Index of /passim01022020/Shamela0021723-ara1/


../
Shamela0021723-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        40041
Shamela0021723-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:39        1805
Shamela0021723-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1574
Shamela0021723-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        70576
Shamela0021723-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3974
Shamela0021723-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        13766
Shamela0021723-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        8408
Shamela0021723-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4663
Shamela0021723-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        10280
Shamela0021723-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        12991
Shamela0021723-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2348
Shamela0021723-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1096
Shamela0021723-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3156
Shamela0021723-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2208
Shamela0021723-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1072
Shamela0021723-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1960
Shamela0021723-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2948
Shamela0021723-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2041
Shamela0021723-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        59642
Shamela0021723-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        11258
Shamela0021723-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7784
Shamela0021723-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1016
Shamela0021723-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        4336
Shamela0021723-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6961
Shamela0021723-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        8688
Shamela0021723-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1904
Shamela0021723-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        5010
Shamela0021723-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3999
Shamela0021723-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3294
Shamela0021723-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         805
Shamela0021723-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        20543
Shamela0021723-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7883
Shamela0021723-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       420824
Shamela0021723-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        14359
Shamela0021723-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2352
Shamela0021723-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        19571
Shamela0021723-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37       102038
Shamela0021723-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        69095
Shamela0021723-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        12303
Shamela0021723-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5734
Shamela0021723-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        14028
Shamela0021723-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        14211
Shamela0021723-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        15472
Shamela0021723-ara1_JK000260-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1438
Shamela0021723-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1847
Shamela0021723-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2680
Shamela0021723-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        7110
Shamela0021723-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3832
Shamela0021723-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2521
Shamela0021723-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2366
Shamela0021723-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        12260
Shamela0021723-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        5822
Shamela0021723-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        13622
Shamela0021723-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        6565
Shamela0021723-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4158
Shamela0021723-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2343
Shamela0021723-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3359
Shamela0021723-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3222
Shamela0021723-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        29955
Shamela0021723-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1144
Shamela0021723-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        12195
Shamela0021723-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        8290
Shamela0021723-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        12725
Shamela0021723-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        51537
Shamela0021723-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1837
Shamela0021723-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2261
Shamela0021723-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1530
Shamela0021723-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        12316
Shamela0021723-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        25766
Shamela0021723-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        4385
Shamela0021723-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        29805
Shamela0021723-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        17439
Shamela0021723-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3643
Shamela0021723-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1345
Shamela0021723-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1760
Shamela0021723-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1539
Shamela0021723-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2755
Shamela0021723-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1017
Shamela0021723-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2153
Shamela0021723-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9244
Shamela0021723-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         923
Shamela0021723-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1317
Shamela0021723-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21         904
Shamela0021723-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1046
Shamela0021723-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4603
Shamela0021723-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        4388
Shamela0021723-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2715
Shamela0021723-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1187
Shamela0021723-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2006
Shamela0021723-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        5688
Shamela0021723-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        90224
Shamela0021723-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6046
Shamela0021723-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         801
Shamela0021723-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1585
Shamela0021723-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2765
Shamela0021723-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2546
Shamela0021723-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3095
Shamela0021723-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        27650
Shamela0021723-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       365390
Shamela0021723-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         944
Shamela0021723-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        58701
Shamela0021723-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1817
Shamela0021723-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        7132
Shamela0021723-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1805
Shamela0021723-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        7323
Shamela0021723-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        11091
Shamela0021723-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5428
Shamela0021723-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        3207
Shamela0021723-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        7946
Shamela0021723-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        8907
Shamela0021723-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        9670
Shamela0021723-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7172
Shamela0021723-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4311
Shamela0021723-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        22160
Shamela0021723-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         912
Shamela0021723-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1078
Shamela0021723-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1012
Shamela0021723-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3023
Shamela0021723-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1111
Shamela0021723-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2617
Shamela0021723-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1076
Shamela0021723-ara1_JK001114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        36875
Shamela0021723-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2557
Shamela0021723-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        5384
Shamela0021723-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1199
Shamela0021723-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1177
Shamela0021723-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5380
Shamela0021723-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1053
Shamela0021723-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1246
Shamela0021723-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6953
Shamela0021723-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        78152
Shamela0021723-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3087
Shamela0021723-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        19410
Shamela0021723-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4512
Shamela0021723-ara1_JK001241-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1436
Shamela0021723-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        6416
Shamela0021723-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1306
Shamela0021723-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2151
Shamela0021723-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2729
Shamela0021723-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2914
Shamela0021723-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1536
Shamela0021723-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1011
Shamela0021723-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6110
Shamela0021723-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        30427
Shamela0021723-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        22170
Shamela0021723-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        13118
Shamela0021723-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        39009
Shamela0021723-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        4017
Shamela0021723-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        14999
Shamela0021723-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2135
Shamela0021723-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        14960
Shamela0021723-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1246
Shamela0021723-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1106
Shamela0021723-ara1_JK001465-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2609
Shamela0021723-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2911
Shamela0021723-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2078
Shamela0021723-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        24538
Shamela0021723-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6066
Shamela0021723-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        7047
Shamela0021723-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3928
Shamela0021723-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        44558
Shamela0021723-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2065
Shamela0021723-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4845
Shamela0021723-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        6107
Shamela0021723-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        59625
