Index of /passim01022020/Shamela0021743-ara1/


../
Shamela0021743-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8835
Shamela0021743-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        27479
Shamela0021743-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        6423
Shamela0021743-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2062
Shamela0021743-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9801
Shamela0021743-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4050
Shamela0021743-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4436
Shamela0021743-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        13808
Shamela0021743-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       102498
Shamela0021743-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1726
Shamela0021743-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4720
Shamela0021743-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        12169
Shamela0021743-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        46347
Shamela0021743-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2310
Shamela0021743-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        24754
Shamela0021743-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2786
Shamela0021743-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        35086
Shamela0021743-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1902
Shamela0021743-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        21830
Shamela0021743-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       295826
Shamela0021743-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       199061
Shamela0021743-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6927
Shamela0021743-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        20728
Shamela0021743-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        11097
Shamela0021743-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        1497
Shamela0021743-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6784
Shamela0021743-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1031
Shamela0021743-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       198027
Shamela0021743-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        13871
Shamela0021743-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        16198
Shamela0021743-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        55472
Shamela0021743-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       207034
Shamela0021743-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4829
Shamela0021743-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1724
Shamela0021743-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2675
Shamela0021743-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1483
Shamela0021743-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6071
Shamela0021743-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       311046
Shamela0021743-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       102526
Shamela0021743-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1347
Shamela0021743-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        31867
Shamela0021743-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15272
Shamela0021743-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        53973
Shamela0021743-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        4461
Shamela0021743-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       289365
Shamela0021743-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        98082
Shamela0021743-ara1_JK000304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18         977
Shamela0021743-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        18118
Shamela0021743-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1554
Shamela0021743-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2905
Shamela0021743-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        21510
Shamela0021743-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2802
Shamela0021743-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       163199
Shamela0021743-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8847
Shamela0021743-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        13919
Shamela0021743-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       354862
Shamela0021743-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1653
Shamela0021743-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40       549615
Shamela0021743-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1886
Shamela0021743-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        9778
Shamela0021743-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        42479
Shamela0021743-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         882
Shamela0021743-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        8597
Shamela0021743-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        39926
Shamela0021743-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10147
Shamela0021743-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1612
Shamela0021743-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1190
Shamela0021743-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        2365
Shamela0021743-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        24126
Shamela0021743-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        5399
Shamela0021743-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4797
Shamela0021743-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1619
Shamela0021743-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2951
Shamela0021743-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1475
Shamela0021743-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2335
Shamela0021743-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1738
Shamela0021743-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4592
Shamela0021743-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3884
Shamela0021743-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1468
Shamela0021743-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1124
Shamela0021743-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2907
Shamela0021743-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2627
Shamela0021743-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1198
Shamela0021743-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        17671
Shamela0021743-ara1_JK000666-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:26        1321
Shamela0021743-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2358
Shamela0021743-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        24805
Shamela0021743-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8406
Shamela0021743-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2348
Shamela0021743-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4180
Shamela0021743-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2585
Shamela0021743-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        54803
Shamela0021743-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43       106699
Shamela0021743-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4504
Shamela0021743-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1538
Shamela0021743-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        3084
Shamela0021743-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1074
Shamela0021743-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3137
Shamela0021743-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1003
Shamela0021743-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        14024
Shamela0021743-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       163796
Shamela0021743-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10477
Shamela0021743-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2868
Shamela0021743-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2502
Shamela0021743-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3636
Shamela0021743-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1112
Shamela0021743-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1537
Shamela0021743-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2422
Shamela0021743-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2655
Shamela0021743-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1100
Shamela0021743-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       174954
Shamela0021743-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6608
Shamela0021743-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2372
Shamela0021743-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1782
Shamela0021743-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3182
Shamela0021743-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        20448
Shamela0021743-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       156112
Shamela0021743-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3837
Shamela0021743-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1761
Shamela0021743-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3751
Shamela0021743-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2013
Shamela0021743-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7147
Shamela0021743-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        27861
Shamela0021743-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2318
Shamela0021743-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1353
Shamela0021743-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1108
Shamela0021743-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3482
Shamela0021743-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        3084
Shamela0021743-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4267
Shamela0021743-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5087
Shamela0021743-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1643
Shamela0021743-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1044
Shamela0021743-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3547
Shamela0021743-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1054
Shamela0021743-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3250
Shamela0021743-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        50628
Shamela0021743-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3781
Shamela0021743-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1235
Shamela0021743-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22       115117
Shamela0021743-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        9826
Shamela0021743-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6576
Shamela0021743-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1376
Shamela0021743-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1502
Shamela0021743-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        14067
Shamela0021743-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6358
Shamela0021743-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1439
Shamela0021743-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02         826
Shamela0021743-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        9360
Shamela0021743-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6340
Shamela0021743-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        28092
Shamela0021743-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1193
Shamela0021743-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        3752
Shamela0021743-ara1_JK001465-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         973
Shamela0021743-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1021
Shamela0021743-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1256
Shamela0021743-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2647
Shamela0021743-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       305090
Shamela0021743-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6750
Shamela0021743-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10585
Shamela0021743-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1172
Shamela0021743-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2509
Shamela0021743-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3584
Shamela0021743-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2265
Shamela0021743-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        16842
Shamela0021743-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1589
Shamela0021743-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1250
Shamela0021743-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2209
