Index of /passim01022020/Shamela0022547-ara1/


../
Shamela0022547-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        41209
Shamela0022547-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        7752
Shamela0022547-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        5034
Shamela0022547-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        12190
Shamela0022547-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        9112
Shamela0022547-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1820
Shamela0022547-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       235474
Shamela0022547-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        7736
Shamela0022547-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        30998
Shamela0022547-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1102
Shamela0022547-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2478
Shamela0022547-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        2194
Shamela0022547-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        35444
Shamela0022547-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9930
Shamela0022547-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        12726
Shamela0022547-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        18540
Shamela0022547-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        10183
Shamela0022547-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4619
Shamela0022547-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1238
Shamela0022547-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2793
Shamela0022547-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4628
Shamela0022547-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33       224832
Shamela0022547-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        19318
Shamela0022547-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        16712
Shamela0022547-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1737
Shamela0022547-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        23403
Shamela0022547-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        54705
Shamela0022547-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2788
Shamela0022547-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        19587
Shamela0022547-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8267
Shamela0022547-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4754
Shamela0022547-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        25180
Shamela0022547-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7570
Shamela0022547-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        60119
Shamela0022547-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       972266
Shamela0022547-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        15362
Shamela0022547-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       582693
Shamela0022547-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        6787
Shamela0022547-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        51995
Shamela0022547-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        1420
Shamela0022547-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1662
Shamela0022547-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       123168
Shamela0022547-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        6312
Shamela0022547-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        4905
Shamela0022547-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       214483
Shamela0022547-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       181173
Shamela0022547-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        7075
Shamela0022547-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2615
Shamela0022547-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        86547
Shamela0022547-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        50727
Shamela0022547-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2749
Shamela0022547-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39       494142
Shamela0022547-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       129229
Shamela0022547-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2173
Shamela0022547-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        23040
Shamela0022547-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        67322
Shamela0022547-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        8247
Shamela0022547-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        4003
Shamela0022547-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        4117
Shamela0022547-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1460
Shamela0022547-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2163
Shamela0022547-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        6876
Shamela0022547-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1359
Shamela0022547-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        23340
Shamela0022547-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5110
Shamela0022547-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        10153
Shamela0022547-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2364
Shamela0022547-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28       165392
Shamela0022547-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2015
Shamela0022547-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       158783
Shamela0022547-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         811
Shamela0022547-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        95195
Shamela0022547-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4226
Shamela0022547-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        6398
Shamela0022547-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        30574
Shamela0022547-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1228
Shamela0022547-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       217587
Shamela0022547-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3692
Shamela0022547-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        15401
Shamela0022547-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       262521
Shamela0022547-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04       147049
Shamela0022547-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1358
Shamela0022547-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1668
Shamela0022547-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        23915
Shamela0022547-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        25458
Shamela0022547-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36       159246
Shamela0022547-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        14870
Shamela0022547-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        17168
Shamela0022547-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9887
Shamela0022547-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        11975
Shamela0022547-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        4380
Shamela0022547-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        12172
Shamela0022547-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2397
Shamela0022547-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7467
Shamela0022547-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3867
Shamela0022547-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4044
Shamela0022547-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        14315
Shamela0022547-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1411
Shamela0022547-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        12373
Shamela0022547-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        33004
Shamela0022547-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1775
Shamela0022547-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        51883
Shamela0022547-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        15638
Shamela0022547-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        7151
Shamela0022547-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        7860
Shamela0022547-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        82312
Shamela0022547-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2060
Shamela0022547-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        7217
Shamela0022547-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5806
Shamela0022547-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        6829
Shamela0022547-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29       261981
Shamela0022547-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        21041
Shamela0022547-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        13390
Shamela0022547-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        34901
Shamela0022547-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1508
Shamela0022547-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        6874
Shamela0022547-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       154520
Shamela0022547-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1616
Shamela0022547-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        37588
Shamela0022547-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38       150405
Shamela0022547-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6426
Shamela0022547-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        53391
Shamela0022547-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3461
Shamela0022547-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        20798
Shamela0022547-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        5432
Shamela0022547-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        89017
Shamela0022547-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17       569453
Shamela0022547-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        46395
Shamela0022547-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        15967
Shamela0022547-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3124
Shamela0022547-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1892
Shamela0022547-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        9304
Shamela0022547-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         866
Shamela0022547-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4028
Shamela0022547-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2010
Shamela0022547-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1261
Shamela0022547-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1480
Shamela0022547-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1061
Shamela0022547-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1053
Shamela0022547-ara1_JK000909-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         860
Shamela0022547-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8362
Shamela0022547-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:36        8889
Shamela0022547-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2051
Shamela0022547-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        27813
Shamela0022547-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       1282795
Shamela0022547-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        34870
Shamela0022547-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1525
Shamela0022547-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        4373
Shamela0022547-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10433
Shamela0022547-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        31508
Shamela0022547-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        10780
Shamela0022547-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        10130
Shamela0022547-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3875
Shamela0022547-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        18840
Shamela0022547-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       330441
Shamela0022547-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        7762
Shamela0022547-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2080
Shamela0022547-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        21935
Shamela0022547-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3895
Shamela0022547-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6278
Shamela0022547-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2268
Shamela0022547-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1305
Shamela0022547-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        40600
Shamela0022547-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        2087
Shamela0022547-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6853
Shamela0022547-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        6005
Shamela0022547-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        4299
Shamela0022547-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4605
Shamela0022547-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2313
Shamela0022547-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        11908
Shamela0022547-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1984
Shamela0022547-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1298
Shamela0022547-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        4940
Shamela0022547-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        11242
Shamela0022547-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5887
Shamela0022547-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        8441
Shamela0022547-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1056
Shamela0022547-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        9245
Shamela0022547-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        31962
Shamela0022547-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1319
Shamela0022547-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        29110
Shamela0022547-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        9254
Shamela0022547-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1563
Shamela0022547-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1221
Shamela0022547-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1204
Shamela0022547-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7756
Shamela0022547-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1999
Shamela0022547-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4794
Shamela0022547-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8558
Shamela0022547-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        69797
Shamela0022547-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2442
Shamela0022547-ara1_JK001241-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3123
Shamela0022547-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4619
Shamela0022547-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1486
Shamela0022547-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        9935
Shamela0022547-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        9708
Shamela0022547-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         954
Shamela0022547-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        5330
Shamela0022547-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        5136
Shamela0022547-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1264
Shamela0022547-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        72954
Shamela0022547-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1168
Shamela0022547-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7519
Shamela0022547-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        9192
Shamela0022547-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        36205
Shamela0022547-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        17991
Shamela0022547-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        5336
Shamela0022547-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        36681
Shamela0022547-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        34703
Shamela0022547-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2312
Shamela0022547-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3097
Shamela0022547-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        26301
Shamela0022547-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7304
Shamela0022547-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4659
Shamela0022547-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        27330
Shamela0022547-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        16788
Shamela0022547-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        10980
Shamela0022547-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1046
Shamela0022547-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        8006
Shamela0022547-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4119
Shamela0022547-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6071
Shamela0022547-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       1086197
Shamela0022547-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        12372
Shamela0022547-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2624
Shamela0022547-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        68730
Shamela0022547-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        14443
Shamela0022547-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        24015
Shamela0022547-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        7842
Shamela0022547-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        13713
Shamela0022547-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5474
Shamela0022547-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        13008
