Index of /passim01022020/Shamela0021660-ara1/


../
Shamela0021660-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       568285
Shamela0021660-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2206
Shamela0021660-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        3235
Shamela0021660-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1847
Shamela0021660-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        5007
Shamela0021660-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        3690
Shamela0021660-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23       136316
Shamela0021660-ara1_JK000026-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1257
Shamela0021660-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        8809
Shamela0021660-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        40170
Shamela0021660-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1258
Shamela0021660-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        2258
Shamela0021660-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2214
Shamela0021660-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1018
Shamela0021660-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        11626
Shamela0021660-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        18298
Shamela0021660-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        52789
Shamela0021660-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5992
Shamela0021660-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3686
Shamela0021660-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        38689
Shamela0021660-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4602
Shamela0021660-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46         962
Shamela0021660-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        7004
Shamela0021660-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         959
Shamela0021660-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       402276
Shamela0021660-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9302
Shamela0021660-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        69941
Shamela0021660-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        26020
Shamela0021660-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        21065
Shamela0021660-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        21499
Shamela0021660-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6515
Shamela0021660-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1463
Shamela0021660-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3889
Shamela0021660-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5312
Shamela0021660-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        53025
Shamela0021660-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        7586
Shamela0021660-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       351311
Shamela0021660-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3637
Shamela0021660-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        41953
Shamela0021660-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        19857
Shamela0021660-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       889854
Shamela0021660-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        23409
Shamela0021660-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1561
Shamela0021660-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       867200
Shamela0021660-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        17083
Shamela0021660-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        25359
Shamela0021660-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2366
Shamela0021660-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        5148
Shamela0021660-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6684
Shamela0021660-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        89989
Shamela0021660-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8093
Shamela0021660-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        58028
Shamela0021660-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        2379
Shamela0021660-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1295
Shamela0021660-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1145
Shamela0021660-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1553
Shamela0021660-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3022
Shamela0021660-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        6960
Shamela0021660-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1259
Shamela0021660-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7436
Shamela0021660-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3780
Shamela0021660-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        8015
Shamela0021660-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         943
Shamela0021660-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:34        70184
Shamela0021660-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1865
Shamela0021660-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        54451
Shamela0021660-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2092
Shamela0021660-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7493
Shamela0021660-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1976
Shamela0021660-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        3230
Shamela0021660-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1462
Shamela0021660-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        70596
Shamela0021660-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        21170
Shamela0021660-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        20480
Shamela0021660-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        18362
Shamela0021660-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        6070
Shamela0021660-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4478
Shamela0021660-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        5090
Shamela0021660-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57       104487
Shamela0021660-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        14415
Shamela0021660-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        5308
Shamela0021660-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         965
Shamela0021660-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2958
Shamela0021660-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1248
Shamela0021660-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3260
Shamela0021660-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        23024
Shamela0021660-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2190
Shamela0021660-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        8044
Shamela0021660-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        15719
Shamela0021660-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3592
Shamela0021660-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3511
Shamela0021660-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1196
Shamela0021660-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5884
Shamela0021660-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1263
Shamela0021660-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1371
Shamela0021660-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10139
Shamela0021660-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1322
Shamela0021660-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1211
Shamela0021660-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        16075
Shamela0021660-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        14817
Shamela0021660-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11021
Shamela0021660-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        8689
Shamela0021660-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1730
Shamela0021660-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2035
Shamela0021660-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45         920
Shamela0021660-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1205
Shamela0021660-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1087
Shamela0021660-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        20102
Shamela0021660-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        86697
Shamela0021660-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6173
Shamela0021660-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         804
Shamela0021660-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2264
Shamela0021660-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1188
Shamela0021660-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8968
Shamela0021660-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1616
Shamela0021660-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19         849
Shamela0021660-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1960
Shamela0021660-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1321
Shamela0021660-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1356
Shamela0021660-ara1_JK000905-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4616
Shamela0021660-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2634
Shamela0021660-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17        4081
Shamela0021660-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        38883
Shamela0021660-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       592620
Shamela0021660-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        10504
Shamela0021660-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5706
Shamela0021660-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2837
Shamela0021660-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2953
Shamela0021660-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        16580
Shamela0021660-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        9024
Shamela0021660-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        4957
Shamela0021660-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2947
Shamela0021660-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3834
Shamela0021660-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1217
Shamela0021660-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         867
Shamela0021660-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1343
Shamela0021660-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        55784
Shamela0021660-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2407
Shamela0021660-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2687
Shamela0021660-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1396
Shamela0021660-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4257
Shamela0021660-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3716
Shamela0021660-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2739
Shamela0021660-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         839
Shamela0021660-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1237
Shamela0021660-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       103380
Shamela0021660-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3516
Shamela0021660-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        4394
Shamela0021660-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1417
Shamela0021660-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2496
Shamela0021660-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        4940
Shamela0021660-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1559
Shamela0021660-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3111
Shamela0021660-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1215
Shamela0021660-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        1004
Shamela0021660-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1904
Shamela0021660-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         947
Shamela0021660-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1867
Shamela0021660-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         836
Shamela0021660-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2389
Shamela0021660-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        2319
Shamela0021660-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1944
Shamela0021660-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4917
Shamela0021660-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1642
Shamela0021660-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         976
Shamela0021660-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2548
Shamela0021660-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        12063
Shamela0021660-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        2151
Shamela0021660-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3793
Shamela0021660-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1480
Shamela0021660-ara1_JK001215-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         911
Shamela0021660-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1857
Shamela0021660-ara1_JK001224-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3735
Shamela0021660-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        8231
Shamela0021660-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        54399
Shamela0021660-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1310
Shamela0021660-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        74503
Shamela0021660-ara1_JK001238-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2911
Shamela0021660-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       1970979
Shamela0021660-ara1_JK001245-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         994
Shamela0021660-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2327
Shamela0021660-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1580
Shamela0021660-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        7322
Shamela0021660-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4985
Shamela0021660-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1769
Shamela0021660-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5434
Shamela0021660-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2932
Shamela0021660-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1854
Shamela0021660-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        14366
Shamela0021660-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        60224
Shamela0021660-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       110404
Shamela0021660-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        25624
Shamela0021660-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        66427
Shamela0021660-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2773
Shamela0021660-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1584
Shamela0021660-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45       302375
Shamela0021660-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        16197
Shamela0021660-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        15913
Shamela0021660-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1920
Shamela0021660-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        35144
Shamela0021660-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3211
Shamela0021660-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        19872
Shamela0021660-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1943
Shamela0021660-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2051
Shamela0021660-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        72032
Shamela0021660-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7553
Shamela0021660-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        9263
Shamela0021660-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6506
Shamela0021660-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        15394
Shamela0021660-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        26660
Shamela0021660-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11         936
Shamela0021660-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        1314
Shamela0021660-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        26885
Shamela0021660-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3983
Shamela0021660-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57       255699
Shamela0021660-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        84716
Shamela0021660-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3462
Shamela0021660-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2122
Shamela0021660-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        38004
Shamela0021660-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        15613
Shamela0021660-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        7912
Shamela0021660-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3445
Shamela0021660-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1130
Shamela0021660-ara1_JK006708-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1606
Shamela0021660-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        56139
Shamela0021660-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        91339
Shamela0021660-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5346
Shamela0021660-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        11473
Shamela0021660-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3585
Shamela0021660-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1076
