Index of /passim01022020/Shamela0021721-ara1/


../
Shamela0021721-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        21140
Shamela0021721-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1205
Shamela0021721-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        15004
Shamela0021721-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3105
Shamela0021721-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2185
Shamela0021721-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7277
Shamela0021721-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5763
Shamela0021721-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1320
Shamela0021721-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1508
Shamela0021721-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1324
Shamela0021721-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        57990
Shamela0021721-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1098
Shamela0021721-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4441
Shamela0021721-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5930
Shamela0021721-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3445
Shamela0021721-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1301
Shamela0021721-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9882
Shamela0021721-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1769
Shamela0021721-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        9657
Shamela0021721-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        66752
Shamela0021721-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1747
Shamela0021721-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        72175
Shamela0021721-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5183
Shamela0021721-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6526
Shamela0021721-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        19981
Shamela0021721-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        20790
Shamela0021721-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        15307
Shamela0021721-ara1_JK000212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1144
Shamela0021721-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2874
Shamela0021721-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13642
Shamela0021721-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        48160
Shamela0021721-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5273
Shamela0021721-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11       174990
Shamela0021721-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2243
Shamela0021721-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        71877
Shamela0021721-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       3543598
Shamela0021721-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3567
Shamela0021721-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2005
Shamela0021721-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        33564
Shamela0021721-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        24533
Shamela0021721-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        60277
Shamela0021721-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5654
Shamela0021721-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        41589
Shamela0021721-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3251
Shamela0021721-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1938
Shamela0021721-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1158
Shamela0021721-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1734
Shamela0021721-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1719
Shamela0021721-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4216
Shamela0021721-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28        26536
Shamela0021721-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1791
Shamela0021721-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9442
Shamela0021721-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         999
Shamela0021721-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        19245
Shamela0021721-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4312
Shamela0021721-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        21158
Shamela0021721-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2953
Shamela0021721-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6734
Shamela0021721-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1931
Shamela0021721-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        14825
Shamela0021721-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1212
Shamela0021721-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        6746
Shamela0021721-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1801
Shamela0021721-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1438
Shamela0021721-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2165
Shamela0021721-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4455
Shamela0021721-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3777
Shamela0021721-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1660
Shamela0021721-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2508
Shamela0021721-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2110
Shamela0021721-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1045
Shamela0021721-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3848
Shamela0021721-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        28003
Shamela0021721-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1789
Shamela0021721-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2691
Shamela0021721-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4576
Shamela0021721-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2267
Shamela0021721-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        19313
Shamela0021721-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43       115448
Shamela0021721-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1715
Shamela0021721-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1309
Shamela0021721-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2345
Shamela0021721-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1177
Shamela0021721-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        40227
Shamela0021721-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4343
Shamela0021721-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1671
Shamela0021721-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3134
Shamela0021721-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2537
Shamela0021721-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1957
Shamela0021721-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1607
Shamela0021721-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3660
Shamela0021721-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:23        18874
Shamela0021721-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:11        63570
Shamela0021721-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2414
Shamela0021721-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1414
Shamela0021721-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3534
Shamela0021721-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        21728
Shamela0021721-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1645
Shamela0021721-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2793
Shamela0021721-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8990
Shamela0021721-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1145
Shamela0021721-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        4110
Shamela0021721-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        2143
Shamela0021721-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1013
Shamela0021721-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3822
Shamela0021721-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1741
Shamela0021721-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2190
Shamela0021721-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4366
Shamela0021721-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2665
Shamela0021721-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1153
Shamela0021721-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        12782
Shamela0021721-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7656
Shamela0021721-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2796
Shamela0021721-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        7716
Shamela0021721-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2462
Shamela0021721-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4656
Shamela0021721-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3443
Shamela0021721-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3602
Shamela0021721-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7569
Shamela0021721-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3717
Shamela0021721-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3988
Shamela0021721-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        2076
Shamela0021721-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         910
Shamela0021721-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1537
Shamela0021721-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1762
Shamela0021721-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        70635
Shamela0021721-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2808
Shamela0021721-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34         973
Shamela0021721-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1407
Shamela0021721-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3994
Shamela0021721-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        11759
Shamela0021721-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1466
Shamela0021721-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        15833
Shamela0021721-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1725
Shamela0021721-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1360
Shamela0021721-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1289
Shamela0021721-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        98584
Shamela0021721-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1835
Shamela0021721-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2584
Shamela0021721-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1070
Shamela0021721-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8416
Shamela0021721-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        17564