Shamela0022547-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2251
Shamela0022547-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        4430
Shamela0022547-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        11935
Shamela0022547-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7261
Shamela0022547-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22       131408
Shamela0022547-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        16262
Shamela0022547-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       451271
Shamela0022547-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1928
Shamela0022547-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4725
Shamela0022547-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        17849
Shamela0022547-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3747
Shamela0022547-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1161
Shamela0022547-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1728
Shamela0022547-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1509
Shamela0022547-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3257
Shamela0022547-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1452
Shamela0022547-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       243072
Shamela0022547-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        17347
Shamela0022547-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7928
Shamela0022547-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3067
Shamela0022547-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        86730
Shamela0022547-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1798
Shamela0022547-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        17524
Shamela0022547-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        17720
Shamela0022547-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1334
Shamela0022547-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        75106
Shamela0022547-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        8911
Shamela0022547-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9394
Shamela0022547-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        52203
Shamela0022547-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2949
Shamela0022547-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       130675
Shamela0022547-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        23652
Shamela0022547-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47       161993
Shamela0022547-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        66699
Shamela0022547-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28         993
Shamela0022547-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        36131
Shamela0022547-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        80517
Shamela0022547-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       798257
Shamela0022547-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5845
Shamela0022547-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        27126
Shamela0022547-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       154785
Shamela0022547-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        9461
Shamela0022547-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        14299
Shamela0022547-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        20706
Shamela0022547-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        9966
Shamela0022547-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        5902
Shamela0022547-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1419
Shamela0022547-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        97554
Shamela0022547-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2334
Shamela0022547-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        48163
Shamela0022547-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        63670
Shamela0022547-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2655
Shamela0022547-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        50255
Shamela0022547-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        7533
Shamela0022547-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        18331
Shamela0022547-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        24223
Shamela0022547-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        3656
Shamela0022547-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        13951
Shamela0022547-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7430
Shamela0022547-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4960
Shamela0022547-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3431
Shamela0022547-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5520
Shamela0022547-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        91886
Shamela0022547-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        22122
Shamela0022547-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       117529
Shamela0022547-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        12157
Shamela0022547-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3956
Shamela0022547-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       159579
Shamela0022547-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3873
Shamela0022547-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       129439
Shamela0022547-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        89031
Shamela0022547-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6747
Shamela0022547-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1077
Shamela0022547-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        6222
Shamela0022547-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1243
Shamela0022547-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         990
Shamela0022547-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1342
Shamela0022547-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7137
Shamela0022547-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6275
Shamela0022547-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1284
Shamela0022547-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1069
Shamela0022547-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       356275
Shamela0022547-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1466
Shamela0022547-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        9571
Shamela0022547-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1929
Shamela0022547-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2077
Shamela0022547-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1033
Shamela0022547-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1150
Shamela0022547-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1079
Shamela0022547-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4330
Shamela0022547-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10911
Shamela0022547-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1216
Shamela0022547-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        20185
Shamela0022547-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        28059
Shamela0022547-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1876
Shamela0022547-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       142972
Shamela0022547-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2494
Shamela0022547-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1049
Shamela0022547-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7199
Shamela0022547-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2461
Shamela0022547-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1332
Shamela0022547-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1147
Shamela0022547-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1869
Shamela0022547-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         856
Shamela0022547-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1691
Shamela0022547-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2383
Shamela0022547-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        50930
Shamela0022547-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        14653
Shamela0022547-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2607
Shamela0022547-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2443
Shamela0022547-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1791
Shamela0022547-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1075
Shamela0022547-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2408
Shamela0022547-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2875
Shamela0022547-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5017
Shamela0022547-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2340
Shamela0022547-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        6529
Shamela0022547-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        11981
Shamela0022547-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        29643
Shamela0022547-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        25334
Shamela0022547-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        82604
Shamela0022547-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        3125
Shamela0022547-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        34407
Shamela0022547-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        11715
Shamela0022547-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2171
Shamela0022547-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11063
Shamela0022547-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        9852
Shamela0022547-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        17347
Shamela0022547-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        9484
Shamela0022547-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8178
Shamela0022547-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        5575
Shamela0022547-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7920
Shamela0022547-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        7309
Shamela0022547-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        40937
Shamela0022547-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4159
Shamela0022547-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        10375
Shamela0022547-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        8733
Shamela0022547-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        16361
Shamela0022547-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        51075
Shamela0022547-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        9038
Shamela0022547-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3144
Shamela0022547-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        18334
Shamela0022547-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        43010
Shamela0022547-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3541
Shamela0022547-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        68520
Shamela0022547-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1615
Shamela0022547-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1330
Shamela0022547-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:28       252722
Shamela0022547-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19960
Shamela0022547-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       337063
Shamela0022547-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3223
Shamela0022547-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        18406
Shamela0022547-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       166438
Shamela0022547-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        33494
Shamela0022547-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        67170
Shamela0022547-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4560
Shamela0022547-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3714
Shamela0022547-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17957
Shamela0022547-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3697
Shamela0022547-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2674
Shamela0022547-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       139886
Shamela0022547-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1485
Shamela0022547-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       141143
Shamela0022547-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        64484
Shamela0022547-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11921
Shamela0022547-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5807
Shamela0022547-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1433
Shamela0022547-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       391511
Shamela0022547-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4905
Shamela0022547-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        16172
Shamela0022547-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        13500
Shamela0022547-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4302
Shamela0022547-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        18657
Shamela0022547-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11760
Shamela0022547-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4040
Shamela0022547-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        37939
Shamela0022547-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       472326
Shamela0022547-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        9275
Shamela0022547-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       238992
Shamela0022547-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3961
Shamela0022547-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       118094
Shamela0022547-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        82432
Shamela0022547-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        15962
Shamela0022547-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        26224
Shamela0022547-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1686
Shamela0022547-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4699
Shamela0022547-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3816
Shamela0022547-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23        3563
Shamela0022547-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7409
Shamela0022547-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        22263
Shamela0022547-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        25571
Shamela0022547-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6785
Shamela0022547-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        32529
Shamela0022547-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1106
Shamela0022547-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1496
Shamela0022547-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        67057
Shamela0022547-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        8723
Shamela0022547-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        61995
Shamela0022547-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8135
Shamela0022547-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         897
Shamela0022547-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3692
Shamela0022547-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4321
Shamela0022547-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        18839
Shamela0022547-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        29950
Shamela0022547-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       103566
Shamela0022547-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        9787
Shamela0022547-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6682
Shamela0022547-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       589750
Shamela0022547-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        22193
Shamela0022547-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       338129
Shamela0022547-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        37408
Shamela0022547-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        67938
Shamela0022547-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       293766
Shamela0022547-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6122
Shamela0022547-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       166819
Shamela0022547-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       144934
Shamela0022547-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        17869
Shamela0022547-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8257
Shamela0022547-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6756
Shamela0022547-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2359
Shamela0022547-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        24671
Shamela0022547-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        16373
Shamela0022547-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        79822
Shamela0022547-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5124
Shamela0022547-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        11375
Shamela0022547-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1002
Shamela0022547-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3253
Shamela0022547-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5283
Shamela0022547-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        48022
Shamela0022547-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       304828
Shamela0022547-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6618
Shamela0022547-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2474
Shamela0022547-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       1268762
Shamela0022547-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6489
