Index of /passim01022020/Shamela0021751-ara1/


../
Shamela0021751-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3595
Shamela0021751-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2405
Shamela0021751-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        25572
Shamela0021751-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        6385
Shamela0021751-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        6818
Shamela0021751-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        11599
Shamela0021751-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5673
Shamela0021751-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1674
Shamela0021751-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3847
Shamela0021751-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1584
Shamela0021751-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1268
Shamela0021751-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        49366
Shamela0021751-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1748
Shamela0021751-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        5370
Shamela0021751-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2097
Shamela0021751-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2867
Shamela0021751-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        15237
Shamela0021751-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2464
Shamela0021751-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        24891
Shamela0021751-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        12074
Shamela0021751-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        56338
Shamela0021751-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        5628
Shamela0021751-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       128818
Shamela0021751-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1084
Shamela0021751-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1715
Shamela0021751-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2325
Shamela0021751-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1135
Shamela0021751-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        48358
Shamela0021751-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1431
Shamela0021751-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        26144
Shamela0021751-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        8748
Shamela0021751-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        16392
Shamela0021751-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        11290
Shamela0021751-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1136
Shamela0021751-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        43100
Shamela0021751-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        23481
Shamela0021751-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1816
Shamela0021751-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4189
Shamela0021751-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2481
Shamela0021751-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        4052
Shamela0021751-ara1_JK000338-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1844
Shamela0021751-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1871
Shamela0021751-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1067
Shamela0021751-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3294
Shamela0021751-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        17151
Shamela0021751-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17        43630
Shamela0021751-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        3070
Shamela0021751-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        26077
Shamela0021751-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1225
Shamela0021751-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        7894
Shamela0021751-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1762
Shamela0021751-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        33847
Shamela0021751-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        6186
Shamela0021751-ara1_JK000438-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1860
Shamela0021751-ara1_JK000445-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1038
Shamela0021751-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        70453
Shamela0021751-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3311
Shamela0021751-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        7946
Shamela0021751-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        7221
Shamela0021751-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        17413
Shamela0021751-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        9181
Shamela0021751-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1636
Shamela0021751-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        3562
Shamela0021751-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        17564
Shamela0021751-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5028
Shamela0021751-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         935
Shamela0021751-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1245
Shamela0021751-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2304
Shamela0021751-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3031
Shamela0021751-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        22863
Shamela0021751-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2987
Shamela0021751-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2049
Shamela0021751-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1764
Shamela0021751-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3752
Shamela0021751-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1535
Shamela0021751-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4166
Shamela0021751-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1157
Shamela0021751-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        12301
Shamela0021751-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2014
Shamela0021751-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1135
Shamela0021751-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03         986
Shamela0021751-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2570
Shamela0021751-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        28272
Shamela0021751-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        5633
Shamela0021751-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        8884
Shamela0021751-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2021
Shamela0021751-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2874
Shamela0021751-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1498
Shamela0021751-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56       111903
Shamela0021751-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        2633
Shamela0021751-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        62706
Shamela0021751-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        23787
Shamela0021751-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1256
Shamela0021751-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12         992
Shamela0021751-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1655
Shamela0021751-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         821
Shamela0021751-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1571
Shamela0021751-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         986
Shamela0021751-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17        45215
Shamela0021751-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09         835
Shamela0021751-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       268847
Shamela0021751-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1749
Shamela0021751-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2358
Shamela0021751-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9262
Shamela0021751-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2570
Shamela0021751-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2028
Shamela0021751-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1071
Shamela0021751-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1504
Shamela0021751-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        41773
Shamela0021751-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4394
Shamela0021751-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1115
Shamela0021751-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2581
Shamela0021751-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        7640
Shamela0021751-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        4926
Shamela0021751-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1703
Shamela0021751-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1467
Shamela0021751-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        9826
Shamela0021751-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2761
Shamela0021751-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6512
Shamela0021751-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2531
Shamela0021751-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1924
Shamela0021751-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3907
Shamela0021751-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23         924
Shamela0021751-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        4649
Shamela0021751-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3927
Shamela0021751-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        10519
Shamela0021751-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        17542
Shamela0021751-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        5962
Shamela0021751-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2330
Shamela0021751-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1282
Shamela0021751-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4569
Shamela0021751-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        11078
Shamela0021751-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1411
Shamela0021751-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         962
Shamela0021751-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1265
Shamela0021751-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10613
Shamela0021751-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        12874
Shamela0021751-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02         884
Shamela0021751-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        13300
Shamela0021751-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5420
Shamela0021751-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3318
Shamela0021751-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        4744
Shamela0021751-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2164
Shamela0021751-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1460
Shamela0021751-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2551
Shamela0021751-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        78568
Shamela0021751-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4009
Shamela0021751-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        7527
Shamela0021751-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1876