Shamela0021721-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2392
Shamela0021721-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1393
Shamela0021721-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2431
Shamela0021721-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1079
Shamela0021721-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4333
Shamela0021721-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1477
Shamela0021721-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2596
Shamela0021721-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        36036
Shamela0021721-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        11552
Shamela0021721-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        6355
Shamela0021721-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9964
Shamela0021721-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1759
Shamela0021721-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1880
Shamela0021721-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        29791
Shamela0021721-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        72815
Shamela0021721-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        25705
Shamela0021721-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        52309
Shamela0021721-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2468
Shamela0021721-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6269
Shamela0021721-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9780
Shamela0021721-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        48264
Shamela0021721-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        21093
Shamela0021721-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1205
Shamela0021721-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3001
Shamela0021721-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10009
Shamela0021721-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        13453
Shamela0021721-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1739
Shamela0021721-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3621
Shamela0021721-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2167
Shamela0021721-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        2021
Shamela0021721-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1071
Shamela0021721-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        7499
Shamela0021721-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1333
Shamela0021721-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3068
Shamela0021721-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8048
Shamela0021721-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3920
Shamela0021721-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10699
Shamela0021721-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1384
Shamela0021721-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4795
Shamela0021721-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6425
Shamela0021721-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1147
Shamela0021721-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        32734
Shamela0021721-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        18966
Shamela0021721-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5350
Shamela0021721-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3949
Shamela0021721-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         992
Shamela0021721-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1798
Shamela0021721-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2253
Shamela0021721-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1020
Shamela0021721-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        40268
Shamela0021721-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1532
Shamela0021721-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1662
Shamela0021721-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1246
Shamela0021721-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        10119
Shamela0021721-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        39212
Shamela0021721-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         942
Shamela0021721-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1054
Shamela0021721-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         983
Shamela0021721-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2359
Shamela0021721-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1891
Shamela0021721-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         941
Shamela0021721-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1788
Shamela0021721-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3971
Shamela0021721-ara1_JK010664-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1454
Shamela0021721-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1290
Shamela0021721-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2868
Shamela0021721-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1090
Shamela0021721-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       103864
Shamela0021721-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1257
Shamela0021721-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1409
Shamela0021721-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4950
Shamela0021721-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1692
Shamela0021721-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        17107
Shamela0021721-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3199
Shamela0021721-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2665
Shamela0021721-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1839
Shamela0021721-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1108
Shamela0021721-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4630
Shamela0021721-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3846
Shamela0021721-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1828
Shamela0021721-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11        29342
Shamela0021721-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1778
Shamela0021721-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        77376
Shamela0021721-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11439
Shamela0021721-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        37613
Shamela0021721-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        24579
Shamela0021721-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10015
Shamela0021721-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4715
Shamela0021721-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5115
Shamela0021721-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5719
Shamela0021721-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8442
Shamela0021721-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       105234
Shamela0021721-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22292
Shamela0021721-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4966
Shamela0021721-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2517
Shamela0021721-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        78596
Shamela0021721-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3316
Shamela0021721-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        18010
Shamela0021721-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1665
Shamela0021721-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5092
Shamela0021721-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3587
Shamela0021721-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1228
Shamela0021721-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1318
Shamela0021721-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         835
Shamela0021721-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        68075
Shamela0021721-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2281
Shamela0021721-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        60027
Shamela0021721-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2063
Shamela0021721-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3945
Shamela0021721-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        27725
Shamela0021721-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2468
Shamela0021721-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1833
Shamela0021721-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4844
Shamela0021721-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3139
Shamela0021721-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1428
Shamela0021721-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        1049
Shamela0021721-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6169
Shamela0021721-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3083
Shamela0021721-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1451
Shamela0021721-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5845
Shamela0021721-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4433
Shamela0021721-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2220
Shamela0021721-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4800
Shamela0021721-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6079
Shamela0021721-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2708
Shamela0021721-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        72748
Shamela0021721-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       111479
Shamela0021721-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7468
Shamela0021721-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1901
Shamela0021721-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11105
Shamela0021721-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        44653
Shamela0021721-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25045
Shamela0021721-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2979
Shamela0021721-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1862
Shamela0021721-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1495
Shamela0021721-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1279
Shamela0021721-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2271
Shamela0021721-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       130701
Shamela0021721-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4253
Shamela0021721-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        5913
Shamela0021721-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14219
Shamela0021721-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        25504