Shamela0022547-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       345073
Shamela0022547-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        70083
Shamela0022547-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       1068630
Shamela0022547-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       1027341
Shamela0022547-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       1485166
Shamela0022547-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1230
Shamela0022547-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       728318
Shamela0022547-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       139157
Shamela0022547-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        69090
Shamela0022547-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1057
Shamela0022547-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        12988
Shamela0022547-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        11366
Shamela0022547-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        21754
Shamela0022547-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2665
Shamela0022547-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38708
Shamela0022547-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       793196
Shamela0022547-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4171
Shamela0022547-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        19592
Shamela0022547-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        20443
Shamela0022547-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12967
Shamela0022547-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9282
Shamela0022547-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1016
Shamela0022547-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5583
Shamela0022547-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3408
Shamela0022547-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       790002
Shamela0022547-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        24781
Shamela0022547-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3141
Shamela0022547-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         874
Shamela0022547-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       116490
Shamela0022547-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       631180
Shamela0022547-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1357
Shamela0022547-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3428
Shamela0022547-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5955
Shamela0022547-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9922
Shamela0022547-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10546
Shamela0022547-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       105418
Shamela0022547-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6594
Shamela0022547-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       420298
Shamela0022547-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2413
Shamela0022547-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7421
Shamela0022547-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2139
Shamela0022547-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1528
Shamela0022547-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       1038909
Shamela0022547-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       774974
Shamela0022547-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       304463
Shamela0022547-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6999
Shamela0022547-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        16556
Shamela0022547-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10573
Shamela0022547-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2467
Shamela0022547-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8288
Shamela0022547-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6914
Shamela0022547-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11097
Shamela0022547-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1412
Shamela0022547-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        23502
Shamela0022547-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1527
Shamela0022547-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1203
Shamela0022547-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4487
Shamela0022547-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        53555
Shamela0022547-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        58198
Shamela0022547-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4290
Shamela0022547-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        8535
Shamela0022547-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        14612
Shamela0022547-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9408
Shamela0022547-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        10009
Shamela0022547-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5239
Shamela0022547-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        90857
Shamela0022547-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        45063
Shamela0022547-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        65533
Shamela0022547-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1518
Shamela0022547-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4961
Shamela0022547-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       1534451
Shamela0022547-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       148265
Shamela0022547-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        42242
Shamela0022547-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5004
Shamela0022547-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4089
Shamela0022547-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       141715
Shamela0022547-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        55585
Shamela0022547-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        5334
Shamela0022547-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1674
Shamela0022547-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       172410
Shamela0022547-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       436508
Shamela0022547-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        75504
Shamela0022547-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1916
Shamela0022547-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2442
Shamela0022547-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5636
Shamela0022547-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1812
Shamela0022547-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1905
Shamela0022547-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1730
Shamela0022547-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        6290
Shamela0022547-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        97525
Shamela0022547-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1296
Shamela0022547-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4926
Shamela0022547-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        31360
Shamela0022547-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        57906
Shamela0022547-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2257
Shamela0022547-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8650
Shamela0022547-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3310
Shamela0022547-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2353
Shamela0022547-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        19482
Shamela0022547-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2369
Shamela0022547-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       218581
Shamela0022547-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6890
Shamela0022547-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         876
Shamela0022547-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1714
Shamela0022547-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       222047
Shamela0022547-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5259
Shamela0022547-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3713
Shamela0022547-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2019
Shamela0022547-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        21345
Shamela0022547-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5832
Shamela0022547-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3218
Shamela0022547-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        60358
Shamela0022547-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        12962
Shamela0022547-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3522
Shamela0022547-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        88094
Shamela0022547-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        27823
Shamela0022547-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1659
Shamela0022547-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        20596
Shamela0022547-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2276
Shamela0022547-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        83198
Shamela0022547-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       127133
Shamela0022547-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5972
Shamela0022547-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       430515
Shamela0022547-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1227
Shamela0022547-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        7953
Shamela0022547-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1206
Shamela0022547-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       303887
Shamela0022547-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2321
Shamela0022547-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        39190
Shamela0022547-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        7323
Shamela0022547-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1219
Shamela0022547-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        5310
Shamela0022547-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1298
Shamela0022547-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6271
Shamela0022547-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        18309
Shamela0022547-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11942
Shamela0022547-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4044
Shamela0022547-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        65868
Shamela0022547-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15903
Shamela0022547-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5556
Shamela0022547-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       104873
Shamela0022547-ara1_Shamela0007003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:27         888
Shamela0022547-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        8089
Shamela0022547-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1444
Shamela0022547-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        48249
Shamela0022547-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3530
Shamela0022547-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3954
Shamela0022547-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5320
Shamela0022547-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        11331
Shamela0022547-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        40494
Shamela0022547-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7064
Shamela0022547-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        23873
Shamela0022547-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10229
Shamela0022547-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1128
Shamela0022547-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       309435
Shamela0022547-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1842
Shamela0022547-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2296
Shamela0022547-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        38129
Shamela0022547-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5769
Shamela0022547-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2078
Shamela0022547-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3656
Shamela0022547-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1068
Shamela0022547-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6221
Shamela0022547-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2905
Shamela0022547-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        11265
Shamela0022547-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9259
Shamela0022547-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6510
Shamela0022547-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         897
Shamela0022547-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1581
Shamela0022547-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4775
Shamela0022547-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4641
Shamela0022547-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       530749
Shamela0022547-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       722566
Shamela0022547-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1661
Shamela0022547-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       578322
Shamela0022547-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1709
Shamela0022547-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        17044
Shamela0022547-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2107
Shamela0022547-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11461
Shamela0022547-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       109074
Shamela0022547-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5680
Shamela0022547-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        81478
Shamela0022547-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        18144
Shamela0022547-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        11048
Shamela0022547-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        15820
Shamela0022547-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        53735
Shamela0022547-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8442
Shamela0022547-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14058
Shamela0022547-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        33694
Shamela0022547-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        44651
Shamela0022547-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3064
Shamela0022547-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3931
Shamela0022547-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        6573
Shamela0022547-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7558
Shamela0022547-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9885
Shamela0022547-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        38790
Shamela0022547-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1859
Shamela0022547-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3659
Shamela0022547-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6098
Shamela0022547-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1742
Shamela0022547-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23        1643
Shamela0022547-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        3361
Shamela0022547-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        28249
Shamela0022547-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        7589
Shamela0022547-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3030
Shamela0022547-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3225
Shamela0022547-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11098
Shamela0022547-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1295
Shamela0022547-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        25026
Shamela0022547-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       465827
Shamela0022547-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       2213332
Shamela0022547-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        19182
Shamela0022547-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7554
Shamela0022547-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8366
Shamela0022547-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       165394
Shamela0022547-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1475
Shamela0022547-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       194367
Shamela0022547-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       869275
Shamela0022547-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        38187
Shamela0022547-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        84868
Shamela0022547-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       179157
Shamela0022547-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        11264
Shamela0022547-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2207
Shamela0022547-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4842
Shamela0022547-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10853
Shamela0022547-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       168734
Shamela0022547-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       109595
Shamela0022547-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3760
Shamela0022547-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3237
Shamela0022547-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2387
Shamela0022547-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1796
Shamela0022547-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3589
Shamela0022547-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1377
Shamela0022547-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8170
Shamela0022547-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1715