Shamela0021743-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4138
Shamela0021743-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        92650
Shamela0021743-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1840
Shamela0021743-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         932
Shamela0021743-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2183
Shamela0021743-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2156
Shamela0021743-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1266
Shamela0021743-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4228
Shamela0021743-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3031
Shamela0021743-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       553736
Shamela0021743-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1078
Shamela0021743-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1887
Shamela0021743-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7159
Shamela0021743-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1898
Shamela0021743-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       134892
Shamela0021743-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1060
Shamela0021743-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1882
Shamela0021743-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5682
Shamela0021743-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5617
Shamela0021743-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        4259
Shamela0021743-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1618
Shamela0021743-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        14011
Shamela0021743-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17         817
Shamela0021743-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       113132
Shamela0021743-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7229
Shamela0021743-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        25594
Shamela0021743-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        9659
Shamela0021743-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1059
Shamela0021743-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       319352
Shamela0021743-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       489632
Shamela0021743-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5543
Shamela0021743-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4309
Shamela0021743-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       390294
Shamela0021743-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5158
Shamela0021743-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        32573
Shamela0021743-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2120
Shamela0021743-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1186
Shamela0021743-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       205544
Shamela0021743-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1484
Shamela0021743-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6111
Shamela0021743-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        33483
Shamela0021743-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        13349
Shamela0021743-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        60403
Shamela0021743-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1450
Shamela0021743-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:10         976
Shamela0021743-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        14079
Shamela0021743-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1527
Shamela0021743-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        24968
Shamela0021743-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1357
Shamela0021743-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        2829
Shamela0021743-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        10590
Shamela0021743-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4929
Shamela0021743-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4898
Shamela0021743-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        35267
Shamela0021743-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        48998
Shamela0021743-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1261
Shamela0021743-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        47109
Shamela0021743-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        67562
Shamela0021743-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        23301
Shamela0021743-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2619
Shamela0021743-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        10563
Shamela0021743-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2298
Shamela0021743-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1038
Shamela0021743-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        8973
Shamela0021743-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       185532
Shamela0021743-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2386
Shamela0021743-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2973
Shamela0021743-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5382
Shamela0021743-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        8019
Shamela0021743-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       214284
Shamela0021743-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         973
Shamela0021743-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1293
Shamela0021743-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1094
Shamela0021743-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1455
Shamela0021743-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1021
Shamela0021743-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        14254
Shamela0021743-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1144
Shamela0021743-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1059
Shamela0021743-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         867
Shamela0021743-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2576
Shamela0021743-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         957
Shamela0021743-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1701
Shamela0021743-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1685
Shamela0021743-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         956
Shamela0021743-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1736
Shamela0021743-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        20943
Shamela0021743-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3409
Shamela0021743-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        23112
Shamela0021743-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3571
Shamela0021743-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        35033
Shamela0021743-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1512
Shamela0021743-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1503
Shamela0021743-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2059
Shamela0021743-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4286
Shamela0021743-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1035
Shamela0021743-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3718
Shamela0021743-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2734
Shamela0021743-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        14055
Shamela0021743-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2205
Shamela0021743-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 12:11        1525
Shamela0021743-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        69101
Shamela0021743-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3552
Shamela0021743-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       104835
Shamela0021743-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7347
Shamela0021743-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        54306
Shamela0021743-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       124703
Shamela0021743-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        38927
Shamela0021743-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        15509
Shamela0021743-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1287
Shamela0021743-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14516
Shamela0021743-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1035
Shamela0021743-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        40240
Shamela0021743-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2489
Shamela0021743-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       276968
Shamela0021743-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       125016
Shamela0021743-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2079
Shamela0021743-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       277801
Shamela0021743-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        20119
Shamela0021743-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2071
Shamela0021743-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4509
Shamela0021743-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3089
Shamela0021743-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3865
Shamela0021743-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       170293
Shamela0021743-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1124
Shamela0021743-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        19572
Shamela0021743-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       223140
Shamela0021743-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2157
Shamela0021743-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        30231
Shamela0021743-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4294
Shamela0021743-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        40584
Shamela0021743-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9322
Shamela0021743-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         960
Shamela0021743-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         829
Shamela0021743-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10910
Shamela0021743-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5656
Shamela0021743-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1529
Shamela0021743-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        4633
Shamela0021743-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2695
Shamela0021743-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4491
Shamela0021743-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1038
Shamela0021743-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11062
Shamela0021743-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        11295
Shamela0021743-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1463
Shamela0021743-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5772
Shamela0021743-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6748
Shamela0021743-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1190
Shamela0021743-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1519
Shamela0021743-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        14718
Shamela0021743-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2001
Shamela0021743-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       208700
Shamela0021743-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3122
Shamela0021743-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       260566
Shamela0021743-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        26995
Shamela0021743-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7510
Shamela0021743-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        45977
Shamela0021743-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1210
Shamela0021743-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        82283
Shamela0021743-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        39750
Shamela0021743-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5519
Shamela0021743-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1403
Shamela0021743-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7743
Shamela0021743-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7125
Shamela0021743-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1351
Shamela0021743-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       199812
Shamela0021743-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12237
Shamela0021743-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        7051
Shamela0021743-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1193
Shamela0021743-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       106551