Shamela0021721-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        23379
Shamela0021721-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        98833
Shamela0021721-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18593
Shamela0021721-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        12612
Shamela0021721-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        56952
Shamela0021721-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       117321
Shamela0021721-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        71407
Shamela0021721-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        76549
Shamela0021721-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       163599
Shamela0021721-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        24776
Shamela0021721-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3658
Shamela0021721-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1029
Shamela0021721-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30722
Shamela0021721-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6602
Shamela0021721-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        38058
Shamela0021721-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5059
Shamela0021721-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1441
Shamela0021721-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8409
Shamela0021721-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3744
Shamela0021721-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       245564
Shamela0021721-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        30755
Shamela0021721-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        45521
Shamela0021721-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2028
Shamela0021721-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5879
Shamela0021721-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        43756
Shamela0021721-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        43703
Shamela0021721-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15672
Shamela0021721-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        34146
Shamela0021721-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         958
Shamela0021721-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        66384
Shamela0021721-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        38947
Shamela0021721-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        64415
Shamela0021721-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11635
Shamela0021721-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4352
Shamela0021721-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4693
Shamela0021721-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4206
Shamela0021721-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1447
Shamela0021721-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1151
Shamela0021721-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7682
Shamela0021721-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3472
Shamela0021721-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1768
Shamela0021721-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19135
Shamela0021721-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4234
Shamela0021721-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6609
Shamela0021721-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2673
Shamela0021721-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23       164888
Shamela0021721-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10803
Shamela0021721-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7337
Shamela0021721-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        15431
Shamela0021721-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        5828
Shamela0021721-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        56093
Shamela0021721-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       336030
Shamela0021721-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8288
Shamela0021721-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2664
Shamela0021721-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6571
Shamela0021721-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1493
Shamela0021721-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1963
Shamela0021721-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6032
Shamela0021721-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14124
Shamela0021721-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1667
Shamela0021721-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6456
Shamela0021721-ara1_Shamela0006125-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1563
Shamela0021721-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        26696
Shamela0021721-ara1_Shamela0006133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2664
Shamela0021721-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25089
Shamela0021721-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        55166
Shamela0021721-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23828
Shamela0021721-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       841249
Shamela0021721-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2668
Shamela0021721-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       374906
Shamela0021721-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1386
Shamela0021721-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        89181
Shamela0021721-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8322
Shamela0021721-ara1_Shamela0006281-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1031
Shamela0021721-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4366
Shamela0021721-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24058
Shamela0021721-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10762
Shamela0021721-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24647
Shamela0021721-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4405
Shamela0021721-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2277
Shamela0021721-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5497
Shamela0021721-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1194
Shamela0021721-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1141
Shamela0021721-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       162264
Shamela0021721-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3698
Shamela0021721-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1814
Shamela0021721-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        95403
Shamela0021721-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1875
Shamela0021721-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2707
Shamela0021721-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3963
Shamela0021721-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1641
Shamela0021721-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3345
Shamela0021721-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1283
Shamela0021721-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1704
Shamela0021721-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1437
Shamela0021721-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        59305
Shamela0021721-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2148
Shamela0021721-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1080
Shamela0021721-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3849
Shamela0021721-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1892
Shamela0021721-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        28964
Shamela0021721-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24405
Shamela0021721-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6319
Shamela0021721-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        33498
Shamela0021721-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28651
Shamela0021721-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1044
Shamela0021721-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        72414
Shamela0021721-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1930
Shamela0021721-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4788
Shamela0021721-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5223
Shamela0021721-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6594
Shamela0021721-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2033
Shamela0021721-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2900
Shamela0021721-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1741
Shamela0021721-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2089
Shamela0021721-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3959
Shamela0021721-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        28315
Shamela0021721-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       218863
Shamela0021721-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       122886
Shamela0021721-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        43486
Shamela0021721-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1648
Shamela0021721-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4444
Shamela0021721-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3561
Shamela0021721-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1252
Shamela0021721-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5463
Shamela0021721-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1007
Shamela0021721-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1973
Shamela0021721-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1695
Shamela0021721-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1270
Shamela0021721-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1247
Shamela0021721-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       133817
Shamela0021721-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       138371
Shamela0021721-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3946
Shamela0021721-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3200
Shamela0021721-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        44963
Shamela0021721-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1092
Shamela0021721-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       771327
Shamela0021721-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        70577
Shamela0021721-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19011
Shamela0021721-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19604
Shamela0021721-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1411
Shamela0021721-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54         909
