Index of /passim01022020/Shamela0022593-ara1/


../
Shamela0022593-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        30181
Shamela0022593-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        2346
Shamela0022593-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1189
Shamela0022593-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1066
Shamela0022593-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        80663
Shamela0022593-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3949
Shamela0022593-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        34294
Shamela0022593-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3433
Shamela0022593-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        60371
Shamela0022593-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        22759
Shamela0022593-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1177
Shamela0022593-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        8528
Shamela0022593-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        15162
Shamela0022593-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5000
Shamela0022593-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1992
Shamela0022593-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        30762
Shamela0022593-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       103070
Shamela0022593-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2858
Shamela0022593-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        17823
Shamela0022593-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        19103
Shamela0022593-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2361
Shamela0022593-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        8122
Shamela0022593-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        15437
Shamela0022593-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10947
Shamela0022593-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4128
Shamela0022593-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2198
Shamela0022593-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2668
Shamela0022593-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        7410
Shamela0022593-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        23344
Shamela0022593-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1194
Shamela0022593-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       1672054
Shamela0022593-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        5108
Shamela0022593-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        35452
Shamela0022593-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        11980
Shamela0022593-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1289
Shamela0022593-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1973
Shamela0022593-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5175
Shamela0022593-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2768
Shamela0022593-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         783
Shamela0022593-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2295
Shamela0022593-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1862
Shamela0022593-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6990
Shamela0022593-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3334
Shamela0022593-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        9125
Shamela0022593-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        5852
Shamela0022593-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17        1372
Shamela0022593-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5554
Shamela0022593-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1026
Shamela0022593-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1036
Shamela0022593-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         949
Shamela0022593-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        8070
Shamela0022593-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2191
Shamela0022593-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        9526
Shamela0022593-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        4111
Shamela0022593-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4521
Shamela0022593-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3178
Shamela0022593-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:06       117660
Shamela0022593-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2367
Shamela0022593-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        39251
Shamela0022593-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3291
Shamela0022593-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7532
Shamela0022593-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1460
Shamela0022593-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47       132968
Shamela0022593-ara1_JK000445-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        24854
Shamela0022593-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       1641352
Shamela0022593-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2251
Shamela0022593-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02       173957
Shamela0022593-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17       123557
Shamela0022593-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        7793
Shamela0022593-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        5330
Shamela0022593-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        3247
Shamela0022593-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        21788
Shamela0022593-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1999
Shamela0022593-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        5156
Shamela0022593-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2051
Shamela0022593-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1104
Shamela0022593-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3284
Shamela0022593-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        5207
Shamela0022593-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2106
Shamela0022593-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1809
Shamela0022593-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2791
Shamela0022593-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1449
Shamela0022593-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6223
Shamela0022593-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6619
Shamela0022593-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1289
Shamela0022593-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2781
Shamela0022593-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11759
Shamela0022593-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6123
Shamela0022593-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3144
Shamela0022593-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        17591
Shamela0022593-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        80671
Shamela0022593-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       662074
Shamela0022593-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        8173
Shamela0022593-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2478
Shamela0022593-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1603
Shamela0022593-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        33558
Shamela0022593-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        13078
Shamela0022593-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1578
Shamela0022593-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1743
Shamela0022593-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2399
Shamela0022593-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1287
Shamela0022593-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17       154178
Shamela0022593-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3478
Shamela0022593-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        8256
Shamela0022593-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       301593
Shamela0022593-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2307
Shamela0022593-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1744
Shamela0022593-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        25650
Shamela0022593-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2723
Shamela0022593-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1062
Shamela0022593-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1286
Shamela0022593-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1866
Shamela0022593-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1479
Shamela0022593-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        20338
Shamela0022593-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5166
Shamela0022593-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1510
Shamela0022593-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5884
Shamela0022593-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4451
Shamela0022593-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1491
Shamela0022593-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        9192
Shamela0022593-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         830
Shamela0022593-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4754
Shamela0022593-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3269
Shamela0022593-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2719
Shamela0022593-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1242
Shamela0022593-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2408
Shamela0022593-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1857
Shamela0022593-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1630
Shamela0022593-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1394
Shamela0022593-ara1_JK001219-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1341
Shamela0022593-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        5399
Shamela0022593-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        25768
Shamela0022593-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6315
Shamela0022593-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5901
Shamela0022593-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1940
Shamela0022593-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        18095
Shamela0022593-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1213
Shamela0022593-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1062
Shamela0022593-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3073
Shamela0022593-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4449
Shamela0022593-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8645
Shamela0022593-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2862
Shamela0022593-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1103
Shamela0022593-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        8427
Shamela0022593-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4226
Shamela0022593-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2855
Shamela0022593-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        24327
Shamela0022593-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        10483
Shamela0022593-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5104
Shamela0022593-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         980
Shamela0022593-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        7858
Shamela0022593-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1509
Shamela0022593-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        68169
Shamela0022593-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        38074
Shamela0022593-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        18436
Shamela0022593-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1313
Shamela0022593-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        35500
Shamela0022593-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        41309
Shamela0022593-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        25291
Shamela0022593-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        14305
Shamela0022593-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        8458
Shamela0022593-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1633
Shamela0022593-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2377
Shamela0022593-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26       748545
Shamela0022593-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        50305
Shamela0022593-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        5162
Shamela0022593-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       144144
