Index of /passim01022020/Shamela0021684-ara1/


../
Shamela0021684-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1758
Shamela0021684-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2922
Shamela0021684-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7828
Shamela0021684-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2220
Shamela0021684-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3706
Shamela0021684-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2183
Shamela0021684-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1458
Shamela0021684-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4051
Shamela0021684-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2606
Shamela0021684-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        24916
Shamela0021684-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        16729
Shamela0021684-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1411
Shamela0021684-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6549
Shamela0021684-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        9361
Shamela0021684-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2619
Shamela0021684-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1839
Shamela0021684-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1447
Shamela0021684-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1212
Shamela0021684-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5238
Shamela0021684-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13         871
Shamela0021684-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6574
Shamela0021684-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1041
Shamela0021684-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1887
Shamela0021684-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4156
Shamela0021684-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2285
Shamela0021684-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        7456
Shamela0021684-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3401
Shamela0021684-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1036
Shamela0021684-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        6999
Shamela0021684-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3363
Shamela0021684-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1428
Shamela0021684-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3344
Shamela0021684-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11582
Shamela0021684-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2457
Shamela0021684-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        5042
Shamela0021684-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2663
Shamela0021684-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2034
Shamela0021684-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4880
Shamela0021684-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1546
Shamela0021684-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4460
Shamela0021684-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        28615
Shamela0021684-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3787
Shamela0021684-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        8094
Shamela0021684-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1794
Shamela0021684-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4083
Shamela0021684-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1114
Shamela0021684-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2109
Shamela0021684-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1294
Shamela0021684-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1437
Shamela0021684-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1233
Shamela0021684-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1486
Shamela0021684-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1933
Shamela0021684-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1661
Shamela0021684-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        31689
Shamela0021684-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2332
Shamela0021684-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2826
Shamela0021684-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        2019
Shamela0021684-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1141
Shamela0021684-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5958
Shamela0021684-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         843
Shamela0021684-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1161
Shamela0021684-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1713
Shamela0021684-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4483
Shamela0021684-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1241
Shamela0021684-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2514
Shamela0021684-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        32329
Shamela0021684-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1579
Shamela0021684-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1071
Shamela0021684-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2488
Shamela0021684-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5089
Shamela0021684-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1133
Shamela0021684-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4173
Shamela0021684-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7703
Shamela0021684-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4203
Shamela0021684-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        5311
Shamela0021684-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1628
Shamela0021684-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        19126
Shamela0021684-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3627
Shamela0021684-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3662
Shamela0021684-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3166
Shamela0021684-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1951
Shamela0021684-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2736
Shamela0021684-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1345
Shamela0021684-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        1894
Shamela0021684-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2932
Shamela0021684-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:34        14908
Shamela0021684-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3769
Shamela0021684-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2651
Shamela0021684-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2028
Shamela0021684-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6224
Shamela0021684-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4425
Shamela0021684-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3336
Shamela0021684-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3344
Shamela0021684-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        17669
Shamela0021684-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1829
Shamela0021684-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11008
Shamela0021684-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1258
Shamela0021684-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2844
Shamela0021684-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2483
Shamela0021684-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6119
Shamela0021684-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3736
Shamela0021684-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1789
Shamela0021684-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3714
Shamela0021684-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12893
Shamela0021684-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13044
Shamela0021684-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2301
Shamela0021684-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2167
Shamela0021684-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         955
Shamela0021684-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4251
Shamela0021684-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1656
Shamela0021684-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2340
Shamela0021684-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10305
Shamela0021684-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        68252
Shamela0021684-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        8411
Shamela0021684-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2951
Shamela0021684-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        18649
Shamela0021684-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        26717
Shamela0021684-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        54489
Shamela0021684-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        15439
Shamela0021684-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         883
Shamela0021684-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13679
Shamela0021684-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3788
Shamela0021684-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9586
Shamela0021684-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        19718
Shamela0021684-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3664
Shamela0021684-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        9779
Shamela0021684-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1992
Shamela0021684-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        22476
Shamela0021684-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13742
Shamela0021684-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7114
Shamela0021684-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2380
Shamela0021684-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1901
Shamela0021684-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5368
Shamela0021684-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        24218
Shamela0021684-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1136
Shamela0021684-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1941
Shamela0021684-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1455
Shamela0021684-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        66388
Shamela0021684-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6481
Shamela0021684-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2548
Shamela0021684-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10091
Shamela0021684-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1211
Shamela0021684-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5034
Shamela0021684-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2358
Shamela0021684-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2951