Shamela0021743-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2792
Shamela0021743-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       134993
Shamela0021743-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        81283
Shamela0021743-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       453907
Shamela0021743-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        82851
Shamela0021743-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        39471
Shamela0021743-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        96449
Shamela0021743-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       329299
Shamela0021743-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       383765
Shamela0021743-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       201006
Shamela0021743-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       912886
Shamela0021743-ara1_Shamela0001932-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1182
Shamela0021743-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        74839
Shamela0021743-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6283
Shamela0021743-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3333
Shamela0021743-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2349
Shamela0021743-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        35354
Shamela0021743-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6513
Shamela0021743-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       128058
Shamela0021743-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        50301
Shamela0021743-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3290
Shamela0021743-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5217
Shamela0021743-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8106
Shamela0021743-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       420714
Shamela0021743-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9944
Shamela0021743-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1499
Shamela0021743-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       151263
Shamela0021743-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       125666
Shamela0021743-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1985
Shamela0021743-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4086
Shamela0021743-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       138164
Shamela0021743-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        41391
Shamela0021743-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3383
Shamela0021743-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        99863
Shamela0021743-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1322
Shamela0021743-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       238644
Shamela0021743-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       218560
Shamela0021743-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       201564
Shamela0021743-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        50777
Shamela0021743-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8445
Shamela0021743-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2458
Shamela0021743-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         965
Shamela0021743-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3090
Shamela0021743-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         919
Shamela0021743-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8926
Shamela0021743-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3319
Shamela0021743-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1263
Shamela0021743-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        29180
Shamela0021743-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3294
Shamela0021743-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1131
Shamela0021743-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2776
Shamela0021743-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1004
Shamela0021743-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        23693
Shamela0021743-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8917
Shamela0021743-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17055
Shamela0021743-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6441
Shamela0021743-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1059
Shamela0021743-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       589655
Shamela0021743-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       143287
Shamela0021743-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        22240
Shamela0021743-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1291
Shamela0021743-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        29997
Shamela0021743-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        47036
Shamela0021743-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1251
Shamela0021743-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       319937
Shamela0021743-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       623521
Shamela0021743-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        56241
Shamela0021743-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4647
Shamela0021743-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5527
Shamela0021743-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1094
Shamela0021743-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1663
Shamela0021743-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        19814
Shamela0021743-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1174
Shamela0021743-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6874
Shamela0021743-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       109278
Shamela0021743-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10377
Shamela0021743-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8224
Shamela0021743-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        3772
Shamela0021743-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2545
Shamela0021743-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2180
Shamela0021743-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19383
Shamela0021743-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1412
Shamela0021743-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        56754
Shamela0021743-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3009
Shamela0021743-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       186426
Shamela0021743-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2805
Shamela0021743-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13452
Shamela0021743-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1054
Shamela0021743-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2675
Shamela0021743-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       282285
Shamela0021743-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8394
Shamela0021743-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3531
Shamela0021743-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1363
Shamela0021743-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        19269
Shamela0021743-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        14791
Shamela0021743-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2644
Shamela0021743-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9053
Shamela0021743-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3699
Shamela0021743-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       185023
Shamela0021743-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2188
Shamela0021743-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4227
Shamela0021743-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1218
Shamela0021743-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1666
Shamela0021743-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9469
Shamela0021743-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11773
Shamela0021743-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       1185975
Shamela0021743-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1631
Shamela0021743-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1126
Shamela0021743-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        4731
Shamela0021743-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       188719
Shamela0021743-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8589
Shamela0021743-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36         987
Shamela0021743-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11231
Shamela0021743-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13669
Shamela0021743-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        18970
Shamela0021743-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4094
Shamela0021743-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1196
Shamela0021743-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       149926
Shamela0021743-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5793
Shamela0021743-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1046
Shamela0021743-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1944
Shamela0021743-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       254050
Shamela0021743-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1309
Shamela0021743-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1433
Shamela0021743-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        4072
Shamela0021743-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1217
Shamela0021743-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       210796
Shamela0021743-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2135
Shamela0021743-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5262
Shamela0021743-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        58334
Shamela0021743-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5701
Shamela0021743-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       128874
Shamela0021743-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1613
Shamela0021743-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3252
Shamela0021743-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6236
Shamela0021743-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        63509
Shamela0021743-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3035
Shamela0021743-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6800
Shamela0021743-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1041
Shamela0021743-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14145
Shamela0021743-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        19401
Shamela0021743-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1118
Shamela0021743-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         876
Shamela0021743-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        46111
Shamela0021743-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       369791
Shamela0021743-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1234
Shamela0021743-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       587287
Shamela0021743-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1265
Shamela0021743-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        18777
Shamela0021743-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4184
Shamela0021743-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1393
Shamela0021743-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2999
Shamela0021743-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7019
Shamela0021743-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3722
Shamela0021743-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4242
Shamela0021743-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1483
Shamela0021743-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1526
Shamela0021743-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1030
Shamela0021743-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5349
Shamela0021743-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1042
Shamela0021743-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8469
Shamela0021743-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       493303
Shamela0021743-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       407124
Shamela0021743-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        12576
Shamela0021743-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1031
Shamela0021743-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6204
Shamela0021743-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       245541
Shamela0021743-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4408