Shamela0021660-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        16987
Shamela0021660-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1465
Shamela0021660-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        44519
Shamela0021660-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        7882
Shamela0021660-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2018
Shamela0021660-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        3998
Shamela0021660-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8551
Shamela0021660-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2822
Shamela0021660-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2659
Shamela0021660-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        18294
Shamela0021660-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        17737
Shamela0021660-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2215
Shamela0021660-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25         967
Shamela0021660-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16      13657920
Shamela0021660-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        3099
Shamela0021660-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1806
Shamela0021660-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5090
Shamela0021660-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1495
Shamela0021660-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2889
Shamela0021660-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        9690
Shamela0021660-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1390
Shamela0021660-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        20203
Shamela0021660-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        17755
Shamela0021660-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8176
Shamela0021660-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        17612
Shamela0021660-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        76124
Shamela0021660-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1814
Shamela0021660-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        55859
Shamela0021660-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        22469
Shamela0021660-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       246805
Shamela0021660-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        27413
Shamela0021660-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        19005
Shamela0021660-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        16528
Shamela0021660-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        26095
Shamela0021660-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2391
Shamela0021660-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2723
Shamela0021660-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4434
Shamela0021660-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        82812
Shamela0021660-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        15539
Shamela0021660-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        47281
Shamela0021660-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3129
Shamela0021660-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         988
Shamela0021660-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        44964
Shamela0021660-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        15536
Shamela0021660-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1134
Shamela0021660-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1647
Shamela0021660-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1054
Shamela0021660-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1476
Shamela0021660-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1668
Shamela0021660-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1515
Shamela0021660-ara1_JK008004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         922
Shamela0021660-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        4982
Shamela0021660-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        6102
Shamela0021660-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39         828
Shamela0021660-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1421
Shamela0021660-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        4846
Shamela0021660-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1089
Shamela0021660-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         832
Shamela0021660-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8935
Shamela0021660-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4396
Shamela0021660-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4016
Shamela0021660-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        49447
Shamela0021660-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        3481
Shamela0021660-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34       506548
Shamela0021660-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        27550
Shamela0021660-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        14602
Shamela0021660-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         954
Shamela0021660-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5219
Shamela0021660-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        56241
Shamela0021660-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        31975
Shamela0021660-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        69981
Shamela0021660-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       190514
Shamela0021660-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        30413
Shamela0021660-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        8193
Shamela0021660-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2703
Shamela0021660-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9255
Shamela0021660-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        20305
Shamela0021660-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3821
Shamela0021660-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1380
Shamela0021660-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        15739
Shamela0021660-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        9541
Shamela0021660-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        10010
Shamela0021660-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        5791
Shamela0021660-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2225
Shamela0021660-ara1_JK009316-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36         990
Shamela0021660-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        31110
Shamela0021660-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2078
Shamela0021660-ara1_JK009323-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        25009
Shamela0021660-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        75838
Shamela0021660-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1403
Shamela0021660-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        14220
Shamela0021660-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        16974
Shamela0021660-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1629
Shamela0021660-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        8526
Shamela0021660-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        19769
Shamela0021660-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        27040
Shamela0021660-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3370
Shamela0021660-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7533
Shamela0021660-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4458
Shamela0021660-ara1_JK009402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2600
Shamela0021660-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5129
Shamela0021660-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        50373
Shamela0021660-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        11960
Shamela0021660-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         864
Shamela0021660-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        2521
Shamela0021660-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        7207
Shamela0021660-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2798
Shamela0021660-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6177
Shamela0021660-ara1_JK010333-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1278
Shamela0021660-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2424
Shamela0021660-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1512
Shamela0021660-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3955
Shamela0021660-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        4717
Shamela0021660-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3828
Shamela0021660-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2158
Shamela0021660-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        13760
Shamela0021660-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         952
Shamela0021660-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        67819
Shamela0021660-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        17839
Shamela0021660-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1661
Shamela0021660-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2184
Shamela0021660-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26         881
Shamela0021660-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2097
Shamela0021660-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2028
Shamela0021660-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        11753
Shamela0021660-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2195
Shamela0021660-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1445
Shamela0021660-ara1_JK010647-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         828
Shamela0021660-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        21497
Shamela0021660-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1687
Shamela0021660-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         839
Shamela0021660-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1420
Shamela0021660-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        5766
Shamela0021660-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1083
Shamela0021660-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7175
Shamela0021660-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17         856
Shamela0021660-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         844
Shamela0021660-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00         832
Shamela0021660-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1118
Shamela0021660-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1212
Shamela0021660-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2317
Shamela0021660-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4359
Shamela0021660-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        14683
Shamela0021660-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1121
Shamela0021660-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1231
Shamela0021660-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         783
Shamela0021660-ara1_JK010885-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         892
Shamela0021660-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5255
Shamela0021660-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1159
Shamela0021660-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3957
Shamela0021660-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1366
Shamela0021660-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        23232
Shamela0021660-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8209
Shamela0021660-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        11134
Shamela0021660-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        16849
Shamela0021660-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         934
Shamela0021660-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14         977
Shamela0021660-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1330
Shamela0021660-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2685
Shamela0021660-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2792
Shamela0021660-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        2086
Shamela0021660-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1800
Shamela0021660-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1815
Shamela0021660-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        7992
Shamela0021660-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4402
Shamela0021660-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1119
Shamela0021660-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        4154
Shamela0021660-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1221
Shamela0021660-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        4524
Shamela0021660-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1782
Shamela0021660-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6281
Shamela0021660-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4386
Shamela0021660-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13266
Shamela0021660-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10764
Shamela0021660-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4447
Shamela0021660-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:34       148594
Shamela0021660-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8496
Shamela0021660-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1898
Shamela0021660-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        93707
Shamela0021660-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        8983
Shamela0021660-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2255
Shamela0021660-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        29065
Shamela0021660-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1057
Shamela0021660-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2343
Shamela0021660-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8679
Shamela0021660-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        58385
Shamela0021660-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       292087
Shamela0021660-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        11201
Shamela0021660-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6922
Shamela0021660-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1173
Shamela0021660-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        20473
Shamela0021660-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10463
Shamela0021660-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2039
Shamela0021660-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5618
Shamela0021660-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1905
Shamela0021660-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3534
Shamela0021660-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3665
Shamela0021660-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2437
Shamela0021660-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        15310
Shamela0021660-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8460
Shamela0021660-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1676
Shamela0021660-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        35481
Shamela0021660-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        75531
Shamela0021660-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        42487
Shamela0021660-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        18337
Shamela0021660-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       699063
Shamela0021660-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8969
Shamela0021660-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10262
Shamela0021660-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         857
Shamela0021660-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         814
Shamela0021660-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        12199
Shamela0021660-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6441
Shamela0021660-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1065
Shamela0021660-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4000
Shamela0021660-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8332
Shamela0021660-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4546
Shamela0021660-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1749
Shamela0021660-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1026
Shamela0021660-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5073
Shamela0021660-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         812
Shamela0021660-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       152742
Shamela0021660-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15566
Shamela0021660-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       158570
Shamela0021660-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        47278
Shamela0021660-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       162617
Shamela0021660-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         799
Shamela0021660-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        38658
Shamela0021660-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13001
Shamela0021660-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        50328
Shamela0021660-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4624