Shamela0021751-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        20358
Shamela0021751-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        26753
Shamela0021751-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1791
Shamela0021751-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         865
Shamela0021751-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1348
Shamela0021751-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1929
Shamela0021751-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        16603
Shamela0021751-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        18842
Shamela0021751-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4853
Shamela0021751-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        91394
Shamela0021751-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        9378
Shamela0021751-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2058
Shamela0021751-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1469
Shamela0021751-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        51399
Shamela0021751-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        12923
Shamela0021751-ara1_JK006902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1180
Shamela0021751-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2404
Shamela0021751-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1850
Shamela0021751-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        21461
Shamela0021751-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1196
Shamela0021751-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3313
Shamela0021751-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1328
Shamela0021751-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7404
Shamela0021751-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7160
Shamela0021751-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2281
Shamela0021751-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        20232
Shamela0021751-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         942
Shamela0021751-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        12390
Shamela0021751-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        16845
Shamela0021751-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        7191
Shamela0021751-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        14363
Shamela0021751-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       138188
Shamela0021751-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1142
Shamela0021751-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        21292
Shamela0021751-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        32125
Shamela0021751-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1603
Shamela0021751-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        6001
Shamela0021751-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        19040
Shamela0021751-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1588
Shamela0021751-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       187896
Shamela0021751-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7612
Shamela0021751-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4784
Shamela0021751-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2103
Shamela0021751-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2419
Shamela0021751-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1151
Shamela0021751-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        11277
Shamela0021751-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1658
Shamela0021751-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1410
Shamela0021751-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2419
Shamela0021751-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10283
Shamela0021751-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        18352
Shamela0021751-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        26513
Shamela0021751-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        5276
Shamela0021751-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5794
Shamela0021751-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        89888
Shamela0021751-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        58617
Shamela0021751-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        31455
Shamela0021751-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        16448
Shamela0021751-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2300
Shamela0021751-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3318
Shamela0021751-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2967
Shamela0021751-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        51858
Shamela0021751-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       168780
Shamela0021751-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2574
Shamela0021751-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1398
Shamela0021751-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1452
Shamela0021751-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2984
Shamela0021751-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        15923
Shamela0021751-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        55776
Shamela0021751-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3726
Shamela0021751-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1414
Shamela0021751-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1455
Shamela0021751-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        15745
Shamela0021751-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5014
Shamela0021751-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         983
Shamela0021751-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1059
Shamela0021751-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1834
Shamela0021751-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       174840
Shamela0021751-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        5924
Shamela0021751-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3723
Shamela0021751-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2307
Shamela0021751-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4578
Shamela0021751-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4475
Shamela0021751-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1583
Shamela0021751-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        10626
Shamela0021751-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1705
Shamela0021751-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4396
Shamela0021751-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        5111
Shamela0021751-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2612
Shamela0021751-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2265
Shamela0021751-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1437
Shamela0021751-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        8149
Shamela0021751-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1220
Shamela0021751-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        6010
Shamela0021751-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        12905
Shamela0021751-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3243
Shamela0021751-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1203
Shamela0021751-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5321
Shamela0021751-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1486
Shamela0021751-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:33        78112
Shamela0021751-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2058
Shamela0021751-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       124887
Shamela0021751-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       101342
Shamela0021751-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2582
Shamela0021751-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37262
Shamela0021751-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        22080
Shamela0021751-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        16531
Shamela0021751-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2804
Shamela0021751-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1964
Shamela0021751-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        9940
Shamela0021751-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13848
Shamela0021751-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        30470
Shamela0021751-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10305
Shamela0021751-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       241292
Shamela0021751-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10002
Shamela0021751-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       2564363
Shamela0021751-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1582
Shamela0021751-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7097
Shamela0021751-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1315
Shamela0021751-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2405
Shamela0021751-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2032
Shamela0021751-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6861
Shamela0021751-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        78699
Shamela0021751-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1930
Shamela0021751-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2794
Shamela0021751-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        84180
Shamela0021751-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19322
Shamela0021751-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        32460
Shamela0021751-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1236
Shamela0021751-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7180
Shamela0021751-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1844
Shamela0021751-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2977
Shamela0021751-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01         954
Shamela0021751-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1415
Shamela0021751-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        7327
Shamela0021751-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4925
Shamela0021751-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2058
Shamela0021751-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1773
Shamela0021751-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1179
Shamela0021751-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3385
Shamela0021751-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12001
Shamela0021751-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1297
Shamela0021751-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         955
Shamela0021751-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2405
Shamela0021751-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        13955
Shamela0021751-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7722
Shamela0021751-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4366
Shamela0021751-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        15052
Shamela0021751-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1175
Shamela0021751-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4179