Shamela0021743-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       2932182
Shamela0021743-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       196958
Shamela0021743-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        92549
Shamela0021743-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        15243
Shamela0021743-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        10952
Shamela0021743-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        1450
Shamela0021743-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1044
Shamela0021743-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2573
Shamela0021743-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       125757
Shamela0021743-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        65511
Shamela0021743-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1480
Shamela0021743-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6595
Shamela0021743-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1044
Shamela0021743-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3472
Shamela0021743-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1761
Shamela0021743-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3199
Shamela0021743-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3330
Shamela0021743-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6962
Shamela0021743-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        9202
Shamela0021743-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3098
Shamela0021743-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7039
Shamela0021743-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        29558
Shamela0021743-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        44537
Shamela0021743-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13031
Shamela0021743-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        16057
Shamela0021743-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4639
Shamela0021743-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2955
Shamela0021743-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3003
Shamela0021743-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3339
Shamela0021743-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        10570
Shamela0021743-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1141
Shamela0021743-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        26275
Shamela0021743-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       225692
Shamela0021743-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        24516
Shamela0021743-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7957
Shamela0021743-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17        1302
Shamela0021743-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2191
Shamela0021743-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1118
Shamela0021743-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       1361091
Shamela0021743-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5137
Shamela0021743-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6284
Shamela0021743-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1412
Shamela0021743-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1603
Shamela0021743-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1121
Shamela0021743-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1137
Shamela0021743-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8362
Shamela0021743-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1221
Shamela0021743-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1166
Shamela0021743-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6148
Shamela0021743-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6150
Shamela0021743-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1141
Shamela0021743-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6306
Shamela0021743-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3647
Shamela0021743-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1566
Shamela0021743-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        25026
Shamela0021743-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14192
Shamela0021743-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        16641
Shamela0021743-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1299
Shamela0021743-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1793
Shamela0021743-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2188
Shamela0021743-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1516
Shamela0021743-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3866
Shamela0021743-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12147
Shamela0021743-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        32453
Shamela0021743-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4319
Shamela0021743-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1748
Shamela0021743-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         809
Shamela0021743-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1968
Shamela0021743-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1509
Shamela0021743-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1557
Shamela0021743-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        19190
Shamela0021743-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3030
Shamela0021743-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5697
Shamela0021743-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        86623
Shamela0021743-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7437
Shamela0021743-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         929
Shamela0021743-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1044
Shamela0021743-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8969
Shamela0021743-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        65975
Shamela0021743-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        43960
Shamela0021743-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       232432
Shamela0021743-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        4923
Shamela0021743-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        38671
Shamela0021743-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        54315
Shamela0021743-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        18615
Shamela0021743-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        46942
Shamela0021743-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27         834
Shamela0021743-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        44887
Shamela0021743-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        20312
Shamela0021743-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5600
Shamela0021743-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        41080
Shamela0021743-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3423
Shamela0021743-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       149177
Shamela0021743-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7588
Shamela0021743-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5972
Shamela0021743-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        12927
Shamela0021743-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2325
Shamela0021743-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        4014
Shamela0021743-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        38043
Shamela0021743-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        43018
Shamela0021743-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12330
Shamela0021743-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5225
Shamela0021743-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3344
Shamela0021743-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1889
Shamela0021743-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        52908
Shamela0021743-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5915
Shamela0021743-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17873
Shamela0021743-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1135
Shamela0021743-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3847
Shamela0021743-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3331
Shamela0021743-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5746
Shamela0021743-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        24996
Shamela0021743-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        25397
Shamela0021743-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         992
Shamela0021743-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        11331
Shamela0021743-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2984
Shamela0021743-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4420
Shamela0021743-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2402
Shamela0021743-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        24007
Shamela0021743-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        80665
Shamela0021743-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4180
Shamela0021743-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        77265
Shamela0021743-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3274
Shamela0021743-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1210
Shamela0021743-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       388076
Shamela0021743-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1333
Shamela0021743-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2450
Shamela0021743-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1464
Shamela0021743-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4501
Shamela0021743-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         967
Shamela0021743-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10894
Shamela0021743-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1438
Shamela0021743-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        29297
Shamela0021743-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2357
Shamela0021743-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       328294
Shamela0021743-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        40734
Shamela0021743-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        15742
Shamela0021743-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3624
Shamela0021743-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        41565
Shamela0021743-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5636
Shamela0021743-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4685
Shamela0021743-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        88702
Shamela0021743-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11824
Shamela0021743-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1502
Shamela0021743-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        7951
Shamela0021743-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        68363
Shamela0021743-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5616
Shamela0021743-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3640
Shamela0021743-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13277
Shamela0021743-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        14750
Shamela0021743-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2029
Shamela0021743-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3543
Shamela0021743-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       119856
Shamela0021743-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       429938
Shamela0021743-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1337
Shamela0021743-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9687
Shamela0021743-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1753
Shamela0021743-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        92525
Shamela0021743-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1280
Shamela0021743-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1781
Shamela0021743-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4248
Shamela0021743-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1573
Shamela0021743-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4686
Shamela0021743-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3478
Shamela0021743-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1637
Shamela0021743-ara1_Shamela0011230-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2511
Shamela0021743-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59         955
Shamela0021743-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3022