Shamela0021721-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1583
Shamela0021721-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4493
Shamela0021721-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        49759
Shamela0021721-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12620
Shamela0021721-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2113
Shamela0021721-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1247
Shamela0021721-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1026
Shamela0021721-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11468
Shamela0021721-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1712
Shamela0021721-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1808
Shamela0021721-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2716
Shamela0021721-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         843
Shamela0021721-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1025
Shamela0021721-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12461
Shamela0021721-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        18685
Shamela0021721-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11078
Shamela0021721-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2295
Shamela0021721-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        35554
Shamela0021721-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12405
Shamela0021721-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1401
Shamela0021721-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2607
Shamela0021721-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        7379
Shamela0021721-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2158
Shamela0021721-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9845
Shamela0021721-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        31119
Shamela0021721-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        32397
Shamela0021721-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8531
Shamela0021721-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2179
Shamela0021721-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       176231
Shamela0021721-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3399
Shamela0021721-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        18149
Shamela0021721-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1747
Shamela0021721-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2397
Shamela0021721-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1743
Shamela0021721-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         977
Shamela0021721-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1729
Shamela0021721-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1872
Shamela0021721-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1408
Shamela0021721-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1572
Shamela0021721-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19843
Shamela0021721-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2870
Shamela0021721-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1097
Shamela0021721-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1537
Shamela0021721-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2769
Shamela0021721-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4440
Shamela0021721-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1004
Shamela0021721-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2955
Shamela0021721-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1678
Shamela0021721-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4784
Shamela0021721-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1157
Shamela0021721-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2718
Shamela0021721-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6318
Shamela0021721-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        28456
Shamela0021721-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         873
Shamela0021721-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1763
Shamela0021721-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4269
Shamela0021721-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1839
Shamela0021721-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        29051
Shamela0021721-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1664
Shamela0021721-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        76299
Shamela0021721-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4347
Shamela0021721-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17018
Shamela0021721-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7927
Shamela0021721-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11516
Shamela0021721-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4339
Shamela0021721-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        16889
Shamela0021721-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13987
Shamela0021721-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        24950
Shamela0021721-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1847
Shamela0021721-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        59264
Shamela0021721-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1726
Shamela0021721-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2446
Shamela0021721-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       123307
Shamela0021721-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2217
Shamela0021721-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1272
Shamela0021721-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22705
Shamela0021721-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3794
Shamela0021721-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3489
Shamela0021721-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         854
Shamela0021721-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3504
Shamela0021721-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1243
Shamela0021721-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9039
Shamela0021721-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8907
Shamela0021721-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         961
Shamela0021721-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1182
Shamela0021721-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3277
Shamela0021721-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5621
Shamela0021721-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7458
Shamela0021721-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1230
Shamela0021721-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1779
Shamela0021721-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7458
Shamela0021721-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3511
Shamela0021721-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12776
Shamela0021721-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1761
Shamela0021721-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2640
Shamela0021721-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        25972
Shamela0021721-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1625
Shamela0021721-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1729
Shamela0021721-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2469
Shamela0021721-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1700
Shamela0021721-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        98933
Shamela0021721-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22885
Shamela0021721-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1884
Shamela0021721-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5106
Shamela0021721-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1401
Shamela0021721-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        34800
Shamela0021721-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9502
Shamela0021721-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        64564
Shamela0021721-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        28050
Shamela0021721-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3251
Shamela0021721-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4514
Shamela0021721-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2319
Shamela0021721-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6949
Shamela0021721-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13756
Shamela0021721-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2245
Shamela0021721-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3872
Shamela0021721-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1572
Shamela0021721-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3738
Shamela0021721-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11519
Shamela0021721-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3200
Shamela0021721-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9441
Shamela0021721-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        9489
Shamela0021721-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5471
Shamela0021721-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1917
Shamela0021721-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1476
Shamela0021721-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        35459
Shamela0021721-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       114650
Shamela0021721-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4470
Shamela0021721-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        23219
Shamela0021721-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         833
Shamela0021721-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1543
Shamela0021721-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2821
Shamela0021721-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1162
Shamela0021721-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1111
Shamela0021721-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1393
Shamela0021721-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2887
Shamela0021721-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4672
Shamela0021721-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2651
Shamela0021721-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         866
Shamela0021721-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2359
Shamela0021721-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10106
Shamela0021721-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12015
Shamela0021721-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        15338
Shamela0021721-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1911