Shamela0022547-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        1342
Shamela0022547-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1441
Shamela0022547-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4108
Shamela0022547-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3804
Shamela0022547-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5010
Shamela0022547-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       127089
Shamela0022547-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       259394
Shamela0022547-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2975
Shamela0022547-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3847
Shamela0022547-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        73305
Shamela0022547-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5261
Shamela0022547-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        10683
Shamela0022547-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5657
Shamela0022547-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5242
Shamela0022547-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        18439
Shamela0022547-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2002
Shamela0022547-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        73297
Shamela0022547-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        99627
Shamela0022547-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3279
Shamela0022547-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        11006
Shamela0022547-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5067
Shamela0022547-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1319
Shamela0022547-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       194031
Shamela0022547-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        73204
Shamela0022547-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        50669
Shamela0022547-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       123830
Shamela0022547-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5673
Shamela0022547-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1967
Shamela0022547-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5506
Shamela0022547-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       455732
Shamela0022547-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        91985
Shamela0022547-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1827
Shamela0022547-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1147
Shamela0022547-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1982
Shamela0022547-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        12090
Shamela0022547-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2550
Shamela0022547-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5215
Shamela0022547-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5880
Shamela0022547-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        40949
Shamela0022547-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        19194
Shamela0022547-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7702
Shamela0022547-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6907
Shamela0022547-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        31466
Shamela0022547-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4957
Shamela0022547-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23350
Shamela0022547-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        8382
Shamela0022547-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25498
Shamela0022547-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3334
Shamela0022547-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        9051
Shamela0022547-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2803
Shamela0022547-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16551
Shamela0022547-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12976
Shamela0022547-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4364
Shamela0022547-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2278
Shamela0022547-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3789
Shamela0022547-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1626
Shamela0022547-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2646
Shamela0022547-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14038
Shamela0022547-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        28925
Shamela0022547-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4942
Shamela0022547-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        18099
Shamela0022547-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1469
Shamela0022547-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2070
Shamela0022547-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5266
Shamela0022547-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3642
Shamela0022547-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15102
Shamela0022547-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10026
Shamela0022547-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6542
Shamela0022547-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14811
Shamela0022547-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1422
Shamela0022547-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3874
Shamela0022547-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5396
Shamela0022547-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3021
Shamela0022547-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1123
Shamela0022547-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5873
Shamela0022547-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3192
Shamela0022547-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2599
Shamela0022547-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2901
Shamela0022547-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2697
Shamela0022547-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        45896
Shamela0022547-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       277413
Shamela0022547-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5132
Shamela0022547-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2473
Shamela0022547-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3235
Shamela0022547-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        51937
Shamela0022547-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1604
Shamela0022547-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5642
Shamela0022547-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7562
Shamela0022547-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1434
Shamela0022547-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14779
Shamela0022547-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        57697
Shamela0022547-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10509
Shamela0022547-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        73467
Shamela0022547-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24633
Shamela0022547-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13066
Shamela0022547-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        12511
Shamela0022547-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2531
Shamela0022547-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5045
Shamela0022547-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        15854
Shamela0022547-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10181
Shamela0022547-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2752
Shamela0022547-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        89312
Shamela0022547-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        52447
Shamela0022547-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       314381
Shamela0022547-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        99140
Shamela0022547-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1159
Shamela0022547-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       106754
Shamela0022547-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        59723
Shamela0022547-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        73461
Shamela0022547-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        55638
Shamela0022547-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3793
Shamela0022547-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3596
Shamela0022547-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        92942
Shamela0022547-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1834
Shamela0022547-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        43630
Shamela0022547-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3363
Shamela0022547-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       101475
Shamela0022547-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        19858
Shamela0022547-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       390933
Shamela0022547-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5562
Shamela0022547-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18398
Shamela0022547-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        9411
Shamela0022547-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2034
Shamela0022547-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9539
Shamela0022547-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        14775
Shamela0022547-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1114
Shamela0022547-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4203
Shamela0022547-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        28099
Shamela0022547-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2724
Shamela0022547-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       116841
Shamela0022547-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        44681
Shamela0022547-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        35591
Shamela0022547-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4513
Shamela0022547-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9887
Shamela0022547-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        38212
Shamela0022547-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        6646
Shamela0022547-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10537
Shamela0022547-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        13582
Shamela0022547-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1240
Shamela0022547-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3186
Shamela0022547-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        15597
Shamela0022547-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        60239
Shamela0022547-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2209
Shamela0022547-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2144
Shamela0022547-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3392
Shamela0022547-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        51385
Shamela0022547-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        17906
Shamela0022547-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12655
Shamela0022547-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        41935
Shamela0022547-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        64492
Shamela0022547-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5797
Shamela0022547-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       485400
Shamela0022547-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4097
Shamela0022547-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        39053
Shamela0022547-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       511545
Shamela0022547-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6130
Shamela0022547-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5768
Shamela0022547-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2364
Shamela0022547-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2875
Shamela0022547-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       248482
Shamela0022547-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1122
Shamela0022547-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2931
Shamela0022547-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1936
Shamela0022547-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5258
Shamela0022547-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1587
Shamela0022547-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5396
Shamela0022547-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        17789
Shamela0022547-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2918
Shamela0022547-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1498
Shamela0022547-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        19666
Shamela0022547-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2656
Shamela0022547-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        59163
Shamela0022547-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        36033
Shamela0022547-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        11141
Shamela0022547-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       240411
Shamela0022547-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       514108
Shamela0022547-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        53844
Shamela0022547-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        12054
Shamela0022547-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        17483
Shamela0022547-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7747
Shamela0022547-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3329
Shamela0022547-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1567
Shamela0022547-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       918956
Shamela0022547-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8945
Shamela0022547-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        57390
Shamela0022547-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        3889
Shamela0022547-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       151701
Shamela0022547-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        28132
Shamela0022547-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2217
Shamela0022547-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       114798
Shamela0022547-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58       117632
Shamela0022547-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         947
Shamela0022547-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11386
Shamela0022547-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4367
Shamela0022547-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8642
Shamela0022547-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       512720
Shamela0022547-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38347
Shamela0022547-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2285
Shamela0022547-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5237
Shamela0022547-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6323
Shamela0022547-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        4814
Shamela0022547-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       138249
Shamela0022547-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3922
Shamela0022547-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        21671
Shamela0022547-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4624
Shamela0022547-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3223
Shamela0022547-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6033
Shamela0022547-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1250
Shamela0022547-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3472
Shamela0022547-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1172
Shamela0022547-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3177
Shamela0022547-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1115
Shamela0022547-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3201
Shamela0022547-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3451
Shamela0022547-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1709
Shamela0022547-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2015
Shamela0022547-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1173
Shamela0022547-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1040
Shamela0022547-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2008
Shamela0022547-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        10680
Shamela0022547-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7997
Shamela0022547-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4324
Shamela0022547-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4093
Shamela0022547-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        13762
Shamela0022547-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5413
Shamela0022547-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       190948
Shamela0022547-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        52872
Shamela0022547-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        16282
Shamela0022547-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        6965
Shamela0022547-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        39807
Shamela0022547-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        29457
Shamela0022547-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1950
Shamela0022547-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        15401
Shamela0022547-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        15600
Shamela0022547-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2218
Shamela0022547-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       110844
Shamela0022547-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17989
Shamela0022547-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1899