Shamela0021751-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       124354
Shamela0021751-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        14708
Shamela0021751-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        29009
Shamela0021751-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        38726
Shamela0021751-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7412
Shamela0021751-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12429
Shamela0021751-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        88639
Shamela0021751-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        51788
Shamela0021751-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3410
Shamela0021751-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4869
Shamela0021751-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1137
Shamela0021751-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1612
Shamela0021751-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7625
Shamela0021751-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4104
Shamela0021751-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18018
Shamela0021751-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        7340
Shamela0021751-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4185
Shamela0021751-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8041
Shamela0021751-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        52116
Shamela0021751-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2541
Shamela0021751-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       247560
Shamela0021751-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        71355
Shamela0021751-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       303051
Shamela0021751-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       299015
Shamela0021751-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       107197
Shamela0021751-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12873
Shamela0021751-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       116604
Shamela0021751-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        96407
Shamela0021751-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        38174
Shamela0021751-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6567
Shamela0021751-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1155
Shamela0021751-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        4263
Shamela0021751-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5859
Shamela0021751-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        62985
Shamela0021751-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4158
Shamela0021751-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        82215
Shamela0021751-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6231
Shamela0021751-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2400
Shamela0021751-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1933
Shamela0021751-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       108139
Shamela0021751-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        13954
Shamela0021751-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1575
Shamela0021751-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1200
Shamela0021751-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        25535
Shamela0021751-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       180102
Shamela0021751-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3196
Shamela0021751-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1272
Shamela0021751-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1587
Shamela0021751-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        14225
Shamela0021751-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1933
Shamela0021751-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        68263
Shamela0021751-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       115202
Shamela0021751-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       254559
Shamela0021751-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       117792
Shamela0021751-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3504
Shamela0021751-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7189
Shamela0021751-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1542
Shamela0021751-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2738
Shamela0021751-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4120
Shamela0021751-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3460
Shamela0021751-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3167
Shamela0021751-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10450
Shamela0021751-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13096
Shamela0021751-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3011
Shamela0021751-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        17909
Shamela0021751-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1082
Shamela0021751-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12336
Shamela0021751-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1636
Shamela0021751-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       315183
Shamela0021751-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        33995
Shamela0021751-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17800
Shamela0021751-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18731
Shamela0021751-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        52763
Shamela0021751-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        21883
Shamela0021751-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        28471
Shamela0021751-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        64982
Shamela0021751-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4381
Shamela0021751-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4706
Shamela0021751-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2773
Shamela0021751-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7216
Shamela0021751-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2735
Shamela0021751-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1551
Shamela0021751-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2159
Shamela0021751-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        12479
Shamela0021751-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5344
Shamela0021751-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1722
Shamela0021751-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3105
Shamela0021751-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30236
Shamela0021751-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1846
Shamela0021751-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27388
Shamela0021751-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3032
Shamela0021751-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6297
Shamela0021751-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7489
Shamela0021751-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1217
Shamela0021751-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3792
Shamela0021751-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7384
Shamela0021751-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        17875
Shamela0021751-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1404
Shamela0021751-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        77463
Shamela0021751-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9306
Shamela0021751-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1402
Shamela0021751-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11023
Shamela0021751-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4273
Shamela0021751-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1037
Shamela0021751-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       319734
Shamela0021751-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3757
Shamela0021751-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         982
Shamela0021751-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4547
Shamela0021751-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1060
Shamela0021751-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1030
Shamela0021751-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2309
Shamela0021751-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2582
Shamela0021751-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        98975
Shamela0021751-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1440
Shamela0021751-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23         980
Shamela0021751-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        67242
Shamela0021751-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1256
Shamela0021751-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        12109
Shamela0021751-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1028
Shamela0021751-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3376
Shamela0021751-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1616
Shamela0021751-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6740
Shamela0021751-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3637
Shamela0021751-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11860
Shamela0021751-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5923
Shamela0021751-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        38929
Shamela0021751-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4571
Shamela0021751-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2481
Shamela0021751-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2322
Shamela0021751-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4439
Shamela0021751-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1873
Shamela0021751-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1571
Shamela0021751-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4371
Shamela0021751-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4210
Shamela0021751-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1412
Shamela0021751-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1702
Shamela0021751-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1153
Shamela0021751-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1467
Shamela0021751-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         874
Shamela0021751-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4133
Shamela0021751-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       164612
Shamela0021751-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       180880
Shamela0021751-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       135003
Shamela0021751-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7359
Shamela0021751-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1151
Shamela0021751-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        16673
Shamela0021751-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1288
Shamela0021751-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20430
Shamela0021751-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2200
Shamela0021751-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        6315
Shamela0021751-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2690
Shamela0021751-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1179