Shamela0022593-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5354
Shamela0022593-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        8599
Shamela0022593-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5747
Shamela0022593-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        5353
Shamela0022593-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        18836
Shamela0022593-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3019
Shamela0022593-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2986
Shamela0022593-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        5902
Shamela0022593-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        21117
Shamela0022593-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9834
Shamela0022593-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1116
Shamela0022593-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1658
Shamela0022593-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       296341
Shamela0022593-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3449
Shamela0022593-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3428
Shamela0022593-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        7650
Shamela0022593-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        17304
Shamela0022593-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        12354
Shamela0022593-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4194
Shamela0022593-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1643
Shamela0022593-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        82096
Shamela0022593-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        95838
Shamela0022593-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2585
Shamela0022593-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         957
Shamela0022593-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        15372
Shamela0022593-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        7916
Shamela0022593-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4226
Shamela0022593-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07       275578
Shamela0022593-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        18383
Shamela0022593-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1655
Shamela0022593-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         951
Shamela0022593-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4704
Shamela0022593-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1509
Shamela0022593-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        4835
Shamela0022593-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        3909
Shamela0022593-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2861
Shamela0022593-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        17012
Shamela0022593-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        13664
Shamela0022593-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1601
Shamela0022593-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4979
Shamela0022593-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1689
Shamela0022593-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1553
Shamela0022593-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        18267
Shamela0022593-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3707
Shamela0022593-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        15535
Shamela0022593-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        42948
Shamela0022593-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        11981
Shamela0022593-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1445
Shamela0022593-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3169
Shamela0022593-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         899
Shamela0022593-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       789829
Shamela0022593-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       452887
Shamela0022593-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        13418
Shamela0022593-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1180
Shamela0022593-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2557
Shamela0022593-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        23396
Shamela0022593-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1636
Shamela0022593-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        71481
Shamela0022593-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1355
Shamela0022593-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        35048
Shamela0022593-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4426
Shamela0022593-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       540083
Shamela0022593-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       213799
Shamela0022593-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       293278
Shamela0022593-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2166
Shamela0022593-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1320
Shamela0022593-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1466
Shamela0022593-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        4381
Shamela0022593-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2767
Shamela0022593-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        42020
Shamela0022593-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1933
Shamela0022593-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        94986
Shamela0022593-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        14920
Shamela0022593-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1592
Shamela0022593-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4292
Shamela0022593-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1308
Shamela0022593-ara1_JK010885-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1494
Shamela0022593-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2269
Shamela0022593-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        29443
Shamela0022593-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        8264
Shamela0022593-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2378
Shamela0022593-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1157
Shamela0022593-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2886
Shamela0022593-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3691
Shamela0022593-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2339
Shamela0022593-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1911
Shamela0022593-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        64083
Shamela0022593-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1334
Shamela0022593-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2147
Shamela0022593-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3341
Shamela0022593-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1915
Shamela0022593-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1093
Shamela0022593-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         882
Shamela0022593-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1528
Shamela0022593-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        7559
Shamela0022593-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3112
Shamela0022593-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5325
Shamela0022593-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        8279
Shamela0022593-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5658
Shamela0022593-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:06       173034
Shamela0022593-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2141
Shamela0022593-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       1217250
Shamela0022593-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4621
Shamela0022593-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22729
Shamela0022593-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21414
Shamela0022593-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        72313
Shamela0022593-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8002
Shamela0022593-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2117
Shamela0022593-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3462
Shamela0022593-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1826
Shamela0022593-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5373
Shamela0022593-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8430
Shamela0022593-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13462
Shamela0022593-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        27287
Shamela0022593-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6387
Shamela0022593-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8807
Shamela0022593-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        19664
Shamela0022593-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2996
Shamela0022593-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9019
Shamela0022593-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1346
Shamela0022593-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1563
Shamela0022593-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2437
Shamela0022593-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5530
Shamela0022593-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18837
Shamela0022593-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        73791
Shamela0022593-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         850
Shamela0022593-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2369
Shamela0022593-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        77531
Shamela0022593-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       369349
Shamela0022593-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        24843
Shamela0022593-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4194
Shamela0022593-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1674
Shamela0022593-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        5312
Shamela0022593-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1861
Shamela0022593-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1373
Shamela0022593-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        3250
Shamela0022593-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4226
Shamela0022593-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        6777
Shamela0022593-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7122
Shamela0022593-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        15578
Shamela0022593-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1784
Shamela0022593-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1109
Shamela0022593-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8879
Shamela0022593-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1732
Shamela0022593-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       407740
Shamela0022593-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5686
Shamela0022593-ara1_Shamela0001396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1969
Shamela0022593-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7349
Shamela0022593-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2290
Shamela0022593-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        48369
Shamela0022593-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13459
Shamela0022593-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20885
Shamela0022593-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11584
Shamela0022593-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       172966
Shamela0022593-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7527
Shamela0022593-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15120
Shamela0022593-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3631
Shamela0022593-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7226
Shamela0022593-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31260
Shamela0022593-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       220200
Shamela0022593-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       467662
Shamela0022593-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2488
Shamela0022593-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1471
Shamela0022593-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        16057
Shamela0022593-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17097
Shamela0022593-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1369
Shamela0022593-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5128
Shamela0022593-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8383
Shamela0022593-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2109
Shamela0022593-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4764