Shamela0022547-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        80001
Shamela0022547-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        41414
Shamela0022547-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10472
Shamela0022547-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        20537
Shamela0022547-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2746
Shamela0022547-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        31796
Shamela0022547-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1042
Shamela0022547-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10259
Shamela0022547-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5939
Shamela0022547-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        27594
Shamela0022547-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12948
Shamela0022547-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        6923
Shamela0022547-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1306
Shamela0022547-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        13296
Shamela0022547-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7499
Shamela0022547-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1320
Shamela0022547-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       3970560
Shamela0022547-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3636
Shamela0022547-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        77507
Shamela0022547-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3956
Shamela0022547-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12908
Shamela0022547-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        12927
Shamela0022547-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1610
Shamela0022547-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4667
Shamela0022547-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19455
Shamela0022547-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        35564
Shamela0022547-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7849
Shamela0022547-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        63380
Shamela0022547-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7200
Shamela0022547-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4874
Shamela0022547-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3132
Shamela0022547-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2477
Shamela0022547-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        30759
Shamela0022547-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2340
Shamela0022547-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        77755
Shamela0022547-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1745
Shamela0022547-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2171
Shamela0022547-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       160505
Shamela0022547-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        9044
Shamela0022547-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        20249
Shamela0022547-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1796
Shamela0022547-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        78983
Shamela0022547-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        6356
Shamela0022547-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        7655
Shamela0022547-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2129
Shamela0022547-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        7897
Shamela0022547-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       360302
Shamela0022547-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       233943
Shamela0022547-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       125899
Shamela0022547-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       399336
Shamela0022547-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9458
Shamela0022547-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        18661
Shamela0022547-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        23596
Shamela0022547-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        12668
Shamela0022547-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2498
Shamela0022547-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       155634
Shamela0022547-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        20087
Shamela0022547-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10440
Shamela0022547-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1578
Shamela0022547-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2360
Shamela0022547-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        10334
Shamela0022547-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7657
Shamela0022547-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2133
Shamela0022547-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        1169
Shamela0022547-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7939
Shamela0022547-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2467
Shamela0022547-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4009
Shamela0022547-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1742
Shamela0022547-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        19488
Shamela0022547-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       135592
Shamela0022547-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1502
Shamela0022547-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6581
Shamela0022547-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44         888
Shamela0022547-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        42370
Shamela0022547-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        49306
Shamela0022547-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1310
Shamela0022547-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8404
Shamela0022547-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        18297
Shamela0022547-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1307
Shamela0022547-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       154222
Shamela0022547-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3451
Shamela0022547-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1089
Shamela0022547-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1265
Shamela0022547-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        47337
Shamela0022547-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        24652
Shamela0022547-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       558412
Shamela0022547-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3088
Shamela0022547-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2139
Shamela0022547-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2244
Shamela0022547-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1643
Shamela0022547-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       112782
Shamela0022547-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        40695
Shamela0022547-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        70655
Shamela0022547-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4905
Shamela0022547-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        29113
Shamela0022547-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        37216
Shamela0022547-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4386
Shamela0022547-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3641
Shamela0022547-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        31179
Shamela0022547-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        40321
Shamela0022547-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       309885
Shamela0022547-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        48228
Shamela0022547-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       122259
Shamela0022547-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5238
Shamela0022547-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       112337
Shamela0022547-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3277
Shamela0022547-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        20073
Shamela0022547-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        59443
Shamela0022547-ara1_Shamela0013050-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3491
Shamela0022547-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        45277
Shamela0022547-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        4750
Shamela0022547-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43323
Shamela0022547-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1467
Shamela0022547-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4174
Shamela0022547-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35       237014
Shamela0022547-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25380
Shamela0022547-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        82741
Shamela0022547-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        24082
Shamela0022547-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11802
Shamela0022547-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11813
Shamela0022547-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4633
Shamela0022547-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        72217
Shamela0022547-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7053
Shamela0022547-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        7218
Shamela0022547-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2608
Shamela0022547-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        84387
Shamela0022547-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7961
Shamela0022547-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16523
Shamela0022547-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        59084
Shamela0022547-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12290
Shamela0022547-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1710
Shamela0022547-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2351
Shamela0022547-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2358
Shamela0022547-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        6995
Shamela0022547-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3826
Shamela0022547-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21423
Shamela0022547-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3621
Shamela0022547-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       250568
Shamela0022547-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        14985
Shamela0022547-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       131135
Shamela0022547-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5012
Shamela0022547-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2296
Shamela0022547-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1338
Shamela0022547-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       263621
Shamela0022547-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        78477
Shamela0022547-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2630
Shamela0022547-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        9681
Shamela0022547-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        68068
Shamela0022547-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       216461
Shamela0022547-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        46851
Shamela0022547-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10439
Shamela0022547-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5494
Shamela0022547-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4913
Shamela0022547-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2176
Shamela0022547-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        76813
Shamela0022547-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       158039
Shamela0022547-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5464
Shamela0022547-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3915
Shamela0022547-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13520
Shamela0022547-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6926
Shamela0022547-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        51148
Shamela0022547-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        99345
Shamela0022547-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        6576
Shamela0022547-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        39933
Shamela0022547-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3846
Shamela0022547-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1266
Shamela0022547-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57       144239
Shamela0022547-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11023
Shamela0022547-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2085
Shamela0022547-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13829
Shamela0022547-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       129094
Shamela0022547-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2882
Shamela0022547-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3405
Shamela0022547-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2500
Shamela0022547-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6669
Shamela0022547-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5783
Shamela0022547-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6270
Shamela0022547-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13922
Shamela0022547-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1128
Shamela0022547-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        30913
Shamela0022547-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2144
Shamela0022547-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3307
Shamela0022547-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1037
Shamela0022547-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15593
Shamela0022547-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       1099375
Shamela0022547-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        28025
Shamela0022547-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19356
Shamela0022547-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        94700
Shamela0022547-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        40769
Shamela0022547-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        34687
Shamela0022547-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4423
Shamela0022547-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        53217
Shamela0022547-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4151
Shamela0022547-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12570
Shamela0022547-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       137261
Shamela0022547-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        40865
Shamela0022547-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2712
Shamela0022547-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        22431
Shamela0022547-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2656
Shamela0022547-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10438
Shamela0022547-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        51307
Shamela0022547-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3920
Shamela0022547-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13552
Shamela0022547-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11291
Shamela0022547-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2105
Shamela0022547-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        31059
Shamela0022547-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12264
Shamela0022547-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       149069
Shamela0022547-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1787
Shamela0022547-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       1645227
Shamela0022547-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        76933
Shamela0022547-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        31403
Shamela0022547-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        56305
Shamela0022547-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       101150
Shamela0022547-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        69210
Shamela0022547-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        8331
Shamela0022547-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       197565
Shamela0022547-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       146949
Shamela0022547-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        35483
Shamela0022547-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       284990
Shamela0022547-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       576136
Shamela0022547-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       150874
Shamela0022547-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       301906
Shamela0022547-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       785618
Shamela0022547-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       141727
Shamela0022547-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5925
Shamela0022547-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        11653
Shamela0022547-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3558
Shamela0022547-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8949
Shamela0022547-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        63143
Shamela0022547-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2984
Shamela0022547-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3754
Shamela0022547-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1235
Shamela0022547-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        67772