Shamela0021743-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1154
Shamela0021743-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1132
Shamela0021743-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3741
Shamela0021743-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1231
Shamela0021743-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5794
Shamela0021743-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2134
Shamela0021743-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6846
Shamela0021743-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        61169
Shamela0021743-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2180
Shamela0021743-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        11044
Shamela0021743-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5819
Shamela0021743-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4750
Shamela0021743-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1728
Shamela0021743-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1722
Shamela0021743-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1068
Shamela0021743-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        53499
Shamela0021743-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6539
Shamela0021743-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17323
Shamela0021743-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        75426
Shamela0021743-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       103247
Shamela0021743-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13152
Shamela0021743-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1308
Shamela0021743-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10914
Shamela0021743-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1045
Shamela0021743-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10604
Shamela0021743-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        15970
Shamela0021743-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        29657
Shamela0021743-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3441
Shamela0021743-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2433
Shamela0021743-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15316
Shamela0021743-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1934
Shamela0021743-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1439
Shamela0021743-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1177
Shamela0021743-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1395
Shamela0021743-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         974
Shamela0021743-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        44845
Shamela0021743-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       100591
Shamela0021743-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10953
Shamela0021743-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11944
Shamela0021743-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6691
Shamela0021743-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1673
Shamela0021743-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7156
Shamela0021743-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         852
Shamela0021743-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4316
Shamela0021743-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9358
Shamela0021743-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1560
Shamela0021743-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        9102
Shamela0021743-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1231
Shamela0021743-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        19528
Shamela0021743-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7395
Shamela0021743-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        42454
Shamela0021743-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6953
Shamela0021743-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2671
Shamela0021743-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2116
Shamela0021743-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1509
Shamela0021743-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        54516
Shamela0021743-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        4044
Shamela0021743-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51717
Shamela0021743-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1443
Shamela0021743-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       251026
Shamela0021743-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        2625
Shamela0021743-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        6128
Shamela0021743-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2260
Shamela0021743-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       205339
Shamela0021743-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7218
Shamela0021743-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        32404
Shamela0021743-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       293903
Shamela0021743-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2133
Shamela0021743-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4529
Shamela0021743-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2291
Shamela0021743-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2568
Shamela0021743-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2867
Shamela0021743-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        16064
Shamela0021743-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6467
Shamela0021743-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9404
Shamela0021743-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36        1631
Shamela0021743-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        14139
Shamela0021743-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         884
Shamela0021743-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13418
Shamela0021743-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        39725
Shamela0021743-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2984
Shamela0021743-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3342
Shamela0021743-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1358
Shamela0021743-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6741
Shamela0021743-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6655
Shamela0021743-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        83893
Shamela0021743-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1408
Shamela0021743-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        14790
Shamela0021743-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2505
Shamela0021743-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        38919
Shamela0021743-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2796
Shamela0021743-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1381
Shamela0021743-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1256
Shamela0021743-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        22718
Shamela0021743-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        52032
Shamela0021743-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4932
Shamela0021743-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8228
Shamela0021743-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        25182
Shamela0021743-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2665
Shamela0021743-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3529
Shamela0021743-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        12176
Shamela0021743-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        22229
Shamela0021743-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4808
Shamela0021743-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        18889
Shamela0021743-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2770
Shamela0021743-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11286
Shamela0021743-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3345
Shamela0021743-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        41149
Shamela0021743-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        30599
Shamela0021743-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         927
Shamela0021743-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1047
Shamela0021743-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1521
Shamela0021743-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1180
Shamela0021743-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        15045
Shamela0021743-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       115917
Shamela0021743-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1573
Shamela0021743-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15904
Shamela0021743-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1143
Shamela0021743-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        89287
Shamela0021743-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2429
Shamela0021743-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1202
Shamela0021743-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1732
Shamela0021743-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5821
Shamela0021743-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        64709
Shamela0021743-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9594
Shamela0021743-ara1_Shamela0021482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1643
Shamela0021743-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1561
Shamela0021743-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2895
Shamela0021743-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10263
Shamela0021743-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        82427
Shamela0021743-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6243
Shamela0021743-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1963
Shamela0021743-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14409
Shamela0021743-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3162
Shamela0021743-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        25018
Shamela0021743-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       119528
Shamela0021743-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         842
Shamela0021743-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8561
Shamela0021743-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1359
Shamela0021743-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2446
Shamela0021743-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        15519
Shamela0021743-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2234
Shamela0021743-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        31302
Shamela0021743-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       377394
Shamela0021743-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2701
Shamela0021743-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3009
Shamela0021743-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4599
Shamela0021743-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17172
Shamela0021743-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        33856
Shamela0021743-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        32035
Shamela0021743-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2634
Shamela0021743-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        27649
Shamela0021743-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        17929
Shamela0021743-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6081
Shamela0021743-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14       725736
Shamela0021743-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4320
Shamela0021743-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        15682
Shamela0021743-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       306882
Shamela0021743-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       1635913
Shamela0021743-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2125
Shamela0021743-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5423
Shamela0021743-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        59653
Shamela0021743-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5255
Shamela0021743-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5747
Shamela0021743-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6779
Shamela0021743-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       857520
Shamela0021743-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3673
Shamela0021743-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2801