Shamela0022593-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1673
Shamela0022593-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1573
Shamela0022593-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        86057
Shamela0022593-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       147884
Shamela0022593-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        40745
Shamela0022593-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12327
Shamela0022593-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        45830
Shamela0022593-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        76284
Shamela0022593-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1775
Shamela0022593-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       132800
Shamela0022593-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3740
Shamela0022593-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        34172
Shamela0022593-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        48815
Shamela0022593-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       111469
Shamela0022593-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2888
Shamela0022593-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3177
Shamela0022593-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       131203
Shamela0022593-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       175287
Shamela0022593-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        10722
Shamela0022593-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        25672
Shamela0022593-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1718
Shamela0022593-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2141
Shamela0022593-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22073
Shamela0022593-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        24903
Shamela0022593-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        80316
Shamela0022593-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       254766
Shamela0022593-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        9857
Shamela0022593-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8234
Shamela0022593-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6201
Shamela0022593-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4531
Shamela0022593-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        25798
Shamela0022593-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         797
Shamela0022593-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         964
Shamela0022593-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        26331
Shamela0022593-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1025
Shamela0022593-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       151371
Shamela0022593-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       532084
Shamela0022593-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       274122
Shamela0022593-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1508
Shamela0022593-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2808
Shamela0022593-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3547
Shamela0022593-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5667
Shamela0022593-ara1_Shamela0005405-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1502
Shamela0022593-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1700
Shamela0022593-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6697
Shamela0022593-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1136
Shamela0022593-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8022
Shamela0022593-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1347
Shamela0022593-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2585
Shamela0022593-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4172
Shamela0022593-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1953
Shamela0022593-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6827
Shamela0022593-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1144
Shamela0022593-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2117
Shamela0022593-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6321
Shamela0022593-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16083
Shamela0022593-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4463
Shamela0022593-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15418
Shamela0022593-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       270681
Shamela0022593-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23307
Shamela0022593-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4217
Shamela0022593-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13142
Shamela0022593-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        35799
Shamela0022593-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3909
Shamela0022593-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3818
Shamela0022593-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        18223
Shamela0022593-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2182
Shamela0022593-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1586
Shamela0022593-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7537
Shamela0022593-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1814
Shamela0022593-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1554
Shamela0022593-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8845
Shamela0022593-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3772
Shamela0022593-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1028
Shamela0022593-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3249
Shamela0022593-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2382
Shamela0022593-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3507
Shamela0022593-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        24541
Shamela0022593-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2040
Shamela0022593-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5025
Shamela0022593-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4626
Shamela0022593-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2874
Shamela0022593-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1198
Shamela0022593-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1311
Shamela0022593-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2572
Shamela0022593-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        23197
Shamela0022593-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1492
Shamela0022593-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        13175
Shamela0022593-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        8633
Shamela0022593-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        30948
Shamela0022593-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        58126
Shamela0022593-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30235
Shamela0022593-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4448
Shamela0022593-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        21958
Shamela0022593-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9527
Shamela0022593-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1247
Shamela0022593-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4642
Shamela0022593-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7204
Shamela0022593-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2296
Shamela0022593-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       182033
Shamela0022593-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         969
Shamela0022593-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        52994
Shamela0022593-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2518
Shamela0022593-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1239
Shamela0022593-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1940
Shamela0022593-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3982
Shamela0022593-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1502
Shamela0022593-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9571
Shamela0022593-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        36089
Shamela0022593-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2049
Shamela0022593-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        71791
Shamela0022593-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3497
Shamela0022593-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10447
Shamela0022593-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1321
Shamela0022593-ara1_Shamela0007528-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1794
Shamela0022593-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1896
Shamela0022593-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1175
Shamela0022593-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4220
Shamela0022593-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15746
Shamela0022593-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3892
Shamela0022593-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        8219
Shamela0022593-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1696
Shamela0022593-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1863
Shamela0022593-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1055
Shamela0022593-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1851
Shamela0022593-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10638
Shamela0022593-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5066
Shamela0022593-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       6193998
Shamela0022593-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3618
Shamela0022593-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        67128
Shamela0022593-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1356
Shamela0022593-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        94908
Shamela0022593-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2413
Shamela0022593-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2632
Shamela0022593-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4364
Shamela0022593-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        13798
Shamela0022593-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        28134
Shamela0022593-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5706
Shamela0022593-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11527
Shamela0022593-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2504
Shamela0022593-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2492
Shamela0022593-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8917
Shamela0022593-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3805
Shamela0022593-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2144
Shamela0022593-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        5628
Shamela0022593-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2105
Shamela0022593-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        2606
Shamela0022593-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5841
Shamela0022593-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3258
Shamela0022593-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23        1401
Shamela0022593-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        9922
Shamela0022593-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        23932
Shamela0022593-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1700
Shamela0022593-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1122
Shamela0022593-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        44770
Shamela0022593-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        70297
Shamela0022593-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       155068
Shamela0022593-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        17152
Shamela0022593-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        16219
Shamela0022593-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5834
Shamela0022593-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7275
Shamela0022593-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        23116
Shamela0022593-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        14831
Shamela0022593-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       2018183
Shamela0022593-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5587
Shamela0022593-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3558
Shamela0022593-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        14920
Shamela0022593-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        7969
Shamela0022593-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2903