Shamela0021723-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        23471
Shamela0021723-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        7190
Shamela0021723-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         815
Shamela0021723-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        7007
Shamela0021723-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1014
Shamela0021723-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4846
Shamela0021723-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3466
Shamela0021723-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        25449
Shamela0021723-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4288
Shamela0021723-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        62526
Shamela0021723-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1461
Shamela0021723-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        15037
Shamela0021723-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1742
Shamela0021723-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        17235
Shamela0021723-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        26666
Shamela0021723-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4592
Shamela0021723-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1067
Shamela0021723-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        5058
Shamela0021723-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1048
Shamela0021723-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        5003
Shamela0021723-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1754
Shamela0021723-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        21363
Shamela0021723-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1307
Shamela0021723-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7125
Shamela0021723-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1789
Shamela0021723-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        4564
Shamela0021723-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        6535
Shamela0021723-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2212
Shamela0021723-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2006
Shamela0021723-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        10799
Shamela0021723-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        14957
Shamela0021723-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1078
Shamela0021723-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        7883
Shamela0021723-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4888
Shamela0021723-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        46377
Shamela0021723-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23       270448
Shamela0021723-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4705
Shamela0021723-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4502
Shamela0021723-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4052
Shamela0021723-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1018
Shamela0021723-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4944
Shamela0021723-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4224
Shamela0021723-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        18084
Shamela0021723-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        10441
Shamela0021723-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3186
Shamela0021723-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3642
Shamela0021723-ara1_JK007543-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38         849
Shamela0021723-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        6103
Shamela0021723-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        6661
Shamela0021723-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7719
Shamela0021723-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3656
Shamela0021723-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09       140250
Shamela0021723-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        5604
Shamela0021723-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1710
Shamela0021723-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3781
Shamela0021723-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1887
Shamela0021723-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        31564
Shamela0021723-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1174
Shamela0021723-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1714
Shamela0021723-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2605
Shamela0021723-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        13855
Shamela0021723-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        34439
Shamela0021723-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        15432
Shamela0021723-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24       448864
Shamela0021723-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6101
Shamela0021723-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4023
Shamela0021723-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1732
Shamela0021723-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7104
Shamela0021723-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46         916
Shamela0021723-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51         832
Shamela0021723-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2582
Shamela0021723-ara1_JK009323-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3147
Shamela0021723-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        25561
Shamela0021723-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2818
Shamela0021723-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1244
Shamela0021723-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1018
Shamela0021723-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        69555
Shamela0021723-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6379
Shamela0021723-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5718
Shamela0021723-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        20365
Shamela0021723-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6445
Shamela0021723-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1091
Shamela0021723-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9280
Shamela0021723-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1231
Shamela0021723-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1009
Shamela0021723-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        14589
Shamela0021723-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3647
Shamela0021723-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1254
Shamela0021723-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        2051
Shamela0021723-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1102
Shamela0021723-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3343
Shamela0021723-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        5267
Shamela0021723-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1310
Shamela0021723-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1782
Shamela0021723-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1709
Shamela0021723-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1684
Shamela0021723-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        2063
Shamela0021723-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        6212
Shamela0021723-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1123
Shamela0021723-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1404
Shamela0021723-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1684
Shamela0021723-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3757
Shamela0021723-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1475
Shamela0021723-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         952
Shamela0021723-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        3085
Shamela0021723-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        2441
Shamela0021723-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2741
Shamela0021723-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3400
Shamela0021723-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2541
Shamela0021723-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        85008
Shamela0021723-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        27169
Shamela0021723-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        47882
Shamela0021723-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2163
Shamela0021723-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1479
Shamela0021723-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        36230
Shamela0021723-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2247
Shamela0021723-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6183
Shamela0021723-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1837
Shamela0021723-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        36092
Shamela0021723-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        28510
Shamela0021723-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        16257
Shamela0021723-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16         992
Shamela0021723-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12213
Shamela0021723-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16318
Shamela0021723-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5456
Shamela0021723-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2088
Shamela0021723-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4631
Shamela0021723-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1959
Shamela0021723-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1949
Shamela0021723-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        50261
Shamela0021723-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        94515
Shamela0021723-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10119
Shamela0021723-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2851
Shamela0021723-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         829
Shamela0021723-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        54375
Shamela0021723-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3356
Shamela0021723-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2866
Shamela0021723-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        12534
Shamela0021723-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1534
Shamela0021723-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1290
Shamela0021723-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2217
Shamela0021723-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1440
Shamela0021723-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5217
Shamela0021723-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        27145
Shamela0021723-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        11589
Shamela0021723-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        42423
Shamela0021723-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2961
Shamela0021723-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        23766
Shamela0021723-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5097
Shamela0021723-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        28324
Shamela0021723-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4816
Shamela0021723-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3163
Shamela0021723-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3745
Shamela0021723-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3087
Shamela0021723-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1046
Shamela0021723-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2629
Shamela0021723-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         953
Shamela0021723-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        12615
Shamela0021723-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        20050
Shamela0021723-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1065
Shamela0021723-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10244
Shamela0021723-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6734
Shamela0021723-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5182
Shamela0021723-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        14182
Shamela0021723-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        29806
Shamela0021723-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       225904
Shamela0021723-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        24164