Shamela0021743-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        72427
Shamela0021743-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        18506
Shamela0021743-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1047
Shamela0021743-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       523563
Shamela0021743-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3427
Shamela0021743-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       360771
Shamela0021743-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2757
Shamela0021743-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1086
Shamela0021743-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       257965
Shamela0021743-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       567876
Shamela0021743-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4030
Shamela0021743-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       137358
Shamela0021743-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9795
Shamela0021743-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2961
Shamela0021743-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       510726
Shamela0021743-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        70386
Shamela0021743-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        93374
Shamela0021743-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         928
Shamela0021743-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       344965
Shamela0021743-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        45820
Shamela0021743-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        31447
Shamela0021743-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        40203
Shamela0021743-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       117578
Shamela0021743-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       103454
Shamela0021743-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       198072
Shamela0021743-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29388
Shamela0021743-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        19775
Shamela0021743-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        47321
Shamela0021743-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1518
Shamela0021743-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2788
Shamela0021743-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       197565
Shamela0021743-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        9076
Shamela0021743-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        21023
Shamela0021743-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12050
Shamela0021743-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8714
Shamela0021743-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       196634
Shamela0021743-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       134264
Shamela0021743-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5788
Shamela0021743-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5552
Shamela0021743-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2437
Shamela0021743-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1536
Shamela0021743-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3991
Shamela0021743-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1824
Shamela0021743-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9245
Shamela0021743-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7457
Shamela0021743-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        50020
Shamela0021743-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1283
Shamela0021743-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        36379
Shamela0021743-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2629
Shamela0021743-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       198731
Shamela0021743-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        22516
Shamela0021743-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9858
Shamela0021743-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1461
Shamela0021743-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5990
Shamela0021743-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       181700
Shamela0021743-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        25890
Shamela0021743-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7196
Shamela0021743-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2399
Shamela0021743-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       114661
Shamela0021743-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        46933
Shamela0021743-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6203
Shamela0021743-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5820
Shamela0021743-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8225
Shamela0021743-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7026
Shamela0021743-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1647
Shamela0021743-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1485
Shamela0021743-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11101
Shamela0021743-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21739
Shamela0021743-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1198
Shamela0021743-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        51914
Shamela0021743-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11990
Shamela0021743-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       192998
Shamela0021743-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1240
Shamela0021743-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         878
Shamela0021743-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       131708
Shamela0021743-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5172
Shamela0021743-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1252
Shamela0021743-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        25741
Shamela0021743-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1884
Shamela0021743-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17678
Shamela0021743-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        19525
Shamela0021743-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        86280
Shamela0021743-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7601
Shamela0021743-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        85361
Shamela0021743-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1605
Shamela0021743-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        17537
Shamela0021743-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1581
Shamela0021743-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        14779
Shamela0021743-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1803
Shamela0021743-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2317
Shamela0021743-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3123
Shamela0021743-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        15694
Shamela0021743-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2633
Shamela0021743-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1742
Shamela0021743-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11649
Shamela0021743-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       597521
Shamela0021743-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       1177151
Shamela0021743-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1060
Shamela0021743-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        22330
Shamela0021743-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8044
Shamela0021743-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        70262
Shamela0021743-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4361
Shamela0021743-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1478
Shamela0021743-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        1299
Shamela0021743-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1457
Shamela0021743-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10232
Shamela0021743-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1833
Shamela0021743-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4855
Shamela0021743-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1529
Shamela0021743-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8321
Shamela0021743-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3365
Shamela0021743-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6361
Shamela0021743-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        12264
Shamela0021743-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        3004
Shamela0021743-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2393
Shamela0021743-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        23110
Shamela0021743-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1604
Shamela0021743-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3601
Shamela0021743-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3890
Shamela0021743-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7449
Shamela0021743-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3909
Shamela0021743-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1808
Shamela0021743-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2488
Shamela0021743-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1185
Shamela0021743-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7582
Shamela0021743-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       107867
Shamela0021743-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1327
Shamela0021743-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2597
Shamela0021743-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5466
Shamela0021743-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3297
Shamela0021743-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1409
Shamela0021743-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7154
Shamela0021743-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2989
Shamela0021743-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        35760
Shamela0021743-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11694
Shamela0021743-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4491
Shamela0021743-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2126
Shamela0021743-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5247
Shamela0021743-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6544
Shamela0021743-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4140
Shamela0021743-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1116
Shamela0021743-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2217
Shamela0021743-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3035
Shamela0021743-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4674
Shamela0021743-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1542
Shamela0021743-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2237
Shamela0021743-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5573
Shamela0021743-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4263
Shamela0021743-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2198
Shamela0021743-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        30955
Shamela0021743-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2805
Shamela0021743-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8705
Shamela0021743-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1864
Shamela0021743-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        23511
Shamela0021743-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3392
Shamela0021743-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1847
Shamela0021743-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3076
Shamela0021743-ara1_Shamela0026961-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1068
Shamela0021743-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5613
Shamela0021743-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3986
Shamela0021743-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3415
Shamela0021743-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         938
Shamela0021743-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1969
Shamela0021743-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2377
Shamela0021743-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       127555
Shamela0021743-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1333
Shamela0021743-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1720
Shamela0021743-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25461
Shamela0021743-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4921