Shamela0021660-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        9731
Shamela0021660-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3155
Shamela0021660-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        6751
Shamela0021660-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3445
Shamela0021660-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2879
Shamela0021660-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1131
Shamela0021660-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23        9107
Shamela0021660-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4929
Shamela0021660-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1036
Shamela0021660-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        6915
Shamela0021660-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5074
Shamela0021660-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         801
Shamela0021660-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        18479
Shamela0021660-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15515
Shamela0021660-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5030
Shamela0021660-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1334
Shamela0021660-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       179216
Shamela0021660-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        19334
Shamela0021660-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        37002
Shamela0021660-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        21105
Shamela0021660-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2865
Shamela0021660-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        2112
Shamela0021660-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        53881
Shamela0021660-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12385
Shamela0021660-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       1520464
Shamela0021660-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        47238
Shamela0021660-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        13519
Shamela0021660-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24057
Shamela0021660-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28617
Shamela0021660-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1889
Shamela0021660-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        73422
Shamela0021660-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       167921
Shamela0021660-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        71820
Shamela0021660-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7976
Shamela0021660-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        18217
Shamela0021660-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        30527
Shamela0021660-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1391
Shamela0021660-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       114256
Shamela0021660-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4026
Shamela0021660-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        19020
Shamela0021660-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1046
Shamela0021660-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1097
Shamela0021660-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5114
Shamela0021660-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19100
Shamela0021660-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         970
Shamela0021660-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       1589666
Shamela0021660-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2275
Shamela0021660-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       279040
Shamela0021660-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1075
Shamela0021660-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        92731
Shamela0021660-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4800
Shamela0021660-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        72661
Shamela0021660-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       249613
Shamela0021660-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       574103
Shamela0021660-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1921
Shamela0021660-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       147728
Shamela0021660-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       2119680
Shamela0021660-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1249
Shamela0021660-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        20130
Shamela0021660-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24970
Shamela0021660-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       224604
Shamela0021660-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        17039
Shamela0021660-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2341
Shamela0021660-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        26983
Shamela0021660-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1493
Shamela0021660-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         899
Shamela0021660-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        77435
Shamela0021660-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        18144
Shamela0021660-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        40617
Shamela0021660-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        36410
Shamela0021660-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9131
Shamela0021660-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2950
Shamela0021660-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        74031
Shamela0021660-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06       465706
Shamela0021660-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1096
Shamela0021660-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6009
Shamela0021660-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3100
Shamela0021660-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        35783
Shamela0021660-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        71248
Shamela0021660-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1539
Shamela0021660-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2122
Shamela0021660-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1241
Shamela0021660-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        98450
Shamela0021660-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1442
Shamela0021660-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6432
Shamela0021660-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       329013
Shamela0021660-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       204361
Shamela0021660-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       257355
Shamela0021660-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        17098
Shamela0021660-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3850
Shamela0021660-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4036
Shamela0021660-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         795
Shamela0021660-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4387
Shamela0021660-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1656
Shamela0021660-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1481
Shamela0021660-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         815
Shamela0021660-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         880
Shamela0021660-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         865
Shamela0021660-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6151
Shamela0021660-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         847
Shamela0021660-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1877
Shamela0021660-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6703
Shamela0021660-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2484
Shamela0021660-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1113
Shamela0021660-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        19843
Shamela0021660-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2320
Shamela0021660-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         815
Shamela0021660-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3668
Shamela0021660-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14776
Shamela0021660-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2881
Shamela0021660-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2114
Shamela0021660-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6685
Shamela0021660-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4809
Shamela0021660-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1597
Shamela0021660-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1376
Shamela0021660-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3453
Shamela0021660-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         832
Shamela0021660-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        24978
Shamela0021660-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2382
Shamela0021660-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2392
Shamela0021660-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       811814
Shamela0021660-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       451727
Shamela0021660-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        12712
Shamela0021660-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        8651
Shamela0021660-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1184
Shamela0021660-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9545
Shamela0021660-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        29936
Shamela0021660-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1848
Shamela0021660-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3874
Shamela0021660-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6318
Shamela0021660-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19996
Shamela0021660-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       137703
Shamela0021660-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        30828
Shamela0021660-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        11556
Shamela0021660-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4475
Shamela0021660-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2439
Shamela0021660-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18291
Shamela0021660-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8749
Shamela0021660-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        38687
Shamela0021660-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        14743
Shamela0021660-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5367
Shamela0021660-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        9910
Shamela0021660-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3081
Shamela0021660-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1419
Shamela0021660-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2973
Shamela0021660-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4062
Shamela0021660-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7007
Shamela0021660-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15934
Shamela0021660-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4205
Shamela0021660-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2424
Shamela0021660-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        16327
Shamela0021660-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2060
Shamela0021660-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2021
Shamela0021660-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2790
Shamela0021660-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1092
Shamela0021660-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3138
Shamela0021660-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10365
Shamela0021660-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2296
Shamela0021660-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2083
Shamela0021660-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17436
Shamela0021660-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2406
Shamela0021660-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4493
Shamela0021660-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2984
Shamela0021660-ara1_Shamela0006494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9778
Shamela0021660-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        8443
Shamela0021660-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1932
Shamela0021660-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1545
Shamela0021660-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        70209
Shamela0021660-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4137
Shamela0021660-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        40431
Shamela0021660-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       116663
Shamela0021660-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         916
Shamela0021660-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1988
Shamela0021660-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        32569
Shamela0021660-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        5267
Shamela0021660-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8385
Shamela0021660-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2065
Shamela0021660-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37         952
Shamela0021660-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1838
Shamela0021660-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1738
Shamela0021660-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3037
Shamela0021660-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3579
Shamela0021660-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11292
Shamela0021660-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        21353
Shamela0021660-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1601
Shamela0021660-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2020
Shamela0021660-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        47392
Shamela0021660-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11343
Shamela0021660-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7520
Shamela0021660-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2276
Shamela0021660-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        7388
Shamela0021660-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1395
Shamela0021660-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        5861
Shamela0021660-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        97027
Shamela0021660-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1944
Shamela0021660-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4324
Shamela0021660-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2515
Shamela0021660-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11225
Shamela0021660-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        46903
Shamela0021660-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1089
Shamela0021660-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2565
Shamela0021660-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3859
Shamela0021660-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1382
Shamela0021660-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12108
Shamela0021660-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         883
Shamela0021660-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        65078
Shamela0021660-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9205
Shamela0021660-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         856
Shamela0021660-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        20234
Shamela0021660-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8748
Shamela0021660-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25572
Shamela0021660-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3903
Shamela0021660-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1708
Shamela0021660-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         885
Shamela0021660-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4183
Shamela0021660-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4395
Shamela0021660-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       174013
Shamela0021660-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6229
Shamela0021660-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3648
Shamela0021660-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1440
Shamela0021660-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        19251
Shamela0021660-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6980
Shamela0021660-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3078
Shamela0021660-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         851
Shamela0021660-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1682
Shamela0021660-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9536
Shamela0021660-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3936
Shamela0021660-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2337
Shamela0021660-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        65217
Shamela0021660-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1398
Shamela0021660-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         910
Shamela0021660-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       185415
Shamela0021660-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        10489