Shamela0021721-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2573
Shamela0021721-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        1991
Shamela0021721-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3378
Shamela0021721-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        92458
Shamela0021721-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3198
Shamela0021721-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5350
Shamela0021721-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       121481
Shamela0021721-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1477
Shamela0021721-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        26538
Shamela0021721-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16752
Shamela0021721-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7652
Shamela0021721-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        7778
Shamela0021721-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7950
Shamela0021721-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2288
Shamela0021721-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2674
Shamela0021721-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1342
Shamela0021721-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7507
Shamela0021721-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2181
Shamela0021721-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1548
Shamela0021721-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1268
Shamela0021721-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        39246
Shamela0021721-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1014
Shamela0021721-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4877
Shamela0021721-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13154
Shamela0021721-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2851
Shamela0021721-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2418
Shamela0021721-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1415
Shamela0021721-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4817
Shamela0021721-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4763
Shamela0021721-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1711
Shamela0021721-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24193
Shamela0021721-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2108
Shamela0021721-ara1_Shamela0012050-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1220
Shamela0021721-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13281
Shamela0021721-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2882
Shamela0021721-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5242
Shamela0021721-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        2163
Shamela0021721-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15067
Shamela0021721-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23130
Shamela0021721-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        1986
Shamela0021721-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3729
Shamela0021721-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        61088
Shamela0021721-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        11810
Shamela0021721-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        7704
Shamela0021721-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       137982
Shamela0021721-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1378
Shamela0021721-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1159
Shamela0021721-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1234
Shamela0021721-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        10529
Shamela0021721-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8362
Shamela0021721-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2788
Shamela0021721-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        3123
Shamela0021721-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1253
Shamela0021721-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1118
Shamela0021721-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10812
Shamela0021721-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16956
Shamela0021721-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25186
Shamela0021721-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1763
Shamela0021721-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1012
Shamela0021721-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1749
Shamela0021721-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6863
Shamela0021721-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3005
Shamela0021721-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        25167
Shamela0021721-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5880
Shamela0021721-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23728
Shamela0021721-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         967
Shamela0021721-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1298
Shamela0021721-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1400
Shamela0021721-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6695
Shamela0021721-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        54620
Shamela0021721-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3701
Shamela0021721-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2705
Shamela0021721-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1247
Shamela0021721-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20060
Shamela0021721-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1559
Shamela0021721-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1230
Shamela0021721-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8244
Shamela0021721-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6668
Shamela0021721-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5793
Shamela0021721-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        5978
Shamela0021721-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6770
Shamela0021721-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5596
Shamela0021721-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6623
Shamela0021721-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1234
Shamela0021721-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2537
Shamela0021721-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6097
Shamela0021721-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2190
Shamela0021721-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:23        40501
Shamela0021721-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1067
Shamela0021721-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1536
Shamela0021721-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        56969
Shamela0021721-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1332
Shamela0021721-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1192
Shamela0021721-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1881
Shamela0021721-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        47955
Shamela0021721-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7422
Shamela0021721-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3008
Shamela0021721-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        84065
Shamela0021721-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5564
Shamela0021721-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         920
Shamela0021721-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1233
Shamela0021721-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5111
Shamela0021721-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        45878
Shamela0021721-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11451
Shamela0021721-ara1_Shamela0021553-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1256
Shamela0021721-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1731
Shamela0021721-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1506
Shamela0021721-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2157
Shamela0021721-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22458
Shamela0021721-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        67430
Shamela0021721-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11202
Shamela0021721-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7352
Shamela0021721-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2457
Shamela0021721-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30895
Shamela0021721-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10611
Shamela0021721-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43378
Shamela0021721-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        43083
Shamela0021721-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1197
Shamela0021721-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5892
Shamela0021721-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6198
Shamela0021721-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2674
Shamela0021721-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7285
Shamela0021721-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6535
Shamela0021721-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17349
Shamela0021721-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        79011
Shamela0021721-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       114749
Shamela0021721-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4047
Shamela0021721-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3721
Shamela0021721-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        33521
Shamela0021721-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1682
Shamela0021721-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4517
Shamela0021721-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14304
Shamela0021721-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       171394
Shamela0021721-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6065
Shamela0021721-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1931
Shamela0021721-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        24126
Shamela0021721-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9067
Shamela0021721-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1085
Shamela0021721-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       112675
Shamela0021721-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1703
Shamela0021721-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2517
Shamela0021721-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        75059
Shamela0021721-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1248
