-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7971
Shamela0022644-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        50355
Shamela0022644-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4415
Shamela0022644-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1806
Shamela0022644-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4995
Shamela0022644-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        46803
Shamela0022644-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        1259
Shamela0022644-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2217
Shamela0022644-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        33198
Shamela0022644-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        75471
Shamela0022644-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        35848
Shamela0022644-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3699
Shamela0022644-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7585
Shamela0022644-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1575
Shamela0022644-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1450
Shamela0022644-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1257
Shamela0022644-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6237
Shamela0022644-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        30952
Shamela0022644-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20357
Shamela0022644-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1848
Shamela0022644-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2371
Shamela0022644-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16542
Shamela0022644-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2515
Shamela0022644-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1148
Shamela0022644-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        71286
Shamela0022644-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3148
Shamela0022644-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        20235
Shamela0022644-ara1_Shamela0023745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10597
Shamela0022644-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2439
Shamela0022644-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        48585
Shamela0022644-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3012
Shamela0022644-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        83263
Shamela0022644-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1682
Shamela0022644-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7698
Shamela0022644-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2724
Shamela0022644-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        13089
Shamela0022644-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4927
Shamela0022644-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       152259
Shamela0022644-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       331763
Shamela0022644-ara1_Shamela0025851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        25912
Shamela0022644-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        39498
Shamela0022644-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1680
Shamela0022644-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3169
Shamela0022644-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        15087
Shamela0022644-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1850
Shamela0022644-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3281
Shamela0022644-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3748
Shamela0022644-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5418
Shamela0022644-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1311
Shamela0022644-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8123
Shamela0022644-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5130
Shamela0022644-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3976
Shamela0022644-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1572
Shamela0022644-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1565
Shamela0022644-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1090
Shamela0022644-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1242
Shamela0022644-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2910
Shamela0022644-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1389
Shamela0022644-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5243
Shamela0022644-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4500
Shamela0022644-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        81831
Shamela0022644-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5143
Shamela0022644-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1893
Shamela0022644-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5668
Shamela0022644-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1334
Shamela0022644-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1829
Shamela0022644-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11439
Shamela0022644-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6633
Shamela0022644-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2221
Shamela0022644-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         872
Shamela0022644-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1428
Shamela0022644-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3870
Shamela0022644-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10660
Shamela0022644-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6216
Shamela0022644-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1025
Shamela0022644-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        24515
Shamela0022644-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        43043
Shamela0022644-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1464
Shamela0022644-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2594
Shamela0022644-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1457
Shamela0022644-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1257
Shamela0022644-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2346
Shamela0022644-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4639
Shamela0022644-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4443
Shamela0022644-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5701
Shamela0022644-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3387
Shamela0022644-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1232
Shamela0022644-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3053
Shamela0022644-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6932
Shamela0022644-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2027
Shamela0022644-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2099
Shamela0022644-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1618
Shamela0022644-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1335
Shamela0022644-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1770
Shamela0022644-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2519
Shamela0022644-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4091
Shamela0022644-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1041
Shamela0022644-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1309
Shamela0022644-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11309
Shamela0022644-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        16882
Shamela0022644-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3178
Shamela0022644-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       155791
Shamela0022644-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1692
Shamela0022644-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        27974
Shamela0022644-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3732
Shamela0022644-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1590
Shamela0022644-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2771
Shamela0022644-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4055
Shamela0022644-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9451
Shamela0022644-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1823
Shamela0022644-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        89876
Shamela0022644-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1519
Shamela0022644-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1802
Shamela0022644-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1512
Shamela0022644-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2044
Shamela0022644-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1826
Shamela0022644-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1327
Shamela0022644-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        98087
Shamela0022644-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1263
Shamela0022644-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3102
Shamela0022644-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1368
Shamela0022644-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2131
Shamela0022644-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3197
Shamela0022644-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1621
Shamela0022644-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1357
Shamela0022644-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       142429
Shamela0022644-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9056
Shamela0022644-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8218
Shamela0022644-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1899
Shamela0022644-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        69536
Shamela0022644-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1285
Shamela0022644-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10823
Shamela0022644-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3307
Shamela0022644-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         907
Shamela0022644-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1228
Shamela0022644-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1971
Shamela0022644-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         979
Shamela0022644-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        9807
Shamela0022644-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4762
Shamela0022644-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        30572
Shamela0022644-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5515
Shamela0022644-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4922
Shamela0022644-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28         991
Shamela0022644-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2092
Shamela0022644-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5691
Shamela0022644-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1141
Shamela0022644-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2054
Shamela0022644-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         912
Shamela0022644-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7184
Shamela0022644-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5389
Shamela0022644-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1464
Shamela0022644-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        4827
Shamela0022644-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        42031
Shamela0022644-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        11412
Shamela0022644-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       203508
Shamela0022644-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2262
Shamela0022644-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20237
Shamela0022644-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2117
Shamela0022644-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1178
Shamela0022644-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       153050
Shamela0022644-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       124849
Shamela0022644-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         999
Shamela0022644-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2008
Shamela0022644-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6132
Shamela0022644-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1628
Shamela0022644-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1376
Shamela0022644-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        7434
Shamela0022644-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3349
Shamela0022644-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        12773
Shamela0022644-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        43291
Shamela0022644-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1457
Shamela0022644-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3559
Shamela0022644-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        53523
Shamela0022644-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       105723
Shamela0022644-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       228702
Shamela0022644-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        74095
Shamela0022644-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        13670
Shamela0022644-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        3116
Shamela0022644-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11941
Shamela0022644-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         849
Shamela0022644-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4064
Shamela0022644-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1089
Shamela0022644-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5523
Shamela0022644-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         802
Shamela0022644-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        26760
Shamela0022644-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1738
Shamela0022644-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        25288
Shamela0022644-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        55950
Shamela0022644-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        54320
Shamela0022644-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1652
Shamela0022644-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9673
Shamela0022644-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2065
Shamela0022644-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        27077
Shamela0022644-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22898
Shamela0022644-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4449
Shamela0022644-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        8908
Shamela0022644-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1268
Shamela0022644-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46         924
Shamela0022644-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1302
Shamela0022644-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        71371
Shamela0022644-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3317
Shamela0022644-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4074
Shamela0022644-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        81356
Shamela0022644-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        11146
Shamela0022644-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       221776
Shamela0022644-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11309
Shamela0022644-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        60597
Shamela0022644-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5952
Shamela0022644-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        12784
Shamela0022644-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        74680
Shamela0022644-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10829
Shamela0022644-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1077
Shamela0022644-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2285
Shamela0022644-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         904
Shamela0022644-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        72824
Shamela0022644-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7565
Shamela0022644-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4540
Shamela0022644-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1398
Shamela0022644-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1451
Shamela0022644-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1908
Shamela0022644-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        73499
Shamela0022644-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        1583
Shamela0022644-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1424
Shamela0022644-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1307
Shamela0022644-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       184942
Shamela0022644-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2621
Shamela0022644-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5500
Shamela0022644-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8578
Shamela0022644-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5172
Shamela0022644-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1228
Shamela0022644-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6094
Shamela0022644-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        10332
Shamela0022644-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1550
Shamela0022644-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4074
Shamela0022644-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1470
Shamela0022644-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1591