Shamela0021660-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         963
Shamela0021660-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       1669882
Shamela0021660-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1777
Shamela0021660-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3307
Shamela0021660-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1327
Shamela0021660-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        33260
Shamela0021660-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9531
Shamela0021660-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        16623
Shamela0021660-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        5000
Shamela0021660-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13163
Shamela0021660-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14177
Shamela0021660-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6675
Shamela0021660-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45         922
Shamela0021660-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2940
Shamela0021660-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5850
Shamela0021660-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1640
Shamela0021660-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1520
Shamela0021660-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        1944
Shamela0021660-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1587
Shamela0021660-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6834
Shamela0021660-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1380
Shamela0021660-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2156
Shamela0021660-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2914
Shamela0021660-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2563
Shamela0021660-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:06        1833
Shamela0021660-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1526
Shamela0021660-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        3101
Shamela0021660-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2817
Shamela0021660-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1835
Shamela0021660-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3978
Shamela0021660-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1245
Shamela0021660-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3185
Shamela0021660-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3107
Shamela0021660-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        44460
Shamela0021660-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       217178
Shamela0021660-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       176879
Shamela0021660-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5322
Shamela0021660-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11800
Shamela0021660-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1352
Shamela0021660-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        70633
Shamela0021660-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2060
Shamela0021660-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        41735
Shamela0021660-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       275964
Shamela0021660-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        30120
Shamela0021660-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5974
Shamela0021660-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        19026
Shamela0021660-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54         927
Shamela0021660-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10207
Shamela0021660-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        65360
Shamela0021660-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        34206
Shamela0021660-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1154
Shamela0021660-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1310
Shamela0021660-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         938
Shamela0021660-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3474
Shamela0021660-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3474
Shamela0021660-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3771
Shamela0021660-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2066
Shamela0021660-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6477
Shamela0021660-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        63957
Shamela0021660-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        35972
Shamela0021660-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        71156
Shamela0021660-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1479
Shamela0021660-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1265
Shamela0021660-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        36332
Shamela0021660-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1429
Shamela0021660-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4599
Shamela0021660-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        83877
Shamela0021660-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6844
Shamela0021660-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1528
Shamela0021660-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1681
Shamela0021660-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8055
Shamela0021660-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17831
Shamela0021660-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        20054
Shamela0021660-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1180
Shamela0021660-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        16045
Shamela0021660-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3026
Shamela0021660-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        17058
Shamela0021660-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1219
Shamela0021660-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        30247
Shamela0021660-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        16208
Shamela0021660-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        2541
Shamela0021660-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2003
Shamela0021660-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        60909
Shamela0021660-ara1_Shamela0009217-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1179
Shamela0021660-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1101
Shamela0021660-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3522
Shamela0021660-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2219
Shamela0021660-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4626
Shamela0021660-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       302136
Shamela0021660-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        34928
Shamela0021660-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8526
Shamela0021660-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1735
Shamela0021660-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1325
Shamela0021660-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1839
Shamela0021660-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         799
Shamela0021660-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1481
Shamela0021660-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3366
Shamela0021660-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7397
Shamela0021660-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4728
Shamela0021660-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1047
Shamela0021660-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3288
Shamela0021660-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3700
Shamela0021660-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1626
Shamela0021660-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1883
Shamela0021660-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1390
Shamela0021660-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4925
Shamela0021660-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2569
Shamela0021660-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4197
Shamela0021660-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1230
Shamela0021660-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1007
Shamela0021660-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2049
Shamela0021660-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2563
Shamela0021660-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3750
Shamela0021660-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1300
Shamela0021660-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7227
Shamela0021660-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2282
Shamela0021660-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1013
Shamela0021660-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3344
Shamela0021660-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        79025
Shamela0021660-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6469
Shamela0021660-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2747
Shamela0021660-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5735
Shamela0021660-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1822
Shamela0021660-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1115
Shamela0021660-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2219
Shamela0021660-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2305
Shamela0021660-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        17635
Shamela0021660-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1393
Shamela0021660-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         958
Shamela0021660-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31844
Shamela0021660-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3105
Shamela0021660-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1313
Shamela0021660-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1302
Shamela0021660-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8308
Shamela0021660-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1663
Shamela0021660-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1385
Shamela0021660-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3519
Shamela0021660-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        10200
Shamela0021660-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        40362
Shamela0021660-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        25316
Shamela0021660-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4441
Shamela0021660-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        21401
Shamela0021660-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       101394
Shamela0021660-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        10238
Shamela0021660-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        45019
Shamela0021660-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        11352
Shamela0021660-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14104
Shamela0021660-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2236
Shamela0021660-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        34717
Shamela0021660-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11728
Shamela0021660-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6094
Shamela0021660-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2918
Shamela0021660-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       150152
Shamela0021660-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        49866
Shamela0021660-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6505
Shamela0021660-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4673
Shamela0021660-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5833
Shamela0021660-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         995
Shamela0021660-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3261
Shamela0021660-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        29827
Shamela0021660-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        39133
Shamela0021660-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2415
Shamela0021660-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       111908
Shamela0021660-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        23088
Shamela0021660-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        20559
Shamela0021660-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40581
Shamela0021660-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2584
Shamela0021660-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6833
Shamela0021660-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11982
Shamela0021660-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1286
Shamela0021660-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3000
Shamela0021660-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2272
Shamela0021660-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2716
Shamela0021660-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10477
Shamela0021660-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1378
Shamela0021660-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4258
Shamela0021660-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        16564
Shamela0021660-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1280
Shamela0021660-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        10770
Shamela0021660-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        82280
Shamela0021660-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        63116
Shamela0021660-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5178
Shamela0021660-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2372
Shamela0021660-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7459
Shamela0021660-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        52708
Shamela0021660-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6745
Shamela0021660-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9900
Shamela0021660-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        53813
Shamela0021660-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3605
Shamela0021660-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        76967
Shamela0021660-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3451
Shamela0021660-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        39477
Shamela0021660-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        84199
Shamela0021660-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3244
Shamela0021660-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1831
Shamela0021660-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8980
Shamela0021660-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1694
Shamela0021660-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11834
Shamela0021660-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       181845
Shamela0021660-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1176
Shamela0021660-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         799
Shamela0021660-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3024
Shamela0021660-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3335
Shamela0021660-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4959
Shamela0021660-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13933
Shamela0021660-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01         868
Shamela0021660-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3935
Shamela0021660-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        1089
Shamela0021660-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7626
Shamela0021660-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6120
Shamela0021660-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2071
Shamela0021660-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        97768
Shamela0021660-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        25956
Shamela0021660-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        15398
Shamela0021660-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        34803
Shamela0021660-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       342460
Shamela0021660-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        83126
Shamela0021660-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        52997
Shamela0021660-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2608
Shamela0021660-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8179
Shamela0021660-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4690
Shamela0021660-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1820
Shamela0021660-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        30006
Shamela0021660-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22578
Shamela0021660-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5511
Shamela0021660-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        33942
Shamela0021660-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1468
Shamela0021660-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        32245
Shamela0021660-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2648
Shamela0021660-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13318
Shamela0021660-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1221
Shamela0021660-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1083
Shamela0021660-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7020
Shamela0021660-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        10764
Shamela0021660-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       256808
Shamela0021660-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9944