Shamela0021751-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1243
Shamela0021751-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3206
Shamela0021751-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5441
Shamela0021751-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4254
Shamela0021751-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         937
Shamela0021751-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1429
Shamela0021751-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4949
Shamela0021751-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16086
Shamela0021751-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       119724
Shamela0021751-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       159975
Shamela0021751-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14950
Shamela0021751-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2255
Shamela0021751-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9108
Shamela0021751-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        60182
Shamela0021751-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        41899
Shamela0021751-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       161888
Shamela0021751-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15260
Shamela0021751-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        6946
Shamela0021751-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7622
Shamela0021751-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3158
Shamela0021751-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54         928
Shamela0021751-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3339
Shamela0021751-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        16350
Shamela0021751-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1671
Shamela0021751-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         878
Shamela0021751-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10076
Shamela0021751-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1798
Shamela0021751-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4279
Shamela0021751-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1521
Shamela0021751-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        44251
Shamela0021751-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        47095
Shamela0021751-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1320
Shamela0021751-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        9604
Shamela0021751-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1966
Shamela0021751-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3945
Shamela0021751-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1781
Shamela0021751-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2459
Shamela0021751-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4145
Shamela0021751-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6042
Shamela0021751-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        11646
Shamela0021751-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1072
Shamela0021751-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        5687
Shamela0021751-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1259
Shamela0021751-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7091
Shamela0021751-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17112
Shamela0021751-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3018
Shamela0021751-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        31166
Shamela0021751-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         964
Shamela0021751-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        55679
Shamela0021751-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        79602
Shamela0021751-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        20656
Shamela0021751-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         951
Shamela0021751-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1202
Shamela0021751-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3557
Shamela0021751-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1667
Shamela0021751-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1637
Shamela0021751-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1432
Shamela0021751-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1982
Shamela0021751-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12134
Shamela0021751-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2452
Shamela0021751-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1087
Shamela0021751-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3730
Shamela0021751-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2272
Shamela0021751-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1781
Shamela0021751-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2078
Shamela0021751-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3473
Shamela0021751-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7418
Shamela0021751-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4058
Shamela0021751-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3491
Shamela0021751-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1409
Shamela0021751-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2675
Shamela0021751-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12716
Shamela0021751-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        15811
Shamela0021751-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4177
Shamela0021751-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1115
Shamela0021751-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1312
Shamela0021751-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5450
Shamela0021751-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4694
Shamela0021751-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1090
Shamela0021751-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23508
Shamela0021751-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3454
Shamela0021751-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15134
Shamela0021751-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2002
Shamela0021751-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4447
Shamela0021751-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25263
Shamela0021751-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        78055
Shamela0021751-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9715
Shamela0021751-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        22072
Shamela0021751-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        51300
Shamela0021751-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        22560
Shamela0021751-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        85557
Shamela0021751-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        36994
Shamela0021751-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        99312
Shamela0021751-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12427
Shamela0021751-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        41198
Shamela0021751-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        50158
Shamela0021751-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4089
Shamela0021751-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5057
Shamela0021751-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1730
Shamela0021751-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1122
Shamela0021751-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1716
Shamela0021751-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1663
Shamela0021751-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        57075
Shamela0021751-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2616
Shamela0021751-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        60601
Shamela0021751-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6265
Shamela0021751-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6143
Shamela0021751-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2860
Shamela0021751-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1101
Shamela0021751-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2490
Shamela0021751-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3363
Shamela0021751-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3448
Shamela0021751-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1157
Shamela0021751-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4567
Shamela0021751-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        20739
Shamela0021751-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        72398
Shamela0021751-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         988
Shamela0021751-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1480
Shamela0021751-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5843
Shamela0021751-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        10449
Shamela0021751-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2164
Shamela0021751-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3732
Shamela0021751-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2364
Shamela0021751-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19599
Shamela0021751-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        38055
Shamela0021751-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5141
Shamela0021751-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        51841
Shamela0021751-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4112
Shamela0021751-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4864
Shamela0021751-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        41783
Shamela0021751-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1049
Shamela0021751-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2803
Shamela0021751-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1445
Shamela0021751-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2127
Shamela0021751-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5605
Shamela0021751-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1975
Shamela0021751-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1660
Shamela0021751-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7718
Shamela0021751-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9276
Shamela0021751-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        11002
Shamela0021751-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        19907
Shamela0021751-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        69730
Shamela0021751-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        23621
Shamela0021751-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4450
Shamela0021751-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30       330550
Shamela0021751-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        10829
Shamela0021751-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5284
Shamela0021751-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4435
Shamela0021751-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1823
Shamela0021751-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        28252
Shamela0021751-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4101
Shamela0021751-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        15394