Shamela0021723-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2905
Shamela0021723-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        13293
Shamela0021723-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5747
Shamela0021723-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1412
Shamela0021723-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9246
Shamela0021723-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        32599
Shamela0021723-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2703
Shamela0021723-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        79295
Shamela0021723-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         999
Shamela0021723-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5477
Shamela0021723-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3838
Shamela0021723-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        23892
Shamela0021723-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         968
Shamela0021723-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2186
Shamela0021723-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3730
Shamela0021723-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2073
Shamela0021723-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        8709
Shamela0021723-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        20395
Shamela0021723-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       155317
Shamela0021723-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1349
Shamela0021723-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        47598
Shamela0021723-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        59776
Shamela0021723-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        11036
Shamela0021723-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        50701
Shamela0021723-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        37626
Shamela0021723-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       124483
Shamela0021723-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2108
Shamela0021723-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        67136
Shamela0021723-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        74123
Shamela0021723-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1014
Shamela0021723-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4642
Shamela0021723-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1057
Shamela0021723-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        3953
Shamela0021723-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6291
Shamela0021723-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3388
Shamela0021723-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8013
Shamela0021723-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        84066
Shamela0021723-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7576
Shamela0021723-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1215
Shamela0021723-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1520
Shamela0021723-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         883
Shamela0021723-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8110
Shamela0021723-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13201
Shamela0021723-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8930
Shamela0021723-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28200
Shamela0021723-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5689
Shamela0021723-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        21780
Shamela0021723-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       219649
Shamela0021723-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2218
Shamela0021723-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9438
Shamela0021723-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1667
Shamela0021723-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2918
Shamela0021723-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5359
Shamela0021723-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        50410
Shamela0021723-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1967
Shamela0021723-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        42342
Shamela0021723-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        85130
Shamela0021723-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       166865
Shamela0021723-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        76370
Shamela0021723-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8483
Shamela0021723-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6719
Shamela0021723-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1860
Shamela0021723-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        31879
Shamela0021723-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2609
Shamela0021723-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1266
Shamela0021723-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5301
Shamela0021723-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         813
Shamela0021723-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8581
Shamela0021723-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6804
Shamela0021723-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1625
Shamela0021723-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1902
Shamela0021723-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11091
Shamela0021723-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1918
Shamela0021723-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1714
Shamela0021723-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         948
Shamela0021723-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2729
Shamela0021723-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8342
Shamela0021723-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10816
Shamela0021723-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2318
Shamela0021723-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       147743
Shamela0021723-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        72766
Shamela0021723-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4532
Shamela0021723-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4521
Shamela0021723-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3320
Shamela0021723-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         940
Shamela0021723-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1246
Shamela0021723-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1622
Shamela0021723-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:32        1327
Shamela0021723-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1478
Shamela0021723-ara1_Shamela0005902-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         822
Shamela0021723-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5379
Shamela0021723-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        65003
Shamela0021723-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5300
Shamela0021723-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        9392
Shamela0021723-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1248
Shamela0021723-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2218
Shamela0021723-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5748
Shamela0021723-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1994
Shamela0021723-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2239
Shamela0021723-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1190
Shamela0021723-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        11250
Shamela0021723-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14913
Shamela0021723-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1557
Shamela0021723-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4563
Shamela0021723-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5324
Shamela0021723-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1186
Shamela0021723-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1463
Shamela0021723-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4092
Shamela0021723-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10289
Shamela0021723-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4427
Shamela0021723-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2397
Shamela0021723-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        22975
Shamela0021723-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        10240
Shamela0021723-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9660
Shamela0021723-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1454
Shamela0021723-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        14818
Shamela0021723-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1097
Shamela0021723-ara1_Shamela0006253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        32581
Shamela0021723-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5578
Shamela0021723-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1255
Shamela0021723-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5745
Shamela0021723-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7454
Shamela0021723-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2284
Shamela0021723-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1710
Shamela0021723-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13333
Shamela0021723-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        5811
Shamela0021723-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7173
Shamela0021723-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       151229
Shamela0021723-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5012
Shamela0021723-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        50476
Shamela0021723-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3090
Shamela0021723-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1483
Shamela0021723-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1240
Shamela0021723-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        3249
Shamela0021723-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        15809
Shamela0021723-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1349
Shamela0021723-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1252
Shamela0021723-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1925
Shamela0021723-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2032
Shamela0021723-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2211
Shamela0021723-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1364
Shamela0021723-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1937
Shamela0021723-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2610
Shamela0021723-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        36012
Shamela0021723-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3280
Shamela0021723-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8283
Shamela0021723-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1807
Shamela0021723-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        74619
Shamela0021723-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1009
Shamela0021723-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2575
Shamela0021723-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4501
Shamela0021723-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1446
Shamela0021723-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5762
Shamela0021723-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1259
Shamela0021723-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3683
Shamela0021723-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4402
Shamela0021723-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        18249
Shamela0021723-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1864
Shamela0021723-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        10489
Shamela0021723-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1647
Shamela0021723-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        8590
Shamela0021723-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1226
Shamela0021723-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1667
Shamela0021723-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1348
Shamela0021723-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1094
Shamela0021723-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        10999
Shamela0021723-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2256
Shamela0021723-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1093
Shamela0021723-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5435