Shamela0021660-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12723
Shamela0021660-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6785
Shamela0021660-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2733
Shamela0021660-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       273546
Shamela0021660-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         843
Shamela0021660-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36         789
Shamela0021660-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4668
Shamela0021660-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2323
Shamela0021660-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1168
Shamela0021660-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         989
Shamela0021660-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2199
Shamela0021660-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         990
Shamela0021660-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11415
Shamela0021660-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3174
Shamela0021660-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1181
Shamela0021660-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3157
Shamela0021660-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5087
Shamela0021660-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2229
Shamela0021660-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3681
Shamela0021660-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1718
Shamela0021660-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9764
Shamela0021660-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1364
Shamela0021660-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6255
Shamela0021660-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2460
Shamela0021660-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        29968
Shamela0021660-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4728
Shamela0021660-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        29085
Shamela0021660-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        9805
Shamela0021660-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        46430
Shamela0021660-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        11586
Shamela0021660-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        17178
Shamela0021660-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        23016
Shamela0021660-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5430
Shamela0021660-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        36868
Shamela0021660-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30901
Shamela0021660-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2604
Shamela0021660-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2348
Shamela0021660-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4529
Shamela0021660-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        33986
Shamela0021660-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7705
Shamela0021660-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3806
Shamela0021660-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1066
Shamela0021660-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4067
Shamela0021660-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        86656
Shamela0021660-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1294
Shamela0021660-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        5521
Shamela0021660-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        29571
Shamela0021660-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        31082
Shamela0021660-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1947
Shamela0021660-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3361
Shamela0021660-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1380
Shamela0021660-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1667
Shamela0021660-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3222
Shamela0021660-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4549
Shamela0021660-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4988
Shamela0021660-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7283
Shamela0021660-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        17056
Shamela0021660-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         986
Shamela0021660-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        16742
Shamela0021660-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1703
Shamela0021660-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        42196
Shamela0021660-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20675
Shamela0021660-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20065
Shamela0021660-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16137
Shamela0021660-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2081
Shamela0021660-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11034
Shamela0021660-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6467
Shamela0021660-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        26679
Shamela0021660-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5712
Shamela0021660-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        78609
Shamela0021660-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        21603
Shamela0021660-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6719
Shamela0021660-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9234
Shamela0021660-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        12419
Shamela0021660-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1635
Shamela0021660-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         780
Shamela0021660-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2092
Shamela0021660-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3029
Shamela0021660-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4171
Shamela0021660-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        40679
Shamela0021660-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1270
Shamela0021660-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        32679
Shamela0021660-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        3090
Shamela0021660-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        79894
Shamela0021660-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        6021
Shamela0021660-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4097
Shamela0021660-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2294
Shamela0021660-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        8108
Shamela0021660-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        30657
Shamela0021660-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        19546
Shamela0021660-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48       116037
Shamela0021660-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        28191
Shamela0021660-ara1_Shamela0012421-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4884
Shamela0021660-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6446
Shamela0021660-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        10374
Shamela0021660-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2095
Shamela0021660-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         794
Shamela0021660-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        56650
Shamela0021660-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6647
Shamela0021660-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         947
Shamela0021660-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1897
Shamela0021660-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        1024
Shamela0021660-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        59074
Shamela0021660-ara1_Shamela0012720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1617
Shamela0021660-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1887
Shamela0021660-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        16967
Shamela0021660-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4664
Shamela0021660-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28102
Shamela0021660-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        2152
Shamela0021660-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12585
Shamela0021660-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2070
Shamela0021660-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        4655
Shamela0021660-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        18641
Shamela0021660-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1824
Shamela0021660-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3082
Shamela0021660-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         919
Shamela0021660-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        19183
Shamela0021660-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2215
Shamela0021660-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3802
Shamela0021660-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4027
Shamela0021660-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         875
Shamela0021660-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3575
Shamela0021660-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8071
Shamela0021660-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        10267
Shamela0021660-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1015
Shamela0021660-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3465
Shamela0021660-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1472
Shamela0021660-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        58208
Shamela0021660-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1507
Shamela0021660-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1122
Shamela0021660-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        13653
Shamela0021660-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3011
Shamela0021660-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6045
Shamela0021660-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        33083
Shamela0021660-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       122234
Shamela0021660-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5340
Shamela0021660-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6507
Shamela0021660-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1403
Shamela0021660-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18567
Shamela0021660-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11750
Shamela0021660-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5423
Shamela0021660-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1005
Shamela0021660-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4793
Shamela0021660-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5080
Shamela0021660-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        15420
Shamela0021660-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1151
Shamela0021660-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2691
Shamela0021660-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6212
Shamela0021660-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        62090
Shamela0021660-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        8281
Shamela0021660-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        27597
Shamela0021660-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1847
Shamela0021660-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        15860
Shamela0021660-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13147
Shamela0021660-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15532
Shamela0021660-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        5306
Shamela0021660-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12181
Shamela0021660-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         945
Shamela0021660-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        27668
Shamela0021660-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13138
Shamela0021660-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2577
Shamela0021660-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        56426
Shamela0021660-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11441
Shamela0021660-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5124
Shamela0021660-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2590
Shamela0021660-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        1000
Shamela0021660-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        29380
Shamela0021660-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2021
Shamela0021660-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3049
Shamela0021660-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        6175
Shamela0021660-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2317
Shamela0021660-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2388
Shamela0021660-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1084
Shamela0021660-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2338
Shamela0021660-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        62527
Shamela0021660-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5884
Shamela0021660-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17991
Shamela0021660-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14093
Shamela0021660-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8951
Shamela0021660-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1152
Shamela0021660-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        10669
Shamela0021660-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        21228
Shamela0021660-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         835
Shamela0021660-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         933
Shamela0021660-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1469
Shamela0021660-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2861
Shamela0021660-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11437
Shamela0021660-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5648
Shamela0021660-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6112
Shamela0021660-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        27368
Shamela0021660-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        11800
Shamela0021660-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10008
Shamela0021660-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       158263
Shamela0021660-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        81844
Shamela0021660-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        12898
Shamela0021660-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        4704
Shamela0021660-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        72479
Shamela0021660-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1737
Shamela0021660-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4435
Shamela0021660-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         841
Shamela0021660-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1509
Shamela0021660-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        10249
Shamela0021660-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        47212
Shamela0021660-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        16766
Shamela0021660-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15830
Shamela0021660-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        86272
Shamela0021660-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5191
Shamela0021660-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2952
Shamela0021660-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        48417
Shamela0021660-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40       115775
Shamela0021660-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       135896
Shamela0021660-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2741
Shamela0021660-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8172
Shamela0021660-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7269
Shamela0021660-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5831
Shamela0021660-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        26315
Shamela0021660-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5978
Shamela0021660-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3750
Shamela0021660-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3657
Shamela0021660-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        66456
Shamela0021660-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        12413
Shamela0021660-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        11064
Shamela0021660-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2701
Shamela0021660-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       186204
Shamela0021660-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20623
Shamela0021660-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        13591
Shamela0021660-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1367
Shamela0021660-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        18423
Shamela0021660-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3550
Shamela0021660-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       1581174
Shamela0021660-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       1786602
Shamela0021660-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1388
Shamela0021660-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        22371