Shamela0022547-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1450
Shamela0022547-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        69364
Shamela0022547-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        59472
Shamela0022547-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10253
Shamela0022547-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        13433
Shamela0022547-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        60618
Shamela0022547-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        70633
Shamela0022547-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2643
Shamela0022547-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8052
Shamela0022547-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8433
Shamela0022547-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        16756
Shamela0022547-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        34495
Shamela0022547-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8385
Shamela0022547-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6159
Shamela0022547-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        12266
Shamela0022547-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1437
Shamela0022547-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        30446
Shamela0022547-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        23167
Shamela0022547-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       177150
Shamela0022547-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       138607
Shamela0022547-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        68462
Shamela0022547-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2876
Shamela0022547-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3477
Shamela0022547-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        26947
Shamela0022547-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2089
Shamela0022547-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10907
Shamela0022547-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4043
Shamela0022547-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        36376
Shamela0022547-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       214098
Shamela0022547-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3815
Shamela0022547-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2117
Shamela0022547-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5835
Shamela0022547-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        26418
Shamela0022547-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2579
Shamela0022547-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        88509
Shamela0022547-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2229
Shamela0022547-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       230347
Shamela0022547-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12694
Shamela0022547-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        14092
Shamela0022547-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7611
Shamela0022547-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        19211
Shamela0022547-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        79347
Shamela0022547-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         868
Shamela0022547-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10966
Shamela0022547-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        29495
Shamela0022547-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        44332
Shamela0022547-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12044
Shamela0022547-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       204777
Shamela0022547-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        13760
Shamela0022547-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       275764
Shamela0022547-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4673
Shamela0022547-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       184434
Shamela0022547-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25486
Shamela0022547-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3587
Shamela0022547-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        46326
Shamela0022547-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       132563
Shamela0022547-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        26773
Shamela0022547-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        33897
Shamela0022547-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       111914
Shamela0022547-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        45337
Shamela0022547-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34       359083
Shamela0022547-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3660
Shamela0022547-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       167809
Shamela0022547-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2776
Shamela0022547-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        25408
Shamela0022547-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        6027
Shamela0022547-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1896
Shamela0022547-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10840
Shamela0022547-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3028
Shamela0022547-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        58048
Shamela0022547-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2000
Shamela0022547-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         920
Shamela0022547-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        11418
Shamela0022547-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8284
Shamela0022547-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1686
Shamela0022547-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        48390
Shamela0022547-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       2924905
Shamela0022547-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       1348590
Shamela0022547-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4114
Shamela0022547-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        39206
Shamela0022547-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9069
Shamela0022547-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4694
Shamela0022547-ara1_Shamela0026106-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1218
Shamela0022547-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       310418
Shamela0022547-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        17516
Shamela0022547-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6532
Shamela0022547-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2412
Shamela0022547-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3624
Shamela0022547-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3232
Shamela0022547-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        40699
Shamela0022547-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        14924
Shamela0022547-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        14537
Shamela0022547-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        21286
Shamela0022547-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        54458
Shamela0022547-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4332
Shamela0022547-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1161
Shamela0022547-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1868
Shamela0022547-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1925
Shamela0022547-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6543
Shamela0022547-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        30128
Shamela0022547-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3517
Shamela0022547-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        56986
Shamela0022547-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1281
Shamela0022547-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        16487
Shamela0022547-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8137
Shamela0022547-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1572
Shamela0022547-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1827
Shamela0022547-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2489
Shamela0022547-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        48916
Shamela0022547-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7155
Shamela0022547-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7333
Shamela0022547-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1178
Shamela0022547-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        30167
Shamela0022547-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        15241
Shamela0022547-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4087
Shamela0022547-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1289
Shamela0022547-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        35437
Shamela0022547-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        23422
Shamela0022547-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1566
Shamela0022547-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1609
Shamela0022547-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5690
Shamela0022547-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4917
Shamela0022547-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4753
Shamela0022547-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4884
Shamela0022547-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8527
Shamela0022547-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1272
Shamela0022547-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12934
Shamela0022547-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3971
Shamela0022547-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        46934
Shamela0022547-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2778
Shamela0022547-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       126556
Shamela0022547-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1002
Shamela0022547-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        9098
Shamela0022547-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        15882
Shamela0022547-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9089
Shamela0022547-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15982
Shamela0022547-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2149
Shamela0022547-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7571
Shamela0022547-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1811
Shamela0022547-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        18419
Shamela0022547-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10044
Shamela0022547-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2584
Shamela0022547-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15016
Shamela0022547-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11552
Shamela0022547-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3182
Shamela0022547-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       145021
Shamela0022547-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17344
Shamela0022547-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5530
Shamela0022547-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3079
Shamela0022547-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7721
Shamela0022547-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5163
Shamela0022547-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        22557
Shamela0022547-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13689
Shamela0022547-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1293
Shamela0022547-ara1_Shamela0026738-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1938
Shamela0022547-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2642
Shamela0022547-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        13259
Shamela0022547-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5042
Shamela0022547-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2611
Shamela0022547-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1362
Shamela0022547-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3998
Shamela0022547-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        12847
Shamela0022547-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1003
Shamela0022547-ara1_Shamela0026776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1422
Shamela0022547-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        16433
Shamela0022547-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        24304
Shamela0022547-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        9012
Shamela0022547-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5343
Shamela0022547-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2682
Shamela0022547-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19024
Shamela0022547-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8406
Shamela0022547-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1510
Shamela0022547-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        63413
Shamela0022547-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14466
Shamela0022547-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        59690
Shamela0022547-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9319
Shamela0022547-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       158719
Shamela0022547-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2323
Shamela0022547-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6325
Shamela0022547-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8720
Shamela0022547-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2494
Shamela0022547-ara1_Shamela0026893-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2635
Shamela0022547-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1818
Shamela0022547-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3096
Shamela0022547-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5872
Shamela0022547-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3694
Shamela0022547-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2418
Shamela0022547-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1531
Shamela0022547-ara1_Shamela0027094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1628
Shamela0022547-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3028
Shamela0022547-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        20475
Shamela0022547-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       254611
Shamela0022547-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2939
Shamela0022547-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4710
Shamela0022547-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2431
Shamela0022547-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6895
Shamela0022547-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3653
Shamela0022547-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1234
Shamela0022547-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1373
Shamela0022547-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3366
Shamela0022547-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6654
Shamela0022547-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         856
Shamela0022547-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        32550
Shamela0022547-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13766
Shamela0022547-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1355
Shamela0022547-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19746
Shamela0022547-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5178
Shamela0022547-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10223
Shamela0022547-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5309
Shamela0022547-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1933
Shamela0022547-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21270
Shamela0022547-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1314
Shamela0022547-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13890
Shamela0022547-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2588
Shamela0022547-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1343
Shamela0022547-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6715
Shamela0022547-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1921
Shamela0022547-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1650
Shamela0022547-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2326
Shamela0022547-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7657
Shamela0022547-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1803
Shamela0022547-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3850
Shamela0022547-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10370
Shamela0022547-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2340
Shamela0022547-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4399
Shamela0022547-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        10520
Shamela0022547-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         941
Shamela0022547-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2023
Shamela0022547-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3586
Shamela0022547-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6302
Shamela0022547-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3332
Shamela0022547-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3156
Shamela0022547-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8045
Shamela0022547-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1596
Shamela0022547-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4846
Shamela0022547-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3826
Shamela0022547-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7844
Shamela0022547-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12361