Shamela0021721-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        64578
Shamela0021721-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1470
Shamela0021721-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       127434
Shamela0021721-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5879
Shamela0021721-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7841
Shamela0021721-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       338769
Shamela0021721-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25583
Shamela0021721-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        42301
Shamela0021721-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       137270
Shamela0021721-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        73568
Shamela0021721-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4906
Shamela0021721-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22103
Shamela0021721-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16843
Shamela0021721-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        26954
Shamela0021721-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        30328
Shamela0021721-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17715
Shamela0021721-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21425
Shamela0021721-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        27097
Shamela0021721-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        56493
Shamela0021721-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1384
Shamela0021721-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1302
Shamela0021721-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        76884
Shamela0021721-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        5148
Shamela0021721-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4801
Shamela0021721-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2005
Shamela0021721-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        39929
Shamela0021721-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10549
Shamela0021721-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2521
Shamela0021721-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1142
Shamela0021721-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11565
Shamela0021721-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14902
Shamela0021721-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1356
Shamela0021721-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        23825
Shamela0021721-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3023
Shamela0021721-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        62177
Shamela0021721-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13524
Shamela0021721-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5251
Shamela0021721-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16600
Shamela0021721-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2368
Shamela0021721-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3750
Shamela0021721-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        48370
Shamela0021721-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7304
Shamela0021721-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6572
Shamela0021721-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1043
Shamela0021721-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3461
Shamela0021721-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3220
Shamela0021721-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1320
Shamela0021721-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        27595
Shamela0021721-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4809
Shamela0021721-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1290
Shamela0021721-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5090
Shamela0021721-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5697
Shamela0021721-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13368
Shamela0021721-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2304
Shamela0021721-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6328
Shamela0021721-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        21990
Shamela0021721-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5666
Shamela0021721-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        21854
Shamela0021721-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7406
Shamela0021721-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        67237
Shamela0021721-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4269
Shamela0021721-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        45425
Shamela0021721-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4374
Shamela0021721-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22596
Shamela0021721-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2301
Shamela0021721-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        5415
Shamela0021721-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15365
Shamela0021721-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9989
Shamela0021721-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        39038
Shamela0021721-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        8711
Shamela0021721-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        8003
Shamela0021721-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        5726
Shamela0021721-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2532
Shamela0021721-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3079
Shamela0021721-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3003
Shamela0021721-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1317
Shamela0021721-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2873
Shamela0021721-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10471
Shamela0021721-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        95815
Shamela0021721-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       221912
Shamela0021721-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4795
Shamela0021721-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5841
Shamela0021721-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11993
Shamela0021721-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7079
Shamela0021721-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1674
Shamela0021721-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3716
Shamela0021721-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3165
Shamela0021721-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9672
Shamela0021721-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4060
Shamela0021721-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9268
Shamela0021721-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1909
Shamela0021721-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1139
Shamela0021721-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1161
Shamela0021721-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2847
Shamela0021721-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13454
Shamela0021721-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8812
Shamela0021721-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1123
Shamela0021721-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4445
Shamela0021721-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2339
Shamela0021721-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1175
Shamela0021721-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25627
Shamela0021721-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1686
Shamela0021721-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1494
Shamela0021721-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1182
Shamela0021721-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1994
Shamela0021721-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1910
Shamela0021721-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1792
Shamela0021721-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2139
Shamela0021721-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14737
Shamela0021721-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7009
Shamela0021721-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         800
Shamela0021721-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2990
Shamela0021721-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1922
Shamela0021721-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1403
Shamela0021721-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6144
Shamela0021721-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1095
Shamela0021721-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1133
Shamela0021721-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2045
Shamela0021721-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        3266
Shamela0021721-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4584
Shamela0021721-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3036
Shamela0021721-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         979
Shamela0021721-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4268
Shamela0021721-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6182
Shamela0021721-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        17716
Shamela0021721-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3485
Shamela0021721-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1453
Shamela0021721-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1167
Shamela0021721-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1166
Shamela0021721-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1596
Shamela0021721-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4248
Shamela0021721-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1073
Shamela0021721-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        54166
Shamela0021721-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1773
Shamela0021721-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1873
Shamela0021721-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2455
Shamela0021721-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1240
Shamela0021721-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5404
Shamela0021721-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3994
Shamela0021721-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2014
Shamela0021721-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2532
Shamela0021721-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1817
Shamela0021721-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2403