Shamela0021723-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1164
Shamela0021723-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1828
Shamela0021723-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2050
Shamela0021723-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        83324
Shamela0021723-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37         863
Shamela0021723-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        54008
Shamela0021723-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       149026
Shamela0021723-ara1_Shamela0008195-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2551
Shamela0021723-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6216
Shamela0021723-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        9714
Shamela0021723-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        2035
Shamela0021723-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7443
Shamela0021723-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3206
Shamela0021723-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1323
Shamela0021723-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2256
Shamela0021723-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9286
Shamela0021723-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        2287
Shamela0021723-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1574
Shamela0021723-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1139
Shamela0021723-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        3223
Shamela0021723-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4079
Shamela0021723-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3147
Shamela0021723-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        76602
Shamela0021723-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        69308
Shamela0021723-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        49202
Shamela0021723-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8747
Shamela0021723-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1341
Shamela0021723-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        20309
Shamela0021723-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        21776
Shamela0021723-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        37907
Shamela0021723-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       183000
Shamela0021723-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        33059
Shamela0021723-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        4875
Shamela0021723-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1920
Shamela0021723-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3695
Shamela0021723-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1035
Shamela0021723-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        22540
Shamela0021723-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6450
Shamela0021723-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         818
Shamela0021723-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        20069
Shamela0021723-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        12071
Shamela0021723-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1426
Shamela0021723-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9258
Shamela0021723-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6416
Shamela0021723-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        15751
Shamela0021723-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        29687
Shamela0021723-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        27402
Shamela0021723-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        68290
Shamela0021723-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2300
Shamela0021723-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12566
Shamela0021723-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5538
Shamela0021723-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       321073
Shamela0021723-ara1_Shamela0009061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2108
Shamela0021723-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2860
Shamela0021723-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1187
Shamela0021723-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6117
Shamela0021723-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3723
Shamela0021723-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5785
Shamela0021723-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        17186
Shamela0021723-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        17359
Shamela0021723-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6271
Shamela0021723-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        20932
Shamela0021723-ara1_Shamela0009226-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2170
Shamela0021723-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4041
Shamela0021723-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       108680
Shamela0021723-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9161
Shamela0021723-ara1_Shamela0009282-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7543
Shamela0021723-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1685
Shamela0021723-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1710
Shamela0021723-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1508
Shamela0021723-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14707
Shamela0021723-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1108
Shamela0021723-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4784
Shamela0021723-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         985
Shamela0021723-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1381
Shamela0021723-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1623
Shamela0021723-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5114
Shamela0021723-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2727
Shamela0021723-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        21874
Shamela0021723-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6795
Shamela0021723-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2936
Shamela0021723-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         946
Shamela0021723-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         881
Shamela0021723-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        50975
Shamela0021723-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        20875
Shamela0021723-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1011
Shamela0021723-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1593
Shamela0021723-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2186
Shamela0021723-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6262
Shamela0021723-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1997
Shamela0021723-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        20079
Shamela0021723-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3310
Shamela0021723-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        2892
Shamela0021723-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1845
Shamela0021723-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3117
Shamela0021723-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4479
Shamela0021723-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        15707
Shamela0021723-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        24391
Shamela0021723-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        7454
Shamela0021723-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1862
Shamela0021723-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6405
Shamela0021723-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8369
Shamela0021723-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        35246
Shamela0021723-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        89014
Shamela0021723-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1081
Shamela0021723-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1179
Shamela0021723-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11313
Shamela0021723-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4683
Shamela0021723-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8264
Shamela0021723-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9218
Shamela0021723-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        57063
Shamela0021723-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        71574
Shamela0021723-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3405
Shamela0021723-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7107
Shamela0021723-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1020
Shamela0021723-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2444
Shamela0021723-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       184140
Shamela0021723-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1884
Shamela0021723-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2736
Shamela0021723-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        37954
Shamela0021723-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6193
Shamela0021723-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4222
Shamela0021723-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1825
Shamela0021723-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1880
Shamela0021723-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1758
Shamela0021723-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05         977
Shamela0021723-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6850
Shamela0021723-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1685
Shamela0021723-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2658
Shamela0021723-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4964
Shamela0021723-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17679
Shamela0021723-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        44546
Shamela0021723-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1196
Shamela0021723-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2246
Shamela0021723-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        24857
Shamela0021723-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3549
Shamela0021723-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2214
Shamela0021723-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        26868
Shamela0021723-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1400
Shamela0021723-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        30264
Shamela0021723-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10545
Shamela0021723-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        39432
Shamela0021723-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1080
Shamela0021723-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         883
Shamela0021723-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        36540
Shamela0021723-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5180
Shamela0021723-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:40        1101
Shamela0021723-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1238
Shamela0021723-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2588
Shamela0021723-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        7254
Shamela0021723-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1828
Shamela0021723-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3033
Shamela0021723-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        9025
Shamela0021723-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        20734
Shamela0021723-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        22528
Shamela0021723-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        98090
Shamela0021723-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        13485
Shamela0021723-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2627
Shamela0021723-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        4374
Shamela0021723-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3082
Shamela0021723-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1845
Shamela0021723-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6150
Shamela0021723-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15050
Shamela0021723-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6345
Shamela0021723-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1753
Shamela0021723-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        21042
Shamela0021723-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2692