Shamela0022547-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8239
Shamela0022547-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        19245
Shamela0022547-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5127
Shamela0022547-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1194
Shamela0022547-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13588
Shamela0022547-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         783
Shamela0022547-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7613
Shamela0022547-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2856
Shamela0022547-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2203
Shamela0022547-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        18533
Shamela0022547-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2408
Shamela0022547-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        11657
Shamela0022547-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4058
Shamela0022547-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4459
Shamela0022547-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        12263
Shamela0022547-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4189
Shamela0022547-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11847
Shamela0022547-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3454
Shamela0022547-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1497
Shamela0022547-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3106
Shamela0022547-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4417
Shamela0022547-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2622
Shamela0022547-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4404
Shamela0022547-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6942
Shamela0022547-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5157
Shamela0022547-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1368
Shamela0022547-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5592
Shamela0022547-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1065
Shamela0022547-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2486
Shamela0022547-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7481
Shamela0022547-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        47890
Shamela0022547-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1419
Shamela0022547-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11454
Shamela0022547-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2023
Shamela0022547-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2689
Shamela0022547-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        27936
Shamela0022547-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11304
Shamela0022547-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        14361
Shamela0022547-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2958
Shamela0022547-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5517
Shamela0022547-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2362
Shamela0022547-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        18284
Shamela0022547-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1211
Shamela0022547-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1310
Shamela0022547-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9270
Shamela0022547-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6797
Shamela0022547-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10578
Shamela0022547-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4135
Shamela0022547-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4022
Shamela0022547-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9351
Shamela0022547-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16225
Shamela0022547-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1325
Shamela0022547-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3105
Shamela0022547-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6342
Shamela0022547-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1470
Shamela0022547-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9304
Shamela0022547-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8968
Shamela0022547-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10125
Shamela0022547-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1305
Shamela0022547-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1933
Shamela0022547-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3958
Shamela0022547-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2692
Shamela0022547-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2964
Shamela0022547-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        22152
Shamela0022547-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3465
Shamela0022547-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29297
Shamela0022547-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        18850
Shamela0022547-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        8583
Shamela0022547-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6718
Shamela0022547-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2705
Shamela0022547-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        14327
Shamela0022547-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1149
Shamela0022547-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        9172
Shamela0022547-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1516
Shamela0022547-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10493
Shamela0022547-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12649
Shamela0022547-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17       350171
Shamela0022547-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1578
Shamela0022547-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         976
Shamela0022547-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2015
Shamela0022547-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2492
Shamela0022547-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2816
Shamela0022547-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10330
Shamela0022547-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1964
Shamela0022547-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       643671
Shamela0022547-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        11077
Shamela0022547-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        51732
Shamela0022547-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6843
Shamela0022547-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        32309
Shamela0022547-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1495
Shamela0022547-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1083
Shamela0022547-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1360
Shamela0022547-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        51849
Shamela0022547-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18208
Shamela0022547-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       151444
Shamela0022547-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         910
Shamela0022547-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1388
Shamela0022547-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3497
Shamela0022547-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2135
Shamela0022547-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5223
Shamela0022547-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5181
Shamela0022547-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6397
Shamela0022547-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        34379
Shamela0022547-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       394214
Shamela0022547-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3195
Shamela0022547-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4428
Shamela0022547-ara1_Shamela0038149-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         875
Shamela0022547-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6522
Shamela0022547-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20164
Shamela0022547-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        33470
Shamela0022547-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3577
Shamela0022547-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        20106
Shamela0022547-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        42085
Shamela0022547-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1478
Shamela0022547-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13133
Shamela0022547-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6856
Shamela0022547-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        23352
Shamela0022547-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8954
Shamela0022547-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25735
Shamela0022547-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1271
Shamela0022547-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1699
Shamela0022547-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       259370
Shamela0022547-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         960
Shamela0022547-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        9531
Shamela0022547-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1962
Shamela0022547-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17102
Shamela0022547-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2619
Shamela0022547-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1868
Shamela0022547-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1161
Shamela0022547-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1183
Shamela0022547-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5001
Shamela0022547-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13654
Shamela0022547-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8025
Shamela0022547-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10957
Shamela0022547-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       850073
Shamela0022547-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13340
Shamela0022547-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10183
Shamela0022547-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       288206
Shamela0022547-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        16826
Shamela0022547-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        7525
Shamela0022547-ara1_Shia000016-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2130
Shamela0022547-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1291
Shamela0022547-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1363
Shamela0022547-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        28743
Shamela0022547-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10133
Shamela0022547-ara1_Shia000045-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1617
Shamela0022547-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2301
Shamela0022547-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2779
Shamela0022547-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3441
Shamela0022547-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        4921
Shamela0022547-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        18679
Shamela0022547-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8324
Shamela0022547-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        21241
Shamela0022547-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1000
Shamela0022547-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2174
Shamela0022547-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2738
Shamela0022547-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3510
Shamela0022547-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        4288
Shamela0022547-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1871
Shamela0022547-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2524
Shamela0022547-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        17348
Shamela0022547-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4713
Shamela0022547-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5191
Shamela0022547-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1936
Shamela0022547-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3121
Shamela0022547-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7608
Shamela0022547-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1981
Shamela0022547-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9279
Shamela0022547-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         936
Shamela0022547-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1210
Shamela0022547-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1861
Shamela0022547-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        12097
Shamela0022547-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1786
Shamela0022547-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1078
Shamela0022547-ara1_Shia000411Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2312
Shamela0022547-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        10331
Shamela0022547-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2237
Shamela0022547-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11549
Shamela0022547-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11634
Shamela0022547-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        37246
Shamela0022547-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       248537
Shamela0022547-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        30576
Shamela0022547-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       282337
Shamela0022547-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3909
Shamela0022547-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        48893
Shamela0022547-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4552
Shamela0022547-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3128
Shamela0022547-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2560
Shamela0022547-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       142912
Shamela0022547-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       496780
Shamela0022547-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4028
Shamela0022547-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:28        9590
Shamela0022547-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        16312
Shamela0022547-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2086
Shamela0022547-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        6248
Shamela0022547-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        7646
Shamela0022547-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5190
Shamela0022547-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1394
Shamela0022547-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4943
Shamela0022547-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        7405
Shamela0022547-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3906
Shamela0022547-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        15943
Shamela0022547-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15621
Shamela0022547-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        28248
Shamela0022547-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1801
Shamela0022547-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        18622
Shamela0022547-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9089
Shamela0022547-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        98440
Shamela0022547-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1090
Shamela0022547-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        20383
Shamela0022547-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        42213
Shamela0022547-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1064
Shamela0022547-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1206
Shamela0022547-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        7000
Shamela0022547-ara1_Shia001317-ara1.csv      17-Mar-2020 14:34        3491
Shamela0022547-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7104
Shamela0022547-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        2267
Shamela0022547-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4976
Shamela0022547-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1670
Shamela0022547-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1934
Shamela0022547-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        4098
Shamela0022547-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2660
Shamela0022547-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2638
Shamela0022547-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1082
Shamela0022547-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        57563
Shamela0022547-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        35978
Shamela0022547-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2988
Shamela0022547-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        6635
Shamela0022547-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        44640
Shamela0022547-ara1_Shia001390-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1694
Shamela0022547-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1194
Shamela0022547-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16812
Shamela0022547-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3820
Shamela0022547-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        4481
Shamela0022547-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        18629
Shamela0022547-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10257
Shamela0022547-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7182
Shamela0022547-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       343752
Shamela0022547-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2684