Shamela0021660-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4940
Shamela0021660-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3623
Shamela0021660-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3667
Shamela0021660-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4028
Shamela0021660-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2947
Shamela0021660-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5359
Shamela0021660-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1078
Shamela0021660-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       180393
Shamela0021660-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         843
Shamela0021660-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       1597562
Shamela0021660-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        24961
Shamela0021660-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9075
Shamela0021660-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        85500
Shamela0021660-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8652
Shamela0021660-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6149
Shamela0021660-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1115
Shamela0021660-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        18506
Shamela0021660-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        84623
Shamela0021660-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2271
Shamela0021660-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1561
Shamela0021660-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       171621
Shamela0021660-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        88375
Shamela0021660-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        21152
Shamela0021660-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       173468
Shamela0021660-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        59245
Shamela0021660-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10952
Shamela0021660-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        22494
Shamela0021660-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        14180
Shamela0021660-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2715
Shamela0021660-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1825
Shamela0021660-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1791
Shamela0021660-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        40865
Shamela0021660-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4819
Shamela0021660-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        9573
Shamela0021660-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14450
Shamela0021660-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6533
Shamela0021660-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1638
Shamela0021660-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        16344
Shamela0021660-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9231
Shamela0021660-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7011
Shamela0021660-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15504
Shamela0021660-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1091
Shamela0021660-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4137
Shamela0021660-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4814
Shamela0021660-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1763
Shamela0021660-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        16149
Shamela0021660-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16702
Shamela0021660-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16310
Shamela0021660-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       214873
Shamela0021660-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        44087
Shamela0021660-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        18138
Shamela0021660-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5252
Shamela0021660-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1515
Shamela0021660-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10854
Shamela0021660-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1064
Shamela0021660-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2473
Shamela0021660-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1558
Shamela0021660-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14402
Shamela0021660-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        30413
Shamela0021660-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        17428
Shamela0021660-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1356
Shamela0021660-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       163350
Shamela0021660-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5524
Shamela0021660-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         917
Shamela0021660-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2033
Shamela0021660-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9382
Shamela0021660-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        78221
Shamela0021660-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         815
Shamela0021660-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        45605
Shamela0021660-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        32628
Shamela0021660-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        27949
Shamela0021660-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1263
Shamela0021660-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1058
Shamela0021660-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2175
Shamela0021660-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6371
Shamela0021660-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        92172
Shamela0021660-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43386
Shamela0021660-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2666
Shamela0021660-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        64704
Shamela0021660-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       138929
Shamela0021660-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       139757
Shamela0021660-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2742
Shamela0021660-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       126153
Shamela0021660-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6356
Shamela0021660-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        77174
Shamela0021660-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        49363
Shamela0021660-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        81095
Shamela0021660-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11241
Shamela0021660-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1336
Shamela0021660-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        13110
Shamela0021660-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       157901
Shamela0021660-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        33984
Shamela0021660-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       102678
Shamela0021660-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3527
Shamela0021660-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         865
Shamela0021660-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        83316
Shamela0021660-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2132
Shamela0021660-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        14548
Shamela0021660-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        10596
Shamela0021660-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9079
Shamela0021660-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6094
Shamela0021660-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        4500
Shamela0021660-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1266
Shamela0021660-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       106859
Shamela0021660-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       419682
Shamela0021660-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       429991
Shamela0021660-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1135
Shamela0021660-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5374
Shamela0021660-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9490
Shamela0021660-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2306
Shamela0021660-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1808
Shamela0021660-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        71539
Shamela0021660-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3943
Shamela0021660-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        2770
Shamela0021660-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         981
Shamela0021660-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1834
Shamela0021660-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1362
Shamela0021660-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        11108
Shamela0021660-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1328
Shamela0021660-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8398
Shamela0021660-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        15892
Shamela0021660-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2629
Shamela0021660-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1048
Shamela0021660-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         939
Shamela0021660-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10399
Shamela0021660-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1115
Shamela0021660-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4359
Shamela0021660-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1297
Shamela0021660-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        6714
Shamela0021660-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4801
Shamela0021660-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2423
Shamela0021660-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1801
Shamela0021660-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         929
Shamela0021660-ara1_Shamela0026467-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1910
Shamela0021660-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         954
Shamela0021660-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3671
Shamela0021660-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        13523
Shamela0021660-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1386
Shamela0021660-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         898
Shamela0021660-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1140
Shamela0021660-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         827
Shamela0021660-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1093
Shamela0021660-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12792
Shamela0021660-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       113109
Shamela0021660-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9911
Shamela0021660-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1358
Shamela0021660-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2029
Shamela0021660-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5992
Shamela0021660-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       196406
Shamela0021660-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1511
Shamela0021660-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2339
Shamela0021660-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1118
Shamela0021660-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1236
Shamela0021660-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1957
Shamela0021660-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1013
Shamela0021660-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2946
Shamela0021660-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15122
Shamela0021660-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10479
Shamela0021660-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1430
Shamela0021660-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1195
Shamela0021660-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2260
Shamela0021660-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2156
Shamela0021660-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14099
Shamela0021660-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4583
Shamela0021660-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        33958
Shamela0021660-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        28666
Shamela0021660-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2432
Shamela0021660-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2558
Shamela0021660-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        44751
Shamela0021660-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4645
Shamela0021660-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1183
Shamela0021660-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5547
Shamela0021660-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1079
Shamela0021660-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        28818
Shamela0021660-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1982
Shamela0021660-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        17570
Shamela0021660-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         973
Shamela0021660-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1979
Shamela0021660-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1677
Shamela0021660-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2240
Shamela0021660-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3624
Shamela0021660-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5715
Shamela0021660-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        52096
Shamela0021660-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        68958
Shamela0021660-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1052
Shamela0021660-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3721
Shamela0021660-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2724
Shamela0021660-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4870
Shamela0021660-ara1_Shamela0026961-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3925
Shamela0021660-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1000
Shamela0021660-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9982
Shamela0021660-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4725
Shamela0021660-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4501
Shamela0021660-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1252
Shamela0021660-ara1_Shamela0027100-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1268
Shamela0021660-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2305
Shamela0021660-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1080
Shamela0021660-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        14071
Shamela0021660-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1536
Shamela0021660-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        20602
Shamela0021660-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4015
Shamela0021660-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6398
Shamela0021660-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17         860
Shamela0021660-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        29676
Shamela0021660-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1076
Shamela0021660-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5872
Shamela0021660-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2172
Shamela0021660-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2565
Shamela0021660-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1282
Shamela0021660-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         811
Shamela0021660-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2080
Shamela0021660-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3508
Shamela0021660-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        45455
Shamela0021660-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1496
Shamela0021660-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        33801
Shamela0021660-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2541
Shamela0021660-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1935
Shamela0021660-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3389
Shamela0021660-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3324
Shamela0021660-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         968
Shamela0021660-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1726
Shamela0021660-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1053
Shamela0021660-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1530
Shamela0021660-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1961
Shamela0021660-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1270
Shamela0021660-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3262
Shamela0021660-ara1_Shamela0029877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1900
Shamela0021660-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3482
Shamela0021660-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1111
Shamela0021660-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        43815
Shamela0021660-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         818
Shamela0021660-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2396
Shamela0021660-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2124
Shamela0021660-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1375