Shamela0021723-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10943
Shamela0021723-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7460
Shamela0021723-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5245
Shamela0021723-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1051
Shamela0021723-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         977
Shamela0021723-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4382
Shamela0021723-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        35866
Shamela0021723-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        58484
Shamela0021723-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3383
Shamela0021723-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8635
Shamela0021723-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19523
Shamela0021723-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11516
Shamela0021723-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2012
Shamela0021723-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2948
Shamela0021723-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1639
Shamela0021723-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2143
Shamela0021723-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1238
Shamela0021723-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1891
Shamela0021723-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1615
Shamela0021723-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2530
Shamela0021723-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6800
Shamela0021723-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1954
Shamela0021723-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         942
Shamela0021723-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1980
Shamela0021723-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1762
Shamela0021723-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3203
Shamela0021723-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8297
Shamela0021723-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         939
Shamela0021723-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        11895
Shamela0021723-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3327
Shamela0021723-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        44035
Shamela0021723-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1224
Shamela0021723-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1142
Shamela0021723-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1184
Shamela0021723-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        4321
Shamela0021723-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        14782
Shamela0021723-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4574
Shamela0021723-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9327
Shamela0021723-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        21565
Shamela0021723-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7063
Shamela0021723-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         919
Shamela0021723-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5503
Shamela0021723-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21       110628
Shamela0021723-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3078
Shamela0021723-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1180
Shamela0021723-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4854
Shamela0021723-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1366
Shamela0021723-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        4678
Shamela0021723-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5127
Shamela0021723-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        57809
Shamela0021723-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3634
Shamela0021723-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8528
Shamela0021723-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         865
Shamela0021723-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1374
Shamela0021723-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2474
Shamela0021723-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4721
Shamela0021723-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1753
Shamela0021723-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        3005
Shamela0021723-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        24760
Shamela0021723-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1429
Shamela0021723-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        37340
Shamela0021723-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1328
Shamela0021723-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10377
Shamela0021723-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1783
Shamela0021723-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1548
Shamela0021723-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1649
Shamela0021723-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4980
Shamela0021723-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8068
Shamela0021723-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        21954
Shamela0021723-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2071
Shamela0021723-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        22407
Shamela0021723-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2035
Shamela0021723-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6308
Shamela0021723-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1088
Shamela0021723-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3031
Shamela0021723-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1029
Shamela0021723-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6124
Shamela0021723-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1710
Shamela0021723-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2280
Shamela0021723-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12863
Shamela0021723-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        17541
Shamela0021723-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        27120
Shamela0021723-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3753
Shamela0021723-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1053
Shamela0021723-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        28746
Shamela0021723-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2163
Shamela0021723-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        19360
Shamela0021723-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         844
Shamela0021723-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        13240
Shamela0021723-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2436
Shamela0021723-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        33148
Shamela0021723-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14215
Shamela0021723-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2131
Shamela0021723-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2161
Shamela0021723-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        38872
Shamela0021723-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1222
Shamela0021723-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3032
Shamela0021723-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        1383
Shamela0021723-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1261
Shamela0021723-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2598
Shamela0021723-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10135
Shamela0021723-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1848
Shamela0021723-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10586
Shamela0021723-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2409
Shamela0021723-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3255
Shamela0021723-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2545
Shamela0021723-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2414
Shamela0021723-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1017
Shamela0021723-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         906
Shamela0021723-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1487
Shamela0021723-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        45516
Shamela0021723-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5254
Shamela0021723-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10673
Shamela0021723-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        52842
Shamela0021723-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3695
Shamela0021723-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8113
Shamela0021723-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3420
Shamela0021723-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4469
Shamela0021723-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1297
Shamela0021723-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3602
Shamela0021723-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        29008
Shamela0021723-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14476
Shamela0021723-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25         984
Shamela0021723-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12921
Shamela0021723-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        47289
Shamela0021723-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4963
Shamela0021723-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6234
Shamela0021723-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6936
Shamela0021723-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8469
Shamela0021723-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1489
Shamela0021723-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4883
Shamela0021723-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1138
Shamela0021723-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6931
Shamela0021723-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2910
Shamela0021723-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3397
Shamela0021723-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1260
Shamela0021723-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7993
Shamela0021723-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         935
Shamela0021723-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1001
Shamela0021723-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         941
Shamela0021723-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        28601
Shamela0021723-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7560
Shamela0021723-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1085
Shamela0021723-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9615
Shamela0021723-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1340
Shamela0021723-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        14544
Shamela0021723-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4142
Shamela0021723-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2104
Shamela0021723-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        12763
Shamela0021723-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4523
Shamela0021723-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15138
Shamela0021723-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3474
Shamela0021723-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3750
Shamela0021723-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1522
Shamela0021723-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7944
Shamela0021723-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        73466
Shamela0021723-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12653
Shamela0021723-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1539
Shamela0021723-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        15429
Shamela0021723-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1816
Shamela0021723-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        23363
Shamela0021723-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1191
Shamela0021723-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6423
Shamela0021723-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        26652
Shamela0021723-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6225
Shamela0021723-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        19230
Shamela0021723-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2689
Shamela0021723-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7616
Shamela0021723-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5904
Shamela0021723-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        14900