Shamela0022593-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6716
Shamela0022593-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2807
Shamela0022593-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9739
Shamela0022593-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6938
Shamela0022593-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        14724
Shamela0022593-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5829
Shamela0022593-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7439
Shamela0022593-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1680
Shamela0022593-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1522
Shamela0022593-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4171
Shamela0022593-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8361
Shamela0022593-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20772
Shamela0022593-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        24966
Shamela0022593-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       837263
Shamela0022593-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15593
Shamela0022593-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1306
Shamela0022593-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6630
Shamela0022593-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        22764
Shamela0022593-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3576
Shamela0022593-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12887
Shamela0022593-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        19670
Shamela0022593-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6858
Shamela0022593-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        11785
Shamela0022593-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7197
Shamela0022593-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1394
Shamela0022593-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        22322
Shamela0022593-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11383
Shamela0022593-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        28107
Shamela0022593-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17        1372
Shamela0022593-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11204
Shamela0022593-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5349
Shamela0022593-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        30387
Shamela0022593-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        55786
Shamela0022593-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4338
Shamela0022593-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1068
Shamela0022593-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1437
Shamela0022593-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1486
Shamela0022593-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1805
Shamela0022593-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1644
Shamela0022593-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1407
Shamela0022593-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2111
Shamela0022593-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1410
Shamela0022593-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1988
Shamela0022593-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        12686
Shamela0022593-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2854
Shamela0022593-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1199
Shamela0022593-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        34979
Shamela0022593-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1518
Shamela0022593-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6704
Shamela0022593-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1302
Shamela0022593-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1823
Shamela0022593-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5212
Shamela0022593-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1498
Shamela0022593-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3849
Shamela0022593-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2437
Shamela0022593-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16252
Shamela0022593-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7734
Shamela0022593-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7704
Shamela0022593-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        16132
Shamela0022593-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3583
Shamela0022593-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8324
Shamela0022593-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10095
Shamela0022593-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6251
Shamela0022593-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       111198
Shamela0022593-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4964
Shamela0022593-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6322
Shamela0022593-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       191191
Shamela0022593-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        24981
Shamela0022593-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       491006
Shamela0022593-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        74063
Shamela0022593-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3611
Shamela0022593-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        14741
Shamela0022593-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6398
Shamela0022593-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10105
Shamela0022593-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3350
Shamela0022593-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3448
Shamela0022593-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        21472
Shamela0022593-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12084
Shamela0022593-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1185
Shamela0022593-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1783
Shamela0022593-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2901
Shamela0022593-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4853
Shamela0022593-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1254
Shamela0022593-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        37149
Shamela0022593-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        93581
Shamela0022593-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        80567
Shamela0022593-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        34623
Shamela0022593-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        18282
Shamela0022593-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5275
Shamela0022593-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2478
Shamela0022593-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        9268
Shamela0022593-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2647
Shamela0022593-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1028
Shamela0022593-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2089
Shamela0022593-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4168
Shamela0022593-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       519676
Shamela0022593-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       222217
Shamela0022593-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5647
Shamela0022593-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1524
Shamela0022593-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        30103
Shamela0022593-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        92920
Shamela0022593-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        93822
Shamela0022593-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5335
Shamela0022593-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        80165
Shamela0022593-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2449
Shamela0022593-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        44779
Shamela0022593-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        38677
Shamela0022593-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1055
Shamela0022593-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7690
Shamela0022593-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1243
Shamela0022593-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        29649
Shamela0022593-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2855
Shamela0022593-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        92232
Shamela0022593-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        7339
Shamela0022593-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2574
Shamela0022593-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1752
Shamela0022593-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2948
Shamela0022593-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2907
Shamela0022593-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18404
Shamela0022593-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1399
Shamela0022593-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        13257
Shamela0022593-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3366
Shamela0022593-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        5434
Shamela0022593-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2260
Shamela0022593-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        40831
Shamela0022593-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6355
Shamela0022593-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13796
Shamela0022593-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2482
Shamela0022593-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        85125
Shamela0022593-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        92609
Shamela0022593-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6150
Shamela0022593-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        21114
Shamela0022593-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3191
Shamela0022593-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4094
Shamela0022593-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1971
Shamela0022593-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2365
Shamela0022593-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2924
Shamela0022593-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9799
Shamela0022593-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2526
Shamela0022593-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2312
Shamela0022593-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        11045
Shamela0022593-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23436
Shamela0022593-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1867
Shamela0022593-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2597
Shamela0022593-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        21827
Shamela0022593-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        16671
Shamela0022593-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2261
Shamela0022593-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        12691
Shamela0022593-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        9134
Shamela0022593-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3276
Shamela0022593-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       132261
Shamela0022593-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        11235
Shamela0022593-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4609
Shamela0022593-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3914
Shamela0022593-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9344
Shamela0022593-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3473
Shamela0022593-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3598
Shamela0022593-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4363
Shamela0022593-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1818
Shamela0022593-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2641
Shamela0022593-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9687
Shamela0022593-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12656
Shamela0022593-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3277
Shamela0022593-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1261
Shamela0022593-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1172
Shamela0022593-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1463
Shamela0022593-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2414
Shamela0022593-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3568
Shamela0022593-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        11011
Shamela0022593-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1972
Shamela0022593-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1566