Shamela0021751-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        36335
Shamela0021751-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5933
Shamela0021751-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4547
Shamela0021751-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5355
Shamela0021751-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        20677
Shamela0021751-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1995
Shamela0021751-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1447
Shamela0021751-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4080
Shamela0021751-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       133887
Shamela0021751-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7906
Shamela0021751-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         926
Shamela0021751-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1207
Shamela0021751-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        26208
Shamela0021751-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1627
Shamela0021751-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         880
Shamela0021751-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1566
Shamela0021751-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4038
Shamela0021751-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1881
Shamela0021751-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7760
Shamela0021751-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7730
Shamela0021751-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5972
Shamela0021751-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05       148070
Shamela0021751-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1590
Shamela0021751-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1230
Shamela0021751-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        41609
Shamela0021751-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3314
Shamela0021751-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2265
Shamela0021751-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7294
Shamela0021751-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1903
Shamela0021751-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22273
Shamela0021751-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        28880
Shamela0021751-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         942
Shamela0021751-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1873
Shamela0021751-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2442
Shamela0021751-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        10224
Shamela0021751-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4535
Shamela0021751-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7423
Shamela0021751-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         832
Shamela0021751-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1194
Shamela0021751-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         895
Shamela0021751-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         994
Shamela0021751-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2903
Shamela0021751-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       233279
Shamela0021751-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        29309
Shamela0021751-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2808
Shamela0021751-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10662
Shamela0021751-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2383
Shamela0021751-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6237
Shamela0021751-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6265
Shamela0021751-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5090
Shamela0021751-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        20304
Shamela0021751-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1442
Shamela0021751-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11265
Shamela0021751-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        39498
Shamela0021751-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2902
Shamela0021751-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9931
Shamela0021751-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2540
Shamela0021751-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3593
Shamela0021751-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        52753
Shamela0021751-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        9836
Shamela0021751-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        96973
Shamela0021751-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        13080
Shamela0021751-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1780
Shamela0021751-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       319171
Shamela0021751-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2114
Shamela0021751-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4049
Shamela0021751-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        30990
Shamela0021751-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        49914
Shamela0021751-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        36000
Shamela0021751-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1538
Shamela0021751-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4240
Shamela0021751-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7281
Shamela0021751-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4518
Shamela0021751-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6036
Shamela0021751-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        10874
Shamela0021751-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        11132
Shamela0021751-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1109
Shamela0021751-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1074
Shamela0021751-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4766
Shamela0021751-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        35673
Shamela0021751-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5719
Shamela0021751-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2268
Shamela0021751-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9525
Shamela0021751-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12161
Shamela0021751-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        39231
Shamela0021751-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14710
Shamela0021751-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13446
Shamela0021751-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5287
Shamela0021751-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1492
Shamela0021751-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8679
Shamela0021751-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4136
Shamela0021751-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2064
Shamela0021751-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2481
Shamela0021751-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4559
Shamela0021751-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        21937
Shamela0021751-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10532
Shamela0021751-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        28457
Shamela0021751-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3620
Shamela0021751-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6447
Shamela0021751-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6279
Shamela0021751-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7207
Shamela0021751-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5061
Shamela0021751-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2118
Shamela0021751-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1340
Shamela0021751-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8190
Shamela0021751-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        11167
Shamela0021751-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1430
Shamela0021751-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7433
Shamela0021751-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3674
Shamela0021751-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1387
Shamela0021751-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7172
Shamela0021751-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1306
Shamela0021751-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1322
Shamela0021751-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2292
Shamela0021751-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        59596
Shamela0021751-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1613
Shamela0021751-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3085
Shamela0021751-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1544
Shamela0021751-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2209
Shamela0021751-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21834
Shamela0021751-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        17894
Shamela0021751-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1362
Shamela0021751-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1512
Shamela0021751-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3487
Shamela0021751-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        85086
Shamela0021751-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1537
Shamela0021751-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        20637
Shamela0021751-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        32090
Shamela0021751-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1408
Shamela0021751-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3288
Shamela0021751-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4653
Shamela0021751-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        28497
Shamela0021751-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        41050
Shamela0021751-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4133
Shamela0021751-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1123
Shamela0021751-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3586
Shamela0021751-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3841
Shamela0021751-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1651
Shamela0021751-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24836
Shamela0021751-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        31215
Shamela0021751-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2128
Shamela0021751-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       249614
Shamela0021751-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14951
Shamela0021751-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3543
Shamela0021751-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         932
Shamela0021751-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        6820
Shamela0021751-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        93607
Shamela0021751-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5873
Shamela0021751-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        56918
Shamela0021751-ara1_Shamela0021610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4348
Shamela0021751-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       957129
Shamela0021751-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       1132668