Shamela0021723-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3187
Shamela0021723-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        75741
Shamela0021723-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        44346
Shamela0021723-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7075
Shamela0021723-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         950
Shamela0021723-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         946
Shamela0021723-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9282
Shamela0021723-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7747
Shamela0021723-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        15952
Shamela0021723-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        25212
Shamela0021723-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4490
Shamela0021723-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        86509
Shamela0021723-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1214
Shamela0021723-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        19247
Shamela0021723-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15232
Shamela0021723-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        10974
Shamela0021723-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        12741
Shamela0021723-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8794
Shamela0021723-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6136
Shamela0021723-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        24138
Shamela0021723-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9050
Shamela0021723-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        67500
Shamela0021723-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        85500
Shamela0021723-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1867
Shamela0021723-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19672
Shamela0021723-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5049
Shamela0021723-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        5067
Shamela0021723-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6022
Shamela0021723-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        41487
Shamela0021723-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1618
Shamela0021723-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        99843
Shamela0021723-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        29294
Shamela0021723-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7847
Shamela0021723-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9529
Shamela0021723-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3956
Shamela0021723-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9804
Shamela0021723-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        27152
Shamela0021723-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        15220
Shamela0021723-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        14095
Shamela0021723-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        68284
Shamela0021723-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        54117
Shamela0021723-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        15904
Shamela0021723-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        78858
Shamela0021723-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6567
Shamela0021723-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        18820
Shamela0021723-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2713
Shamela0021723-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17391
Shamela0021723-ara1_Shamela0022053-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         948
Shamela0021723-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3838
Shamela0021723-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2403
Shamela0021723-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        31403
Shamela0021723-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        6670
Shamela0021723-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4851
Shamela0021723-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        19965
Shamela0021723-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1884
Shamela0021723-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4619
Shamela0021723-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3533
Shamela0021723-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3856
Shamela0021723-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11343
Shamela0021723-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4545
Shamela0021723-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        19034
Shamela0021723-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3233
Shamela0021723-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       206783
Shamela0021723-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7827
Shamela0021723-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6667
Shamela0021723-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        6633
Shamela0021723-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9671
Shamela0021723-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1651
Shamela0021723-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1779
Shamela0021723-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1577
Shamela0021723-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7981
Shamela0021723-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        12097
Shamela0021723-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1751
Shamela0021723-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        27257
Shamela0021723-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2047
Shamela0021723-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1226
Shamela0021723-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3613
Shamela0021723-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2806
Shamela0021723-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        53640
Shamela0021723-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         772
Shamela0021723-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4836
Shamela0021723-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        18158
Shamela0021723-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        8795
Shamela0021723-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3727
Shamela0021723-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        50363
Shamela0021723-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6462
Shamela0021723-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2453
Shamela0021723-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        87440
Shamela0021723-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6235
Shamela0021723-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        39353
Shamela0021723-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         773
Shamela0021723-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        30401
Shamela0021723-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9397
Shamela0021723-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        25623
Shamela0021723-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2756
Shamela0021723-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        50448
Shamela0021723-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2586
Shamela0021723-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3106
Shamela0021723-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        8605
Shamela0021723-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        88469
Shamela0021723-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        56432
Shamela0021723-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        35816
Shamela0021723-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1602
Shamela0021723-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        30682
Shamela0021723-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2780
Shamela0021723-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3185
Shamela0021723-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1331
Shamela0021723-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4075
Shamela0021723-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3023
Shamela0021723-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        16075
Shamela0021723-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3153
Shamela0021723-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1968
Shamela0021723-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        21319
Shamela0021723-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       160867
Shamela0021723-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       141372
Shamela0021723-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3319
Shamela0021723-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4546
Shamela0021723-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5158
Shamela0021723-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        20578
Shamela0021723-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2156
Shamela0021723-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2053
Shamela0021723-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5459
Shamela0021723-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11038
Shamela0021723-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2450
Shamela0021723-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12949
Shamela0021723-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1503
Shamela0021723-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6067
Shamela0021723-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1524
Shamela0021723-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1587
Shamela0021723-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4473
Shamela0021723-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3871
Shamela0021723-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2063
Shamela0021723-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4215
Shamela0021723-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1935
Shamela0021723-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1361
Shamela0021723-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5106
Shamela0021723-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1560
Shamela0021723-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1115
Shamela0021723-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        94603
Shamela0021723-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6177
Shamela0021723-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7719
Shamela0021723-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1539
Shamela0021723-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1560
Shamela0021723-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1042
Shamela0021723-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         978
Shamela0021723-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1326
Shamela0021723-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2200
Shamela0021723-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5943
Shamela0021723-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2256
Shamela0021723-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1878
Shamela0021723-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1323
Shamela0021723-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1839
Shamela0021723-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2877
Shamela0021723-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        30821
Shamela0021723-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5567
Shamela0021723-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1048
Shamela0021723-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1522
Shamela0021723-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1699
Shamela0021723-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2564
Shamela0021723-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1001
Shamela0021723-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        10997
Shamela0021723-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45       114858
Shamela0021723-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2748
Shamela0021723-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2259
Shamela0021723-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1730
Shamela0021723-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9489
Shamela0021723-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1424
Shamela0021723-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2357