Shamela0021684-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4260
Shamela0021684-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6889
Shamela0021684-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1325
Shamela0021684-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6521
Shamela0021684-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1501
Shamela0021684-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5312
Shamela0021684-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15803
Shamela0021684-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17905
Shamela0021684-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4642
Shamela0021684-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2929
Shamela0021684-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1053
Shamela0021684-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2573
Shamela0021684-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1497
Shamela0021684-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        8083
Shamela0021684-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3939
Shamela0021684-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        5618
Shamela0021684-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        45803
Shamela0021684-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12886
Shamela0021684-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4729
Shamela0021684-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3994
Shamela0021684-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        2436
Shamela0021684-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2056
Shamela0021684-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1579
Shamela0021684-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2877
Shamela0021684-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1028
Shamela0021684-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10301
Shamela0021684-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        54310
Shamela0021684-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1755
Shamela0021684-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6589
Shamela0021684-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        31698
Shamela0021684-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1230
Shamela0021684-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3189
Shamela0021684-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3245
Shamela0021684-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2653
Shamela0021684-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9679
Shamela0021684-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4428
Shamela0021684-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2847
Shamela0021684-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3894
Shamela0021684-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2480
Shamela0021684-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        4903
Shamela0021684-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3528
Shamela0021684-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1844
Shamela0021684-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6455
Shamela0021684-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9491
Shamela0021684-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6008
Shamela0021684-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3288
Shamela0021684-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2004
Shamela0021684-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4663
Shamela0021684-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1797
Shamela0021684-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5645
Shamela0021684-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1280
Shamela0021684-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1472
Shamela0021684-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3352
Shamela0021684-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2015
Shamela0021684-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4916
Shamela0021684-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3202
Shamela0021684-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1471
Shamela0021684-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6062
Shamela0021684-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2064
Shamela0021684-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4080
Shamela0021684-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2769
Shamela0021684-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9001
Shamela0021684-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11017
Shamela0021684-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1545
Shamela0021684-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7077
Shamela0021684-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1958
Shamela0021684-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1405
Shamela0021684-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1834
Shamela0021684-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4932
Shamela0021684-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3307
Shamela0021684-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        7394
Shamela0021684-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3822
Shamela0021684-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4689
Shamela0021684-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2513
Shamela0021684-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1478
Shamela0021684-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1006
Shamela0021684-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9261
Shamela0021684-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19086
Shamela0021684-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3179
Shamela0021684-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1480
Shamela0021684-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1867
Shamela0021684-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4759
Shamela0021684-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5864
Shamela0021684-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2026
Shamela0021684-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5888
Shamela0021684-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2751
Shamela0021684-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4669
Shamela0021684-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3917
Shamela0021684-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1319
Shamela0021684-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2092
Shamela0021684-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5084
Shamela0021684-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2301
Shamela0021684-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10403
Shamela0021684-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6033
Shamela0021684-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3690
Shamela0021684-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1611
Shamela0021684-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        8980
Shamela0021684-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1207
Shamela0021684-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14244
Shamela0021684-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3937
Shamela0021684-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1889
Shamela0021684-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9299
Shamela0021684-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5885
Shamela0021684-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8785
Shamela0021684-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11644
Shamela0021684-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3254
Shamela0021684-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1407
Shamela0021684-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7711
Shamela0021684-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2433
Shamela0021684-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2421
Shamela0021684-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3837
Shamela0021684-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13409
Shamela0021684-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11157
Shamela0021684-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2773
Shamela0021684-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2580
Shamela0021684-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1385
Shamela0021684-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1129
Shamela0021684-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1601
Shamela0021684-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2116
Shamela0021684-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8094
Shamela0021684-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2328
Shamela0021684-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1483
Shamela0021684-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        38758
Shamela0021684-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7875
Shamela0021684-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1193
Shamela0021684-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4579
Shamela0021684-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        12930
Shamela0021684-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3790
Shamela0021684-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1268
Shamela0021684-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1775
Shamela0021684-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3042
Shamela0021684-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1553
Shamela0021684-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2958
Shamela0021684-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1132
Shamela0021684-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3318
Shamela0021684-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        34562
Shamela0021684-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2515
Shamela0021684-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2785
Shamela0021684-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2076
Shamela0021684-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         879
Shamela0021684-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3669
Shamela0021684-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         813
Shamela0021684-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6912
Shamela0021684-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       102027
Shamela0021684-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2519
Shamela0021684-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3961
Shamela0021684-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3112