Shamela0021751-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        77209
Shamela0021751-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10999
Shamela0021751-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6388
Shamela0021751-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25261
Shamela0021751-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3519
Shamela0021751-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3846
Shamela0021751-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        16457
Shamela0021751-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3361
Shamela0021751-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        39696
Shamela0021751-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1561
Shamela0021751-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1476
Shamela0021751-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1299
Shamela0021751-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        23564
Shamela0021751-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1540
Shamela0021751-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01       542011
Shamela0021751-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        13167
Shamela0021751-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4119
Shamela0021751-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        70888
Shamela0021751-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3105
Shamela0021751-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       264099
Shamela0021751-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        22121
Shamela0021751-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        14095
Shamela0021751-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17516
Shamela0021751-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       1559459
Shamela0021751-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        36067
Shamela0021751-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5676
Shamela0021751-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        31447
Shamela0021751-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        26588
Shamela0021751-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4086
Shamela0021751-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        54852
Shamela0021751-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        56569
Shamela0021751-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        27019
Shamela0021751-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        45951
Shamela0021751-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        52359
Shamela0021751-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         969
Shamela0021751-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        16406
Shamela0021751-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         993
Shamela0021751-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       284990
Shamela0021751-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        6834
Shamela0021751-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3490
Shamela0021751-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        72167
Shamela0021751-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        12808
Shamela0021751-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        17082
Shamela0021751-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1409
Shamela0021751-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1715
Shamela0021751-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1041
Shamela0021751-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2797
Shamela0021751-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3501
Shamela0021751-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9667
Shamela0021751-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         945
Shamela0021751-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4317
Shamela0021751-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1485
Shamela0021751-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3286
Shamela0021751-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3412
Shamela0021751-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        44794
Shamela0021751-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10824
Shamela0021751-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        12400
Shamela0021751-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1357
Shamela0021751-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4062
Shamela0021751-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9225
Shamela0021751-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12650
Shamela0021751-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7832
Shamela0021751-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        16779
Shamela0021751-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7083
Shamela0021751-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1655
Shamela0021751-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2121
Shamela0021751-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6357
Shamela0021751-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        74026
Shamela0021751-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        16944
Shamela0021751-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10909
Shamela0021751-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        27261
Shamela0021751-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        32245
Shamela0021751-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        2826
Shamela0021751-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3203
Shamela0021751-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7990
Shamela0021751-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12604
Shamela0021751-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        30057
Shamela0021751-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        25042
Shamela0021751-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        49023
Shamela0021751-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12429
Shamela0021751-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        98988
Shamela0021751-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12925
Shamela0021751-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        73473
Shamela0021751-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        19348
Shamela0021751-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        27006
Shamela0021751-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        36296
Shamela0021751-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3344
Shamela0021751-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5368
Shamela0021751-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        17966
Shamela0021751-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        38560
Shamela0021751-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51050
Shamela0021751-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        86363
Shamela0021751-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1367
Shamela0021751-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2285
Shamela0021751-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        11431
Shamela0021751-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1709
Shamela0021751-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1326
Shamela0021751-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        16713
Shamela0021751-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        96612
Shamela0021751-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1669
Shamela0021751-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6150
Shamela0021751-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        26048
Shamela0021751-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       222341
Shamela0021751-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       320640
Shamela0021751-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        12372
Shamela0021751-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1206
Shamela0021751-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        15674
Shamela0021751-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        15061
Shamela0021751-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2528
Shamela0021751-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5101
Shamela0021751-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2502
Shamela0021751-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6192
Shamela0021751-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1246
Shamela0021751-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1905
Shamela0021751-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        21081
Shamela0021751-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1723
Shamela0021751-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        58038
Shamela0021751-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1958
Shamela0021751-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1404
Shamela0021751-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1556
Shamela0021751-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1368
Shamela0021751-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2709
Shamela0021751-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2879
Shamela0021751-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6857
Shamela0021751-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        48625
Shamela0021751-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2200
Shamela0021751-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3826
Shamela0021751-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3470
Shamela0021751-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4013
Shamela0021751-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7209
Shamela0021751-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1211
Shamela0021751-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3082
Shamela0021751-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3315
Shamela0021751-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1481
Shamela0021751-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5414
Shamela0021751-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1611
Shamela0021751-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1573
Shamela0021751-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2584
Shamela0021751-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14255
Shamela0021751-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1585
Shamela0021751-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3031
Shamela0021751-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3595
Shamela0021751-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2074
Shamela0021751-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1589
Shamela0021751-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1535
Shamela0021751-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1217
Shamela0021751-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8525
Shamela0021751-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1198
Shamela0021751-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12178
Shamela0021751-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2126
Shamela0021751-ara1_Shamela0026923-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       182125