Shamela0021743-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4071
Shamela0021743-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2211
Shamela0021743-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2190
Shamela0021743-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6860
Shamela0021743-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1001
Shamela0021743-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2039
Shamela0021743-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1585
Shamela0021743-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1143
Shamela0021743-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2394
Shamela0021743-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2028
Shamela0021743-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1431
Shamela0021743-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1065
Shamela0021743-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1486
Shamela0021743-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4849
Shamela0021743-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3422
Shamela0021743-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3219
Shamela0021743-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5905
Shamela0021743-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1535
Shamela0021743-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4903
Shamela0021743-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1368
Shamela0021743-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1153
Shamela0021743-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1210
Shamela0021743-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1028
Shamela0021743-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5070
Shamela0021743-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1414
Shamela0021743-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3002
Shamela0021743-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5960
Shamela0021743-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5519
Shamela0021743-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3543
Shamela0021743-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1223
Shamela0021743-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6056
Shamela0021743-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1068
Shamela0021743-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2167
Shamela0021743-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2515
Shamela0021743-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2418
Shamela0021743-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3965
Shamela0021743-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1932
Shamela0021743-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2753
Shamela0021743-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1182
Shamela0021743-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1748
Shamela0021743-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1832
Shamela0021743-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1189
Shamela0021743-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1247
Shamela0021743-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3720
Shamela0021743-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6037
Shamela0021743-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1031
Shamela0021743-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1666
Shamela0021743-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1840
Shamela0021743-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        17160
Shamela0021743-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1671
Shamela0021743-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1238
Shamela0021743-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1297
Shamela0021743-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17760
Shamela0021743-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3256
Shamela0021743-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        94715
Shamela0021743-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4979
Shamela0021743-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7433
Shamela0021743-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       604203
Shamela0021743-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        73830
Shamela0021743-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7166
Shamela0021743-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3514
Shamela0021743-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2015
Shamela0021743-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1422
Shamela0021743-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         989
Shamela0021743-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33901
Shamela0021743-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         988
Shamela0021743-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        59500
Shamela0021743-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         963
Shamela0021743-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1288
Shamela0021743-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1240
Shamela0021743-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2274
Shamela0021743-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8944
Shamela0021743-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       196472
Shamela0021743-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1325
Shamela0021743-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1056
Shamela0021743-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1493
Shamela0021743-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1085
Shamela0021743-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5195
Shamela0021743-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1938
Shamela0021743-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        12627
Shamela0021743-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         973
Shamela0021743-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1835
Shamela0021743-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        13493
Shamela0021743-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4391
Shamela0021743-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2090
Shamela0021743-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3419
Shamela0021743-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7666
Shamela0021743-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3560
Shamela0021743-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       160181
Shamela0021743-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2939
Shamela0021743-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3633
Shamela0021743-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        52806
Shamela0021743-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        6721
Shamela0021743-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1810
Shamela0021743-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5988
Shamela0021743-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       504871
Shamela0021743-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        21038
Shamela0021743-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        18872
Shamela0021743-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1668
Shamela0021743-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       125457
Shamela0021743-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1614
Shamela0021743-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1750
Shamela0021743-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1824
Shamela0021743-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5128
Shamela0021743-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        4708
Shamela0021743-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1855
Shamela0021743-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1769
Shamela0021743-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        30732
Shamela0021743-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12234
Shamela0021743-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1243
Shamela0021743-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4291
Shamela0021743-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1930
Shamela0021743-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14069
Shamela0021743-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1680
Shamela0021743-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1055
Shamela0021743-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        6953
Shamela0021743-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        94686
Shamela0021743-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1809
Shamela0021743-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4107
Shamela0021743-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        94120
Shamela0021743-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7840
Shamela0021743-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6126
Shamela0021743-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1986
Shamela0021743-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8479
Shamela0021743-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3758
Shamela0021743-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1945
Shamela0021743-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3380
Shamela0021743-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        30269
Shamela0021743-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        5966
Shamela0021743-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        11585
Shamela0021743-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1901
Shamela0021743-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7241
Shamela0021743-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1976
Shamela0021743-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4319
Shamela0021743-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        16190
Shamela0021743-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        33968
Shamela0021743-ara1_Shia000260-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1107
Shamela0021743-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2831
Shamela0021743-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2482
Shamela0021743-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4821
Shamela0021743-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1083
Shamela0021743-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6834
Shamela0021743-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        38145
Shamela0021743-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         914
Shamela0021743-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1392
Shamela0021743-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1395
Shamela0021743-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        7686
Shamela0021743-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         850
Shamela0021743-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5235
Shamela0021743-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        18185
Shamela0021743-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       137269
Shamela0021743-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        15660
Shamela0021743-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       630613
Shamela0021743-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        40057
Shamela0021743-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        3601
Shamela0021743-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2632
Shamela0021743-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9864
Shamela0021743-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4786
Shamela0021743-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        18353
Shamela0021743-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2911
Shamela0021743-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       1419453
Shamela0021743-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       307920
Shamela0021743-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2773
Shamela0021743-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4732
Shamela0021743-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1447
Shamela0021743-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        1601
Shamela0021743-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3006
Shamela0021743-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1459
Shamela0021743-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1478
Shamela0021743-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1344
Shamela0021743-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9707