Shamela0021660-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1937
Shamela0021660-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5382
Shamela0021660-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3188
Shamela0021660-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1211
Shamela0021660-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1500
Shamela0021660-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4376
Shamela0021660-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1473
Shamela0021660-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1820
Shamela0021660-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2377
Shamela0021660-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1159
Shamela0021660-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2141
Shamela0021660-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         934
Shamela0021660-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12686
Shamela0021660-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1162
Shamela0021660-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1001
Shamela0021660-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1692
Shamela0021660-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1148
Shamela0021660-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3182
Shamela0021660-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1189
Shamela0021660-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1044
Shamela0021660-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1139
Shamela0021660-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2142
Shamela0021660-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2485
Shamela0021660-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2400
Shamela0021660-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3602
Shamela0021660-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5175
Shamela0021660-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1525
Shamela0021660-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8486
Shamela0021660-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2574
Shamela0021660-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1214
Shamela0021660-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3630
Shamela0021660-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2320
Shamela0021660-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1411
Shamela0021660-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2546
Shamela0021660-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        40479
Shamela0021660-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4551
Shamela0021660-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2296
Shamela0021660-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        16416
Shamela0021660-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2524
Shamela0021660-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2081
Shamela0021660-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       128478
Shamela0021660-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1870
Shamela0021660-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8556
Shamela0021660-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2228
Shamela0021660-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2224
Shamela0021660-ara1_Shamela0036041-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1230
Shamela0021660-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2417
Shamela0021660-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3056
Shamela0021660-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1312
Shamela0021660-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8313
Shamela0021660-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         906
Shamela0021660-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3260
Shamela0021660-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        88418
Shamela0021660-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3680
Shamela0021660-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       281073
Shamela0021660-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4648
Shamela0021660-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        49125
Shamela0021660-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4106
Shamela0021660-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12811
Shamela0021660-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5081
Shamela0021660-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4231
Shamela0021660-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3696
Shamela0021660-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         833
Shamela0021660-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1377
Shamela0021660-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        44752
Shamela0021660-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         800
Shamela0021660-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2318
Shamela0021660-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2715
Shamela0021660-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        75642
Shamela0021660-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1747
Shamela0021660-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         797
Shamela0021660-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2711
Shamela0021660-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         794
Shamela0021660-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         808
Shamela0021660-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2492
Shamela0021660-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1884
Shamela0021660-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         912
Shamela0021660-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1650
Shamela0021660-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2907
Shamela0021660-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       110997
Shamela0021660-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1470
Shamela0021660-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5183
Shamela0021660-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4699
Shamela0021660-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         869
Shamela0021660-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2936
Shamela0021660-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4075
Shamela0021660-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5982
Shamela0021660-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1667
Shamela0021660-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3476
Shamela0021660-ara1_Shamela0095578-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1224
Shamela0021660-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3926
Shamela0021660-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3380
Shamela0021660-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1976
Shamela0021660-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        61243
Shamela0021660-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1976
Shamela0021660-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2858
Shamela0021660-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3884
Shamela0021660-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3971
Shamela0021660-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         943
Shamela0021660-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9395
Shamela0021660-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1684
Shamela0021660-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        86579
Shamela0021660-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6701
Shamela0021660-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        17450
Shamela0021660-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2650
Shamela0021660-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2047
Shamela0021660-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         948
Shamela0021660-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2019
Shamela0021660-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1057
Shamela0021660-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2865
Shamela0021660-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10027
Shamela0021660-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        28677
Shamela0021660-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        36951
Shamela0021660-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       102851
Shamela0021660-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6633
Shamela0021660-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         890
Shamela0021660-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1449
Shamela0021660-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32451
Shamela0021660-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10401
Shamela0021660-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         794
Shamela0021660-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:20        4133
Shamela0021660-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        2308
Shamela0021660-ara1_Shia000016-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1980
Shamela0021660-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1381
Shamela0021660-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1610
Shamela0021660-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        8681
Shamela0021660-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3050
Shamela0021660-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1421
Shamela0021660-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2352
Shamela0021660-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4323
Shamela0021660-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        9199
Shamela0021660-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2591
Shamela0021660-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1092
Shamela0021660-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6984
Shamela0021660-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2036
Shamela0021660-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        10711
Shamela0021660-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1238
Shamela0021660-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1094
Shamela0021660-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        11059
Shamela0021660-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1452
Shamela0021660-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1332
Shamela0021660-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1381
Shamela0021660-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        2266
Shamela0021660-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1405
Shamela0021660-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        8524
Shamela0021660-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8423
Shamela0021660-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1362
Shamela0021660-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1169
Shamela0021660-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         852
Shamela0021660-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1169
Shamela0021660-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1624
Shamela0021660-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9311
Shamela0021660-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6904
Shamela0021660-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1050
Shamela0021660-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1405
Shamela0021660-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5918
Shamela0021660-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        20023
Shamela0021660-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4660
Shamela0021660-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1212
Shamela0021660-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5269
Shamela0021660-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2024
Shamela0021660-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        81678
Shamela0021660-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1400
Shamela0021660-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        10949
Shamela0021660-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        27355
Shamela0021660-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        40142
Shamela0021660-ara1_Shia001085Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1149
Shamela0021660-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6237
Shamela0021660-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1405
Shamela0021660-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3552
Shamela0021660-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        1333
Shamela0021660-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        12322
Shamela0021660-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3254
Shamela0021660-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        1218
Shamela0021660-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        13801
Shamela0021660-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1341
Shamela0021660-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2575
Shamela0021660-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        9817
Shamela0021660-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16646
Shamela0021660-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        11502
Shamela0021660-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2726
Shamela0021660-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        3029
Shamela0021660-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2387
Shamela0021660-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        9805
Shamela0021660-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        45485
Shamela0021660-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        25537
Shamela0021660-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31346
Shamela0021660-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3178
Shamela0021660-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        5134
Shamela0021660-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1047
Shamela0021660-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2237
Shamela0021660-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9212
Shamela0021660-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1342
Shamela0021660-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8852
Shamela0021660-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        4829
Shamela0021660-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1790
Shamela0021660-ara1_Shia001289-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1261
Shamela0021660-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3431
Shamela0021660-ara1_Shia001296-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        1644
Shamela0021660-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        14601
Shamela0021660-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3821
Shamela0021660-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5322
Shamela0021660-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        6270
Shamela0021660-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        15856
Shamela0021660-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2255
Shamela0021660-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        9701
Shamela0021660-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         940
Shamela0021660-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        10806
Shamela0021660-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1166
Shamela0021660-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3849
Shamela0021660-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        12473
Shamela0021660-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        4584
Shamela0021660-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        8900
Shamela0021660-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        16258
Shamela0021660-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        2305
Shamela0021660-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1183
Shamela0021660-ara1_Shia001390-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1074
Shamela0021660-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        12055
Shamela0021660-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16611
Shamela0021660-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        6347
Shamela0021660-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        6600
Shamela0021660-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        5596
Shamela0021660-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        13189
Shamela0021660-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        13428
Shamela0021660-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3856
Shamela0021660-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1903
Shamela0021660-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        8784
Shamela0021660-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2520
Shamela0021660-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3740
Shamela0021660-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3697
Shamela0021660-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       363361
Shamela0021660-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1811
Shamela0021660-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        62016
Shamela0021660-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3569
Shamela0021660-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1460