Shamela0021721-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1616
Shamela0021721-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1946
Shamela0021721-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1213
Shamela0021721-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2090
Shamela0021721-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1656
Shamela0021721-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1484
Shamela0021721-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5622
Shamela0021721-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         841
Shamela0021721-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1563
Shamela0021721-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2511
Shamela0021721-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1089
Shamela0021721-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1564
Shamela0021721-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1391
Shamela0021721-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         979
Shamela0021721-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1627
Shamela0021721-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2011
Shamela0021721-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4740
Shamela0021721-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1441
Shamela0021721-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1471
Shamela0021721-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1122
Shamela0021721-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3617
Shamela0021721-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1414
Shamela0021721-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2511
Shamela0021721-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1237
Shamela0021721-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2058
Shamela0021721-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5783
Shamela0021721-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4085
Shamela0021721-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3772
Shamela0021721-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2693
Shamela0021721-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        22331
Shamela0021721-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9335
Shamela0021721-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2122
Shamela0021721-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1620
Shamela0021721-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1730
Shamela0021721-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2296
Shamela0021721-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       118804
Shamela0021721-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1754
Shamela0021721-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12972
Shamela0021721-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2211
Shamela0021721-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3430
Shamela0021721-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1239
Shamela0021721-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1422
Shamela0021721-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1257
Shamela0021721-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7838
Shamela0021721-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14769
Shamela0021721-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1757
Shamela0021721-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24998
Shamela0021721-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1019
Shamela0021721-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2655
Shamela0021721-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4925
Shamela0021721-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        36773
Shamela0021721-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2430
Shamela0021721-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2306
Shamela0021721-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       1381946
Shamela0021721-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20297
Shamela0021721-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1359
Shamela0021721-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7227
Shamela0021721-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7522
Shamela0021721-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1643
Shamela0021721-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        13628
Shamela0021721-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1165
Shamela0021721-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3678
Shamela0021721-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        28051
Shamela0021721-ara1_Shamela0096608-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1288
Shamela0021721-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2248
Shamela0021721-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2070
Shamela0021721-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1916
Shamela0021721-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       183785
Shamela0021721-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22735
Shamela0021721-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        53083
Shamela0021721-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1601
Shamela0021721-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29843
Shamela0021721-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4234
Shamela0021721-ara1_Shia000010-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1483
Shamela0021721-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        21929
Shamela0021721-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2252
Shamela0021721-ara1_Shia000024-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1998
Shamela0021721-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1727
Shamela0021721-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       233653
Shamela0021721-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1859
Shamela0021721-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       306746
Shamela0021721-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        3435
Shamela0021721-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16942
Shamela0021721-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4160
Shamela0021721-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23883
Shamela0021721-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1603
Shamela0021721-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7318
Shamela0021721-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6081
Shamela0021721-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3715
Shamela0021721-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        40036
Shamela0021721-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1075
Shamela0021721-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        44847
Shamela0021721-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       394937
Shamela0021721-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2335
Shamela0021721-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        23238
Shamela0021721-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       121864
Shamela0021721-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25428
Shamela0021721-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7165
Shamela0021721-ara1_Shia000115-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1872
Shamela0021721-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8510
Shamela0021721-ara1_Shia000125-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2216
Shamela0021721-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        33176
Shamela0021721-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3606
Shamela0021721-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1181
Shamela0021721-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1123
Shamela0021721-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         867
Shamela0021721-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        41439
Shamela0021721-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1294
Shamela0021721-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7890
Shamela0021721-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2282
Shamela0021721-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1871
Shamela0021721-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2469
Shamela0021721-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2164
Shamela0021721-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4085
Shamela0021721-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        17951
Shamela0021721-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4525
Shamela0021721-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        28510
Shamela0021721-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1559
Shamela0021721-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1101
Shamela0021721-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2099
Shamela0021721-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7048
Shamela0021721-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3596
Shamela0021721-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3166
Shamela0021721-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6082
Shamela0021721-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        32562
Shamela0021721-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2033
Shamela0021721-ara1_Shia000382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1222
Shamela0021721-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2961
Shamela0021721-ara1_Shia000398-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1662
Shamela0021721-ara1_Shia000401Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2158
Shamela0021721-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1981
Shamela0021721-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1695
Shamela0021721-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1660
Shamela0021721-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1683
Shamela0021721-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1665
Shamela0021721-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1666
Shamela0021721-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3940
Shamela0021721-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29137
Shamela0021721-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        21581
Shamela0021721-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       234028
Shamela0021721-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28       131798
Shamela0021721-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       9323929
Shamela0021721-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       110673