Shamela0022593-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4609
Shamela0022593-ara1_Shamela0011329-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1838
Shamela0022593-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13027
Shamela0022593-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9938
Shamela0022593-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5506
Shamela0022593-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1301
Shamela0022593-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9669
Shamela0022593-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5783
Shamela0022593-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1191
Shamela0022593-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2603
Shamela0022593-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         912
Shamela0022593-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        6721
Shamela0022593-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        16300
Shamela0022593-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1800
Shamela0022593-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2959
Shamela0022593-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2453
Shamela0022593-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        9594
Shamela0022593-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2590
Shamela0022593-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3263
Shamela0022593-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       132802
Shamela0022593-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3527
Shamela0022593-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2792
Shamela0022593-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14611
Shamela0022593-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9193
Shamela0022593-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1664
Shamela0022593-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        13460
Shamela0022593-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         895
Shamela0022593-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        15720
Shamela0022593-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        10140
Shamela0022593-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2398
Shamela0022593-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        17397
Shamela0022593-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        36632
Shamela0022593-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10605
Shamela0022593-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        5704
Shamela0022593-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3503
Shamela0022593-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        7204
Shamela0022593-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2732
Shamela0022593-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2963
Shamela0022593-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1282
Shamela0022593-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1358
Shamela0022593-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1419
Shamela0022593-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27364
Shamela0022593-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4594
Shamela0022593-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       126098
Shamela0022593-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2151
Shamela0022593-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7455
Shamela0022593-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16381
Shamela0022593-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        22395
Shamela0022593-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7634
Shamela0022593-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        17222
Shamela0022593-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        27761
Shamela0022593-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1277
Shamela0022593-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        18015
Shamela0022593-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1700
Shamela0022593-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        8742
Shamela0022593-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        9369
Shamela0022593-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        14126
Shamela0022593-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2126
Shamela0022593-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8661
Shamela0022593-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1660
Shamela0022593-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        23384
Shamela0022593-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3352
Shamela0022593-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        11879
Shamela0022593-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2183
Shamela0022593-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        19187
Shamela0022593-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3343
Shamela0022593-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        14287
Shamela0022593-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48       192806
Shamela0022593-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16391
Shamela0022593-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1684
Shamela0022593-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7113
Shamela0022593-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        5874
Shamela0022593-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        8803
Shamela0022593-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1594
Shamela0022593-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        69856
Shamela0022593-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        4819
Shamela0022593-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4394
Shamela0022593-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1847
Shamela0022593-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        1838
Shamela0022593-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7237
Shamela0022593-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4627
Shamela0022593-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        13754
Shamela0022593-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4710
Shamela0022593-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3103
Shamela0022593-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        33939
Shamela0022593-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2413
Shamela0022593-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1595
Shamela0022593-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2692
Shamela0022593-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1094
Shamela0022593-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       180122
Shamela0022593-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1507
Shamela0022593-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40849
Shamela0022593-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         991
Shamela0022593-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        19613
Shamela0022593-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        40981
Shamela0022593-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        66995
Shamela0022593-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         972
Shamela0022593-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1246
Shamela0022593-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1797
Shamela0022593-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1402
Shamela0022593-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3131
Shamela0022593-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8816
Shamela0022593-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18904
Shamela0022593-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2527
Shamela0022593-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2818
Shamela0022593-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        37015
Shamela0022593-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7445
Shamela0022593-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        14551
Shamela0022593-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        55976
Shamela0022593-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1138
Shamela0022593-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        21008
Shamela0022593-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       109072
Shamela0022593-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4952
Shamela0022593-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        14898
Shamela0022593-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1117
Shamela0022593-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1378
Shamela0022593-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1451
Shamela0022593-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        16086
Shamela0022593-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6203
Shamela0022593-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        88955
Shamela0022593-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56         878
Shamela0022593-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2685
Shamela0022593-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        31693
Shamela0022593-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1231
Shamela0022593-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3676
Shamela0022593-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2304
Shamela0022593-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1288
Shamela0022593-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3541
Shamela0022593-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2243
Shamela0022593-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        22913
Shamela0022593-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2621
Shamela0022593-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1443
Shamela0022593-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1099
Shamela0022593-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29613
Shamela0022593-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        10492
Shamela0022593-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11825
Shamela0022593-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6972
Shamela0022593-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8664
Shamela0022593-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1097
Shamela0022593-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1247
Shamela0022593-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        24757
Shamela0022593-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2109
Shamela0022593-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4102
Shamela0022593-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        6077
Shamela0022593-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3427
Shamela0022593-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       145145
Shamela0022593-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        18756
Shamela0022593-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22581
Shamela0022593-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        34625
Shamela0022593-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1417
Shamela0022593-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1015
Shamela0022593-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11427
Shamela0022593-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3267
Shamela0022593-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1001
Shamela0022593-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3457
Shamela0022593-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9737
Shamela0022593-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1009
Shamela0022593-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        42874
Shamela0022593-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4273
Shamela0022593-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4350
Shamela0022593-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2438
Shamela0022593-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        42128
Shamela0022593-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1822
Shamela0022593-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9328
Shamela0022593-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5763
Shamela0022593-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6270
Shamela0022593-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        56601
Shamela0022593-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14441
Shamela0022593-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5788
Shamela0022593-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2528