Shamela0021751-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         974
Shamela0021751-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       208384
Shamela0021751-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8235
Shamela0021751-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2468
Shamela0021751-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1243
Shamela0021751-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4468
Shamela0021751-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1318
Shamela0021751-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11539
Shamela0021751-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2971
Shamela0021751-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6723
Shamela0021751-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6407
Shamela0021751-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1627
Shamela0021751-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        17685
Shamela0021751-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1513
Shamela0021751-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1468
Shamela0021751-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1183
Shamela0021751-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1367
Shamela0021751-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1156
Shamela0021751-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4008
Shamela0021751-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3858
Shamela0021751-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1034
Shamela0021751-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2665
Shamela0021751-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2634
Shamela0021751-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1568
Shamela0021751-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         942
Shamela0021751-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1127
Shamela0021751-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11133
Shamela0021751-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3025
Shamela0021751-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1162
Shamela0021751-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        13861
Shamela0021751-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1728
Shamela0021751-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13966
Shamela0021751-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1007
Shamela0021751-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         994
Shamela0021751-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6435
Shamela0021751-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2852
Shamela0021751-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1250
Shamela0021751-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1462
Shamela0021751-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        11262
Shamela0021751-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2466
Shamela0021751-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10414
Shamela0021751-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12182
Shamela0021751-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        47203
Shamela0021751-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       121295
Shamela0021751-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1009
Shamela0021751-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         996
Shamela0021751-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4356
Shamela0021751-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2847
Shamela0021751-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         946
Shamela0021751-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       208048
Shamela0021751-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3706
Shamela0021751-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10507
Shamela0021751-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10842
Shamela0021751-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        40316
Shamela0021751-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        13898
Shamela0021751-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5289
Shamela0021751-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        79516
Shamela0021751-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4617
Shamela0021751-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        26485
Shamela0021751-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1892
Shamela0021751-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3248
Shamela0021751-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2067
Shamela0021751-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        94493
Shamela0021751-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1859
Shamela0021751-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1466
Shamela0021751-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5902
Shamela0021751-ara1_Shamela0095578-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3338
Shamela0021751-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        18179
Shamela0021751-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7511
Shamela0021751-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5999
Shamela0021751-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5426
Shamela0021751-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         947
Shamela0021751-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1997
Shamela0021751-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       1172850
Shamela0021751-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        67575
Shamela0021751-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1611
Shamela0021751-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1762
Shamela0021751-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40352
Shamela0021751-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         889
Shamela0021751-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4240
Shamela0021751-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1425
Shamela0021751-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2882
Shamela0021751-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1921
Shamela0021751-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        97127
Shamela0021751-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6129
Shamela0021751-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4280
Shamela0021751-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        21982
Shamela0021751-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13794
Shamela0021751-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        14499
Shamela0021751-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1731
Shamela0021751-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3351
Shamela0021751-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2091
Shamela0021751-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1366
Shamela0021751-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4279
Shamela0021751-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1043
Shamela0021751-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28         926
Shamela0021751-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44         998
Shamela0021751-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2564
Shamela0021751-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1566
Shamela0021751-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1969
Shamela0021751-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2472
Shamela0021751-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1014
Shamela0021751-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2644
Shamela0021751-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        7148
Shamela0021751-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        10038
Shamela0021751-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2057
Shamela0021751-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8308
Shamela0021751-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4007
Shamela0021751-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        6534
Shamela0021751-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        41788
Shamela0021751-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        7274
Shamela0021751-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        77116
Shamela0021751-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       103534
Shamela0021751-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1745
Shamela0021751-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3422
Shamela0021751-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2306
Shamela0021751-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        24833
Shamela0021751-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        58715
Shamela0021751-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4335
Shamela0021751-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1414
Shamela0021751-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8869
Shamela0021751-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3695
Shamela0021751-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1226
Shamela0021751-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2707
Shamela0021751-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1759
Shamela0021751-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3363
Shamela0021751-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        6037
Shamela0021751-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2049
Shamela0021751-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1691
Shamela0021751-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2709
Shamela0021751-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1540
Shamela0021751-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3348
Shamela0021751-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        7688
Shamela0021751-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        6353
Shamela0021751-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        3267
Shamela0021751-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5054
Shamela0021751-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1168
Shamela0021751-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1467
Shamela0021751-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1281
Shamela0021751-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        9194
Shamela0021751-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1565
Shamela0021751-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2975
Shamela0021751-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       110449
Shamela0021751-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4050
Shamela0021751-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1414
Shamela0021751-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1565
Shamela0021751-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        97696
Shamela0021751-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6466
Shamela0021751-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9107
Shamela0021751-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5275
Shamela0021751-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8677
Shamela0021751-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        37614