Shamela0021723-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1257
Shamela0021723-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1015
Shamela0021723-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1069
Shamela0021723-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2406
Shamela0021723-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3239
Shamela0021723-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2835
Shamela0021723-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4585
Shamela0021723-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2226
Shamela0021723-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1195
Shamela0021723-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2026
Shamela0021723-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1663
Shamela0021723-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1496
Shamela0021723-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2903
Shamela0021723-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1119
Shamela0021723-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        24522
Shamela0021723-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2263
Shamela0021723-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1082
Shamela0021723-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1058
Shamela0021723-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4145
Shamela0021723-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1875
Shamela0021723-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2391
Shamela0021723-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1099
Shamela0021723-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1531
Shamela0021723-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1381
Shamela0021723-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1841
Shamela0021723-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2261
Shamela0021723-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4080
Shamela0021723-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1334
Shamela0021723-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1246
Shamela0021723-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2220
Shamela0021723-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1207
Shamela0021723-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5993
Shamela0021723-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1818
Shamela0021723-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2391
Shamela0021723-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1248
Shamela0021723-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1728
Shamela0021723-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1037
Shamela0021723-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        3072
Shamela0021723-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1012
Shamela0021723-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        17201
Shamela0021723-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1412
Shamela0021723-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11033
Shamela0021723-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        13421
Shamela0021723-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7834
Shamela0021723-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        54022
Shamela0021723-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3251
Shamela0021723-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3690
Shamela0021723-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4510
Shamela0021723-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15173
Shamela0021723-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       100313
Shamela0021723-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        7141
Shamela0021723-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        67212
Shamela0021723-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3495
Shamela0021723-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4264
Shamela0021723-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2305
Shamela0021723-ara1_Shamela0036573-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6050
Shamela0021723-ara1_Shamela0036626-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        14008
Shamela0021723-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        26101
Shamela0021723-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2098
Shamela0021723-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        47131
Shamela0021723-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2255
Shamela0021723-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2744
Shamela0021723-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3278
Shamela0021723-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15972
Shamela0021723-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2170
Shamela0021723-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4041
Shamela0021723-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1316
Shamela0021723-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5135
Shamela0021723-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        46293
Shamela0021723-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43         983
Shamela0021723-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3978
Shamela0021723-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3894
Shamela0021723-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3947
Shamela0021723-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2436
Shamela0021723-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        18746
Shamela0021723-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1999
Shamela0021723-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2948
Shamela0021723-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1363
Shamela0021723-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4708
Shamela0021723-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1065
Shamela0021723-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4280
Shamela0021723-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5057
Shamela0021723-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7784
Shamela0021723-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        65556
Shamela0021723-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11845
Shamela0021723-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7493
Shamela0021723-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        2438
Shamela0021723-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1467
Shamela0021723-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1649
Shamela0021723-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2054
Shamela0021723-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1333
Shamela0021723-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        7780
Shamela0021723-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         988
Shamela0021723-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1763
Shamela0021723-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3220
Shamela0021723-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2701
Shamela0021723-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4368
Shamela0021723-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1305
Shamela0021723-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1164
Shamela0021723-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2347
Shamela0021723-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1253
Shamela0021723-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1612
Shamela0021723-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1748
Shamela0021723-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1256
Shamela0021723-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1731
Shamela0021723-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2252
Shamela0021723-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2016
Shamela0021723-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2500
Shamela0021723-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        19199
Shamela0021723-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       113786
Shamela0021723-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        32718
Shamela0021723-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7768
Shamela0021723-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8844
Shamela0021723-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2271
Shamela0021723-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        7602
Shamela0021723-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2825
Shamela0021723-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        28746
Shamela0021723-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        17615
Shamela0021723-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        3890
Shamela0021723-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        2780
Shamela0021723-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1770
Shamela0021723-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1962
Shamela0021723-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1965
Shamela0021723-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 15:13        1507
Shamela0021723-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2830
Shamela0021723-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8195
Shamela0021723-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3565
Shamela0021723-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4893
Shamela0021723-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3396
Shamela0021723-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        15388
Shamela0021723-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2584
Shamela0021723-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        12531
Shamela0021723-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        5650
Shamela0021723-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1540
Shamela0021723-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2017
Shamela0021723-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3526
Shamela0021723-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        6462
Shamela0021723-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3292
Shamela0021723-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        18594
Shamela0021723-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2071
Shamela0021723-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        11132
Shamela0021723-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1539
Shamela0021723-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4669
Shamela0021723-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        7890
Shamela0021723-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        83224
Shamela0021723-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        6385
Shamela0021723-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        19697
Shamela0021723-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1705
Shamela0021723-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2068
Shamela0021723-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        8196
Shamela0021723-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1210
Shamela0021723-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        6636
Shamela0021723-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1579
Shamela0021723-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        5208
Shamela0021723-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3883
Shamela0021723-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2138
Shamela0021723-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       231591
Shamela0021723-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1946
Shamela0021723-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9322
Shamela0021723-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        13331
Shamela0021723-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        8952
Shamela0021723-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        10419
Shamela0021723-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4140
Shamela0021723-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2753
Shamela0021723-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         947
Shamela0021723-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6781
Shamela0021723-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        43399
Shamela0021723-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13878
Shamela0021723-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       129564