Shamela0022593-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3439
Shamela0022593-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1532
Shamela0022593-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1784
Shamela0022593-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3123
Shamela0022593-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1320
Shamela0022593-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        36786
Shamela0022593-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6447
Shamela0022593-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       247239
Shamela0022593-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1305
Shamela0022593-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2007
Shamela0022593-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        19965
Shamela0022593-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7166
Shamela0022593-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        37087
Shamela0022593-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1689
Shamela0022593-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12050
Shamela0022593-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        10295
Shamela0022593-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        13291
Shamela0022593-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        72167
Shamela0022593-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       129366
Shamela0022593-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       349653
Shamela0022593-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2283
Shamela0022593-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6135
Shamela0022593-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1318
Shamela0022593-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        51252
Shamela0022593-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1185
Shamela0022593-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       552376
Shamela0022593-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3635
Shamela0022593-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1223
Shamela0022593-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4424
Shamela0022593-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        22133
Shamela0022593-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1029
Shamela0022593-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        59472
Shamela0022593-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        43419
Shamela0022593-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        12760
Shamela0022593-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5785
Shamela0022593-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4459
Shamela0022593-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2014
Shamela0022593-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7499
Shamela0022593-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2535
Shamela0022593-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2019
Shamela0022593-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4887
Shamela0022593-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        46052
Shamela0022593-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5236
Shamela0022593-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       580086
Shamela0022593-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1057
Shamela0022593-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        22811
Shamela0022593-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9268
Shamela0022593-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       508166
Shamela0022593-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1000
Shamela0022593-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1238
Shamela0022593-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11172
Shamela0022593-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1199
Shamela0022593-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3506
Shamela0022593-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4417
Shamela0022593-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6149
Shamela0022593-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7683
Shamela0022593-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       203487
Shamela0022593-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3987
Shamela0022593-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2884
Shamela0022593-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1161
Shamela0022593-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2510
Shamela0022593-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17392
Shamela0022593-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       1783390
Shamela0022593-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3053
Shamela0022593-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6602
Shamela0022593-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       929320
Shamela0022593-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       180120
Shamela0022593-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       738436
Shamela0022593-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         835
Shamela0022593-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       639377
Shamela0022593-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        36836
Shamela0022593-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1097
Shamela0022593-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        9294
Shamela0022593-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11796
Shamela0022593-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        77281
Shamela0022593-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       511769
Shamela0022593-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       478452
Shamela0022593-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       1417249
Shamela0022593-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1091
Shamela0022593-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       334170
Shamela0022593-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       1358984
Shamela0022593-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       285235
Shamela0022593-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2324
Shamela0022593-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       757004
Shamela0022593-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       529441
Shamela0022593-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        33265
Shamela0022593-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       519063
Shamela0022593-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2836
Shamela0022593-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        68818
Shamela0022593-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1342
Shamela0022593-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         941
Shamela0022593-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        28172
Shamela0022593-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        47624
Shamela0022593-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12145
Shamela0022593-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        47896
Shamela0022593-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        8842
Shamela0022593-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        18228
Shamela0022593-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8412
Shamela0022593-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:29        1602
Shamela0022593-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4022
Shamela0022593-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3761
Shamela0022593-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        5664
Shamela0022593-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       165480
Shamela0022593-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19184
Shamela0022593-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14740
Shamela0022593-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       233484
Shamela0022593-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       174052
Shamela0022593-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1652
Shamela0022593-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7454
Shamela0022593-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        52383
Shamela0022593-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1204
Shamela0022593-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9206
Shamela0022593-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1067
Shamela0022593-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4368
Shamela0022593-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1872
Shamela0022593-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        11475
Shamela0022593-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2446
Shamela0022593-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1806
Shamela0022593-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3142
Shamela0022593-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5859
Shamela0022593-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3740
Shamela0022593-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3825
Shamela0022593-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2670
Shamela0022593-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1163
Shamela0022593-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        14387
Shamela0022593-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3751
Shamela0022593-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2448
Shamela0022593-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5890
Shamela0022593-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2243
Shamela0022593-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13495
Shamela0022593-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2823
Shamela0022593-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         956
Shamela0022593-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3141
Shamela0022593-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2659
Shamela0022593-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1809
Shamela0022593-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1407
Shamela0022593-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1562
Shamela0022593-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1010
Shamela0022593-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3473
Shamela0022593-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        56454
Shamela0022593-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4722
Shamela0022593-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1873
Shamela0022593-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2322
Shamela0022593-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1767
Shamela0022593-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4414
Shamela0022593-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6850
Shamela0022593-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3535
Shamela0022593-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7034
Shamela0022593-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5549
Shamela0022593-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2968
Shamela0022593-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1839
Shamela0022593-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2293
Shamela0022593-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2593
Shamela0022593-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1041
Shamela0022593-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1690
Shamela0022593-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2056
Shamela0022593-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1412
Shamela0022593-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1836
Shamela0022593-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1030
Shamela0022593-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8629
Shamela0022593-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1050
Shamela0022593-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2162
Shamela0022593-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        27891
Shamela0022593-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1197
Shamela0022593-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4153
Shamela0022593-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6834
Shamela0022593-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2029
Shamela0022593-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1372
Shamela0022593-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2411
Shamela0022593-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4282
Shamela0022593-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13498