Shamela0021751-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        48757
Shamela0021751-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       175567
Shamela0021751-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        23567
Shamela0021751-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        50009
Shamela0021751-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        22598
Shamela0021751-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1439
Shamela0021751-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1716
Shamela0021751-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        17684
Shamela0021751-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3533
Shamela0021751-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1771
Shamela0021751-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        14270
Shamela0021751-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4973
Shamela0021751-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2804
Shamela0021751-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        12274
Shamela0021751-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        4062
Shamela0021751-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28         940
Shamela0021751-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        39329
Shamela0021751-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        13759
Shamela0021751-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       137745
Shamela0021751-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1595
Shamela0021751-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1468
Shamela0021751-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17680
Shamela0021751-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5791
Shamela0021751-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6292
Shamela0021751-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        34313
Shamela0021751-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2279
Shamela0021751-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2214
Shamela0021751-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3947
Shamela0021751-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2072
Shamela0021751-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2751
Shamela0021751-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1313
Shamela0021751-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1557
Shamela0021751-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        7900
Shamela0021751-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       444914
Shamela0021751-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         925
Shamela0021751-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        8168
Shamela0021751-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10149
Shamela0021751-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2517
Shamela0021751-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2100
Shamela0021751-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1526
Shamela0021751-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        15947
Shamela0021751-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1438
Shamela0021751-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        41332
Shamela0021751-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1319
Shamela0021751-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        32824
Shamela0021751-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        47243
Shamela0021751-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3029
Shamela0021751-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4294
Shamela0021751-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        27310
Shamela0021751-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11071
Shamela0021751-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1510
Shamela0021751-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1511
Shamela0021751-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5773
Shamela0021751-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4279
Shamela0021751-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       143928
Shamela0021751-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10562
Shamela0021751-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2680
Shamela0021751-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6594
Shamela0021751-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1579
Shamela0021751-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16917
Shamela0021751-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12908
Shamela0021751-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        43805
Shamela0021751-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1467
Shamela0021751-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1029
Shamela0021751-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6201
Shamela0021751-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13949
Shamela0021751-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10439
Shamela0021751-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         917
Shamela0021751-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        58853
Shamela0021751-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7208
Shamela0021751-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09         889
Shamela0021751-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6064
Shamela0021751-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8483
Shamela0021751-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       212981
Shamela0021751-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5511
Shamela0021751-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6631
Shamela0021751-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        9460
Shamela0021751-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        44630
Shamela0021751-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1658
Shamela0021751-ara1_Shia002764-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1517
Shamela0021751-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1495
Shamela0021751-ara1_Shia002913-ara1.csv      17-Mar-2020 16:29        2101
Shamela0021751-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        4236
Shamela0021751-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2465
Shamela0021751-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        11995
Shamela0021751-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1227
Shamela0021751-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5164
Shamela0021751-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3267
Shamela0021751-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1023
Shamela0021751-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3348
Shamela0021751-ara1_Shia003021-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1082
Shamela0021751-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5976
Shamela0021751-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2299
Shamela0021751-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1033
Shamela0021751-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3799
Shamela0021751-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        7827
Shamela0021751-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:23        4177
Shamela0021751-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        26860
Shamela0021751-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6935
Shamela0021751-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1412
Shamela0021751-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       160925
Shamela0021751-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        33863
Shamela0021751-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11709
Shamela0021751-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1608
Shamela0021751-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1471
Shamela0021751-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6243
Shamela0021751-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        18906
Shamela0021751-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5453
Shamela0021751-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2250
Shamela0021751-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2089
Shamela0021751-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        4299
Shamela0021751-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        4724
Shamela0021751-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5282
Shamela0021751-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        6167
Shamela0021751-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        60298
Shamela0021751-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        28769
Shamela0021751-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2028
Shamela0021751-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2119
Shamela0021751-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3138
Shamela0021751-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3325
Shamela0021751-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       168473
Shamela0021751-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1276
Shamela0021751-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2896
Shamela0021751-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4314
Shamela0021751-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1218
Shamela0021751-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4811
Shamela0021751-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4812
Shamela0021751-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4797
Shamela0021751-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4395
Shamela0021751-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4114
Shamela0021751-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2805
Shamela0021751-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3528
Shamela0021751-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1149
Shamela0021751-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33         900
Shamela0021751-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3019
Shamela0021751-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2205
Shamela0021751-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6438
Shamela0021751-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1647
Shamela0021751-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1214
Shamela0021751-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1191
Shamela0021751-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1679
Shamela0021751-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3301
Shamela0021751-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        72157
Shamela0021751-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       116136
Shamela0021751-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5101
Shamela0021751-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        7871
Shamela0021751-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1624
Shamela0021751-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3405
Shamela0021751-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1854
Shamela0021751-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7095
Shamela0021751-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3448
Shamela0021751-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1340