Shamela0021660-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        15358
Shamela0021660-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        93476
Shamela0021660-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6353
Shamela0021660-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        38735
Shamela0021660-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3340
Shamela0021660-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        58496
Shamela0021660-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8968
Shamela0021660-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        98809
Shamela0021660-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        39879
Shamela0021660-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       180499
Shamela0021660-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       237169
Shamela0021660-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       612773
Shamela0021660-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1756
Shamela0021660-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       182848
Shamela0021660-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        31337
Shamela0021660-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13713
Shamela0021660-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42         971
Shamela0021660-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4301
Shamela0021660-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2932
Shamela0021660-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2630
Shamela0021660-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        7444
Shamela0021660-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        50133
Shamela0021660-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        4946
Shamela0021660-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1943
Shamela0021660-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        35132
Shamela0021660-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3656
Shamela0021660-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        4228
Shamela0021660-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        4620
Shamela0021660-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        7557
Shamela0021660-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1745
Shamela0021660-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1476
Shamela0021660-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        11890
Shamela0021660-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        2559
Shamela0021660-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       161386
Shamela0021660-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        11897
Shamela0021660-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1158
Shamela0021660-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        23698
Shamela0021660-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        6751
Shamela0021660-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        13933
Shamela0021660-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1107
Shamela0021660-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        85144
Shamela0021660-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5482
Shamela0021660-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        30120
Shamela0021660-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1361
Shamela0021660-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        59266
Shamela0021660-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3692
Shamela0021660-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1451
Shamela0021660-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1381
Shamela0021660-ara1_Shia002091-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1237
Shamela0021660-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1345
Shamela0021660-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1277
Shamela0021660-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2995
Shamela0021660-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5772
Shamela0021660-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12919
Shamela0021660-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6877
Shamela0021660-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        7934
Shamela0021660-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        4006
Shamela0021660-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        48808
Shamela0021660-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4518
Shamela0021660-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        12979
Shamela0021660-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1638
Shamela0021660-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       105563
Shamela0021660-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2590
Shamela0021660-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2400
Shamela0021660-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2485
Shamela0021660-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        6532
Shamela0021660-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1206
Shamela0021660-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1948
Shamela0021660-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        48211
Shamela0021660-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51         760
Shamela0021660-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       137821
Shamela0021660-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        7623
Shamela0021660-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2161
Shamela0021660-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        70096
Shamela0021660-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        80038
Shamela0021660-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4073
Shamela0021660-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        65168
Shamela0021660-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        35328
Shamela0021660-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        16099
Shamela0021660-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51       1967573
Shamela0021660-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        80385
Shamela0021660-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       1492973
Shamela0021660-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       307243
Shamela0021660-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1225
Shamela0021660-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        17541
Shamela0021660-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1338
Shamela0021660-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         996
Shamela0021660-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1994
Shamela0021660-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1628
Shamela0021660-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1005
Shamela0021660-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        9305
Shamela0021660-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14289
Shamela0021660-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        30089
Shamela0021660-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1249
Shamela0021660-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3235
Shamela0021660-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3310
Shamela0021660-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5884
Shamela0021660-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1889
Shamela0021660-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4170
Shamela0021660-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        12302
Shamela0021660-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4119
Shamela0021660-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        11977
Shamela0021660-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        53603
Shamela0021660-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2023
Shamela0021660-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4102
Shamela0021660-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2202
Shamela0021660-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       190473
Shamela0021660-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        6372
Shamela0021660-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3183
Shamela0021660-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4324
Shamela0021660-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        20542
Shamela0021660-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       209620
Shamela0021660-ara1_Shia002766Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1174
Shamela0021660-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3538
Shamela0021660-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1009
Shamela0021660-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3963
Shamela0021660-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        5661
Shamela0021660-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4178
Shamela0021660-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1734
Shamela0021660-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        10950
Shamela0021660-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5929
Shamela0021660-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1270
Shamela0021660-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1700
Shamela0021660-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4284
Shamela0021660-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1120
Shamela0021660-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1105
Shamela0021660-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        49556
Shamela0021660-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        65384
Shamela0021660-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2337
Shamela0021660-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09         991
Shamela0021660-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1057
Shamela0021660-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        3486
Shamela0021660-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9177
Shamela0021660-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1773
Shamela0021660-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        11312
Shamela0021660-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3947
Shamela0021660-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3466
Shamela0021660-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        42961
Shamela0021660-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        8915
Shamela0021660-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        4615
Shamela0021660-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       288074
Shamela0021660-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        36390
Shamela0021660-ara1_Shia003659-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1576
Shamela0021660-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        2085
Shamela0021660-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3277
Shamela0021660-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1985
Shamela0021660-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6613
Shamela0021660-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1201
Shamela0021660-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        5564
Shamela0021660-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        11973
Shamela0021660-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        10990
Shamela0021660-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        9515
Shamela0021660-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        9222
Shamela0021660-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        19902
Shamela0021660-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        5357
Shamela0021660-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4011
Shamela0021660-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        6018
Shamela0021660-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        46193
Shamela0021660-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        4016
Shamela0021660-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10504
Shamela0021660-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1712
Shamela0021660-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1805
Shamela0021660-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2830
Shamela0021660-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        12623
Shamela0021660-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18065
Shamela0021660-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       395576
Shamela0021660-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1146
Shamela0021660-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         826
Shamela0021660-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        53563
Shamela0021660-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        12848
Shamela0021660-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7956
Shamela0021660-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1879
Shamela0021660-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10313
Shamela0021660-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3731
Shamela0021660-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        6327
Shamela0021660-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8770
Shamela0021660-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        82419
Shamela0021660-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5877
Shamela0021660-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2296
Shamela0021660-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        95227
Shamela0021660-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3250
Shamela0021660-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3485
Shamela0021660-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        37509
Shamela0021660-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        58982
Shamela0021660-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4491
Shamela0021660-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1846
Shamela0021660-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4656
Shamela0021660-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2249
Shamela0021660-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4023
Shamela0021660-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8374
Shamela0021660-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        4603
Shamela0021660-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        12031
Shamela0021660-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        12514
Shamela0021660-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2559
Shamela0021660-ara1_Shia004023-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1408
Shamela0021660-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        3507
Shamela0021660-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        10139
Shamela0021660-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        33306
Shamela0021660-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        4008
Shamela0021660-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        8118
Shamela0021660-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        3491
Shamela0021660-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        42474
Shamela0021660-ara1_Shia004045-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48         977
Shamela0021660-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1313
Shamela0021660-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        8804
Shamela0021660-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6814
Shamela0021660-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9238
Shamela0021660-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1402
Shamela0021660-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       322704
Shamela0021660-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11748
Shamela0021660-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       294888
Shamela0021660-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         924
Shamela0021660-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6341
Shamela0021660-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5598
Shamela0021660-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        25681
Shamela0021660-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2630
Shamela0021660-ara1_Shia004515-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        1198
Shamela0021660-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1697
Shamela0021660-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3609
Shamela0021660-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        4376
Shamela0021660-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1058
Shamela0021660-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3484
Shamela0021660-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1361
Shamela0021660-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        22837
Shamela0021660-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3397
Shamela0021660-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        66468
Shamela0021660-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2403
Shamela0021660-ara1_Shia004692-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        19479
Shamela0021660-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2021
Shamela0021660-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        9425