Shamela0022593-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2612
Shamela0022593-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        19074
Shamela0022593-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1646
Shamela0022593-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2062
Shamela0022593-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2143
Shamela0022593-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        30021
Shamela0022593-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1181
Shamela0022593-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9562
Shamela0022593-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4033
Shamela0022593-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2128
Shamela0022593-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1325
Shamela0022593-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1508
Shamela0022593-ara1_Shamela0029724-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1143
Shamela0022593-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1387
Shamela0022593-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1965
Shamela0022593-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2866
Shamela0022593-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         921
Shamela0022593-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       473399
Shamela0022593-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2379
Shamela0022593-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1011
Shamela0022593-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1368
Shamela0022593-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1476
Shamela0022593-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        28461
Shamela0022593-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2372
Shamela0022593-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3170
Shamela0022593-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15183
Shamela0022593-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1865
Shamela0022593-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1305
Shamela0022593-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1662
Shamela0022593-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1124
Shamela0022593-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1292
Shamela0022593-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5416
Shamela0022593-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2208
Shamela0022593-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2485
Shamela0022593-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1340
Shamela0022593-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6723
Shamela0022593-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1059
Shamela0022593-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1685
Shamela0022593-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2398
Shamela0022593-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5298
Shamela0022593-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5414
Shamela0022593-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3683
Shamela0022593-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1803
Shamela0022593-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1909
Shamela0022593-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3794
Shamela0022593-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1321
Shamela0022593-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5879
Shamela0022593-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6737
Shamela0022593-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        20258
Shamela0022593-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       106618
Shamela0022593-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5760
Shamela0022593-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2006
Shamela0022593-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1863
Shamela0022593-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1935
Shamela0022593-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1443
Shamela0022593-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       123139
Shamela0022593-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2159
Shamela0022593-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        18274
Shamela0022593-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1977
Shamela0022593-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18561
Shamela0022593-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1117
Shamela0022593-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18145
Shamela0022593-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4728
Shamela0022593-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1252
Shamela0022593-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1327
Shamela0022593-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17934
Shamela0022593-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1009
Shamela0022593-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        63714
Shamela0022593-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       891674
Shamela0022593-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4668
Shamela0022593-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1697
Shamela0022593-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3390
Shamela0022593-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16765
Shamela0022593-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        40255
Shamela0022593-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4133
Shamela0022593-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1904
Shamela0022593-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9968
Shamela0022593-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6627
Shamela0022593-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2120
Shamela0022593-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        25602
Shamela0022593-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       536460
Shamela0022593-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2060
Shamela0022593-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        64323
Shamela0022593-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9977
Shamela0022593-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1346
Shamela0022593-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         891
Shamela0022593-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2372
Shamela0022593-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        35544
Shamela0022593-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2783
Shamela0022593-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27595
Shamela0022593-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6112
Shamela0022593-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5585
Shamela0022593-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5903
Shamela0022593-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7741
Shamela0022593-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2095
Shamela0022593-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2643
Shamela0022593-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        31557
Shamela0022593-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        27813
Shamela0022593-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5216
Shamela0022593-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        15345
Shamela0022593-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3245
Shamela0022593-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       305048
Shamela0022593-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2921
Shamela0022593-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2257
Shamela0022593-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1834
Shamela0022593-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4587
Shamela0022593-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5654
Shamela0022593-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2641
Shamela0022593-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6593
Shamela0022593-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2987
Shamela0022593-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1870
Shamela0022593-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         932
Shamela0022593-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4112
Shamela0022593-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2027
Shamela0022593-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2598
Shamela0022593-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2124
Shamela0022593-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2050
Shamela0022593-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2124
Shamela0022593-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        4326
Shamela0022593-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1969
Shamela0022593-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3539
Shamela0022593-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        6894
Shamela0022593-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7729
Shamela0022593-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2612
Shamela0022593-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        20575
Shamela0022593-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2477
Shamela0022593-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2789
Shamela0022593-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11257
Shamela0022593-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        21345
Shamela0022593-ara1_Shia001114-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4017
Shamela0022593-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4832
Shamela0022593-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        4577
Shamela0022593-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        6404
Shamela0022593-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        2076
Shamela0022593-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        7219
Shamela0022593-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2597
Shamela0022593-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        8127
Shamela0022593-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3173
Shamela0022593-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1226
Shamela0022593-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1411
Shamela0022593-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        7395
Shamela0022593-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6828
Shamela0022593-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5464
Shamela0022593-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11192
Shamela0022593-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2377
Shamela0022593-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6505
Shamela0022593-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2532
Shamela0022593-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        9743
Shamela0022593-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        8466
Shamela0022593-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1705
Shamela0022593-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1941
Shamela0022593-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2533
Shamela0022593-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        2238
Shamela0022593-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        5244
Shamela0022593-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2550
Shamela0022593-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1542
Shamela0022593-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        7834
Shamela0022593-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3909
Shamela0022593-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        6810
Shamela0022593-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2772
Shamela0022593-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        3678
Shamela0022593-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4619
Shamela0022593-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1615
Shamela0022593-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        21831
Shamela0022593-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2617
Shamela0022593-ara1_Shia001385-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1077
Shamela0022593-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5992
Shamela0022593-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1817
Shamela0022593-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1135
Shamela0022593-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49         914
Shamela0022593-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2919
Shamela0022593-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6456