Shamela0021721-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9654
Shamela0021721-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1196
Shamela0021721-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        26526
Shamela0021721-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4057
Shamela0021721-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4275
Shamela0021721-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       453939
Shamela0021721-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        60780
Shamela0021721-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2349
Shamela0021721-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1593
Shamela0021721-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:06        1227
Shamela0021721-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1165
Shamela0021721-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2060
Shamela0021721-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6770
Shamela0021721-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        33160
Shamela0021721-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4709
Shamela0021721-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1579
Shamela0021721-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1311
Shamela0021721-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3013
Shamela0021721-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1845
Shamela0021721-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2442
Shamela0021721-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1192
Shamela0021721-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34461
Shamela0021721-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1916
Shamela0021721-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1380
Shamela0021721-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        45360
Shamela0021721-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3883
Shamela0021721-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2138
Shamela0021721-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13252
Shamela0021721-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1488
Shamela0021721-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3527
Shamela0021721-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        56698
Shamela0021721-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        53949
Shamela0021721-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1302
Shamela0021721-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       240362
Shamela0021721-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21716
Shamela0021721-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19809
Shamela0021721-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4846
Shamela0021721-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3366
Shamela0021721-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2296
Shamela0021721-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12119
Shamela0021721-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        17946
Shamela0021721-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1407
Shamela0021721-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1243
Shamela0021721-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1171
Shamela0021721-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2179
Shamela0021721-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        46496
Shamela0021721-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        36002
Shamela0021721-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        50450
Shamela0021721-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5528
Shamela0021721-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7989
Shamela0021721-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19253
Shamela0021721-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        13447
Shamela0021721-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6645
Shamela0021721-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        5226
Shamela0021721-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1821
Shamela0021721-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        5311
Shamela0021721-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1906
Shamela0021721-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1135
Shamela0021721-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        8035
Shamela0021721-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       102663
Shamela0021721-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3280
Shamela0021721-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10158
Shamela0021721-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11026
Shamela0021721-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        16940
Shamela0021721-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        26726
Shamela0021721-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        73950
Shamela0021721-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1734
Shamela0021721-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17314
Shamela0021721-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27170
Shamela0021721-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8266
Shamela0021721-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        15063
Shamela0021721-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        94183
Shamela0021721-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10183
Shamela0021721-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1779
Shamela0021721-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1727
Shamela0021721-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         989
Shamela0021721-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5196
Shamela0021721-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8083
Shamela0021721-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7149
Shamela0021721-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3770
Shamela0021721-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1826
Shamela0021721-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1590
Shamela0021721-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2291
Shamela0021721-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2949
Shamela0021721-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8714
Shamela0021721-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2417
Shamela0021721-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3726
Shamela0021721-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2839
Shamela0021721-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        90040
Shamela0021721-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1059
Shamela0021721-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2463
Shamela0021721-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22730
Shamela0021721-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1562
Shamela0021721-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1762
Shamela0021721-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1541
Shamela0021721-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8717
Shamela0021721-ara1_Shia002913-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1467
Shamela0021721-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4102
Shamela0021721-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1151
Shamela0021721-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34         972
Shamela0021721-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1328
Shamela0021721-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7829
Shamela0021721-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2334
Shamela0021721-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        14093
Shamela0021721-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1309
Shamela0021721-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        58030
Shamela0021721-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        5512
Shamela0021721-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2480
Shamela0021721-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5977
Shamela0021721-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1753
Shamela0021721-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4502
Shamela0021721-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2956
Shamela0021721-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2365
Shamela0021721-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1030
Shamela0021721-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       103291
Shamela0021721-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         836
Shamela0021721-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2150
Shamela0021721-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1349
Shamela0021721-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         920
Shamela0021721-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        30042
Shamela0021721-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3162
Shamela0021721-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2227
Shamela0021721-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4045
Shamela0021721-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10884
Shamela0021721-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1254
Shamela0021721-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        16062
Shamela0021721-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1952
Shamela0021721-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1939
Shamela0021721-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3128
Shamela0021721-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1505
Shamela0021721-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        8828
Shamela0021721-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2554
Shamela0021721-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1062
Shamela0021721-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2502
Shamela0021721-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2063
Shamela0021721-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13686
Shamela0021721-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12673
Shamela0021721-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4466
Shamela0021721-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3109
Shamela0021721-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2248
Shamela0021721-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1781
Shamela0021721-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3902
Shamela0021721-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1484