Shamela0021723-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        33213
Shamela0021723-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       224316
Shamela0021723-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        18651
Shamela0021723-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7607
Shamela0021723-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5178
Shamela0021723-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1242
Shamela0021723-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1024
Shamela0021723-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6568
Shamela0021723-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1715
Shamela0021723-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        12722
Shamela0021723-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40         982
Shamela0021723-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        10553
Shamela0021723-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5263
Shamela0021723-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1720
Shamela0021723-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        41780
Shamela0021723-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2280
Shamela0021723-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9527
Shamela0021723-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        3026
Shamela0021723-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        68912
Shamela0021723-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2146
Shamela0021723-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        15074
Shamela0021723-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        33971
Shamela0021723-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        8068
Shamela0021723-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5085
Shamela0021723-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3003
Shamela0021723-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        6043
Shamela0021723-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2289
Shamela0021723-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1626
Shamela0021723-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        21941
Shamela0021723-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1489
Shamela0021723-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1390
Shamela0021723-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1337
Shamela0021723-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1426
Shamela0021723-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17         979
Shamela0021723-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1736
Shamela0021723-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        8617
Shamela0021723-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3250
Shamela0021723-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        19593
Shamela0021723-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1394
Shamela0021723-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        1166
Shamela0021723-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        30149
Shamela0021723-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        31577
Shamela0021723-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4263
Shamela0021723-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20282
Shamela0021723-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1576
Shamela0021723-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        19710
Shamela0021723-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        22297
Shamela0021723-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        12775
Shamela0021723-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       316061
Shamela0021723-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        88605
Shamela0021723-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        12772
Shamela0021723-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1526
Shamela0021723-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1597
Shamela0021723-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2224
Shamela0021723-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1400
Shamela0021723-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1759
Shamela0021723-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4833
Shamela0021723-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12366
Shamela0021723-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3835
Shamela0021723-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4329
Shamela0021723-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1602
Shamela0021723-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1432
Shamela0021723-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2083
Shamela0021723-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1950
Shamela0021723-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        23465
Shamela0021723-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58         994
Shamela0021723-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2916
Shamela0021723-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2814
Shamela0021723-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1240
Shamela0021723-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13118
Shamela0021723-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        53436
Shamela0021723-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        8597
Shamela0021723-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1994
Shamela0021723-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6429
Shamela0021723-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        8572
Shamela0021723-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       190901
Shamela0021723-ara1_Shia002757-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1359
Shamela0021723-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4088
Shamela0021723-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1083
Shamela0021723-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3404
Shamela0021723-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        9289
Shamela0021723-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2917
Shamela0021723-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3132
Shamela0021723-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1534
Shamela0021723-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2216
Shamela0021723-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3505
Shamela0021723-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11050
Shamela0021723-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1309
Shamela0021723-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28645
Shamela0021723-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8845
Shamela0021723-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        10574
Shamela0021723-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        2807
Shamela0021723-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        13241
Shamela0021723-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33       152395
Shamela0021723-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        8623
Shamela0021723-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       150966
Shamela0021723-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        55156
Shamela0021723-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5185
Shamela0021723-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        4507
Shamela0021723-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2096
Shamela0021723-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1867
Shamela0021723-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        28796
Shamela0021723-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3986
Shamela0021723-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7394
Shamela0021723-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        6293
Shamela0021723-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1685
Shamela0021723-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5852
Shamela0021723-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        8056
Shamela0021723-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        68644
Shamela0021723-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        14976
Shamela0021723-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3237
Shamela0021723-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2101
Shamela0021723-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11974
Shamela0021723-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        21080
Shamela0021723-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8160
Shamela0021723-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3562
Shamela0021723-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        11185
Shamela0021723-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        23611
Shamela0021723-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15482
Shamela0021723-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       729068
Shamela0021723-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4207
Shamela0021723-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3630
Shamela0021723-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        60949
Shamela0021723-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1493
Shamela0021723-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4236
Shamela0021723-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6491
Shamela0021723-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         900
Shamela0021723-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        15641
Shamela0021723-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1362
Shamela0021723-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6427
Shamela0021723-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1246
Shamela0021723-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3000
Shamela0021723-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1356
Shamela0021723-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1827
Shamela0021723-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5174
Shamela0021723-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4852
Shamela0021723-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5612
Shamela0021723-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        2085
Shamela0021723-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        12601
Shamela0021723-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1142
Shamela0021723-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        8561
Shamela0021723-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5323
Shamela0021723-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         997
Shamela0021723-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       103335
Shamela0021723-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        5637
Shamela0021723-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1238
Shamela0021723-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        11893
Shamela0021723-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        5980
Shamela0021723-ara1_Shia004048-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        5423
Shamela0021723-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1402
Shamela0021723-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        10500
Shamela0021723-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       886052
Shamela0021723-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1170
Shamela0021723-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        85605
Shamela0021723-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        2476
Shamela0021723-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5091
Shamela0021723-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7905
Shamela0021723-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8877
Shamela0021723-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        9177
Shamela0021723-ara1_Shia004515-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        8774
Shamela0021723-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1805
Shamela0021723-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1859
Shamela0021723-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5685
Shamela0021723-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4273
Shamela0021723-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4955
Shamela0021723-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4430
Shamela0021723-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4027