Shamela0022593-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4284
Shamela0022593-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1792
Shamela0022593-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4767
Shamela0022593-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       737420
Shamela0022593-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4490
Shamela0022593-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9571
Shamela0022593-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1940
Shamela0022593-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2465
Shamela0022593-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8845
Shamela0022593-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1250
Shamela0022593-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13672
Shamela0022593-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3680
Shamela0022593-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        18545
Shamela0022593-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5822
Shamela0022593-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        22051
Shamela0022593-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20668
Shamela0022593-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        91382
Shamela0022593-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3529
Shamela0022593-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       162020
Shamela0022593-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        22931
Shamela0022593-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5413
Shamela0022593-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        14827
Shamela0022593-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1600
Shamela0022593-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        6643
Shamela0022593-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        53789
Shamela0022593-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        17022
Shamela0022593-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1388
Shamela0022593-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        2886
Shamela0022593-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        1967
Shamela0022593-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        12563
Shamela0022593-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3288
Shamela0022593-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        17277
Shamela0022593-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        78804
Shamela0022593-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        7927
Shamela0022593-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10639
Shamela0022593-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3987
Shamela0022593-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        47228
Shamela0022593-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06         991
Shamela0022593-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22890
Shamela0022593-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4298
Shamela0022593-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8538
Shamela0022593-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        24697
Shamela0022593-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1090
Shamela0022593-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12055
Shamela0022593-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        9681
Shamela0022593-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1731
Shamela0022593-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34062
Shamela0022593-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        8490
Shamela0022593-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1459
Shamela0022593-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1812
Shamela0022593-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1386
Shamela0022593-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        7289
Shamela0022593-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        9144
Shamela0022593-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1719
Shamela0022593-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2901
Shamela0022593-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        33713
Shamela0022593-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        37971
Shamela0022593-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       197497
Shamela0022593-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        15792
Shamela0022593-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        38142
Shamela0022593-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        42128
Shamela0022593-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1469
Shamela0022593-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        10690
Shamela0022593-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        9713
Shamela0022593-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       205587
Shamela0022593-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12924
Shamela0022593-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        19450
Shamela0022593-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1685
Shamela0022593-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4692
Shamela0022593-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        38309
Shamela0022593-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        9945
Shamela0022593-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       430596
Shamela0022593-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       195469
Shamela0022593-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       1010949
Shamela0022593-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        6884
Shamela0022593-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        6596
Shamela0022593-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       240505
Shamela0022593-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       299534
Shamela0022593-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        79692
Shamela0022593-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10939
Shamela0022593-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       628287
Shamela0022593-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        18988
Shamela0022593-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2960
Shamela0022593-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       543603
Shamela0022593-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1270
Shamela0022593-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        21415
Shamela0022593-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8259
Shamela0022593-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       1567550
Shamela0022593-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1333
Shamela0022593-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11900
Shamela0022593-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        5369
Shamela0022593-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11483
Shamela0022593-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       234257
Shamela0022593-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       539774
Shamela0022593-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1035
Shamela0022593-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1503
Shamela0022593-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1518
Shamela0022593-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2471
Shamela0022593-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        18125
Shamela0022593-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3777
Shamela0022593-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1575
Shamela0022593-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3754
Shamela0022593-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1948
Shamela0022593-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3349
Shamela0022593-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4116
Shamela0022593-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:17        1822
Shamela0022593-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        9778
Shamela0022593-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2222
Shamela0022593-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1238
Shamela0022593-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        2064
Shamela0022593-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        21441
Shamela0022593-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        13105
Shamela0022593-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        5001
Shamela0022593-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       194591
Shamela0022593-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        2589
Shamela0022593-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        53140
Shamela0022593-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        55299
Shamela0022593-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2039
Shamela0022593-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2833
Shamela0022593-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1161
Shamela0022593-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3305
Shamela0022593-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        21045
Shamela0022593-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1624
Shamela0022593-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1476
Shamela0022593-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3290
Shamela0022593-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1939
Shamela0022593-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2299
Shamela0022593-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1328
Shamela0022593-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1452
Shamela0022593-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        67736
Shamela0022593-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       222519
Shamela0022593-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2149
Shamela0022593-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        3758
Shamela0022593-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5269
Shamela0022593-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4738
Shamela0022593-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       224596
Shamela0022593-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7658
Shamela0022593-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        28867
Shamela0022593-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3728
Shamela0022593-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        5433
Shamela0022593-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2221
Shamela0022593-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2122
Shamela0022593-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2600
Shamela0022593-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1230
Shamela0022593-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        27547
Shamela0022593-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10829
Shamela0022593-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7111
Shamela0022593-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2915
Shamela0022593-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2923
Shamela0022593-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        12520
Shamela0022593-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1045
Shamela0022593-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2988
Shamela0022593-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        8949
Shamela0022593-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1333
Shamela0022593-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2470
Shamela0022593-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1954
Shamela0022593-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2140
Shamela0022593-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4080
Shamela0022593-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        69103
Shamela0022593-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3146
Shamela0022593-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        29580
Shamela0022593-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        10804
Shamela0022593-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2349
Shamela0022593-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3408
Shamela0022593-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3284
Shamela0022593-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1946
Shamela0022593-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6884
Shamela0022593-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1068