Shamela0022547-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5060
Shamela0022547-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        13362
Shamela0022547-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        2729
Shamela0022547-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        20598
Shamela0022547-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       111633
Shamela0022547-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        10303
Shamela0022547-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8355
Shamela0022547-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        33271
Shamela0022547-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1359
Shamela0022547-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        21172
Shamela0022547-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       365262
Shamela0022547-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       879932
Shamela0022547-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2682
Shamela0022547-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       1823848
Shamela0022547-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       109549
Shamela0022547-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       481307
Shamela0022547-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2199
Shamela0022547-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        75554
Shamela0022547-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1042
Shamela0022547-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1173
Shamela0022547-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        4648
Shamela0022547-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1016
Shamela0022547-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        2064
Shamela0022547-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        14057
Shamela0022547-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        61984
Shamela0022547-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3647
Shamela0022547-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        82019
Shamela0022547-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1059
Shamela0022547-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1184
Shamela0022547-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       152975
Shamela0022547-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        7916
Shamela0022547-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        24522
Shamela0022547-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36       190482
Shamela0022547-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2738
Shamela0022547-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1673
Shamela0022547-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        5442
Shamela0022547-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        56513
Shamela0022547-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        10316
Shamela0022547-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6902
Shamela0022547-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7548
Shamela0022547-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        81728
Shamela0022547-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        74420
Shamela0022547-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1794
Shamela0022547-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        19441
Shamela0022547-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       704205
Shamela0022547-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       227323
Shamela0022547-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1837
Shamela0022547-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       1742694
Shamela0022547-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1003
Shamela0022547-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        32369
Shamela0022547-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1901
Shamela0022547-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5869
Shamela0022547-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        11947
Shamela0022547-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       347717
Shamela0022547-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        12970
Shamela0022547-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        9577
Shamela0022547-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        97254
Shamela0022547-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       265062
Shamela0022547-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        4178
Shamela0022547-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        22289
Shamela0022547-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        16847
Shamela0022547-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1413
Shamela0022547-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1778
Shamela0022547-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3819
Shamela0022547-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        5225
Shamela0022547-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        37058
Shamela0022547-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        30310
Shamela0022547-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        13488
Shamela0022547-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        14669
Shamela0022547-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6892
Shamela0022547-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        3277
Shamela0022547-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       502921
Shamela0022547-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        19310
Shamela0022547-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        31365
Shamela0022547-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        3217
Shamela0022547-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18381
Shamela0022547-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3124
Shamela0022547-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4156
Shamela0022547-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1844
Shamela0022547-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        9159
Shamela0022547-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        9740
Shamela0022547-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        4891
Shamela0022547-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1235
Shamela0022547-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        18757
Shamela0022547-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3796
Shamela0022547-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       124178
Shamela0022547-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        16181
Shamela0022547-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2134
Shamela0022547-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       202439
Shamela0022547-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       383394
Shamela0022547-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4097
Shamela0022547-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1369
Shamela0022547-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1556
Shamela0022547-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       365520
Shamela0022547-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        6156
Shamela0022547-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        46233
Shamela0022547-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5303
Shamela0022547-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        6459
Shamela0022547-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        42218
Shamela0022547-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        26686
Shamela0022547-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       751718
Shamela0022547-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        39786
Shamela0022547-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1030
Shamela0022547-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1585
Shamela0022547-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3845
Shamela0022547-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        10422
Shamela0022547-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7395
Shamela0022547-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8672
Shamela0022547-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        66250
Shamela0022547-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        17816
Shamela0022547-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1041
Shamela0022547-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1502
Shamela0022547-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3090
Shamela0022547-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        10134
Shamela0022547-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        18347
Shamela0022547-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       112237
Shamela0022547-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3825
Shamela0022547-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4220
Shamela0022547-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        9359
Shamela0022547-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        55223
Shamela0022547-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1133
Shamela0022547-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        63299
Shamela0022547-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       356638
Shamela0022547-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12090
Shamela0022547-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        24675
Shamela0022547-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        44829
Shamela0022547-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       171174
Shamela0022547-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         991
Shamela0022547-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7533
Shamela0022547-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13634
Shamela0022547-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3043
Shamela0022547-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        5577
Shamela0022547-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        13849
Shamela0022547-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2380
Shamela0022547-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2686
Shamela0022547-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5990
Shamela0022547-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3914
Shamela0022547-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9272
Shamela0022547-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3790
Shamela0022547-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1851
Shamela0022547-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1042
Shamela0022547-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        19530
Shamela0022547-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6924
Shamela0022547-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        3438
Shamela0022547-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        6085
Shamela0022547-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7579
Shamela0022547-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1946
Shamela0022547-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22276
Shamela0022547-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1907
Shamela0022547-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1998
Shamela0022547-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:34        3679
Shamela0022547-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        36419
Shamela0022547-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6387
Shamela0022547-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1651
Shamela0022547-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        2817
Shamela0022547-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13       101322
Shamela0022547-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        13724
Shamela0022547-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1970
Shamela0022547-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        33914
Shamela0022547-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       806206
Shamela0022547-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        60672
Shamela0022547-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21604
Shamela0022547-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        4001
Shamela0022547-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2010
Shamela0022547-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        15141
Shamela0022547-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2553
Shamela0022547-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10349
Shamela0022547-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        15905
Shamela0022547-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        21791
Shamela0022547-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        27154
Shamela0022547-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        28696
Shamela0022547-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1566
Shamela0022547-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        13859
Shamela0022547-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        6803
Shamela0022547-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        21058
Shamela0022547-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        14297
Shamela0022547-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3203
Shamela0022547-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2187
Shamela0022547-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        54014
Shamela0022547-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        57944
Shamela0022547-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        5675
Shamela0022547-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5054
Shamela0022547-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        4808
Shamela0022547-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        16197
Shamela0022547-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        36069
Shamela0022547-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       595971
Shamela0022547-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5999
Shamela0022547-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2574
Shamela0022547-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3900
Shamela0022547-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        50297
Shamela0022547-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        5510
Shamela0022547-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1328
Shamela0022547-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        34096
Shamela0022547-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2771
Shamela0022547-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        11766
Shamela0022547-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4992
Shamela0022547-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1398
Shamela0022547-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        36352
Shamela0022547-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         954
Shamela0022547-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4027
Shamela0022547-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        17261
Shamela0022547-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2556
Shamela0022547-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5333
Shamela0022547-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2869
Shamela0022547-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5002
Shamela0022547-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4191
Shamela0022547-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        12715
Shamela0022547-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38         787
Shamela0022547-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3794
Shamela0022547-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1210
Shamela0022547-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        19099
Shamela0022547-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7170
Shamela0022547-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        4539
Shamela0022547-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        19533
Shamela0022547-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        91917
Shamela0022547-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        7055
Shamela0022547-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        12049
Shamela0022547-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2969
Shamela0022547-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        3191
Shamela0022547-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3203
Shamela0022547-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1782
Shamela0022547-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       893290
Shamela0022547-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26329
Shamela0022547-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       256810
Shamela0022547-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        40778
Shamela0022547-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1040
Shamela0022547-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11524
Shamela0022547-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3090
Shamela0022547-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4953
Shamela0022547-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4389
Shamela0022547-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2078
Shamela0022547-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4126
Shamela0022547-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5299