Shamela0021743-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6358
Shamela0021743-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26328
Shamela0021743-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1291
Shamela0021743-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1217
Shamela0021743-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2669
Shamela0021743-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3991
Shamela0021743-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1083
Shamela0021743-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1444
Shamela0021743-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1485
Shamela0021743-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2919
Shamela0021743-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2908
Shamela0021743-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6156
Shamela0021743-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        13883
Shamela0021743-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        7470
Shamela0021743-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3219
Shamela0021743-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24220
Shamela0021743-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2168
Shamela0021743-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1318
Shamela0021743-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1351
Shamela0021743-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        3675
Shamela0021743-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3342
Shamela0021743-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5317
Shamela0021743-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       117195
Shamela0021743-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1540
Shamela0021743-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        11722
Shamela0021743-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        14290
Shamela0021743-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3682
Shamela0021743-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9422
Shamela0021743-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        25160
Shamela0021743-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       148864
Shamela0021743-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       278473
Shamela0021743-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       831922
Shamela0021743-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       135091
Shamela0021743-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        68475
Shamela0021743-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4487
Shamela0021743-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8346
Shamela0021743-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4857
Shamela0021743-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42         863
Shamela0021743-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1718
Shamela0021743-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1589
Shamela0021743-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6790
Shamela0021743-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        11739
Shamela0021743-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        34758
Shamela0021743-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1552
Shamela0021743-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        50042
Shamela0021743-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        6465
Shamela0021743-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        4260
Shamela0021743-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1747
Shamela0021743-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        4784
Shamela0021743-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1277
Shamela0021743-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        89355
Shamela0021743-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       164064
Shamela0021743-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       143372
Shamela0021743-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1039
Shamela0021743-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        10840
Shamela0021743-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        12497
Shamela0021743-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2530
Shamela0021743-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        29377
Shamela0021743-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2824
Shamela0021743-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9468
Shamela0021743-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        41311
Shamela0021743-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2313
Shamela0021743-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5017
Shamela0021743-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        4839
Shamela0021743-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2302
Shamela0021743-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7747
Shamela0021743-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3899
Shamela0021743-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         978
Shamela0021743-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       237769
Shamela0021743-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2931
Shamela0021743-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        15111
Shamela0021743-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5921
Shamela0021743-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1200
Shamela0021743-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2790
Shamela0021743-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16         786
Shamela0021743-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4276
Shamela0021743-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1615
Shamela0021743-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        97077
Shamela0021743-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1550
Shamela0021743-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        55148
Shamela0021743-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       552829
Shamela0021743-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3631
Shamela0021743-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        61916
Shamela0021743-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       142540
Shamela0021743-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3080
Shamela0021743-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3485
Shamela0021743-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        20408
Shamela0021743-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        10979
Shamela0021743-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       261913
Shamela0021743-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        20172
Shamela0021743-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2226
Shamela0021743-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1687
Shamela0021743-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2214
Shamela0021743-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5160
Shamela0021743-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1242
Shamela0021743-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6867
Shamela0021743-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        19949
Shamela0021743-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1436
Shamela0021743-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2366
Shamela0021743-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       224297
Shamela0021743-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1094
Shamela0021743-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3644
Shamela0021743-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        8785
Shamela0021743-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        35285
Shamela0021743-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1669
Shamela0021743-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3854
Shamela0021743-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27469
Shamela0021743-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3119
Shamela0021743-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1752
Shamela0021743-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3240
Shamela0021743-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1176
Shamela0021743-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1417
Shamela0021743-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1415
Shamela0021743-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1846
Shamela0021743-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3067
Shamela0021743-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2324
Shamela0021743-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2759
Shamela0021743-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3684
Shamela0021743-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2979
Shamela0021743-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        1000
Shamela0021743-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        44898
Shamela0021743-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2994
Shamela0021743-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1870
Shamela0021743-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       185851
Shamela0021743-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        7889
Shamela0021743-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5069
Shamela0021743-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1435
Shamela0021743-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1255
Shamela0021743-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8449
Shamela0021743-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2706
Shamela0021743-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1545
Shamela0021743-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2774
Shamela0021743-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1031
Shamela0021743-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        17776
Shamela0021743-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5741
Shamela0021743-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2837
Shamela0021743-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7269
Shamela0021743-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1470
Shamela0021743-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2236
Shamela0021743-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       344180
Shamela0021743-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3000
Shamela0021743-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3198
Shamela0021743-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2831
Shamela0021743-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4954
Shamela0021743-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1286
Shamela0021743-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10854
Shamela0021743-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1419
Shamela0021743-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5685
Shamela0021743-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1892
Shamela0021743-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3334
Shamela0021743-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1919
Shamela0021743-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4479
Shamela0021743-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        7862
Shamela0021743-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        17407
Shamela0021743-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1604
Shamela0021743-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        12867
Shamela0021743-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1336
Shamela0021743-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2282
Shamela0021743-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1390
Shamela0021743-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        49919
Shamela0021743-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17262
Shamela0021743-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1278
Shamela0021743-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1255
Shamela0021743-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4417
Shamela0021743-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        8117
Shamela0021743-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5942
Shamela0021743-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3240
Shamela0021743-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1010
Shamela0021743-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        10190
Shamela0021743-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2116