Shamela0021684-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4107
Shamela0021684-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1623
Shamela0021684-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3427
Shamela0021684-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1707
Shamela0021684-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4533
Shamela0021684-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1370
Shamela0021684-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        21748
Shamela0021684-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1099
Shamela0021684-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13559
Shamela0021684-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        5016
Shamela0021684-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1534
Shamela0021684-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4539
Shamela0021684-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3387
Shamela0021684-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3060
Shamela0021684-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7451
Shamela0021684-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1267
Shamela0021684-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1057
Shamela0021684-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1481
Shamela0021684-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2062
Shamela0021684-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5668
Shamela0021684-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2974
Shamela0021684-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2200
Shamela0021684-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9639
Shamela0021684-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6337
Shamela0021684-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1053
Shamela0021684-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7262
Shamela0021684-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1323
Shamela0021684-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1880
Shamela0021684-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1041
Shamela0021684-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1721
Shamela0021684-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        7888
Shamela0021684-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2941
Shamela0021684-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1527
Shamela0021684-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1053
Shamela0021684-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4987
Shamela0021684-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        82538
Shamela0021684-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        36789
Shamela0021684-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3090
Shamela0021684-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4285
Shamela0021684-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4689
Shamela0021684-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1768
Shamela0021684-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5508
Shamela0021684-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1279
Shamela0021684-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3716
Shamela0021684-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4658
Shamela0021684-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1301
Shamela0021684-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1836
Shamela0021684-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2281
Shamela0021684-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5487
Shamela0021684-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1894
Shamela0021684-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4372
Shamela0021684-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1762
Shamela0021684-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1558
Shamela0021684-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1426
Shamela0021684-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4321
Shamela0021684-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1824
Shamela0021684-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         995
Shamela0021684-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2360
Shamela0021684-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6078
Shamela0021684-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1892
Shamela0021684-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1472
Shamela0021684-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8200
Shamela0021684-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4614
Shamela0021684-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1130
Shamela0021684-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1011
Shamela0021684-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1352
Shamela0021684-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13313
Shamela0021684-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1140
Shamela0021684-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2792
Shamela0021684-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        1923
Shamela0021684-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        28338
Shamela0021684-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2282
Shamela0021684-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2630
Shamela0021684-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4534
Shamela0021684-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5643
Shamela0021684-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2300
Shamela0021684-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2296
Shamela0021684-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        23855
Shamela0021684-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5689
Shamela0021684-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1486
Shamela0021684-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4634
Shamela0021684-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10898
Shamela0021684-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        24142
Shamela0021684-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1035
Shamela0021684-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        9793
Shamela0021684-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9116
Shamela0021684-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6904
Shamela0021684-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9002
Shamela0021684-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4962
Shamela0021684-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2593
Shamela0021684-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5092
Shamela0021684-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1780
Shamela0021684-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1813
Shamela0021684-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1844
Shamela0021684-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1682
Shamela0021684-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        5455
Shamela0021684-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2414
Shamela0021684-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3118
Shamela0021684-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        7308
Shamela0021684-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1629
Shamela0021684-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7916
Shamela0021684-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        21407
Shamela0021684-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        40758
Shamela0021684-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1498
Shamela0021684-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        4498
Shamela0021684-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2360
Shamela0021684-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5044
Shamela0021684-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9799
Shamela0021684-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        8668
Shamela0021684-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1873
Shamela0021684-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2447
Shamela0021684-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        10663
Shamela0021684-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        7553
Shamela0021684-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14190
Shamela0021684-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1266
Shamela0021684-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4625
Shamela0021684-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2066
Shamela0021684-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        27915
Shamela0021684-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1362
Shamela0021684-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16574
Shamela0021684-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2862
Shamela0021684-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1086
Shamela0021684-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2294
Shamela0021684-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3797
Shamela0021684-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        11948
Shamela0021684-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4726
Shamela0021684-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3351
Shamela0021684-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8036
Shamela0021684-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        12331
Shamela0021684-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        21695
Shamela0021684-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2193
Shamela0021684-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7048
Shamela0021684-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1257
Shamela0021684-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1304
Shamela0021684-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4527
Shamela0021684-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        4771
Shamela0021684-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        19010
Shamela0021684-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4983
Shamela0021684-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1517
Shamela0021684-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        22741
Shamela0021684-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1813
Shamela0021684-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5207
Shamela0021684-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1638
Shamela0021684-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4845
Shamela0021684-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2161
Shamela0021684-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1644